Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 2002

Rok 2002

 

OBECNÍ ÚŘAD ve Vlčnově

Tak jako Morava v roce 1997 bojovala s velkými povodněmi, tak rok 2002 byl v tomto směru osudný pro velkou část Čech - hlavní okolí řeky Vltavy a Labe. Povodně postihly statisíce obyvatel českých měst a vesnic. Lidé se stěhovali do bezpečí, z obchodů zmizelo pečivo, nefungovala elektřina, plyn ani telefon. Celkem bylo zatopeno 505 obcí, zahynulo 16 lidí a škody vyčísleny kolem 90 miliard Kč. V Praze bylo zatopeno téměř celé Metro a dokonce i Národní divadlo. Povodeň byla největší za 200 let. Tato hrůza probíhala v průběhu druhé poloviny měsíce srpna a škody budou odstraňovat i několik let. Povodně postihly i Rakousko, Německo, poněkud menší byla na jižní Moravě a na Slovensku. Naposled stoletá voda zalila Prahu v roce 1784 a poměrně méně v letech 1845 a 1890, kdy o život přišlo několik desítek lidí. Voda se zvedla ve Vltavě o 5,5 m a z Karlova mostu strhla několik soch.

V roce 2002 mimořádnou událostí byl ve dnech 20.-21. listopadu v Praze také velmi důležitý SUMMIT NATO za účasti 47 hlav členských států a 7 států přizvaných za kandidáty NATO. Bezpečnost akce zajišťovalo asi 2000 policistů a armáda.

V roce 2002 se v České republiky konaly troje volby: Viz zápis v kronice - str. 99-103.

 

INVESTIČNÍ AKCE VE VLČNOVĚ - 2002

Rok 2002 a začátek roku 2003 musí být ve vlčnovské kronice zapsán nesmazatelným písmem, protože vchází do dějin Vlčnova s nejvýznamnějším budovatelským dílem, který zcela změní tvář středu naší obce. Kdo ve Vlčnově nebyl 1 rok, tak Vlčnov nepozná! Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce hlavní křižovatky nákladem přes 30 milionů korun, která si vyžádala přesun silnice asi o 4 m směrem k dolnímu konci a stavbu 3 nových mostů. Kdo se o toto dílo nejvíce zasloužil a komu je potřeba poděkovat. Je to především naše obecní zastupitelstvo, obecní rada v čele se starostou panem Janem Pijáčkem a místostarostou p. Frant. Mošťkem. Byly to nemalé starosti, mnohá důležitá jednání a museli unést i mnohá zklamání, kritiku, nadávky a urážky od některých našich nerozvážných občanů. Určité problémy byly s výkupem pozemků, komplikovaná doprava, objížďky vozidel, hlavně v zimním období bláto a podobně.

Starosta obce pan Jan Pijáček ve zpravodaji č. 11/2002 uvádí, kdo se nejvíce o náročnou stavbu nejvíce zasloužil. Na úrovni ministerstva to byl poslanec ing. Jaroslav Plachý, na Ředitelství silnic Zlínského kraje ředitel ing. Bronislav Malý a zástupce hejtmana ing. Josef Mikeska.

Na celé přípravě se podílelo několik projekčních týmů. Generálním dodavatelem projektu se stala brněnská projekční firma ing. Rybáka a generálním dodavatelem celého díla je firma SKANSKA, bývalé Dopravní stavby Uh. Hradiště. Největší úsilí v projekční přípravě vynaložil na počátku pan Josef Ostřanský, který před dvěma lety připravoval první výkupy pozemků pro tuto stavbu. Prvním krokem k umožnění této akce byl učiněn již v roce 1978 vykoupením domu pana Josefa Koníčka č. 713. O finanční krytí se nejvíce zasadili poslanci Parlamentu ČR ing. Jaroslav Plachý a ing. Karel Schoř. Při obhajování potřebnosti této investice velmi pomohl přednosta okresního úřadu ing. Ivan Palacký a vedoucí referátu dopravy ing. Jana Míšková. SILNICE II./495 průtah Hluk – Vlčnov - Uh. Brod znamená pro naše občany splnění dlouho očekávaného snu. Tři roky trvala velmi intenzívní jednání s ministerstvem, Ředitelstvím silnic a dálnic Brno, okresním úřadem v Uh. Hradišti a v závěrečné fázi i s Krajským úřadem ve Zlíně. Téměř dva roky trvala jednání, která byla završena uvolněním 25 miliónů Kč ze státního rozpočtu a 5 miliónů z Krajského úřadu ve Zlíně. Projekční příprava trvala 1 rok. Stavba byla zahájena v červenci 2002 a termín ukončení duben 2003. Během této doby musí být provedeno: 1. Výměna vodovodního řádu uloženého pod vozovkou, 2. Vybudování úplně nové kanalizace pod vozovkou, 3. Uložení nových kabelů a vybudování nového veřejného osvětlení a rozhlasu v této trase, 4. Postavení tří nových mostů, 5. Vybudování nové sítě chodníků, 6. Položení nového povrchu v délce 700 m, 7. Zpřehlednění dvou křižovatek (hlavní a křižovatky u zdravotního střediska), 8. Provedení rozsáhlých terénních úprav, 9. Výsadba nové zeleně v jarních měsících roku 2003. Do vlčnovských slavností s Jízdou králů 23.-25. 5. 2003 bude všechno hotovo!

Rok 2002 lze zcela jistě po právu označit rokem hektickým. Poklidný život v obci byl narušen dvěma významnými stavbami. Rekonstrukcí silnice II/495 a stavbou největšího kanalizačního uzle. Každoroční vlčnovská slavnost Jízda králů byla poslední, která projela ještě po staré silnici a symbolicky tak uzavřela a svým způsobem zahájila jednu z mnoha kapitol současné vizualizace středu obce Vlčnova. Na náročnost a komplikovanost celé stavby ukazuje i skutečnost, kdy na jednom pozemku realizovali ve stejném čase své stavby dva investoři a dvě dodavatelské firmy. Stavbu silnice firma SKANSKA - investor Řed. silnic Zlínského kraje. Druhou stavbu realizovala firma ZEVOS Uh. Brod spolu s firmou Bártek a investorem byla obec Vlčnov. Zastupitelstvo obce muselo operativně rozhodnout o této investici. Pokud by se stavba kanalizačního uzle nerealizovala, při rekonstrukci silnice, musela by obec v budoucnu vynaložit obrovské prostředky při výstavbě ČOV, aby kanalizace novou silnici obešla a nedošlo k poškození nového díla, tak jak se to děje mnohdy i v našem okolí. Negativní projevy, které sebou stavba přinesla, snášeli, až na nepatrné výjimky, občané Vlčnova statečně a s pochopením. Velké pochopení projevili i majitelé pozemků, kteří odprodali potřebné pozemky na tuto stavbu za úřední cenu a obec tak mohla lidem během 3 měsíců všechny pozemky vykoupit. Stejně velké pochopení projevila velká část vlčnovských podnikatelů a v případě firmy ERB (majitel Jan Černík) došlo k dopravnímu uzavření provozovny po celou dobu stavby. Tato stavba mezi jiným prověřila soudržnost obce Vlčnova, občanů a podnikatelů, Zastupitelstva obce Vlčnova a administrativy obecního úřadu. Ukázalo se totiž, že i v těch nejvypjatějších situacích dokázali Vlčnovjané najít společnou řeč a když bylo zapotřebí přistoupit na kompromis. V dnešním světě plném válek, egoismu, závisti a nepochopení je to obdivuhodný rys života naší obce Vlčnova.

Pro obecní úřad byl rok 2002 velmi náročný, protože musel připravit a zorganizovat troje volby, na každý čtvrtek připravit kontrolní den, kterého se běžně zúčastňovalo až 25 lidí. Aktivity místních spolků, které jsou zachyceny v této kronice na 35 stránkách dokazují, že život v obci je velmi pestrý a ani tak velká stavba nenarušila jejich činnost. Vlčnovjané, kteří se podílí na práci těchto spolků, to dělají mnoho let a je zřejmé, že dobře. Mnozí Vlčnovjané ocenili tyto skutečnosti slovy: „dobře se nám tu žije a jsme hrdi na to, že jsme z Vlčnova.“

 

Rozpočet obce Vlčnova - 2002

 

PŘÍJMY
/skutečnost v Kč/
Daň z příjmu FO ze záv. činnosti
3.287.846
Daň z příjmu FO ze samost. výd. čin.
2.167.571
Daň z příjmu práv. osob
3.629.391
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou
245.941
DPH
5.556.589
Správní poplatky
177.25
Odvody za odnětí zem. půdy
25.577
Daň z nemovitostí
1.579.994
Odpadové hospodářství
724.186
Poplatek za výherní hrací přístroje
139.13
Pes, popl. ze vstup. veř. prostranství
80.74
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:
17.614.215
Příjmy z vlastní činnosti
1.680.482
Příjmy z úroků
83.718
Příjmy z prodeje neinvest. majetku
760
Ostatní nedaňové příjmy
16.945
Příjmy z pronájmu majetku
1.304.899
Splátky půjček od obyvatelstva
3.6
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
92.613
Přijaté neinvestiční dary
9
Příjmy z prodeje zboží
10.624
Příjmy z podílu zisku a dividend
252.083
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3.454.726
Příjmy z prodeje invest. majetku
120.596
Příjmy z prodeje pozemků
45.09
Příjmy z prodeje ost. hmot. dl. majetku
9.65
Příjmy z prodeje akcií
150.4
Příjmy z prodeje podílových listů
1.957.143
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
2.282.879
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
5.737.605
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
579.24
Neinvestiční přijaté dotace - volby
209
Neinvestiční přijaté dotace od veř. rozpočtů
84
Ostatní dotace ze státního rozpočtu
227.512
Neinvestiční dotace od krajů
20.48
CELKEM DOTACE
1.120.232
PŘÍJMY CELKEM:
24.472.052
   
VÝDAJE
 /skutečnost v Kč/
Likvidace odpadu
1.207.944
Ostatní činnost v lese
118.895
Komunikace
997.293
Výdaje za dopravní obslužnost
225.65
Mateřská škola
472.661
Základní škola
2.206.152
Školní družina
27.2
Školní jídelna
1.580.380
Charitní dům
475.62
Záležitosti kultury
1.497.311
z toho příspěvek KSK Vlčnov
1.315.000
z toho příspěvek nezisk. org.
63.385
Příspěvek - Charita
5
Památková péče
7.178
Ostatní činnost v kultuře, sbor pro O. Z.
116.62
Knihovna
15.247
Požární zbrojnice
801.83
Místní zastupitelské orgány
1.175.385
Záležitosti sdělovacích prostředků
114.58
Vnitřní správa
2.658.834
Péče o staré občany (DPS)
66.315
Dávky sociální výpomoci
26.395
Územní plánování
31.038
Koupaliště
323.306
Dětské hřiště
32.791
Příspěvek sportovních organizací
220
Bytové a nebytové hospodářství
307.811
Veřejné osvětlení
572.14
Místní rozhlas
19.304
Hřbitov
70.432
Péče o vzhled obce
811.072
Údržba plynovodu
953.401
ČOV (Čistička odpadních vod)
5.888.709
Vodní toky a vodohosp. díla
264.663
Volby do parlamentu
61.166
Volby do zastupitelstva a senátu
98.936
Služby pen. ústavů
19.581
CELKEM VÝDAJE:
23.470.853
Zůstatek k 31. XII. 2002 =
2,910.801,-

 


POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ - 2002

V roce 2002 uzavřeli občané Vlčnova minimálně 15 manželství z toho: 9 církevních a 6 civilních. Počet obyvatel ve Vlčnově k 1. 1. 2002 činil 3014. Počet narozených dětí: 21, počet přihlášených lidí: 68, počet zemřelých lidí: 35, počet odhlášených lidí: 35. Stav obyvatel k 31. XII. 2002 byl 3.033.

 

Nejstarší občané Vlčnova: 

 

ŽENY:    1. ZEMKOVÁ Růžena Vlčnov 530 narozená 1903 (99 let),

2. PAVELČÍKOVÁ Marie Vlčnov 909 narozená 1909 (93 let),

3. MITÁČKOVÁ Františka Vlčnov 977 narozená 1910 (92 let).

MUŽI:    1. ZEMEK Jan Vlčnov 971 narozen 1911 (91 let),

2. BAŘINA Jan Vlčnov 759 narozen 1911 (91 let),

3. KNOTEK Antonín Vlčnov 939 narozen 1914 (88 let).

 


V roce 2002 zemřela ve věku 94 let nejstarší žena paní Mikulcová Božena č. 109, ve věku 90 let zemřel nejstarší muž pan Mikuláštík František č. 117. Poznámka: v USA oslavila 101. narozeniny p. Rosalie Široká - roz. Mikulcová. V USA oslavil 97. narozeniny p. Šimon Chvilíček.

Nejvyšší přidělené číslo popisné: 1250.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA - 2002

Od 1. 7. 2002 po odchodu patera Michala Pořízka do arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci nastupuje do Vlčnova pater Ladislav KUNC, nar. 27. 8. 1974 v Olomouci. Po ukončení studia v Olomouci nastoupil jako jáhen do Přerova a v roce 2000 po vysvěcení na kněze nastoupil do Uh. Brodu. Po stránce budovatelské v roce 2002 nebyly žádné větší investiční akce. Ve farní budově jen menší úpravy. Dne 12. května se uskutečnila jarní pouť do Králík a Zlatých hor - 4 autobusy. Boží tělo 30. 5. 2002 - velký počet krojovaných lidí a vzorně vyzdobené kapličky. V roce 2002 bylo 9 církevních svateb.

 

POŠTA ve Vlčnově 2002

Pošta ve Vlčnově je umístěna v přízemí obecního úřadu a vede ji paní poštmistrová Marcela Bělohlávková. U přepážky pracuje Marie Bednaříková. Doručovatelky: Jitka Mikulcová, Jaroslava Kudláčková, Marie Mikuláštíková. Brigádnice: Marie Mlýnková a Anastazie Kuželová. Od 1. března 2002 zásadní zlom v doručovací službě. Doručování novin a časopisů přebírá soukromá firma: Společnost s. r. o. MEDIA SERVIS. Doručovatelům zůstávají pouze Slovácké noviny a Zlínské noviny a v květnu končí i tyto. Do 1. 3. doručovatelé roznášeli celkem 1572 novin a časopisů. Od 1. září 2002 se zvyšují některé sazby za poštovní služby, z nichž nejpodstatnější je zvýšení poštovních známek na pohledy a dopisy a to : známky z 5,40 se zvyšují na 6,40 Kč. BALÍKY - v roce 2002 bylo dodáno občanům 3.600 balíků. V roce 2002 na POŠTĚ skončil příjem sázenek způsobem OFF-LINE, a proto do instalace terminálu ON-LINE se sázenky nepřijímali. Instalace Terminálu ON-LINE pro příjem sázkových her a prodej losů 1. 11. 2002.

 

DŮCHODCI ve Vlčnově v roce 2002

V roce 2002 ve Vlčnově celkem 776 důchodců z toho 160 invalidních. Průměrný měsíční důchod je: 5. 125.000,- Kč /celková částka/. Na 1 důchodce je to částka 6.600, Kč za měsíc.

 

Místní časopis „PRŮHLEDY“

Opět po roce vychází nové číslo místního časopisu o přírodě a lidech, který vydává vlčnovské občanské sdružení Arte Natura. Na obsahu se podílí Vlčnovjané, ale i studenti a absolventi přírodovědných fakult několika vysokých škol. Vlčnovský rodák Josef Beneš se v rubrice Prameny zamýšlí nad minulým, současným i budoucím smyslem a významem Vánoc a také nad tím, jak můžeme využít tohoto svátečního času k obnově našich duchovních sil.

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA Vlčnov - 2002

Místní knihovna, která je umístěna v I. poschodí bývalé Měšťanské školy, je vedena knihovnicí p. Marií Kolajovou. V roce 2002 knihovnu navštívilo 3.997 návštěvníků, kteří si vypůjčili 14.888 knih. Knihovna má 483 čtenářů, z toho je 175 dětí do 15 let. Počet dětských čtenářů rok od roku klesá. Lze usuzovat, že je čím dál více zajímají televize a počítače. K 31. XII. 2002 měla knihovna 121.419 knih, z toho 8.808 románů a 3.611 knih naučných. Nakoupeno bylo 256 knih z toho 20 nakoupil OÚ Vlčnov. Odepsáno bylo 289 opotřebovaných a roztrhaných knih. Protože cena knih neustále vzrůstá a částka na jejich nákup zůstává stejná, snižuje se počet nakoupených knih. Knihovna Vlčnov proto využívá skladu Knihovny v Uh. Hradišti - pobočka Morava, kde si může na přechodnou dobu (zhruba na 1 rok) vypůjčit tzv. výměnný soubor knih. V roce 2002 toho využila 4x a vypůjčila 158 knih. Koncem roku 2002 byl knihovnici vyměněn počítač za výkonnější. Původní zůstal v knihovně a bude využit na vyhledávání knih čtenáři - místo lístkového katalogu. Takže v současné době jsou v knihovně 4 počítače.

K 31. XII. 2002 byly zrušeny okresní úřady a tím i jejich zřizovací pravomoci. Okresní knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana se stala městskou knihovnou a ostatní knihovny přešly pod příslušný obecní úřad. Od 1. 1. 2003 tedy knihovna ve Vlčnově patří pod Obecní úřad Vlčnov.

 

První parní vlak projel Vlčnovem - FAŠANK 2002

První obcí, do které zavítala novinářská expedice „GLK“ byl Vlčnov. Pohyb průvodu ulicemi více než 80 maškar ohlašovaly výstřely z historického děla a trumpeta železničního zřízence troubením upozorňovala příjezd parního vlaku vítaného velkým počtem nadšených Vlčnovjanů. Starosta Jan Pijáček s manželkou je vítá slivovicí a vdolečkama a říká, že je to historická událost, kdy projel Vlčnovem první vlak.

 

ZNAK A PRAPOR OBCE VLČNOVA

Na titulní straně vlčnovského zpravodaje č. 11/2002 starosta obce pan Jan Pijáček seznamuje občany Vlčnova s událostí, která se svým významem se vznikem jméno naší obce. Dne 31. ledna 2002 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na základě doporučení podvýboru pro heraldiku a vexilologii udělila obci Vlčnov znak a prapor, symboly, které byly v minulosti udělovány výhradně městům. Obecní znak a prapor bude od letopočtu 2002 provázet obec Vlčnov spolu s jejím názvem v budoucích časech.

První zmínka o obci Vlčnov pochází z roku 1264. Stávala tu v té době tvrz, která přináležela Boršovi z Ryzmburka. Během následujících let Vlčnov několikrát měnil majitele, až jej v roce 1518 získal Jan z Kunovic - tehdy se obec Vlčnov stala součástí uherskobrodského panství. Z tohoto období pochází obecní pečeť - přesněji řečeno z roku 1661, kdy v Uherském Brodě vládla hrabata z Kounic. Pečeť má barokní polcený štít s vinařským nožem velmi vzácného tvaru a keř vinné révy s hrozny obtočený kolem kolíku. Štít je doplněn nápisem: „PECET. DIEDINY.WILCNOVA.“ Tyto grafické prvky kromě nápisu přenesl heraldik pan Miroslav Pavlů do návrhu obecního znaku a praporu. V obecním znaku a praporu je symbolicky zachycena významná část historie obce.

Opis dopisu ze Prahy 25. II. 2002 Parlament České republiky Václav Klaus předseda Poslanecké sněmovny: „Vážený pane starosto, vážené členky a vážení členové obecního zastupitelstva, vážené občanky, vážení občané! Na základě Vašeho návrhu, po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýrobu pro heraldiku a vexilologii tohoto podvýboru Poslanecké sněmovny jsem se rozhodl udělit Vaší obci  ZNAK. Popis: V červeno-zlatě polceném štítě vpravo stříbrný vinařský nůž - kosíř se zlatou rukojetí, vlevo černá tyč ovinuta zeleným stonkem vinné révy se dvěma listy a dvěma modrými hrozny. PRAPOR. Popis: List tvoří tři svislé pruhy, žlutý červený a žlutý. V červeném pruhu bílý vinařský nůž - kosíř hrotem nahoru a ostří k žerďovému okraji. Ve žlutých pruzích po jednom modrém hroznu na zeleném stonku. /Viz tisková dokumentace 2002/.

 

VOLBY – 2002

V roce 2002 se v České republice a tedy i ve Vlčnově konaly troje volby a to:

1. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 14. a 15. června 2002.

2. Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly: I. kolo 25. - 26. října 2002, II. kolo 1. - 2. listopadu 2002.

3. Volby do zastupitelstev obcí se konaly rovněž 1. a 2. listopadu 2002.

Všechny volby se konaly v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově a vždy měly 3 sčítací komise.

1./ Volby do Poslanecké sněmovny ČR 14. a 15. června 2002:

Pokyny pro voliče: každý volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku vloží do obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí, či koalice, pro níž je rozhodnut hlasovat a tím dává pro zvolenou stranu hlas.

Volební kraj Zlínský měl 23 těchto pol. Stran a hnutí: 1. Národně demokratická strana, 2. Demokratická liga, 3. Česká strana soc. demokratická, 4. Občanská demokratická aliance, 5. Volba pro budoucnost, 6. Humanitární aliance, 7. Akce za zrušení Senátu a proti vytunelování důchodových fondů, 8. Naděje, 9. Republikáni Miroslava Sládka, 10. Cesta změny, 11. Česká strana nár. sociální, 12. Strana zdravého rozumu, 13. Strana venkova - spojené občanské síly, 14. Česká pravice, 15. Republikáni, 16. Sdružení nezávislých, 17. Občanská demokratická strana, 18. Komunistická strana Čech a Moravy, 19. Koalice KDU-ČSL – US-DEU, 20. Moravská demokratická strana, 21. Strana za životní jistoty, 22. Pravý blok, 23. Strana zelených.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné! Volit mohou pouze voliči tj. občané ČR, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. Celkový počet voličů ve Vlčnově - 2.366. Voleb se zúčastnilo celkem - 1.596 - to je 67,45 %.

 

VÝSLEDKY VOLEB - 2002

 

1. KDU-ČSL Křesťanská a dem. unie - Českoslov. strana lidová 441 hlasů =27,6 %

2. Občanská demokratická strana - ODS 380 hlasů = 23,8 %

3. Česká strana sociálně demokratická - ČSSD 373 hlasů = 23,4 %

4. Komunistická strana Čech a Moravy - KSČM 209 hlasů = 13,1 %

 

Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny ČR byli z Vlčnova navrženi: 1. PIJÁČEK Jan - 43 let: Občanská demokratická strana = 235 hlasů, 2. PAVELČÍK Petr - 39 let: Strana zelených = 35 hlasů, 3. HRUBOŠ Roman - 35 let: Strana zelených = 12 hlasů, 4. MERTA Miroslav - 63 let: Strana za životní jistoty = 1 hlas, 5. MARTINÁKOVÁ Iveta - 23 let: Strana humanistické aliance = 1 hlas. Poslancem nebyl zvolen žádný občan z Vlčnova.

 

2./ VOLBY DO SENÁTU PALAMENTU ČR ve dnech: I. kolo 25. - 26.10. 2002, II. kolo 1. - 2. 11. 2002.
V prvním kole bylo navrženo celkem 7 kandidátů, ale žádný nedostal nadpoloviční většinu a do druhého kola postoupili dva kandidáti a to: ing. Josef VACULÍK - KDU-ČSL a ing. Květoslav TICHAVSKÝ - Občanská demokratická strana. Ve II. kole, které se konalo 1. a 2. listopadu 2002 současně s volbami do zastupitelstva byl senátorem zvolen ing. Josef VACULÍK.

 

3./ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VLČNOVA 1. a 2. listopadu 2002.

Do zastupitelstva obce se volí 15 členů. Vítězné stran navrhly těchto 15 svých kandidátů.

Česká strana sociálně demokratická: 1. ing. Josef VOZÁR 44 let, ředitel a. s. bez pol. přísl. 275, 2. Ladislav HORÁK 45 let, živnostník bez pol. přísl. 322, 3. Věra PĚCHOVÁ 39 let, zdrav. sestra bez pol. přísl. 371, 4. Mgr. Alena ZEMKOVÁ 46 let, učitelka bez pol. přísl. 175, 5. Mgr. Milan KVASNIČKA 43 let, ředitel ZŠ Dolní Němčí bez pol. přísl. 475, 6. Václav MOŠTĚK 55 let, mechanizátor bez pol. přísl. 249, 7. Markéta PÍŠKOVÁ 43 let, učitelka MŠ bez pol. přísl. 203, 8. Josef KŘAPA 46 let, ved. autoservisu bez pol. přísl. 274, 9. Marcel SOLÍK 46 let, podnikatel bez pol. přísl. 361, 10. MUDr. Fr. NEVAŘIL 44 let, zvěrolékař bez pol. přísl. 174, 11. Josef ONDŘEJKA 45 let, obchodní zástupce bez pol. přísl. 158, 12. Jiřina DOLEŽALOVÁ 46 let, účetní bez pol. přísl. 112, 13. Josef ONDRŮŠEK 53 let, technik Svak bez pol. přísl. 110, 14. Josef MIKULEC 48 let, automechanik bez pol. přísl. 239, 15. Marta KONDROVÁ 54 let, adm. pracovnice bez pol. přísl. 171.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA: 1. Jan PIJÁČEK 44 let, starosta obce člen ODS 1122, 2. Marta MOŠŤKOVÁ 43 let, zdravotní sestra bez pol. přísl. 898, 3. Mgr. Jitka KUČEROVÁ 46 let, zást. řed. ZŠ členka ODS 667, 4. Dušan VRÁBLÍK 47 let, ředitel a. s. bez pol. přísl. 588, 5. Stanislav MOŠTĚK 42 let, požární a bezp. technik bez pol. přísl. 640, 6. ing. Miroslav JOSEFÍK 44 let, letecký zkuš. technik bez pol. přísl. 626, 7. Jiří MATUŠÍK 45 let, podnikatel bez pol. přísl. 690
8. Libor KAVKA 41 let, podnikatel bez pol. přísl. 680, 9. Helena PLACHÁ 55 let, učitelka MŠ bez pol. přísl. 562, 10. Antonín PLESL 57 let, mistr výroby bez pol. přísl. 623, 11. Vít KAŠPAŘÍK 34 let, hasič - technik bez pol. přísl. 586, 12. PhDr. Jarmila PROCHÁZKOVÁ 38 let, prof. dějin umění bez pol. přísl. 515, 13. Marie KOLAJOVÁ 38 let, knihovnice bez pol. přísl. 432, 14. Marta PAVELČÍKOVÁ 35 let, pečovatelka bez pol. přísl. 467, 15. Zdeňka BRANDÝSOVÁ 48 let, ředitelka KSK členka ODS 486.

KŘESŤANSKÁ DEM. UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ: 1. František MOŠTĚK 58 let, místostarosta obce KDU-ČSL 531, 2. František DACÍK 45 let, podnikatel bez pol. přísl. 565, 3. MUDr. Frant. KNOTEK 56 let, zvěrolékař KDU-ČSL 604, 4. MUDr. Zdeňka NEVAŘILOVÁ 43 let, zvěrolékařka bez pol. přísl. 371, 5. Marie KNOTKOVÁ 49 let, hlavní účetní KDU-ČSL 325, 6. ing. Miroslav MOŠTĚK 39 let, soukromý projektant KDU-ČSL 275, 7. Miroslav KOVÁŘ 34 let, podnikatel KDU-ČSL 449, 8. Josef KNOTEK 41 let, stavební technik bez pol. přísl. 261, 9. Miroslav JAKOUBEK 38 let, skladník bez pol. přísl. 364, 10. Josef KONÍČEK 46 let, podnikatel bez pol. přísl. 292, 11. Antonín PEŠL 47 let, živnostník KDU-ČSL 288, 12. Alena JANČOVÁ 32 let, porodní asistentka bez pol. přísl. 273, 13. Marie KOSTKOVÁ 45 let, adm. pracovnice KDU-ČSL 231
14. Petr ZEMÁNEK 48 let, truhlář KDU-ČSL 307, 15. Frant. ŠIŠÁK 44 let, podnikatel bez pol. přísl. 241.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY: 1. Jan KOLEK 51 let, podnikatel KSČM 282, 2. Antonín Eliáš 61 let, elektromontér KSČM 243, 3. František GAVALEC 50 let, invalidní důchodce KSČM 149, 4. Stanislav ULČÍK 59 let, nástrojař bez pol. přísl. 128, 5. Josef ŠIMEK 48 let opravář KSČM 148, 6. Petr PANČOCHA 46 let, správce bez pol. přísl. 118, 7. Miroslav PRAVDA 45 let, zámečník KSČM 83, 8. Jiří KONÍČEK 58 let, ekonom bez pol. přísl. 131, 9. Jaroslav MIKULEC 54 let, ošetřovatel bez pol. přísl. 101, 10. Anna BAŘINOVÁ 58 let, úřednice KSČM 19
11. Alena KONÍČKOVÁ 50 let, dělnice KSČM 90, 12. Josef BAŘINA 55 let, dělník KSČM 80, 13. Jarmila PODŠKUBKOVÁ 52 let, dělnice KSČM 104, 14. Marie MAJÍČKOVÁ 69 let, důchodkyně KSČM 90, 15. Jaroslav KONÍČEK 60 let, podnikatel KSČM 100.

Slovácké noviny 20. 11. 2002 píší: Ani ve Vlčnově nemají změny rádi. Patnáct vlčnovských zastupitelů (7 za ODS, 4 za KDU-ČSL, 3 za ČSSD a 1 za KSČM) zvolilo na prvním zasedání zastupitelstva pětičlennou obecní radu. V obecní radě mají po dvou místech občanští a křesťanští demokraté, jeden mandát patří sociálním demokratům. Vedení radnice se nezměnilo, starostou si Vlčnovští zvolili Jana PIJÁČKA (ODS), místostarostou křesťanského demokrata Fr. Mošťka. Kontinuitu v dalším směřování Vlčnova naznačují i priority radnice: „Vycházíme z dlouhodobé koncepce rozvoje Vlčnova, kterou schválilo již minulé zastupitelstvo. Chceme vybudovat charitní dům a čistírnu odpadních vod,“ řekl staronový starosta Vlčnova Jan PIJÁČEK.

ZASTUPITELSTVA OBCE VLČNOVA – 2002: 1. Mgr. KVASNIČKA Milan Vlčnov 1100 ČSSD bez pol. přísl., 2. PĚCHOVÁ Věra Vlčnov 19 ČSSD bez pol. přísl., 3. SOLÍK Marcel Vlčnov 1127 ČSSD bez pol. přísl., 4. PIJÁČEK Jan Vlčnov 1173 ODS člen ODS, 5. MOŠŤKOVÁ Marta Vlčnov 1084 ODS bez pol. přísl., 6. Mgr. KUČEROVÁ Jitka Vlčnov 1048 ODS členka ODS, 7. VRÁBLÍK Dušan Vlčnov 674 ODS bez pol. přísl., 8. MOŠTĚK Stanislav Vlčnov 384 ODS bez pol. přísl., 9. ing. JOSEFÍK Miroslav Vlčnov 86 ODS bez pol. přísl., 10. MATUŠÍK Jiří Vlčnov 1004 ODS bez pol. přísl., 11. MVDr. KNOTEK František Vlčnov 126 KDU-ČSL člen KDU-ČSL, 12. DACÍK František Vlčnov 89 KDU-ČSL bez pol. přísl., 13. MOŠTĚK František Vlčnov 345 KDU-ČSL člen KDU-ČSL, 14. KOVÁŘ Miroslav Vlčnov 714 KDU-ČSL člen KDU-ČSL, 15. KOLEK Jan Vlčnov 1068 KSČM člen KSČM.

Poznámka: Společná fotografie 15členného zastupitelstva obce Vlčnova. /Viz fotoalbum 2002/.

RADA obce Vlčnova – 2002: 1. PIJÁČEK Jan Vlčnov 1173 ODS člen ODS, 2. MOŠTĚK František Vlčnov 345 KDU-ČSL člen KDU-ČSL, 3. MOŠŤKOVÁ Marta Vlčnov 1084 ODS bez pol. přísl., 4. DACÍK František Vlčnov 89 KDU-ČSL bez pol. přísl., 5. SOLÍK Marcel Vlčnov 1127 ČSSD bez pol. přísl.

Způsob hlasování a výsledky voleb do zastupitelstva obce: Na hlasovacím lístku měly 4 vítězné strany po 15 navržených kandidátech - to je celkem 60 kandidátů. Volič zakroužkoval tajně 15 kandidátů do zastupitelstva z kterékoliv strany.

Počet zapsaných voličů: 2382. Volebních lístků a obálek 1571 to je 65,95%. Počet platných hlasů celkem 20.652 - z toho získali abs. hlasy: 1. Občanská demokratická strana 9.680 to je 46,78 % = 7 mandátů, 2. KDU-ČSL 5.377 to je 26,04 % = 4 mandáty, 3. ČSSD 3.669 to je 17,77 % = 3 mandáty, 4. KSČM 1.926 to je 9,33 % = 1 mandát.

Poznámka: V tiskové dokumentaci r. 2002 jsou fotografie navržených kandidátů strany ODS, KDU-ČSL, ČSSD.

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ve Vlčnově - 2002

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově pod vedením předsedy p. Ant. MIKULCE č. 1021 má celkem 74 členů. Jejich výroční schůze se konala 2. března 2002 za přítomnosti 49 členů. Současně byla vinařská přednáška - ing. Stanislav Štefka.

VÝSTAVA VÍN s ochutnáváním již tradičně na velikonoční neděli dne 21. 3. 2002 v sále KSK s velmi pěknou účastí - 249 návštěvníků. K degustaci bylo předloženo 247 vzorků vín. Cena za 1 bloček byla za 2,- Kč. Vína hodnocena do 17,9 bodu byla za 1 bloček = 2,- Kč. Vína hodnocena 18,- Kč až 18,4 bodu byla za 2 bločky = 4,- Kč. Vína hodnocena 18,5 Kč až 18,9 bodu byla za 3 bločky = 6,- Kč. Vína hodnocena 19,- a výše bodu byla za 4 bločky = 8,- Kč. Nejlepší vzorky vín za 4 bločky = 8,- Kč. BURŠA Blažej Lhotka 57 RB 1997 19,2 bodů, COUFALÍK Eduard Vlčnov 825 RB+RŠ Kab. 2001 19,-, COUFALÍK Eduard Vlčnov 825 VV 1999 19,-, KONÍČEK René Vlčnov 472 RB 2001 19,-, ing. VOZÁR František Vlčnov 111 CHA výběr 1999 19,- , ing. SIKAN Petr Polešovice RR Kab. 2000 19,-, KOLEK Jan Vlčnov 1068 PM+VA 2000 19,-. Nejlepší vzorky vín za 3 bločky = 6,- Kč. MIKULEC Jan Vlčnov 1090 RV 2000 18,9 bodu, KNOTEK Pavel Vlčnov 1016 RB Kab. 2000 18,9, ing. MLÝNEK Radomír Vlčnov 1214 ZW 2001 18,9, KONÍČEK René Vlčnov 472 RŠ PS 2000 18,9, ŠTOHANDL Emil Josefov 42 VZ 2001 18,9, NETÍK Jan Josefov 102 SA 2001 18,9, ing. SIKAN Petr Polešovice RR Kab 2000 18,9, BOUBÍN Miloš St. Podvorov 208 MM 2001 18,9, ing. SIKAN Petr Polešovice MT 1999 18,9. Předseda výstavního výboru: LIMAN Stanislav.
DEGUSTAČNÍ KOMISE: Mlýnek Josef, Knotek Pavel, Coufalík Eduard, Zemek Josef, ing. Vozár Fr., Bařina Frant., Hnidák Stan., Švestka Frant.

ZÁJEZDY - 2002: VĚŽKY - 7. 5. Zájezdu se zúčastnilo 44 zájemců, z toho 10 zahrádkářů. OLOMOUC - FLORA: 4. 10. Zájezdu se zúčastnilo jen 13 zájemců z toho 5 zahrádkářů. ZNOJMO - 16. 11. Celkem 50 zájemců (zahrádkáři, vinaři OÚ KSK). Sklep ŠATOV - prohlídka Evropské rarity „Malovaného sklípku“, degustace vína.

ZPRACOVNA OVOCE: Po schválení výroční schůzí byla v srpnu zrušena el. sušící pec na ovoce (drahý el. proud). Od 13. 8. do 25. 10. bylo zpracováno pouze 3,5 tuny ovoce v důsledku velmi málo úrody jablek a švestek. Na povidla byla zpracováno jen 240 kg (4 kotle). Na mošt zpracováno nejvíce hrušek - celkem 1720 litrů. Moštovalo jen 10 zájemců z toho jen 5 z Vlčnova.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST: Zakoupen nový nerezový drtič na ovoce za 22.365,- Kč. Ve spolupráci s OÚ provedeno vyčištění rýn a kanalizačních šachet.

Prodejna zahrádkářských potřeb - ved. p. Mikuláštík Ladislav. Celková tržba v roce 2002 činila 171.866,- Kč. Prodalo se : sadbové brambory za 41.800,- Kč, krmivo pro králíky a nosnice za 6.213,- Kč, plyn 18.185,- Kč, a stavební materiál za 26.800 Kč.

Pečení koláčků - ve své režii provádí paní Fibichrová s kolektivem jejich pracovnic. 1 kus cca 2,80 Kč. Mandlování - rovněž ve své režii dělá p. Barbora Chvilíčková.

Společenská místnost - k různým oslavám použita 6x v roce. Stoly, židle a nádobí zapůjčeny k vlčnovským slavnostem.

VÝSTAVA VÍN - BRNO, Vinohrady 14/4 2002. Úspěch vlčnovských vinařů! BRNO - Vinohrady mají asi 15.000 obyvatel a jejich vinaři uspořádali 14. 4. 2002 výstavu vín, na které byli velmi úspěšní i Vlčnovští vinaři. Vinohradské ulice mají různá pojmenování a jedna z nich je ulice Vlčnovská a snad i proto byli zástupce Vlčnova již několik let zváni na tradiční výstavu vín, která se konala letos již po desáté v místnostech kulturního centra sídliště Vinohrady. Letos představitelé vinohradské radnice nenechali nic náhodě a přijeli Vlčnovjany pozvat osobně do Vlčnova a požádali vlčnovské vinaře o vzorky vín na jejich výstavu. VÝSTAVY VÍN se zúčastnil starosta obce Jan Pijáček, místostarosta Frant. MOŠTĚK, Zdeňka BRANDÝSOVÁ za KSK a Antonín VOZÁR za ČZS Vlčnov. Ve velmi přátelské atmosféře byl starosta Jan Pijáček přivítán dělovou salvou a proběhlo několik přátelských setkání s významnými osobnostmi kulturního i veřejného života Brna a okolí. Výstavba byla vyzdobena motivy z vinařských oblastí a rovněž Vlčnov byl prezentován hlavně Jízdou králů. Organizátoři přislíbili autobusový zájezd na letošní Vlčnovské slavnosti. ÚSPĚCHY VLČNOVSKÝCH VINAŘŮ: Na výstavě bylo 469 vzorků vín a 11 vzorků medoviny. Vlčnov reprezentovalo 11 vzorků vín. Ryzlink vlašský Jana MIKULCE č. 1090 se těsně přiblížil šampiónu výstavy a získal zlatou medaili. Za Rulandské šedé získal diplom. Miroslav KOVÁŘ č. 714 obdržel za Rulandské bílé a Ryzlink rýnský stříbrné medaile. Josef ZÁBRANA č. 874 získal za Ryzlink rýnský a Silvánské zelené diplomy. I příští rok bude-li zájem vinařů, pojedou na výstavu do Brna. Organizátory výstavy jsme byli požádáni, abychom z Vlčnova i příští rok poskytli vzorky vín a také by nás rádi viděli na výstavě i jako návštěvníky. V Brně při výstavě proběhlo i divadelní představení a vystoupili krojovaní tanečníci z obce Bořetice. Dále k poslechu hrála cimbálová muzika a jazzová skupina Panorama.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 2002

V pálenici p. Antonína Mošťka v roce 2002 pálilo 240 zákazníků z Vlčnova a blízkého okolí. Celkem bylo vypáleno 2.228 l abs. lihu a to je celkem 4.560 litrů slivovice. Na dani odvedeno 111.738,- Kč.

 

POČASÍ 2002

 

Měsíc 

Teploty °C

Srážky mm

50 letý ø

2002

 50 letý ø

2002

Leden

-2,3

1,7

29

8

Únor

-0,6

2,8

26

21

Březen

3,9

4,2

31

21

Duben

9,5

9,7

33

35

Květen

14,4

15,1

64

52

Červen

17,8

20,5

74

86

Červenec

19,5

21,2

73

127

Srpen

18,6

19,2

73

77

Září

15,3

14,1

45

33

Říjen

9,5

8,2

41

98

Listopad

4,4

3,8

40

44

Prosinec

0,3

-2,5

26

28

Celkem

9,2 °C

10,1°C

554 mm

580 mm

Rozdíl

+ 0,9 °C

+ 26 mm

 

 

 

 

Poznámky k teplotám

Poznámky ke srážkám

3-6/1 -20°C kalamity, pak do 20/1 -10°C, od 26/1 kolem 0°C

1-10/1 až 20 cm sněhu. Nejvíce za 20 let! /kalamity/

29/1 Praha +16 °C

27/1 prší 3 mm

15-20/2 Teplo 10-12 °C
Lidé sadí česnek

9/2 - prší 3 mm, 23/2 sněží - 5cm
11/2 prší 4 mm, 26/2 prší 6 mm

1/3 teplo 5-20°C Od 28/3 teplo 10-15°C, 16.-26. 3 kolem 0 °C 

19- 24/3 prší - 6 mm 23/3 sníh 6 cm

7/4 - 8 °C Od 20 do 30/4 teplo 15-20 °C

6/4 sníh 2 cm, 14/4 prší 15 mm 
20/4 prší 6 mm, 23.-27. prší 25 mm

4. 5. 25 °C, 8. 5. 22 °C až do konce května teplo 20.- 25 °C

5/5 prší 7 mm, 14/5 prší 15 mm 26/5 prší 14 mm, 27/5 liják 30 mm

3. - 15. 6. 15 až 20 °C 18.-22 kolem 30°C Tropické teplo - nejvíce za 70 let !

7/6 prší 9 mm, 16/6 bouřka 17 mm 22/6 prší 5 mm 28/6 prší 20 mm

3-10. 7° 15 až 20 - 30°C Tropické horko bylo 28.- 31.7 kolem 30°C

4/7 prší 6 mm, 18/7 prší 40 mm16/7 prší 30 mm, 19/7 prší 43 mm

4/8 28 °C, 17/8 26 - 28 °C30. - 31/8 25 - 28 °C

1/8 prší 3 mm 13.-14. prší 25 mm9/8 prší 8 mm V Čechách povodně!11/8 prší 40 mm 19/8 kroupy 20 mm

1. - 10. 9 20 - 25 °C24. - 28. 9 6 - 10 °C

5/9 bouřka 12 mm, 15/9 prší 8 mm 20/9 prší 6 mm, 25.-27. prší 25 mm

12/10 3 °C , 16/10 16 °C28/10 8 °C 4/10

prší 5 mm, 9. -12. prší 35 mm15.-19. prší 45 mm, 24. prší 13 mm

5/11 - 1 °C , 6/11 - 5 ºC 14-17/11 + 15 ºC teplo

2/11 prší 8 mm, 9/11 prší 5 mm18/11 prší 8 mm

7/12 - 5 , 8/12 - 10, 20. - 14 ° C9. -12. - 12 až -18, 28. +4 ºC taje

6/12. prší 8 , 17/12. sněží 6 cm22/12 sněží 3 cm, 23/12 sněží 10 cm28. - 30. 12 taje

Poměrně teplý rok

Velmi vlhký rok - červenec, říjen

Vánoce na sněhu !

V Čechách největší povodně za více než 100 let!

 

Poznámky k počasí 2002: Byl to teplý a vlhký rok. Proti normálu byly ø teploty o 0,9 °C vyšší a roční srážky o 26 mm větší. To by nebylo nic zvláštní, ale zvláštní byl velmi mokrý podzim, že ozimé pšenice bylo oseto jen 80% a cukrovka se sklízela až do 30. listopadu. Začátkem prosince přišly mrazy a půda prosycena vodou zamrzla během dvou dnů do hloubky 30 cm. Podzimní orba nemohla být ukončena, nebyla zaorána ani chlévská mrva pod cukrovku a porosty ozimů částečně vzešlých nebo vůbec nevzešlých se ocitly v ledovém krunýři, což se jistě projeví na úrodě v příštím roce.

 

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov - 2002

Velitelem SDH Vlčnov je pan Stanislav Moštěk č. 384 a mají celkem 112 členů z toho 52 mužů, 19 žen, 12 dorost a 29 žáků. Stručně z jejich činnosti roku 2002:

Kulturní akce: 9. 2. Hasičský ples KSK - hrála dechovka Vlčnovjané a diskotéka v přísálí KSK. 27. 4. Stavění máje za hasičskou zbrojnicí s opékáním makrel, zábava, soutěže. 5. 5. Mše svatá - svátek sv. Floriána a pak oslava svátku matek v hasičské zbrojnici. 1. 6. Kácení máje s opékáním makrel. Hudební skupina KANTRY z Hluku. 3. 8. Dětský den v myslivecké chatě v lese Boří pro mladé hasiče a všech členů SDH.

Pracovní činnosti: Preventivní prohlídky všech rodinných domků v obci.

Brigádnická činnost : Služby v KSK v průběhu roku 162 hodin. Údržba výstroje a výzbroje 384 hodin. Údržba T 815, A- 30, PS 12 392 hodin. Ostatní činnost 2879 hodin. Celkem 4146 hodin.

V roce 2002 bylo zakoupeno: 1 ks plovoucí čerpadlo, 1 ks sklápěcí žebřík, 13 párů BOTAKY, 9 ks - přilby. Bylo provedena úprava PS 12 pro požární sport a členové SDH zhotovili kolové čerpadlo FEKA do těžko přístupných sklepů.

ÚSEK REPRESE : Zásahová jednotka v roce 2002 zasahovala 1x u požáru v obci (4. 11. 2002 - požár odpadu ve sklepních prostorách Dolního pohostinství), 2x u požáru mimo obec (25. 10. 2002 - požár objektu bývalého autoklubu v Bánově a 5. 12. 2002 - požár lakovny v bývalém objektu UP v Uh. Brodě). Technické zásahy 3 x: 16. 11. 2002 - skácení 2 smrků zasahující do el. vedení u Vážnice, 16. 11. 2002 - skácení 1 smrku ohrožující dům Jiřího Zemka č. 146, 30. 10. 2002 - skácení 1 smrku ohrožující dům Jiřího Zemka č. 146.

VELMI ÚSPĚŠNÝ SOUTĚŽNÍ ROK 2002. Mladí hasiči a dorostenci SDH Vlčnov vyhráli okresní kola, v krajském kole obsadili třetí místo, dorostenci druhé, jen krůček od účasti na mistrovství republiky. Závěrečný sraz hry PLAMEN proběhl v Březolupech 18. května 2002. Mladší žáci vyhráli v konkurenci 8 družstev, starší žáci v konkurenci 17 družstev a postoupili do krajského kola hry PLAMEN v Hulíně, které se konalo 8. června a byli třetí. Dne 23. června 2002 se starší žáci zúčastnili soutěže O pohár starosty DSH ČMS v Záhorovicích v požárním útoku. Zde v konkurenci 15 týmů byli na 1. místě. Málem favoritům vypálili rybník: Doslova vypálit rybník favoritům se podařilo starším žákům SDH Vlčnov, kteří uspěli v kvalifikační soutěži družstev mladých hasičů o reprezentační post na 14. olympiádu do Rakouska. Starší žáci SDH Vlčnov v Chocni za požární útok CTIV a štafetu CTIV v soutěži družstev o reprezentační post na 14. olympiádě do Rakouska získali II. místo. /Viz fotoalbum a tisk. dok. 2002/. Skupinka 9 chlapců a dívek ve věku 11-15 let sice do Chocně přijela jen obhlédnout soutěž a porovnat síly s těmi nejlepšími, vítězství v soutěži jim však uniklo jen o vlásek. Za požární útok CTIV si odvezli druhou cenu. Vedoucí mladých žáků Stanislav Moštěk řekl: „Dopoledne ještě moderátor soutěže neuměl skloňovat naše jméno, ale odpoledne už si zvykl a mluvil o nás jako o velkém překvapení.“ Zvyknout na Vlčnovjany si musela velmi rychle hlavně konkurence z řad minulých i současných mistrů republiky a reprezentantů. Vlčnov totiž již čtvrtý rok patří ke špičce v okrese a 3x po sobě se účastnili krajské soutěže. Mladí hasiči dosahují tak dobrých výsledků díky vedení Stanislava Mošťka, Ladislava Botka a Jana Vráblíka. Jejich práce, obětavosti a soustředěnosti dětí si váží také starosta obce Jan Pijáček, který i s místostarostou Františkem Mošťkem je i jejich rodiče přijali na OÚ. /Viz fotoalbum a dok. 2002/. Poděkování patří za tyto úspěchy představitelům obce, všem sponzorům, vedení ZŠ na uvolňování žáků na soustředění, vedení KSK za možnost zimní přípravu, MH, vedení TJ, Sokola a Mysliveckého sdružení na poskytování prostor k tréninkům a soustředění. Musíme také poděkovat Mgr. Ladislavu Botkovi, panu Ivanu Resslerovi, vedoucímu soutěžního požárního družstva Hasičského záchranného sboru Uh. Hradiště, panu Dušanu Straňkovi (člen soutěžního družstva HZS UH) a instruktorům SDH za neocenitelnou pomoc při metodické, sportovní a organizační přípravě kolektivu MH ve Vlčnově. Dosažené výsledky všech našich kolektivů ocenili na setkání v Uh. Hradišti starosta OSH ČMS Václav Holásek i náměstek starosty major Pavel Plachý.

VELKÁ POMOC SDH Vlčnov při srpnových povodních v Čechách. Stejně jako zaplavená Morava potřebovala všestrannou pomoc, tak v srpnových povodních v tomto roce potřebovaly občané měst a vesnic v Čechách. Vzniklá situace nemohla nechat klidnými členy SDH Vlčnov. Před 5 lety celý měsíc jezdili pomáhat odstraňovat následky povodní a občanům Moravy mezi prvními a bez čekání na oficiální žádost nabídl sbor prostřednictvím starosty obce pomoc. Ve středu 14. 8. ve 12 hodin jsme dostali rozkaz připravit se do 17 hodin k odjezdu do jižních Čech. Během velmi krátkého času se podařilo sestavit šestičlennou výjezdovou jednotku s veškerou potřebnou technikou. Drželi jsme pohotovost, ale definitivní rozkaz nepřicházel, proto vedení SHD se starostou obce zvolilo variantu „obecní pomoci hasičů.“ Dne 23. 8. navázali telefonický kontakt s radním Kvasničkou z Řevnice, kde ihned odjeli i se starostou a zde poskytli občanům finanční i fyzickou pomoc ve dnech 24., 25., 26., 27. srpna. Čerpání vody ze sklepů a studní a pomoc motorovou pilou.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově v roce 2002

KSK ve Vlčnově každoročně vyvíjí bohatou kulturní a sportovní činnost. Na prvním místě jsou to vždy Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů a těm už v lednu předchází KROJOVÝ PLES KSK s představením příštího krále. Stalo se tak 26. 1. 2002. Legrúti a družice ročníku 1984 byli středem pozornosti návštěvníků plesu, mnoha novinářů a fotografů a 4 televizních štábů, kteří očekávali příchod příštího krále Martina Janči č. 951. Legrúti ho za potlesku přítomných vnesli do sálu po 21. hodině na závěr programu, ve kterém se svými pásmy se představily místní soubory Šohajek a Vlčnovjan a cimbálová muzika Kotulka, Kančůch a hostující Babica z Hluku. Jestliže pro desetiletého Martina byl ples předzvěstí počátku vlády nad „písničkami, tanci a lidovými kroji“, pak pro ing. Antonína Pavelčíka - ředitele KSK, byl tak trochu nostalgickým loučením s tím, co po dvě desetiletí ve Vlčnově budoval a spoluvytvářel. Kytičku krojovaným družičkám předával oficiálně ve funkci naposledy - k 1. dubnu odchází do důchodu a letošní Jízda králů již bude v režii jeho nástupkyně paní Zdeňky BRANDÝSOVÉ. Ples, na kterém vyhrávala dechovka Vlčnovjané, byl optimistickým a krásným vykročením do nového zvykoslovného roku Vlčnova. Na příštího krále Martina jsou hrdí nejen rodiče, ale zejména jeho dědeček Rostislav STLOUKAL - sólový zpěvák Vlčnovjanu a brněnských cimbálových muzik, populární postava vlčnovské folklórní scény. Proto se také letos vybíral snadno. Před 3 lety na nabídku kývl až šestnáctý oslovený chlapec. Jsou to velké starosti i náklady. Rezignovat na pořadatelství Jízdy králů by byla podle starosty Jana Pijáčka velká ztráta nejen pro obec, ale po celé okolí. „Doufám, že se toho nedožiju ani já, ani moje děti.“

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ 24. - 26. května 2002. Klub sportu a kultury, obecní zastupitelstvo, odvedenci ročníku 1984 a Společnost Jízdy králů ve Vlčnově pořádají 24.- 26. 5. 2002 Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů s tímto programem:

Pátek 24. 5. 2002: EJ, EJ, ŽENY … velký sál KSK. Účinkují ženské sbory TETKY, Klebetnice, Čečera, ženy z Vlčnova, CM Ženičky a CM Marie Matulové, Gabriela Šáchová, Jarmila Procházková, Antonie Vlková a Jiří Chovanec.

Sobota 25. 5. 2002: 14.00 Jarmark lidových výrobků - náves. Výstava 100 let vlčnovského kroje - škola u KSK. 14.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjané - pódium na návsi. 15.30 Vernisáž výstavy miniaturních grafik Jaroslava Tvrdoně z Vlčnova - přísálí KSK. 16.00 Vitajte ve Vlčnově - vystoupení vlčnovského souboru a CM - Burčáci - pódium. 19.00 Večer pro krále - lidová veselice, DH Vlčnovjanka a CM Burčáci. 20.15 Předání vlády krále - Král 2001 Jakub Ježek a Král 2002 Martin Janča. 22.00 Pokračování lidové veselice v KSK a ve vlčnovských búdách až do rána.

Neděle 26. 5. 2002: Jarmark lidových výrobků po celý den - náves. 8.00 Slavnostní mše svatá za královskou družinu, děvčata ročníku 1984 a krále Martina Janču. 8.50 Průvod družiny legrútů s králem za doprovodu DH Vlčnovjané od kostela k obecnímu úřadu. 9.00 Přijetí krále a družiny legrútů ročníku 1984 u starosty obce Jana Pijáčka. Pódium na návsi: 9.00 Dětské jaro - dětské soubory Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, CM - Kotulka, CM - Kančúch, Veleťánek, Malý Vizovjánek, Brněnský Valášek, Hanáček, Olšavěnka. 11.00 Vystoupení souboru Večernica a z obce Trenčanská Turná na Slovensku. 11.30 Koncert dechové hudby Vlčnovjanka. Pořady v ulicích Vlčnova: Dům č. 65 - 9.30 Soubor Nivnička, CM Kančúch a CM Kotulka. Pódium u kapličky: 10.00 Soubor Klabačan; 11.00 Koncert dechová hudba Straňanka. U Slovácké jizby: 10.00 Folklorní soubor Buchlovice; 10.30 Soubor Sazovice. U Obecního úřadu: 10.00 Cimbálová muzika Burčáci; 10. 30 Soubor Pentla. U Klubu: soubor Vlčnovjan s cimbálovou muzikou Čardáš.

 

JÍZDA KRÁLŮ 26. května 2002

Všude zamračené, nad Vlčnovem jasno … Počasí si vlčnovští legrúti letos vymodlili. V neděli ráno 26. 5. se Vlčnov probudil do deště. Lilo jako z konve. „Když jsem v 6 hodin ráno vyšel na dvůr a viděl, co se děje, sedl jsem si a brečel jako malé děcko.“ Těmito slovy vylíčil svůj dojem Rostislav Stloukal (dědeček krále Martina). Déšť je největším nepřítelem Jízdy králů. V 8 hodin ráno, kryti pod deštníky, vstoupili do kostela pod deštníky, vstoupili do kostela král, jeho družina, družičky i četní Vlčnovjané, aby slavnostní mší prosili za dar slavností. Po mši už vyšli do bezdeštného dne. Do večera už ani kapka, bylo krásně. Celý program probíhal podle plánu a Jízdu králů vítalo na 6 tisíc diváků. Pobočníci: Jan BLAHOVEC 1115, Jaroslav VOLF 1100. Družina: Marek JOSEFÍK 1103; Lukáš KAŠPAŘÍK 621; Tomáš KAVKA 18; Petr KRÁLÍČEK 1142; Filip KŘAPA 1103; Martin KUBÍČEK 1140; Jakub MALENOVSKÝ 766; Lukáš MOŠTĚK 439; Petr SMETKA 891; Karel TOMALA 875; Jan VRÁBLÍK 674; ZEMEK L. 372; ZEMEK Petr 1131. Program: 10.00 Koncert dechové hudby Vlčnovjané před domem krále. 11.00 Jezdci královské družiny vyjíždějí z rodných domů k domu krále Martina Janči. 11.30 Objížďka jezdců po vesnici - výjezd krále na dolní konec pak na horní konec. 13.00 Koncert cimbálových muzik a souborů na seřadišti slavnostního průvodu, 13.30 Slavnostní průvod souborů, muzik, předlegrútů r. 1985 a Jízdy králů na stadión TJ.
Stadión TJ: 12.45 Zpívání pro krále: Nivničanka, Dolněmčan, Pentla a Slov. Soubor Večernica.
14.15 Příchod krojovaného průvodu a Jízdy králů na stadión TJ. 15.00 Zpívání pro krále pokračuje:Čerešničky, CM Čardáš, Vlčnovjan, Klobučan, Konopka, folklórní skupina ze Sazovic, F. studio Buchlovice. Odjezd krále a královské družiny ze stadiónu do rodných domů. 16.00 Muzikantská rozlučka v KSK - hraje DH Straňanka. Byla to velmi zdařilá již 193. Jízda králů ve Vlčnově za pěkného počasí. Na Jízdu králů již 30 let nepršelo.


Činnost Klubu sportu a kultury ve Vlčnově - 2002

První akcí KSK Vlčnov 5. ledna byl Memoriál Karla Prchlíka v nohejbalu. Na Regiontouru v Brně jsme se zúčastnili v rámci Regionu Slovácko jako vystavovatelé a soubor Vlčnovjan vystupoval na slavnostním zahájení veletrhu GO a Regiontour v hotelu Voroněž. Během ledna a února bylo 5 plesů : hasičský, sportovní, krojový, myslivecký, dětský karneval a fašank. Dne 2. února jsme byli na Moravském plese v Brně, kde měl soubor Vlčnovjan předtančení. Dne 23. února se uskutečnil první „Muzikantský ples“, který v KSK pořádala Boršičanka A. Koníčka, na kterém hrály 4 dechové hudby: Gloria, Hradčovjanka, Straňanka a Boršičanka A. Koníčka. Na velikonoční neděli pořádali zahrádkáři v KSK výstavu vín. K poslechu hrála naše muzika DURANCIA. Bylo to pro ni první veřejné vystoupení. Dne 5. dubna si legrůti uspořádali v KSK zábavu - čaj. Oslava 30. výročí souboru ČEREŠNIČKY a ŠOHAJEK. Oslava 4. května připravila paní Jitka Kučerová. Ve dvouhodinovém představení viděli návštěvníci několik pásem sestavených z dětských her a zvykosloví např.: vynášení Mařeny, pásma: Na pastvě, Dívčí hry, U potoka, dětskou jízdu králů i taneční čísla - tance z okolí Vlčnova, Boršické, Hrozenské, Kopanice a Čapáše a sólový zpěv Evy Josefíkové a Petra Pěchy. V premiéře se představil i zcela nový soubor „HORŇANÉ–DOLŇANÉ.“ Na oslavě byli oceněni zakladatelé souborů : paní Helena Plachá, Jitka a František Kučerovi i dr. Jiří Jilík. Ředitelka KSK p. Zdeňka Brandysová řekla : „Děti jsou naší budoucností !“ Její slova potvrzuje i skutečnost - ve čtyřech dětských souborech a ve dvou cimbálových muzikách Kotulka a Kančůch se angažuje více než 100 dětí! Ve dnech 24. - 26 . května - VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ. Po 38 letech poprvé ráno lilo jako z konce. Pršet přestalo a všechno dobře dopadlo, až na menší návštěvnost asi o 2000 lidí. Program je napsán na předcházející stránce.
Během prázdnin proběhl kurs paličkované krajky pod vedením p. Zdeňky Brandysové. Oslava 30. výročí založení souboru VLČNOVJAN byla 26. listopadu 2002. Pořad oslavy byl pečlivě připraven a finančně zabezpečen z darů příznivců a bývalých členů a byl také hojně navštíven.
Dne 9. 11. uspořádali manželé Kučerovi školu lidového tance v salonku KSK - Velká účast!
Dne 15. 11 v KSK uspořádala TJ Vlčnov zábavu - čaj. Ve dnech 22. - 23. listopadu proběhly již tradiční Předvánoční trhy. Dne 15. 12. dobrou předvánoční atmosféru v KSK připravily děti koledováním. Ještě před vánocemi fotbalisté uspořádali turnaj v minikopané. Dne 26. 12. byl v sále „Vánoční šachový turnaj“, který tradičně pořádá oddíl šachu. Silvestrovská zábava 31. 12. 2002 se nekonala. Jenom 29. 12. si vlastní KSK dopřálo společenského večírku. V závěru roku byl vydán stolní kalendář Jízda králů a Vlčnovské kroje - 1 kus = 30,- Kč. Během roku byla do KSK zakoupena lednice s mrazničkou, vibrační bruska, el. ohřívač vody, 14 ks dresů pro nohejbal, 2 vodní hasící přístroje, nohejbalovou síť, dámské kordulky 11 ks pro Vlčnovjan a pro krále fěrtůšek a harase. Před jízdou králů vymalovali chodbičku k sálu, nářaďovnu, přísálí a sklad židlí. Během letních prázdnin opravili a natřeli okna na jihozápadní a východní stěně. Na podzim vyměnili rozbité obložení v sále a zhotovili nové garnýže pod balkon. Byly vybroušeny a nalakovány stolky a opraveno 30 židlí. Financování: Na žádost vedení ZŠ bylo spočítáno, že 1 hodina v KSK stojí asi 300,- Kč. Spočítáme-li kolik hodin měli k dispozici naši partneři, kteří využívají sál na cvičení a tréninky a vynásobíme je touto sumou, dojdeme k pozoruhodným číslům: Škola měla podle rozvrhu 36 hodin v první polovině roku a 30 hodin na podzim. To je za rok zhruba 1200 hodin a to je 360.000,- korun. TJ oddíly kopané, odbíjené a šachu trénovaly a hrály turnaje je asi 520 hodin - z toho v sále asi 352 hodin, což představuje částku 105.600,- korun. Hasiči 77 hodin = 23.100,- Kč. Do KSK chodí cvičit ženy, asi 88 hodin za rok = 26.400,- Kč. Žlutý balet 60 hodin = 18.000,- Kč. Z tohoto výčtu vyplývá, že 533.100,- Kč, z toho příspěvek od obce jde jenom na cvičení školy, TJ, Hasičů, Žlutého baletu a žen. Různé společenské organizace 16x zasedali v prostorách KSK, několikrát zde cvičili Skauti, proběhlo zde 6 turnajů a konalo se zde 6 koncertů. Vedení KSK se snaží dle svých možností všem vyhovět. Vedení KSK při všech akcích vydatně pomáhá, zabezpečují pořadatelskou službu, pokladny, šatny, stolování, úklid, bufet, výzdobu a jiné. Naše soubory a oddíl nohejbalu, spotřebovaly cekem 1.000 provozních hodin. Zkoušky a soustředění zde mají naše folklórní soubory, dechová hudba Vlčnovjané a cimbálová muzika Durancia. V přísálí KSK proběhlo KSK 18 prodejů a předváděcích akcí. Salonek byl 4x pronajat soukromníkům. Ve výjimečných případech je zapůjčeno nějaké zařízení. Změny v obsazení KSK Vlčnov: K 30. 6. 2002 definitivně ukončil funkci ředitel KSK pan ing. Antonín Pavelčík a za svou úspěšnou práci zasluhuje dík. Ředitelkou KSK se stala p. Zdeňka Brandysová. K 30. 6. 2002 odešla i paní Rohlíková a k 31. 12. odešla i paní Kučerová Pavla. Od 1. 9. 2002 nastoupila na poloviční úvazek paní Barbora Chvilíčková jako uklízečka.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve Vlčnově - 2002

Ve školním roce 2001/02 se pokračuje ve vzdělávacím programu ZŠ 1.-9. r. č.j. 16847/96-2. Ped. pracovníci si vyzdobili třídy, prostudovali řád školy s celoročním plánem školy, seznámili se s rozvrhem třídnictví s přidělenými vyučovacími předměty. Obsazení školy: Ředitelkou ZŠ p. Mgr. Geržová Jana; zástupkyně Mgr. Kučerová Jitka. I. A p. uč. Štěrbová Jana, II. A p. uč. Mošťková Anna, VI. A Mgr. Zemková Alena, II. B Mgr. Knotková Kateřina, VI. B Mgr. Ulčíková Dana, III. A Mgr. Smrž Rostislav, VII. A Mgr. Olbertová Jana, III. B p. uč. Kovářová Ivana, VII. B Mgr. Břehová Věra, IV. A Mgr. Stašek Zdeněk, VIII. A Mgr. Jurčička Ivan, IV. B p. uč. Holáňová Ladislava, VIII. B Mgr. Hrabalová Marta, V. A p. uč. Hozák Jan, IX. A Mgr. Koníčková Dana, V. B Mgr. Vaňková Darina, IX. B Mgr. Kundratová Soňa. Bez třídnictví: Mgr. Vokšická Ludmila, Mgr. Obadalová Soňa, Válek Antonín, Mgr. Berka Ol. Školní družina: Jabůrková Jaroslava, p. uč. Mouralová Jana. K novému šk. roku odešel do jiného oboru Mgr. Vlachýnský Petr, v rámci snížení stavu pracovníků Mgr. Křapová Marie, na jinou školu p. uč. Večeřová Ivana. Nastoupil Mgr. Berka Oldřich. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ probíhá v 1. - 9. r. jako nepovinný předmět, který vyučuje pater KUNC Lad., Mgr. Mošťková Anna, Mgr. Beníček František a Mgr. Jankových Josef. Počet provozních zaměstnanců zůstává stejný. Odchodem do důchodu p. Mikuškové Jiřiny došlo ke změně. Na její místo nastoupila p. Pijáčková Pavla. ŠKOLNÍ JÍDELNA: Zaměstnáno 7 pracovnic. Počet strávníků 15. 10. 2002: 455 z toho děti MŠ 97, žáci 1.- 4. 131, žáci 5.- 9. 170, učitelé a provoz. zam.: 44; cizí 13. V roce 2002 byla pořízena nová nerezová linka = 53.000,- Kč; el. bojler = 10.000,- Kč; oprava kuchyňských stolů 5.000,- Kč; vozík k převozu těžkých beden 7.500,- Kč; nový počítač 32.000,- Kč; generální oprava el. varného kotle = 40.000,- Kč. Nový školní rok 2002/2003 byl slavnostně zahájen 2. září v KSK, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci školy. Zástupce OÚ, SR. Ředitelka školy zdůraznila, že nejdůležitější úkolem školy je výchova dětí do života a naši školu čeká také příprava a zajištění podmínek pro vstup pro právní subjektivitu od 1. 1. 2003. Na pedagogických radách jsou pedagogičtí pracovníci pravidelně seznamováni s danými úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu po stránce ekonomické, v oblasti organizační a administrativní. Pro klidný chod školy jsou všechny dané úkoly k dispozici na nástěnce ve sborovně: úkoly na měsíc, suplování, pohotovost učitelů, Informační zpravodaj, Programová nabídka vzdělávacích akcí pro učitele, závěry z aktivu ředitelů a jiné dílčí úkoly. Bezpečnost školy je zajištěna vyvěšenými požárními a poplachovými směrnicemi, telefonními čísly, schématem hlavních uzávěrů, je vedena kniha závad, úrazů, požární, pravidelně probíhá školení pracovníků, kontrola teploty, revize elektronářadí. Pro rodiče byl stanoven kromě pravidelných třídních schůzek mimořádný konzultační den každý lichý čtvrtek v měsíci. V 8. roč. byl zaveden nový předmět „VOLBA POVOLÁNÍ“. Předmět si kladl za cíl vypěstovat u žáků dovednosti při rozhodování a plánování vlastní budoucnosti. Podílet se na organizování environmentální výchovy - problém živ. prostředí, která je součástí přírodopisu, zeměpisu a chemie. Žáci potřebují informace, povzbuzení, pocit, že mají možnost Zemi zachránit před úplným zničením. Školství Zlínského kraje vychází z regionálních specifik rozvoje společnosti, které ovlivňují další rozvoj vzdělávací soustavy. Kraj stanovil cíl, priority a opatření v celé vzdělávací oblasti. V tomto školním roce - (od 1. 1. 2003) se všechny školy stanou právními subjekty, získají organizační, ekonomickou a pedagogickou autonomii omezenou závaznými právními předpisy. Počty žáků a jejich prospěch: Ve šk. roce 2001/02 prospělo na 1. stupni 221 žáků a 5 žáků neprospělo. Na II. stupni ze 164 žáků prospělo 59 žáků s vyznamenáním. Pochval a ocenění bylo uděleno 41 žákům za reprezentaci školy, práce pro třídní kolektiv a výborný prospěch. 8 žáků bylo hodnoceno slovně. Školu celkem navštěvovalo 390 žáků. Žáci si kromě výuky vybírají na II. stupni z volitelných předmětů: cvičení z jazyka českého, matematiky, informatiky a přírodovědného semináře. Nepovinný předmět je náboženství a informatika. Žáci s vývojovými poruchami učení navštěvují dyslektickou poradnu. V letošním roce jí prošlo 40 žáků. Poradna úzce spolupracuje s OPPP v Uh. Brodě. Pro zkvalitnění práce byly zakoupeny knihy a pomůcky. Škola dlouhodobě spolupracuje se střediskem výchov. péče Help v Uh. Hradišti. Žáci 5.- 8. roč. se zúčastnili těchto výchov. programů: Šikana I., Šikana II., KOUŘENÍ, ALKOHOL. Žáci IX. r se účastnili besedy s protidrogovým koordinátorem pro Uh. Hradiště, na kterého měli možnost klást dotazy, týkající se problematiky drog. Na základě Metodických pokynu MŠMT byl kladen důraz na řešení šikanování mezi žáky. Na II. stupni byl zadán dotazník na téma: ŠIKANA. Prvořadá pomoc a spolupráce by měla vycházet ze strany rodičů, kterým není jedno, kde a s kým děti tráví volný čas. I v tomto roce se žáci 9. roč. i s rodiči zamýšlejí nad tím, jaký typ školy si vybrat, čím se vyučit. Radí jim hlavně výchovný poradce ve škole a na některých školách jsou pořádány tzv. dny otevřených dveří. Školní rok 2001/02 ukončilo 38 žáků devátých tříd, z nichž 22 žáků bylo přijato na 4leté střední školy a SOU zakončené maturitou a 16 žáků nastoupilo do tříletých učebních oboru. Žáci získávají nové znalosti a schopnosti nejenom ve vyučovacím procesu, ale také četbou, cestováním a v poslední době i na internetu. Znalosti si ověřují na různých soutěžích, olympiádách ve školním kole. Na I. stupni: recitační a výtvarná, Zazpívej slavíčku, lehkoatletické závody, přebory ve šplhu, turnaje v kopané a vybíjené. Na II. stupni : matematické olympiády, Pythagoriáda, Klokani, Mladý historik, olympiády zeměpisu, chemie, biologie. Vítězové některých soutěží postupují do okresních kol. Žáci I. stupně v kopané získali v okrskovém kole 4., 6. , a 8. místo. Své dovednosti také žáci využívají v různých kroužcích vedených ped. pracovníky nebo rodiči : kulturně poznávací, knihovnický, zdravotnický, německého jazyka, šití, včelařský, výtvarný, turistický. Mladí zdravotníci se umístili v okresním kole na 3. místě. Kroužek „Mladých včelařů“ získal II. místo. Mladí hasiči dosáhli v okresním kole šest vítězství. Kolektiv starších žáků postoupil do krajského kola hry Plamen a obsadil 3. místo. Kladně lze hodnotit i zapojení dětí ve školní družině. V rámci okresku se zúčastnily Brodského zpěváčka, výtvarné soutěže a atletických závodů. V průběhu roku proběhla řada akcí: Mikulášské odpoledne. Dětský karneval, Dětský den plný her a radostí. Za celoroční práci je čekala odměna - výlet do Kroměříže. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK: pro žáky 8. ročníku se uskutečnil lyžařský výcvik v lyžařském středisku ve Velkých Karlovicích, kde jsou dobré podmínky pro zdatné i slabší lyžaře. PLAVECKÝ VÝCVIK: pro žáky 3. a 4. ročníku se uskutečnil plavecký výcvik pro začátečníky i pokročilé v uherskohradišťském bazénu. Na konci roku se zúčastnili žáci 1.- 9. roč. vlastivědných poznávacích výletů a exkurzí. Vedení školy a vyučujících jazyků uspořádali pro žáky 4.- 9. r. zájezdy do Vídně. Kulturní akce pro žáky jsou připravovány na celý školní rok. Žáci I. stupně využili nabídky Městského divadla ve Zlíně, navštívili řadu předvánočních akcí, představení s názvem Český rok, filmových představení. Starší žáci navštívili divadelní představení v Uh. Hradišti a výchovné koncerty. Velkým úspěchem bylo vystoupení ochránců, kteří cvičí dravé ptáky. V interiéru školy jsou celoročně vystavovány výtvarné práce žáků a výrobky z hodin pracovních činností a práce žáků školní družiny. V dubnu pořádalo občanské sdružení ARTE Natura spolu s dětmi ze školy úklidu autobusové točny u Veletin. DRUŽBA ŠKOL VLČNOV – DAHLEN: V dubnu navštívili naši školu pedagogové z německého Dahlenu na základě domluvy o spolupráci. S německou školou chceme získat nové zkušenosti a rozšířit poznatky o školství v zemích EU. Žáci si mohou vyzkoušet své komunikační schopnosti v němčině i angličtině. HUDEBNÍ VÝCHOVA: ZŠ Vlčnov úzce spolupracuje s Lidovou školou umění v Uh. Brodě. Ve škole probíhá výuka hry na flétnu, kytaru, housle a klavír. Všech 30 žáků současně navštěvovalo výuku hudební nauky. V předvánočním čase se předvedli žáci příbuzným a kamarádům se svým hudebním uměním. Rovněž se žáci i vyučující zapojili do organizace Vlčnovských slavností Jízdy králů. Škola dobře spolupracuje s Obecním úřadem Vlčnov, Sdružení rodičů, Klubem sportu a kultury, s TJ, Sokol, se Sborem dobrovolných hasičů i vlčnovským kronikářem. Spolupracuje také s OPPP v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, Kroměříži, s centrum Biofeedback ve Zlíně a Speciální školou v Kyjově a Speciálními školami v Uh. Hradišti. Časopis pro rodiče ZŠ Vlčnov, který vydává škola je informační časopis do kterého přispívají všichni výchovní pracovníci i vedoucí zájmových kroužků z řad rodičů. BUDOVATELSKÁ ČINNOST: Opravy a změny na objektu probíhají dle plánu schváleného Obecním úřadem Vlčnov v průběhu celého roku. Opravy rovných střech, montáž silikonového těsnění - polovina pavilonu II. stupně a vestibul, výměna ventilů a montáž termostatických hlavic u těles ústředního topení na pavilonu II. stupně, výměna koberců ve školní družině 3. oddělení, nátěry školních tabulí, opravy maleb celého objektu, nátěry podlah v plynové kotelně, montáž osvětlení zadního traktu školy, opravy dlažby u zadního vchodu, zhotovení doskočiště u chodníku na horní části sportovního plochy, doplnění laviček 10 ks do prostoru chodeb II. stupně, výměn části uzávěrů ventilů na systému UT a vodovodního a rozvodu, ostatní pravidelné periodické revize zařízení, renovace horních desek lavic tvrzeným nástřikem v pracovně přírodopisu.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově - 2002

Již 1. 1. 2002 rozšířila řady pedagogických pracovníků v naší MŠ p. uč. Marie Oharková z Hluku. Nastoupila do 2. třídy k paní uč. Daně Mikulcové. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ se v letošním roce uskutečnil již 7. února. Z celkového počtu 45 dětí, zažádalo 13 rodičů o odklad školní docházky.
Tradiční karneval a s ním oslavu „MASOPUSTU“ uspořádali 12. 2. v KSK s velmi dobrou účastí a množstvím krásných masek. Dne 20. 2. 2002 využili nabídky „Domu Kultury“ v Uh. Brodě a se všemi dětmi jsem viděli představení „O pejskovi a kočičce.“ Dne 26. 3. přijel za dětmi „KOUZELNÍK“ a všechny děti dokázal rozesmát. Naše MŠ se v březnu zúčastnila výtvarné soutěže „Děti a bezpečnost na silnici.“ V okresním kole soutěže „Děti a bezpečnost na silnici“ vyhrála Darinka Chvilíčková č. 72. V období velikonočních svátků je celá MŠ vyzdobena zajíčky, kuřátky, vajíčky a slepičkami, které si děti vyrobily. Ze soukromé školy Zlín /pedagogická/ nastoupila v termínu 8. 4. - 19. 4. na praxi studentek 1. ročníku Michaela Frantová. Ještě v dubnu byly děti pozvány do ZŠ na divadlo „O víle“. V druhé polovině dubna byly vyměněny žaluzie ve 2. třídě a u ostatních žaluzií nutné opravy. Dne 22. 4. proběhla jednodenní praxe studentek 1. roč. SPGŠ v Kroměříž Evy Bělohlávkové a Kateřiny Josefíkové. Každoroční společné focení dětí se konalo 29. 4. Dne 4. 5. byl pro naši MŠ a zvlášť pro soubor ČEREŠNIČKY velmi slavnostní. V sále KSK oslavil soubor 30. výročí od svého založení. Plný sál hostů poděkoval jak dětem, tak p. uč. Heleně Plaché. Maminky se v tomto roce přišly podívat a společně se svými dětmi oslavit „SVÁTEK MATEK“. Od 27. 5. do 14. 6. byly opět na praxi 3 studentky ze Zlína a Kroměříže. Celá škola slavila „Mezinárodní den dětí“ 30. května. Ve spolupráci s hasiči a kynologickým svazem jsme dětem připravili hezký den. Projetí se v hasičském autě, podívat se na cvičené psy, hledání pokladu i opékání špekáčků. Ze školy přišli školáci dětem zahrát divadlo „O perníkové chaloupce“. Hlavní prázdniny v době od 22. 7. do 16. 8. všichni využili k načerpání sil na nový školní rok 2002/2003. Všechny třídy, včetně uspořádání nábytku muselo být připraveno k práci podle nového pojetí „Rámcového vzdělávacího programu“. Dne 31. 8. 2002 ukončila pracovní poměr p. uč. Helena Plachá a na její místo nastoupila p. uč. Ivana Večeřová, která pracovala v družině ZŠ Vlčnov. Dne 2. září 2002 byl zahájen nový šk. rok 2002/03 s počtem 97 zapsaných dětí . Všechny děti byly přivítány divadelním představením „O nezbedném kůzleti“. Tak jako každý rok nabídli rodičům předškoláků „Plavecký kurz“ v Uh. Hradišti. Do plavání jezdilo 26 dětí. Dne 12. 11. uspořádala p. uč. Píšková a Michalcová schůzku rodičů předškolních dětí. Schůzka se týkala programu „Rámcového programu“ pro předškolní vzdělávání. Jaké změny čekají učitelky, děti i rodiče. Na podzim byly nutné opravy kuchyní a ve 2. a 3. třídě byla vyměněna spodní část linky. Dne 2. 12. do MŠ opět zavítali herci s divadlem „MRAZÍK“. Za pomoci žáků ZŠ jsme pro děti připravili „Mikulášskou nadílku“. Paní ředitelka Marcela Strouhalová již od začátku prosince připravovala předávání dokumentů, inventarizaci a to jak vedení ZŠ, tak p. u č. Píškové, která byla určena zástupcem řed. MŠ a tuto funkci bude vykonávat od 1. 1. 2003. K 31. 12. ukončila svoji dlouholetou funkci p. řed. Strouhalová a patří jí dík za její úspěšnou práci.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově - 2002

O rozvoj tělovýchovy a sportu ve Vlčnově se již řadu let mimo Základní školy stará také Klub sportu a kultury, Sokol a Tělovýchovná jednota Vlčnov. V KLUBU SPORTU A KULTURY zde hlavně v zimním období trénují fotbalisti, volejbalisti, nohejbalisti, šachisti, ale cvičí zde i ženy. Ve vlčnovském zpravodaji č. 12 z října 2002 se uvádí: „Už 5 let se scházíme v KSK Vlčnov při cvičebním programu, který se skládá ze 3 částí: I. AEROBIC, II. POSILOVÁNÍ, III. STREČINK. Cvičíme v pondělí 19.30 - 21.00 a ve středu 20.00 - 21.00 a to od září do května. Letošní ukončení bylo pro nás výjimečné - píše cvičenka Markéta Knotková. Na závěrečné cvičení, které se konalo 18. května, přijela do Vlčnova předcvičovat akademická mistryně ČR v soutěžním Aerobic Masters Class 1999, vítězka Olomouc Maratonu 1999, finalistka 2. pražského Nike Maratonu 2000 a finalistka přeboru ČR v soutěžním Aerobic Masters Class 2000 Katka Hrazdilová-Bočková z Uh. Hradiště. Této akce se zúčastnilo přes 40 žen a dívek. I když naše těla dostala zabrat a z triček se dal ždímat plot, nijak nám to neubralo dobré nálady a elánu. MISTŘI SVĚTA nedali sokům ve Vlčnově šanci (Slovácké noviny 10. 1. 2003). V KSK Vlčnově vítězem 11. ročníku Memoriálu Karla Prchlíka, nohejbalového turnaje trojic se stalo družstvo Československa. Nejlepší celek byl složený ze dvou mistrů světa z posledního šampionátu v Maďarském Solnoku Richarda Machary a Petra Bubnjaka, které doplnil pražský Ondřej Klefal. „Vítězové předváděli pestrou hru, na síti kraloval blokař Machara“ - hodnotil ředitel turnaje Roman Hruboš. Celkové pořadí: 1. Československo; 2. Modřice; 3. Hlohovec. Naši se do finále nedostali. Pod hlavičkou SOKOLA Vlčnov trénují a v okresní soutěží hrají družstva stolního tenisu. Předsedou oddílu stolního tenisu je pan Dušan Vráblík. Aneta KUČEROVÁ z Vlčnova je MISTRYNÍ ČR. Desetiletá Aneta Kučerová hraje stolní tenis za Spartak Hluk. Na mistrovství republiky mladšího žactva vybojovala jednu zlatou a dvě bronzové medaile, čímž se zařadila mezi nejúspěšnější účastníky šampionátu v Hluku. Dramatické finálové klání s prvním nasazeným párem Ondříčková, Malíková (Hodonín) pro sebe rozhodly Kučerová s Dubňanskou Mosnákovou v rozhodujícím pátém setu, který vyhrály 11:7 a staly se tak mistryněmi ČR pro rok 2002. Pod hlavičkou TJ Vlčnov v čele s předsedou panem Janem Chvilíčkem jsou oddíly: kopané, volejbalu a šachy. Kopaná: mladí Vlčnovjané reprezentovali okres Uh. Hradiště. (Zpravodaj č. 12. X 2002). Za posledních několik let vlčnovští fotbalisté mnoho radostí svým věrným příznivcům neudělali. Výjimkou jsou snad jen mládežnické oddíly, kde se začíná projevovat poctivá mravenčí práce určitých lidí. Potvrzením tohoto dobrého směru je i skutečnost, že okresním fotbalovým svazem byl osloven trenér Frant. Josefík, aby se spolupodílel na vytvoření okresního výběru pro přátelské mezinárodní utkání proti Trenčínu. V utkání 23. 6. ve Strání hráli z Vlčnova: Petr Zemek, Tomáš Kavka, Tomáš Koníček a nejlepší střelec okresního přeboru Martin Jankůj. Všichni dobře reprezentovali Vlčnov - píše Libor Kavka. Oddíl kopané - předseda pan Jaroslav Mikulec. Celkem je 5 družstev: PŘÍPRAVKA, kterou vede p. Jan Křapa. Po podzimním kole r. 2002 je na 11. místě s počtem 7 bodů. ŽÁCI pod vedením ing. Radka Kolaje jsou po podzimním kole r. 2002 na 9. místě s počtem bodů 15. Nejlepším střelcem byl David Kusák. DOROST pod vedením trenéra p. Františka Josefíka jsou se svými výkony chloubou vlčnovské kopané. Jsou na 2. místě s počtem bodů 30. Od 1. místa je dělí jen skóre. Nejlepšími střelci jsou: Koníček Tomáš,
Jankůj Martin, Mikulinec Petr, Tomala Karel. I. mužstvo takové hráče už nyní velmi potřebuje. MUŽSTVO B pod vedením trenéra p. Jaromíra Kužely jsou na 5. místě se ziskem 20 bodů.  Nejlepším střelcem je Radek Mikulec, který i s L. Chovánkem do Vlčnova přestoupili z Havřic. Pořadí: Březová 30; Částkov 28; Nezdenice 25; St. Hrozenkov 22; VLČNOV B - 20; Komňa 16; Boršice u Bl. 15; Bystřice p. Lop. 14; Záhorovice 10, Rudice 10; Podolí 3; Krhov 3. MUŽSTVO A: Jarní kolo opět trénuje p. Antonín Šimon z Kunovic a vůbec se nedaří. Potácíme se stále na konci tabulky a jsme na spadnutí, proto asi 5 kol před ukončením jarního kola je odvolán a o záchranu se pokouší ing. Mirek Josefík. Nejvíce pomohla výhra venku v Horním Němčí = 1:3, které s Buchlovicemi spadlo místo nás. Góly v Horním Němčí dal Zd. Mikulec. Konečná tabulka : Šumice 56; Kudlovice 54; Strání 54; Bánov 51; (Všichni postoupili do I. B); Dolní Němčí B 36; Traplice 33; Havřice 32; Hluk B 31, Kněžpole 31; VLČNOV 30; Korytná 30; Boršice u Bl. 29; Buchlovice 23; Horní Němčí 22. Byli jsme na tom tak špatně, že ve 21. kole fotbalisté Dolního Němčí B nasázeli Vlčnovu 9 banánů (píší Slovácké noviny 15. 5.). Dík za záchranu patří Ing. Mir. Josefíkovi, ale protože již nechce trénovat, ujímá se podzimního kola Vít Bělohlávek. Dělá co může, ale vůbec to nejde a ztrácíme zbytečně body i doma. Jsme s 11 body na předposledním 13. místě a to varuje! Konečná tabulka podzimního kola: Jarošov 29; Korytná 24; Kněžpole 23; Nivnice 22; Boršice u Bl. 21; Zlámanec 19; Dolní Němčí B 18; Drslavice 18; Traplice 16; Hluk B 16; VLČNOV 11; Havřice 12; Pitín 12; Mistřice 8. Jsme předposlední!

Oddíl volejbalu - pod vedením předsedy pana Milana Kvasničky má 13 aktivních členů a v okresní soutěži v sezóně 2001/02 obsadili 6. místo. Vedoucí oddílu mají radost zejména z mladých hráčů, kteří pravidelně chodí na tréninky a budou dobrou posilou hrajícího kádru. Jsou činní i mimo soutěž. V květnu to byl turnaj smíšených dvojic za účasti 7 párů. V červnu turnaj smíšených družstev. O prázdninách pořádali 1. ročník beachvolejbalový turnaj smíšených šestek na koupališti za účasti 7 družstev. V srpnu se zúčastnili tradičního turnaje o Pohár Bílých Karpat v Bojkovicích.

Oddíl šachu - pod vedením předsedy pana Jana Javora vykazuje již řadu let vzestupnou tendenci a z regionální přeboru míří vzhůru do krajského přeboru. Poznáme jak dopadne na jaře 2003 soutěžní kolo, ale vedoucí kvarteto v 9. kole regionálního přeboru I. třídy šachistů nezaváhalo a Vlčnov smetl St. Město F 7:1. Celý bod získal Flekač, Kunčar, Ondrůšek, Javor a otec a syn Oharkovi a M. Bařina se Štefankem seniorem. Pořadí: 1. St. Město D 17 (56); 2. VLČNOV 15 (51); 3. Polešovice 14 (47,5); 4. Boršice C 12 (40), 5. Dol. Němčí 9 (34); 6. Mařatice 8 (37,5); 7. Kunovice 8 (31,5); 8. St. Město E 8 (31,5), 9. St. Město F (22); 10. Uh. Hradiště 4 (27,5); 11. Bojkovice 4 (27); 12. Osvětimany 4; Vlčnov B v šachu stačí k výšlapu o patro výš i remiza. Před závěrečným dějstvím přeboru II. třídy je rozhodnuto o pořadí na 1. dvou místech. Záloze Vlčnova postačí v derniéře s posledními Boršicemi D k potvrzení triumfu i remiza. Nyní je to pořadí následující: 1. VLČNOV B 14 (41); 2. Uh. Ostroh C 12 (39); 3: St. Město G 9 (30,5); 4. Nivnice 8 (27); 5. Osvětimany B 7 (28); 6. Hluk 4 (24,5); 7. Velehrad 4 (23); 8. Bojkovice B 9 (22); 9. Boršice D 2 (21). VLČNOV C v šachu regionálního přeboru III. třídy je v pořadí : 1. Uh. Ostroh D 16 (32); 2. Vlčnov C 12 (26,3); 3. Vlčnov D 6 (18,5); 4. Hluk B 2 (13).

Oddíl stolního tenisu - hrající v sokolovně okresní přebor I. třídy v 19. kole 19. 3. 2003 (ještě nedohraná soutěž) je tabulka následující: 1. Bojkovice (49); 2. Kunovice B (48); 3. Nivnice (44); 4. VLČNOV - A (42); 5. Ostr. Nová Ves A (40); 6. Drslavice - Veletiny (40); 7.Újezdec-Těšov (37); 8. Ořechov (35); 9. Hluk D (35); 10. Dol. Němčí C (35); 11. Kunovice (27); 12. Ostr. Nová Ves B (23). Družstvo Vlčnova B hraje okresní přebor II. třídy a rovněž v 19. kole je tabulka následující :
1. Orel Uh. Hradiště C (53); 2. Zlechov A (46); 3. Drslavice-Veletiny D (45); 4. Nivnice C (43); 5. Bojkovice C (35); 6. Slovácko (32); 7. VLČNOV- B (29); 8. Bystřice p. Lop. B (29); 9. Kunovice E (26); 10. Komňa (23); 11. Zlechov B (19);

Amatérské sdružení Žlutý balet (AS ŽB) - 2002 - má 21 členů ve věku 27 - 53 let a jejich činnost je zaměřena hlavně na rekreační kopanou a organizaci různých kulturních a sportovních akcí ! Rok 2002 byl zahájen největší akcí, kterou organizují již třetím rokem a to Masopustem 2002 a následnou večerní zábavou s country skupinou Šlápoty. Masopustního průvodu se zúčastnilo přes 70 masek a Vlčnovem poprvé v historii projel „VLAK.“ Část výtěžku byl poskytnut na údržbu dětských hřišť. Na ukončení prázdnin byl uspořádán Country večer se skupinou Šlápoty a opékáním prasete za účasti asi 150 lidí. Atrakcí byl ohňostroj sponzorsky zajištění firmou DELIKA s. r. o. Napajedla. Za rok 2002 AS ŽB sehrál 15 fotbalových utkání a účastnil se 4 fotbalových turnajů. Na začátku června 12. 6. sehráli přátelské utkání s výběrem pivovaru Janáček z Uh. Brodu (10:1). Dne 22. 6. hráli s družebním celkem 1 FC Libel v okrese Rychnov nad Kněžnou, kde vyhráli 2:4. Po utkání následovalo družební posezení, kterého se zúčastnil i náš starosta pan Jan Pijáček. Starou gardu z Hluku o prázdninách porazili 8:2 po poločase 4:0. Střelci : Chaloupka 3x, Petr Matějíček 2x, a po 1 gólu : Marcel Solík, Dušan Mikulec a Ivo Křapa, který i s Bachůrkem vypomáhal. V předvečer vlčnovských hodů jsme na stadiónu přivítali družstvo účastníka I. ligy žen COMPEXU OTROKOVICE, které přijelo i s reprezentantkou ČR Ivetou DUDOVOU. Vyhráli jsme 6:3. Branky : Ivo Křapa, Jan Křapa ml., Petr Grůlík, Vl. Šrámek, Dušan Mikulec a Jožka Koníček - organizátor zápasu. Ve druhém srpnovém víkendu v Hluku turnaj 4 mužstev a to : Hluk (Garda), AS ŽB Vlčnov, Ostr. Lhota a O. N. Ves. Ve finále jsme s Hlukem prohráli 2:0. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Josef Šobáň (Joch). Poslední srpnový víkend odjeli do družební Lible na turnaj v malé kopané, kde za účasti 6 mužstev skončili na druhém místě (vítěz měl o 1 branku lepší skóre). Poslední akcí byl turnaj v Rakvicích za účasti 7 mužstev z celé Moravy.
AS ŽB v turnaji jen 1x prohrál a to s mužstvem Comec Brno 2:0. S Ostravou jsme vyhráli 1:0, s Valašským Meziříčím 0:0, s Hokejky Břeclav 2:0. Opět jsme skončili druzí, ale získali jsme 3 „nej“ ceny: nejstarší mužstvo, nejlepší hráč - brankář Josef Šobáň, nejstarší Jan Křapa. Turnaj byl zakončen příjemným posezením v zahradní restauraci v Rakvicích.

ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ v pozemním hokeji již tradičně je pořádán v ulici „SRALE“ - založený před 20 lety panem Ulčíkem, Mikulcem, Vlachynským, Petrenčákem a dalšími. Nehraje se o medaile, ale o pěknou zábavu - ve zpravodaji uvádí neoficiální jednatelka paní Marta Mošťková - zdravotní sestra.

Dechová hudba VLČNOVJANKA - 2002: Pod vedením kapelníka Pavla Nevařila má stále velmi dobrou úroveň a ročně má asi 50 vystoupení. Mají vydáno již 7 desek. První vyšla v roce 1985, druhá v Rakousku 1990, další 1991, pak „O našej zemi“ v roce 1992, Okolo Vlčnova 1994, Rozmarýny 1998 a Jízda králů 2001. Připravují vydat osmou desku s názvem VLČNOVJANKA, která vyjde v roce 2003 k 25. výročí založení Vlčnovjanky. Účinkování Vlčnovjanky v roce 2002. Leden: Velké Losiny, Benešov, Otrokovice, Spytihněv. Únor: národopisný ples Brno, Dolní Bojanovice. Březen: Velké Losiny, Zbraslav, Praha, Velké Losiny. Duben: Kvasice. Květen: Kojetín, Velké Opatovice, Luhačovice, Jízda králů Vlčnov. Červen: Karviná, Hodonín, Brno, Jeseník, Albrechtice, 2x Luhačovice. Červenec: Festival ve Francii (2 dny), Náměsť nad Oslavou, Sulimov. Srpen: Mořkov, Křenovice, Biskupice, Kvasice, Luhačovice. Září: Luhačovice, Zlín, Bučovice. Říjen: Javorník, Luhačovice, Opava, Štramberk, Přerov. Listopad: Luhačovice, Hluk. Prosinec: Kunštát, Luhačovice, Štěpánov.

 

ZDRAVOTNICTVÍ ve Vlčnově 2002

Na zdravotním středisku ve Vlčnově jsou v provozu 4 ordinace : praktický lékař pro dospělé MUDr. Sváček Břetislav a zdravotní sestra Marta Mošťková, praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Haníková Hana, sestra Věra Pěchová, zubní lékařka MUDr. Oswaldová Ivana, zdravotní sestra Miriam Čepová a zubní laborantka Helena Baránková. Každé pondělí je v provozu i gynekologická ordinace - ordinuje MUDr. Posseltová Jarmila. V ordinaci MUDr. Sváčka bylo v roce 2002 ošetřeno celkem 14.685 pacientů, dalších 384 bylo ošetřeno v návštěvní službě. Bylo provedeno 738 preventivních prohlídek a povinného očkování členů dobrovolného hasičského sboru proti žloutence zorganizované pro pomoc hasičů při velkých záplavách v Čechách. Pro výjezd do postižených oblastí bylo kromě tetanu nutno i očkování proti žloutence. Celkem bylo naočkováno 31 členů SDH.

 

Myslivecká jednota Dřínek ve Vlčnově 2002

Myslivecká jednota Dřínek Vlčnov hospodaří v pronajaté honitbě od honebního společenství Dřínek na výměře 2.108 ha a to: 1.883 ha zem. půdy, 110 ha lesa, 17 ha vodních ploch a 98 ha ostatní plochy. Členskou základnu tvoří 40 členů a 7 hostů. Předsedou je Bedřich Chaloupka, hospodář Josef Ondrůšek, jednatel Josef Knotek.

 

 

Plánované kmenové stavy v roce 2002 

Plán odlovu

Skutečný stav odlovu

srnec  28 ks

10 ks 

13 ks

srna 28 ks

10 ks

11 ks

srnče 14 ks

16 ks

17 ks

zaječí 360 ks

400 ks

364 ks

bažantí 200 ks
z toho 150 slepic

30 ks

  29 ks

holub hřivnáč

---

14 ks

černá zvěř

---

3 lončáci a 10 selat

 
 

Na ples ponechány 3 ks a 10 rozděleno členům. V odstřelu byl nejlepší Chovánek ml. Produkce zvěřiny na 1 ha činila 1,03 kg. Produkce na 1 člena činila 46,53 kg. Odstřel škodné zvěře: liška 27 ks kuna 4 ks toulavý pes 1 ks sojka 4 ks toulavá kočka 40 ks straka 2 ks. Uhynulá zvěř spárkatá: během roku byly nalezeny 2 ks srnců, 4 srny, 6 srnčat. Při kosení pícnin byla usmrcena 4 srnčata. Darovaná zvěř drobná: celkem bylo darováno 28 ks zajíců. Vlastní spotřeba 25 zajíců. Darováno 6 ks bažantů a vlastní spotřeba 10 bažantů. Vakcinace lišek byla provedena na jaře a na podzim ložením návnadí proti vzteklině. Prováděli ji naši 4 příseční hajní. KYNOLOGIE - členové vlastní 4 lovecky upotřebitelné ohaře, 1 vlastní sdružení, jehož chovatelem je pan Josef Křapa. V roce 2002 byly prováděny 4 hony na drobnou zvěř.

KDU - ČSL ve Vlčnově 2002. KDU-ČSL ve Vlčnově má k 31. 12. 2002 celkem 88 členů v čele s předsedou panem Antonínem Pešlem č. 1109. Výbor má 11 členů a schází se 1x měsíčně. V roce 2002 zemřeli dva dlouholetí členové a to pan Antonín Pešl a pan Šimon Knotek. V průběhu roku aktivně pomáhali při zajišťování voleb do parlamentu i do zastupitelstva obce a také při tradičních vlčnovských slavnostech s Jízdou králů. Na hody se opět na Rybníčku besedovalo při vlčnovské dechovce a nescházely ani opékané makrely a vychlazené pivečko. Pěkné počasí a hodně lidí!

 

Vlčnovská zemědělská a. s. 2002

Ředitel a předseda představenstva Vlčnovské zemědělské a. s. ing. Jan Chvilíček hodnotí situaci zemědělství ČR a v naší zem. a. s. za rok 2002 takto: „Rok 2002 patřil k jednomu z nejhorších za celé transformační období. Po dvou letech zisku bylo dosaženo přes 2,5 miliardy. Ztrátové byly všechny kraje s výjimkou kraje Zlínského. Situace v zemědělství byla charakterizována hlubokým propadem příjmů ničivými důsledky dlouhodobých dešťů, které bránily zasetí v řádných agrotechnických lhůtách. Dle ČSÚ klesly ceny zem. výrobků o 9,5 % proti r. 2001. Naše Vlčnovská zemědělská a. s. ve srovnání s jinými zem. podniky byla úspěšná. Provozní hospodářský výsledek za rok 2002 činil 298.000,- korun. Výsledek hospodaření za účetní období roku 2002 činil 585.000,- korun. Stav hospodaření, majetek a postupy účtování byly řádně ověřeny auditorem. Příznivá struktura majetku společnosti nás zařadila na II. místo v hodnocení finančního zdraví zemědělských podniků v soutěži  ZEMĚDĚLEC - 2002 pořádaného časopisem Zemědělec a Ministerstvem zem. ČR. Evidenční počet pracovníků ve fyzických osobách k 31. 12. 2002 - 86 osob z toho 49 mužů, 37 žen, 18 THP, 68 dělníků, pomocní a obslužní pracovníci, osoby ze ZPS - 12. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. Průměrná měsíční mzda: 13.960,- Kč.

 

 

Plodina

Ha

produkce tun

ha ø výnos

pšenice ozimá

560

3231

5,77

ječmen jarní

129

757

5,87

ječmen zimní

108

433

4,15

kukuřice –zrno

20

95,8

4,79

řepka ozimá

200

565

2,82

cukrovka

100

5233

32,3

Sója

41

110

2,68

slunečnice

30

73,5

2,45

kukuřice siláž

158

4101

---

kukuřice LKS

60

505,4

---

vojtěška senáž

150

1974

---

vojtěška seno

45

452,6

---

---

---

---

---

 

 

Stavy zvířat k 31. 12. 2002 :

 

Dojnice

337 ks

Telata do 3 měs.

92 ks

Vysokobřezí jalovice

32 ks

Telata odstavená

130 ks

Skot ve výkrmu

77 ks

Jalovice do 2 let

114 ks

Prasnic

143 ks

Časný odstav selat

217 ks

Prasničky

79 ks

Selata z čas. odstavu

378 ks

Prasata ve výkrmu

810 ks

 

Produkce mléka: 2.571.768 litrů, Ø dojivost 20,66 litru/den, 7540 litru/rok.

Pořízení dlouhodobého majetku - 2002: Sociální zařízení ŽV 1.463.000,-, secí stroj HORSCH CO 6 1.528.000,-, diskový podmítač XRV 718-56 830.000,-, výkup pozemků pod F I. 347.000,-. Základní kapitál zůstává na úrovni 101 mil. korun. Na základní kapitál byly vydány akcie na jméno, jejímž vlastníky je Výrobně obchodní družstvo Vlčnov a jednotliví akcionáři.

 

Závěrečné hodnocení roku 2002

V průběhu roku 2002 se prováděla snad největší a nejdůležitější investiční akce v historii Vlčnova: Silnice II/495 průtah Hluk – Vlčnov - Uh. Brod. Byly provedeny všechny hlavní práce na přestavbě hlavní křižovatky včetně stavby tří nových mostů v celkovém nákladu přes 30 mil. Kč.

 

V průběhu roku 2002 se konaly troje volby a to:

 

a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

b) Volby do Senátu Parlamentu ČR,

c) Volby do zastupitelstva obce.


Projednáno a schváleno dne :

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download