Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1990

Rok 1990

 

Závěr roku 1989 byl ve znamení mnoha manifestací i stávek žádajících změny ve vedení naší společnosti a dne 28. XII. 1989 byl zvolen prezidentem Václav Havel.

Totalitní režim napáchal v naší zemi nedozírné škody ve smyslu hmotném i duchovním. Prezident to v novoročním projevu komentuje tak, že jsme převzali příliš tíživé dědictví a že zjišťujeme, že to co jsme považovali za zanedbaný dům, že je to v podstatě ruina. A z toho všeho je naše společnost v jakémsi šoku.

Průběh roku 1990 zaznamenal několik významných kladných, ale i záporných změn, které se týkají celé republiky a tím i každého z nás. Úspěšně jsme absolvovali své první svobodné volby po 42 letech, v nichž jsme si zvolili své představitele do zastupitelských sborů všech stupňů podle své vůle. Naše parlamenty přijaly mnoho desítek nových zákonů, které tvoří první základy skutečně právního, demokratického a centralizovaného státu. Dosáhli jsme toho, že nás celý svět respektuje jako nezávislý demokratický stát, že tento stát se těší obecné vážnosti, je navštěvován nejvýznamnějšími světovými státníky, kteří vysoce oceňují jeho iniciativní politiku, směřující k budování nové mírové Evropy. Československo navštívil i Německý spolkový kancléř Helmut Kohl, ministerská předsedkyně Velké Británie Margaret Thatcherová, francouzský prezident Mitterand a jiní.

Poprvé v historii českého a slovenského národa navštívila naši zemi hlava katolické církve. V sobotu 21. 4. 1990 přicestoval do Prahy papež Jan Pavel II. - 264. římský biskup. Tento den přeplněná Letenská pláň a pochopitelně i miliony věřících prostřednictvím televize pozorně sledovali jak slouží mši svatou. V neděli 22. 4. 1990 papež Jan Pavel II. sloužil mši svatou na Velehradě. Na Velehrad jelo mnoho zvláštních vlaků, autobusů a aut z ČSFR, ale i z Polska a Rakouska. Bylo tam i mnoho Vlčnovjanů - mnozí již od sobotního večera a nescházela tam ani naše krojovaná dechovka - Vlčnovjané. I třetí den v Bratislavě na jeho mši bylo velmi mnoho lidí.

Návštěva století: ČSFR navštívil 17. 11. 1990 v den prvního výročí naší sametové revoluce i prezident USA George BUSH, který odpoledne v 15.15 hodin pronesl na Václavském náměstí slavnostní projev, který rovněž sledovala celá Praha a prostřednictvím televize i většina lidí republiky.

Rok 1990 je významný i tím, že naši republiku opouští poslední jednotky Sovětské armády, která nás před 22 lety s ostatními státy Varšavské smlouvy protiprávně napadly.

V naší zemi byl obnoven svobodný náboženský život, všechny katolické diecéze jsou obsazeny biskupy a navázali jsme diplomatické styky s Vatikánem. Je u nás naprostá svoboda slova a projevu a je zaručena svoboda shromažďování a sdružování. Zpřetrhali jsme dráty, kterými byla naše republika obklíčena a které z ní dělaly jeden velký koncentrák. Kdokoli smí cestovat kamkoli a kdokoli smí přijíždět k nám. Dalo by se uvést mnoho kladných změn, ale i tak je patrno, že se v jednom jediném v roce podařilo víc než za předchozích 41 let.

Nelze však neuvést i záporné stránky, které nám rok 1990 přinesl. Především se ukázalo, že dědictví minulých desetiletí, s nímž se musíme vyrovnávat je horší, než jsme v radostné atmosféře tušili. Lidé jsou nervózní z toho, že jediné, co jim zatím plánovaná reforma přináší, je zdražování a hrozba ztráty sociálních jistot, včetně ztráty zaměstnání.

V průběhu roku 1990 proběhlo několikrát zdražení potravin, benzinu, nafty, průmyslového zboží i stavebnin a ministr financí Václav Klasu odpovídá vždy stejně: "Pomoci si musíme sami." Zdražení potravin bylo sice od 1. července 1990 řešeno zavedením kompenzačního příspěvku ve výši 140,- Kčs měsíčně na každou osobu, ale to je ke spokojenosti málo.

Všichni jsme zneklidňováni povážlivým vzrůstem kriminality. Je otázka správnosti zákona o zrušení trestu smrti.

Do našeho života se vrátil čas a jen žasneme jakou paletu možností má svobodné politické nebe a jak nás dokáže vždy znovu překvapovat v dobrém i špatném slova smyslu.

Naděje na lepší budoucnost je stále zřetelněji prorůstána nitkami pocitu strachu z budoucnosti. Víme, že nás čekají těžké doby, ale i když nás čeká strádání, nesmíme ztrácet naději. Prezident USA George Buse 17. 11. 1990 ve Federálním shromáždění končil svůj projev slovy:"Bůh žehnej československému lidu."

 

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VLČNOV - OBECNÍ ÚŘAD VLČNOV 1990

Předsedou MNV ve Vlčnově v roce 1990 byl pan ing. Vojtěch DOSTÁLEK č. 1136 až do 10. 12. 1990, kdy byl starostou obecního úřadu zvolen pan František ZEMEK č. 281.
Tajemníkem MNV Vlčnov byl pan Jaroslav KONÍČEK, Veletiny č. 181 až do 1.7. 1990, kdy se Veletiny osamostatnily a tajemníkem byl zvolen pan Jan MOSŤĚK č. 894 a 10. 12 1990 byl zvolen zástupcem starosty pan Jan PIJÁČEK č. 1100. I když došlo v roce 1990 k tolika personálním změnám, budovatelská činnost zdárně probíhala v rámci možností finančních prostředků.

DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - ŠATNOVÝ PAVILON A BYT ŠKOLNÍKA byla tou největší a nejdůležitější akcí, která probíhala podle časového plánu. Současně se intenzivně pracovalo na oplocení, komunikacích i terénních úpravách okolí Základní i Mateřské školy.
REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA v roce 1990 v částce 220.000,- Kčs byla dokončena a předána OÚNZ do užívání.

Pro požárníky v výstavbě POŽÁRNÍ ZBROJNICE byl zakoupen dům č. 54 od Václav Grůlíka částkou 193.000,- Kčs.

Pro potřeby pořádání vlčnovských slavnostní s příspěvkem cestovního ruchu byla zakoupena 1 buňka - WC v částce 60.000,- Kčs.

Údržba památkových objektů - kapličky, búdy v částce 18.000,- Kčs.

Generální oprava čistící stanice u Základní školy v částce 51.000,- Kčs.

Oprava a údržba veřejného osvětlení a provoz v částce 196.000,- Kčs.

Údržba hřbitova, chodníky, oprava zdiva v částce 40.000,- Kčs.

Skládka odpadů pod Vinohrady a koupení 4 kontejnerů - 96.000,- Kčs

Z činnosti MNV a obecního úřadu v r. 1990

Občanský výbor ve Veletinách požádal v lednu 1990 o zrušení integrace obcí Veletiny s Vlčnovem, která se uskutečnila v roce 1980. Bylo odsouhlaseno rozdělení střediskové obce Vlčnov na samostatný MNV Vlčnov a MNV Veletiny. Bylo to rozhodnutím ONV Uh. Hradiště 5. 4. 1990 ke dni 1. 7. 1990.

Vedoucí hospodářského a správního odboru MNV pan Antonín MOŠTĚK ukončil na MNV Vlčnov pracovní poměr k 31.3. 1990. Na toto uvolněné místo vedoucího HSO nastoupil 1. 7. 1990 pan Jaroslav LOUCKÝ.

Rada MNV schválila dne 30. 1. 1990 registraci nově utvořeného sdružení nezávislých výtvarníků Moravsko-slovenského pomezí se sídlem ve Vlčnově. Členem výboru je náš učitel pan Ivan Jurčička č. 1100.

KOVOZNAK VLČNOV: S platností od 1. 11. 1990 byl na žádost zaměstnanců ze státního podniku JAKOS Uh. Hradiště vyčleněn provoz č. 36 - výroba drobného kovového zboží - odznaků. Z tohoto provozu byl zřízen nový státní podnik KOVOZNAK VLČNOV, jehož zakladatelem je MNV Vlčnov. Ředitelem podniku byl jmenován dosavadní vedoucí provozu Josef Zemek č. 742.

SLUŽBY OBČANŮM: V průběhu II. pololetí 1990 došlo ke změnám služeb občanům a činnosti Drobné provozovny při MNV Vlčnov.

OPRAVA OBUVI: Vzhledem k neefektivnosti opravny obuvi ukončil n. p. JAKOS Uh. Hradiště provoz opravny obuvi ve Vlčnově. Na základě požadavku občanů zajistil MNV Vlčnov další provoz opravny poskytnutím místnosti opravny obuvi do bezplatného pronájmu p. Jaroslavu Kolískovi, který nadále jako důchodce - živnostník bude zajišťovat obuvnické opravy.

SKLENÁŘSTVÍ: Drobná provozovna při MNV Vlčnov ukončila provoz sklenářských služeb v domě č. 50. MNV pronajal místnosti v domě č. 50 p. Ondřeji Hančikovskému, který zde jako živnostník bude zajišťovat sklenářské práce a v tomto domě i s rodinou bydlet.

Drobná provozovna MNV Vlčnov ukončila i provoz zámečnické dílny v domě č. 477 (původní majitelka Solíková), vzduchotechnické dílny, které vedl pan Lasák a provoz terasových výrobků v přízemní části staré základní-obecné školy. Všechny tyto provozy odkoupili soukromí podnikatelé-živnostníci. Provoz výroby terasových výrobků byl pronajat jako nebytový v prostor ve staré škole p. Jaroslavu Kovářovi, který bude zajišťovat další výrobu jako soukromník. Strojní zařízení odkoupil. Vzduchotechnickou dílnu po odprodeji zařízení bude provozovat pan Lasák, jako živnostník. Dílna se nachází v jeho domě.

 

POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ 1990

 

Stav obyvatel k 31. XII. 1989

3.183

PŘIHLÁŠENO OSOB 1990

+ 54

ODHLÁŠENO OSOB 1990

- 71

NAROZENO DĚTÍ

+ 45

ZEMŘELO OSOB

- 53

 

 

Stav obyvatel k 31. XII. 1990

3.158

Pokles počtu obyvatel je 25.

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ ve Vlčnově dne 9. 6. 1990

 

 

SNĚMOVNA
LIDU

SNĚMOVNA
NÁRODŮ

ČESKÁ
NÁRODNÍ
RADA

Počet zapsaných voličů

2.281

2.281

2.278

Počet přítomných voličů

2.240

2.240

2.237

Počet platných volebních lístků

2.208

2.195

2.182

Československá strana socialistická

127

86

81

Hnutí za občanskou svobodu

1

-

-

Svobodný blok

6

12

6

Občanské fórum

850

873

817

Všelid. dem. sdr. pro rep. Republ. str. ČR

4

2

3

Volební seskupení zájmových svazů ČR

4

2

3

Komunistická strana Československa

174

178

164

Spojenectví zemědělství a venkova

30

31

29

Maďarsko křesťansko-dem. hnutie

-

-

-

Čs. demokratické fórum

6

5

2

Org. nezávislých Rumunů

-

-

-

Strana zelených

33

29

29

Hnutí čs. porozumění

-

1

-

Hnutí za samospr. demokracii
Společnost pro Moravu a Slezsko

446

424

430

Sociální demokracie

20

22

21

Strana přátel piva

-

-

4

Křesťanská a demokratická unie

481

492

567

 

 

Svobodné demokratické volby byly ve Vlčnově vykonány 8.-9.6. 1990 ve třech volebních obvodech s těmito výsledky:

 

Výsledky voleb:

 

Z celkového počtu platných hlasů do sněmovny lidu (2.208), sněmovny národů (2. 195), a české národní rady (2.182), to je celkem 6.585 hlasů získalo:

Občanské fórum

2540 hlasů

to je 38,6%

Křesťanská a dem. unie

1450 hlasů

to je 22 %

Hnutí pro Moravu a Slezsko

1300 hlasů

to je 19,7%

KSČ

516 hlasů

to je 7,8%

Čs. strana socialistická

294 hlasů

to je 4,5%

Ostatní strany

485 hlasů

to je 7,4%

 

KANDIDÁTI NA POSLANCE z Vlčnova:

1.    KUČERA Jan č. 580, 55 let, místopředseda ZD Vlčnov kandidoval na poslance federálního shromáždění za Čs. stranu socialistickou.

2.    ZEMEK František č. 281, 59 let, technik n. p. SILNICE Uh. Hradiště kandidoval na poslance české národní rady za Křesťansko demokratickou unii.

Oba navržení kandidáti nedostali potřebný počet hlasů.

SVOBODNÉ VOLBY VE VLČNOVĚ 1990.

Stejně jako v celé republice, tak i ve Vlčnově všechny strany dělaly co největší propagaci prostřednictvím rozhlasu, televize, novin, ale i různých letáků a plakátů. Protože nestačily nástěnky a vývěsné skříňky, byly polepeny všechny volné zdi, ploty, vrata a popsány i silnice.

Největší propagační tabuli na hlavní křižovatce měla strana lidová s nápisem: "KDO NEVOLÍ, VOLÍ ZLO !" Nejsilnější občanské fórum mělo všude Havlova hesla: "STRANY JSOU PRO STRANÍKY, OBČANSKÉ FÓRUM PRO VŠECHNY." PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ. PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ BUDOUCNOST. Zejména toto poslední heslo bude v plném rozhlase platit pro naše zvolené poslance, které si zvolíme 14. 11. 1990!

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE VLČNOVĚ 14. 11. 1990

 

Členové politických stran zvolených
do obecního zastupitelstva.

HLASŮ:

NÁHRADNÍCI:

HLASŮ:

Československá strana lidová:

ing. Šimon KNOTEK č. 134

959

Alena ZEMKOVÁ č. 720

586

František ZEMEK 281

937

Antonín MARÁŠEK 544

578

Jan JAVOR 474

902

Antonín PEŠL 1109

562

Rostislav KRÁLÍČEK 392

714

Stanislav PAVLACKÝ 1013

541

Antonín VOZÁR 76

650

Pavel BRABENEC 724

524

Marie KNOTKOVÁ 1089

640

ing. Miroslav MOŠTĚK 164

506

Petr ZEMÁNEK 68

598

František CAHEL 712

495

 

 

František MOŠTĚK 345

449

OBČANSKÉ FÓRUM:

Jan PIJÁČEK č. 1100

794

Zdeňka BRANDÝSOVÁ č. 98

410

Helena KNOTKOVÁ 126

788

Josef VOZÁR 1104

383

Jitka KUČEROVÁ 1048

632

ing. Pavel KONÍČEK 1111

361

ing.Vlad. ZELINKA 1158

537

František PAVELČÍK 1024

335

ing. Frant. JOSEFÍK 1154

522

Josef KONÍČEK 584

317

František KŘAPA 1062

468

Antonín MOŠTĚK 401

311

 

 

Josef KONÍČEK 130

300

 

 

Karel SLINTÁK 61

296

 

 

Josef ZEMEK 742

293

 

 

František TYKAL 1175

288

 

 

ing. Antonín BEŇOVSKÝ 169

267

 

 

Petr PAVELČÍK 79

248

 

 

Marie ČERNÍKOVÁ 1002

208

 

 

Marie JANČOVÁ 1133

188

KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

Dušan VRÁBLÍK č. 674

398

František ZEMEK 404

300

Antonín ELIÁŠ 297

368

Josef ŠIMEK 908

250

 

 

Petr PANČOCHA 663

239

 

 

František GAVALEC 880

221

 

 

Jiřina DOLEŽALOVÁ 852

212

KOALICE ČS. STRANA SOCIALISTICKÁ HSD - SMS

MVDr. František NEVAŘIL č. 1152

445

František CHVILÍČEK 649

338

Jan PLESL 670

425

Jan INDRA 963

337

Josef KUKULKA 756

378

Josef KOLEK 904

333

Antonín KŘAPA 1103

372

Miroslav JURAČKA 980

324

František KADLČÍK 822

348

Jan ČERNÍK 1002

314

 

 

Břetislav MIKULEC 1106

309

 

 

Jan MOŠTĚK 894

297

 

 

Antonín KOVÁŘ 91

289

 

 

Dušan MIZERÁK 52

277

 

 

Jiří KOLEK 815

266

 

 

František ZEMEK 496

259

 

 

Karel MIKULEC 1029

255

 

 

Frant. CHVÍLÍČEK 302

218

 

 

Emil BELAN 1086

185

 

 

František JANČÁŘ 685

141

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT:

ing. Vojtěch DOSTÁLEK č. 1136

1211

 

 

 

 

SLIB POSLANCŮ:

Dne 10. 12. 1990 všichni zvolení poslanci vykonali slib obecního zastupitelstva tohoto znění: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky, a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

PŘEHLED O VÝSLEDKU VOLEB STAROSTY, ZÁSTUPCE STAROSTY, ČLENŮ RADY A ČLENA OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ V OBCE DNE 10. XII. 1990 v hale KSK.
 

 

KANDIDÁT

F U N K C E

STAROSTA

ZÁSTUPCE STAROSTY

ČLEN RADY

Člen okres.
shromáždění

DOSTÁLEK Vojtěch,ing. č.1136

2

-

3

2

KNOTEK Šimon, ing. č. 134

1

-

16

-

KUKULKA Josef č. 756

-

-

15

1

NEVAŘIL František MVDr. č. 1152

-

-

17

-

PIJÁČEK Jan č. 1100

-

15

4

-

VOZÁR Antonín č. 76

-

-

16

-

ZELINKA Vladislav ,ing. č. 1158

-

-

15

1

ZEMEK František č. 281

15

2

1

15

ELIÁŠ Antonín č. 297

-

-

1

-

KNOTKOVÁ Marie č. 1089

-

-

1

-

VRÁBLÍK Dušan č. 674

-

-

1

-

Pozn.: Bylo vydáno 21 hlasovacích lístků a vráceno 19 platných hlasovacích lístků.

 

 

VÝSLEDKY VOLEB OBECNÍ RADY OBCE VLČNOV 10. XII. 1990.

Obecní zastupitelstvo na ustavujícím zasedání dne 10. 12. 1990 ve smyslu § 36 odst. písm. g zákona o obcích zvolilo:

 

p. ZEMKA Františka

č. 281

starostou obce a členem
okresního shromáždění

ČSL

p. PIJÁČKA Jana

č. 1100

zástupcem starosty

Obč. fórum

p.ing. KNOTKA Šimona

č. 134

člen obecní rady

ČSL

p. KUKULKU Josefa

č. 756

člen obecní rady

SOC + SMS

p. MVDr. NEVAŘILA Františka

č. 1152

člen obecní rady

SOC + SMS

p. VOZÁRA Antonína

č. 76

člen obecní rady

ČSL

p. ing. ZELINKU Vladislava

č. 1158

člen obecní rady

Obč. fórum

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Nastává doba odpovědné práce starosty obce, obecního zastupitelstva a všech nově zvolených poslanců. Všichni víme, že tato práce bude velmi náročná, zvláště když všude schází finanční prostředky. Nemá je stát a nemají je ani strany ke své činnosti.

 

 

Stav nemovitého majetku k 11. 5. 1990 

 

Kčs:

Kčs na 1 člena:

KSČ

9.500.000.000,-

5.149,-

ČSL

13.000.000,-

178,-

ČSS

12.000.000,-

757,-

Strana slobody

100.000,-

84,-

Demokratická strana

100.000,-

90,-

 

Bohatá je jen KSČ, ale i z toho mála ČSS a ČSL chtějí dokázat, že to jde. Ještě před volbami ČSS ve Vlčnově obnovuje pomník Ant. Švehlovi a ČSL v závěru roku pamětní desku Janu PLESLOVI.

 

POMNÍK Antonínu ŠVEHLOVI:

Za první republiky stál ve Vlčnově nad Sokolovnou pomník politika Antonína ŠVEHLY, jednoho z organizátorů převratu a zrození naší republiky 28. října 1918. Antonín Švehla se narodil 15. 4. 1873 v Hostivaři v zemědělské rodině. Roku 1910 byl zvolen předsedou České agrární strany ve svých 36 letech. Antonín Švehla byl hlavním politickým poradcem T. G. Masaryka a jeho osobním přítelem a byl předsedou tří vlád.

Antonín ŠVEHLA ve svých 60 letech v roce 1933 umírá. Co znamenal Ant. Švehla pro Vlčnov. Byl spolu s otcem význačného spisovatele pana Kožíka spoluzakladatelem Sokola ve Vlčnově a jeho členové tvořili základ dnešní Čs. strany socialistické. Jeho heslo: "PŮDA, CHLÉB, MÍR" - to je to po čem všichni toužíme. Přesto se to v roce 1951 nelíbilo představitelům tehdejší vládnoucí strany a rozhodli se pomník Antonína Švehly odstranit. Díky několika obětavým členům soc. strany se podařilo alespoň bystu Antonína Švehly zachránit. Dík patří Janu Zemkovi, Josefu Mikulcovi, Josefu Ondrůškovi, kteří za cenu persekuce zachránili bystu i historické prapory agrárnické i Sokolské jednoty. Dík patří i Františku Chvílíčkovi č. 649 a členům ČSS, která za 39 let pomník obnovila a zabudovala v parku pod Sokolovnou. Na pomníku z dálky září slova: PŮDA, CHLÉB, MÍR.

Pomník byl slavnostně odhalen na Vlčnovské slavnosti v sobotu 26. 5. 1990 odpoledne tajemníkem ČSS bratrem Dr. Horákem za velké účasti vlčnovjanů. Viz tiskové a foto dokumentace 1990.

 

PAMĚTNÍ DESKA JANA PLESLA

Za účasti zástupců OV ČSL, bratrských organizací z okolních obcí a několika set občanů byla 28. října 1990 po bohoslužbách v 10.30 odhalena deska panu Janu Pleslovi na domě č. 146. Pamětní deska hovoří nám i budoucí, že "v tomto domě žil rolník a poslanec Národního shromáždění, mučedník nesvobody Jan PLESL, nar. 1898 ve Vlčnově, zemřel 1953 na Mírově."

KDO BYL JAN PLESL? Vzdělaný, zdravě sebevědomý moravský sedlák, který dobře hospodařil na své zemědělské usedlosti č. 146. Přineslo mu to uznání spoluobčanů a ti jej zvolili za starostu obce. Úřad zastával v letech 1931-38. Politicky se tehdy hlásil ke stavovské straně agrární. Jako upřímný vlastenec byl i nadšeným Sokolem. Význačnější vzlet pro něj nastal po skončení II. světové války. V znovu obnovené republice nesmělých nátlakem komunistů obnovit činnost některé předválečné politické strany, především zemědělská strana agrární. Jak dokládá historik, katolicky orientovaní agrárníci zvláště na Moravě proto vstupovali do strany lidové, která se ujala hájit zájmy venkova.

V květnových volbách 1946 obdržela ČSL na politickém okrese Uherský Brod více než 40% hlasů. Agilní Jan Plesl se stal poté lidoveckým poslancem ÚNS. Nebyl pouze uznávaným v širém okolí co zemědělec, ale i společensky oblíbený. Snad nevynechal obce regionu, kde by neřečnil, povzbuzující pro naše ideje. Uměl mluvit přímočaře k věci a může být v tom příkladem i mnohým politikům současným. V zářijovou neděli v roce 1947 se v Uh. Brodě uskutečnila pětitisícová manifestace lidových zemědělců Slovácka i Valašska. Byl to rozhodný protest proti blížící se totalitě a násilné kolektivizaci.

Manifestace v Uh. Brodě 1947. V čele mohutného, pestře krojovaného průvodu, doprovázeného čestnými kapelami, jde ve vlčnovském kroji poslanec Jan Plesl a vedle něj jiný neohrožený poslanec ing. Rostislav Sochorec. Jak mohli tušit, že jejich osudy si budou podobné? A přišel únor 1948, postupné oklešťování svobodného života … Jan Plesl nezoufal, posilou mu byla pevná křesťanská víra i národní uvědomění. Možná také věřil v dobro člověka, třebas politického oponenta. Poslancem zůstal ještě i po volbách 1948, aby na podzim vedl početnou delegaci spolurodáků na pohřbu prezidenta Dr. E. Beneše do Prahy. Bylo to bráno za troufalost. Hlavní město totiž násilně policejně uzavřeli, bylo obklíčeno komunistickou milicí. Novopečení mocipáni se obávali opakovaného nesouhlasu národa, jak se stalo už v létě při Sokolském sletu. Další vývoj pokračoval i v tzv. obrozené lidové straně. Četní činitelé, kteří chtěli zachránit co se dá, brzy zjistili, že rudým vládcům je cizí shoda, tolerance. Že jim jde pouze o nadvládu "na věčné časy a nikdy jinak." Doba teroru a utrpení nastává.

Jan PLESL VE VĚZENÍ: O jeho závěrečné životní anabázi čteme v pamětní knize farnosti vlčnovské: Dne 21. srpna 1953 zemřel ve věznici na Mírově rolník Jan Plesl Vlčnov č. 146, poslanec NS za ČSL 1946-48. Uvězněn 6. 1. 1949 jako politický vězeň a byl odsouzen na doživotí. Vězněn na Borech, v Leopoldově a naposled na Mírově, kde umírá ve věku 55 let. Převezen do Vlčnova, kde je pochován 23. srpna za velké účasti lidu obce i širokého okolí.

Věrni generacím, které nás předešly, proto hlásáme a vyznáváme: NEZHYNE ROD, JENŽ VĚŘIT NEUSTANE, DĚDICTVÍ OTCŮ ZACHOVEJ NÁM PANE! Viz tisková, filmová i foto dokumentace 1990.

 

AKCE V OBŘADNÍ SÍNI MNV VLČNOV 1990
 

 

27. 1. 1990

Zlatá svatba manželů Bohuslava a Marie Klabačkových č. 518

27. 5. 1990

Slavnostní přijetí družiny ročníku 1972/15 jezdců a krále Zd. MIKULCE 1149

23. 6. 1990

Slavnostní setkání ročníku 1940 = 62 účastníků

29. 6. 1990

Slavnostní přijetí vycházejících žáků ZŠ = 48 žáků

11. 8. 1990

Slavnostní setkání ročníku 1930 = 40 účastníků

3. 9. 1990

Slavnostní přijetí prvňáčků do ZŠ = 42 žáků

 

 

 

NEJSTARŠÍ OBČANÉ VLČNOVA:

KNOTEK Jiří 733 nar. 25. 4. 1901 = 90 let

 

KUŽELOVÁ Marie 542 nar. 4. 2. 1901 = 90 let

 

KNOTKOVÁ Anna 481 nar. 2. 10. 1900 = 91 let

 

 

DŮCHODCI: Sociální a zdravotní komise ve Vlčnově má v evidenci i 121 důchodců s nejnižším důchodem, který je stanoven pro jednotlivce 1.340,- Kčs a pro manžele 2.000,- Kčs. Celkem je 22 důchodců 80letých, 12 důch. 85letých, 2 důchodci 90 let a 1 důchodkyně = paní Knotková Anna 91 let.

V restauraci U KRÁLA se stravuje 40 důchodců z toho 23 dostává 3,- Kčs příspěvek z MNV.

 

VÝDAJE MNV:

Soc. dávky

65.000,- Kčs

 

balíčky pro staré občany

30.000,- Kčs

 

Pohřebné

55.000.- Kčs

 

 

 

 

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA VE VLČNOVĚ 1990

Duchovní správu ve Vlčnově stále vede páter Václav Haltmar ke spokojenosti všech občanů Vlčnova. I budovatelská činnost pokračuje úspěšně. V roce 1990 byla provedena oprava celé fasády kostela a provedeny nátěry velmi kvalitní barvou z Rakouska AVENARIUS. Hodnota díla celkem asi 200.000,- Kčs. Další akcí byla oprava střešní krytiny, výměny žlabů a měděné svody. Vnější oprava hodin /ručičky, číslice/. Hodnota díla asi 100.000,-. Svatby, křty i pohřby se konají převážně v chrámu páně a podstatně se zvýšil zájem dětí o výuku náboženství ve škole a nejsou již potřebné žádné přihlášky jako dříve. I návštěvnost v kostele podstatně zvyšuje.

 

POŠTA VE VLČNOVĚ 1990

Vedoucí pošty Marie Kadlčíková od 1. 7. 1990 na poštu do Hradčovic a místo ní nastupuje Jana Mudráková Vlčnov č. 119. Od přepážky v únoru 1990 odchází do důchodu Cecilie Vozárová a do 1. 7. ji zastupuje p. Tichá z Uh. Brodu. Od 1. 7. 1990 je u přepážky Lenka Machalová z Březové.

V roce 1990 byla ve Zlíně zavedena nová automatická ústředna a tím lze většina míst v ČSFR volat automaticky z UTO Uh. Brod.

V roce 1990 došlo ke 100% zdražení tisku a časopisů a tím došlo také k podstatnému snížení předplatitelů. Časopisy dovážené ze zahraničí jsou zdraženy až 10x. Rovněž zásilky do zahraničí jsou zdraženy.

 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA VLČNOV 1990

Místní lidová knihovna ještě i v roce 1990 umístěna v bývalé mateřské škole . Knihovnu vede do 23. 8. 1990 Martina Klusáková z Hluku, do 31. 12. 1990 Jančář Radovan a dobrovolný pracovník Jan Mikulec.

Evidence knih k 31. 12. 1990 celkem 10.545 svazků. Přibylo 541 svazků, ubylo 529 svazků většinou politických. Čtenářů bylo 451 z toho 245 dětí. Výpůjčky celkem 10.197 z toho 2.974 naučné a 3.733 dětské.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE 1990.

Zahájeno pálení 23. 10. 1990 a končeno 7. 2. 1991. Vedoucí: ing. František Josefík. Pracovníci: ing. Pavel Josefík, Jar. Moštěk. Bylo zpracované 2.319 hl. kvasu a bylo celkem vypáleno 29.222 litry slivovice. Bylo 1213 účastníků, z toho asi 10% cizích. Bylo odvedeno 1.382.863,- Kčs. Byl to slabší rok.

 

OBČANSKÉ FÓRUM VE VLČNOVĚ 1990

Občanské fórum v roce 1990 pracovalo ve stejném složení jako v závěru roku 1989 po "sametové revoluci." Schází se v KSK ve čtvrtky podle potřeby a úzce spolupracují s OF v Uh. Hradišti. K úspěšnému průběhu celé předvolební kampaně i samotných voleb do zastupitelských orgánů i voleb obecního zastupitelstva vydávají 5 zpravodajů a to:

č. 1. K 7. 3. 1890-1990 TGM: Nemít strach. Ze strachu se lidé dopouští násilí, ze strachu lžou. /TGM/.

č. 2. K 24. 4. 1990: Vítáme u nás Svatého otce papeže Jana Pavla II. na Velehradě 24. 4. 1990.

č. 3. květen 1990: Havel na hrad. Strany jsou pro strany, OF pro všechny.

č. 4. červen 1990: Svobodné volby. Slušní lidé na palubu!

č. 5. listopad 1990: VOLBY . "Kde domov můj."

Předvolební kampaň vyvrcholila velkým množstvím různých tiskovin, plakátů, pak rozhlasových relací a nakonec předvolebním shromážděním občanů v KSK.. Členové OF se aktivně podíleli na roznášení volebních lístků a byli zastoupeni ve všech volebních komisích. Velká péče byla věnována komunálním volbám 14. 11. 1990. Sestavili kandidátku OF, požádali o lustraci všech kandidátů a úřadovny FMV pro ochranu ústavy a demokracii v Brně, která neshledala na kandidátce OF žádné spolupracovníky StB a zorganizovali předvolební shromáždění 16. 11. 1990 v KSK. Po volbách se zúčastnili jednání u kulatého stolu spolu s ČSL a ČSS. Do obecní rady byli zvoleni z OF pan Jan Pijáček a ing. Vladislav Zelinka. Do obecního zastupitelstva 6 členů z OF a to: Jan Pijáček, Helena Knotková, Jitka Kučerová, ing. Vladislav Zelinka, ing. František Josefík a František Křapa.

Členové OF uspořádali i dva varhanní koncerty v kostele (velikonoční, vánoční), ale návštěvnost byla poměrně malá. Na úseku ekologie uspořádali besedu v životním prostředí a jednání s vedením OPP Jakos ve věci odstranění provozu brzdového obložení, kde práce s azbestem velmi škodí životnímu prostředí. Koncem prosince 1990 bylo poslední setkání členů OF, ale i celostátní situace v OF je dost nejasná je i činnost a taktika našeho OF dost zdrženlivá.

Do svého volebního programu 1991-1994 si dávají tyto hlavní body: Kvalifikovaný rozpočet obce, privatizace, restituce, zmapování majetku obce, odstátnění půdy, subvence zemědělcům, podpora investic do obce-plynofikace, péče o důchodce, byty učitelů, policie v obci, referenda o důležitých věcech v obci.

Československá strana socialistická ve Vlčnově 1990.

Čs. strana socialistická v úzké spolupráci se stranou lidovou v celé republice, ale i ve Vlčnově sehrála důležitou roli v politických změnách před i po tzv. "sametové revoluci" v roce 1989 v roce 1990. V čele čs. strany socialistické byl ustaven výbor v tomto složení: KOLEK Josef - Vlčnov č. 904 – předseda, JANOVSKÝ Vojtěch Vlčnov č. 994 – místopředseda, Členové: Kovář Jar. č. 1073, Kukulka Josef č. 756, Králíček Jos. č. 1071, Moštěk Jan č. 894, Pavelčík František č. 114, Plesl Jan č. 670. Jejich činnost byla zaměřena na zdárný průběh svobodných voleb do parlamentu i do komunálních voleb v obci.

BESEDA s ministrem zemědělství Dr. Burským - příslušníkem soc. strany. Toto beseda v rámci předvolební kampaně byla uskutečněna ve velkém sále KSK za účasti asi 400 občanů Vlčnova i okolí. Řídil ji předseda Jos. Kolek, agronom ZD Jan Kučera a přítomen byl i ředitel okr. zem. správy ing. Jar. Šuranský. Ministr Burský měl asi 1 hodinu výklad o rozvoji zemědělství a pak asi 1 hodinu byla diskuse, která se nakonec zvrhla v ostré narážky a dotazy, za které mohl vtipně jen odpovědět, že si dotazující Fr. Cahel odnesl odpověď, že si může jít stěžovat do St. Města na lampárnu. Nebylo jistě na místě, kde J. Klabačka ministru řekl, že Vy nejste ministr, ale bolševik. Pořadatelé byli rádi, že udělali předčasné ukončení diskuse a celé besedy. Jinak výbor soc. strany byl aktivní i předvolební i volební kampani. Vylepovali různé propagační plakáty, byli členy volebních komisí a dosáhli svého zastoupení ve volbách i když % očekávali vyšší - hlavně v parlamentních volbách. Jejich velkou a důležitou akcí bylo znovu vybudování a odhalení pomníku Jana Švehly 26. 5. 1991, o který měl největší zásluhu člen soc. strany František Chvílíček č. 649. V komunálních volbách plně podpořili kandidaturu Frant. Zemka č. 281 za starostu obce Vlčnova - člena str. lidové. Za dobrou činnost strana soc. je v rámci okresu i republiky hodnocena velmi kladně.

 

Komunistická strana Československa Vlčnov 1990

Předsedou JUDr. Fr. Zemek č. 404 pro kroniku obce napsal toto: ZO KSČ ve Vlčnově v roce 1990 doznala zásadních změn ve složení výboru a došlo i ke snížení členské základny. Pravidelně se konaly členské schůze, členové ZO se zapojovali dle svých možností do veřejně prospěšné práce pro obec. Organizace si plnila své povinnosti při přípravě a průběhu do zastupitelských orgánů.

 

Zemědělské družstvo Vlčnov 1990

Zemědělské družstvo ve Vlčnově pod vedením předsedy p. Boh. Píšťka, svými hospodářskými výsledky patří stále k nejlepším v okrese. V závěru roku 1990 někteří členové družstva požadují určité změny ve vedení a tak i předseda pan Boh. Píštěk k 31.XII. 1990 na svoji žádost odchází. Za svoji dlouholetou úspěšnou práci mu jistě patří poděkování.

 

 

 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 1990 /v tis. Kčs/

 

 

PLÁN

SKUTEČNOST

% PLNĚNÍ

 

VÝKONY

66.064

68.206

103,2

 

NÁKLADY

62.992

63.486

100,8

 

Hosp. výsledek

3.072

4.720

153,6

 

ČISTÁ PRODUKCE

27.329

28.502

104,3

 

PRACOVNÍCI

300

283

94,3

 

PRODUKTIVITA

91.097

100.713

110,6

 

ZÁSOBY CELKEM

55.098

50.053

90,8

 

V průběhu roku 1990 bylo do zemědělského družstva přijato 24 osob a členství ukončilo 21 osob.

ROSTLINNÁ VÝROBA: Pod vedením agronoma p. Jana Kučery vykazuje dobré výsledky. Plánovanou produkci hlavních výrobků středisko splnilo na 108,9 % při překročení objemu o 2.140.000,- Kčs a produkci ostatních výrobků na 154,5 % při překročení objemu o 2.578.000,- Kčs. Vyšší produkce bylo dosaženo hlavně u obilovin, kde výnos z 1 ha u pšenice činil 6,77 tuny a u ječmene 6,85 tuny, což je nárůst oproti předchozímu roku indexem 108,5 %. Hektarový výnos cukrovky činil 42,86 tuny.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA: Pod vedením zootechničky ing. Anny Kulované má rovněž dobré výsledky. Plánovanou produkce středisko splnilo na 103,2 % avšak patří nedodržení plánovaného sortimentu. Produkce mléka byla splněna na 97,2 %, přičemž průměrná roční dojivost na 1 krávu činila 5.365 litrů, což je o 160 litrů více než v roce 1989.Odchována bylo 118,5 telat na 100 krav a 17,52 selat na 1 prasnici. Hlavní zootechnička ing. Anna Kulovaná rovněž ve Vlčnově končí a živočišnou výrobu zatím povede František Moštěk.

PŘIDRUŽENÁ VÝROBA: Proti plánu 13.051.000,- Kčs bylo dosaženo celkové produkce ve výši 13.192.000,- Kčs a podílí se největší mírou na splnění a překročení zisku celého zemědělského družstva.

STAVEBNÍ ČINNOST: V průběhu roku byla stavební činnost soustřeďována hlavně do oprav a rekonstrukcí menšího rázu. Největší akcí byla oprava kravína v hodnotě 1.350.000,- Kčs.

PC - ZEIS: V roce 1990 provozovalo zemědělské družstvo také obchodní činnost se zaváděním výpočetní techniky v oblasti zemědělství, tzv. Zemědělský ekonomický systém. V této oblasti bylo dosaženo 966.000,- Kčs zisku. K 31. 12. 1990 bylo právo na prodej a udržování ZEIS prodáno Zemědělskému družstvu Ohnišov.

PRIVATIZACE: Stejně jako ve všech odvětvích národního hospodářství tak i v zemědělství je započato s privatizací i když zákony o tzv. malé a velké privatizaci dosud nejsou zpracovány a schváleny. Vedení zemědělského družstva ve Vlčnově ochotně vyhovuje vlastníkům pozemků splnění jejich požadavků a v trati POD KOJNY, DRAHY, ČUPY vyměřuje požadované parcely. Vlastníci pozemků si nechávají v Geodezii v Uh. Brodě dělat opisy pozemkových archů. Skutečností je, že zatím velký zájem o soukromé hospodaření ve Vlčnově není. Není se také čemu divit, protože lidé už nemají k soukromému hospodaření podmínky. Nemají patřičnou mechanizaci a také nemají potřebné stáje pro živočišnou výrobu a sklady pro zemědělské produkty. Úvěry, které stát poskytuje mají vysoké procento úroků. Zemědělská daň z 1 ha půdy je vysoká, hnojiva a chemické prostředky k ochraně rostlin jsou drahé. Hospodařit bez živočišné výroby a tím i bez chlévského hnoje se asi nedá. Zemědělská daň z 1 ha ve Vlčnově činí částku 1.800,- Kčs. Sleva zemědělské daně z 1 ha na 900,- byla povolena v trati: BOČKY, PADĚLKY, VINOHRADY.

 

POČASÍ 1990

Rok 1990 z pohledu zemědělství byl v celku dobrý. Zima byla velmi mírná, ozimy téměř celou zimu slabě vegetovaly a nebyly přes zimu poškozeny. Jaro začínalo velmi brzo a některé polní práce se rozběhly již v únoru. Dne 3. února začínají létat včely a kvetou sněženky. Také brzké setí jařin vytvořilo podmínky pro jejich vývoj. Celý průběh jara, sušší březen, ale i vláhově příznivý duben umožnily i příznivé setí cukrovky a sázení brambor a zeleniny. Určitý útlum růstu přišel ve druhé polovině června pro malé dešťové srážky. Rovněž v červenci byl citelný nedostatek vláhy. Sucho vyvrcholilo v srpnu, kdy spadlo jen 8 mm srážek - to je jen 10 % dlouhodobého normálu. Tento nedostatek srážek se velmi projevil zejména na výnosech pícnin.

 

Přehled o teplotě o srážkách v jednotlivých měsících.

 

 

S R Á Ž K Y [mm]

T E P L O T A °C

 

MĚSÍC

1990

50letý průměr

1990

50letý průměr

POZNÁMKA:

I.

2,9

28

- 0,2

- 2,4

6.,7./1 mráz - 14 °C ,pak již teplo!

II.

44,4

27

4,6

- 0,7

3./2. létají včely kvetou sněženky.Teplo.

III.

12

32

7,3

3,7

1./3. ráno silná vichřice v 9.00.

IV.

75,5

32

8,3

9,5

9.4. mráz - 5 °C.

V.

48,4

61

14,9

14,4

9.5. silná bouřka.

VI.

57,2

69

17,8

17,7

8.6. silný liják.

VII.

74,7

73

18,6

19,6

17.7. déšť

VIII.

8,2

73

20,2

18,8

Nejsušší srpen za 114 let !

IX.

73,8

42

12,3

15,1

Časté deště. 14.9. silná bouřka.

X.

41,4

44

10,6

9,4

23. 10. - 6°C.

XI.

57,2

41

4,7

4,5

8. 11 bouřka

XII.

30,9

29

- 0,4

0,3

od 3.12. mírné ranní mrazy.

 

527 mm

551 mm

9,9 °C

9,2 °C

 

Rozdíl:

- 24 mm

 

+ 0,7 °C

 

 

Poznámka: Rok 1990 lze charakterizovat jako sušší a teplejší.

 

Základní organizace Čs. svazu zahrádkářů ve Vlčnově 1990

Pod vedením předsedy Josefa Zemka č. 742 má organizace celkem 214 členů. Jednatelem je Antonín Mikulec č. 1021, pokladní je Dobrůšková Anna č. 1008. Po celý rok byly prováděny služby všem občanům a to: žehlení prádla, pečení koláčků, práce traktorem, výkup zeleniny, půjčování (nájem) společenské místnosti na různé rodinné oslavy, inzerce, prodej různého sadbového materiálu, průmyslových hnojiv, chemických postřiků apod.

V roce 1990 bylo celkem upečeno 16.334 plechů, to je asi 1. 029.042 ks koláčků. Práce traktorem ve Sloko Nivnice a Kunovice 207 dní, spotřeba nafty 3.095 litrů. Bylo vykoupeno 650 q cukety, 28 q česneku. Celková hodnota vykoupené zeleniny činila 293.413,- Kčs. Celkem bylo prodáno 184 q průmyslových hnojiv, strusky 90 q, rašeliny 133 ks pytlů á 40 kg, 1600 ks jahod, 432 ks stromků ovocných, 212 sazenic vinné révy, 104 kg sazečky cibulky, 156 q sadbových brambor a různé chemické postřiky, vše za celkovou hodnotu 147.865,- Kčs. Výkup okurek nebyl vůbec prováděn pro málo sadby a každoroční napadání porostů plísněmi. Na mošt bylo zpracováno 4.615 kg ovoce. Sušení bylo zahájeno 24. září a bylo usušeno 1890 kg ovoce 86 občanům. Sušil ovoce pan Jos. Vozár č. 818. K vaření povidel zpracováno 1700 kg švestek a durancií. Celkový hrubý příjem byl 8.059,- Kčs. Výstava ovoce se v roce 1990 neuskutečnila z důvodu velmi malé úrody jablek, což nebylo způsobeno zmrznutím, ale velkou úrodou v předminulém roce. Koncem roku 1990 byl koupen malotraktor bez příslušenství v hodnotě 130.000,- Kčs.

VÝSTAVA VÍN: Na velikonoční neděli zahrádkáři organizují výstavu vín. Stalo se tak i letos 15.4. 1990, kde bylo celkem vystavováno 143 vzorků z Vlčnova, Hradčovic, Popovic, Polešovic, St. Města, Vlkoše, Lhotky, Drslavic a Horního Němčí. Degustační komise ve složení: Vacula Vl.-Popovice 282, Švestka Fr. Hradčovice 104, Medek Zdeněk -Popovice 3, Lekeš Josef -Vlčnov 467, Zábrana Josef -Vlčnov 874, Moštěk -Hradčovice, Zemek Josef -Vlčnov 742, provedla 1.4. 1990 ohodnocení vzorků a nejvyššího ohodnocení dosáhli:

 

Stodůlka Alois Polešovice 55:

VZ 19 b.
RR 19 b.

Bartošík Ant. Polešovice 68:

Sm č. 18,8 b.

Zábrana Jos. Vlčnov 874:

SZ 18,9 b.
RR 18,9 b.

Coufalík Zd. Vlčnov 825:

Neu.18,8 b.

JZD Vlčnov:

Claret 18,8;
BB 18,8;
MT 18,76

MUDr. Fridrich B. Vlkoš 19:

VZ 18,8

Zajíc Josef Polešovice 132:

PM+SV 18,7 b.

Medek Zdeněk Popovice 3:

RR 18,7 b.

Mlýnková Marie Vlčnov 67:

ZV+N 18,7 b.

Moštěk Jar. Vlčnov 1169:

BB 18,6 b.

Koníček Jos. Vlčnov 84:

BB 18,6 b.

 


ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ve Vlčnově 1990

Funkci předsedy chovatelů místo Františka Mošťka převzal Jiří Zemek. Celkem je organizováno 27 členů z toho 22 dospělých a 5 chovatelů ve věku 9 - 14 let. I tento stav v průběhu roku klesal, protože organizace přestala dostávat příděly krmiv a v závěru roku je členů jen 13 dospělých a 2 mladí chovatelé okrasného ptactva. Stávající členové chovají 96 slepic velkých a zakrslých. Dva chovatelé a to Zemek Jiří a Kolek Jiří mají chovy plemenné. Dále chovatelé chovají 36 králíků, 106 holubů, 2 ovce a 58 kusů okrasného ptactva. Chovatelé v roce 1990 odevzdali 70 ks vajec do líhní, 362 kg králíků do výkupu, 6 kg angorské srsti, 21 kg ovčí vlny, 900 kg králičích kůží a 15 ks kůží z nutrií. Chovatelé nakroužkovali 280 ks drůbeže, 170 ks okrasného ptactva, 320 holubů. Králíků bylo natetováno jenom 25 kusů. Chovatelé své zvířectvo vystavovali na 3 speciálních a 5 místních výstavách a dosáhli dobrých výsledků. Chovatelé dostali od MNV místnost ve staré budově (bývalá mateřská škola u kostela) a nákladem asi 2.000,- Kčs si ji vybetonovali a upravili jako klubovnu pro schůzovou činnost a výstavy okrasného ptactva.

 

ZO Českých včelařů ve Vlčnově 1990

Předsedou včelařů je stále Václav Vozár a jednatelem Lad. Moštěk. Je organizováno 34 platících členů a 3 čestní členové. V roce 1990 vyplatili státní příspěvek na zazimování 304 včelstev. Vyplácelo se 35,- Kčs na jedno včelstvo. Chovatelé 3x v roce léčili včelstva Fumigací Taktikem. Včelaři Tihelka, Cingálek kočovali a přisunuli celkem 211 včelstev. Včelaři dodali na státní nákup celkem 1925 kg medu - to je 6, 25 kg na 1 včelstvo. Ve včelařském areálu (na Pálenici) poskytli služby 187 zákazníkům. Ve spolupráci s členkou p. Jiřinou Uhříčkovou udělali dvě výstavky medového pečiva, které byly instalovány v místní cukrárně. Bylo to před Jízdou králů a v listopadu před Mikulášem.

ZÁJEZD DO VÍDNĚ: Chovatelé včel si uspořádali velmi pěkný zájezd do Rakouska /Vídeň/ autobusem. Přítomno 28 chovatelů nebo jejich příslušníků (hrazeno z rozpočtu organizace) a 14 dalších lidí, kteří si cestovné platili. V roce 1990 rovněž upadla aktivita členů a nebyla pořádána žádná odborná přednáška. Ani ve svém areálu nedělali žádné větší úpravy. Starali se jen o běžný provoz. Včelaři Jan Šupka, Josef Koníček a František Cahel darovali bezplatně krev.

 

SVAZARM , KYNOLOGICKÝ KLUB VLČNOV 1990

Události 17. listopadu 1989 se promítly do všech oblastí života a zasáhly i SVAZARM, který byl již v I. pololetí 1990 zrušen a novým orgánem byla zaregistrována nová organizace "ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností České republiky". Dne 19.1. 1990 byla zaregistrována u ministerstva vnitra ČR Asociace víceúčelových ZO Vlčnov. Automotoklub ještě ve II. pololetí pod vedením Miroslav Kužely č. 599 pro 19 žáků uskutečnil kurs malých motocyklů. Jedinou odborností, která nepřestala ve Vlčnově pracovat, je ZO Kynologický klub Vlčnov pod vedením předsedy Vlastimila Zapletala č. 907. Pokladníkem je Jaroslav Volf 810, hospodářem Václav Grůlík č.54, výcvikáři jsou Matušík Miroslav 683 a Vl. Zapletal a figuranti Jurák Lad. 28 a Matušík Miroslav. Celkem mají 20 členů a uspořádali několik zdařilých akcí. Dokončili výstavbu svého areálu za pálenicí a dne 24. 11. 1990 jej slavnostně otevřeli pořádáním okresní ligy ve výkonu psů služebních plemen za účasti 40 závodníků a asi 100 diváků. Náš klub reprezentovala Petra Halová a Jar. Volf, kteří skončili shodně na pěkném pátém místě. Začátkem června uspořádali velký Dětský den v tomto areálu a pak v prázdniny v červenci a srpnu vždy v sobotu zde pořádali pěkné posezení u táboráku s opékáním uzenin a pro děti vždy byly připraveny nějaké zábavné hry. Do kuchyňky zakoupili elektrický sporák, ledničku, kuchyňskou linku a potřebné nádobí. Pomohli zdemolovat mycí rampu na pálenici, která zde nikdy nesloužila svému účelu.

 

POŽÁRNÍCI - HASIČSKÝ SBOR - 1990

Hasičský sbor ve Vlčnově vede Mir. Merta č. 930 a mají celkem 67 členů z toho 15 žen. Připravují se na stavbu nové zbrojnice. Za tímto účelem MNV zakoupil dům č. 54 od Václava Grulíka v hodnotě 193.000,- Kčs. Členové sboru na začátku roku provedli preventivní prohlídky všech domů i podniků ve Vlčnově a v průběhu roku pomáhali při zajišťování služeb při kulturních akcích v KSK. Aktivně pomáhali při zvelebování místního koupaliště, pomoc v zemědělském družstvu a lesní brigáda za účelem zajišťování řeziva na stavbu zbrojnice. Pravidelně zabezpečují školení a výcvik svých členů. Na úseku kulturně výchovné činnosti uspořádali požárnický ples, diskotéky a zájezd pro členy a rodinné příslušníky s návštěvou vinárny Sovín.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově v roce 1990

Rada klubu sportu a kultury pod vedením ředitele Josefa Zemka č. 1070 pracovala ve stejném složení jako v minulém roce a jejich hlavním každoročním úkolem je zdárné uspořádání vlčnovských slavnostní s Jízdou králů což se zdařilo i když s podstatně menší návštěvností jako v minulosti i když jsou pořádány v rámci celostátních akcí festivalu zájmové umělecké činnosti. Předsednictvo vlčnovských slavností 1990 bylo ve složení: Dr. Svatopluk Bimka - vedoucí odboru kultury ONV Uh. Hradiště, ing. Vojtěch Dostálek - předseda MNV Vlčnov, Josef Zemek - ředitel KSK Vlčnov, Karel Holub - ředitel OKZ UH. Hradiště, PhDr. Josef Jančář CSc.- ředitel ÚLU Strážnice, Doc. PhDr. Václav Frolec CSc. za USEP Brno, Bohumil Píštěk - předseda JZD Vlčnov, Vojtěch Bilik - ředitel Jakos Uh. Hradiště. Předsedou organizačního výboru byl ing. Antonín Pavelčík a předsedou programové rady PhDr. Jaroslav Mikulík.

 

PROGRAM VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 1990:

 

 

Pátek 25. května:

20.00

VEČER PRO KRÁLA - v KSK; Vyhrává Vlčnovjanka s premiérou nového estrádního pořadu. Představili se odvedenci ročníku 1972 se svým králem Zdeňkem MIKULCEM č. 1049. Host Eva Jakoubková - Praha.

 

21.30

Hrajeme a zpíváme pro krále: Soubor Český ráj z Jičína.

Sobota 26. května:

13.00

Hrajeme pro Vás. Koncert dechovky Dűrnkrut z Rakouska.

 

14.00

VITAJTE VE VLČNOVĚ: Veselé i vážné vypravování o Slovácku za účasti: Zdeněk Řehoř - herec Praha, Vítězslav Jandák - herec Praha. Vystoupení souboru Vlčnovjan s cimbálovou muzikou.

 

17.30

KONCERT dětské dechovky ZŠ Martinkovice.

 

19.00

OBLASTNÍ SOUTĚŽ VERBÍŘŮ - II. ročník. doprovází CM Burčáci.

 

20.00

BAVTE SE S NÁMI - stadion TJ; hraje dechovka SKOROŇÁCI.

Neděle 27. května:

7.00

JARMARK LIDOVÝCH VÝROBKŮ - průvod vedle Slovácké jizby.

 

8.45

KONCERT zahraničních družební dechovky Dűrnkrut z Rakouska

 

9.30

Průvod dětských souborů - seřadiště před školou na horním konci - na stadión TJ za doprovodu hudby Dűrnkrut .

 

10.00

Z MÉHO DOMOVA - stadión TJ. Účinkují: Jatelinka, Ostrožánek, Světlovánek, Kyjovjánek, Veleťánek, LŠU Čadce.

 

10.30

TAM Z POD JAVORINY - rolnický dům č. 57. Profil lidové kultury obce Strání.

 

10.30

KONCERT dechové hudby Vlčnovjané před domem krála.

 

10.30

KONCERT dechové hudby Vlčnovjanky před KSK.

 

10.30

CHODÍME,CHODÍME HORE PO DĚDINĚ - ulice obce Vlčnova.

 

JÍZDA KRÁLŮ - neděle 27. 5. 1990

11.30 Soustředění jezdců královské družiny před domem krále č. 1049 Zdeňka Mikulce. Je to v pořadí již 181 Jízda Králů ve Vlčnově. Jezdci ročníku 1972. Pobočníci: Miroslav KALUŽA č. 993 Zdeněk MARTINÁK č. 446 Královská družina: Jan Chvilíček č. 72; Libor Kadlčík č. 532; František Koníček č. 989; Zdeněk Koníček č. 584; Pavel Kučera č. 1042; Libor Moštěk č. 345; Marek Moštěk č. 401; Zdeněk Pacík č. 1126; Rudolf Repka č. 445; Radek Pavelčík 488; Petr Strážnický 508, Petr Šimčík 571; Pavel Ulčík 1017; Jan Varaďa 454. Královská družina měla již sraz v 7.30 u rodičů krála a v 8.00 hodin odešli společně do místního chrámu sv. Jakuba, kde byla slavnostní mše svatá na počest krále a legrútů ročníku 1972. V 9.00 hodin byli přijati předsedou MNV ing. Vojtěchem Dostálkem v obřadní síni. 11.45 Výjezd od krále směrem na dolní konec, otáčka u dolní samoobsluhy, kolem MNV na horní konec a zpět na seřadiště průvodu u Stloukalového 13.45 Královská družina s králem jede v čele krojovaného průvodu středem obce kolem MNV na stadión TJ. 15.00 Program na stadiónu: Pořad dolňáckého folklóru. Účinkují soubory: Dolina, Lúčka, Vlčnovjan a mužské sbory z Kudlovic a Vlčnova. 16.00 Královská veselice v KSK - hraje dechová hudba Vlčnovjané.

KROJOVANÝ PRŮVOD patří tradičně k vrcholům Vlčnovských národopisných slavností. Byly zde tyto soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan, cimbálová muzika, Vlčnovjanka, Vlčnovjané, Český ráj z Jičína, dechová hudba Dűrnkrut z Rakouska, Burčáci, Skoroňáci, Jatelinka, Ostrožánek, Světlovánek, Kyjovjánek, Veleťánek, Javorina, Kopaničář, Pentla, mužský sbor z Kudlovic, Vršatec, Baráčníci ze Soběslavi, Dolina, Lúčka, dětská dechovka Martínkovice, muzika LŠÚ Čadca, mužský sbor z Vlčnova, předlegrúti ročníku 1973 a krojovaný Vlčnov.

Symbolické předávání odstupujícího krále Michala ZPĚVÁKA č. 1088: "Skončila doba panování mého, bez boje jsem se vzdal, předávám tíhu břemene svého, kéž bys i ty moudře panoval."
Slib krále nastupujícího Zdeňka MIKULCE č. 1049: "Já, slibuji Vám na korunu svoji, že budu dobře panovat nad písničkami, tanci a lidovými kroji".

 

Přehled nejdůležitějších akcí v KSK Vlčnov 1990

 

LEDEN:

12. 1.

Koncert pro ZŠ /agentura Brno/

420 žáků

 

13. 1.

Ples mladých - skupina Reflexy

700 lidí

 

20. 1.

Ples požárníků - dechová hudba Hluk

150 lidí

 

26. 1.

Ples STADIÓNU - dechovka Vlčnovjanka

350 lidí

 

27. 1.

Ples SRPŠ s polonézou, dechovka Vlčnovjané

150 lidí

ÚNOR:

3. 2.

Ples strany LIDOVÉ , dechovka Vlčnovjané

180 lidí

 

4. 2.

Velký sál - schůze s Obč. fórem

200 lidí

 

10. 2.

Krojový ples KSK - Vlčnovjanka

250 lidí

 

17. 2.

Ples myslivecký - Straňané

400 lidí

 

19. 2.

Výroční schůze - Lidová tvorba Uh. Brod

550 lidí

BŘEZEN:

2.3.

Taneční zábava roč. 1972 - Reflexy

600 lidí

 

9.3.

Oslavy MDŽ - Jakos

250 lidí

 

20. 3.

Loutkové divadlo pro děti ZŠ

230 lidí

DUBEN:

5. 4.

Konference OPP Jakos

150 lidí

 

10. 4

Koncert dětských dechových hudeb pro ZŠ

350 lidí

KVĚTEN:

25. 5.

Zahajovací pořad vlčnovských slavností

350 lidí

 

26.a27. 5.

Vlčnovské slavnosti - program dle sborníku

400 lidí

 

27. 5.

Natáčení dětské dechovky do televize RONDO Brno

 

ČERVEN:

3. 6.

Předvolební schůze v hale

250 lidí

 

8.-9.6.

VOLBY do zastupitelských orgánů

 

 

13. 6.

Přehrávky dětských dechových hudeb

300 lidí

 

29. 6.

Ukončení školního roku

450 lidí

ČERVENEC:

27. 7.

Přátelské posezení ročníku 1925

50 lidí

 

29. 7.

HODY S PRÁVEM, dechovka Vlčnovjané - téměř bez účasti.

Bylo tam asi 10 platících lidí a hudba v 17.00 skončila.

SRPEN:

24. 8.

Loutkové divadlo pro děti RADOST

130 lidí

 

31. 8.

Schůze zem. družstva - dožínky

300 lidí

ZÁŘÍ:

21. 9.

DISKOTÉKA ing. Martiš

150 lidí

 

26. 9.

Konference OPP Jakos

150 lidí

ŘÍJEN:

12.10.

KONCERT p. Nováka pro ZŠ

250 žáků

 

19.10.

Ježíš Kristus uzdravuje

80 lidí

 

27.10

VINOBRANÍ s ochutnáváním BURČÁKU

180 lidí

LISTOPAD:

14.11.

VOLBY do obecního zastupitelstva - dva volební obvody

 

PROSINEC:

30.11.-1.12.

Prodejní výstava ručních prací

170 lidí

 

10.12.

Velký sál KSK: VOLBA STAROSTY OBCE

300 lidí

 

14.12

Taneční zábava roč. 1973 REFLEXY

600 lidí

 

V roce 1990 činnost souborů:

ČEREŠNIČKY - Helena Plachá, VLČNOVJÁNEK Jana Mikulcová a Pavla Kučerová; ŠOHAJEK - Pavla Koníčková a Josef Maňásek.

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA 1990. Vlčnovjanka patří bezesporu mezi naše nejpopulárnější dechovky. V roce 1990 i zde dochází k velmi podstatným změnám. Pro určité rozpory v kapele končí svou dlouholetou činnost umělecký vedoucí a kapelník Antonín Koníček i jeho manželka zpěvačka Věra Koníčková. Patří jim velké poděkování za jejich úspěšnou činnost. Po odchodu kapelníka Antonína Koníčka a zpěvaček Věry Koníčkové a Aleny Rusové převzal kapelnickou taktovku Pavel NEVAŘIL mladší, který hraje ve Vlčnovjance od jejího založení a dosud zastával funkci zástupce kapelníka. Je členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a je prvním hráčem trumbónové sekce. Jako zpěváci zůstávají nadále Šárka Vlachynská, Josef Malina a Ladislav Chmelař. Na základě konkursu přijímají sopránovou zpěvačku Janu Šopíkovou z Uh. Hradiště. Po krátkém působení nového kapelníka Pavla Nevařila vzniká nový scénář včetně nových písniček pod názvem "S Vlčnovjankou světem písní" a doznává velkých úspěchů. V průběhu I. pololetí 1990 vystoupila Vlčnovjanka kromě estrádních pořadů v ČSFR také v sousedním Rakousku (Dűrnkruth) a měla velký úspěch. V květnu 1990 natáčí kapela u gramofonové firmy "EDIT" 7 českých titulů například "Pod jednou střechou", "Ale ne" a další. Tyto nahrávky vyjdou na CD desce spolu s dalšími ukázkami kapel "Moravanky", "Stříbrňanky", "Žádovjáků" pod názvem "GRAMPRIX". I přes velké ekonomické problémy ve společnosti, které nastaly, hodlá Vlčnovjanka svoji úroveň stále zvyšovat a nadále reprezentovat Vlčnov v televizi, v rozhlase a na všech svých vystoupeních doma i v zahraničí.

Dechová hudba VLČNOVJANÉ: Dlouholetý úspěšný kapelník St. Kučera předává svoji činnost nové zvolenému kapelníku ing. Zdeňku Kuželovi a mají bohatou činnost. Účinkují na Velehradě při účasti sv. otce Jana Pavla II., a pak na soutěži v SNR V HEIKENDORFU na muzikálním festivalu s mezinárodní účastí 1500 hudebníků. Ve své skupině získali 3. místo. V září 1990 účinkují ve Francii v Pařížské čtvrti Bagneux na velkém karnevalu s vinobraním a také v pařížském divadle a veřejném prostranství. Vlčnovjané měli v roce 1990 celkem 87 vystoupení.

Taneční soubor VLČNOVJAN vedený manžely Orlovskými měl bohatou činnost. Začátkem května vycestoval na 18 dní do Španělska. Ve městě ALHAMA DE MURCIA a jejím okolí uskutečnil 5 vystoupení. Při cestě tam se zastavili ve městě GRADO na pobřeží severní ITÁLIE kde měli 2 vystoupení a při zpáteční cestě ve městě BAGNASCO opět předvedli své umění. Ve Vlčnově účinkovali se svým partnerským souborem z Jičína na Vlčnovských slavnostech. V červenci se souborem z Řecka účinkovali v domě č. 57. Hody s právem v obci byly na dobré úrovni, ale na hodovou zábavu do sportovní haly přišlo jen 7 platících lidí, což bylo velkým zklamáním pro pořádající soubor.

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VLČNOV 1990

Revoluční změny zasáhly celý společenský život a také tělovýchovu. Podstatné se zpřísňuje hospodářská stránka a také řídící orgány jako OV ČSTV, KV ČSTV, ÚV ČSTV přestávají ve své podobě působit a vytváří se tak zvané sportovní svazy různých tělovýchovných odvětví. I ve vedení TJ Vlčnov nastávají změny. Předseda MUDr. Ant. Plachý je většinou mimo území ČSFR a nemůže funkci zastávat. Udělal pro TJ hodně prospěšné práce a jemu patří dík zejména za rozsáhlou generální opravu Sokolovny včetně hospody, kterou převzala TJ do své režie. Výbor TJ vede místopředseda Karel Zemek.

KOPANÁ - je nejsilnějším oddílem TJ a pod vedením Fr. Pavelčíka si vedou poměrně dobře, i když I. mužstvo hraje jen okresní přebor. Skončili na 4. místě za Hlukem, Jalubím a Bánovem . Další soutěžní ročník 1990/91 si vedeme ještě lépe a po podzimním kole jsme na 1. místě před Nivnicí. Mužstvo B kopané hraje v základní třídě a skončili na konci roku na 4. místě. Dorost v okresním přeboru nehraje dobře a je v tabulce až předposlední.

HÁZENÁ pod vedením Mirka Koníčka má stále dobrou úroveň. Dorostenky hrají II. ligu a ženy krajský přebor. Soutěže házené hrají ještě starší a mladší žákyně. Tradiční turnaj "STADIÓN HLEDÁ NADĚJE" se sice hrál, ale bez sponzora, protože redaktoři časopisu STADIÓN na písemné ani telefonické urgence nereagovali. Turnaj vyhrálo družstvo ZMZ Praha před Trenčínem a Ostravou. Čtvrté místo patřilo Kunovicím a páté Vlčnovu.

ŠACHY: Vítězem okresního přeboru II. třídy se stali bezpečně šachisté z Vlčnova pod vedením kapitána Ondrůška a postupují do vyšší třídy. Pořadí konečné tabulky: Vlčnov, Velehrad, Záhorovice, St. Město E, Uh. Ostroh C, Dolní Němčí B, Hluk, Slavkov, Boršice C, Uh. Brod B, Hradčovice.

STOLNÍ TENIS pod vedením předsedy Václava Knotka trénuje i hraje soutěže v Sokolovně a vedou si dobře.

Odbíjenou vede Petr Grůlík, trénují i soutěže hrají na stadiónu TJ.

Kulturistiku vede Jenda Kohutič v Sokolovně s dobrými výsledky Oddíl ZRTV, který vedl Zdeněk Králíček a Věra Zemková stagnuje, protože spartakiáda v roce 1990 se nekonala.

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VLČNOV 1990

Předsedou mysliveckého sdružení je Bedřich Chaloupka a místopředsedou Jar. Mikulec. Úspěšně pokračovali v budovatelské činnosti. Odpracovali celkem 3228 brig. hodin na stavbě víceúčelového zařízení a klubovny MS. Na 1 člena připadlo 77 hodin. Pro členy a rodinné příslušníky - zájezd do Nitry, dětský den.

 

Odstřel zvěře v roce 1990:

11 srnců

 

12 srn

 

15 srnčat

 

1 kňour

 

1 lončák

 

5 selat

 

467 zajíců a odchytnuto 81 ks

 

64 bažantů

Odstřel škodné zvěře:

12 lišek

 

66 toulavých koček

 

10 strak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Československý červený kříž ve Vlčnově 1990

Předsedou ČSČK je MUDr. Břetislav Sváček, jednatelkou Marie Koníčková 394. Je organizováno 201 členů, 19 členů ubylo. Výbor má 18 členů a schází se 1x za dva měsíce. Bylo provedeno 72 odběrů což je 150% plánovaného počtu. Podařilo se zajistit vyvařování obědů pro důchodce v Restauraci U Krála. Vaří se asi pro 50 důchodců z toho 42 důchodcům se strava donáší domů. Tuto práci od 1. 6. konají dvě pečovatelky a dva pečovatelé. Na Základní škole pod vedením učitelů Válkových úspěšně pracují dva zdravotnické kroužky.

Obvodní zdravotní středisko Vlčnov 1990

Obvodním lékařem je stále MUDr. Břetislav Sváček a také personální obsazení je beze změny. V roce 1990 začala přestavba zdravotního střediska. Byla rekonstruována část obvodního lékaře. Do provozu bylo dáno přistavěné dětské zdravotní středisko. Zahájeny byly práce na rekonstrukci gynekologického střediska, které budou dokončeny v příštím roce 1991, čímž bude ukončena celá rekonstrukce zdravotního střediska.

Dětské zdravotní středisko bylo rovněž bez personálních změn a bylo přestěhováno do přistavěné části, které splňuje požadavky moderního dětského zařízení. Rovněž zubní oddělení je beze změn. Celé zdravotnictví se připravuje na změní zdravotního zákona a nový systém zdravotního pojištění.

 

Československá strana lidová ve Vlčnově v roce 1990

Po pádu totalitní moci, zrušení vedoucí úlohy Komunistické strany Československa a rozpadu jí kontrolované Národní fronty po 17. listopadu 1989, stávají se všechny politické strany po 42 letech opět suverénními, samostatnými, nikým nekontrolovatelnými organizacemi, odpovědnými za svoji činnost jen vlastním členům. V roce 1990 dochází k podstatnému nárůstu členské základny ČSL, která za předsednictví br. Františka Zemka č. 281 dosahuje 180 členů. Události roku jsou bezesporu červnové parlamentní volby do Federálního shromáždění, do České a Slovenské národní rady a pak komunální volby do obecního zastupitelstva 14. 11. 1990.

Za MO ČSL Vlčnov kandiduje do ČNR br. František Zemek č. 281 jako kandidát č. 7. Vzhledem k záměrně vyvolané aféře "Bartončík" (předseda ČSL), která sledovala jediný cíl - zdiskreditovat v očích veřejnosti vzrůstající popularitu této křesťanské strany, se br. František Zemek do ČNR nedostal. V těchto volbách skončila ČSL na druhém místě za Občanským fórem.

Podstatně lépe dopadly volby do obecního zastupitelstva, kde pro svoje navržené kandidáty dosáhli téměř 10.000 hlasů a jsou nejsilnější stranou v obci. Na základě těchto výsledků se stává předseda MO ČSL František Zemek č. 281 po 42 letech opět lidoveckým starostou Vlčnova. V 21.členném zastupitelstvu je 5 lidovců a dva bezpartijní, kandidující na kandidátce ČSL - Vozár Ant. a Rostislav Králíček, kteří jednoznačně podporovali politiku a volební program ČSL. V sedmičlenné obecní radě jsou: František Zemek č. 281, ing. Knotek Šimon č. 134 a Antonín Vozár č. 76. Zbývající zastoupení tvoří: 2 čl. z Občanského fóra, 1 člen ČSS a 1 člen HSD-SMS. Zvýšenou aktivitu vyvíjí ČSL i po stranické linie.

Mnozí členové se zúčastňují brigády na úpravě okolí baziliky na Velehradě při příležitosti historické návštěvy Sv. otce Jana Pavla II. v ČSFR. Při vlastní návštěvě hlavy katolické církve, která se uskutečnila 22. 4. 1990 vykonává 18 členů ČSL z Vlčnova za velmi špatného deštivého a chladného počasí pořadatelskou službu, která byla v těchto podmínkách velmi náročná. Jsou organizovány členské schůze ČSL, okresní a krajské konference a vyvrcholením je dvoudenní sjezd ČSL v Paláci kultury v Praze v březnu 1990, který určil novou nezávislou politiku ČSL. Tohoto sjezdu se zúčastnili i delegáti z Vlčnova a to František Zemek č. 281 a Antonín Zemek č. 530, který byl zvolen i do nového ústředního výboru ČSL. Uvedení bratři se aktivně zúčastňovali i předvolebního schůzí ve Vlčnově.

Předvolební schůze ČSL ve Vlčnově se konala v KSK ve velkém sále a této schůze se zúčastnil i ministr stavebnictví a výstavby ČR br. ing. Ludvík Motyčka. V měsíci září 1990 proběhl ve Žďáru nad Sázavou dvoudenní mimořádný sjezd ČSL, kterého se opět zúčastnil jako delegát br. Antonín Zemek č. 530, který i na tomto sjezdu byl opět zvolen do ÚV ČSL.

V roce 1990 vstupujeme do nových tržně ekonomických podmínek, na které nejsme zvyklí ani dostatečně připraveni a vyrovnat se s nimi nebude lehké. Všichni zvolení poslanci dostali od občanů důvěru a jenom s jejich pomocí mohou úspěšně naši obec spravovat a vést. Jistě největší břemeno ponese starosta obce br. František Zemek č. 281.

Stručně jeho životopis: František ZEMEK , nar. 7. 10. 1931 v domě č. 530 pochází z pěti sourozenců. Navštěvoval pět ročníků místní obecné školy, poté osm let studoval na reálném gymnáziu v Uh. Brodě. Po maturitě v roce 1950 do nástupu do vojenské služby pracoval jako stavební dělník. To byly ty těžké padesáté roky, kdy i jeho nejstarší bratr Josef v r. 1948 odešel do USA. František Zemek pak pracoval u s.p. Silnice Uh. Hradiště jako technik a před zvolením do funkce starosty zastával zde funkci ekonomického náměstka. Je ženatý, má dvě děti, bydlí v domě č. 281. Je členem čs. strany lidové a jako předseda místní organizace, která ve volbách do obecního zastupitelstva zvítězila, byl dne 11. 12. 1990 zvolen starostou. Přejeme mu dobré zdraví a hodně úspěchů v této náročné práci.

Josef ZEMEK (bratr starosty) navštívil Vlčnov 6. 11. 1990 a napsal: "Odešel jsem z Vlčnova v roce 1948, kdy Vlčnov ještě vypadal předválečně. Vlčnov se změnil k nepoznání. Už nestává močůvka uprostřed vesnice, staré baráky na rozpadnutí zmizely. Místo nich jsem našel nové, moderní, většinou jednopatrové domy. Vesnice je znovu a znovu zlepšována a doufám, že i nadále se bude v tomto směru pokračovat." V roce 1990 Vlčnov navštívili i další naši rodáci, kteří v roce 1948 odešli do USA a celých 40 let Vlčnov neviděli. Byl to Josef Pavelčík z čísla 773 a Antonín Moštěk z č. 469, který do fotoalba daroval i rodinnou fotku. Vlčnov navštívil i Josef Kučera z č. 148 s rodinou, kteří do USA odjeli po roce 1968.

 

JUBILEUM - 60 LET VLČNOVSKÉHO KOSTELA

Už koncem minulého století bylo zřejmé, že kostel je pro obec nedostačující a začalo se uvažovat o přístavbě, případně o vystavění kostela nového. Byl si toho vědom i obecní výbor, jak nás o tom informuje dochovaný zápis z r. 1898, ve kterém se mimo jiné praví: "…. by fondové peníze za rok minulý byly věnovány na vystavění nového chrámu Páně ve Vlčnově." Jak je známo stavba kostela není vůbec snadnou záležitostí, zvláště pro vesnici ať už z hlediska finančního, či jiného. Proto snad už v roce 1894 vznikl tzv. "Výbor na stavbu nového kostela" a jeho zásluhou bylo do r. 1911 získáno sbírkami a milodary na 50 tisíc tehdejších rakouských korun. V témže roce proběhla i druhá sbírka, která vynesla už 60.000 korun, což ale nestačilo, neboť rozpočet byl na 200.000 korun a byl pak proto i několikrát upravován. Sbírku tehdy prováděl kromě vlčnovského faráře Jana Flašara také obecní výbor v čele se starostou Šimonem Ryšavým, radními Jos. Jančou, Ant. Pavelčíkem, Fr. Knotkem a jinými. Starosta také poskytl zdarma vůz a spolu s Janem Králíčkem, Martinem Knotkem, Šimonem Pavelčíkem a s již zmíněným knězem Flašarem zhlédli kostely v Ostr. Lhotě a ve Vnorovech.

Hrabě Václav z Kounic dlící toho času v nedaleké Oboře nabídl z počátku na tuto akci 50.000 cihel a 3000 korun na hotovosti, ale na přímluvu c.k. okresního hejtmana zvýšil v roce 1913 svůj dar na 10.000 korun a 50.000 cihel s tím, že cihly dodá ihned, ale peníze vyplatí až po dokončení. Od c.k. státního ing. Vladimíra Fischera byly vyhotoveny plány a mohlo se začít.

První světová válka ovšem zastavila čas nejen v celé monarchii, ale i ve Vlčnově a vidina nového kostela se rozplynula. Až v nové republice se přání obyvatel Vlčnova stalo skutečností. Začátkem června 1928 se začalo s bouráním a stavbou kostela. Byla odbourána celá střední část až po kazatelnu a 25. 6. 1928 byl položen základní kámen k nové stavbě. Dojemnou řeč tehdy pronesl kněz Flašar k obecnímu výboru, kostelní jednotě a dělníkům, načež kámen posvětil.

Poté přistupoval každý z účastníků ke kamenu a s úctyhodným heslem na něj poklepal. Všechny práce tesařské, zednické i kamenické řídil stavitel O. Jedlička z Uh. Hradiště. Za přispění většiny obyvatel stavba pokračovala svižným tempem a už koncem listopadu 1929 byl nový kostel dokončován. Vysvěcen byl až o půl roku později 29. června 1930 arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Byla to tehdy pro obec velká událost. Arcibiskup přijel i se svým doprovodem už 28. června o půl osmé ráno a u oslav brány mezi Lidovým domem a mlékárnou byl uvítán knězem Ant. Čevelou, starostou Fr. Zemkem, vrchním radou okresního úřadu z Uh. Brodu, ale i zástupci různých stran a spolků jako Orla, ČSL, sboru dobrovolných hasičů, školními dítkami a množstvím farníků. Po celé dva dny těchto oslav vyhrávaly obě spojené dechovky. Byly to velké dva dny oslav, neboť na tuto chvíli čekali Vlčnovjané asi 40 let. Přestože byl nový kostel už vysvěcen, trvalo ještě nějakou dobu než byl jeho interiér dokončen úplně. Jednalo se hlavně o výzdobu a doplňky, které postupně doplňovali jednotlivé spolky, jednotliví občané, ale i rodáci z Ameriky. O tom, že se toto dílo podařilo, nám dokazují jednotlivé dekorační seskupení v našem kostele, které jsou dobovým úkazem tehdejšího umění.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE VLČNOVĚ 1990

Nová základní škola ve Vlčnově je před dostavbou a vyvstala otázka jaká bude její umělecká výzdoba. Byl vybrán nízký barevný keramický reliéf akademického sochaře P. Hanzelky instalovaný na hnědém podkladě umístněn před hlavním vchodem do školy na zídce 2,5 m x 6 m. Stylizovaně jsou na něm zachyceni tři lidské figury-hudebník (trumpetista), královská stráž se šavlí a král s růží v ústech a dvě figury koní zdobených růžemi a třásněmi. Chceme, aby občané Vlčnova, návštěvníci, ale hlavně žáci naší školy měli kladný vztah ke své rodné obci a jejím tradicím. Ředitel školy Vladislav TŘETINA hodnotí šk. rok 1989/90 takto: "Začali jsme učit bez dvou kolegyň - p. Matulové Marie - výborné učitelky a dlouhodobé primášky cimbálovky souboru Vlčnovjan a p. Galuškové uč. 1.-4. p.r. Obě odešly na Valašsko. Místo nich přišla na 1.-4. p.r. uč. Knotková. Od 1. 9. 1989 zanikla malotřídka ZŠ Veletiny a druhé třídy se staly součástí ZŠ Vlčnov. Do zaslouženého důchodu odešla p. ředitelka Marie Jurčíková a na její místo přišla uč. Marie Sváčková. ZŠ má 16 tříd, každý ročník má dvě třídy a jsou oddělení školní družiny, které vedou sl. Petra Koníčková a p. A. Mošťková. Od 1. 9. 1990 odešla na gymnázium Uh. Hradiště p. Vladimíra Schubertová a na její místo přišla Libuše Kubenová, která má aprobaci JČ - HV. Třídnictví místo Kalivodové má uč. Geržová. Byl doplněn i sbor správních zaměstnanců. Školníkem zůstává O. Hančikovský, údržbářem Vít Bělohlávek, uklizečky: Beňová M., Podškubková L., Galušková H., Bařinová D., Jančová Zd., Sládková Marie. Na staré škole topí J. Zemek a na Nové škole 1/2 úvazku: Hančikovský O., Bělohlávek Vít, Kvasnička Milan, Bělohlávek Tomáš."

Do 30. 8. 1990 měl být dokončen pavilon 1.-4. p.r. a šatny s bytem školníka. Pavilon nebyl dokončen, ale třetí a čtvrté třídy byly do něj nastěhovány, i když kolaudace nebyla uskutečněna pro množství neodstraněných závad. První a druhé třídy se učily na bývalé měšťanské škole a tím pádem od 1. 10. 1990 byla uvolněna malotřídní škola ve Veletinách a všichni žáci chodili na ZŠ do Vlčnova. Pro třetí a čtvrté třídy se udělaly provizorní šatny v hale a do školy se chodilo zadním vchodem. Třetí a čtvrté třídy, ve kterých se učí jazyk německý a anglický jsou již na jedné škole. Zbývající žáci se přestěhovali až 3. ledna 1991. Ve šk. roku 1989/90 bylo na 1.-4.p.r. 192 žáků, na 5.-8. p.r. 212 žáků a ŠD 42 žáků. I na konci šk. roku bylo celkem 404 žáků, z toho 196 chlapců a z Veletin dojíždělo celkem 76 žáků. Ve Veletinách učila p. Mikulcová a p. Hasíková 50 žáků. Na ZŠ 5.-8. p.r. bylo 62 žáků s vyznamenáním, 55 PVD, 94 prospělo a 1 neprospěl. Rok 1990 byl rokem mnoha změn. Po listopadové revoluci Občanské fórum dávalo důvěru vedoucím pracovníkům. Ve Vlčnově zůstal ředitelem V. Třetina i po konkursním řízení v němž byl jednomyslně zvolen.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE VLČNOVĚ 1990

K 1. září 1990 bylo přijato 120 dětí do 4 tříd MŠ. Z toho 24 dětí nejmladší věkové skupiny, 26 dětí středního věku, 24 dětí smíšených a předškoláků bylo 46. Ve složení učitelského sboru došlo k menší změně a to za Ježkovou Ĺubicu, která je stále na mateřské dovolené, přišla od 1. 9. 1990 uč. Jaroslava Michalcová z Havřic. U správních zaměstnanců ke změně nedošlo. Výbor SRPŠ je beze změny. Předsedou je Jan Plesl a byl také členem komise při konkursním řízení na ředitelku MŠ. V tomto konkursním řízení opět byla potvrzena na řed. MŠ Vlčnov stávající p. Marcela Strouhalová. Spolupráce MŠ se ZŠ i školní družinou je dobrá. Děti předškolního věku navštívily 1. třídu ZŠ u p. uč. Sváčkové a školní družinu vedenou A. Mošťkovou a sl. Koníčkovou. Dětem se zde velice líbilo. Po listopadové revoluci 1989 patronát BRIGÁDY SOC. PRÁCE OPP Jakos nad MŠ Vlčnov byl zrušen. Mikulášský večírek uspořádali z prostředků SRPŠ. Rovněž oslava svátku matek i dětský den byl z prostředků SRPŠ. Děti navštívily divadelní představení činoherců z Pardubic. Každý měsíc 1x chodily na videopohádky do přísálí Klubu sportu a kultury. Dětský folklórní soubor "ČEREŠNIČKY" vedený uč. Plachou vystoupil na tradiční "Jízdě králů" a na "Kopaničářských slavnostech." Plánovaná spartakiádní skladba nebyla uskutečněna a nekonala se ani spartakiáda celostátní. Před závěrem šk. roku 1989/90 děti shlédly divadelní představení v Uh. Hradišti "Popelky" a všechny děti byly spokojeny. Ukončení šk. roku MŠ i ZŠ bylo v KSK 29. 6. 1990.

 

JEDNOTA VE VLČNOVĚ 1990

 

PRODEJNA:

VEDOUCÍ:

PLÁN Kčs

SKUTEČNOST

%PLNĚNÍ

POTRAVINY

POKORNÝ Štěpán

4.208.000

4.485.000

106,6

POTRAVINY

TYKALOVÁ Eva

1.975.000

2.048.000

103,7

POTRAVINY

MIKULCOVÁ

7.762.000

8.842.000

113,9

MASNA

BĚHŮNEK

3.265.000

3.741.000

114,6

MASNA

ZABLOUDILOVÁ M.

1.464.000

1.496.000

102,2

TEXTIL

VLKOVÁ Anežka

2.723.000

3.558.000

130,7

BOTY

ZEMKOVÁ Marie

872.000

1.076.000

123,4

Průmyslové zboží

JAVOR Jan

6.432.000

9.511.000

147,9

CUKRÁRNA

MÁJÍČKOVÁ Marie

432.000

431.000

99,9

PAPÍR

KOVÁŘOVÁ Marie

1.125.000

1.209.000

107,5

Restaurace U Krála

ŠAROUNOVÁ

3.672.000

3.448.000

93,8

Dolní hospoda

CHOVÁNKOVÁ

786.000

802.000

102,-

 

CELKEM:

34.716.000,-

39.647.000,-

111,6

Proti roku 1989 byla tržba v roce 1990 o 5.238.000,- Kčs vyšší.

 

 

PŘEHLED O RŮSTU TRŽEB JEDNOTY VE VLČNOVĚ ZA 10 LET

 

Kčs

 

Kčs

1980

26.904.000,-

1986

33.154.000,-

1981

28.736.000,-

1987

34.416.000,-

1982

29.953.000,-

1988

34.576.000,-

1983

29.783.000,-

1989

34.609.000,-

1984

28.336.000,-

1990

39.467.000,-

1985

32.757.000,-

 

 

 

 

 

 

Od roku 1980 do roku 1990 vzrostly tržby o 12.743.000,- Kčs !

 

Poměrně velký nárůst tržeb JEDNOTY v roce 1990 proti roku 1989 byl způsoben zdražením potravin i různého jiného zboží.

 

 

1989 [Kčs]

1990[Kčs]

mléko plnotučné sáčk. 1 l

3,10

4,80

mléko polotučné láhv. 1 l

2,-

3,80

máslo čerstvé 250 g

10,-

16,-

cukr krystal 1 kg

7,30

10,-

domácí chléb 1,5 kg

4,10

6,-

tmavý rohlík 1 ks

0,40

0,60

maso hovězí zad. bez kostí 1 kg

30,-

52,-

SVÍČKOVÁ 1 kg

60,-

110,-

 

 

SPOŘITELNA 1990

Očekávané zdražování potravin, průmyslového zboží i stavebního materiálu vedlo k horečnému nakupování zásob a tím i ke zvyšování výběru vkladů u St. spořitelny. Vklady byly nižší než výběry. Česká státní spořitelna Uh. Hradiště uvádí pro kroniku tyto údaje: Počet vkladových účtů k 31. 12. 1990 je celkem 2.421. V roce 1990 bylo celkem vloženo 6.467.458 Kčs to je na 1 obyv. 2.066,- a v roce 1990 bylo celkem vybráno 9.038.910 Kčs to je na 1 obyv. 2.975,- Kčs. Celkový zůstatek vkladů ve Vlčnově je 32.039.028 Kčs to je na 1 obyv. 10.065,- Kčs.

 

Drobné provozovny a služby ve Vlčnově 1990

 

Vedoucím D.P. ve Vlčnově byl Jan Moštěk č. 894 (stáří 56 let).

Mzdová účetní - paní Libuše Cahlová č. 712 (38 let)

Roční příjmy činily

2.120.380,43 Kčs

Roční výdaje

2.035.995,45 Kčs

ZISK:

84.384,98 Kčs

Hodnota základních prostředků k 31. XII. 1990

239.778,61 Kčs

Hodnota zásob o drobných krátkodobých předmětů

160.628,82 Kčs

 

Provozovny 1990
 

Malíř a natěrač

práce pro podniky i občany:Šalůšek Zdeněk, bytem Bánov č. 360 - stálý pracovník (35 let) Moštěk Antonín, Vlčnov č. 682 - brigádník (74 let)

HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ

ulice Rybářská č. 50 Polanská Božena Vlčnov č. 23 (47 let) Konečná Věra - Uh. Brod 1814 (45 let)

VZDUCHOTECHNIKA

vedoucí: LASÁK Štěpán, Vlčnov č. 817 (47 let) Zemek Miroslav, Vlčnov 550 (59 let) Klabačka Frant., Vlčnov 817 (66 let) Lasák Mário - Uh. Hradiště 621 (52 let)

ZÁMEČNICTVÍ

vedoucí: KONÍČEK Jaroslav, Vlčnov 347 (48 let) Petrenčák Ondřej, Vlčnov 997 (52 let) Pravda Miroslav, Vlčnov 897 (33 let) Knotek Václav, Vlčnov 47 (24 let) SOLÍK Marcel , Vlčnov 1127 (34 let)

AUTODOPRAVA

dvě nákladní auta AVIA/30 + sklápěč /706 MIZERÁK Dušan, Vlčnov 52 (37 let)

KLEMPÍŘSTVÍ

KADLČÍK Josef, Vlčnov 1192 (39 let)

TERACO

služby obyvatelstvu i podnikům: terasové schody, parapetní desky, zahradní stoly, orámování hrobů … Cahel František Vlčnov 620 (56 let), Šobáň Stanislav č. 1060 (35 let) Cahel Jaroslav Vlčnov 113 (48 let), Mikulec Jiří 596 (50 let).

STAVEBNÍ

vedoucí - MIKULEC Frant., Vlčnov 364 (31 let) Pavelčík Frant., Vlčnov 1150 (35 let) Koníček Frant., Vlčnov 366 (48 let) Koníček Jar. Vlčnov 155 (44 let)

ZASKLÍVACÍ SLUŽBA

Ul. Rybářská č. 50 Horňák Jaroslav č. 231 (25 let)

SKLÁDKA TUHÝCH ODPADŮ

pod Vinohrady: vedoucí Kolek Jan č. 1082 (42 let)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
A ROZHLAS

Zemek Ivan, Vlčnov 572 (26 let) Křapa Ant., Vlčnov 1103 (41 let) Zábrana Jiří, Vlčnov 1072 (38 let)

KOUPALIŠTĚ

plavčíci: Kvasnička Milan Vlčnov 1100 (31 let) Bělohlávek Vít Vlčnov 1100 (27 let)ZÁVĚR ROKU 1990

Závěrem roku 1990 docházelo k osamostatnění jednotlivých pracovních celků - privatizace.

Jako první zahájil privatizace a to k 1. 7. 1990 pan Jan LASÁK Štěpán - kolektiv vzduchotechniky - celkem 4 pracovníci.

Druhým samostatným celkem se stal provoz zámečnictví k 1. 10. 1990 s kolektivem šesti pracovníků v čele s Jaroslavem Koníčkem. Třetím privatizačním celkem se stává od 1. 12. 1990 kolektiv výroby TERACA s 15 pracovníky v čele s Vladislavem Kovářem č. 1066.

Ke konci roku 1990 bylo v naší obci registrováno 120 různých podnikatelů a soukromých živnostníků. Objevují se na domech nápisy firem - příklad: Oprava PNEU A DUŠÍ: Mikulec František Oprava ELEKTROMOTORŮ: Křapa František 1062 CUKRÁŘSTVÍ: ELIÁŠ Ivan č. 832 a další.

Na poplatcích z příjmů obyvatel do obce přispěli částkou 266.000,- Kčs. Finanční prostředky v obci jsou účelně využívány na nejnutnější účely, hlavně na krytí vysokých nákladů provozu základní i mateřské školy, což bude velkým problémem i v dalších letech.
Rok 1990 je prvním rokem po svržení totality, kdy jsme si zvolili demokraticky ve svobodných volbách naše obecní zastupitelstvo i obecní radu v čele se starostou obce Františkem Zemkem č. 281 a to je záruka, že křivdy páchané v minulosti se již nebudou opakovat.

 

Zápis kroniky projednán a schválen při jednání obecní rady dne 16. 5. 1991 a současně schválila Antonína Starobu do funkce kronikáře obce Vlčnova na další období.

Vlčnov 4. 9. 1991

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download