Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1984

Rok 1984


Rok 1984 byl v naší vlasti i v naší obci velmi bohatý na politický, hospodářský i kulturní rozvoj. Byl ve znamení 40. výročí SNP, 36. výročí Vítězného února, rokem 35. výročí soc. zemědělství, kdy se konal i X. sjezd JZD v Praze.

Rokem 1984 jsme vstoupili do 4. roku sedmé pětiletky. MNV ve Vlčnově se ve své činnosti řídil naplňováním volebního programu Národní fronty. V budovatelské části volebního programu bylo hlavní náplní projektová příprava a zahájení výstavby NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY v září 1984 pro 120 dětí - nákladem 5 mil. Kčs. Výstavba je v akci „Z“ a do konce roku 1984 byla vytvořena hodnota díla 290.000,- Kčs. Byla provedena úprava terénu staveniště, výkop a zabetonování základů.

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - první etapa úspěšně pokračuje. V této etapě byla provedena skrývka zeminy a urovnání terénu, položena kanalizace dešťová a splašková a proveden přívod vodovodního řádu a postavena nová trafostanice. Z Hradíšťka bylo z nově vytvořené terasy odvezeno 15.000 m³ zeminy, přestože je stavba umístěna na svahu, kanalizace se nachází až v 6. m hloubce.

Obec Vlčnov je střediskovou obcí pro obec Veletiny a MNV má rozšířenou pravomoc. Ve funkcích úspěšně pracuje předseda MNV s. Křapa Karel Vlčnov č. 812, místopředsedkyně s. KUČEROVÁ Pavla - Vlčnov č. 954, tajemník s. MIHEL Stanislav - Veletiny č. 204. Běžnou agendu MNV vykonává 5 pracovnic: pokladní - Marie Ševčíková - Veletiny, referent pro zemědělství a soc. věci - s. Marie Rohlíková - Vlčnov č. 1037, dvě účetní: Marie Majíčková Vlčnov č. 880, Olga Orlovská - Veletiny č. 146, matrikářka - Marie MERTOVÁ č. 930. Hospodářsko správní odbor vede s. Věroslav Orlovský - Veletiny č. 52 (od 30. 7. 1984 Uh. Brod Dolní Valy 545). Pracovní doba je denně od 7.30- 16.00 hod., ve středu do 18.00 hod.;

Další budovatelská činnost v obci roku 1984: Rekonstrukce vozovky Pod vinohrady, zavedení el. akumulačního vytápění ve školní družině s napojením i na požární zbrojnici a sběrnu čistírny prádla. Ve Veletinách bylo nákladem 220.000,- Kčs zavedeno nové el. vytápění v základní škole. V části Na Křivosudech byla provedena oprava vozovky - v délce 250 m byla nově předlážděna. Dále byla ve Veletinách v měsíci říjnu provedena oprava komunikací (obalovaná drť) kolem obchodu, v ulici Na Záhumní, parkoviště u pohostinství. Za kulturním domem byla zpevněna plocha, kde vzniklo nově dětské hřiště.

 

POHYB OBYVATELSTVA - 1984

 

 

VLČNOV:

Veletiny:

CELKEM

Stav k 1. 1. 1984

3.227

609

3.836

Přistěhováno

49

10

59

NAROZENO:

35

4

39

ODSTĚHOVÁNO:

78

22

100

ZEMŘELO:

44

6

50

STAV k 31. XVII. 1984 

3.189

595

3.784

 

V roce 1984 ubylo celkem 52 lidí z toho ve Vlčnově 38 a ve Veletinách 14.

DOMY A BYTY ve Vlčnově - 1984

Nejvyšší přidělené číslo je 1169 - ing. Šubrt Jan. Evidovaných bytů k 31. 12. 1984 je 1131. V roce 1984 bylo 20 bytů vybudováno, 5 bytů demolováno. Na Horním konci demolován domek vedle pečovatelského domu důchodců - pozemek urovnán a zatrávněn.
 

 

Hospodářské zvířectvo:

Záhumenkaři:

 

JHR:

Celkem:

DRŮBEŽ:

1449

 

1807

3.256

KOZY:

18

 

4

22

OVCE:

21

 

30

51

PRASATA:

68

 

32

100

SKOT:

6

 

4

10

z toho krav: Kučera Jos. 311

1

Zemek Jakub 509

1

2

KONĚ:

-

Chovánek Jiří 791

2

2

 

PLNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU MNV VLČNOV ve spolupráce se složkami NF v nejdůležitějších oblastech života:

Oblast ekonomická a sociální: Občané Vlčnova v roce 1984 odevzdali pro veřejné zásobování: 14.200 kg okurek, 5.000 kg česneku, 3.578 kg padaných jablek, 273 hlemýžďů, 3.800 kg bezinek, 470 kg hrušek, 1.600 kg medu, 1.240 kg makovic, 1.461 kg rybízu, 175 kg angreštu, 306 kg jahod, 567 kg třešní, 6.500 ks salátu, 4.613 ks králičích kožek, 312 kg kožek z nutrií, 2.578 kg králičího masa, 12.406 ks vajíček, 326 kg ovčí vlny, 170 kg srnčí zvěřiny a 126 kg zajíců. Dále bylo občany a šk. mládeží odevzdáno: 1908 kg šípků, 986 kg léčivých rostlin, 36.830 kg ocelového šrotu, 84.260 kg papíru a 5.950 kg textilu.

Oblast služeb: Ve Vlčnově v roce 1984 jsou zajišťovány tyto služby obyvatelstvu: Holičství a kadeřnictví, sklenářství, malířství a natěračství, sběrna chem. čistírny, pánské a dámské krejčovství, sběrna elektrospotřebičů, topenářství a vodoinstalace, stolařství, klempířství, zámečnictví, pokrývačství, stavební údržba, pohřebnictví, doprava, vazba knih, výměna propan-butanu, kamenosochařství, sběrna surovin, autoservis, výkup ovoce a zeleniny, vazba věnců, mandlování prádla, moštování ovoce, sušení ovoce, výroba pečiva, vaření povidel, doprava autobusy, nákladní, traktory.

Oblast budovatelská: V roce 1984 složky Národní fronty odpracovaly celkem 84.939 brig. hodin z toho: 5.268 hod. - výstavba MŠ, 6.936 úklid veř. prostranství, 2.860 - čištění a drobné úpravy, 4.270 - úpravy budov, 2.125 - úpravy společ. prostor, 4.100 - úpravy sportovišť a dětských hřišť, 8.560 - úprava zahrádek a okolí domů, 3.760 - v JZD, 2.700 - v Jakosu, 6.936 - zeleň, 9.008 - úprava bytů, 16. 215 - výstavba bytů, 12.201 - pomoc v JZD.

 

Oblast ideově politická:

Počet akcí:

Počet účastníků:

Marx. len. pol. KSČ

17

966

Obč. výchova

24

1830

Prac. výchova a zvyš. všeob. vzděl.

10

617

Estetická výchova

14

1258

Tělesná výchova

1

138

 

Kulturně výchovná a pol. vých. činnost se řídila podle schváleného jednotného kult. vých. plánu na rok 1984 a všechny složky NF plán akcí plnily.

Oblast mimoškolské výchovy a vzdělávání: Zájmová mimoškolní výchova mladé generace je organizována v těchto kroužcích: chovatelský (32), turistický (47), včelařský (9), požárnický (14), zdravotnický (36), ochránců přírody (29), střelecký (16), recitační (14), klub přátel SSSR (42), dívčí klub (28), gymnastický (16); Dále při KSK folklorní a to: Čerešničky (35), Šohajek (12), dětská cimbálovka (13), Vlčnovjánek (48), Vlčnovjan (43), Hudební (housle + klavír ) - 13 dětí.

Oblast kulturně spol. akcí: V roce 1984 bylo uskutečněno 9 výstav, 8 koncertních akcí, 24 tanečních zábav a veselic, 2 diskotéky, 6 besed s mládeží a vlčnovské slavnosti s Jízdou králů (s návštěvou asi 16.000 lidí !) Místní výbor NF v čele s předsedou s. Františkem ULČÍKEM - Vlčnov navrhují k vyhodnocení tyto nejlepší složky: tělovýchovná jednota, český myslivecký svaz, český svaz zahrádkářů, český svaz žen, Čs. strana lidová, ČSČK a Klub sportu a kultury.

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI ve Vlčnově

v roce 1984 pod vedením předsedy s. Josefa Zemka č. 1070 vykazuje velmi dobrou činnost. Počet členů celkem 15, pomocný aktiv 13. Účinkující na smutečních obřadech: Obřadník - Vincenc Ondrůšek č. 670, smuteční řečníci: Václav Vozár 845, Marcela Strouhalová - řed. MŠ - Uh. Brod - Strojařů 1614, Božena Koníčková 518 a Vojtěch Janovský č. 994. Přednášející: Marie Horňáčková č. 723, Marta Kondrová 873, Marie Pavelčíková č. 1024, Dagmar Kašpaříková č. 1035.

Svatební obřady: Předseda MNV s. Křapa Karel č. 812 – oddávající, místopředseda s. Zemek Josef č. 1070 – oddávající, MERTOVÁ Marie č. 930 - matrikářka, VOZÁROVÁ Marie č. 953 - recitace, Mošťková Anna 930 recitace, Vozárová Marie 416 - recitace, Hejdová Marcela 974 - recitace, Starobová Dana 704 - hudebnice, Zálešáková M. Uh. Brod - náhradní hudebnice, Mahdalíková M. 922 - zpěv.

Přehled akcí v roce 1984: Návštěvy v domě důchodců - v Buchlovicích, Nezdenicích a ve Vlčnově. Diamantová svatba manželů Kovářových č. 190, zlatá svatba manž. Vaškebových č. 805, 92. nar. Fr. Knotkové č. 439, 93. nar. Marie Zábranové 423, zlatá svatba manž. Zemkových č. 479, 95. narozeniny Anny KNOTKOVÉ č. 144 - nejstarší obč. Vlčnova.

Slavnostní obřady: Vítání dětí do života bylo konáno vždy velmi důstojně v obřadní místnosti MNV a to: 17 x - celkem 37 dětí (z toho 10 bylo bez církevního obřadu). Svatby: 17 z toho 5 neopakované.

Smuteční obřady: POHŘBY: 44 z toho 4 občanské.

Jiné akce v obřadní síni: 24. 4. - přijetí pionýrů předsedou MNV - 10 žáků, 6. 5. předání občanských průkazů - 9 žáků, 27. 5. přijetí královské družiny - účast 31; Slavnostní přijetí vycházejících žáků 29. 6. - účast 38 žáků, slavnostní ukončení šk. r. MŠ - 9. 6., přijetí padesátníků roč. 1934 - účast 33, přijetí prvňáčků 1. 9. - účast 55, předávání povolávacích rozkazů - účast 8, beseda s důchodci- účast 320.

HUDEBNÍ BLAHOPŘÁNÍ v Čs. rozhlase Brno: manž. Kovářovi č. 190 - diamantová svatba, Koníček Fr. 1100 - 65. narozeniny, manž. Vaškebovi 805 - zlatá svatba, Fr. Klabačka 817 - 60. nar., manž. Bařinovi č. 523 - zlatá svatba, Koníček Jan 934 - 60. nar., Moštěk Karel 635 - 80. nar., Zemek Jiří č. 537 - 60. narozeniny.

ZASÍLÁNÍ BLAHOPŘÁNÍ: Ročník 1924 - 60 let (31), r. 1919 - 65 let (38), r. 1914 - 70 let (29), r. 1904 - 75 let (28), r. 1904 - 80 let (16), r. 1899 - 85 let (4), ročník 1894 a starší - celkem 4.

Celkové zhodnocení: V roce 1984 SPOR uspořádal 102 akcí s počtem 515 účinkujících členů a celkovou účastí 6500 lidí. Velmi pěkný úspěch ! Vylepšení prostředí v obřadní místnosti na MNV: obložená chodba, přípravna, zabudována zrcadla, lustr, svícny, výměna státního znaku, úprava závěsu, opravy WC, vymalování matriky. Ve smuteční síni: zhotovení lávek, zapojení mikrofonu u hrobu, čalounění dveří, kronika SOS.

KNIHOVNA

Místní lidová knihovnu již řadu let velmi dobře vede Jan MIKULEC a v roce 1984 bylo zaznamenáno zvýšení počtu čtenářů i zapůjčených knih. Bylo v evidenci 420 čtenářů a to: 225 dětí do 15 let, 77 čtenářů (15-19 let) a 118 ostatních. Čtenářům bylo zapůjčeno 8.499 knih z toho 3.768 krásné literatury pro dospělé, 3.380 svazků krásné literatury pro mládež a 652 svazků naučné lit. pro mládež. Dále bylo zapůjčeno 1.392 výtisků novin a časopisů, kterých je v knihovně k dispozici 16 druhů. Okresní knihovna uspořádala na Radějově 2denní školení, kterého se zúčastnil i náš knihovník. Finanční příspěvek 1.390,- Kčs byl vyčerpán na převazbu poškozených knih. Na ukončení měsíce Čs. sov. přátelství byla ve vestibulu KINA pěkná výstavka knih.

POŠTA - 1984

Personál na poště zůstal nezměněn pod vedením Marie Mikulcové - Nivnice č. 859. Nejdůležitější údaje: Průměrně měsíčně dopor. zásilek 260, podaných balíků 400, podaných poukázek 1.700, vyplacených poukázek 500, podaných SPORTEK 416 (bez vyšší výhry). Deníků 845, časopisů 1035. Doručených telegramů 98, odeslaných 65. Důchody: 860 důchodců, částka 990.000,- Kčs
KONCESE: RADIA - 806, TELEVIZE - 821.

HISTORIE VLČNOVSKÉ POŠTY: autor Josef Kukulka ve Vlčnovském zpravodaji 1984 pod nadpisem od “Kopovňáku” k poštovnímu vozu - píše ve stručnosti asi takto: Psal se 1. srpen 1904, kdy slavnostně opentlený selský “KOPOVŇÁK” tažený koňmi s Janem Mošťkem a Janem Šobáňem veze první poštovní zásilku z Uh.Brodu do Vlčnova do nově otevřeného poštovního úřadu v domě poštmistra Josefa Zemka. Do roku 1880 si musel pro poštu do Uh. Brodu chodit každý sám. V letech 1880-1893 donášel každou neděli poštu obecní posel (chodil v neděli, úterý, čtvrtek) od roku 1880 do 1893 docházel na okolo přes Havřice, Drslavice, Hradčovice, Veletiny každodenně. První listonoši ve Vlčnově: František Nevařil, po něm Jan Klabačka (donášel poštu v baťohu pěšky - 20 let!), pak ji roznášel po vesnici. Od 1. 4. 1928 se zavádí telefon, a v dalším roce již vozí poštu autobus Jana Macha. Nová doba nahradila “KOPOVŇÁKY” moderními poštovními vozy.

KINO

Kino ve Vlčnově stále vede Josef Koníček a MNV marně hledá náhradu - žádný se o tuto činnost neuchází. V roce 1984 byla prům. návštěvnost 90 lidí a bylo odehráno 86 filmů z toho: 39 ČSSR, 24 SSSR, 15 LD, 8 z kap. států

 

 

Plán představení

115

splněno

99 představení

Plán NÁVŠTĚVY

12500

splněno

8.922 návštěvníků

Plán TRŽBA

50.000,- Kčs

splněno

25.913,70 Kčs

 

Okresní průmyslový podnik JAKOS - provozovny Vlčnov

 

- v roce 1984 zůstávají nezměněny a vykazují dobré hospodářské výsledky.

AUTOSERVIS již řadu let úspěšně vede Josef Zemek č. 1070 - stav pracovníků 41. Odešel s. Hruška M. na vojnu a Polášek Josef do autoopravny Jarošov na funkční místo. Z nejdůležitějších ukazatelů: Výkon - 5.313.000,- Kčs, ø měsíční mzda 2.636,- Kčs, počet zakázek 4.977,- ks, počet obsloužených zakázek 1.350, počet garančních vozů 488. Budovatelská činnost: Začata výstavba diagnostické dílny - vybetonovány základy 15x12 m, prostavěno 250.000,- Kčs. Celkový plán náklad 400.000,- Kčs. Zatím je hrubá stavba, střecha. Autoopravna Vlčnov v roce 1984 získala I. místo v soc. soutěži - Standarda PŘ a ZVROH. Fond oprav: plán 266.000,- čerpáno 180.000,- (Úspora převedena na diag. dílna). Dokončen sklad brzdových čelistí, zhotoven sklad trubek, přeprava dílny renovace a klempírny, projekt na technologii diag. dílny, čeření vody ve vypalovací kabině + čerpadlo, opravy zvedáků. Uzavřena smlouva s m. p. Motor České Budějovice a opravách karburátoru a čerpadel.

Provozovnu 36 - drobného kovového zboží stále vede Josef Zemek č. 742 - pracuje zde 33 pracovníků - z toho 29 z Vlčnova. Mají založenu BSP - výrobky zasílají po celé ČSSR. V roce 1984 vyrobili: 333.804 odznaků, 15.181 medailí, 610.500 spon pro OZ Trenčín a Prostějov, 125.000 dětských hodinek (Hračka) + 177.000 dětských hodinek DIGI, 19.729 různých vyznamenání pro zasl. pracovníky, 7.383 jmenovky na dveře, 1.040 klíčenky, 88 ks raznic, 4.700 ks pohádkové motivy (večerníčka, makové panenky apod.).

VÝKON CELKEM ZA 4.461.279,- Kčs, ČISTÝ ZISK = 1.702.024,- Kčs.

PROVOZOVNA 14 - oděvní výroba - ved. Ant. Macháček z Huštěnovic. Pracovníků 110. V roce 1984 se poprvé zajišťovat i přímý export zahraničního nábytku (sedačky, lehátka) v celkovém objemu 288.536,- Kčs. Na vnitřní obchod cca 17.855.000,- Kčs. Vyráběly se panské a dámské oděvy, opasky, hračky a stany IDEÁL.

Opasků vyrobeno za 5.915.000,-, oděvní výroba 3.179.000,-, HRAČKY - 889.765,-, STANY pro TECHNOLEN 5.635.000,- (11.526 kusů), STANY pro TF JAKOSU 3.240.000,- ( 3.790 kusů)
STANY přímý export 288.536 Export do NSR, Anglie, Španělsko, Švédsko, Itálie, Holandsko a další.

Ostatní provozovny OPP Jakos - ve Vlčnově pracují podle plánu a v porovnání s minulými roky nedoznaly podstatných změn.

 

Jednotné zemědělské družstvo ve Vlčnově v roce 1984

v čele s předsedou s. Bohumilem PÍŠŤKEM s kolektivem 244 pracujících členů hospodaří na 1880 ha zemědělské půdy a specializuje se na výrobu mléka, masa a cukrovky a obilovin. Výsledky ve sféře výrobní i finanční lze hodnotit jako vynikající a patří k nejlepším v okrese. V JZD jsou utvořeny 2 komplexně racionalizační brigády a 9 brigád soc. práce, které mají 163 členů, z nichž 1/3 je nositelů stříbrných odznaků. Personální změny: K 31. XII. 1984 odchází z funkce mechanizátora s. MÍŠEK Pavel a místo něho funkci přijímá ing. Vincenc Horák z Hluku, na úseku KPÚ pracuje s. Pozderka.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST: V roce 1984 nákladem 600.000,- Kčs byla provedena rekonstrukce seníku u kravína č. 4.

Rostlinná výroba pod vedením agronoma Jana Kučery - posl. fed. shromáždění
má stále vzestupnou tendenci a bylo dosazeno těchto výsledků:

 

Pšenice ozimá

833 ha

prům. ha výnos

5,91 tuny

sklizeno

4.926 tun

Ječmen jarní

76 ha

prům. ha výnos

5,63 tuny

sklizeno

429 tun

CUKROVKA

190 ha

prům. ha výnos

40,27 tuny

sklizeno

7.651 tun

KRMNÁ ŘEPA

10 ha

prům. ha výnos

51,20 tuny

sklizeno

512 tun

HRÁCH

100 ha

prům. ha výnos

4,55 tuny

sklizeno

455 tun

KUKUŘICE /SILÁŽ/

246 ha

prům. ha výnos

39,2 tuny

sklizeno

9.689 tun

JETEL červený

97 ha

prům. ha výnos

13,7 tuny

sklizeno

1.348 tun

VOJTĚŠKA

205 ha

prům. ha výnos

12,75 tuny

sklizeno

2.624 tun

VINICE

7,16 ha

prům. ha výnos

3,74 tuny

sklizeno

27 tun


ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA pod vedením zootechničky ing. Anny KULOVANÉ dosahuje na všech úsecích vynikajících výsledků. nosným programem je výroba mléka. Závazek 5.000 l od každé dojnice byl překročen o 162 l - státní plán překročen o 368.000 l při spotřebě 0,22 jádra / na 1 l. Ve velkokapacitním kravíně byla dojivost 5.665 l / 1 doj., čímž se řadí mezi nejlepší v celé ČSSR. Odchov telat na 100 krav dosahuje 104,7 %. V roce 1984 došlo k ustavení kooperace 3 JZD: VLČNOV NIVNICE a BÁNOV za účelem provádění transplantací embryí krav. Tým zvěrolékařů Dr. Kaděra, Dr. Dančík a Dr. Cahel Fr. (z Vlčnova) mají k dispozici pojízdnou transplantační laboratoř (rarita v ČSSR i v Evropě !) a plánují v roce 1985 takto získat 120 telat. Pro maximální využití genofondu vysoce užitkových zvířat na VKV bude realizován elektronický systém MILLE, který v součinnosti s napájecí technikou dále ovlivní produkce. Celoroční produkce výroby mléka činila 3.916.119 litrů !!

CHOV KUŘIC je doplňkem živočišné výroby a v roce 1984 bylo prodáno celkem 15.631 kusů při úhynu pouze 2,3%.

Ve výkrmu prasat rovněž vynikající výsledky. Dosaženy přírůstky 0,68 kg při spotřebě 3,05 kg jádra. Odchov 20,2 selat od 1 prasnice při úhynu 4,17 %.

 

EKONOMIKA v JZD VLČNOV 1984 - ekonom ing. Jiří MALINA:

 

Výkony JZD Vlčnov celkem činily

50.711.000,- Kčs

Matematické náklady celkem činily

28.233.000,- Kčs

Odměny celkem činily

9.050.000,- Kčs

Náklady celkem činily

40.219.000,- Kčs

ZISK v roce 1984 činil celkem

10.496.000,- Kčs

 

Plánovaný zisk byl překročen o 1,5 milionu Kčs (zejména zásluhou prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce - ve výši 880.000,- Kčs): u pšenice - 175,17 Kčs/1 q, ječmen 187,- Kčs.

VYZNAMENÁNÍ PRACOVNÍKŮ JZD VLČNOV:

Vyznamenání od vyšších orgánů: KONÍČEK František č. 1054, Klabačková č. 663, KUČERA Jan č. 580, CHVÍLÍČKOVÁ Božena č. 649, PAVELČÍK Josef č. 7. Družstevní vyznamenání - zasloužilý pracovník: KAŠPAŘÍK František č. 102. VZORNÝ PRACOVNÍK: KRYŠTOFOVÁ Jiřina č. 547, INDROVÁ Marie č. 39, MOŠTĚK Jiří č. 1056, KNOTEK Antonín č. 88.

 

ÚSTŘEDÍ UMĚLECKÉ LIDOVÉ VÝROBY - KERAMIKA ve Vlčnově

pod vedením mistra umělecké výroby Ant. Mošťka č. 148 dosahuje stále velmi dobrých výsledků. Se stavem 12 pracovníků plán výroby splněn již k 5. 12. 1984. V roce 1984 převládala výroba majoliky. Export zejména do NSR a Jugoslávie činil pouze 1/4 výroby. Západní zákazníci požadují hrničinu a v současné době není v ČSSR dostatek hrnčířské glazury bez obsahu olova do 1000 °C. Připravuje se nová technologie výroby a předpokládaný výpal bude asi 1150 °C a budou použity zinkoničito-borité glazury. Materiál bude tvrdší, však tvary zůstanou zachovány. Hlína se stále dováží z Věteřova a přidává se MODŘICKÝ MASTNÝ JÍL.

Ved. uměl. výroby Antonín Moštěk v roce 1984 získal I. MÍSTO v ČSR v soutěži o nejlepší výrobek roku v kategorii keramiky a drobných předmětů (Byla to velká krásná mísa). BLAHOPŘEJEME!

PEKÁRNA CHLEBA

ve Vlčnově v roce 1984 zaměstnává 5 lidí. Josefíková Božena č. 848 - vedoucí, PEŠL Zdeněk č. 1124 - pekař - sazeč chleba, BURÁŇ Pavel - mísič chleba, Koníčková Anna č. 928 pomocnice při výrobě, Kalužová Marie - uklizečka. Vyrábí se 2 kg podmáslový chléb - denně asi 900 kusů - to je asi 18 q. Jedná se o čistě ruční výrobu, pece jsou parní - vytápění uhlím. Ze strojního vybavení: mísící stroj na těsto, šlehací stroj na šlehání kvasu, prosévačka na mouku. Na výrobu chleba se používá: pšeničná mouka typ 650 - do ní se přidává asi 50 kg režné mouky asi 3 kg sušeného podmáslí, potřebné množství kmínu soli a droždí. Délka pečení trvá 55 minut. Na 1 sázení vejde 46 chlebů.

O vlčnovský chléb je velký zájem z celého okolí a výroba zdaleka nestačí poptávce. Cena za 1 ks (2 kg) je 8,- Kčs. Z historie pekárny: Budova byla postavena jako mlékárna v roce 1916 - zakladatel Isidor Lhotský. Mlékárna byla přebudována na pekárnu v roce 1953. Prvním vedoucím pekárny byl Ladislav KONÍČEK z Veletin č. 87. Pekaři: Láska Josef č. 478, Láska Karel, Bublík Josef. Láska Josef v pekárně pekl až do důchodu v roce 1972. V pekárně se peklo na 2 směny - denně asi 40 q výběrového chleba pro široké okolí. Pekli i rohlíky, loupáčky, vánočky. Po Ladislavu Koníčkovi byl vedoucím Antonín Janča z Dolního Němčí, dále: Libosvár František z Hluku, Kadlček Cyril z Dol. Němčí, Bartoš Josef ze Slavkova, Bartoš Karel z Horního Němčí, MIKULCOVÁ Marie Vlčnov 553 - do r. 1984.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve Vlčnově

v roce 1984 pod patronací komise v čele s Ant. Eliášem č. 297 se stále zlepšuje. Z nejdůležitější akcí: Na vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů byly zakoupeny a zabudovány 2 buňky = WC v prostorách za KSK pro účastníky slavností. Na hřbitov zakoupeny kontejnery, kde se dávají staré věnce a jiný odpad. Pro složky NF zakoupeny jednotné propagační skříňky. Demolice domu Ondráčka na Horním konci a úprava komunikace. U horního transformátoru vysázení okrasných keřů a stromků. 2x týdně se odváží popel z vesnice. Nátěry zastávek ČSAD. Zlikvidována skládka na Čupech - zavezena zeminou z výstavby školy.

 

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY

ve Vlčnově v roce 1984 v čele s předsedou Františkem KONÍČKEM č. 959 má org. celkem 722 členů. V roce 1984 bylo celkem zásobování potravinami i ostatním zbožím plynulé a ze strany spotřebičů nebylo vážnějších stížností. Tržby byly následující:

 

Potraviny

ved. POKORNÝ Št.

3.762.000,-

Potraviny

ved. TYKALOVÁ Eva

2.112.000,-

Potraviny

ved. GREGOR Mir.

6.799.000,-

Masna

ved. JOSEFÍKOVÁ Anna

1.538.000,-

Masna

ved. BĚHŮNEK Fr.

2.445.000,-

Pohostinství U KRÁLA

ved. VÁVRA Fr.

3.568.000,-

Pohostinství

ved. CHOVÁNKOVÁ

701.000,-

Pohostinství

ved. KŘAPOVÁ L.

255.000,-

CUKRÁRNA

ved. DACÍKOVÁ Lud.

280.000,-

PAPÍR

ved. KOVÁŘOVÁ M.

1.059.000,-

Prům. zboží

ved. JAVOR Jan

5.458.000,-

TEXTIL

ved. VLKOVÁ Anežka

2.226.000,-

OBUV

ved. PEŠLOVÁ Marta

578.000,-

Celkem prodejny JEDNOTY:

 

28.336.000,-

 

Ve srovnání s rokem 1983 byla tržba nižší o 1.447.000,- Kčs - plán splněn jen na 95% !!!

V každé prodejně je spotřebitelům k dispozici KNIHA PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ, ale stížností nebylo. Trochu nespokojenosti bylo s nedostatkem čerstvého chleba, protože pekárna v Uh. Brodě se opravovala. Na úseku budovatelském nedošlo k plánované výstavbě SKLADU u Gregora = není zajištěna stav. kapacita. Snad v roce 1985, ale i to bude obtížné, protože se staví škola a mat. školka.

 

Zajímavosti a tragické události roku 1984

František VOZÁR č. 700 - DVOUMILIONÁŘEM ! Pod tímto nadpisem 18. 7. 1984 JISKRA zveřejnila, že Fr. Vozár z Vlčnova za 42 let v ČSAD v Uh. Brodě bez jediné zaviněné nehody najezdil s nákladními auty 2 miliony km a je čtvrtým "dvoumilionářem" v Jm kraji. V posledních letech jezdil s TATROU 148. BLAHOPŘEJEME K VÝKONU !

ÚSPĚCH VLČNOVJANU - pod tímto titulkem 27. 6. 1984 v zveřejňuje úspěch souboru VLČNOVJAN na krajské přehlídce vesnických a zeměd. folklorních souborů v ROSICÍCH u BRNA. Z osmi souborů patřili k nejlepším ! Blahopřejeme!

NEJLEPŠÍ KRONIKÁŘI - pod tímto titulkem JISKRA 9. 1. 1985 a Zem. noviny 2. 1. 1985 s titulkem SVĚDECTVÍ DOBY zveřejňují výsledky III. celonárodní soutěže k 40. výročí osvobození, na okrese Uh. Hradiště, kde ze 78 kronikářů v obcích našeho okresu ve III. kategorii do 5.000 obyvatel získal kronikář Vlčnova Antonín STAROBA I. místo a postoupil do krajské soutěže. / Čestná cena - 4. místo!/.

SMRT POD KORBOU - pod tímto titulkem z deníku VB oznámeno, že 20. 2. 1984 sutiny z nákladního auta vyklápěl na skládce odpadového materiálu v O. N. VSI na Uherskohradišťsku 24letý - VLASTIK MARÁŠEK z Vlčnova. Při tom se za dosud neznámých okolností dostal pod zvednutou korbu, která spadla, přimáčkla ho k podvozku a na místě usmrtila.

STÍNY UPLYNULÝCH DNŮ - pod tímto titulkem Jiskra 27. 6. 1984 píše: Podnikové nákladní vozidlo svěřil svému zákazníku 24letý řidič (KUŽELA z VLČNOVA) 26letý závozník (TINKA z Vlčnova), ačkoliv nevlastní žádné řidičské oprávnění usedl za volant, nezvládl řízení sjel mimo vozovku a narazil do stromu. (Silnice Veletiny-Vlčnov). Škoda na vozidle asi 10.000,- Kčs. Oba požili alkoholické nápoje. (TINKA zraněn lehce, KUŽELA TĚŽCE!)

SPLAŠENÍ KONÍ VE VINOHRADECH: Jan TOMALA s družstevními koňmi vezl 9. 7. 1984 hnůj do vinohradů. Z neznámých příčin se koně s vlečkou s hnojem otočily a jely bez brzdy dolů uličkou. Vjely do Koníčkové zahrady i chalupy. Jan TOMALA utrpěl zranění. Jeden kůň musel být odporážen.

BYTOVÁ LOUPEŽ: Dne 30. prosince 1984 těsně před závěrem roku byla ve Vlčnově spáchána bytová loupež. Zdeněk Sládek - zedník ve Vlčnově pracoval u Fr. Křapy v Kaunicově ulici na zednické práci. Po provedené práci se vyrovnali a odešli zapít hotové dílo do hostince “U KRÁLA”. Zedník se však po chvíli nenápadně vrátil a z bytu Křapy vzal 10 litrů slivovice a z pokladny 10.000,- Kčs. Krádež byla hlášena až druhý den v 8.00 hod. Okamžitě přijeli pracovníci VB a začali případ vyšetřovat. Během dopoledne psi přivedli bezp. orgány k domu pachatele. Lup byl zpět vrácen majiteli.

TROJČATA ve VLČNOVĚ MAJÍ 10 let ! Dne 9. 2. 1984 se vlčnovská trojčata ve zdraví dožila 10 let. Jedná se o děti narozené 9. 2. 1974 a to: MAREK, RADEK, LUDVÍK. Šťastnými rodiči jsou: OTEC: Ludvík ŠIMČÍK - narozen 31. 7. 1954 - řidič ČSAD Uh. Hradiště. Matka: Alena ŠIMČÍKOVÁ - narozena 4. 10. 1954 - šička OPP Jakos - provoz Vlčnov. BLAHOPŘEJEME k 10. výročí a hodně zdraví do dalších let!

DIPLOM ČSR získala paní Jana ZEMKOVÁ č. 656 členka Klubu sběratelů kuriozit, za svoji sbírku 45.000 POHLEDNIC (blahopřejné, zeměpisné, kroje, reprodukce).

 

Základní organizace KSČ ve Vlčnově v roce 1984

pod vedením předsedy ing. Vojtěcha Dostálka č. 1100 vykazuje aktivní činnost. Výbor se zabývá činností stranických skupin při ZO KSČ. Dvakrát do roka se uskuteční společné zasedání, jehož cílem je koordinace 4 stranických organizací, které pracují v různých oblastech v obci. Výbor také hodnotí stranické skupiny jednotlivých složek NF. V lednu ve spolupráci se SPRŠ uspořádán ples v KSK. Ve výboru se projednávají posudky na kandidáty, které přichází z různých závodů ke schválení. Vyjadřuje se také ke přijímání členů, kterým končí kandidátská lhůta. Výbor se řídí usnesením pléna ÚV KSČ, které rozpracovává na podmínky v obci. Velmi důležité a účinné jsou veřejné schůze strany, které jsou konány 3x ročně v kinosále, kde jsou projednávány nejdůležitější úkoly v obci. Všichni občané místním rozhlasem i pravidelně vydávanými vlčnovskými Zpravodaji jsou na veřejné schůze zváni. Schůze mají dobrou úroveň, účast občanů by mohla bývat větší. Členové výboru KSČ se zúčastnili brigády ve vinohradech při úklidu příkopu, brigády na stavbě mateřské školky a tak jdou ostatním složkám NF i občanům příkladem. Výbor schválil do funkce ředitele ZŠ s. Vladislava Třetinu i jeho zástupkyni s. Helenu Leblochovou. K blížícímu se ukončení volebního období projednal i kádrové rezervy na funkcionáře MNV.

 

Základní škola ve Vlčnově v roce 1984

doznala podstatných změn. K 1. září 1984 ze ZŠ odešel do zasloužilého důchodu s. ředitel Jan KONÍČEK č. 934, který funkci úspěšně vykonával od 1. 9. 1961. Za jeho práci mu patří dík a uznání. K 1. září 1984 na svoji žádost odešla z funkce zástupce ředitele s. Božena MOŠŤKOVÁ č. 958 do funkce učitelky na ZŠ Veletiny. Rovněž jí patří poděkování a uznání za její práci. Ze ZŠ Vlčnov dále odešli: s. Dostálková Jarmila na ZŠ Uh. Brod, s. Motyčka Radomír na SOU Veselí, s. Schubertová Vladimíra - na mateřskou dovolenou a s. Hučková Zuzana (sk. ved.) mat. dov.

Ředitelem ZŠ VLČNOV od 1. 9. 1984 jmenován s. Vladislav TŘETINA ze ZŠ Traplice. Bydlí v Uh. Hradiště, má 46 let, je ženatý a má 2 děti. Má aprobaci M-F a obč. nauka. Člen KSČ, pracuje ve svazu ovocnářů a zahrádkářů. Je lektorem OV KSČ. Jeho velmi důležitým úkolem bude pokračovat v zahájené výstavbě školy i mateřské školky a zajišťovat postupně nové vybavení do nové školy.

Zástupkyní ředitele školy s. Helena LEBLOCHOVÁ bydlí v Dolním Němčí, kde dosud učila. Má 32 let, je vdaná a má 2 děti. Aprobace M-TV. Členka KSČ. Pracuje v TJ Dolní Němčí jako jednatelka a cvičitelka. Je rovněž lektorku OV KSČ Uh. Hradiště.

Na ZŠ Vlčnov dále k 1. 9. 1984 nastoupili: s. NOVOTNÁ Jana uč. - nová abs. Univerzity Palackého v Olomouci, s. GALUŠKOVÁ Drahomíra, ved. šk. družiny, VÁVROVÁ Ludmila - důchodkyně, Brandysová Zdenka, uklizečka ŠD, Pechalová Jitka, sk. ved. PO SSM.

Na počátku šk. r. 1984/85 bylo 362 žáků z toho 47 vycházejících z 8. p. r. a 2 ze 7. p. r. Na škole je 13 tříd (místností) a 14 tříd žáků, proto 3 třídy směnují. Oba 2. p. r. jsou ve Veletinách. Na SŠ se přihlásilo 20 žáků. Škola získala horníka i vojáka. Žáci se zúčastnili okresního kola ve fotbalu (2. místo), ve střelbě (2. místo), v šachu (3. místo) a olympiády: přírodopisné, fyzikální, zeměpisné, dále: Puškinova památníku (3. místo), soutěže “Děti, MÍR a UMĚN͔ (4. místo).

Z budovatelské činnosti: Největším problémem bylo soc. zařízení. Vyměnily se mísy na WC, střecha se pokryla IPOU instalovány nové okapy a svodnice, opraven dřevěný i drátěný plot, opraveno dláždění dvora. Na 1.- 4. se vyměnily mísy WC, instalovány infrazářiče na WC, opraveny okapy, přebudována dílna, vybudována školní družina - do ní zavedeny akumulační kamna a nové osvětlení.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově je od 28. 4. 1976 vedena ředitelkou s. Marcelou STROUHALOVOU - Uh. Brod, Strojařů 1614, zást. řed. s. Helena PLACHÁ č. 1075, učitelky: Ludmila Zemková 1070, Aranka Grulíková č. 518, Markéta Píšková č. 994, Marie Zálešáková - Uh. Brod 2172. Školnice: Anna Buráňová 417, uklizečka - Marie Pavlicová 369, topič Alois Matoška 19. Ved. šk. jídelny M. Křeháčková 355, hlavní kuchařka - Marie Vozárová 416, pomocná kuchařka - Jaroslava Mošťková č. 188. V MŠ je od roku 1978 v provozu SAUNA. Děti se saunují pod dozorem učitelek od měsíce od měsíce října do měsíce května. V letních měsících využívají brouzdaliště vybudované v roce 1979 současné s vybudováním i dopravního hřiště. Školní zahrada je osázena okrasnými keři a stromy. V roce 1980 se vybudovalo skladiště, venkovní osvětlení budovy, zabudovány bleskosvody. V roce 1982 rekonstrukce ústř. topení, dán kovotěs na okna a dveře, údržba sklepa a skladovacích prostorů ovoce a zeleniny. Od 1. 9. 1976 mají nad MŠ patronát členky brig. soc. práce z OPP Jakos - dílny č. 14 ve Vlčnově pod vedením Marie Mikulcové č. 1003. Kapacita MŠ je 90 dětí, ale v roce 1984/85 navštěvuje 108 dětí ve věku od 3 do 6 let.

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově

 

pod vedením pátera Václava HALTMARA provedla výměny všech jednoduchých oken (zchátralá) za dvojitá. Pro přetížení stropu hlavního kostela se stropy bočních kaplí odkláněly, proto mazanina byla nahrazena rohožemi ze skelné vaty. Stropy bočních kaplí včetně střechy (měděný plech) jsou nové. Nová je i elektroinstalace kostela. Stará kaple IZOLOVÁNA. V průchodu vybudována nová opěrná zídka. Materiál na opravy stál asi 300.000,- Kčs a brig. práce věřících byly v hodnotě nejméně 100.000,- Kčs.

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově v roce 1984

pod vedením rady KSK v čele s ředitelem KSK Františkem KONÍČKEM č. 1100 vykazuje rozsáhlou činnost. Mimo akce KLUBU a ZŠ je hala propůjčována místním a okolním podnikům k různým oslavám, konferencím, výročním schůzím. Zahájen nácvik na CS - 1985. Hala je využívána téměř denně, proto jen z nejdůležitějších akcí (v závorce účast lidí): 14/1 Ples KSČ a SRPŠ (200), 21/1 Ples stadionu (500), 28/1 Ples KSK (600), 4/2 Ples požárnický (300), 10/2 Zábava (600), 17/2 výr. schůze SS Uh. Brod (400), 25/2 Ples ČSL(400), 26/2 Dětský karneval (600), 1/3 MDŽ JZD Uh. Brod (450), 3/3 Myslivecký ples (560), 9/3 Výchovný koncert (600), 11/3 MDŽ (300), 16/4 Výstava EKOFÓR (320), 24/4 Slavnostní pionýrské shromáždění (360). V rámci oslav výročí 39. osvobození 9/5 ESTRÁDNÍ VYSTOUPENÍ PRAŽSKÝCH umělců: Václav HYBŠ se svým orchestrem, Evou PILAROVOU, Pavel BARTOŇ, Miloš Frýba a dívčí trio. Účast 500 velmi spokojených diváků.

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ ve dnech 25. 5. - 27. 5. 1984 s tímto programem:

Pátek 25. 5. SLOVÁCKÝ KOŠTÉŘ při cimbálové muzice Jaroslava Čecha. Soutěžilo 8 zpěváků: 1. místo: Ludmila KOVÁŘOVÁ (Jedla bych jedla) a v okresní soutěži obsadila čestné III. místo. 2. místo: Marie VOZÁROVÁ (Keď půjdem od mamky), 3. místo: Marcela Hejdová (V našem domě jako v jamě). Dále zpívali: Ladislav MIKULEC, Marie Pančochová, Josef MOŠTĚK, Ivana Horňáčková, Marie KŘAPOVÁ. (Před každým soutěžícím vystoupil dětský předzpěvák). Mimo soutěž zpívali: Jaroslav Kužela, František Knotek, Magda Vozárová, Jan Javor, Marie Mošťková, Zdeněk Kužela.

V sobotu 26. 5. v 9.30 v malém sále KSK Vlčnovská disputace na téma: “Osobnost spisovatele Jana Janči a sběratele Josefa Zemka” za účasti spisovatelky Čambalové-Turečkové. Odpoledne v programu “Vitajte ve Vlčnově” za účasti: choreografka Zdeňka Jelínková, fotograf Zdeněk Thoma, Dr. Josef Beneš. Večer karneval TJ.

V neděli 27. 5. dopoledne - dětské soubory, soubor písní a tanců Kyjov a Světlovan z Bojkovic. Odpoledne: JÍZDA KRÁLŮ - 30 legrútů s KRÁLEM Janem CHVÍLÍČKEM č. 72. Na stadionu pořad vlčnovského folkloru: Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan, Veleťánek, dětská cimbálová muzika Vlčnov, LÚČKA z Kudlovic a folklorní skupina Vlčnov. Účast asi 16.000 lidí ! Večer legrúti ročníku 1966 pořádali v KSK taneční zábavu.

MINISTR KULTURY Dr. Milan KLUSÁK byl vzácným hostem vlčnovských slavností a slavnostně KSK Vlčnov předal ČESTNÉ UZNÁNÍ ministerstva kultury za jeho práci. Další akce v KSK: 14/6 Loutkové divadlo (110), 29/6 Ukončení šk. roku (600), DOŽINKY (400), 23. 8. Dožínky JZD Bánov (400), 3/9 Zahájení šk. roku (600), 3/9 Vystoupení strýčka Jedličky (600),

MÍSTŘIŇANKA ve Vlčnově vyhrávala 400 spokojeným divákům dne 12. října ! 11/11 Beseda s důchodci (500), 11/11 Přehlídka dětských souborů (500), 2/12 v KSK KUBEŠOVA DECHOVKA z Prahy se zpěváky: Pepík OPLT, Irena ČÍŽKOVÁ - konf.- tel. hlasatelka, Dr. Věra Poláchová, zas. umělec Vladimír BRABEC, Marie Doleželová, sport. reportér Jar. Suchánek /500 lidí/ !

DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA v roce 1984 pod vedením uměl. vedoucího Ant. KONÍČKA pokračuje v úspěšné činnosti. Na mateřskou dovolenou odchází velmi úspěšná konferenciérka Marie Křapová a s ní od zvuku odchází i její manžel Antonín Křapa. Řešení: konferenciérkou se stává Marie Mahdalíková, zvukařem Josef Mlýnek a místo něho doprovod hraje Jan MOŠTĚK. Vystupují se svým programem po celé republice: 7/1 Ples v Pardubicích, 13/1 v Čejkovicích, 14/1 Fryšták, 15/1 NÍŽKOV. 21/1 Ples stadionu Vlčnov, 28/1 Ples KSK , 3/2 Kopřivnice, 4/2 Míškovice, 10/2 Práče, 11/2 Brno. Ve dnech 16. - 18. 2. ZÁJEZD DO RAKOUSKA - VÍDEŇ! 24/ 2 Blansko, 2/3 Telč, 8/3 Ždánice, 8/3 Břeclav, 9/3 V. Meziříčí, 9/3 BRNO, 10/3 N. Jičín, 11/3 Šatov, 11/3 TIŠTÍN, 16/3 Žarošice, 17/3 N. Město na Mor., 23/3 Mladá Boleslav, 24/3 D. Kvalovice, 25/3 Morkovice, 13/4 Velká Bystřice, 14/4 TRNÁVKA, 25/4 Velké Meziříčí, 30/4 Vejprty a Kadaň, 1/5 Radonice a Klášterec nad Ohří, 12/5 Turčanské Teplice, 20/5 Velký Beranov, 16/5 Ostrava + Záhřeb, 22/6 Trhové Sviny, 23/6 Český Krumlov, 23/6 Veselí nad Lužnicí, 24/6 Tábor, 30/6 Hlavnice, 1/7 Prašník, 2/7 Uh. Brod, 30/8 Kostelany, 31/8 Jezernice, 2/9 Přerov, 7/9 Lovosice, 8/9 Litoměřice, 14/9 Vsetín, Lutonina, 15/9 Hrabišín 5/10 Pec pod Sněžkou - 2 dny Staročeské vinobraní, 10/11 Malacky, 16/11 Drásov, 18/11 Božice, 19/11 Velké Meziříčí, 23/11 JIŘICE okr. Znojmo.
Ve dnech 24/11- 26/11 opět zájezd do RAKOUSKA. 8/12 JZD ZVOLE nad Pernštejnem, 9/12 Lichnov, 14/12 H. Kounice, 18/12 Lukavice.

SVATBY ve Vlčnovjance: 17. 11. se vdává zpěvačka Věra SMÍŠOVSKÁ (Uh. Ostroh 282) s ing. Josefem Zámečníkem (Strání 127) = rovněž výborný zpěvák. Budou bydlet v Brně. Dne 24. 11. 1984 se žení hudebník Zdeněk Fantura s Marií Valovou z Vlčnova.

DECHOVÁ HUDBA KSK pod vedením Stanislava KUČERY hraje na většině akcí ve Vlčnově k plní spokojenosti našich občanů.

SOUBOR VLČNOVJAN pod vedením Břetislava MIKULCE v roce 1984 dosahuje opět vynikající výsledky. Jiskra pod nadpisem ÚSPĚCH VLČNOVJANU a ROVNOST 19. 11. 1984. Ze sobotní krajské přehlídky vesnických folklorních souborů a skupin mimo jiné píše: V ROSICÍCH u Brna ve svém programu předvedli mladí zpěváci, tanečníci a muzikanti tance a písně z Vlčnova a okolí. Jejich vystoupení vyhodnotila komise jednoznačně jako nejlepší z 8 předvedených programových bloků. (Viz tisková dokumentace).

 

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE ve Vlčnově v roce 1984

pod vedením předsedy Zdeňka KUČERY č. 954 má celkem 54 členů. Sedmi členný výbor se schází 2x měsíčně a snaží se aktivizovat své členy do různých akcí. Dvě soutěže připravil L. Bednařík a to: Soutěž O KNIHU O KNIZE a soutěžní kvizy s tématy Nad mapou světa. Dva kursy zase vedla ing. VRÁBLÍKOVÁ Miroslava Kurs drhání a KURS vánočních ozdob. Velmi úspěšnou akcí, ve které chtějí pokračovat byl kurs tanců při cimbálu. Vedl jej František Kučera a patronát nad ním převzali i členové souboru VLČNOVJAN.

Uskutečnil se také už 12. ročník tradičního půlnočního pochodu VLČNOV -BUCHLOV. Beseda s představiteli MNV měla název MLADÉ HOVORY. Byla to účelná diskuse o současných problémech ZO SSM a o jejich řešení. Další samostatnou akcí byl i turnaj v nohejbalu. SSM je také spolupořadatelem jiných akcí: Dětský karneval, Letní pionýrský tábor, ve spolupráci SPOZ uspořádali DISKOTÉKU S BESEDOU, s organizací ČSŽ vánoční pochod dětí do lesa za zvířátky. Členové SSM pomáhají při Vlčnovských slavnostech - pokladna stadionu, někteří členové jsou pionýrskými vedoucími. Členové SSM se zúčastňují směn NF, upravují park před družinou. ZO SSM byla vyhodnocena za úspěšnou práci s mládežnickým tiskem a Ladislav Bednařík byl přijat presidentem ČSSR s. Gustavem HUSÁKEM.

 

SVAZ ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ ve Vlčnově v roce 1984

v čele s předsedou - MÁSLO Ladislav č. 1015 má organizováno 51 členů. Zřízena i odbočka v JZD. Výbor zasedal 11x a na hodnotící schůzi za účasti 29 členů byla kladně hodnocena činnost. Pomáhali při vlčnovských slavnostech, podílí se na akcích „Z“, májových oslavách. K výročí VŘSR byla v ZDŠ uspořádána prodejní výstava sovětské knihy věnované dětské literatuře. Bylo celkem prodáno knih za 1.500,- Kčs. SČSP ve Vlčnově ve spolupráci se svazem žen uspořádali po oslavě VŘSR v KSK besedu u Samovaru. Úvodní slovo o rozvoji zemědělství v SSSR a vzájemné spolupráci SSSR a ČSSR měl s. ing. Gajdůšek. Za sovětské hosty se besedy zúčastnili: Major IPOLIT MARIANOVIČ SUŠČICKÝ (s manželkou) - velitel vojenské posádky Nové Město nad Váhom. Ing. JURIJ VOLKOV (s manželkou) - bývalý pracovník SOV. KONZULÁTU v PRAZE, nyní LET KUNOVICE. Besedy u samovaru se celkem zúčastnilo asi 50 lidí - členů SČSP a ČSŽ - všichni velmi spokojeni.

 

Český svaz ŽEN ve Vlčnově v roce 1984

má organizováno celkem 134 žen, v čele předsedkyně Marta KONDROVÁ č. 873. V roce 1984 uspořádala ZO ČSŽ 3 přednášky k besedami a dvě akce pro děti a mládež a to: Loutkové divadlo k Mezinárodnímu dni dětí a Vánoční pochod pro děti s rodiči, kterého se zúčastnilo 250 osob. Členky ZO KSČ jsou velmi aktivní při nácviku skladby na Celostátní spartakiádu - celkem nacvičuje 36 žen /členka organizace ČSŽ je i cvičitelkou - nacvičuje Věra Zemková s Mirkou Svobodovou/. Ženy se zapojují do budovatelské činnosti. NA STAVBĚ MŠ opracovaly 300 hodin, na údržbě a úklidu ve starých muzejních objektech 400 hodin, při zlepšování pracovního a životního prostředí 1.500 hodin, v zemědělství 1.100 hod. Nasbíraly 100 kg léčivých bylin a 1.100 kg druhotných surovin. Na fond solidarity daly 300,- Kčs. Mají 15 dárců krve. Velmi zdařilá byla beseda s důchodci a na ukončení Měsíce Čs. sov. přátelství BESEDA U SAMOVARU za účasti sov. hostů.
ZO ČSŽ VLČNOV v roce 1984 obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ od okr. výboru NF.

 

Československý ČERVENÝ KŘÍŽ ve Vlčnově

má organizováno 232 členů v čele s předsedkyní Boženou Koníčkovou č. 518 a tajemnicí Marií Koníčkovou č. 394. V obci dosaženo velmi pěkného výsledku v dárcovství krve. Je celkem v obci 206 dárců z nichž: 1 je nositelem zlaté plakety Jánského; a to František KUŽELA č. 693. Dále je 7 nositelů plaket stříbrných a 42 nositelů plaket bronzových. Ve zdravotním středisku ve Vlčnově došlo ke změně v zubním oddělení. Dr. J. Válek s rodinu byl na dovolené v Jugoslávii, a protože se zpět nevrátil ordinuje na zubním oddělení Dr. OSVALDOVÁ.

Čs. strana socialistická má v roce 1984

má celkem organizováno 41 členů v čele s předsedou Františkem MOŠŤKEM č. 1040. V březnu pro členky udělali oslavu MDŽ, v dubnu brigádu na průchodu k rybníčku, v květnu nasbírali 35 g šrotu, v červnu dětský den v myslivecké chatě, v říjnu brigáda na MŠ. Zdařilý byl výlet na dostihy JZD Slušovice a prohlídka hradu SVĚTLOV.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ve VLČNOVĚ v roce 1984

v čele s předsedou Bedřichem Chaloupkou č. 998 a hospodářem Jos. Ondrůškem č. 979 vykazují úspěšnou činnost. Je organizováno 37 členů. Při ZDŠ pracuje kroužek ochránců přírody vedený Jiřím Kolkem a Jaroslavem Spoustou. V trati Hlaviny myslivci vybudovali voliéru 15x30 m, zakoupili si 550 bažantích kuřátek, které krmili i v noci hlídali. Pak je vypustili. Na podzimních honech byli velmi zklamáni. Ulovili jen 24 kusů. Bažanti byli málo plaší a stávali se snadnou kořistí, škodné, toulavých psů, koček i občanů. Byly uspořádány 4 hony. Z 200 plánovaných bažantů střelili 82 ks (24 kroužkovaných), z 400 plán. zajíců ulovili 178 a 60 ks odchyt. Ulovili 3 ks zvěře černé - divočáky (Jos. Ondrůšek č. 743). Střílí i lišky (ve Slavkově výskyt vztekliny přenosné i na člověka). Myslivci si stále udržují chatu v hájku a vylepšují si svůj myslivecký dům u DOLNÍ HOSPODY. Upravili dvůr a vybavili kuchyň. Ve stejnokrojích navštěvují veřejné oslavy /1. MÁJ, VŘSR/, pomáhají na akcích „Z“ - MŠ, vysazují stromky a keře ke zvýšení krytiny pro zvěř.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ve Vlčnově v roce 1984

pod vedením předsedy Václava VOZÁRA č. 845 a jednatele Ladislava Mošťka patří stále k nejlepším na okrese. 34 org. členů chová 369 včelstev, vychovali 300 včelích matek. Dodávku medu nesplnili o 300 kg, protože Vlčnov byl v I. ochranném pásu, nebylo dovoleno kočovat. Přisunuli jen 180 včelstev. Výsledky soutěže z Prahy zatím není znám. Členové organizace stále pečují o včelařský areál „NA ŽLEBĚ“, udržují v pořádku půjčovnu nádobí (Fr. Kovář), pekárnu „NA ŽLEBĚ“ p. Mošťková, zakoupili jednu pekařskou míchačku na těsto. Vysadili 30 medonosných stromů, 50 pylodárných keřů, při úpravě včelařského areálu odpracovali 500 hodin. 3 členové darovali krev. Při ZDŠ vedou včelařský kroužek. Mají 3 čestné členy: Jos. Pešl, Ludvík Válek a Marie Schmiedová z Val. Klobouk. Na zazimování vypláceli na 1 včelstvo 35,- Kčs /celkem pro 372 včelstev/. Pro členy a rodinné příslušníky uskutečnili dvoudenní zájezd na veletrh v NITŘE, druhý den termální koupaliště Čalovo na Slovensku.

 

ČESKÝ SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY VE VLČNOVĚ OSLAVIL 20. 5. 1984 90. VÝROČÍ od svého založení .

Oslavy 90. výročí založení požárního sboru 20. 5. 1984 měly důstojný ráz. /Viz fotodokumentace MNV Vlčnov/. Okrskového námětového cvičení se zúčastnilo 7 sborů okrsku před RESTAURACÍ U KRÁLA, po cvičení byl uskutečněn průvod na stadion, vyhodnocení zasloužilých členů sboru a zábava.

Stručně z historie: Zakládání požárnických sborů sahá do 2. poloviny 19. století. Na Brodsku první jednota v Uh. Brodě 1875, Luhačovice 1891, NIVNICE 1893, VLČNOV - 1894 - zásluhou učitelů Leopolda Horáka a Fr. Matěje dne 20. 5. 1984. Pro trvalou paměť uvádím 22 zakládajících členů: Bařina Jan, Daněk Jan 171, Hauerland Fr. 333, Horák Leop., Kašpařík Cyril 102, Klabačka Josef, Kovář Šimon, Králíček Jan 111, Králíček Jiří 111, Křivda Jan 161, Machálek Fr. 57, Matěj Fr., Moštěk Fr. 177, Moštěk Šimon 188, Pavelka Fr. 60, Pešl Frant. 165, Šobáň Jan 61, Ulčík Ant., Vozár Jiří 466, Zemek Jan, Zemek Jos.109, Zlínský Jan 200.

Hasičský spolek byl vedle veteránů nejdůležitější organizací v obci a vedle humánní práce vyvíjel i činnost kulturní a osvětovou. V roce 1911jmenoval autora naší Jízdy Králů malíře Jožu ÚPRKU čestným členem hasičského sboru u příležitosti Mistrových padesátin. K dlouholetým a obětavým pracovníkům patřili hlavně: Leopold Horák - byl 6 let velitelem - než odešel z Vlčnova služebně do Val. Klobouk. Starosta sboru i obce Jan Pavelčík č. 97 vedl sbor 16 let. Josef Zemek jako velitel a starosta 38 let, Jan PLESL - 28 let /pokladníkem/ Fr. Hauerland 333 - 9 let.

V roce 1984 je předsedou SPO Mir. MERTA č. 930 a vykazují řadu úspěšných akcí. Dne 8. 6. 1984 v Dolním Němčí v okrskové soutěži 3. místo. Dne 19. 8. ve Véskách na putovním poháru 9. místo. V Ostrožské Nové VSI 15. 9. až 18. místo.

ÚSEK REPRESE: Dne 19. 2. 1984 zahoření místní pekárny, které bylo rychle lokalizováno bez větší škody. Dne 2. 8. 1984 se náš sbor zúčastnil likvidace požáru v Hradčovicích. Dne 3. 5. 1984 se 15 členů zúčastnilo výpomoci při záplavě v HLUKU. Námětové cvičení: 8. 7. farma 2- západ; 13/7 SVIT Dolní Němčí.

 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva ve Vlčnově v roce 1984

má celkem organizováno 31 členů, v čele předseda Fr. Moštěk č. 630. Chovatelé mimo své zásobování rodin odevzdali pro veřejné zásobování 3.000 ks vajec, 650 ks králičích kožek (cena za 1 kožku I. tř = 7,- Kčs), 850 kg králičího masa, 1.620 kg hovězího masa, 190 kg ovčí vlny a 90 nutrií. Členové chovali 133 ks drůbeže, 236 holubů, 92 ks okrasné ptactvo a 90 ks králíků. Chovatelé z Vlčnova vystavovali zvířectvo v Uh. Brodě, v Hradčovicích, v Kunovicích, v Uh. Hradiště i na národní výstavě v Brně, kde uspořádali pro členy i zájezd autobusem ČSAD. Členové organizace odevzdali 250 kg železného šrotu, 350 kg papíru, 150 kg textilu, pomáhali na akcích “Z” i v místním JZD. Místním výstava nebyla pro malý počet zvířectva.+

Čs. strana lidová ve Vlčnově

pod vedením předsedy Ant. Pešla č. 749 a jednatele Ant. zemka č. 530 zaměřila svoji činnost pro zvelebování naší obce i pro blaho všech spoluobčanů. Pomáhali při akcích “Z” stavba mateřské školy, mnoho brigádnických hodin odpracovali na opravách farního kostela (viz duchovní správa). Velkou péči věnovali i úklidu hřbitova a jeho okolí: Pro členy organizace uspořádali v červenci dvoudenní zájezd do Brna a jeho okolí, kde prostřednictvím br. Dr. profesora Ant. Linharta se dověděli mnoho zajímavostí z historie města Brna. Velkou pozornost věnují dárcovství krve. Přehled o držitelích plaket Jánského občanů Vlčnova. KUŽELA František č. 693 = ZLATÁ PLAKETA za 40 odběrů krve. STŘÍBRNÉ PLAKETY za 20 odběrů: Koníček Josef 394, Majíček Oldřich 880, Janča Mir. 93, Mikulec Jan 180, Mikulcová Jana 485, Vaškových Frant. 918, Kužela Fr. 693. Bronzové plakety za 10 odběrů: Benediková Ludmila 785, Kužela Fr. 693, Bařina Š. 830, Majíček Oldřich 880, Koníček Josef 394, Matošková Jiřina 19, Kryštofová Jiřina 547, Šimková Fr. 948, Podškubková Božena 931, Mikulcová Jana 485, Rohlík Fr. 1037, Moštěk Josef 730, Mikulec Jan 180, Vaculíková Marie 947, Vaculík Ant. 947, Zemková Marie 795, Křapa Karel 812, Kovářová Marie 849, Koníček Jakub 935, Kolek Ant. 965, Kadlčíková M. 900, Janča Mir. 93, Soviš Stan., Heinrich Jakub 1041, Zemek Jos. 973, Belan Emil 1086, Varaďa Jan 454, Mikulec Stan. 180, Křapová M. 591, Šišák Vlast. 362, Zábrana Jiří 1072, Knotek V. 1044, Koníček Fr. 959, Černík Jan 1002, Pavelková Věra 169, Šuntilová A. 753.

Jsou to občané Vlčnova všech složek NF, všem patří velký dík a uznání.

 

Český svaz zahrádkářů ve Vlčnově v roce 1984

v čele s předsedou Josefem Zemkem č. 742 má organizováno celkem 239 členů. Dne 8. a 9. prosince 1984 se konal VII. sjezd Českého zahrádkářského svazu v Praze, který se zabýval plněním nejdůležitějších svazových úkolů i úkolů na další období. Delegátem za vlčnovskou organizaci byl předseda Jos. Zemek. Zahrádkáři i v roce 1984 vykazují bohatou činnost. Pro zlepšení vzhledu zahrádkářského zařízení byl upraven okolní terén. Byla zde vybudována zídka od sousedy Klabačky, byl rozestaven sklad a soc. zařízení pro účely zpracovávání ovoce, bylo zbudováno nové kovové oplocení mezi hlavní budovou a zpracovnou ovoce v hodnotě 4.500,- Kčs. Do velké společenské místnosti byly položeny parkety v hodnotě 12.000,- Kčs. Pro zlepšení vytápění byly zakoupeny výkonné akumulační elektrické kamna za 7.000,- Kčs. Velkou pomocí občanům je možnost různého zpracování ovoce. I když rok 1984 byl na ovoce velmi chudý, bylo zpracováno na mošty 27 q jablek a hrušek, na sušení 530 kg ovoce. Na vaření povidel nebylo zájmu. Z dalších služeb: Při žehlení - mandlování bylo vyhověno 577 občanům. Při pečení vdolečků celkem 179 zákazníkům (z Vlčnova i okolí), při práci traktorem bylo vyhověno 34 občanům, společenská místnost byla pronajata 21x /svatby, hostiny a různé oslavy/. Občanům bylo prodáno 157 ks ovocných stromků, 40 ks keřů drobného ovoce, 58 q sadbových brambor, 600 ks sazenic jahod.

Výkup ovoce a zeleniny: Pro SLOKO Uh. Hradiště - Kunovice zahrádkáři vykoupili od občanů 146 q okurek nakladaček (I. tř. 1 kg 9,- Kčs, II. tř. 7,- Kčs, III. tř. 3,40 Kčs). Vykupovalo i JZD !! Pro Jednotu vykoupeno 35 q jablek padavek a 175 kg angreštu. Pro občany zajistili 160 ks keřů vinné révy.

VÝSTAVA OVOCE v roce 1984 pro nízkou úrodu nebyla pořádána. NA VÝSTAVĚ VÍN VYSTAVOVÁNO 258 vzorků od 89 pěstitelů. Výjezdní zasedání pléna ÚV Čs. zah. svazu se konalo v zahr. zařízení VLČNOV dne 24. 11. 1984 za účasti 86 delegátů. Přímá účast a písemné poděkování předsedy ÚV ČZS s. Vlad. Ježka svědčí o spokojenosti. /Viz film. kronika 84/.

 

1984 - 25. výročí vlčnovských zahrádkářů a vinařů:

Byl krásný den 1. května 1959. Odpoledne se po májových oslavách sešlo ve staré škole 6 nadšenců, i když doba kvasu socializace nebyla pro nový spolek zvlášť příznivá. Na této schůzi byl zvolen přípravný výbor: předseda - učitel Josef KUKULKA, jednatel - malíř Jan PRCHLÍK a instruktor - zahradník František KADLČÍK. Činnost organizace začala.

Odbor vinohradníků vzpomíná: Razil se nový sortiment vinné révy, neboť starší odrůdy, značně kyselé, náročným konzumentům zdaleka nevyhovovaly. Pryč je doba, kdy se zpívalo, že “třeba je kyselé, ale je veselé”. V naší okrajové oblasti odborníci doporučovali Mûller Thurgau, Tramín, z modrých - starý Portugal a nově zaváděné Vavřinecké. Réva se po staletí řezala na hlavu a víno se tradičně připravovalo v búdách na robustních dřevěných presech. Při nové technice se od počátku propagovalo rýnsko-hessenské vedení na betonových presech. Před 25 lety začali s tím jednotlivci, dnes už všichni. V technologii vína se razila cesta rozumného šíření, bez něhož se kvalitní víno nevyprodukuje. Bylo nutno révu pravidelně postřikovat, vína pocukřovat - vše podle přesného návodu. Tyto novoty se těžko vžívaly, neboť náš konzervativní vinař musí vidět nejprve kladné výsledky. Péče o vinohrad bývala po staletí doménou výminkářů, z nichž množí po dobu vegetace i v búdách spávali. V komůrce visel POLT slanin, chutný selský chléb mu donesli, vína bývalo dost a tak to k životu a spokojenosti stačilo: Statný vzhled s červenými líčky a vždy veselá nálada tomu nasvědčovaly.

Poměry se změnily. Uspěchaná doba dolehla i na naše vinaře a zdálo se, že pro vinohrad se už nenajde chvilka času. Ale zlatý mok už Vlčnovjany neopustil. Je potěšitelné, že do vinohradnictví se s elánem pouští i celá řada mladých ženáčů. Réva se začala vysazovat i doma při zahrádkách. Zdravé ovoce zvlášť pro děti. Vinaři nabízí své přebytky Vinařským závodům v Bzenci, které každoročně do Vlčnova přijíždí.

PRVNÍ VÝSTAVA VÍN VE VLČNOVĚ SE KONALA V ROCE 1962, kde bylo 89 vzorků našich a z okolí: Blatnice, Mutěnice, Čejkovice. V roce 1965 se nadšení vinaři odvážili dát vzorky na celostátní výstavu vín ve SKALICI na Slovensku, kde získali velké úspěchy: 4 ZLATÉ MEDAILE: Fr. KADLČÍK, Šimon KADLČÍK, Josef KUKULKA, Josef PEŠL, 1 STŘÍBRNÁ MEDAILE: Antonín KADLČÍK.

OD TÉ DOBY VÝSTAVA VÍN JE VE VLČNOVĚ POŘÁDÁNA KAŽDOROČNĚ.

VÝSTAVA VÍN dne 22. dubna 1984 ve Vlčnově v zahrádkářském zařízení. Výstavní výbor: předseda - Josef Zábrana, Členové: Coufalík Ed., Mikulec Josef, Ulčík St., Mikulec Ant., Moštěk František. Vedoucí degustačních komisí: Mikulec Josef, Sedlačík Frant., PILKA Lad., Kučera Jan, FORÝTEK J., VACULA Vlad., KLABAČKA Václav, Coufalík Ed., VÁVRA J., ELIÁŠ Jan.

 

K DEGUSTACI PŘEDLOŽENO 263 vzorků vín: K nejlepším patřily:

 

JURÁSEK Ant.

Mařatice 460

BURG. BÍLÁ

19,6 bodů

ŠVESTKA Frant.

Hradčovice 104

VAVŘINECKÉ + Aud

19,- bodů

VÁVRA Josef

Veletiny č. 52

BURG. MODRÁ AV 81

18,9 bodů

MIKULÁŠTÍK J.

VLČNOV 490

Směs červená

18,9 bodů

KONÍČEK Josef

VLČNOV 804

Burg. bílá

18,9 bodů

MEDEK Zdeněk

POPOVICE č. 3

Portugal + Frankovka

18,8 bodů

KEDROŇ Vl.

ZLECHOV č. 469

Vavř. + Portugal

18,8 bodů

STODŮLKA Al.

POLEŠOVICE

Frankovka

18,8 bodů

SOLÍK Vlad.

BZENEC 1096

MUŠKÁT Ot.

18,8 bodů

KUŽELOVÁ Jana

BZENEC 1145

Frank. + Port.

18,8 bodů

PAUER Jiří

BZENEC 229

Portugal

18,8 bodů

ZEMEK Josef

VLČNOV 742

Směs červená

18,8 bodů

ZÁBRANA Josef

VLČNOV 874

Sylván zel.

18,8 bodů

KUŽELA Josef

VLČNOV 640

Frank. + Port.

18,8 bodů

MIKULEC Jos.

VLČNOV 64

Frankovka

18,8 bodů

ZÁBRANA Jos.

VLČNOV 874

Směs bílá M+Sz

18,8 bodů

ULČÍK Stan.

VLČNOV 193

MT + Neuburg

18,7 bodů

MOŠTĚK Frant.

VLČNOV 1040

Směs bílá I. A

18,7 bodů

SVĚTINSKÝ Fr.

VLČNOV 1011

Směs červená

18,7 bodů

ZEMEK Frant.

VLČNOV 281

Ryz. rýn. + Sylv.

18,7 bodů

LEKEŠ Josef

VLČNOV 467

Sauvignon

18,7 bodů


DEGUSTACE provedena 8. 4. 1984 pod vedením Vlad. VACULY- garanta OV ČZS Uh. Hradiště.
/Degustace i výstava - viz filmová KRONIKA MNV Vlčnov/.

Prodej vín na bločky (1 bloček = 1 Kč) a to: 3 bločky - vína hodnocená 18,8 a více
2 bločky - vína hodnocená 18,3- 18,7 1 bloček - vína ostatní.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1984

Vedoucí pálenice paní Anežka MOŠŤKOVÁ uvádí za rok 1984: Byl to jeden z nejslabších roků. Vlčnovjanů pálilo málo, většina účastníků z okolí. V Popovicích pálenice nebyla v provozu. Pálilo se jen ve dne (v sobotu i v pátek i v noci) v době od 15. 11. do 23. ledna 1985 = 55 dní. NAPÁLENO 6715 hl stupňů = to je 13. 430 litrů slivovice, bylo 1400 hl kvasu, celkem 684 účastníků a odvedeno 590.928,80 Kčs.

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově v roce 1984

doznala pod vedením předsedy Karla Zemka č. 1067 mnoha sportovních a budovatelských úspěchů. Rok 1984 byl však poznamenán také velmi smutnými dny, kdy se sportovci museli rozloučit se svým dlouholetými a obětavými funkcionáři pro jejich náhlé úmrtí. Po dožití 50. let náhle zemřel Karel NEVAŘIL č. 290 - byl řadu let jednatelem TJ, v posledních letech předseda pol. vých. komise. Stejně těžkou ránou bylo náhlé úmrtí Karla MOŠŤKA č. 958 ve věku 46 let, výborným fotbalistou a v posledních letech předsedou, místopředsedou TJ Vlčnov, z jehož iniciativou úzce souvisí vybudování garáží na stadionu, zakoupení autobusů, nákladních aut, oprava sokolovny a řada dalších úspěšných akcí.

TJ Vlčnov měla v roce 1984 v činnosti celkem 7 oddílů:

Oddíl kopané stále patří k nejlepším a nejatraktivnějším oddílům a pod vedením předsedy Frant. Pavelčíka č. 1024 vykazuje dobré výsledky. I. mužstvo hraje I. třídu krajské soutěže. Trenérem je Josef ŠRÁMEK, ved. mužstva Vlastik KŘIVDA. V soutěži skončili na 7. místě se 28 body a po podzimním kole byli na 3. místě se 17 body. Kádr hráčů: Kužela Jaromír, Chovánek Libor, Kusák Vlast., Trtek Stan., Josefík Fr., Solík Marcel, Mikulec Jan, Křapa Lad., Bařina Fr., Bělohlávek Vít, Bachůrek Jar., Stloukal Jos, Moštěk Břet., Plachý Radek. /Viz fotodok. MNV/. Družstvo Vlčnov B hraje okresní soutěž a vede si slabě - jsou předposlední, ale z této třídy se nesestupuje! DOROST hraje okresní soutěž s průměrnými výsledky. Žáky již řadu let vede Fanek Koníček a vedou si dobře.

Oddíl HÁZENÉ: VLČNOV MÁ II. LIGU /Dorostenky/. Systematické práce trenérů Alfonse Balcara a Leoše Gajdošíka přinesla ovoce - postup do II. ligy. V kvalifikačním zápase 24. 6. 1984 doma porazili BOPO TŘEBÍČ 19:12. Předsedou oddílu je Dr. Ant. PLACHÝ, ved. družstva Ant. Mikulec. Kádr hráček: Zpěváková Antonie, Tibenská Stan., Pančochová Eva, Tykalová Št., Mikulcová Alena, Křapová Anna, Kuželová Romana, Mikulcová Eva, Pleslová Veronika, Plachá Eva, Bělohlávková Monika, Pančochová Marie, Vojtěšková Lenka, Ondrůšková Jarmila a Trtková Marie. /Viz fotoalbum MNV/.

Dne 19. 8. 1984 mezinárodní turnaj STADION HLEDÁ NADĚJE. Vlastně to začalo při vyhlašování laureátů V. ročníků Ceny Otakara Jandery. Mezi těmi, pro které se po dlouhém zkoumání rozhodla porota, byl i zasl. trenér Alfons BALCAR, nestor a nadšený pracovník v házené TJ Vlčnov. Při vyhlašování v Praze slovo dalo slovo a myšlenka turnaje dorostenek za účasti šesti družstev, kterou svojí účastí obohatily dívky z družebního okresu Oschatz z NDR - BSG Medizin Wermsdorf, byla na světě. Vlčnovská házená zakřičela ve své sportovní kolébce už o 5 let dříve. Z těch žákyň jsou pohledné dorostenky, které před třemi roky přestěhovaly elán a chuť opřít se do míče na zbrusu nové gumoasfaltové hřiště a dotáhly to ve své věkové kategorii do II. ligy. Ve zmíněnou neděli na turnaji nadějí sice domácí úplně zbytečně prohráli s dívkami NDR 6:7, když předtím v přáteláku vyhrály 26:9. Za to se jim podařil husarský kousek. Získaly jako jediné 11:10 nikým neporažených hráček z ČACHTIC. Po urputných bojích skončilo pořadí: Čachtice (8 bodů), 2. Kunovice (8), 3. Gottwaldov (6), Vlčnov (4), Trenčín (2), Wermsdorf (2). Ceny vydal: šéfredaktor Stadionu ŠUPICH, předseda házené Dr. Plachý Ant., taj. OVČSTV Kusák Boh. / Podklady z časopisu Stadion č. 38/.

II. liga zahájena 16. 9. 1984 VLČNOV - ZORA OLOMOUC B 18:9 / první vysoké vítězství/.

TABULKA podzim 1984: 1. NHKG Ostrava (13), 2. Kunovice (11), 3. Ostrava (10) 4. NOVÝ JIČÍN (10), 5. GOTTWALDOV (6), 6. VLČNOV (4), 7. Otrokovice (2), Olomouc (0). Starší žákyně házené v krajské soutěži obsadily 4. místo; mladší žákyně - bez soutěže.

Oddíl ZRTV - základní rekreační těl. výchova v čele s předsedou Zdeňkem Králíčkem zahájil nácvik na Celost. spartakiádu 1985. Zd. Králíček nacvičuje 9 mužů, Věrka Zemková a Mirka Svobodová nacvičují 36 žen. Žákovské skladby nacvičují učitelé ZŠ.

Oddíl VOLEJBALU vede Fr. Kužela č. 693. Muži hrají okresní přebor a ze 14 soutěžících oddílu jsou na 10. místě. Žáci obsadili II. místo okresní soutěže.

Oddíl ŠACHU v okresní soutěži - přeboru - obsadil pěkné druhé místo. Trénují v klubovně KSK.

Oddíl kulturistiky vede Jan Kohutič. Oddíl má 8 členů z toho 5 mužů - hostujících. Kožák obsadil 4. místo a postupuje do přeboru ČSR. Trénují v sokolovně.

Oddíl stolního tenisu - vede Václav Knotek, k tréninku používají sokolovnu. I. mužstvo hraje okresní přebor a obsadili II. místo. Stolní tenis hraje i druhé mužstvo a úspěšní jsou i žáci.

Oddíl lehké atletiky není založen, ale v této disciplíně TJ Vlčnov reprezentuje velmi úspěšně Tonda Tykal č. 81 - řidič ČSAD.

Tělovýchova udržuje a dále rozšiřuje družební styky:

Ve dnech 17. - 20. 8. 1984 přijíždí autobusem 40 sportovců a funkcionářů NDR - Motor Dahlen a navíc vlakem házenkářky - dorostenek NDR oddíl BSG Medizin Wermsdorf. V sobotu 18. 8. na stadionu naše dorostenky je poráží 26:8. Na hřišti kopané hrají staří páni s Motorem Dahlen 2:2. V neděli 19. 8. naši fotbalisti poráží Motor Dahlen 4:1. Tři góly dal Libor Chovánek a jeden Fr. Josefík. V neděli dopoledne házenkářky Wermsdorf v turnaji Stadión hledá naděje poráží naše děvčata 7:6.

DRUŽBA mezi TJ Slovan SKALKA a TJ VLČNOV na dobu 3 let uzavřena dne 22. 7. 1984 ve Sklalce n./Váh. při příležitosti 20 let od založení TJ a při příležitosti otevírání sportovního areálu s novými kabinami a tribunou. V obci žije 1.050 obyvatel. V neděli odpoledne fotbal TJ SKALKA - TJ VLČNOV 4:5 (góly: 2x Plachý Radek, 1x Bachůrek, Mikulec Jan a Fr. Josefík). Na vlčnovské hody 29. 7. 1984 se hraje doma TJ VLČNOV - TJ SKALKA 1:2 (gól dal Fr. Josefík).

ČLENSKÁ ZÁKLADNA: TJ Vlčnov má organizováno v roce 1984 celkem 530 členů. Má 7 oddílů a 14 soutěžících družstev. Stručně k ekonomickým údajům: Hodnota základních prostředků činí 4.226.000,- Kčs. V roce 1984 příjmy celkem činily 987.000,- Kčs, výdaje byly 867.000,- Kčs.

Za aktivní činnost v roce 1984 byli vyhodnoceni: Fr. Pavelčík (předseda kopané), Zdeněk Králíček (ZRTV), Zemek Karel (předseda TJ), Kučera Fr. (stolní tenis), Mikulec Ant. (házená), Skovajsa Fr. (házená), ing. Pavel Josefík (rozhodčí kopané).

Spolupráci mezi TJ Vlčnov a vedením KSK je nutno zlepšit. Vedení KSK uvádí k využívání haly, že provoz stojí za 1 rok 280.000,- Kčs. Týdně halu využívá: Základní škola 39 hodin (alikv. část nákladů = 99.000,- Kčs), Klub sportu a kultury 38 hodin (alikv. část. nákladů = 96.000,- Kčs)
Tělovýchova - 28 hodin (alikv. část. nákladů = 71.000,- Kčs)

Hrazení nákladů je však jiné, podle statutu KSK, protože většina zařízení v KSK je majetkem tělovýchovné jednoty a toto zařízení používají i jiné organizace. Proto určité rozpory, které se řeší.

LEHKÁ ATLETIKA není zatím při TJ založena jako oddíl, ale provozuje ji individuálně Antonín TYKAL nar. 24. 3. 1940, bytem Vlčnov 81. Běh na střední a dlouhé trati provozuje od roku 1976. Pro bolesti nohou mu bylo tělovýchovným Dr. Karlem Buchtou doporučeno běhání. Jako řidič ČSAD se zúčastnil tělovýchovných i branných soutěží pořádaných podnikem a protože dosahoval velmi dobrých výsledků přihlásil se již v roce 1976 na populární závod na 10 km BĚCHOVICE - PRAHA. Při účasti 720 závodníků A. Tykal obsadil 94. místo, což mu dodalo chuti a tento závod absolvuje každoročně - vždy s pěkným umístěním. V roce 1982 byl na 29. místě. Mimoto se každoročně zúčastňuje i jiných vytrvaleckých závodů (25 km, i maratón - 42 km). V říjnu 1982 v Trnavě maratón běžel na 2.55 hod., a v kategorii veteránů získal 4. místo. A. Tykal pravidelně trénuje aspoň 1 hod., za měsíc naběhá až 300 km, za rok 3.000 km. V roce 1984 absolvoval pochod 30 km PRAHA - PRČICE Fr. Moštěk ml., č. 1040.

SVAZARM ve Vlčnově v roce 1984

pod vedením předsedy Zdeňka Zemka č. 1100 dosahuje úspěšnou činnost jednak v motorismu pod vedením Miroslava KUŽELY č. 599: kurs pionýra, školení, jízdy zručnost. Kynologický klub ZO Svazarmu vede Ivan Eliáš č. 832. Mají 17 členů a chovají 9 vlčáků a jednu Německou DOGU (Jar. Volf). V letech 1983-84 si vybudovali areál-cvičiště s klubovnou (hodnota cca 50.000,- Kčs). Každou neděli konají výcvik psů. V říjnu prováděli zkoušky základního minima: ZVV1 a ZVV2.

 

V Ostrožské Nové Vsi se konala klubová soutěž okresu Uh. Hradiště, kde z předních míst obsadili i naši členové a to:
 

 

ZVV1:

JURÁK Ladislav

Vlčnov č. 28

V. místo

ZVV1

PAVELČÍK Miroslav

Vlčnov č. 814

VI. místo

ZVV1

ELIÁŠ Ivan

Vlčnov č. 832

IX. místo

ZVV2

MATUŠÍK Miroslav

Vlčnov č. 683

II. místo

ZVV2

ZÁLEŠÁK Vladimír

Veletiny č. 194

IX. místo

 

POČASÍ v roce 1984 bylo pro zemědělství celkem příznivé. V porovnání s 50letým průměrem byl rok 1984 o 0,4 °C chladnější a na srážky o 29 mm chudší, však tyto malé rozdíly na vegetaci neměly negativní vliv. Zima 1983/84 byla nejmírnější za 15 let, zato zima 1984/85 byla nejchladnější za posledních 15 let. Jak to vypadalo v jednotlivých měsících roku 1984:

 

 

°C

srážky mm

 

°C

srážky mm

leden

- 0,1 (-1,9)

26,3 (32)

červenec

17,- (19,5)

76,2 (78)

únor

- 0,1 (-0,3)

36,9 (27)

srpen

18,4 (18,6)

51,3 (72)

březen

2,9 (4,5)

22,9 (33)

září

14,3 (14,8)

78,2 (50)

duben

8,6 (9,4)

20,3 (40)

říjen

10,4 (9,4)

31,9 (49)

květen

13,8 (14,8)

72 (62)

listopad

5,2 (4,-)

62,6 (46)

červen

15,9 (17,6)

59,2 (64)

prosinec

- 0,5 (0,5)

22,4 (36)

 

/V závorkách jsou uvedeny teploty a srážky 50letého průměru./

 

Zajímavé údaje z jednotlivých měsíců: Leden: 3/1 = + 9 °C, 11/1= - 11° C, 24/2 = 20 cm sněhu. ÚNOR: 6/2 = 10 cm sněhu, 17/2 - 12 °C; Březen: 20/3 = - 10 °C, 31/3 sněží; Duben: 20/4 = - 2 °C, 29/4 - 5 °C; Květen: 7/5 = bouřka; ČERVEN: 2/6 = 29 °C, 21/6 bouřka; červenec: 12/7= 33 °C, 13/7 - bouřka, 30/7= 30 °C, SRPEN: 12/8 = déšť, 24/8 = 28 °C, září a říjen bez zvláštností; Listopad: 13/11= - 6 °C, Prosinec: 13/12 = - 12 °C, od 23/12 sněžení, na vánoce zima - 7 °C, 26/12 opět zima a sněžení.

Celkem lze hodnotit rok 1984 dobře i z hlediska vysokých - rekordních výnosů obilí. V mírně zimě většina ozimů dobře přezimovala a příznivé předjaří a chladnější jaro podpořily dobré odnožení a zahuštění i řídkých porostů. Dobrému vývoji všech obilovin přál potom zejména chladný a srážkově velmi příznivý květen. Přetrvávající chladné počasí mělo vliv i na pozdější žně, které se přenesly až do srpna, přesto výnosy byly velmi pěkné. I kukuřice byly sklízeny opožděně s vysokým % vlhkosti. Úroda hroznů byla dobrá, ovoce bylo velmi málo, o čemž svědčí i údaje o pálení slivovice, které mají lidé poměrně málo a kupující nabízí za 1 litr 110,- až 120,- Kčs. Vinaři prodávají víno za 16,- 18,- 20,- Kčs.

Z historie obce 1984: Letos připadá 720. výročí historie Vlčnova. Dokládá to nejstarší písemná zpráva z roku 1264, kdy mocný šlechtic Boreš z Rýzmburka podepsal na svém statku ve Vlčnově listinu, kterou daroval 12 lánů ve Velké velehradskému klášteru. V této době byl Vlčnov poměrně velkou obcí, jejíž začátky odhaduje historik - vlčnovský rodák PhDr. Metoděj Zemek CSc., do doby Velkomoravské říše. Boršovo sídlo se lokalizuje na Vale, opevněné tvrzi proti rovněž opevněnému kostelu, jehož existence se dokládá prvně v roce 1373. Tvrz pozbyla později svou funkci a byla zničena za kuruckých válek v roce 1705. Dosavadní archeologický výzkum nevydal o ní pádné svědectví, pouze při přestavbě domku č. 416 se narazilo na zděné základy, jistě pocházející z opevněné tvrze. Vala zůstávala po staletí pustí, neobydlená. Teprve růstem obyvatelstva v druhé polovině 18. století došlo postupně k jejímu zastavení. Nerovná plocha byla rozměřena na 21 parcel s obytnými domky čísel 169 až 189. Na její severní části postavili občané v době Josefínské školu, údajně v roce 1771 pod číslem 184. Jak vypadala, není známo. Jistě to však byla obyčejná došková chalupa jako většina v dědině. Teprve v roce 1861 byla nahrazena výstavnější budovou, která po přestavbách roku 1888 a 1902 nabyla dnešního vzhledu. Růstem obyvatelstva v 19. století se za poměrného klidu ukázala potřeba další výstavby. Starých gruntů nepřibývalo, a protože půda byla jediným zdrojem obživy, nikdo se neodvážil stavět nové domky na orných polích. A tak došlo i na Valu, obývanou chudinou. Vlastníci těchto domků stavěli svým dětem přístřeší na své zahradě, čímž ztenčili dosud užívané parcely na minimum. Docházelo k tomu po celé 19. století, jak to dokládají popisná čísla třetí a čtvrté stovky. Poslední takové drobení se datuje z roku 1920 v č. 169 postavením obytného domku se stolařskou dílnou Vincence Mošťka č. 502. Tímto drobením přibylo na Vale dalších 18 domků a celkový počet dostoupil 39, což přivodilo stísněnou situaci. Pouze parcela Daňkova č. 171 zůstala nedotčena až do nejnovější doby, kdy byla rozdělena na další dvě stavební místa. Zvyšováním životní úrovně, které nastalo růstem továren v městech po světových válkách, dochází i na Vale k opačnému trendu. Lidé chtějí slušně bydlet, při domku vítají vedle dvorku i zahrádku. A tak se s pochopením MNV spojují sousední domky, z nichž jeden zbořením rozšířil životní prostor druhého. Stalo se to už v šesti případech a jsou ještě další možnosti. Zatím je dnes Vala stále doménou důchodců, kteří si zde domečky kupují, nebo pronajímají, aby měli na stáří soukromí. Vala leží v asanačním území, stavět se zde nesmí, ale opravovat a spojovat domy je možno.

Závěr:

Rok 1984 byl velmi bohatý na budovatelskou, politickou, kulturní i sportovní činnost. K rozhodujícím akcím roku patřilo ve Vlčnově úspěšné pokračování přístavby základní školy a výstavby mateřské školky. Byly to především zemní práce, vodovody, kanalizace, budování přístupových cest a terénní úpravy. Zásluhou aktivní činnosti rady MNV v čele s předsedou Karlem Křapou č. 812, všemi poslanci MNV, v úzké spolupráci s VO KSČ v čele s předsedou ing. Vojtou Dostálkem č. 1100, složkami Národní fronty v čele s předsedou Fr. Ulčíkem a hlavně pracovní aktivitou většinou občanů Vlčnova, byl splněn volební program roku 1984. Byl splněn i jednotný plán kulturně výchovné činnosti ve všech oblastech společenského života v naší obci. Společným úsilím byl boj za světový mír, neustálé zvyšování životní úrovně a zlepšování životního prostředí v naší obci. Život v naší obci je věrohodně písemně zaznamenán v kronice MNV, jehož nedílnou součástí je dokumentace tisková, filmová i fotografická - ALBUM MNV Vlčnov. Celý komplex v okr. soutěži I. místo, v krajské soutěži IV. místo.

 

Ve Vlčnově projednáno a schváleno dne 24. 4. 1985.
 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download