Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1983

Rok 1983

 

Rok 1983 nutno označit za rok s velmi bohatými a důležitými událostmi ve světě, v naší republice i v naší obci. Pracující lid vedený komunistickou stranou před 35. lety - v únoru 1948 vykročil správnou cestou k budování socialismu a stále usiluje o další rozvoj a zachování míru ve světě. V lednu 1983 - PRAŽSKÁ DEKLARACE STÁTŮ VARŠAVSKÉ SMLOUVY a v červnu 1983 SVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ ZA MÍR A ŽIVOT PROTI JADERNÉ VÁLCE /21.- 26. VI. 1983 PRAHA/ jsou důkazem snahy velké většiny lidstva k zachování míru a omezení zbrojení ve světě.

Bez ohledu na tyto důležité shromáždění a také bezvýsledné jednání mezi USA a SSSR zahajují spojené státy americké s rozmísťováním 572 raket středního doletu a s plochou dráhou střely ve státech západní Evropy - hlavně NSR, Anglie, Itálie. Na tyto činy nemohou státy Varšavské smlouvy mlčky přihlížet, a proto vláda ČSSR i NDS schvalují zahájení rozmístnit rakety i na území ČSSR a NDR na nutnou obrany soc. společenství.

I za tak vážných okolností Vlčnova budují různá zařízení, zlepšují životní prostředí, snaží se o kulturní a sportovní rozvoj. Z titulu střediskové obce funkcionáři MNV v čele s předsedou Karlem Křapou, uvolněnou místopředsedkyní Pavlou Kučerovou, tajemníkem Stan. Mihelem a dalšími pracovníky MNV, poslanci a také v úzké spolupráci s VO KSČ v čele s ing. Vojtou Dostálkem a složkami NF v čele s Fr. ULČÍKEM plní iniciativně volební program.

Rada MNV se na svých jednáních zabývá s úkoly vyplývajících z novely zákona o NV a rozhodla v oblasti služeb pro rok 1983 zajišťovat těchto 15 základních služeb: holičství a kadeřnictví, sklenářství, malířství a natěračství, sběrna chemické čistírny, sběrna elektrospotřebičů, krejčovství, topenářství, instalatérství, stolařství, klempířství, zámečnictví, pokrývačství, zednictví, autodoprava, oprava obuvi a pohřebnictví. Dále jsou zajišťovány služby organizací NF a to: mandlování, moštování ovoce, sušení ovoce, výroba pečiva, vaření povidel, služba traktorem - tyto služby zajišťují zahrádkáři.

Dále je možnost využití autodopravy tělovýchovné jednoty, která má dvě nákladní auta a dva autobusy. Nové nákladní auto má i MNV. Počítá se, že JZD bude zajišťovat vývoz septiků, dle potřeby řezání dřeva na katru. Průběžně je zajišťováno vázání knih - J. Zemek, výměna láhví na propan-butan, kamenosochařství, sběrné suroviny, prodejna výrobků v OPP JAKOS, autoservis, výkupna ovoce a zeleniny. Dále bude zřízeno tržiště MNV a OKP Hluk - pedikúra. Rozšiřování služeb je možné zajišťovat podle vyhlášky č. 28/65 - to je získáním uvedeného povolání s přiznáním daně z příjmu. Služby mohou konat i důchodci.

 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY NOVÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

1. ŘÍJEN 1983 se zapsal do nové etapy výstavby školství ve Vlčnově. Tohoto dne započaly první skutečné práce na stavbě nové školy, o kterou usilovali vlčnovští občané od roku 1948, avšak bezvýsledně. Tomuto dnu však předcházelo tříleté jednání s nadřízenými orgány, kde se dojednávalo umístění stavby, rozsah stavby a začalo se pracovat na předprojektové úpravě. Všechno toto úsilí členů rady NV bylo dovršeno stavebním povolením ONV Uh. Hradiště a povolením o financování čs. bankou ve výši 200.000,- Kčs za rok 1983. Rozsah stavby je značný. Stavba je nazvána “DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VLČNOV” a je rozdělena na devět samostatných staveb o celkovém nákladu 27 miliónů Kčs. Realizací tohoto díla je pověřen Okresní stavební podnik Uh. Hradiště a doba výstavby je plánována na 8 -10 let. Investorem stavby je ONV, odbor školství Uh. Hradiště, zastoupení Stavoinvestou Gottwaldov, generálním projektantem je stavoprojekt Gottwaldov.

V přípravném období, zejména v roce 1982 a začátkem roku 1983, kdy se začalo konkrétně jednat o výkupech pozemků pro staveniště školy a s ní spojení i mateřské školy, naráží rada MNV na nepochopení některých občanů, kteří nechtějí své pozemky, které jsou vedeny jako záhumenky postoupit pro výstavbu školy, i když o této lokalitě bylo uvažováno již před 15ti lety. Nastává složité jednání mezi MNV a těmito občany a nakonec vítězí veřejný zájem. Po vytyčovacích pracích provedených komisí výstavby MNV Vlčnov v čele s Františkem KAŠPAŘÍKEM č. 1035 se započalo s realizací I. stavby, zaměřené na přípravu území a výstavbu inž. sítí - vše v hodnotě 2 mil. Kčs.

Práce má provádět okresní stavební podnik, ale situace je taková, že první začátky stavby si provádí MNV se skupinou pracovníků z řad důchodců. Dodavatel nemá stavební kapacitu, stavba je v zárodku ohrožena, a proto MNV přistupuje i na toto nouzové řešení. Jako vůbec první se započalo s výkopem rýhy v délce 216 mm pro vodovodní přípojku v sobotu 1. 10. 1983. Práce je prováděna rypadlem řízeným dvěma občany Vlčnova.

Výkop je veden v příkopu podél cesty k budoucí škole, zatím polní. V místech, kde přechází trasa vodovodu na veřejné pozemky jsou práce zastaveny dalším vlčnovským občanem Josefem Bařinou /na Cigánce/ - vlastníkem pozemku s odůvodněním, že ještě nedostal finanční náhradu za tento pozemek. Tento rozpor byl zapříčiněn nevyřešenými záznamy dědictví po Anně Pleslové č. 132. Její dědicové pozemek prodali na polovinu mezi Jos. Bařinu a Frant. Vozára již v roce 1957, avšak o tomto prodeji neuzavřeli kupní smlouvu. Dodatečně byla tato záležitost vyřešena. V okamžiku rozporu rypadlo nemůže pokračovat v práci, protože Jos. Bařina tvrdě zastává svůj názor a musí odjet. Výkop rýhy je dokončen příští sobotu, kdy do trasy se postavily již jen dělostřelecký granáty z druhé světové války nacházející se asi 30 cm pod terénem. Do konce r. 1983 byl vodovod z větší části /200.000,-/ dokončen. Zbývající peníze v hodnotě 120.000,- Kčs byly vyčerpány za skrývku ornice na celé ploše, což dělal rovněž MNV. V průběhu listopadu 1983 byla na stavbu vyslána kontrola čs. banky, která zjistila, že stavba neodpovídá předpisům o financování a měla být zastavena. V prosinci 1983 se uskutečnilo jednání na ONV Uh. Hradiště, které za předpokladu vyřízení výjimky o financování na ministerstvu techniky stavbu znovu povolilo financovat. Těžké jsou začátky prvého roku stavby, ale několik málo občanů, kteří jsou do tohoto víru událostí se stavbou vloženi, věří, že dobré dílo, které bude sloužit našim dětem - příštím generacím si podaří uskutečnit. Jak budou další práce probíhat, bude svědčit tato kniha.

 

Budovatelská činnost MNV Vlčnov v roce 1983

Volební program NF pro rok 1983 neurčoval žádnou akci “Z”. Iniciativa občanů a složek NF byla směřována na akce neinvestičního charakteru. Především na úpravu předzahrádek a veřejného prostranství. V rámci péče o zeleň bylo vysázeno 1.200 ks sazenic smrčků a borovic a 1000 ks keřových růží. Z přidělených prostředků byly opraveny komunikace v hodnotě 50.000,- Kčs. Byly vykoupeny 2 domky určené k demolici za účelem získání veř. prostranství. Jedná se o vykoupení domku Fr. Ondračka 601, který vykoupil n. p. Silnice k rozšíření vozovky. Druhý domek Jana Chromka 761 na Dolním konci vykoupil MNV k rozšíření prostranství. V roce 1983 byla provedena úprava koupaliště v hodnotě 10.000,- Kčs /Zamřížování oken a dveří šaten, nátěry bazénu/. Provoz koupaliště je v režii svazácké organizaci. V tomto roce byla provedena úprava koryta vlčnovského potoka /u PÁLENICE/ v délce 200 m z důvodu, že pálenice neměla dobrý odvoz dopadu.

V roce 1983 z bývalé klubovny SSM /stará univerzita/ zbudována ŠKOLNÍ DRUŽINA /pro 30 dětí/ nákladem 30.000,- Kčs /soc. zařízení, výměna oken, dveří a nový nábytek v hodnotě 40.000,- Kčs.

Bývalá kancelář MNV /dům č. 166/ byl zbourán a na tomto místě je počítáno s vybudováním TRŽIŠTĚ. Pokusně byla činnost tržnice zahájena na parkovišti před KRÁLEM - zatím bez většího zájmu.

PARKOVÉ ÚPRAVY: Volné prostory u SOKOLOVNY /zbouraný dům Jana Beneše/ a vedle prodejny průmyslové zboží ved. Javor /zbouraný dům Chvílíčka, Vozára/ jsou zatravněny a vysázeny OKRASNÝMI keři.

Další menší úpravy: K víceúčelovému zahrádkářskému zařízení /v Pustém/ byla vyčištěna příkopa v délce asi 120 m. Skládka odpadů na ČUPECH, která nebyla povolena, byla již částečně likvidována. Bude zavezena úplně. Na vinohradské cestě /HLUBOČKA/ byla zbudována příčná příkopa k zachycení přívalových vod z lesa proti jejímu vniknutí do rodinných domků.

DEMOLICE DOMU č. 713 Františky a Josefa Koníčka u hlavní křižovatky. Tento dům vykoupen n. p. Silnice Uh. Hradiště se souhlasem majitelů za účelem uvažované rekonstrukci hlavní vlčnovské křižovatky. Za tímto účelem byl již dříve vykoupen a zbourán na křižovatce Josefa Zemka /obch./.

ZAMEČEK “PEPČÍN” v OBOŘE na základě rozhodnutí ONV Uh. Hradiště - odboru kultury byl demolován již v roce 1981 z důvodu nebezpečí jeho zřícení. Tento objekt byl částečně poškozen v době války a ještě více po válce, kde nebyl vůbec udržován. Po jeho demolici je v tomto místě vojenský zájmový bod./Viz: foto/

STAV PRACOVNÍKŮ NA MNV VLČNOV: Předseda Karel KŘAPA č. 812. Od 1. 1. 1983 nastoupila na uvolněné místo - místopředsedkyně Pavla Kučerová č. 954. Místo ing. Chrástkové do funkce ved. správního odboru nastoupil ORLOVSKÝ Věroslav - Veletiny. Dále na MNV pracuje: ORLOVSKÁ Olga /z Veletin/, tajemník MIHEL Stan. /Veletiny/, Ševčíková Marie /Veletiny/ - admin. pracovnice, MOSŤKOVÁ Marie 930 - matrikářka, Majíčková Marie 880 - účetní, Rohlíková Marie 1037- ref., Zemková M. 550 - uklizečka. PRACOVNÍ DOBA: 7.30 - 16.00 , ve středu: 9.00 - 18.00 hodin.

 

POHYB OBYVATELSTVA ve Vlčnově a ve Veletinách 1983

STAV OBYVATEL k 1. 1. 1983

VLČNOV:

3237

Veletiny:

606

Celkem:

3.843

PŘISTĚHOVÁNO

VLČNOV:

36

Veletiny:

15

Celkem:

51

NAROZENO

VLČNOV:

46

Veletiny:

5

Celkem:

51

ODSTĚHOVÁNO

VLČNOV:

53

Veletiny:

6

Celkem:

59

ZEMŘELO

VLČNOV:

39

Veletiny:

11

Celkem:

50

STAV K 31. XII. 1983

Vlčnov

3227

Veletiny

609

Celkem

3.836

 


Další pokles počtu a to: ve Vlčnově o 10 lidí, ve Veletinách více o 3 lidi. Celkem - 7 lidí.

DOMY:
Ve Vlčnově poslední přidělené číslo 1165. Ve Veletinách poslední přidělené číslo 209. Některé domy ve Vlčnově jsou neobydlené nebo i zbourané.

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI VLČNOV - 1983

V roce 1983 ve Sboru pro občanské záležitosti pod vedením předsedy Jos. Zemka č. 1070 aktivně pracují. Anna Mošťková, Marie Vozárová, Dana Koníčková, Vincenc Ondrůšek, L. Zemková, Marie Horňáčková, Marie Pavelčíková, Dáša Kašpaříková, M. Vozárová, Karel Křapa, Jana Mikulcová. Velmi pěkné proslovy dělá Václav VOZÁR, Marta Strouhalová i Vojta Janovský.

SLAVNOSTNÍ OBŘADY:

Svatby - celkem 21 z toho 6 bez církevního obřadu

Vítání do života: 41 dětí z toho 5 bez církevního obřadu

ZLATÉ SVATBY: Koníčková Anna + František č. 650, Pavelčíkovi Fr.+ Frant. č. 449, Pavelkovi Fr. + Karel č. 741, Pavelkovi Marie + Karel č. 783, Kučerovi Marie + Frant. 462, Limanovi Fr+ Fr. č. 234. Další důležité akce v obřadní síni roku 1983:

Dne 20. 2. SLIB JISKER /30 dětí/ u příležitosti 35. výročí VÍTĚZNÉHO ÚNORA
Dne 26. 6. Přijetí 6 zasloužilých členů KSČ: Křapa Karel, Malík Fr., Beňa Jaroslav, Mikulec A., UHŘÍČKOVÁ Boh., Eliáš Jan. Dne 8. 5. PIONÝRSKÝ SLIB - 38 pionýrů. Dne 8. 5. Předání obč. průkazů - 15 lidí. Dne 30. 6. Slavnostní přijetí vycházejících 44 žáků ZDŠ - ROČNÍK 1968- 69
Dne 9. 7. Setkání ročníku 1933 - 45 účastníků. Dne 1. 9. uvítání 59 prvňáčků.
Mimo to: ODESLÁNO 184 písemných blahopřání, 8x blahopřání ČS. ROZHLASEM, beseda s důchodci /380 lidí/, beseda s branci /48 lidí/, návštěva v DD a DPS ve Vlčnově i v Buchlovicích s předáním dárků.

SMUTEČNÍ OBŘADY: POHŘBY 45 z toho 1 občanský - Jarmila Zemková a 2x KREMACE: KŘIVDA Frant. č. 643 a KUČEROVÁ Annastazie č. 623 a na památku zesnulých 1. 11. pietní vzpomínka ve smuteční síni 145 účastníků.

KRONIKU SBORU vede vzorně Jarmila Koníčková č. 934. Jos. Zemek dostal pamětní medaili.

NEJSTARŠÍ OBČANÉ VLČNOVA:

Anežka Jurčíková č. 121 - 94 let, František Moštěk č. 515 - 94 let, Anna KNOTKOVÁ č. 144 - 94 let.

OSLAVA: 30 LET ČINNOSTI SBORU PRO OBČ. ZÁLEŽITOSTI - Vlčnov !
Dne 20. 10. 1983 na plenárním zasedání MNV vyhodnoceni zasloužilí členové: VÁLEK Ludvík 43, Vozárová Marie 953, MIKULCOVÁ Jana 485, KONÍČKOVÁ Jarmila 934, JANOVSKÝ Vojtěch 994, PODŠKUBKOVÁ B. 931, MATOŠKOVÁ Jiřina 19, MOŠŤKOVÁ Anna 930, MOŠŤKOVÁ Marie 930 a MAJÍČKOVÁ Marie č. 990. Dostali knižní odměny.

DŮCHODCI VE VLČNOVĚ: V roce 1983 je ve Vlčnově 841 důchodců. Průměrně měsíčně se jim vyplácí částka 928.000,- Kčs. Mimo to jsou ročně na MNV vypláceny příspěvky na obědy 7.945,- Kčs, na potraviny 24.750,- Kčs, a pohřebné 48.000,- Kčs.

DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. 219 - pečovatelka Jiřina Králíčková - z povolání. Jsou zde 4 občané: STROUHAL Karel /Uh. Ostroh/, Vybíral Miroslav /Jankovice/, Koníčková Marie z Veletin a Kadlčíková Frant. č. 383 /zemřela/.

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MNV - VLČNOV 1983

 

Rozbor příjmů:

ŠKOLSTVÍ

343.000,-

KULTURA

870.000,-

VNITŘNÍ SPRÁVA

1.174,-

Místní hospodářství

102.508,-

stavebnictví

6.388,-

zeměď. daň

48.551,-

daň z příjmu obyv.

9.771,-

daň domovní

123.899,-

správní poplatky

8.256,-

poplatky ze psů

7.950,-

Vlastní příjmy

652.636,-

místní poplatky

3.206,-

pokuty

1.800,-

nahodilé příjmy

5.620,-

převody z FRR (ONV)

314.000,-

ostatní příjmy z ONV

253.397,-

dotace z ONV

617.000,-

Od ONV /přísliby/

470.200,-

PŘÍJMY CELKEM:

2.317.860,36 Kčs

 

 

Rozbor výdajů:

Vodní hospodářství

17.781,-

Soc. zabezpečení

94.234,-

Doprava

50.435,-

MÍSTNÍ Hosp. /osvětlení/

255.230,-

ŠKOLSTVÍ

1.204.675,-

POŽÁRNÍCI

5.790,-

KULTRURA a Sbor obč. zál.

24.977,-

INVESTICE /výkupy domů/

79.597,-

SPRÁVA MNV

335.077,-

Oprava mostů, lávek,

106.263,-

Veřejná zeleň

30.853,-

VÝDAJE CELKEM:

2.316.388,- Kčs

 

Vlčnov opět byl úspěšný v soutěži národních výborů a za umístění dostal 25.000,- Kčs.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST SLOŽEK NÁRODNÍ FRONTY 1983

 

 

HODIN

 

HODIN

 

HODIN

KSČ

860

ČSL

12.644

ČSS

920

SSM

745

ČSTV

5.530

SVAZARM

3.320

ČSŽ

1870

SČSP

380

ČSČK

2.356

SPO

680

ČMS

5.199

ČSCHDZ

1.714

ČSZ

1890

Včelaři

2.539

Svaz ochr. přírody

260

SRPŠ

7548

DV JEDNOTA

1.057

SDR

1.970

KSK

2030

Obč. výbory

750

občané

36.838


 

CELKEM SLOŽKY NF odpracovali 91.100 hodin, z toho mládež 26.100 hodin.

 

VELETINY NA RVAČKU

Pod tímto nadpisem je VE ZPRAVODAJI /Duben 1983/ vysvětleno jak je to ve skutečnosti s Veletinami. Od 1. 7.1980 patří k Vlčnovu a mají MNV ve Vlčnově. POŠTU mají v Hradčovicích. Když je někdo nemocný, tak musí do Uh. Brodu, ale dětské oddělení je ve Vlčnově. Obřadní síň je ve Vlčnově, ale hřbitov mají v Hradčovicích. Včelaři a zahrádkáři jsou v Hradčovicích, část ve Vlčnově a myslivci zase v Míkovicích. A kdo je v JZD, tak paří pod JZD HAVŘICE. Sportovci hrají v Hradčovicích, a kdo chce spořit tak do Uh. Brodu. Je to složité. Děti z Veletin jezdí do Vlčnova a zase opačně dvě třídy dětí z Vlčnova jezdí do Veletin, aby se nemuselo směňovat. Už aby výstavba školy ve Vlčnově byla hotova.

POŠTA VE VLČNOVĚ

V umístění, v zařízení ani v pracovnících nedošlo k žádným změnám proti roku 1982. Důležité údaje z pošty: Televizí 821, RADIA 797. Ve Vlčnově je 98 účastníků telefonů. Lidé měsíčně sází ve sportce, sazce a Matesu 10-12.000,- Kčs. Bylo celkem 58 výherců, ale jen nižší ceny. Balíků prům. měsíčně doručených 361, podaných 363. Peněžních poukázek podaných 2207, došlých 525. Denně novin asi 850 ks. Časopisů se odebírá nejvíce: RODINA a ŠKOLA (104 ks), VLASTA (60), zahrádkář (55), mnoho lidí odebírá JISKRU a Čs. rozhlas a televize.

POČASÍ 1983

Rok 1983 lze charakterizovat jako rok velmi suchý a teplý. Proti roku 1982 teplejší o 0,5 °C a proti 50letému průměru o 0,7 °C. V celkovém množství srážek proti roku 1982 spadlo méně o 59 mm a proti 50letému průměru o 165 mm méně. Měsíc leden byl podle hlášení Čs. rozhlasu nejteplejším měsícem od roku 1771 tedy 212 let nebylo tak teplého ledna. Velmi teplý leden byl i v roce 1853 - před 130 lety. Proti roku 1982 je to rozdíl v lednu o 8,3 °C a proti 50letému průměru o 4,8 °C. Bratislava hlásí 29. 1., že naměřili 13,6 °C /Vlčnov odpoledne 12 °C/. Za celý leden nebylo vyššího mrazu než - 4 °C (1/1). V únoru nejvíce - 12 °C (15. a 16. 2.). Poslední mrazy - 4 °C (12. - 13. 3., a - 3 °C 28. 3.). V roce 1983 bylo zaznamenáno celkem 43 tropických dní (teploty přes 30 °C), zatím co v jiné roky jich bývá 15 - 20. Například 29. 7. odpoledne bylo o 1/2 5 hod. 37 °C a večer ve 22. hod. bouřka. Na podzim první mrazíky - 4°C 24. 10 a pak až - 6° C (13/11). Nejvíce - 13 °C (12/12). Na vánoce 8 °C.

 

PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH A SRÁŽKY

 

 

°C

SRÁŽKY:

 

°C

SRÁŽKY:

LEDEN

3,1 (-1,9)

46,3 (32)

ČERVENEC

21,7 (19,5)

26 (78)

ÚNOR

- 1,9 (-0,3)

25,3 (27)

SRPEN

19,7 (18,6)

28 (72)

BŘEZEN

5,5 (4,5)

25,7 (33)

ZÁŘÍ

15,3 (14,8)

49 (50)

DUBEN

11,2 (9,4)

27,9 (40)

ŘÍJEN

9,4 (9,4)

67 (49)

KVĚTEN

15,8 (14,8)

49,4 (62)

LISTOPAD

1,8 (4)

19 (46)

ČERVEN

17,5 (17,6)

72,9 (64)

PROSINEC

- 0,4 (0,5)

27 (36)

 

V závorce jsou teploty a srážky 50letého průměru. Průměrná teplota roku 1983 byla 9,9 °C (9,2 °C), srážky 424 mm (589 mm). I když to byl rok suchý a teplý, výnosy obilovin byly dobré chválili si i zahrádkáři a vinaři, ale odnesla to cukrovka a pícniny.

Jednotné zemědělské družstvo VLČNOV - 1983

Předseda JZD s. František ŠIK, který tuto funkci ve Vlčnově zastává od 1. 3. 1967 se dožil 60 let a po úspěšném 17letém předsedování odchází do důchodu. Lze říci, že po celou dobu jeho působení mělo družstvo vzestupnou tendenci a se svým kolektivem dosahoval na všech úsecích činnosti dobrých výsledků, za které je nutno s. ŠIKOVI Fr. poděkovat. I když volby nového předsedy budou až na výroční schůzi v začátku roku 1984, je již předběžně zvolen předsedou Bohumil PIŠTĚK z Kunovic, který v našem JZD se s. ŠIKEM řadu let pracoval a vrátil se k nám zpět z JZD NIVNICE. Hospodářské výsledky i v roce 1983 byly velmi dobré, přestože to byl rok sice teplý, ale velmi suchý.

 

Ekonom JZD ing. MALINA zpracoval pro porovnání hosp. výsledky za 3 roky:

 

UKAZATEL

/v tisících/ 1981

1982

1983

TRŽBY z VÝR. ČINNOSTI

437.100

43.710

46.424

Dotace k tržbám

1.521

1.663

1.748

VÝKONY CELKEM

37.087

43.454

46.685

Materiálové náklady

18.447

22.913

25.703

MZDOVÉ NÁKLADY

6.590

6.783

7.428

ZISK

8.557

10.066

9.780

 

S těmito výsledky se řadí naše JZD mezi přední družstva v okrese.

Rostlinnou výrobu hodnotí agronom Jan KUČERA č. 580. K nejúspěšnějším plodinám v tomto suchém roce patřily obiloviny. Místo plánovaných 5 tun z ha bylo docíleno prům. výnosu 5,91 tuny a v porovnání s rokem 1982 se tržní produkce obilovin zvýšila o 100 vagónů. Žně začaly již 9. července a pracovalo 14 obilních kombajnů - celkem 1.010 ha obilovin. Největší výnos dala ozimá pšenice SLÁVIE na výměře 109 ha / prům. 6,4 ha/. Žně skončily 23. 7. V důsledku nedostatku srážek byly nižší výnosy pícnin, kukuřice na siláž i cukrovky. viz: strana 312

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA v JZD VLČNOV patří k nejlepším v okrese Uh. Hradiště.  Zootechnička ing. KULOVANÁ Anna /z Buchlovic/ zase uvádí, že nejlepších výsledků je dosahováno ve výrobě mléka, u něhož JZD překročilo plán o 11,3% při ø spotřebě 0,23 kg jádra na výrobu 1litru. V roce 1983 užitkovost vzrostla o 294 litru na dojnici. Ocenění se na tomto úseku dostalo kolektivu BRIGÁDY SOC. PRÁCE z velkokapacitního kravína a jejich vedoucí Božena Chvílíčková převzala čestné uznání od KV KSČ Brno dne 7. 12. 1983 za dosažení 5380 litrů mléka na dojnici. Vlčnovský VKK patří k nejlepším v Jihomoravském kraji. První místo v okrese zaujalo naše JZD i za nejnižší hynutí telat, včetně nutných porážek. Vynikající výsledky ve výrobě mléka jsou zásluhou celého kolektivu pracovníků, velmi kvalitního stáda, využíváním genofondu našich dojnic i diferencovanou výživou, řádnou přípravou dojnic, prvotelek a laktaci. Vyvíjí se úsilí o individuální dávkování jadrných krmiv pomocí počítače. Na úseku výroby vepřového masa je zajišťována výroba v souladu státního plánu /vázáno limitem jadrných krmiv/ a odchov kuřic je realizován jen z uspořených krmiv.

MECHANIZACE v JZD pod vedením hlavního mechanizátora Pavla MÍŠKA /z Hluku/ se dále rozvíjí. Úspěšně pokračuje výstavba mechanizačního střediska /výstavbu vede ing. Jan Beneš/. Dobře si vedou na úseku zlepšovatelského hnutí. V roce 1983 byl podáno 5 zlepšovacích návrh, což přineslo hodnotu celospolečenského prospěchu 246.393,- Kčs a na odměnách vyplatili 7.350,- Kčs.

V JZD Vlčnov je 8 brigád soc. práce se 151 členy. Závazky v roce 1983 v hodnotě 785.000,- Kčs překročili o 1 milion Kčs.

ÚTOČÍME NA ZLATO: KRONIKÁŘSKÉ ZÁZNAMY ČASTO sledují hospodářské výsledky, ale čas od času je nutno se podívat i na konkrétní činnost jedné z brigád socialistické práce. Snad tento titulek je trošku odvážný, ale ti, kterých se to týká, opravdu jsou na nejlepší cestě zlato získat.

Kolektiv BSP, který má tyto ambice, je již 3 roky držitelem stříbrného odznaku BSP a jeho práce není jen na papíře, ale každý se může přesvědčit o tom, že v tomto kolektivu chlapů dokáží vzít práci za správný konec. Sedíme nad kronikou BSP mechanizačního střediska s vedoucím Josefem MISGOU a postupně se dovídáme o této čistě chlapské brigádě. Je jich 24. Na snímcích v kronice je dokumentována činnost a zároveň pěkná vzpomínka na to, co mají za sebou. Nejvíce fotek a zápisů se týká jejich pracovní činnosti. Co všechno dělají - odpovídá: “Co je třeba a také se snažíme, aby kolektiv nezůstal jen pracovním kolektivem, ale děláme i mnoho akcí mimo zaměstnání. A to je pro naši dobrou partu rozhodující. Mimo svoje pracovní povinnosti, ať je pátek nebo svátek, plníme svědomitě a navíc máme svůj závazek, který mimo jiné obsahuje, že každý zdarma odpracujeme minimálně 10 brigádnických hodin na výstavbě nových dílen, že budeme šetřit el. energii a pravidelně sbírat sběr. Naši členové podali 25 zlepšovacích návrhů, které šetří čas, materiál, snižují pracnost, zvyšují bezpečnost. Víc jak polovina členů bezplatně darovala krev. Naši členové provádějí montáž vazníků na výkrmně býků, před tím jsme postavili posklizňovou linku. Prostě - kde je třeba, tam jsou naši členové.” A co mimopracovní vyžití? “I tady je naše parta jako celek, pořádáme různé akce i pro rodinné příslušníky. Třeba zájezdy na ŠÍRAVU, do PRAHY, pořádáme oslavy MDŽ. Nejvíce se zaměřujeme na práci s dětmi. Pořádáme zájezdy do ZOO LEŠNÁ, do krytého bazénu, do divadla a další. Pro děti jsme pořádali také MIKULÁŠKOU NADÍLKU s promítáním filmů. Také sportujeme. Sehráli jsem utkání proti technikům, zúčastnili se přeborů ve volejbalu mezi JZD. Naše činnost je velmi pestrá a zajímavá.” Titulek ÚTOČÍME NA ZLATO je sice odvážný, ale pokud zlato získají, bude v pravých rukou. /Viz: tisk/.

Stroje a zařízení v JZD jsou udržovány v pořádku a hony velikosti 20 - 40 - 60 - 80 ha, jak ukazuje plánek na předcházejícím listě odpovídají zatím výkonům těchto strojů. Velmi výkonné stroje - tzv. druhé a třetí generace musí být využívány v rámci kooperace.

 

OPP JAKOS UH. HRADIŠTĚ - PROVOZOVNY VLČNOV - 1983

Provozovny ve Vlčnově podléhají OPP Jakosu, v jehož čele je stále řed. ing. Jar. Čagánek, a také ve Vlčnově proti roku 1982 nedošlo k podstatným změnám. Poměrně hodně se mluví o jedině změně v AUTOSERVISU - vedoucí Jos. Zemek č. 1070 odkud na vlastní žádost odešel do Ostravy mistr Karel MOŠTĚK č. 958 a na jeho místo byl schválen František Pavelka. Vyučil se automechanikem Milan Hruška a ze ZVS přišel autolakýrník Petr Vozár. Z důležitých ukazatelů: Celkový výkon: 5.633.000,- Kčs, průměrná mzda pracovníků 2.554,- Kčs. Celkový počet zakázek 4.811, počet garančních vozů 433 ks, počet renovací 42.129 ks. V dílnách položeno 200 m² dlažby, rozšířen sklad barev a dokončeno oplocení od Solíkového. Vedle rampy proti soc. zařízení rozšířena cesta a vybudovány chodníky. Dále byla dokončena a vybavena nová čekárna s televizí v areálu vrátnice. Do dílen zakoupena zkoušečka karburátorů SSK - 4. Úspěšně proběhlo v Praze schvalovací řízení EKONOMETRU U1/fotka a popis ekonometru byla i ve Světě motorů/. V měsíci srpnu uspořádali Čedokem 3denní zájezd na Slovensko /autoopravna Kovostav Bánovce, Vrátná dolina, Žilina a Oravská přehrada/. Dále 11 pracovníků s rodinnými příslušníky uskutečnili 2 denní zájezd tematický do AZ Praha i s návštěvou Karlínského divadla.

PROVOZOVNA - výroba drobného kovového zboží pod ved. Jos. Zemka č. 742 zaměstnává 33 pracovníků z toho 26 žen a pouze 2 pracovníci jsou přespolní /Uh. Hradiště a Uh. Brod/. Celkové výkon 2.744.562,- Kčs, z toho čistý zisk pro OPP Jakos činil 1.494.617,- Kčs. V roce 1983 vyrobili 391.629 kovových a jiných odznaků, 5.400 ks různých vyznamenání pro vzorné a zasloužilé pracovníky i podniky, 11.928 ks medailí prům. 60-70 mm a to jak se sportovní tématikou i pro vzorné pracovníky, podniky - téměř do celé republiky. Pro oděvní průmysl Prostějov a Trenčín vyrobili 578.000 ks opaskových spon a okrasných přívěsů na kalhoty - 47.000 ks. Dále zhotovili 143 ks raznic potřebných k výrobě odznaků. Pro obchod “DROBNÉ ZBOŽÍ” vyrobili 156.000 ks dětských digitálních hodinek a 108.000 kusů hodinek ručičkových, 13 ks pečetítek na pečetění balíků a poštovních dopisů. V ostatních provozovnách ve Vlčnově v roce 1983 proti roku 1982 nebylo podst. změn.

 

ÚSTŘEDÍ LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBY - KERAMIKA VLČNOV v roce 1983

pod vedením mistra umělecké výroby Antonína MOŠŤKA zaměstnává 13 lidí a to: v KRUHÁRNĚ /7/, pec+ příprava materiálu /1/, malírna /4/, uklizečka /1/. Provozovna v současné době je bez učňů. V roce 1983 provozovna Vlčnov vyrobila 409 q keramické hlíny dovážené z Věteřova a vyrobený materiál byl dodáván do Prahy - Netolice, Uh. Hradiště, Strážnice, Bratislava, Ostrava. Vedoucí výroby Ant. Moštěk byl na studijní cestě v Bulharsku. Plán výroby byl splněn 6. 12. 1983. Dne 15. 12. 1983 byla vyrobena a odeslána kolekce majoliky pro firmu BUSSE- NSR /Mnichov/, obsahující 45 druhů výrobků - celkem 150 ks. V současné době se na export dává 50 - 60 % zboží - převážně do NSR /majolika/.

 

LIDOVÁ KNIHOVNA ve Vlčnově v roce 1983 vedená

Janem MIKULCEM č. 533 plnila velmi dobře svou základní funkci - být prostředníkem mezi knihou a čtenářem. Dva dny v týdnu /pondělí a pátek/ se ukázaly po 6 letech od jejich zavedení jako vyhovující půjčovní doba. Stálý zájem o knihy i z řad dětí, mládeže a dospělých svědčí o tom, že kniha bude mít věčně své příznivce. Podle evidence z rok 1983 měla knihovna 405 čtenářů v tomto věkovém složení: 185 /do 14 let/, 107 /do 19 let/, 113 /ostatní/. Těmto čtenářům byla zapůjčeno 6835 knih těchto druhů: Marxismus-Leninismus /70/, společensko-pol. literatura /275/, přírodovědná /61/, zemědělská /50/, technická /107/ různé odb.-naučné /114/, krásná literatura /3.272/, naučná lit. pro mládež /407/, krásná lit. pro mládež /2479/. Kromě knih bylo zapůjčeno 796 různých časopisů. Knihovna má 10.400 svazků a v roce 1983 čtenáři navštívili knihovnu 2.007 krát.

KINO ve Vlčnově

nepřetržitě od r. 1951 vede Jos. KONÍČEK 492, ale návštěvnost klesá. Plán představení 110 splněno 95, plánovaná návštěvnost 9.500 - skutečnost 6.942 lidí, plán tržeb 33.000,- splněno 22.129,- Kčs, zařazeno 82 filmů, ø návštěvnost jen 73 lidí a prům. tržba na 1 představení jen 233,- Kčs. Těžko říci v čem je vina - jistě ne ve vstupném 3- 5,- Kčs. Asi televize.

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově v roce 1983

pod vedením ředitele KSK s. Františka KONÍČKA č. 1100 s radou Klubu a 30členném výboru bez podstatných změn proti roku 1982 vykazuje po celý rok bohatou činnost. Hala je denně využívána od rána do večera a to v dopoledních a odpoledních hodinách školou - tělovýchova žáků a večery jsou rozplánovány pro sportovce - zejména ZRTV, ODBÍJENOU, HÁZENOU, usilovně trénují a nacvičují všechny naše národopisné soubory i dvě dechové hudby. V hale jsou z velké části všechny akce podle schváleného jednotného plánu kulturně výchovné činnosti celého roku. V roce 1983 bylo v obci celkem 31 tanečních zábav a 35 různých přednášek a školení. Hala je také pronajímána i různých složkám a organizacím mimo naši obec pro pořádání plesů, oslav a výročních schůzí. Celoroční provoz KSK je velmi nákladný a výbor musí usilovat o zajišťování těchto finančních prostředků. Členy rady klubu jsou i zástupci JZD Vlčnov, MNV Vlčnov, OPP Jakos, SD Jednota a TJ Vlčnov, kteří celkem ročně dle uzavřených smluv na provoz KSK přispívají částkou 150.000,- Kčs. Naše klubové zařízení patří k nejlepším v okrese.

Z činnosti našich souborů: Chloubou Vlčnova je soubor VLČNOVJAN, který vede Břeťa Mikulec a Petr Pančocha a má 40 členů. V roce 1983 měl 14 úspěšných vystoupení. Vystupoval 2x na Slovensku - v Terchovej a Dzúru, doma na oslavách MDŽ, pro sovětské turisty, se souborem z Malty, na únorových oslavách v Boršicích a jinde. Svým vystoupením obohatili vlčnovské slavnosti. Na krajské přehlídce v Chudčicích získali 1. místo a postupují pro rok 1985 do Celostátní soutěže. Dalším souborem je ŠOHAJEK, který vede Šuranský a s. Poláchová z Hluku. Soubor má 35 členů a také vystoupil při vlčnovských slavnostech. Velmi dobrých výsledků již řadu let vykazuje soubor VLČNOVJÁNEK pod vedením učitelek s. Mikulcové a Jurčíkové. Několikrát získal vyznamenání na okresních přehlídkách a vystupoval ve Strážnici a ve Starém Hrozenkově. Vystoupili na MDŽ i při vlčnovských slavnostech.

Nejmladším a nejpůvabnějším naším souborem jsou ČEREŠNIČKY, které nacvičuje uč. Plachá a Kučerová a v roce 1983 vystupovaly 7x /pro sovětské turisty, MDŽ, v Luhačovicích, při vlčnovských slavnostech, při besedě s důchodci i při okresní přehlídce dětských souborů. Vždy mají velký úspěch.

80 LET DECHOVÉ HUDBY VLČNOV: Před 80 lety /1903/ začala ve Vlčnově “muzicírovat” dechová hudba s prvním kapelníkem Fr. Vozárem. I přes těžké finanční začátky, se počet hudebníků rychle rozšiřoval a během několika let se tato hudba stala nositelkou a význačnou reprezentantkou folklóru Moravského Slovácka v celém okolí. A to když kapelník František Vozár složil známou skladbu “CHLAPCI VLČNOVJANÉ”, její popularita ještě zesílela. Zájezd na kongres do Vídně v roce 1912, několikrát vystoupení v Praze, účast při filmování filmu “MARYŠA” a dalších akcích jen zvyšovali a podněcovali u hudebníků elán se více hudebně zdokonalit a rozdávat krásu vlčnovských krojů, tak jak ji zkrásnil malíř Slovácka a přítel hudby JOŽA ÚPRKA. Po smrti Fr. Vozára v roce 1932 vedl 3 roky hudbu Jan KONÍČEK, v roce 1936 Metoděj PAVELKA, 1936-37 Jan Koníček a Šimon Koníček, 1938-57 Fr. Pavelka. Zvláštností hudby bylo, že již po 10 letech svého trvání měla hudba vlastní barevnou propagační pohlednici, na které byla hudba v kroji včetně 1. verše “CHLAPCI VLČNOVJANÉ”. Největšího rozkvětu však dechová hudba dosáhla po osvobození 1945, kdy kapelník Fr. Pavelka v krátké době naučil hrát přes 20 mladých chlapců, z nichž někteří v naší hudbě hrají dodnes. V letech 1958-1967 vedl hudbu Fr. Pavelka mladší a od roku 1968 dodnes Stanislav Kučera. V posledních 15 letech se dechová hudba zúčastnila význačných kult.-politických akcí nejenom v ČSSR, ale i v zahraničí. Účast na oslavách hudeb a měst HALLEINU, SALZBURKU v Rakousku, vystoupení hudby na “DNECH BALTU” v ROZTOKU, několikrát v NDR v Dahlenu, na Moravském plese v Praze, mírových slavnostech v Pelhřimově, Ostravě a jinde /Strážnice, St. Hrozenkov/. V této hudbě Stan. Kučery hrají jen Vlčnovjané. /Viz tisková dokumentace, fotodokumentace ! /

Druhá naše dechová hudba VLČNOVJANÉ řízená uměleckým Antonínem KONÍČKEM hrající pod uměleckou agenturou měla letos přes 120 vystoupení a stává se po Moravance a Mistříňance nejpopulárnější hudbou. V této hudbě ubývá Vlčnovjanů. Obsazení hudby: KONÍČEK Antonín - dirigent + trumpeta. Další trumpety: Moštěk Jan (Vlčnov), Slavík Fr. (Gottwaldov), Krsička Jindřich (Uh. Hradiště), tenor Nevařil P. st., Fantura Zdeněk (Uh. Brod), pozoun - Nevařil P. ml., klarinety: Koníček Josef, Šebesta J. (Sudoměřice), Jordán Pavel (Jalubí), Procházka Drah. (Nedakonice), trombon - Mahdalík Jos., Melafon - Mlýnek Jos., Chmelař Lad. (Uh. Hradiště), tuba - Dacík Josef. Zpěváci: Koníčková Věra, Smíšovská Věra (Uh. Ostroh), Zabránová Marie, Malina Jos., konferenciérka: Marie Křapová, zvukař - Ant. Křapa.

 

Vlčnovjanka v roce 1983 vykazuje celkem 118 akcí, z nichž uvádíme aspoň - kde účinkovali:

 

Leden:

Kroměříž, Uh. Brod, Vrbice, Uh. Hradiště, Lukov, Ples KSK - Vlčnov

Únor:

Velké Opatovice, Třebíč, Strážnice, Lipník, Hrubá Vrbka, Vsacko, Telč, Piešťany

Březen:

Častokrát MDŽ ! Židlochovice, Drnholec, Hrušovany, Nesovice, St. Město, Adamov, Vyškov, Jarošov, Holešov, Kašava, Č. Budějovice, Tábor, Kašava, Brno, Milevsko, Sloup,

Duben:

VÍDEŇ (11.- 13. 4.) a znovu VÍDEŇ (18.- 21. 4), BRNO, Blansko, Jakubov, Vlčnov,

Květen:

Jaroměř, Gottwaldov, Ostrava, Králíky, Náchod, Jasenná, Blansko, Vlčnov (koštýř),

Červen:

Val. Klobouky, Konopiště, Křenovice, Slavíkovice, Svojšice, Náchov,

Červenec:

RAKOUSKO - 5 dní: 28. 7. - 4. 8., Lešany /Dovolená !/.

Srpen:

Šatov, UNÍN, Dačice /Dovolené !/.

Září:

Žatec, Ústí n. Lab., Liberec, Mimoň, Kadaň, Přerov, Č. Buděj., Uh. Hrad. /koštýř/

Říjen:

Zbýšov, Bílovice u Jihlavy, Třešť u Jihlavy, Kobylí, Brodské, Přibyslav,

Listopad:

Uh. Hradiště, Kroměříž, Hulín, Slavkov u Brna, Svitavy, Velká n. Veličkou, V. Bílovice,

Prosinec:

Třebíč, Letohrad, Uhřetice, Košťálov, Drnholec, Hevlín, Kostelec, Kopřivnice.


Vlčnovjanka v dubnu natáčela v Brně do televize a pak vystupovala v televizním programu: “KOMU TO HRAJÍ”. Bylo to velmi krásné.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ 27. - 29. 5. 1983

byly zahájeny v pátek 27. 5. večer v hale KSK místním kolem soutěže “SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ”. Při dechové hudbě Vlčnovjance vyhrál Fr. Knotek /Od Mistřína cestička/, II. místo Marie Vozárová /Pretěká voděnka/, III. Javor Jan /Vinohradem/, IV. Kužela Zd. /Vlčnove, Vlčnove/, V. Moštěk Josef /Večerní dědinú/. Další účastníci: Hejdová Marcela, Podškubka Jan, Vozárová Magda, Trtek Stanislav, Mošťková Marta, Šuranský Ant., Zemánek Petr, Šobáň Ant., Mošťková Marie, a Buráňová Věra. Z cimbálovkou BURČÁCI zpívaly děti: Plachá Veronika, Trtek Tomáš, Mošťková Kateřina, Ulčík Pavel, Hrabalová Jarmila, Pavelčík Zd., Šmídová Irena, Vozár Milan, Pleslová Veronika a MIKUŠKOVÁ MICHAELA. Koštýř obohatil několika písničkami oblíbený zpěvák Jožka ČERNÝ, který nestačil rozdávat autogramy.

Důstojným zahájením slavností bylo předání vlády loňského krále Fr. KOVÁŘE letošnímu králi Fr. KONÍČKOVI, který slíbil před svou družinou, že bude dobře panovat nad vlčnovskými písničkami, tanci a kroji. V sobotu dopoledne se zaplnil sál příznivci výtvarného umění - především pak díla Joži ÚPRKY. O všem zajímavém vyprávěli historikové Dr. Met. Zemek, Dr. Jos. Beneš, Dr. V. Frolec, Dr. J. Pelikán a spisovatelka Květa Turečková - Čambalová. Odpoledne vítal hosty soubor Olšava, vyprávěl Dr. J. Beneš, dramaturg BROLN, Slávek Jakubíček a Jiří Jilík - autor vlčnovských vyprávěnek.

Herečka JIŘINA ŠTĚPNIČKOVÁ poctila Vlčnov svou návštěvou, která u nás před 50. lety natáčela svoji slavnou MARYŠU ! I dnes bydlela u týchž Kovářů (naproti Sokolovny) a spala v téže posteli pod touž peřinou, aby si připomněla své mládí. Její vzpomínky na Vlčnov byly hřejivé. Večer v sále rozbouřila náladu VLČNOVJANKA v premiérovém pořadu CHLAPCI VLČNOVJANÉ pod vedením Ant. Koníčka s konferenciérkou Marií Křapovou. Pro vytrvalce byla do rána zábava v búdách. V neděli dopoledne v pořadu “Léto, milé léto …” na stadiónu se představil soubor Hradišťánek, Kohútek, Rozmarýnek, Veleťánek, Jičíňánek a soubor z Buchlovic. Návštěvníci mají možnost si prohlédnout i výstavy bohatých sbírek vlčnovských krojů, výšivek i památkovou architekturu.

Neděle odpoledně 29. 5. vyvrcholila JÍZDA KRÁLŮ, která vyjela z Dolního konce na Horní konec a pak v průvodu na stadion. Souběžně s jízdou králů soubor Lúčka z Kudlovic předváděla v ulicích obce slovácké zvykosloví. Velmi se líbil i soubor z Těrchové. Odpoledne na stadionu v pořadu “Z pokladnice krásy” vystoupil náš soubor Čerešničky, Vlčnovjan, Šohajek, Vlčnovjan, pak vystoupili Brozané, Hradišťan, soubor z Těrchové u Žiliny. Za krále jezdili chlapci ročníku 1965 a králem byl Fr. KONÍČEK.

Vlčnovské slavnosti v roce 1983 byly velmi zdařilé - odhadem účast 20.000 návštěvníků. Vedoucí odboru ONV Uh. Hradiště Dr. Marie Křivdová ve Slovácké jiskře 28. 9. 1983 píše článek pod nadpisem SLAVNOSTI VE VLČNOVĚ S PERSPEKTIVOU, nutnost vybudování přírodního amfiteátru a výbor KSK ve Vlčnově začíná v tomto směru odpovědně jednat.

 

Přehled o důležitých a úspěšných akcích v KSK v r. 1983:

 

8. 1.

Krojový ples Klubu sportu a kultury s vystoupením i cizích souborů

650 lidí

6. 3.

Soutěž dětských zpěváků “O KRÁLOVSKOU RŮŽI” s oslavou MDŽ

200 lidí

24. 2.

Dětský karneval s přehlídkou a vyhodnocením masek

400 lidí

26. 6.

Vystoupení folklórního souboru z MALTSKÉ republiky

200 lidí

23. 7.

Beseda u cimbálu - 170 lidí; 4. 11. Beseda u samovaru

40 lidí

20. 11.

Beseda s důchodci

350 lidí

26. 11.

Kateřinská zábava

300 lidí

3. 12.

Diskotéka s besedou z psychologie

účast 240 lidí

 

Ostatní akce /plesy/ jsou uvedeny v činnosti jednotlivých složek Národní fronty.

ZÁKAZ KOUŘENÍ ! Toto usnesení bylo přijato radou MNV i radou KSK, že v hale při všech akcích se nebude kouřit. Toto usnesení se důsledně dodržuje, většina lidí to přijala s povděkem, i když někteří kuřáci reptají.

V roce 1983 dne 4. 6. za účasti asi 200 diváků OKRESNÍ kulturní středisko zajistilo PŘEHRÁVKY DECHOVÝCH SOUBORŮ v hale KSK ve Vlčnově. Druhou akcí dne 4. 12. 1983 za účasti 500 diváků byla okresní soutěž dechových hudeb “O ZLATOU KŘÍDLOVKU”, kde I. místo získala dechovka Javořinka - sdruženého závodního klubu skláren se Strání II. místo získala STŘÍBRŇANKA z JZD Babice. Pěkně hrály i dechovky z Ostr. Nové Vsi, Uh. Ostrohu a Ostrožské Lhoty.

 

Základní organizace KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA ve Vlčnově - 1983

- vstoupilo do nového roku ve znamení příprav výroční členské schůze, z které byla 14. 1. 1983. Zhodnotila činnost organizace za rok 1982 a celé volební období a v souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ vytýčila nové úkoly na úseku vnitrostranické práce, uplatňování ved. úlohy KSČ v obci, na úseku agitace, propagace, ideologické práce a úseku pol. organizačním. Cílem stranické práce je prostřednictvím složek NF a všech spol. institucí získávat stále větší okruh občanů na veřejném dění ať již v budovatelské oblasti a veřejně prosp. práce, v oblasti kultury, tělovýchovy, zájmové činnosti a tím rozmnožovat společenské hodnoty ve prospěch celé obce. Zvýšení společenské aktivity občanů nutně povede k posílení jejich spol. vědomí, k rozvoji soc. osobnosti, ke zvýšení životní a kulturní úrovně obyvatelstva a k posílení mírového hnutí. ZO KSČ bojuje a bude odsuzovat všechny negativní jevy, které jsou cizí dalšímu rozvoji soc. společnosti. Nejvyšší důraz klade na mladou generaci. Do čela vedení byl zvolen 9.členný výbor. Předseda s. Karel Moštěk 958, místopředseda s ing. Vojtěch Dostálek 1100. Hospodář - Jar. Koníček 347, jednatel - Jan Koníček 934. Dále: Karel Křapa 812 - člen výboru pro styk s MNV, Zdeněk Zemek 1100 - zodpovědný za řízení stranických skupin, Jan Eliáš 567 za obč. výbor, Jarmila Podškubková 1079 tiskový důvěrník, Jaroslava Mikulcová - 1049 pro styk s JZD. Ve IV. čtvrtletí 1983 došlo v důsledku uvolnění Karla Mošťka z funkce předsedy a člena výboru na jeho vlastní žádost ke změně funkcí. Předsedou je ing. Vojtěch Dostálek, místopředseda Jan Eliáš, výbor doplněn o Fr. Ulčíka - pro styk s NF. Členská základna ZO se v průběhu roku zvýšila. V jejich řadách je většina členů ve starobním důchodu. Členové a kandidáti v aktivním věku jsou vedeni jako registrovaní a jejich počet trojnásobně převyšuje počet členů ZO. Velkou pozornost věnuje ZO rozšiřování členské základny o mladé uchazeče o vstup do strany. S cílem zkvalitňování členské základny posuzuje jejich původ, charakterové vlastnosti, vztah k vědeckému světovému názoru, pracovní výsledky a angažovanost v pol. a veřejném dění vůbec. V roce 1983 se výbor ZO KSČ sešel 28x na řádné a 4. mimořádné schůzi výboru.

Výbor ZO KSČ připravil 12 členských schůzí, na kterých byly řešeny aktuální otázky veřejného života v obci /činnost KSK, plnění Jednotného plánu kult. výchovné činnosti, činnost v JZD, komise pro ochranu veřejného pořádku, komise přestupkové v souvislosti s opatřením proti porušování soc. zákonnosti protispolečenskými živly, činnost ŠKK, složek NF, sboru pro obč. záležitosti, SČSP a jiné. ZO KSČ zorganizovala jarní a podzimní veřejnou stranickou schůzi, na kterých informovala občany o svých záměrech, hodnotila plnění volebního programu a získávala občany pro jeho realizaci. Z podzimní veřejné schůzi byla odeslána protestní rezoluce k rozmístnění raket v záp. Evropě. Aby všichni občané byli informováni o důležitých otázkách v životě obce, ale i o důležitých celostátních a mezinárodních událostech, řídila práci agitačního kolektivu, který zajišťoval rozhlasovou, názornou i osobní agitaci a v roce 1983 vydal 4 čísla místního ZPRAVODAJE. V početných společenských organizacích Národní fronty byly ustaveny stranické skupiny, které rovněž řídí výbor ZO KSČ. Jejich úkolem je prosazovat stranická usnesení ve složkách NF a zabezpečovat jejich realizaci. V roce 1983 byla ustavena nová stranická skupina ve Svazu zahrádkářů a na MNV Vlčnov.

ZO KSČ je také organizátorem masově politických a kulturně společenských akcí. V tomto roce uspořádala spolu se SRPŠ ples pracujících, jehož výtěžek věnovala škole, byla spolupořadatelem místních oslav 35. výročí Vítězného února, organizovala veřejnou manifestaci k 38. výročí osvobození obce, podílela se na organizace vlčnovských slavností a opět organizovala oslavy 66. výročí VŘSR.

Další rozvoj integrovaných obcí Vlčnov - Veletiny se snažila zajistit společným jednáním se ZO KSČ Veletiny, na kterém byly řešeny rozhodující otázky pro sblížení obyvatel obou obcí.

Také snaha o užší spolupráci se všemi ZO KSČ v působnosti ZO KSČ Vlčnov /ZO KSČ v JZD, ZO KSČ v OPP Jakos, ZO KSČ při ZŠ/ sleduje jediný cíl: Sjednotit všechny členy strany ke společnému úsilí v zabezpečování rozvoje hmotných a kulturních potřeb všech občanů naší obce.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově v roce 1983

pod vedením předsedy Karla Zemka č. 1067 úspěšně rozvíjí činnost všech oddílů. Již v počátku roku 5. 1. 1983 je pořádán II. ples STADIONU, kde i filmová kamera KSK zachycuje vyhodnocení nejlepších sportovců našeho okresu. Na odpolední besedě je přítomen olym. vítěz Ludvík Daněk a zasl. mistr sportu Václav Pěnkava. Dne 20. 2. 1983 na výroční konferenci byl schválen plán činnosti na rok 1983 a jeden z hlavních úkolů je odpovědná příprava oddílu kopané na připravovanou reorganizaci, kdy bude I. B. třída zrušena a účast v I. třídě kraje nám může zaručit nejhorší 11-12 místo v tabulce. Předsedou oddílu je Fr. Pavelčík č. 1024, trenérem Jos. Šrámek a hrajeme až na brankáře JURČE Ant. z Uh. Brodu jen s vlčnovskými hráči. Byly to těžké zápasy, ale přece z I. B třídy jsme nespadli do okresního přeboru, protože umístění na 10. místě s 30 body stačilo pro zařazení Vlčnova do I. třídy krajské soutěže. V podzimním kole hrajeme špatně a s 9 body končíme na 12. místě /před KVASICEMI a HLUKEM/. Na jaro 1984 bude mnoho starostí s udržením v soutěži. Vlčnov B hraje v základní třídě a z 10. je na 9. místě. Dorost trénoval brankář I. mužstva Jurča a jsou v tabulce poslední. Nejlépe hrají žáci pod vedením Fr. Koníčka. Pořadí v tabulce I. mužstva: KUNOVICE, JALUBÍ, SLAVIČÍN, NAPAJEDLA, BÍLOVICE, MALENOVICE, NIVNICE, Val. Klobouky, Nedachlebice, Sl. Slavia B, Želechovice, VLČNOV, KVASICE, HLUK. /Prohráli jsme doma s NIVNICÍ 1:3, s Malenovicemi 1:2/.

HÁZENÁ je našim nejúspěšnějším oddílem pod vedením Dr. Plachého Ant. a trenéra Alfonse BALCARA. Mladší žákyně v krajském přeboru skončili třetí - za Jiskrou Otrokovice A a TJ LET Kunovice. I starší žákyně byly třetí za Orokovicemi a Gottwaldovem. Jsou vítězi okresní pionýrské ligy a přeborníky SHMP v okrese 1983. DOROSTENKY jsou na I. místě a mají šanci postoupit do II. ligy. Je to vzorný ODDÍL!

ODBÍJENÁ pod vedením Fr. KUŽELY vykazuje rozdílné výsledky. Zatím co dorostenci jsou přeborníky okresu muž skončili na 9. místě, ale je to mladý dobrý kolektiv - z přeřazených dorostenců. Žáci jsou na III. místě. Bylo získáno 12 nových hráčů.

STOLNÍ TENIS vede Václav Knotek, hrají a trénují v SOKOLOVNĚ a vedou si dobře.

KULTURISTIKU rovněž v SOKOLOVNĚ vede Jan Kohutič. Okresního přeboru v silovém trojboji 10. 9. 1983 v Uh. Brodě se zúčastnilo 6 závodníků TJ Vlčnov /jsou to i cizí/: Kohutič Jan, Kozák Jaroslav, Janeba Jaroslav, Němec Martin, Birčák Vlast., Koňařík Josef.

ZRTV: muže cvičí stále Zdeněk Králíček a ženy Věra Zemková.

Oddíl ŠACHU vede Lad. Ryšavý ml. , skončili na II. místě v tabulce okr. soutěže.

V roce 1983 byly dobudovány na stadionu garáže pro 2 autobusy a TJ má i dvě nákladní auta s povolením vedlejší činnosti. Pro Frutu Nivnici jezdí s novou AVIÍ Fr. Moštěk a Karel Moštěk. Obrat finanční je za rok vyšší než 1milion Kčs. Bylo celkem 802 položek. Příjmy 1.095.000,- Kčs, výdaje 1.078.000,- Kčs. Je to veliká starost výboru TJ a díky velké iniciativě výboru - hlavně některých jednotlivců /Staňa Trtek, Karel Moštěk, Jar. Koníček, Fr. Pavelčík/, že nám pomáhá i OV ČSTV a hlavně ÚV ČSTV Praha, kteří nám pomohli k zakoupení autobusů i nákladních aut. I tak výbor TJ organizuje sběr kovového šrotu - nasbírali 350 q, určitou finanční pomocí je i obnos z pálenice, kde TJ zajišťuje palivo. Členové TJ v roce 1983 odpracovali 1230 brig. hodin na opravách a údržbě sportovního areálu. Výbor TJ každoročně organizuje karneval na stadionu před Jízdou králů a na hody.

Už více než 12 let se udržuje družba s Motorem Dahlen - NDR. V tomto roce NDR navštívilo 25 hráček házené s funkcionáři TJ a ve Vlčnově byly zase z Dahlenu dorostenci fotbalu. Naše házenkářky porazily BSG Medizin Wermsdorf 20:13, však naši fotbaloví dorostenci s Motorem Dahlen prohráli 2:3. To je sport a důležité je, že družba TJ VLČNOV - MOTOR DAHLEN se úspěšně rozvíjí nejen v kopané, ale i v dalších sportech. První zájezd do Dahlenu uskutečnili fotbalisté 6.- 9. 10. 1970 pod vedením Ant. Staroby 558 a Vojty Janovského 994.

 

Socialistický svaz mládeže ve Vlčnově v roce 1983

byl dost v útlumu. Ze 48 zůstalo jen 20. Předsedou je Lad. Bednařík č. 286, který už tuto funkci dělal v letech 1969-70 a pak 1974-76. Pracuje i v OV SSM Uh. Hradiště a byl jako vybraný funkcionář 2x u prezidenta G. Husáka /červen 1979, červen 1983/. I tak malý počet členů vykazuje uspokojivou činnost. Na volebním programu NF - hlavně na koupališti odpracovali 750 brig. hodin, uspořádali 2 taneční zábavy, pořádali již 11. ročník nočního pochodu Vlčnov - Buchlov, podíleli se na organizaci dětského karnevalu i při vlčnovských slavnostech. /Do listopadu byl předsedou Pavel Juračka - činnost stagnovala/. Nový výbor je aktivnější. Uspořádali kurs výroby vánočních ozdob, které potom dali MŠ na vánoční stromek a s výborem ČSŽ uspořádali vycházku dětí do lesa za zvířátky. Nemají vlastní klubovnu.

 

Československý svaz ČERVENÉHO KŘÍŽE má v roce 1983

organizováno 248 členů + 18 dorost a 31 žáků - mladých zdravotníků. 18členný výbor v čele s Jos. Vozárem 953 vykazuje bohatou činnost. V roce 1983 bylo 62 odběrů krve. Je celkem 34 nositelů bronzových a 3 stříbrných Jánského plaket (20 odběrů): Kužela Fr. 693, Koníček Josef 394, Majíček Oldřich 880. Provedli vyhodnocení dobrovolných bezplatných pečovatelek - dostaly vysoké vyznamenání “MODROU ZTUŽKU”. Jsou to: Kadlčíková Růžena, Beňová Fr., Mikušková Fr., Kolková Marie. Celkem pečovatelky odpracovaly 1492 hodin. Mladí zdravotníci se zúčastňují soutěží. Dvě pětičlenné hlídky byly na okresní soutěži v Suché Lozi. Další dvě členky se zúčastnily školení na Mikulčině vrchu. Celkem 85 žáků dostalo diplom ABC mladého doktora po předchozím školení v první pomoci.

SVAZARM ve Vlčnově

pod vedením Boh. VACULÍKA č. 1007 začal budovat pro kynologický oddíl cvičiště s přístřeškem. Úspěšně pokračuje školení řidičů s promítáním filmů /Kinosál/, pro mládež se organizuje kurs malých motocyklů. Rampa na žlebě se nepoužívá /není zkolaudována/.

Český svaz žen ve Vlčnově v roce 1983

má organizováno 136 členek s předsedkyní Martou Kondrovou č. 873, místopředsedkyně Pavla Kučerová č. 954. Vykazují bohatou činnost. Odpracovaly 700 hodin při úpravách zelených ploch, 370 hod. životní prostředí, 400 hodin jarní práce, 300 hodin podzimní práce a 100 hodin pomoc starým a nemocným lidem. Nasbíraly 200 kg papíru, 200 kg textilu, 100 kg šípků a léčivých bylin. Uspořádaly kurs šití, pekly medové pečivo na vlčnovské slavnosti a pomáhaly při jejich organizaci a zde také předaly upomínkový dárek s. Marii Jarošové - člence ÚVČSŽ. Pomáhaly při dětském karnevalu a pro děti uspořádaly 18. 12. vánoční pochod spojený s táborákem. V září uspořádaly módní přehlídku, kterou provedlo družstvo SLOVAČ Uh. Hradiště.

Český svaz zahrádkářů ve Vlčnově v roce 1983

pod vedením předsedy Jos. Zemka 742 je velmi aktivní. Ve víceúčelovém zařízení naftová sušárna ovoce přebudována na elektrickou. Zpracovali 187 q ovoce z toho: 137 q na mošt, 37 q na sušení, ze 13 q uvařeny povidla. Provedli vybetonování dvora, obklady a dlažba v sušárně. Koupili nový hydraulický lis. V roce 1983 vykoupili 220 q česneku a 300 q nakladaček za 196.946,- Kčs. Plán nakladaček byl 600 q /SUCHO!/. Ve svém zařízení poskytují služby lidem /410 zájemců/. Žehlení, mandlování, pečení vdolečků, zapůjčují prostory na svatby (10x), oslavy (17x). Dělají služby traktorem, lidem prodali 180 ks ovocných stromků, prodávají strojená hnojiva. Na velikonoční neděli uspořádali výstavu vína /248 vzorků z Vlčnova i okolí/. V roce 1983 nadprůměrná úroda vína i vysoká cukernatost (až 19°). V říjnu uspořádali výstavu ovoce a zeleniny. V roce 1983 nákladem 8.000,- Kčs uvedli do provozu spol. místnost v půdním prostru pro 28 osob. V roce 1981 členové organizace na výstavbu zařízení půjčili 43.050,- Kčs a do konce roku 1983 jsou všechny peníze splaceny.

PÁLENÍ SLIVOVICE v roce 1983: Pálení slivovice bylo zahájeno 13. října 983 a ukončeno 31. března 1984. Celkem bylo vyroben 31.066 hl stupňů (100 %) to je 62.122 litry slivovice. Za pálení odvedeno 2.733.866,- Kčs. Vypáleno 59 vagónů kvasu. Bylo 2966 účastníků.

Český svaz VČELAŘŮ ve Vlčnově v roce 1983

pod vedením předsedy Václava Vozára č. 845 dosahuje opět vynikajících výsledků. V okresní soutěži jsou první a v celostátní soutěži z 310 soutěžících 7. MÍSTO. Naše ZO má 37 členů a 362 včelstev. Mezi čestné členy patří uč. Válek Ludvík a Pešl Josef (člen od r. 1926) a Marie Schmiedová z Val. Klobouk (uč. medového pečiva). Státní příspěvek na 1 včelstvo = 35,- Kčs. Kočováno se 156 včelstvy - přisunuty 877 včelstev. Na státní nákup na plán 1100 kg dodáno 4.000 kg medu. Dva členové (Černík Jan a Šupka Jan) darovali KREV. Členové vychovali 277 včelích matiček. V lednu od všech včelstev odebrali měli ke kontrole zdrav. stavu ve veterinárním zařízení do Uh. Brodu. Organizují dále půjčování nádobí u Fr. Kováře a pečení vdolečků na pálenici u paní Mošťkové.

Český svaz MYSLIVCŮ ve Vlčnově v roce 1983

v čele s předsedou Bedřichem CHALOUPKOU č. 998 vykazuje bohatou činnost. Již v lednu na plán odchytu 60 zajíců splnili 62. Odstřelili 340 ks zajíců. Je to zlepšení díky i JZD za rozumné používání chemikálií. Josef Ondrůšek 743 střelil 3 ks divočáků a největší kňourek měl přes 100 kg (kůže černohnědou s bílošedými fleky). Srnčí zvěře je dost, ubývá bažantů. Dne 19. 2. v KSK uspořádali pěkný myslivecký ples /účast 500 lidí/, však Kateřinská zábava byla velmi slabá (prodělali 2.000,- Kčs). V letních měsících posekali trávu z nedostupných ploch a získali zásobu na zimu a 28 q dali JZD. Dobudovali si svůj myslivecký dům a pro zedníky, kteří jim pomáhali udělali v chatě v Boří dobré pohoštění. Usilovně likvidují lišky, která je i nositelem vztekliny přenosné na člověka. V roce 1983 bylo mnoho myší a hrabošů /sucho!/.

Svaz československo sovětského přátelství ve Vlčnově v roce 1983

vede předseda Lad. MÁSLO č. 1015. Odbočka SČSP založili i v JZD - předsedou je s. PILAŘ. V únoru účast 42 členné skupiny Sovětských turistů z oblasti Petro-Pavlosk a při pěkné družné besedě přítomno asi 150 lidí. Pokračuje družba se sov. posádkou v Novém Městě n./Váh., kde je nový velitel. Členové SČSP byli aktivní při oslavách 1. máje a VŘSR. Odpracovali 140 brig. hodin dle volebního programu.

Český svaz požární ochrany ve Vlčnově v roce 1983

- předseda MERTA Mir. 930. Úsek prevence: Ve dnech 14.- 22. ledna preventivní prohlídky v 1076 domech Vlčnova.

Úsek represe: Jsou utvořena dvě zásahová družstva, z toho jedno družstvo je složeno z pracovníků JZD a je akceschopné po celých 24 hodin, druhé je akceschopné od 16.00 hod do 05.00 hod. V průběhu roku bylo zahoření u Marie Kovářové - jednalo se o hospodářskou budovu ve dvoře č. p. 846 a pomáhali i požárníci z Uh. Hradiště a Uh. Brodu.

POŽÁR hospodářského stavení manželů Zemkových č. 638 /Vinohradské ul./ byl vyhlášen dvěma sirénami v JZD a na ZDŠ ve 20.40 hod. Za 10 minut byl zásah našich požárníků a velmi pomohli i požárníci z Uh. Brodu a Uh. Hradiště. Byl poměrně silný vítr, a proto velmi usilovali proti rozšíření požáru dalších domů. Velký požár byl zlikvidován a požářiště do rána hlídkoval náš sbor. V okresní soutěži požárníků náš sbor v Boršicích obsadil 3. místo. Dne 9. 7. 1983 ve 18.45 hod. bylo námětové cvičení na objekt JZD - sýpka. Cvičení ukončeno v 19.30. Z dalších akcí: 29/1 v KSK požárnický ples, 3/6 se požární družstvo zúčastnilo putovního poháru MNV POBEDIM. Dne 8. 7. Plesl Ant. s KOVP se zúčastnil prohlídky v JZD. Členové sboru pomáhali při vlčnovských slavnostech, akce v KSK, oslavy 1. máje.

Čs. strana LIDOVÁ ve Vlčnově v roce 1983

má organizováno 131 členů s ø věkovým průměrem 58 let. Ant. Zemek 749 - jednatel, předseda Ant. Pešl 749. Organizace uspořádala 2denní zájezd do Prahy s prohlídkou: HRADU, CHRÁMU SV. VÍTA, VYŠEHRAD. V průběhu roku se starali o pořádek i údržbu hřbitova, kostela a nejvíce práce udělali na generální opravě farní budovy, která je významnou dominantou obce. 8 členů ČSL darovalo krev. Nositel stříbrné plakety Jánského - Kužela Fr. 693, Koníček Jos. 394, bronzové - Moštěk Jar. 70, Kolek Ant. 965, Zemek Jos. 973, Zemek Ant. 530. V MNV mají 3 poslance: Moštěk Jar. 70, Zemek Fr. 281 a Knotek Josef 981, mají zastoupení ve složkách Národní fronty - Pešl Antonín zastává funkci místopředsedy NF. Organizace sdružuje křesťansky smýšlející občany, a i když jsou to většinou starší občané aktivně se zapojují do budovatelské činnosti v naší obci.

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově v roce 1983

pod vedením pátera Václava HALTMARA vykazuje velmi rozsáhlou budovatelskou činnost. GENERÁLNÍ OPRAVA FARY nákladem 280.000,- Kčs vyžaduje velkou starost spojenou se zabezpečováním materiálu a hlavně zedníků a brigádníků. Je opravena celá budova: venkovní omítky jsou odrány - NOVÝ BRIZOLIT, vyměněny nové OKNA, DVEŘE, PODLAHY a před farou postaveno nové schodiště s prostorným terasem. V celé budově zřízeno elektrické akumulační vytápění. Denně nastupují brigádníci a v soboty je zde i 40 lidí. Nelze vyčíslit počet brig. hodin ani jmenovat jednotlivce. Páter Haltmar chválí Vincka Ondrůška /pracovník smuteční obřadní síně/ a celou org. ČSL. Farní úřad vede PAMĚTNÍ KNIHU FARNOSTI VLČNOVSKÉ od roku 1681. Je zde zmínka o prvním děkanu vlčnovském již z roku 1373 - děkan PETR z dřívějšího kraje luckého. Také je zde uveden zápis, že prvním farářem byl Anton HASECKY s poznámkou “PRÝ” farářoval 100 let a zemřel ve věku 125 let v roce 1586. Pamětní kniha farnosti byla ztracena a nahrazena novou farářem Pospíšilem v roce 1897, v níž jsou opět některé stručné zápisy od roku 1681. Kniha obsahuje jmenný seznam farářů vlčnovské farnosti. Dále jsou zde zaznamenány různé přírodní katastrofy, pohromy, následky válek i různé návštěvy významných osobností v obci jako Antoš Frolka, Joža Úprka a další.

Čs. strana socialistická ve Vlčnově v roce 1983

v čele s předsedou Fr. Mošťkem č. 1040 má 36 členů. Jan Kučera 580 je posl. fed. shromáždění, Fr. Moštěk 1040 je poslancem ONV. V lednu organizovali okresní ples strany soc. ve Veletinách. Členové pomáhali v JZD při sklizni cukrovky a udělali 2 brigády na chodníku k Rybníčku.

Čs. svaz chovatelů drobného zvířectva ve Vlčnově

stále vede předseda Fr. Moštěk č. 630. Činnost v podstatě jako v roce 1982. Výstava ve Vlčnově nebyla uskutečněna, proto členové vystavovali jen na okolních výstavách s dobrými chovatelskými výsledky.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY ve Vlčnově v roce 1983

v čele s předsedou Fr. Koníčkem 959 pomáhá zajišťovat spokojenost spotřebitelů ve všech prodejnách v obci. Lze říci, že se zlepšilo zásobování mléčnými výrobky i kakaem. V zásobování masem se projevuje nedostatek levného masa. V dolním sále u Chovánků je sklad nábytku s prodejem 1x týdně. V cukrárně pořízeny ubrusy na nové stoly, závěsy, nové záclony, u KRÁLA do vestibulu zhotoveny truhlíky na květiny, zakoupen koberec a záclony. Od KRÁLA odešla do Ostravy servírka Marie Drábková /prac. od 1977/.
 

 

PRODEJNA:

Vedoucí:

TRŽBA [Kčs]

POTRAVINY

POKORNÝ Št.

3.985.000,-

POTRAVINY

GREGOR Mir.

6.327.000,-

CUKRÁRNA

DACÍKOVÁ L.

292.000,-

PRŮM. ZBOŽÍ

JAVOR Jan

4.678.000,-

OBUV

PEŠLOVÁ Marta

600.000,-

POHOSTINSTVÍ KSK

VÁVRA Fr.

3.586.000,-

POHOSTINSTVÍ

KŘAPOVÁ L.

255.000,-

POTRAVINY

TYKALOVÁ Eva

2.103.000,-

MASO

JOSEFÍKOVÁ Anna

1.614.000,-

MASO

KŘAPA Jarosl.

2.091.000,-

ODĚVY

ZÁLEŠÁKOVÁ Lud.

2.499.000,-

NARPA

KOVÁŘOVÁ Marie

1.070.000,-

POHOSTINSTVÍ

CHOVÁNKOVÁ

701.000,-

 

CELKOVÉ TRŽBY ZA ROK 1983 činily 29.783.000,- Kčs /stejně jako v roce 1982!/

 

ŠKOLSTVÍ VE VLČNOVĚ

Letošní zápis je obsáhlejší, protože je nutné zapsat úspěšnou činnost ředitele školy ve Vlčnově s. Jana Koníčka č. 934, který do funkce nastoupil 1. 9. 1961 a slouží poslední šk. rok 1983/84 a dožívá se důchodového věku 60. let. Rokem 1983 se uzavírá téměř 1/4století trvající období vzdělávání dětí v ZDŠ - formy vzdělávání pramenící z potřeb soc. společnosti. Období vývoje se opíralo o rozvíjení polytechnického vzdělávání vybudováním školní dílny, školního pozemku využíváním odb. exkursí, zaváděním veřejně prospěšné činnosti, zřizováním technických a přírodovědných kroužků, soutěživostí a účelným využíváním volného času. To vše k rozvíjení myšlení žáků a sblížením s praxí. Změnily se metody a formy práce ve vyuč. procesu zaváděním frontálních a laboratorních prací žáků, audiovizuální techniky, nahrazením memorování rozvojem logického myšlení s využitím programů a problémové výuky. Neustále prosazování jednoty výchovy a vzdělávání s rozvoje všech složek komunistické výchovy, hlavně soc. vlastenectví, proletářský internacionalismus, světonázorová a estetická výchova. Svou úlohu zde sehrála i pionýrská organizace, kterou jako první na okrese v roce 1949 založil ředitel školy Jiří LOUKOTKA /viz fotodokumentace kroniky MNV/.

Vlastenecká výchova se stala integrující složkou výchovy pracovní, estetické, morální, zdravotní i k výchově rodičovství. Rozvíjela se družební činnost se školou POBEDIM, DAHLEN (NDR) i se sovětskými školami v Sevastopolu, Leningradě i s voj. posádkou v N. Městě nad Váhom. Byla úspěšná vých. práce k vědeckému světovému názoru a k potlačování idealistické výchovy včetně náboženských přežitků. STÁLÉ ÚSILÍ K STAVBĚ NOVÉ ŠKOLY !! Protože úsilí o výstavbu nové školy ve 40. letech se nepochopením držitelů půdy nesetkalo s úspěchem ani snaha v 60. letech neuspěla, musela být výuka prováděna za velmi ztížených podmínek se 100 % směnností. Po celou dobu byly prováděny jen potřebné úpravy a opravy. Z finančně nákladnějších akcí byla přístavba ŠKOLNÍ JÍDELNY v roce 1956, kde se vaří prům. pro 220 dětí /viz fotoalbum kroniky MNV/. V obou školách byly provedeny výměny oken, fasády, výměny podlah, přístavba školní dílny, obložení schodiště, vodo a elektroinstalace. Adaptace kabinetů, sborovny, vybudování ústředního topení v nové škole, dopravní hřiště. V roce 1970 se staví nákladem 750.000,- mateřská škola. V roce 1978 nákladem 220.000,- ústřední topení. V MŠ nákladem 147.000,- vybudována SAUNA. Velká směnnost výuky se řeší integrací se školstvím ve Veletinách. Je to řešení dočasné - do uskutečnění PŘÍSTAVBY ŠKOLY VE VLČNOVĚ, která byla započata v sobotu 1. 10. 1983 výkopem rýhy 216 m pro vodovodní přípojku.

Školní rok 1983/84 zahájen 1. 9. 1983 s počtem 356 žáků. V minulém šk. roce bylo jen 338 žáků. Před koncem šk. roku 20. 6. 1983 v předvečer zahájení mírového shromáždění v PRAZE “ZA MÍR A ŽIVOT PROTI JADERNÉ VÁLCE” i ve Vlčnově “NA HRANIČCE” zapálen “MÍROVÝ OHEŇ” za účasti nejméně 200 žáků a občanů Vlčnova. /Viz fotodokumentace/. Změny v uč. sboru: Odešli s. Martišková, Novotná, Sabáková, Kulíniová, Ganitová. Z vojny se vrátil s. Kvasnička, z mateřské s. Hrabalová, nastoupila Svozilová, Motyčka, Martišková, Pavlusíková a do školní družiny ustanovena s. Kopecká.

Školní rok 1983/84 je významný tím, že žáci 8. ročníku po ukončení 8. tř. základní školy jsou podle ZÁKONA O NOVÉ ŠKOLSKÉ SOUSTAVĚ chodit ještě 2 roky do některé ze 3 typů středních škol v rámci 10. LETÉ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VLČNOVĚ v roce 1983

pod patronací komise v čele s Ant. Eliášem č. 297 se stále zlepšuje. Komise dohlíží na divoké skládky odpadu, které posupně MNV likviduje. Občané mají před domy popelnice a je zajišťován pravidelný odvoz. Likviduje se skládka za JAKOSEM i na ČUPECH. V roce 1983 bylo zakoupeno a vysázeno za 27.000,- okrasných stromků a keřů. 8 ks tují bylo vysázeno u obřadní síně na hřbitově. Na Dolním konci úprava potoka a výsadba okrasných keřů. Při hlavní silnici Vlčnov -Veletiny vysázeno 1.200 ks růží. Upraven prostor u transformátoru na Horním konci, prostor u Sokolovny po zbouraném domě Jana Beneše a také prostor pro zbouraném domě č. 166 - bývalá kancelář MNV Vlčnov /Viz fotodokumentace - kronika MNV/.

 

POROVNÁNÍ DŮLEŽITÝCH ÚDAJŮ POSLEDNÍCH LET /1978-83/.

 

ROK

Počet obyvatel

±obyvatel

TRŽBY Kčs v Jednotě

Napáleno slivovice

1978

3.343

+ 4

26.761.000,-

30.886

1979

3.331

- 12

27.928.000,-

50.326

1980

3.276

- 55

26.803.000,-

65.994

1981

3.258

- 18

28.736.000,-

4.884

1982

3.237

- 21

29.953.000,-

59.640

1983

3.227

- 10

29.783.000,-

62.122

 

 

Další zajímavé údaje posledních let /1979-1983/

 

Rok

Vypůjčeno knih
v knihovně:

KINO vstupné Kčs:

prům. teplota roku

mm srážek

1979

9.486

67.252

8,9 °C

597 mm

1980

7.724

53.179

8,1 °C

561 mm

1981

7.148

32.164

9,5 °C

681 mm

1982

6.805

28.609

9,4 °C

483 mm

1983

6.835

22.129

9,9 °C

424 mm

 

Z údajů vidět, že počet obyvatel ve Vlčnově ubývá /stěhování do měst, sídliště/! Tržby v Jednotě se zvyšují. Počet výpůjček knih klesá /rozvoj televize/. Počasí je proměnlivé - v posledních letech málo srážek /nedostatek vody/. Výzvy obyvatelstvu: ŠETŘIT S VODOU !

 

Závěr roku 1983:

Z celkového pohledu nutno označit rok 1983 za období úsilí lidí socialistického společenství k udržení míru ve světě. Důležitá PRAŽSKÁ DEKLARACE z ledna 1983, ani světové shromáždění v Praze “ZA MÍR A ŽIVOT PROTI JADERNÉ VÁLCE” neubránila USA v zahájení rozmísťování raket v ZÁPADNÍ EVROPĚ.

Pro VLČNOV je rok 1983 a hlavně den 1. října 1983 zapsán v kronice velkým písmem - den zahájení dostavby základní školy ve Vlčnově. Byla vybagrována rýha 216 m dlouhá vodovodní přípojku. Po celý rok bylo směřováno úsilí občanů ke zlepšování životního prostředí a to se i všem složkám Národní fronty dařilo. VLČNOV JE OPĚT KRÁSNĚJŠÍ.

Dokumentace filmová /zpracovaná Jos. Vozárem/ v roce 1983: KROJOVÝ PLES KSK, II. ples STADIONU, VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ 1983, soubor VLČNOVJAN V TĚRCHOVÉ 1983.

Součástí KRONIKY je: FOTO ALBUM MNV VLČNOV, TISKOVÁ DOKUMENTACE, FILMOVÁ DOKUMENTACE.

Rada MNV Vlčnov v čele s předsedou Karlem Křapou děkuje poslancům, všem složkám NF a všem občanům ze jejich obětavou práci v roce 1983.

 

Ve Vlčnově projednáno a schváleno dne 12. března 1984.

 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download