Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1982

Rok 1982

 

Rok 1982 byl opět velice bohatý na mezinárodní a vnitropolitické události. Byl ve znamení vstupu do 2. roku sedmé pětiletky, 34. výročí Vítězného února, 37. výročí osvobození Sov. armádou a byla to i dvě významné výročí, která podstatně ovlivnila vývoj světových dějin a naše národy přivedla na celou budování socialismu v naší vlasti. Bylo to 65. výročí VŘSR a 60. výročí vzniku SSSR - výročí vzniku prvního socialistického státu ve světě. Zatímco soc. státy usilují o MÍR a ODZBROJENÍ, kapitalistické státy - zejména USA rozmísťují v západní Evropě rakety středního doletu. Velkou ztrátou v politickém dění v závěru roku bylo úmrtní gen. taj. KSSS s. Leonida BREŽNĚVA - usilovného bojovníka o zajištění míru ve světě.

Rok 1982 znamená i v naší integrované obci další politický i hospodářský rozvoj, úspěšnou činnost nově zvolených funkcionářů - zejména stranické v čele s Karlem Moštkem č. 958 a radou MNV v čele s Karlem Křapou č. 812.

Jak je plněn volební program na léta 1981- 85 ve Vlčnově:

Volební program je rozdělen do 4 oblastí činností. Plnění v roce 1982:


I. OBLAST - EKONOMICKO - SOCIÁLNÍ: Nejdůležitější akce jsou:
 

1.

OPP JAKOS Uh. Hradiště zahájil přípravné práce na svépomocnou výstavbu 6. bytové jednotky - v průběhu roku změněno na 8. BJ a zvýšení nákladů z 1,5 mil. Kčs na 2 milióny Kčs. Výstavba má být ukončena v roce 1984.

2.

JZD Vlčnov zahájilo výstavbu nového mechanizačního střediska včetně teplárny na farmě č. 1. Zatím je postavena konstrukce haly. Dokončení stavby 1985.
 

3.

MNV Vlčnov zajistil pro občany 2x týdně (čtvrtek-pátek) odvoz odpadků s pomocí Technických služeb Uh. Brod. V obci je 830 popelnic.

4.

V lednu 1982 byla dána do užívání SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ na místním hřbitově. Navíc vybudována třetí studna na hřbitově.
 

5.

V roce 1982 bylo dokončeno vybavení víceúčelového zahrádkářského zařízení.

6.

V roce 1982 bylo MNV vykoupeno v asanačním pásmech 6 domů ve velmi špatném stavu určené k demolici se záměrem získání zelených ploch a k zvelebení veřejného prostranství. Jedná se o tyto domky Číslo:
 

 

818 majitel - VOZÁROVÁ Marie

úřední odhad -

3.627,- Kčs

764 majitel - ROHLÍKOVI Fr. a Marie

úřední odhad -

23.765,- Kčs

280 majitel - JURAČKOVÁ Vlasta

úřední odhad -

30.247,- Kčs

220 majitel - NOVÁK Boh. Uh. Brod 1382

úřední odhad -

22.630,- Kčs

226 majitel - TYKAL Josef - úř. odhad

úřední odhad -

12.147,- Kčs

232 majitel - CHVILÍČEK Fr., NIVNICE

úřední odhad -

7.008,- Kčs

 


Dále byl úředně vykoupen n. p. SILNICE dům Františky a Josefa KONÍČKA č. 713 v hodnotě 320.000,- Kčs. Důvodem vykoupení byla nutnost připravit prostorové rozšíření komunikace se středu obce. Všechny domky byly vykoupeny po souhlase původních majitelů ! V roce 1982 byl v dubnu demolován dům č. 166 - byla zde mnoho let kancelář MNV Vlčnov a v posledních letech místní holičství a nakonec klubovna SSM. Domek byl zchátralý a neopravitelný.
 

7.

V roce 1982 bylo ve Vlčnově připojeno dalších 30 domácností na státní vodovod.

8.

Tělovýchovná jednota Vlčnov - oddíl házené vybudoval nové hřiště na házenou v celkové hodnotě díla 400.000,- Kčs. Pokračuje stavba garáží.
 

9.

Myslivecké sdružení Vlčnov vybudovalo v trati PADĚLKA odchovnu bažantů a provedlo přístavbu mysliveckého domu v hodnotě 100.000,- Kčs.

10.

PŘÍSTAVBA ŠKOLY ve Vlčnově: Toto je úkol nejtěžší a nejdůležitější. V tomto roce došlo ke konečnému jednání o výběru staveniště a k vydání územního rozhodnutí k zahájení stavby. Situaci k přístavbě školy velmi zkomplikoval nově vydaný zákon o ochraně půdního fondu, který nařizuje stejnou výměru půdy rekultivovat z neplodné půdy. MNV musel zajistit tyto hlavní úkoly:


a)

Vypracovat samostatný projekt rekultivace půdy o výměře 3 ha. Rekultivace půdy bude provedena na 3 místech: trať LONCE a CHODNÍKY, pasinek v HÁJKU a na katastru obce Veletiny v trati “DÍLY”.

b)

Obtížné jednání s místními občany k dosažení jejich souhlasu se záborem půdy pro areál školy. Jedním z problémů vznikl v případě odvolání Ing. Františka Zemka - v současné době bydliště HODONÍN - DUKELSKÁ č. 103, kde se jednalo o odnětí části parcely č. 1739. Po oboustranném jednání v zastoupení MNV Vlčnov předsedy Karla Křapy a předsedy stavební komise Fr. Kašpaříka došlo k dohodě a přístavba školy nebyla zpožděna.
 

c)

K projektovému úkoly bylo nutno zajistit vyjádření asi 80 různých organizací ! Na základě všech zpracovaných dokladů je reálný předpoklad k zahájení stavby: PODZIM 1983.Významné místo v činnosti MNV je péče o ochranu a využití půdního fondu. I tento úkol MNV 2x ročně svědomitě sleduje a hodnotí. Že občané Vlčnova využívají půdní fond svědčí výsledky v produkci a odprodeji těchto produktů v roce 1982:

 

OKURKY

14 vagónů

angrešt

200 kg

králičí kožky

7.742 ks

ČESNEK

9.418 kg

jahody

356 kg

kožky z nutrií

327 ks

PADANÁ JABLKA

3.117 kg

třešně

996 kg

vajíčka

7.780 ks

HRUŠKY

800 kg

salát

3.119 kg

králičí maso

4.150 kg

MED

1.197 kg

makovice

500 kg

ovčí vlna

296 kg

RYBÍZ

600 kg

 

 

 

 

 


V průběhu roku 1982 bylo občany a školní mládeží sesbíráno a odevzdáno: šípků 2.108 kg, léčivých rostlin 581 kg, ocel. šrotu 65.500 kg, papír 89.312 kg, textil 7.710 kg.
 

II. OBLAST BUDOVATELSKÁ:

V roce 1982 nebyla ve Vlčnově žádná nová ani nedokončená akce “Z”. Proto úsilí občanů a iniciativa členů složek NF byla směřována na úpravu a údržbu bytového fondu, veřejného prostranství, výsadba a údržbu zeleně. Provedeny tyto práce: V obci vysázeno 400 ks keřových růží, vysázeno 1.700 smrčků a borovic, upraveno 5 ha ploch a parků, na úklidu veř. prostranství odprac. 47.260 hodin, při údržbě zeleně, stromů, květinových záhonů 23.200 hodin, na úpravě předzahrádek a domů 14.230 hodin, na úpravě veřejných budov 8.850 hodin, úprava objektů JZD, restaurací a prodejen 9.750 hod., sportoviště 12.410 hodin.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI /SPOZ/.

Předsedou SPOZ je s. Josef Zemek č. 1070 - místopředseda MNV Vlčnov. Počet členů sboru je 14 a pomocný aktiv má 12 lidí. Hlavním posláním SPOZ je zastupovat širokou veřejnost naší obce a být s občany ve chvílích největší radosti i největšího smutku. Tu první radostnou stránku SPOZ již úspěšně plní řadu let, však smuteční obřady začíná SPOZ zabezpečovat současně s uvedením do provozu nové smuteční obřadní síně 9. 1. 1982 s cílem působit na naše občany, aby přijímali socialistický životní způsob se vší citlivostí i v oblasti ateistické propagandy a výchovy věd. svět. názoru. Smuteční obřady jsou organizovány jako občanské nebo za účasti OPOZ a kněze. Při oznámení pohřbu pozůstalými na matričním oddělení MNV je dojednán se SPOZ a pozůstalými krátký pohovor k sestavení smutečního projevu. Matrikářka MNV předá pozůstalým “POKYNY” k zajištění smutečního obřadu se všemi nejdůležitějšími informacemi. Funkce obřadníka dělá Vincenc ONDRŮŠEK 670, který má na starosti uložení zesnulého, výzdobu síně a celou organizaci obřadu. 30 minut před zahájením obřadu jsou pozůstatky připraveny k rozloučení s rodinou a nejbližšími ve vedlejší místnosti smuteční síně. Pozůstalí mají možnost zvolit si básně, hudební skladby, vystoupení hudebníků, kněze, poděkování člena SPOZ a celý obřad trvá 30 minut. Po skončení obřadu ve smuteční síni vyjde průvod smutečních hostů ke hrobu, kde koná obřad kněz. Obřady se konají ve středu a v sobotu. Obřadní síň byla otevřena 9. 1. 1982 za účasti místopředsedy ONV PhDr. Šimoníka, organizací NF a občanů. Pak byla pietní vzpomínka k uctění zesnulých v roce 1981. Poslední pohřeb z domu měla Marie Marášková č. 544, která zemřela 3. 1. 1982 a první pohřeb v nové smuteční obřadní síni měl Jan PODŠKUBKA č. 896 dne 13. 1. 1982, který zemřel 9. 1. 1982. V roce 1982 bylo celkem 40 smutečních obřadů z toho 1 občanský, který měl Karel Zemek č. 760 zemřelý dne 19. 2. 1982 ve věku 86 let. Poslední pohřeb v kostele Marie Maráškové byl ve středu 6. 1. 1982.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA V OBCI V ROCE 1982.

DIAMANTOVÁ SVATBA:

 

MOŠTĚK Vincenc + Marie

č. 661

Dne 13. 6. 1982

ZEMKOVI - Josef a Anna

č. 862

Dne 18. 7. 1982

 

ZLATÁ SVATBA:

 

KUŽELOVI - Václav + Frant.

č. 140

Dne 7. 5. 1982

PAVELČÍKOVI - Josef + Anna

č. 726

Dne 28. 6. 1982

DACÍKOVI - Josef + Frant.

č. 42

Dne 11. 7. 1982

PEŠLOVI - Josef + Marie

č. 647

Dne 12. 7. 1982

MOŠŤKOVI - Josef + Filomena

č. 645

Dne 13. 7. 1982

MIKULCOVI - Jan + Božena

č. 109

Dne 16. 7. 1982

MOŠŤKOVI - Josef + Františka

č. 110

Dne 30. 7. 1982

 

NEJSTARŠÍ OBČANÉ VLČNOVA /90 let a starší/.

Moštěk Jan nar. 10. 9. 1888 - zemřel 4. 4. 1982 ve věku 94 let /č. domu 356/.

 

ŽIJÍCÍ:

 

JURČÍKOVÁ Anežka

č. 121,

narozená 18. 4. 1889

93 let

MOŠTĚK František

č. 515,

narozen 30. 10. 1889

93 let

KNOTKOVÁ Anna

č. 144,

narozená 22. 11. 1889

93 let

RYŠAVÁ Anna

č. 680,

narozená 24. 7. 1891

91 let

ZÁBRANOVÁ Marie

č. 427

narozená 29. 8. 1891

91 let

MOŠŤKOVÁ Rozalie

č. 747,

narozená 27. 3. 1892

90 let /zemřela/

KNOTKOVÁ Frant.

č. 439,

narozená 15. 5. 1892

90 let

CAHEL Štěpán

č. 497,

narozen 23. 12. 1892

90 let

 

SETKÁNÍ 5 GENERACÍ - tak bylo možnost nazval velmi důstojnou a neobvyklou oslavu 90lerých narozenin Františky KNOTKOVÉ narozené 15. 5. 1892 č. 439. Její manžel Cyril KNOTEK nar. 1885 zemřel 1. 5. 1965. - I. GENERACE Vychovali 4 děti: Marie nar. 1911 + manžel Josef PEŠL:3 děti: Josef, Frant. Marie . Annastazie nar. 1912 + manžel Karel Křapa: 4 děti: Karel, Božena, Marie, Frant.

 

II. GENERACE

Antonín nar. 1914 + manž. Stázka: 3 děti: Antonín, Frant., Pavel

 

František nar. 1921 + manž. Marie: 3 děti: Zdeněk, Frant. Ludmila

III. GENERACE

Děti Annastázie a Karla KŘAPY: Karel Křapa s manž. Františkou: 2 děti: ALENA, MARCELA

IV. GENERACE

Marie - provdaná Kovářová: 3 děti: Dana, Vlasta, Radek

V. GENERACE

Děti Aleny Křapové - provdaná Králíčková: dcera MONIKA

 

Tuto důstojnou oslavu 16. 5. 1982 ve víceúčelovém zahrádkářském zařízení navštívili i bratři Františky Knotkové: MOŠTĚK František č. 516 narozen 1899, MOŠTĚK Vincenc č. 661 narozen 1901
Z takové zdravé rodiny pochází dnešní předseda MNV Vlčnov Karel KŘAPA.

 

POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ a VELETINÁCH - 1982

 

Stav obyvatel k 1. 1. 1982

VLČNOV: 3258

VELETINY: 614

CELKEM: 3.872

PŘISTĚHOVÁNO 1982

51

11

62

NAROZENO DĚTÍ 1982

47

10

57

ODSTĚHOVÁNO 1982

76

25

101

ZEMŘELO OSOB 1982

43

4

47

STAV K 31. XII. 1982

Vlčnov 3.237

Veletiny 606

Celkem 3.843

 

 

Opět smutné konstatování, že ve Vlčnově ubylo 21 osob ve Veletinách 8, celkem 29 lidí !

 

PŘEHLED O DOMECH:

VLČNOV:

VELETINY:

CELKEM:

POSLEDNÍ ČÍSLO DOMU:

1151

205

 

CELKEM BYTŮ:

1127

217

1.344

 

 

 

 

HOSPODÁŘSKÉ ZVÍŘECTVO
/záhumenkáři + JHR/

VLČNOV

VELETINY

CELKEM

DRŮBEŽ

3.024

872

3.896

KOZE

13+1

3+1

16+2

OVCE

75

16

91

PRASATA

85

41

126

SKOT

12

10

22

KRÁVA

1 (Kučera Jos. 311)

-

1

KONĚ

1 KLISNA + 1 hříbě
(Chovánek 791)

 

 

 

Ve Vlčnově je 1 dům s pečovatelskou službou - pečovatelka Jiřina Králíčková. V domě bydlí 4 lidé:
Kadlčíková Frant. č. 383, STROUHAL Karel z Uh. Brodu Vybíral Miroslav z Jankovic, Koníčková Marie z Veletin. Dobrovolná pečovatelka - Jana Zemková č. 656 - stará se o 10 důchodců v obci.

PÉČE O PŘESTÁRLÉ LIDI: V roce 1982 bylo 140 osobám poskytnuty poukázky na potraviny v hodnotě 40.000,- Kčs, 4 rodinám pro děti ošacení. V domově důchodců v BUCHLOVICÍCH NAVŠTÍVENY OSOBY z VLČNOVA: KNOTEK Jiří 274, UHŘÍČKOVÁ Marie 211, MARÁŠEK Josef 74, ŠTĚRBOVÁ A. 8, KONÍČKOVÁ Frant. 799, KRYŠTOFOVÁ Marie z Veletin, MIKULÁŠTÍK Stan. 117.

VE VLČNOVĚ je 828 důchodců, jimž prům. měsíčně vypláceno 893.000,- Kčs.

 

VLČNOV - STŘEDISKOVÁ OBEC !

Dnem 1. 7. 1982 nabyl účinnosti zákon č. 49/1982, jimž se upravuj působnost městských a místních národních výborů ve střediskových obcích. Na základě tohoto zákona plenární zasedání KNV v Brně dne 25. 6. 1982 schválilo na okrese Uh. Hradiště tyto střediskové národní výbory: Městský NV: Uh. Hradiště, Uh. Brod, Bojkovice, Hluk, UH. OSTROH a MNV: NIVNICE, STRÁNÍ, BUCHLOVICE, POLEŠOVICE, ST. HROZENKOV, VLČNOV.

Působnost národních výborů se projeví zejména v těchto směrech: Zlepšování životních podmínek občanů a v jejich pravomoci bude dávat souhlas k zahájení činnosti nových provozoven nebo zařízení služeb pro obyvatelstvo, řešit otázky ochrany a tvorby životního prostředí, řešení obchodní sítě, dopravy, zdravotnictví, školství, kultury i požární ochrany. Pravomoc těchto národních výborů se vztahuje i na rozhodování a poskytování peněžitých příspěvků v péči o rodinu a děti, občanům, kteří se v důsledku mimořádných událostí ocitli ve velmi obtížných poměrech neřešitelných rodinou. Jejich pravomocí je i ukládání nápravných opatření, koordinovat činnost komisí a orgánů. Rozhodovat o povolání staveb, dělení a užívání bytů. Stavební úřady I. stupně v současné době jsou v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, Bojkovice a dále je zřídit v Hluku, Uh. Ostrohu, Buchlovicích a Strání.

Ve Vlčnově na základě tohoto zákona zřízen při MNV hospodářsko správní odbor, jehož vedoucím se stala ing. Zdeňka CHRÁSTKOVÁ.

Na plenárním zasedání 26. 8. 1982 s platností od 1. 9. 1982 utvořeny tyto komise:

 

 

 

Komise přestupková:

 

 

 

SPRÁVNÍ KOMISE PÉČE
O RODINU A DĚTI:

 

předseda:

KLABAČKA František

č. 817

 

Předsedkyně:

KŘAPOVÁ Božena

č. 452

členové:

MOŠŤKOVÁ Marie

č. 930

 

ČLENOVÉ:

ZEMKOVÁ Libuše

č. 513

 

KADLČÍK Josef

 

 

 

VÁLEK Antonín

č. 43

 

ROHLÍK František

č. 1037

 

 

ZEMKOVÁ Alena

č. 720

 

PILKA Vladimír

Veletiny

 

 

KONÍČKOVÁ Marie

č. 394

 

 

 

 

 

MARTIŠOVÁ Marie

č. 1014

 

VÝBOR LIDOVÉ KONTROLY:

 

 

 

ZAPLETAL Vl.

č. 907

Předseda:

MIKULEC Frant.

č. 485

 

 

KONDROVÁ Marta

č. 873

Členové:

BORÝSEK Josef

č. 829

 

 

ŠEVČÍKOVÁ M.

Veletiny 101

 

LOUCKÝ Jaroslav

č. 388

 

 

 

 

 

MOŠTĚK Antonín

č. 630

 

 

 

 

 

KRYŠTOFOVÁ Marie

Veletiny

 

 

 

 

 


Od 1. 1. 1983 uvolněná místopředsedkyně MNV VLČNOV s. Pavla KUČEROVÁ č. 954.

Komise pro veřejný pořádek: předseda Zdeněk Rous - Veletiny č. 33.
Členové: ORLOVSKÁ Olga Veletiny 146, KADLČÍK Fr. 822, PLESL Ant. 1076, KONÍČEK Fr. 1054, JANČA Lud. 330, Mikulec Lad. 264, MIKULEC Fr. 485, Pavelčík Jos. 7, KONÍČEK Jos. 360, MALÍK Josef Veletiny 92.

 

SLUŽBY OBYVATELSTVU

Z titulu střediskové obce pro národní výbor vyplývá úkol rozvoje služeb obyvatelstvu. Na plenárním zasedání MNV Vlčnov v prosinci 1982 rozpracoval otázku rozvoje služeb na vlastní podmínky obce s cílem do konce roku 1983 zajišťovat těchto 15 základních služeb:
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ, SKLENÁŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ, SBĚRNA CHEMICKÉ ČISTÍRNY, SBĚRNA ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, KREJČOVSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ A INSTALATÉRSTVÍ, STOLAŘSTVÍ, KLEMPÍŘSTVÍ, ZÁMEČNICTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, ZEDNICTVÍ, DOPRAVA, OPRAVA OBUVI, POHŘEBNICTVÍ.

Dále jsou v obci zajišťovány služby organizacemi Národní fronty a to: MANDLOVÁNÍ, MOŠTOVÁNÍ OVOCE, SUŠENÍ OVOCE, VÝROBA PEČIVA, VAŘENÍ POVIDEL, SLUŽBA TRAKTOREM. TYTO SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍ ZAHRÁDKÁŘI. Tělovýchova zajišťuje AUTODOPRAVU i AUTOBUSOVOU PŘEPRAVU. Počítá se, že JZD bude zajišťovat vývoz septiků a řezání dřeva na katru. Průběžně jsou zajišťovány služby: VÁZÁNÍ KNIH - s. Zemek, VÝMĚNA LÁHVÍ propan- butan, KAMENOSOCHAŘSTVÍ, SBĚRNÉ SUROVINY, PRODEJNA VÝROBKŮ - JAKOS, VÝKUPNA OVOCE A ZELENINY, AUTOSERVIS. Dále bude zřízeno TRŽIŠTĚ a OKP Hluk - PEDIKÚRA. Většinu služeb zajišťuje OKP Hluk, OPP JAKOS, Technické služby Uh. Brod, Lidová tvorba Uh. Brod. Rozšiřování služeb je možné podle vyhlášky 20/65 - tj. získáním uvedeného povolení s přiznáním daně z příjmu, však zájemci musí mít souhlas svého zaměstnavatele. Nová vyhláška č. 154/82 k získání povolení činnosti. Povolení vydává MNV. Rada MNV ve Vlčnově se bude v následujícím období zabývat zkvalitňováním uvedených služeb a postupným realizováním služeb doposud nezajištěných.

STÁTNÍ SPOŘITELNA pro zápis ve vlčnovské kronice uvádí, že v jednatelství ve Vlčnově k 31. 12. 1982 uloženo na vkladech na 2.400 vkladních knížkách 22.638.716,90 Kčs. Průměrný vklad na 1 knížce je 9.400,- Kčs a na 1 dům v obci připadá vklad 20.000,- Kčs. Ve Vlčnově i ve Veletinách ve Spořitelně úřaduje Marie Brabencová.

POŠTOVNÍ ÚŘAD - vedoucí je Marie MIKULCOVÁ z NIVNICE č. 859. Ve Vlčnově je evidováno 827 televizí a 794 radií. Telefon má 96 rodin a institucí. Telefonní spojení je automatizováno v celém Uh. Hradišťském okrese a ještě přímo Gottwaldov a BRNO.Na poště ve Vlčnově bylo podáno 21.510 poštovních peněžních poukázek a doručeno 5.733 peněžních poukázek. Novin a časopisů je doručováno průměrně 1.830 ks. BALÍKŮ bylo doručeno 4.090 a odesláno 4.800 ks. Vánočních pohledů odesláno 5.300 a stejně asi tolik jich bylo doručeno.

KINO - vedoucí m KINA je Josef KONÍČEK č. 492. Provoz kina je v kompetenci okresní správy KIN Uh. Hradiště. V roce 1982 bylo celkem uvedeno 113 představení, které shlédlo celkem 9.869 návštěvníků. Tržba celkem 28.609,-Kčs. Plánovaný počet představení bylo 130 a plánovaná tržba 30.000,- Kčs. Průměrná návštěvnost na 1 představení je 87 návštěvníků a průměrná tržba na 1 představení je 253,- Kčs. Návštěvnost klesá vlivem televize, která uvádí filmy s malým časovým odstupem. Filmy jsou vesměs barevné a mají dobrou ÚROVEŇ. V roce 1982 se opět neuskutečnilo filmová přehlídka na stadiónu. Důvod: Klesající návštěvnost a velká obtížnost přepravy zařízení.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Volební program je velmi zaměřen na zlepšování životního prostředí v obci. Předsedu komise dělá Ant. Eliáš č. 297 a uvádí, že v roce 1982 bylo vysázeno 1200 ks smrčků a borovic, 200 ks růží. Všechny parky a zahrádky před domy jsou dobře ošetřovány.

 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MNV VLČNOV - 1982

 

 

POLOŽKA

PŘÍJMŮ
v tis. Kčs

DAŇ ZEMĚDĚLSKÁ

57

Daň z příjmu od obyvatel

11

Daň domovní

122

TRŽBY ZA OBĚDY VE ŠK. JÍDELNĚ

379

POPLATKY ZE PSŮ

7

SPRÁVNÍ POPLATKY

1

VNITŘNÍ SPRÁVA

7

Příspěvek rodičů na lyž. KURS

8

Nájemné ze státních bytů

64

Hřbitovní poplatky

19

POPLATKY ZA ROZHLAS

1

POPLATKY Z MÍSTA

1

POKUTY

3

POPLATKY ZE ZÁBAV

1

ZA PRODANÉ POPELNICE

7

OSTATNÍ PŘÍJMY

3

ZA POZEMKY

5

PLÁNOVANÉ DOTACE OD ONV

667

POKRYTÍ PŘÍSLIBŮ OD ONV

520,2

MIMOŘÁDNĚ z FRR od ONV

258,6

Dotace od ONV na INVESTICE

282,-

Náhrady škody od POVODÍ MORAVA

42,-

CELKEM PŘÍJMY

2.465,8

 

 

 

POLOŽKA

VÝDAJŮ
v tis. Kčs

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

228

Vodní hospodářství

17

Mateřská ŠKOLA - Vlčnov

84

Mateřská škola - Veletiny

40

ZDŠ - Vlčnov

218

ZDŠ - Veletiny

64

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZDŠ Vlčnov

329

ŠKOLNÍ JÍDELNA MŠ Vlčnov

120

ŠKOLNÍ JÍDELNA VELETINY

98

PAMÁTKOVÉ OBJEKTY - KAPLIČKA

6

OPRAVA ROZHLASU

132

SOZ Vlčnov a Veletiny

68

AGITAČNÍ STŘEDISKO

3

POŽÁRNÍ SBORY

8

SPRÁVA MNV

358

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

40

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ

10

ÚDRŽBA STÁTNÍCH BYTŮ

78

ÚDRŽBA HŘBITOVA

63,8

ÚDRŽBA KOUPALIŠTĚ

8

ODVOZ ODPADKŮ

6

OPRAVA VOZOVEK - VELETINY

58

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

58

Klub sportu a KULTURY

50

KULTURNÍ DŮM - VELETINY

38

KNIHOVNA Vlčnov - Veletiny

1

NÁKUP NÁKLADNÍHO AUTA

143

NÁKUP BUDOV K DEMOLICI

139

CELKEM VÝDAJE

2.465,8

 

Všechny finanční prostředky byly hospodárně využity. Místní komunikace byly opraveny v ulici VINOHRADSKÁ a od SOKOLOVNY PO RYBÁŘE - BEZPRAŠNÝ POVRCH VOZOVEK. KAPLIČKA NAD SOKOLOVNOU OPRAVENA A JE V PÉČI PAMÁTKOVÉHO ÚŘADU.

LIDOVÁ KNIHOVNA ve Vlčnově je vedena stále Janem MIKULCEM č. 553 Rok 1982, který byl tak klimatický příznivý, zvláště v podzimních měsících, částečně ovlivnil výpůjční činnost knihovny. Přestože počet čtenářů se oproti roku 1981 nepatrně zvýšil, počet výpůjček klesl o 343 svazky. Podle výkazu o výpůjční činnosti měla knihovna v evidenci 397 čtenářů v tomto složení: 191 čtenářů do 14 let, 101 čtenářů od 15-19 let a 105 ostatní. Čtenářům bylo zapůjčeno 6.805 knih a to podle těchto druhů literatury: marx.-lenin. 64 ks, společensko-politické (231 ks), přírodovědecké (61), zemědělské (44), technické (104), odborné (127), krásné literatury (3097), naučná literatura pro děti do 14 let (508), krásné pro děti a mládež (2.569). Mimo uvedených knih bylo zapůjčeno 917 ks časopisů a to 553 pro dospělé, 364 děti a mládež. Pro nedostatek fin. prostředků bylo v průběhu roku 1982 sníženo objednávání časopisů ze 13 na 7. Z mimo výpůjční činnosti bylo provedeno zpracování nástěnek k významným výročím a výstavky nových knih v prostoru knihovny. Péče knihovníka o knižní fond je rozsáhlá - počet 10.000 KNIH. Postupně budou všechny knihy opatřeny obaly z PVC. Poškozené knihy opravuje knihař Zemek. Poškozené a neopravitelné knihy budou navrženy ŠKK k odpisu. Knihaři Zemkovi patří poděkování za kvalitní práci. Půjčovní doba v létě od 17.00, v zimě od 16.00 hod.

 

JEDNOTNÝ PLÁN KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI (JP KVČ) 1982

JP KVČ zabezpečuje koordinaci jednotlivých akcí v průběhu roku. Byl zpracován na základě podkladů složek NF, JZD a KSK. Byl projednán v ŠKK, VO KSČ a byl schválen radou MNV a na plenárním zasedání MNV dne 29. 12. 1981 v přísálí KSK. Kontrolu plnění JP KVČ provádí čtvrtletně ŠKK a 1x pololetně rada MNV a dále 1x pololetně je s plněním seznámeno i plénum MNV. Všechny oblasti činnosti JP KVČ v roce 1982 byly důsledně plněny a některé byly i překročeny.


I.

V oblasti mimoškolské výchovy a vzdělávání - v roce1982 bylo uskutečněno všemi složkami NF celkem 45 přednášek zaměřených na výchovu VSN, výchovu k rodičovství, zdravotnictví, tělovýchovy a velmi kladně lze hodnotit VOLNOU tribunu k 65. výročí VŘSR, 60. výročí vzniku SSSR pořádanou KSK ve spolupráci s OKS.

II.

V oblasti KURZOVNÍ ČINNOSTI jsou kladně hodnoceny KURZY ŠITÍ, PEČENÍ PIROŽKŮ, MÍSENÍ a PEČENÍ MEDOVÉH P EČIVA, KURSY ČČK o PRVNÍ POMOCI.

III.

V oblasti akcí k významným pol. výročím patřili oslavy Vítězného února, OSVOBOZENÍ, MÁJOVÉ OSLAVY, 60. výročí vzniku SSSR a 65. výročí VŘSR. Byly to manifestační průvody ve Vlčnově i ve Veletinách. Byla to i oslava 200 let školství ve Veletinách.

IV.

V oblasti AGITAČNĚ- PROPAGAČNÍ ČINNOSTI BYLA VĚNOVÁNA VELKÁ POZORNOST VÝVĚSNÍM SKŘÍŇKÁM V OBCI A KE VŠEM DŮLEŽITÝM UDÁLOSTEM ROZHLASOVÉ RELACE. Agitační činnost velmi pomohlo přísálí KSK, kde se dělají různé výstavky a besedy. V roce 1982 byly vydány 3 ZPRAVODAJE pro všechny občany obou obcí.

V.

V OBLASTI PRÁCE S MLÁDEŽÍ jsou velké rezervy. Mnohé akce “ČAJE” nemají dobrou úroveň a často prodej alkoholu sleduje finanční efekt na únor slušné společenské zábavy. VZOROVÁ DISKOTÉKA v KSK byla na dobré úrovni.

VI.

OBLAST KNIHOVNICKÁ A KRONIKÁŘSKÁ je v obou obcích na dobré úrovni.

VII.

OBLAST OCHRANY PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ je úsek činnosti sledovaný všemi složkami NF. Každá složka si udržuje přidělený úsek zeleně, vysazuje růže na určených místech. 2x ročně je organizován sběr starého železa. Ve Vlčnově v roce 1982 otevřen MUZEJNÍ DOMEK v čísle 57 s původním domácím a zemědělským nářadím. Domek je v památkové péči.

VIII.

OBLAST PRÁCE S FILMEM: V místním KINĚ promítány filmy 2x týdně, i když s poměrně malou návštěvností. Dobře pracuje filmový kroužek vedený J. Vozárem a při KSK začal pracovat i fotokroužek, který dokumentuje vývoj v obou obcích a veškerou politickovýchovnou činnost.

IX.

OBLAST ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI: v obou obcích pracují úspěšně soubory ZUČ a konají kulturní programy podle požadavků a potřeb obcí.

X.

OBLAST BRANNÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - k tomuto účelu je plně využíváno zařízení KSK a Sportovního stadionu. V roce 1982 dobudováno hřiště házené. Sportovní a branné akce podle JP KVČ byly splněny.

XI.

OBLAST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI: SPOZ obohatil slavnostní obřady o živý zpěv, recitaci a PROJEVY. Důstojnou ÚROVEŇ mají SMUTEČNÍ OBŘADY V NOVĚ VYBUDOVANÉ OBŘADNÍ SMUTEČNÍ SÍNI. Kladně jsou hodnoceny celospolečenské akce: PŘEDÁVÁNÍ OBČ. PRŮKAZŮ, ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ ŠK. ROKU, NÁSTUP PRVŇÁČKŮ, PŘIJETÍ 50LETÝCH RODÁKŮ, JUBILEA i návštěvy přestárlých a besedy s důchodci.

XII.

OBLAST OSTATNÍCH KULT. SPOL. AKCÍ: V roce 1982 uskutečněno 38 tanečních zábav, 2 diskotéky, 20 výstavek, 9 besed s mládeží a 26 akcí různého kulturně politického charakteru.

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově - 1982:

Ředitelem KSK je již druhý rok s. František KONÍČEK č. 1100 a práce KSK řídí 13členná rada, z nichž 10 je členy KSČ a schází se 2x ročně. Výkonným orgánem je 30 členný výbor KSK, z nichž 14 jsou příslušníky KSČ a schází se pravidelně každý měsíc. V roce 1982 za učitele Ivana Jurčičku a knihovníka Jana MIKULCE byli radou MNV schválen do výboru Fr. Moštěk 345, Ant. Kovář 91 a pracovnice OKS Uh. Hradiště Marie Vozárová 953.

SLAVNOSTNÍ VÝROČNÍ SCHŮZE KSKpo 5 letech provozu se konala 8. 1. 1982 s kulturním programem souboru VLČNOVJAN. Ve zprávě o činnosti ing. Ant. Pavelčík uvedl, že 5letá činnost KSK byla velmi bohatá. V roce 1977- 32 akcí, 1978 - 39 akcí, 1979 - 40 akcí, 1980 - 41 akcí, 1981- 46 akcí. Celkem 198 akcí s dobrou úrovní. Celkový majetek zařízení 1.218.022,- Kčs vyžaduje náročnou hmotnou odpovědnost. V závěru schůze byl předán všem partnerům KSK nový STATUT. Všechny soubory KSK aktivně pracují.

SOUBOR VLČNOVJAN pod vedením Břetislava MIKULCE, Dr. BLAHUTKY a org. ved. Petra Pančochy dosahují stále lepších výsledků. Vystupoval úspěšně na Mor. plese v PRAZE, na oslavách MDŽ Vlčnov, uspořádali ukázku šlahačky pro Anglickou delegaci, vystupovali ve Strážnici, na okresní přehlídce v Dolním Němčí, vlčnovských slavnostech, hody s právem a zábavu “NA ŠTĚPÁNA NENÍ PÁNA”. Doprovází cimbálová muzika LIPINA z NIVNICE. Odměnou souboru Vlčnovjan bylo soustředění na BABÍCH HORÁCH, kde nacvičili nové pásmo “VLČNOVSKÁ SVATBA”. Soubor Vlčnovjan zvítězil v okresní soutěži a postupuje do soutěže Jihomoravského kraje.

SOUBOR ŠOHAJEK vede Antonín MOŠTĚK a ing. POLÁCHOVÁ z Hluku. Rovněž vystupoval na vlčnovských slavnostech za doprovodu cimbálové muziky DOLŇÁCKO z Hluku. V kroužku je 30 dětí. Práci Ant. Mošťka (staví rodinný domek) vystřídal Antonín ŠURANSKÝ.

SOUBOR VLČNOVJÁNEK pod vedením učitelky JURČIČKOVÉ a MIKULCOVÉ má pěkné výsledky. Vystupoval na MDŽ v Boršicích u Buchl., na vlčnovských slavnostech, ve Strážnici a také natáčeli do Čs. ROZHLASU “PIONÝRSKÁ JITŘENKA”. Odměnou byl zájezd do Bojnice.

SOUBOR ČEREŠNIČKY pod vedením s. PLACHÉ a KUČEROVÉ vystupoval na okr. konferenci, na MDŽ, na schůzi JEDNOTY a Vlčnovských slavnostech. Vystupují v tibétkách a jsou všemi obdivovány - jako fantastické vlčnovské panenky. I těmto malým dětem odměnou byl zájezd do zoologické zahrady v LEŠNÉ.

FOTOAMATÉRSKÝ KROUŽEK v KSK zahájil v roce 1982 činnost pod vedením s. ing. Vojtěch DOSTÁLKA a již na besedě s důchodci v KSK uspořádali velmi pěknou výstavu fotografií z Vlčnova.

FILMOVÝ KROUŽEK už řadu let úspěšně vede Josef Vozár a natáčí všechny důležitý kulturní, politické i budovatelské akce a při vhodných příležitostech je promítá občanům v přísálí KSK. Lidé se na filmy těší.

PĚVECKÝ ŽENSKÝ SBOR pod vedením učitelky MATULOVÉ začíná vyvíjet činnost a tento sbor bude vystupovat při občanských obřadech a různých oslavách.

DECHOVÉ HUDBY KSK jsou na velmi dobré úrovni. Dechová hudba pod vedení Stanislava KUČERY v roce 1982 vykonala úspěšně přehrávky a uhájila si dřívější kvalifikace. Vystupuje na mnoho akcích, zábavách, slavnostech, svatbách, pohřbech a do pokladny KSK odvedli 2.736,- Kčs

Dechová hudba VLČNOVJANKA pod vedením Antonína KONÍČKA účinkuje pod uměleckou agenturou BRNO a v roce 1982 měli 130 produkcí, z nichž získali agentuře 500.000,- Kčs a pro pokladnu KSK odvedli 8.148,- Kčs a nájemné za aparaturu 9.793,- Kčs. Navíc pro MNV a KSK udělali 4 akce zdarma. Pro agenturu Brno bylo akcí 82 a 34 akce na bloky OKS. SLOŽENÍ HUDBY: 15 hráčů, 3 zpěvačky, 1 zpěvák, 1 konferenciérka, 1 zvukař a 1 vyprávěč. OBSAZENÍ: KONÍČEK Ant. - trumpeta + DIRIGENT, další trumpety MOŠTĚK Jan - Vlčnov, SLAVÍK Fr. - Gottwaldov, KRSIČKA Jindřich - Uh. Hradiště, tenór NEVAŘIL Pavel st., pozoun - NEVAŘIL Pavel ml., tenór - FANTURA Zdeněk Uh. Brod, KLARINETY: KONÍČEK Josef, ŠEBESTA Jos. - Sudoměřice, JORDÁN Pavel - Jalubí, PROCHÁZKA Drah.- NEDAKONICE, trombón - MAHDALÍK Josef, Melafón - MLÝNEK Josef + CHMELAŘ Ladislav Uh. Hradiště, TUBA - DACÍK Josef, BICÍ - SMÍŠOVSKÝ Petr z Uh. OSTROHU. ZPĚV: MALINA Josef - KUNOVICE, SMÍŠOVSKÁ VĚRA UH. OSTROH, KONÍČKOVÁ Věra, ZÁBRANOVÁ Marie. Konferenciérka Marie KŘAPOVÁ, ZVUKAŘ Antonín KŘAPA, vyprávěč PRAJZA Ant. z Bojkovic a náhradník Pavlíček Josef z Kunovic.Dne 26. 9. 1982 nová rekvalifikace u agentury v Brně, obhájení jednotlivých tříd členů souboru a příprava nového estrádního pořadu.

NOVÉ HUDEBNÍ SKLADBY DIRIGENTA uměl. vedoucího Antonína KONÍČKA: POLKY: VLČNOVSKÉ DĚVČICE, DARMO SA MAMKO, PRO MARKÉTKU VALČÍK: UŽ SA TO RANÍČKO, Upravený valčík: VLČNOVE, VLČNOVE POCHOD: NOVĚ UPRAVENÝ VLČNOVSKÝ POCHOD Všechny tyto uvedené skladby jsou nahrávky v Čs. rozhlase Brno a také uvedeny Čs. televizí.

V estrádním pořadu povoleném agenturou v Brně jsou skladby se zaměřením našeho regionu - to je Vlčnova a okolí. Jedná se o nové skladby včetně textů z Vlčnova a okolí. Velkou většinou skladeb tvořil autor a velký příznivec Vlčnovjanky Blahoslav SMÍŠOVSKÝ z UH. OSTROHU, jehož syn Petr s Vlčnovjankou hraje a dcera Věrka zpívá. Další novou provedenou skladbou “VLČNOVSKŮ DĚDINŮ”, jejíž text složil zas. umělec František KOŽÍK - rodák z Hluku je obohacen repertoár Vlčnovjanky a tato skladba měla velmi úspěšnou premiéru 7. 1. 1983 na krojovém plese KSK. Estrádní pořad Vlčnovjanka ve II. pol. předvedla v těchto městech: ROSICE, MÍŠKOVICE, KŮTY, ROSICE, PETROV, MALHOSOVICE, JAROMĚŘICE, VYŠKOV, LANŽHOT, PROSTĚJOV, OSOBLAHA, ZBYŠOV, TIŠNOV, OPAVA, MIMOŇ, NOVÝ BOR, VALAŠSKÁ POLANKA, ZDOUNKY, KUNŠTÁT, BRNO, JAKUBOVICE, UH. OSTROH, MIKULÁŠOVICE, JIŘÍKOV, HULÍN, SLAVKOV, MORKOVICE, VELKÝ TÝNEC, MOHELNICE, JIŘICE, JAROSLAVICE, RADOTÍN, SLAVKOV u Brna, VELKÉ NĚMČICE. Krojovaná dechová hudba VLČNOVJANKA DOBŘE REPREZENTUJE Vlčnov a je slyšet i v rozhlase: HRAJEME NA PŘÁNÍ.

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ ve dnech 28.-30. května 1982 pořádá KSK, ročník 1964, složky NF, ve spolupráci s OKS a ONV Uh. Hradiště u příležitosti 37. výročí osvobození ČSSR Sov. armádou s tímto programem:

PÁTEK 28. 5. 1982 v KSK: soutěž amatérských zpěváků “O SLOVÁCKÝ KOŠTÉŘ”, scénář a režii přepravil ing. Ant. Pavelčík, odborná spolupráce Pavla KUČEROVÁ, příprava dětských zpěváků Marie Matulová, uvádí: Miroslava PAVELČÍKOVÁ a Antonín MIKULEC (z Uh. Brodu).

Soutěžící při krojované VLČNOVJANCE: KŘAPOVÁ Marie (I. MÍSTO), KAŠNÁ Ludmila, KUŽELA Jar., KONÍČEK Miroslav, KONÍČKOVÁ Dáša, MOŠŤKOVÁ Marta, NEVAŘILÍKOVÁ Anna.

SOUTĚŽÍCÍ ZA DOPROVODU CIMBÁLOVKY BURČÁCI s primášem Fanošem ILÍKEM: PAVELČÍKOVÁ Jarmila - I. MÍSTO a postoupila do okresního KOLA, kde 18. 9. 1982 získala II. MÍSTO A VYHRÁLA “CENU DIVÁKA” (písně: Ej zabili synečka a Vyletěla křepelenka z lesa). Další zpěváci: COUFALÍK Eduard, KOLEK Josef, KNOTEK František, STLOUKAL Rost., ŠLOSAR Lubomír. KAŽDÝ ZPĚVÁK MĚL PŘEDZPĚVÁKA Z ŘAD ŠKOLNÍ MLÁDEŽE. Zpíval i Jožka ČERNÝ.

Sobota 29. 5. 1982 odpoledne 14.00-16.30 v KSK: VÍTAJTE VE VLČNOVĚ - veselé i vážné vyprávění o Slovácku a Vlčnovu za účasti: zasl. umělce Mir. HORNÍČKA, spisovatele - zasl. umělce Jar. TOMEČKA, etnograf Doc. PhDr. Václav Frolec CSc., básník a redaktor Jindřich UHER, ředitel Čs. televize PhDr. Sv. BIMKA, horňácký zpěvák a muzikant Frant. OKÉNKA. Hraje cimbálovka Viléma Zahradníka. Večer na STADIÓNU TJ KARNEVAL s dechovkou a BEAT HUDBOU.

SETKÁNÍ VLČNOVSKÝCH KRÁLŮ bylo zlatým hřebem sobotního večera v KSK téměř 50 žijících KRÁLŮ, kteří dělali KRÁLE v jednotlivých letech. Takovou událost nenajdeme na světě, abychom mohli shlédnout tolik krojovaných KRÁLŮ jako ve Vlčnově.

 

SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH KRÁLŮ VE VLČNOVĚ OD ROKU 1921: (1909)

 

1909

KNOTEK Jan

č. 82

1921

PAVELČÍK Josef

č. 130

1924

PAVELČÍK Jiří

č. 745 (†)

1923

BAŘINA Frant.

č. 523

1924

PAVELČÍK Jiří

č. 745

1925

---

---

1926

MLÝNEK Frant.

č. 447 (†)

1927

---

---

1928

---

---

1929

---

---

1930

KNOTEK Jan

č. 460

1931

KNOTEK Frant.

č. 619

1932

---

---

1933

---

---

1934

CHVÍLÍČEK Jan

č. 421

1935

MACHÁLEK Jos.

č. 392

1936

CHVÍLÍČEK Jan

č. 99

1937

KONÍČEK Jiří

č. 14

1938

BAŘINA Frant.

č. 515

1939

CHVÍLÍČEK Václav

529

1940

VOZÁR Frant.

č. 480

1941

JANČA Josef

č. 734

1942

KLABAČKA V.

č. 663

1943

VOZÁR Jos.

č. 111 (†)

1944

ing. KUČERA Jos.

č. 553

1945

KNOTEK Jos.

č. 641

1946

PLACHÝ Jar.

č. 910

1947

CHOVÁNEK K.

č. 1114

1948

MOŠTĚK Ant.

č. 976

1949

PAVLACKÝ Stan.

č. 1013

1950

MOŠTĚK Josef

č. 122

1951

MLÝNEK Josef

č. 67

1952

MOŠTĚK Frant.

č. 159

1953

ONDRŮŠEK Fr.

č. 521

1954

RYŠAVÝ Mir.

č. 377 (†)

1955

MOŠTĚK Ant.

č. 159

1956

KUČERA Ant.

č. 306

1957

KONÍČEK Frant.

č. 208

1958

KLABAČKA Fr.

817

1959

ing. CHVÍLÍČEK Jan

421

1960

PAVELČÍK Ant.

100

1961

MIKULEC Lad.

264

1962

RYŠAVÝ Lad.

377

1963

JOSEFÍK Fr.

539

1964

KAŠPAŘÍK Jiří

621

1965

NEKONÁNA !

 

1966

CHVILÍČEK Jos.

529

1967

MOŠTĚK Ant.

550

1968

KOVÁŘ Frant.

714

1969

BAŘINA Josef

830

1970

KUČERA Pavel

580

1971

KONÍČEK Josef

130

1972

JOSEFÍK Fr.

1030

1973

KLABAČKA Ant.

312

1974

CHVÍLÍČEK Fr.

649

1975

PAVLACKÝ Petr

1013

1976

BORÝSEK Mir.

829

1977

BĚLOHLÁVEK Vít.

238

1978

ULČÍK Jiří

1017

1979

PAVELČÍK Fr.

1024

1980

KONÍČEK Jar.

653

1981

VLK Vlastimil

694

1982

KOVÁŘ Frant.

1085

1983

KONÍČEK Frant.

989

1984

CHVÍLÍČEK Jan

č. 72

1985

ŠOBÁŇ Petr

č. 1020

1986

JEŽEK Frant.

č. 1009

1987

BAŘINA Libor

č. 523

 

/Pozn.: scházející ročníky zatím nezjištěny./

 

VZÁCNÝMI HOSTY TOHOTO SETKÁNÍ JSOU:

 

PhDr. Václav FROLEC - etnograf fil. fak. JEP Brno

PhDr. Josef BENEŠ CSc.

} naši rodáci

PhDr. Metoděj ZEMEK CSc.

 

BAREVNÁ FILMOVÁ I FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE JE OJEDINĚLOU A NEVÍDANOU SKUTEČNOSTÍ TAKOVÉ KRÁSY, KTEROU SI VŽDY RÁDI PŘIPOMENEME. Nešlo sice o KRÁLE - HLAVY STÁTŮ, šlo o “KRÁLE” královské družiny jezdců JÍZDY KRÁLŮ, kteří jsou každoročně voleni vlčnovskými legrúty. Plakáty Vlčnovských slavností a nakreslil akad. malíř - Karel Beneš, který letos oslavuje 50 let svých narozenin.

NEDĚLE 30. 5. 1982: DOPOLEDNE před domem krále Fr. Kováře vyhrává DECHOVKA St. KUČERY a před KSK koncertuje VLČNOVJANKA pod vedením Ant. KONÍČKA. U SOKOLOVNY NA SEŘADIŠTI od 12.45 vyhrává dechovka ROZMARÝNKA z OSTR. LHOTY. Současně v ulicích Vlčnova zvykoslovný pořad “CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ”. Soubor BROZENÉ předvádí FAŠANKY u Slovácké jizby a soubor DOLINA předvádí HODY s PRÁVEM u SOKOLOVNY. V době od 12.30-14.15 probíhá JÍZDA KRÁLŮ po dědině a ve 14.15 Slavnostní průvod KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ A JÍZDY KRÁLŮ NA STADION. Dopoledne ještě na stadionu dětské soubory: DOLINEČKA, DĚCKA Z KUNOVIC, HRADIŠŤÁNEK, KOPANIČÁREK, OLŠAVĚNKA a VELEŤÁNEK. Za krále jezdil ročníku 1964. KRÁLEM BYL Fr. KOVÁŘ č. 1085.

ODPOLEDNE NA STADIONU od 15.00-17.30 PÍSEŇ JARA v němž účinkují: OLŠAVA, SVĚTLOVAN, ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, ŠOHAJEK, VLČNOVJAN - KRÁL JÍZDY KRÁLŮ 1982. VEČER v KSK taneční veselice s královskou družinou při dechovce ROZMARÝNKA.

PROGRAMOVÁ RADA VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ: předseda JIŘÍ JILÍK, tajemník Václav KLABAČKA, členové: Dr. BLAHUTKA, Anna MADĚRIČOVÁ, Břetislav MIKULEC, František ULČÍK.

ŘÍDÍCÍ ŠTÁB: předseda ing. PAVELČÍK Ant., místopředseda Jos. Zemek, ředitel KSK KONÍČEK Frant.

ZÁVĚR: VLČNOV - LEGENDA PROSLUNĚNÁ PÍSNÍ A TANCEM /PÍŠE ROVNOST 4. 6. 1982/. JÍZDA KRÁLŮ /26 jezdců/, asi 600 účinkujících se líbili všem a za rok na shledanou !

 

ZEMĚDĚLSTVÍ - 1982

Jednotné zemědělské družstvo Čs. ghanského přátelství má k 31. 12. 1982 449 členů z toho trvale činných 243 pracovníků. V produktivním věku 199, zbytek 44 jsou důchodci. Průměrný věk je 37 let.

Předsedu JZD stále vykonává František ŠIK, agronoma Jan KUČERA, mechanizátora Pavle MÍŠEK, ekonoma ing. Jiří MALINA, zootechnika ing. Lubomíra PODŠKUBKU vyměnila ing. Anna KULOVANÁ z Buchlovic. Dále z tech. hosp. funkcí odešla z JZD DRMELKOVÁ Marie a ZEMEK František a byl přijat POKORNÝ Vladimír a PILKA Lad. = provozní technici. Celkem zemřelo 13 členů JZD a bylo přijato 21 členů nových. JZD doplňuje členskou základnu mladými učni: Ve III. roč. je 10 učňů, ve II. r. 7, v I. roč 7.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY JZD - 1982: ing. Malina Jiří - ekonom JZD uvádí, že všechny výrobní úseky se zasloužily o celkové překročení plán. výkonů o 2 mil. Kčs.


 

VÝKONY CELKEM:

PLÁN:

40.503.000,-

Splněno:

42.521.000,- Kčs

ZISK:

PLÁN:

8.100.000,-

Splněno:

10.066.000,- Kčs

ODMĚNY:

PLÁN:

6.640.000,-

Splněno:

6.783.000,- Kčs


Nejmarkantnější nárůst tržeb byl ve výrobě mléka, kde bylo prodáno 3.244.000 litrů za ø realizační cenu 4,08 Kčs, zatímco v roce 1981 bylo prodáno jen 2.867.000 litrů za 3,70 Kčs. Zlepšilo se zařazení mléka do jakostnějších tříd. Realizační ceny se zvýšili i u jatečného skotu (o 14%) a jatečných prasat (o 10,73%).

ROSTLINNÁ VÝROBA - agronom Jan KUČERA uvádí, že celkový objem byl v rostlinné výrobě překročen a u rozhodující plodiny - obilovin, byl dosažen druhý nejvyšší ha výnos v historii družstva. Plán ukládal výrobu z ha 4,9 tun, splněno 5,19 tun. Růst rostlinné produkce v posledních letech vypadá takto:

 

 

PLODINA:

1977

1978

1979

1980

1981

1982

Pšenice ozimá

4,5

5,2

4,3

5,8

4,7

5,3

JEČMEN JARNÍ

3,8

3,6

4,2

5,7

4,-

4,3

KUKUŘICE ZRNO

4,7

5,1

4,3

3,08

-

-

OBILOVINY CELKEM:

4,3

4,7

4,3

5,7

4,6

5,19

CUKROVKA

39,1

39,4

41,1

40,4

41,9

41,59

KRMNÁ ŘEPA

36

-

-

-

47,5

82,6

KUKUŘICE - siláž

35

28

24

31

32

35,7

JETEL ČERVENÝ

7,13

8,53

7,44

10,35

10,6

9,78

VOJTĚŠKA

8,69

7,46

8,77

11,45

7,8

11,7

LOUKY

2,1

1,19

3,33

2,1

2,08

4,10

PASTVINY

2,1

2,53

2,26

2,1

2,-

3,50

 

Pšenice ozimá se sklízela z 886 ha a ječmen jarní ze 114 ha, cukrovka 206 ha a do cukrovaru bylo dodáno 8568 tun. Vlivem sucha cukrovka špatně vzcházela a na 1 ha bylo jen ø 76.000 jedinců. I kvalita jednocení nebyla nejlepší. Přestože byl suchý rok, byly i pícniny dobré. Vína sklizeno z 1 ha 4,5 tuny.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA - zootechnička ing. Anna KULOVANÁ uvádí, že úsek živ. výroby je rovněž plněn i překračován a má vzestupnou tendenci:

 

 

PŘEHLED:

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

STAV DOJNIC

526

540

650

700

750

800

815

prům. doj. na kus/den

9,16

9,46

10,14

10,97

11,18

10,94

12,49

Výr. mléka tis./l

1699

1750

2129

2566

2699

3047

3244

Roční doj./1 kráva

3352

3453

3702

4004

4083

3944

4559

prům. přír. u skotu

0,68

0,77

0,74

0,74

0,80

0,76

0,78

prům. přír. u žíru

0,94

0,64

0,65

0,64

0,63

0,61

0,63

Odchov telat /100 ks

107,6

115,6

112,5

107

106,9

102,6

101,2

Odchov selat/1pras.

19,7

20,6

21,5

20,2

20,6

20,89

19,61

Odchov selat -1 vrh

9,02

9,35

10,05

9,-

9,02

8,65

9,02

 

VÝROBA MLÉKA - tržní produkce v roce 1982 bylo překročena o 7,2 %. V průměru bylo od jedné dojnice vyprodukováno 4.559 litrů, z toho velkokapacitní kravín 4.969 litrů, což představuje meziroční nárůst 566 litrů. Ve výrobě mléka v Jihomoravském kraji je JZD Vlčnov na 3. místě / I. místo JZD SLUŠOVICE, II. místo JZD Javořina - Dolní Němčí/. Deník ROVNOST zveřejnil SOUTĚŽ V NÁRŮSTU DOJIVOSTI a JZD Vlčnov z 566 litry se umístnil na II. místě za JZD Vít. únor OŘECHOV (Brno-venkov) s nárůstem 602 litry.

Jaká je dojivost v JZD okr. Uh. Hradiště: JZD Javořina (4873), JZD Vlčnov (4559), JZD Slovácko - Polešovice (4241), JZD Uh. Brod (3475), JZD Dolina - St. Město (3653), JZD Mír Kunovice (3624), JZD Družba - Boršice u Buchl. (3.577), JZD NIVNICE (3562), JZD Bánov (3559), JZD Babice (3475), JZD ZLECHOV (3464), St. statek MSP Uh. Brod (3391), JZD Rozvoj ZÁHOROVICE (3318), JZD BÍLOVICE (3289), JZD HLUK (3238), JZD Nedachlebice (3201), JZD Poolšaví - HAVŘICE (2730).

SPOTŘEBA JADRNÝCH KRMIV: na 1l mléka: 0,25 kg, na 1 kg žír. skotu 1,51 kg na 1 kg prasata = 3,26 kg.

Všechny dobré výsledky v Ž.V. jsou i zásluhou dobrých výsledků v rostl. výrobě.

MECHANIZACE - mechanizátor MÍŠEK Pavel uvádí, že úsek mechanizačního střediska - kolektivu opravářů a traktoristů je odrazem výsledků rostl. a živ. výroby. JZD vynakládá velké částky na inovaci výroby ve všech úsecích. Mimo zahájenou výstavbu opravárenských dílen z 5 mil. Kčs provádí rekonstrukce objektů ŽV, jejich zařízení, a tím dochází ke zlepšování pracovního prostředí. Výměnou žlabů a hrazení byl docíleno v KRAVÍNĚ 2 dobré manipulace s krmením. V rostlinné výrobě je téměř plně mechanizována výroba cukrovky, obilovin, pícnin i kukuřice na siláž. Kvalitní práce opravářů a traktoristů působí na zvyšování výnosů a snižování nákladů. Kolektivy soutěží v BRIG. SOC. PRÁCE a dosahují dobrých výsledků. BSP, která má 24 mužů mech. střediska vedená Josefem MIOSGOU je již držitelem stříbrného odznaku a sahá po ZLATĚ ! Podali 25 zlepšovacích návrhů a polovina jich darovalo bezplatně krev. Mají hodnotné závazky na úseku budovatelské činnosti, sběru odp. hmot, šetření PHM a el. energie.

V JZD zpracovány komplexní opatření v úsporách energie všeho druhu.

Úsek PŘIDRUŽENÉ VÝROBY uspokojuje pouze u výroby VITAMINOMINERÁLNÍCH SMĚSÍ, kde byl plán překročen o 300.000,- Kčs a oproti roku 1981 o 1milion Kčs.

 

POČASÍ - 1982

Rok 1982 byl v oblasti pro zemědělství vcelku příznivý. Klimatické podmínky na podzim 1981 umožnily dobrou přípravu k zasetí ozimů v agrotechnické lhůtě. Zima proběhla bez větších tepelných výkyvů. Byl to v podstatě teplý suchý rok. Množství dešťových srážek bylo jen 424 mm, což je jen 72 % dlouhodobého průměru a to ještě víc než polovina spadla ve třech měsících: květen 61,7 mm, červen 91,5 mm, červenec 65,7 mm.

 

TEPLOTY A SRÁŽKY POSLEDNÍCH LET V POROVNÁNÍ S 50letým průměrem:

 

SRÁŽKY:

I. POLOLETÍ:

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

50letý průměr:

32

27

33

40

62

64

1980:

20,5

19,1

32,9

44,2

28,5

73,3

1981:

23,1

25,8

61,4

20,8

40,5

97,9

1982:

20,3

7,7

8,3

8,4

71,2

63,1

 

 

 

II. POLOLETÍ:

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

CELKEM:

50letý prům.

78

72

50

49

46

36

589

1980

67,1

81,2

37,4

47,8

33,1

25,4

511

1981

75,4

24,2

89,2

50,9

33,5

55

603

1982

83,-

53,9

42,9

14,1

9,7

41,6

424

 


TEPLOTY:

 

I. POLOLETÍ:

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

50letý prům.

- 1,9

- 0,3

4,5

9,4

14,8

17,6

1980

- 4,3

0,9

3,-

6,4

11,5

16,4

1981

- 3,7

- 0,6

7,4

8,3

14,7

18,1

1982

- 5,4

- 1,4

4,6

6,8

14,8

18,2

 

 

 

II. POLOLETÍ:

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

CELKEM:

50letý prům.

19,5

18,6

14,8

9,4

4,-

0,5

9,2

1980

17,2

17,6

13,3

8,7

2,3

- 1,2

7,6

1981

18,1

18,3

15,4

10,3

3,8

- 1,2

9,1

1982

19,4

19,3

17,3

10,3

5,2

1,5

9,2

 

/Pozn. TOTO JSOU VÝSLEDKY VÝZK. ÚSTAVU UH. OSTROH. Ve Vlčnově jsou nepatrné změny/.

 

JAK VYPADALO POČASÍ VE VLČNOVĚ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 1982:

 

 

CELKEM SRÁŽEK

NEJVÍCE

PRŮMĚRNÁ

 

MĚSÍC:

mm

mm dne:

TEPLOTA °C

POZNÁMKA:

Leden

28

30/1 8,2

- 5,2

5/1 MIMOŘÁDNĚ TEPLO
23/1 NEJVĚTŠÍ MRÁZ - 23°C

ÚNOR

9,3

8/2 sníh

- 0,8

8/2 = 5 cm sněhu

BŘEZEN

5,2

11a 19 - velmi málo

4,5

žádný sníh

DUBEN

12,7

26. - 4 mm

6,8

12/4 Pondělí velikonoce-- sněžení !

KVĚTEN

61,7

10 (11 mm)
24 (11 mm)

13,6

19/5 + 22/5 BOUŘKA
1/5 poslední mráz -3°C

ČERVEN

94

27. - 43 mm

17,4

19/6 BOUŘKA,
SILNÉ VĚTRY: 6,7,12,14,15

ČERVENEC

91,5

11. - 38 mm
27-16 mm

18,9

12/7 BOUŘKA,
22/7 BOUŘKA

SRPEN

65,7

20. - 17 mm

20,-

8/8 BOUŘKA,
13/8 BOUŘKA

ZÁŘÍ

32,6

23. - 27 mm

16,6

9/9 BOUŘKA, velmi pěkně - teplo

ŘÍJEN

19,2

15. 3 mm

10,2

Vítr: 5,6,7,13,23 2/10 BOUŘKA

LISTOPAD

11,7

13. 4 mm

5,2

Vítr: 7,8,9, Ještě 5/11 TRNKY NA STROMĚ!

PROSINEC

51,8

16. 11 mm

2,5

Sníh: 18,19,22,29,30 /vždy slabě!/
STÁLE TEPLO !

Průměr 1982: Celkem 483 mm srážek a 9,4°C tepla /Teplý a suchý rok/

 

OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK JAKOS UH. HRADIŠTĚ - provozovny VLČNOVJAN

PROVOZOVNA 26 a 13 byla přerozdělena a to z P 13 - výroba kladek přešla na P- 41stavební výroba a výroba stanových konstrukcí byla převedena na P 26. Rozsah prováděných prací byl stejný jako v roce 1981. Vedoucí provozovny zůstává Josef Zemek č. 1070 a celkový stav pracovníků je 42. Vrátní byli převedeni do DRUŽSTVA INVALIDŮ GOTTWALDOV, metodicky jsou řízeni provozovnou 26. Z AUTOSERVISU odešel autoelektrikář Karel TOMALA a autoklempíř Antonín MITÁČEK.
EKONOMICKÉ UKAZATELE P-26 AUTOSERVISU: VÝKONY 5.478.000,- Kčs, ZISK 76.000,- Kčs, PRŮMĚRNÁ MZDA 2.602,- Kčs, počet zakázek 4.275, garančních prohlídek 336, RENOVACÍ 42.716 ks /obložení brzd/, počet obsloužených zákazníků+prodej 1.200 lidí, počet balíků 2.464 ks. Během roku v druhé dílně položena dlažba - 200 m². Nové oplocení od SOLÍKOVÉHO. V I. čtvrtletí pro nedostatek práce - VÝROBA TEPLOVODNÍHO TOPENÍ PRO ČSAD - 60 ks.

ZLEPŠOVATELSKÉ A VYNÁLEZECKÉ HNUTÍ: PRACOVNÍCI AUTOSERVISU VYVINULI EKONOMETR V 1 a realizovali zlepšovací návrh VLOŽKA “A” /sítko/ jako první v ČSSR. Uspořádali aktiv pro dalších 7 praven v KRAJI. V soc. soutěži zlepš. a vynález. hnutí získali I. místo v okresním prům. podniku JAKOS, II. místo v okrese Uh. Hradiště a 5. místo v kraji. Pracovníci autoservisu se v dubnu zúčastnili tem. zájezdu v AZNP a navštívili technické muzeum v PRAZE. Zájezd 2 dny - 40 návštěvníků. Družební dílna AD Praha - 9 osob navštívilo naši dílnu a byli na JÍZDĚ KRÁLŮ. V roce 1982 uzavřeně dohoda s okresním svazem invalidů o přednostních opravách vozidel zn. ŠKODA. Propagace VLČNOVSKÉHO AUTOSERVISU: Rudé právo 25. 3. 1982 - inzerát /renovace BRZD/, totéž hospodářské noviny a SVĚT MOTORŮ č. 14 a 16. JISKRA - teplovodní topení ČSAD, inzerát 2x - EKONOMETRY. 6/10 1982 schválení EKONOMETRU MV pro dopravu, SVĚT MOTORŮ - článek o EKONOMETRU a 25. 5. 1982 Čs. TELEVIZE BRNO - EKONOMETR. /AUTOSERVIS Vlčnov/.

ČINNOST OSTATNÍCH PROVOZOVEN VLČNOVJANU BEZ PODSTATNÝCH ZMĚN r. 1981

ODĚVNÍ PROVOZOVNA - 19 pracovnic: Vyrobeno: KOŽENÁ SAKA - 2800 ks, kožené bundy 1500 ks, kožené vesty 4100 ks, textilní výrobky 2910 ks.

PROVOZOVNA STANŮ - 40 pracovníků - vyrobeno 2260 ks - IDEÁL 250 pro tuzemsko a pro EXPORT 7.995 ks /Holandsko, BELGIE, ANGLIE, AUSTRÁLIE, ŠVÉDSKO a NSR/. Celkem v roce 1982 vyrobeno 12.025 stanů.

VÝROBA OPASKŮ 560.000 ks, pásky NA KOLT 20.000 ks, šatičky 14.570 ks. Celkem 26 pracovnic.

Vedoucího uvedených provozoven dělá Antonín MACHÁČEK z Huštěnovic. Provozovnu kožešnictví nadále vede Edita Zámečníková.

STAVEBNÍ PROVOZOVNU za Ant. KLABAČKU vede ŠURÁŇ Vlad. z Uh. Hradiště.

PROVOZOVNU VÝROBU ODZNAKŮ vede stále Josef Zemek č. 742 - počet pracovníků 33. V roce 1982 vyrobili: 240.000 dětských hodinek 450.000 opaskových spon, 20.000 hliníkových uzavíracích hlav OMNIA, 350.000 odznaků, 5.000 pamětních medailí a různá vyznamenání zasloužilým pracovníkům. Celkový objem výroby přes 3 milióny Kčs.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA - ZO KSČ ve Vlčnově již druhý rok má v čele předsedu KARLA MOŠŤKA Č. 958 a výsledky činnosti lze hodnotit kladně. KSČ je vedoucí silou v naší soc. společnosti a také ve Vlčnově ji toto právo i povinnost náleží v plné míře. Vliv členů strany se projevuje ve všech složkách Národní fronty, i když někde jsou výsledky lepší a jinde ne ještě k plné spokojenosti. Zvláště dobrých výsledků bylo dosaženo u MS, ČSŽ, SRPŠ, ČZS, SPO a ČSČK. Podstatné zlepšení nastalo u TJ a SČSP. Straníci si plně uvědomují odpovědnost za společnost, kterou řídí. Takto je sebekriticky hodnocena práce každého jednotlivce a členů výboru zvlášť. Tímto směrem jsou hodnoceni i poslanci - straníci, kteří jsou především zárukou plnění volebního programu. Všichni jsou si vědomi, že chtějí-li vyžadovat naplňování cílů a závěrů XVI. sjezdu od jinostraníků a indiferentních, pak musí jít sami příkladem. Velkou pozornost věnuje výbor ZO KSČ výchově mladého člověka - činnost SSM. Hodnocení práce SSM je zakotveno v plánu práce ZO. Výchova mladých lidí si vyžádá spoustu času a trpělivosti, ale je nutná. Lze konstatovat, že mladí lidé nemají špatné názory, ale jsou takoví, jaké jsme je všichni vychovali - především doma v rodině. Tito mladí lidé nepoznali strádání, nedostatek, hrůzy války. Mají sociální jistoty, mají vše, nač si vzpomenou, a proto je zde určitá apatie k společné práci a angažovanosti. Výchova mladých lidí je naší prvořadou záležitostí a povinností. Po stránce budovatelské lze hodnotit činnost ve Vlčnově velmi kladně. Je v obci vybudován celý komplex KSK, kde se úspěšně rozvíjí společenský, kulturní i sportovní život, je vybudován vodovod, kanalizace, osvětlení obce, je vybudováno zdravotní středisko, obchodní domy i smuteční obřadní síň. K tomuto všemu mimo iniciativu lidí a jejich schopnosti bylo potřeba příznivé ekonomické vnitrostátní situace i situace mezinárodní
V průběhu roku výbor ZO KSČ spolu s MNV, JZD, JAKOS, ZDŠ i ostatních složek NF organizoval důstojné oslavy Vítězného února, osvobození obce s májovými oslavami, 65. výročí VŘSR a 60. výročí vzniku SSSR. Na všechny tyto oslavy byli zváni občané místním rozhlasem a prostřednictvím 3.vydaných vlčnovských zpravodajů a účast občanů i složek NF má vzestupnou tendenci.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově je důležitou složkou Národní fronty a plně se podílí na politických a budovatelských akcích v obci. Na schůzi TJ Vlčnov dne 18. 4. 1982 doplňující volby: Předsedou TJ zvolen Karel ZEMEK č. 1067, matrikářem Jar. Křapa a správcem SOKOLOVNY Václav MOŠTĚK. Nově zvoleným členům blahopřál předseda VO KSČ Karel Moštěk i předseda MNV Karel Křapa.

I. REPREZENTAČNÍ PLES STADIONU pořádá TJ Vlčnov v KSK 5. 2. 1982
za účasti ÚV ČSTV Praha s. Fr. BURDY, ved. ekon. odd. ÚV ČSTV ing. Jiřího Ebšterna, šéfredaktora STADIONU s. ŠUPICHA a zasl. mistra sportu, 4 násobného mistra světa v tandemu Vlad. VAČKÁŘE, zasl. mistra sportu a nositele stříbrné medaile olymp. her z MNICHOVA Lad. BENEŠE, s nimiž byla v přísálí pěkná beseda. Večer na plese vyhodnoceno 10 nejlepších sportovců okresu za přítomnosti předsedy OV CŠTV s. ŠÁCHY, taj. Boh. KUSÁKA, ONV ŠIMONÍKA, OV KSČ R. Gojše.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ HÁZENÉ v neděli 27. 6. 1982
za účasti OV ČSTV s. Boh. Kusáka a veř. činitelů obce. Předseda K. Zemek poděkoval zejména oddílu házené v čele s MVDr. Dr. Plachým a zasl. trenérem Alfonsem Balcarem za obětavou práci. Na tomto díle bylo odpracováno 4.000 brig. hodin, hodnota díla 400.000,- Kčs. Po zahájení v přátelském utkání s děvčaty NDR BSG MEDIZIN WERMSDORF jsme vyhráli 7:3 a s TRENČÍNEM 7:7. Naše děvčata obsadila II. místo.

TJ VLČNOV MÁ V ČINNOSTI 7 ODDÍLŮ:Největším oddílem je

KOPANÁ - předseda je Frant. PAVELČÍK č. 1024. I. MUŽSTVO na jaře I. A třída /trenér K. Lovecký/. Sestup do I. B třídy. Na podzim trénoval Josef PESTL a v tabulce 11. místo.
II. MUŽSTVO - III. třída OKRESNÍ SOUTĚŽE a na konci roku jsou poslední.
DOROST v krajské soutěži a žáci v OKRESNÍ soutěži si vedou dobře. JE VYHLÁŠENA REORGANIZACE A NECHCEME SESTOUPIT !

TENIS /stolní/ vede Václav KNOTEK v SOKOLOVNĚ s dobrými výsledky

VOLEJBAL vede Frant. KUŽELA a hrají jen žáci a dorostenci

ŠACHY - vede Dr. Válek v okresní soutěži se střídavými výsledky

KULTURISTIKU vede Zd. KOHUTIČ - oddíl má 7 domácích a 5 host. členů

ZRTV muže trénuje Zd. Králíček a ženy Věra Zemková.

HÁZENÁ VE VLČNOVĚ v čele s MVDr. Plachým a zasl. trenérem Alfonsem BALCAREM dosahuje nejlepších sportovních i budovatelských výsledků. Oddíl má 43 členů z toho 7 dosp., 13 dorostenek a 23 žákyň. V krajské soutěži si vedou výborně. Starší žákyně hrály v NÁRODNÍM FINÁLE v HÁZENÉ O MÍČ MISTRŮ SVĚTA 19.-20. 6. 1982 v KYNŽVARTU s těmito výsledky: VLČNOV-KYNŽVART 9:5, VLČNOV-TURNOV 5:10, VLČNOV-ÚSTÍ 3:7, VLČNOV-HULÍN 12:9, VLČNOV-MILEVSKO 2:7, VLČNOV- CHEB 6:0. Z 8 krajů ČSR obsadil Vlčnov, který reprezentoval Jihomoravský kraj 5. místo. Blahopřejeme !

K činnosti všech oddílů má TJ VLČNOV dva autobusy a na konci roku 1982 byl zakoupen nový základní automobil - /řidiči Frant. Moštěk a Karel Moštěk/. S autobusy jezdil Frant. CHVÍLÍČEK a HLŮŠEK z Uh. Brodu. Pokračuje stavba garáží.

ČESKÝ SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY v roce 1982 má celkem organizováno 47 členů v čele s předsedou Miroslavem MERTOU č. 930. Činnosti: 16. 1. provedeny preventivní prohlídky v 1072 obytných domech a 29. 11. provedeny kontroly v malých provozovnách. V průběhu roku bylo jen jedno zahoření - včelín Karla KŘAPY 439. 20. 6. provedlo družstvo mladých požárníků ukázkové cvičení k MEZINÁRODNÍMU dni dětí - hřiště TJ. 9. 10. se družstvo žáků zúčastnilo soutěže “HRA PLAMEN” v Nedachlebicích - získali 6. místo. Soutěžní družstvo požárníků Vlčnova v okresní soutěži v Hluku získali 8. místo. Vykonali dvě námětové cvičení a to: 25. 3. na objekt Mateřské školy a 18. 7. 1982 na objekt JZD. Dne 6. 10. 1982 požárníci dostali nové požární auto AVIA 30. Na úseku budovatelské činnosti odpracovali 775 hodin /údržba techniky, kontroly, životní prostředí, vodní nádrže/. Z historie hasičského sboru ve Vlčnově. Okresní muzeum požádalo kronikáře MNV Vlčnov o údaje vzniku hasičského sboru a z původních materiálů zjištěno toto: Požární sbor založilo 22 dobrovolných občanů dne 20. 5. 1894 a požární stříkačku zakoupili 9. 10. 1894 za 1050 zlatých splatných v 10 letech s 6% úrokem. První zásah 25. 2. 1895 v obecní škole.

SVAZARM má organizován 82 členů, předseda Boh. VACULÍK 1007. Činnost: KURS malých motocyklů pro 34 žáků do 15 let, školení řidičů s filmy, na dětském dni vystoupení kynologického klubu s cvičnými psy, parkování aut při vlčnovských slavnostech. Celkem odpracováno 550 brig. hodin na akcích “Z” a vlastním zařízení.

Československý červený kříž - ČSČK má v roce 1982 organizováno celkem 237 členů, 18 členný výbor v čele s předsedou Josefem VOZÁREM č. 953. Mají 16 zdravotních hlídek rozmístěných v obci tak, aby v každé ulici byla 1 hlídka, ve větší 2 pro případ poskytnutí náhlé první pomoci. Rovněž v místních závodech jsou utvořeny zdrav. hlídek /JZD má a JAKOS také 2 hlídky/. ČSČK Vlčnov má197 dobrovolných dárců krve, letos provedeno 72 odběrů na plán 50. Do základny získáno 11 nových dárců krve. Přibyli další 3 držitelé Jánského plakety-bronzové. Celkem je již 30 držitelů bronzové plakety (10 odběrů), 3 držitelé stříbrné Jánského plakety (20 odběrů). V obci pracují 2 stálé pečovatelky (1 z povolání a 1 dobrovolná) a starají se o 12 občanů. Další 3 příležitostné pečovatelky v případě sousedské výpomoci. Takto odpracovali 2090 hodin. Metodickým vedoucím je obvodní lékař MUDr. LAPČÍK Jiří, který na našem středisku pracuje od roku 1980 /listopad/ po zemřelém MUDR. Běťákovi. Pracovníci ČSČK ošetřili v obci 126 osob a organizovali brigády ve zdrav. zařízení 268 hod., zeleň 388 hod., 4 předměty, ples a burza sport. potřeb.

Zdravotní středisko ve Vlčnověbylo po generální opravě znovu otevřeno v březnu 1980. Ordinuje zde obvodní lékař MUDr. LAPČÍK Jiří - bytem Kněžpole 198, dále zubní lékař MUDr. Josef Válek - Vlčnově 994, dětská lékařka MUDr. JANDOUŠOVÁ Jana - bytem Uh. Hradiště, 1x týdně ordinuje ženská lékařka MUDr. ZÁHOROVSKÁ Libuše z Uh. Brodu. Zdravotní sestry: obvodní sestra DOSTÁLKOVÁ Zdeňka - Vlčnov 1100, dětská sestra ZEMKOVÁ Libuše Vlčnov č. 513, zubní instrumentářka KONÍČKOVÁ Božena 518, geriatrická sestra KONÍČKOVÁ Marie č. 394, ženská sestra JURIGOVÁ Lib. Uh. Brod. UKLIZEČKA: ZEMKOVÁ Marie č. 973. Zdravotní středisko je poměrně dobře vybaveno jak z hlediska fyzikální léčby, tak každodenních potřeb pro nemocné. V roce 1981 nový EKG přístroj k vyšetřování srdce.

Bezplatnou léčbu prům. měsíčně využívá 1100 lidí, za rok ø13.000 lidí.

Nemocnost se týká hlavně oběhového a pohybového aparátu.

Český svaz žen má v roce 1982 organizováno130 členek v čele s předsedkyní Martou KONDROVOU č. 873. Dne 7. 1. 1982 zvolen 18členný výbor. ZO ČSŽ Vlčnov na okresní konferenci v Uh. Hradišti 27. 3. 1982 dostala “ČESTNÉ UZNÁNÍ” za velmi dobrou činnost. Členky ZO ČSŽ v roce 1982 odpracovaly 500 brig. hodiny na úpravě a úklidu národohospod. sbírek a opravě rodinného domu č. 57 - který převzala do evidence památková péče a o tento dům se starají členky ČS%Z. Dále členky odevzdaly 110 kg šípků, 200 kg papíru, 100 kg textilu a 67 kg ostatních plodin. Pomáhaly při vlčnovských slavnostech, dozor při výstavě výšivek, zdravotní služba. Podílely se na organizaci dětského dne, oslavy osvobození obce a VŘSR. K tomuto výročí uspořádaly “BESEDU U SAMOVARU” s pěkným programem i pohoštěním. Podílí se na činnosti sboru pro občanské záležitosti: slavnostní i smuteční obřady, jubilea. V závěru roku uspořádaly vánoční pochod do HÁJKU - MYSLIVECKÁ CHATA za účasti 140 dětí a rodičů. Všichni byli spokojeni a měl by se tento vánoční pochod stát tradicí.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ má organizováno 39 členů, 3 hosty a včele stále předseda Antonín MIKULEC č. 260. Bohatý rok na mysliveckou i budovatelskou činnost. Byla dokončena odchovna bažantů, v níž bylo již odchováno 182 bažantích kuřátek a vypuštěno do revíru v oblasti HÁJEK. Z těchto vypuštěných bažantů při honech nebyl střelen ani jeden kus, však o to více je škodné v celém revíru, což ovlivňuje chov naší zvěře. Celkem byly jen 2 hodiny, 2 ostatní zakázány, aby byl zajištěn odchyt živých zajíců. Celkem střeleno 72 KOHOUTŮ a 112 zajíců, chyceno 62 zajíců. Škodné odstřeleno 12 lišek, 12 tchořů, značný počet toulavých psů a další škodné. Z černé zvěře - střeleno 1sele. Bylo započato s ozdravením srnčí zvěře v revíru, což je důležité v předcházení výskytu chorob. U lišek bylo provedeno norování v důsledku výskytu a značného rozšíření vztekliny, která se přenáší i na domácí zvířata zejména kočky. Vysázeli 600 ks jehličnatých sazenic. Pokračovali na budování mysliveckého domu, rozšíření zasedačky včetně podsklepení a nového sociálního zařízení. Byl odpracováno celkem 3.656 brig. hodin, což činí průměr na každého člena 89 hodin. Iniciativně pomáhali při špičkových pracích v JZD Vlčnov /senoseč, žně, sklizeň cukrovky/.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ má v roce 1982 38 členů, kteří mají 344 včelstev a jeden včelařský kroužek se 4 včelstvy, který stále vede předseda Václav VOZÁR č. 845. Dále má organizace 3 čestné členy: PEŠL Josef - zakládající člen z roku 1926, učitel L. Válek a Marie Schmiedová z Val. Klobouk - uč. medového pečiva. Členům vyplacen Státní příspěvek po 35,- Kčs na zazimování 348 včelstev. Uspořádány 3 besedy: 2x Marie Schmiedová - mísení, pečení, zdobení medového pečiva a 1x přítel HUBÁLEK v chovu včel. V roce 1982 bylo kočováno se 148 včelstvy a přisunuli 676 včelstev. V okresní soutěži I. místo a pozvání do PRAHY na vyhodnocení v celostátní soutěži. Na státní nákup dodáno 1225 kg medu. Při úpravě včelařského areálu odpracováno 560 hodin. Dva členové dárci krve. Za svépomocného fondu vyřízena finanční podpora Karlu Křapovi /shořel včelín/ a TIHELKA - za převrácený koč. vůz. Pokračuje úspěšně půjčování nádobí u Fr. Kováře a jeho postupné doplňování. Rovněž pečení vdolečků na pálenici u p. Mošťkové jako v minulých letech. V budově včelařského areálu záměr na vybudování noclehárny se zatím neuskutečnil pro nedostatek fin. prostředků. Do pekárny pečiva zakoupen nový ROBOT.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA má 41 členů - z toho jen 23 dospělých, 3 vojáky a ostatní žáci. Předsedou je František MOŠTĚK /u hřbitova/. Členové chovají: 270 holubů, 50 králíků, 88 slepic, 41 nutrií, 8 ovcí a 7 velkých psů v chovných stanicích. V roce 1982 odevzdali veřejnému zásobování: 1249 vajec, 782 kg králičího masa, 440 králičích kožek, 81 kg jehněčího masa, 64 kg ovčí vlny, 141 kožek z nutrií. Členové odpracovali 450 hodin na svém zařízení, 920 hodin při budovatelské činnosti - zejména při bourání bývalé budovy MNV - DŮM č. 166. Materiál získala organizace pro vlastní potřebu. Členové odevzdali 501 kg papíru, 43 kg textilu a pomáhali při špičkových pracích v JZD Vlčnov /sběr sena, cukrovky/. Uspořádali výstavu zvířectva a úspěšně vystavovali na těchto výstavách: Uh. Brod, Hradčovice, Podolí, Kunovice, Uh. Hradiště a na národní výstavě v BRNĚ; všude dělali dobré jméno vlčnovské chovatelské organizaci. Členové výboru mají zájem o získání nebo budování chovatelského areálu - zatím není vhodné řešení.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ má v roce 1982 organizováno 228 členů v čele s předsedou Josefem ZEMKEM č. 742. Z nejdůležitější jejich činnosti hospodářské: vybudována ve víceúčelovém zařízení zpracovna ovoce to je: MOŠTÁRNA, POVIDLÁRNA, SUŠÁRNA. Celková hodnota zařízení 120.000,- Kčs. Do provozu uvedeno 15. 9. 1982. Zpracováno na moštování 41 q ovoce, 9 q švestek na povidla. Zatím se nesušilo. Odpracováno 1162 brig. hodin. Služby: pečení vdolečků, žehlení prádla, prodej umělých hnojiv, práce traktorem a výkup OKUREK. S traktorem jezdí Karel KUŽELA a dosaženo 30.000 Kčs ZISKU. Květinářská komise vedená Božkou Josefíkovou zajistila semena květin a zeleniny a spolu s ovocnáři -ved. Jar. VOZÁR č. 44 uspořádali pěknou výstavu 165 vzorků.

VÝSTAVA VÍN byla uskutečněna v neděli 11. dubna, kde bylo vystavováno 100 vzorků. Členové organizovali i prodej vína na vlčnovské slavnosti. Celkový zisk 6.200,- Kčs. Vedoucím vinařské komise je Josef Zábrana /u JZD/. Úroda vína v roce 1982 byla dobrá.

ÚRODA OKUREK: V roce 1982 bylo pro FRUTU KUNOVICE vykoupeno 14,5 vagónu nakladaček I. a II. třídy. Pro velkou úrodu III. a IV. třída se nevykupovala. Navíc výkup byl předčasně ukončen, takže nejméně 20 tun zůstalo na polích nebo se zkrmilo. Ceny jsou výhodné. I třída 9,- Kčs, II. třída 7,- Kčs, III. třída 3,40 Kčs. Okurky vykupoval Zemek a bylo vyplaceno 1.050.000,- Kčs. Výkup začal 16. 7. 1982. Ve Vlčnově bylo celkem 350 pěstitelů a zakoupili 26 kg hybridního semene /1kg á 1.500,- Kčs/.

ÚLUV - KERAMIKA ve Vlčnově je stále vedena uměl. mistrem Ant. Mošťkem 148. Celá dílna i vedoucí Ant. Moštěk byli odměněni ČESTNÝM UZNÁNÍM za zásluhy o rozvoj umělecké výroby ministrem kultury Dr. KLUSÁKEM. Čestná uznání jsou doplněna grafikou akad. malíře Karla Beneše. Provozovna má 13 lidí, vyučil se Libor Moštěk a Ladislav Škrabal. Většina výrobků opět expedována na export /NSR, Rakousko, Holandsko, Jugoslávie/. V roce 1982 dílna vybavena novým stroje na zpracování hlíny ITALSKÉ výroby v hodnotě 150 000 devizových korun. V tomto roce byly provedeny velké opravy dílen včetně nátěrů, malování, kovotěs i opravy strojů a zařízení. Vedoucí provozovny Antonín Moštěk byl v době od 18. 11. - 20. 12. v NSR v městě MÛLHEIM a BERGISCHGLASBACH, kde prováděl v obchodních domech HERTIE výrobu keramiky, která se ihned vypalovala i prodávala. Celoroč. plán 6. 12. splněn.

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE ve Vlčnově v roce 1982 má organizováno 39 základních členů a 29 registrovaných členů a jejich činnost vedená výborem v čele s Pavlem Juračkou a ing. Lub. Podškubkou byla inspirována III. sjezdem SSM v Praze, na jehož počest byly uzavírány individuální i kolektivní závazky a organizována brigádnická činnost. Členové organizace nasbírali 4,5 tuny odpadových surovin a odpracovali 1260 brigádnických hodin. Pracovali hlavně na koupališti, kde zajišťovali i celý provoz. Na ochranu životního prostředí vysázeli 100 stromků a keřů. V prázdniny uspořádali “DNY VLČNOVSKÉ MLÁDEŽE” a ještě tři sportovní turnaje. Celkem uskutečnili 6 pracovních “směn mladých”. V průběhu roku se aktivně zúčastňovali jak příprav, tak i samotných oslav v obci - zejména osvobození obce májových oslav, vlčnovských slavností i VŘSR. Členové organizace SSM pracují ve všech složkách Národní fronty: sportovci, myslivci, chovatelé, požárníci a jsou zapojeni i do PS Veř. bezp. Ke schůzové i zájmové činnosti využívají vlastní klubovnu SSM, však toto prostředí není nejlepší /stará mat. škola/ a čaje organizují hlavně v sokolovně.

KINO ve Vlčnově vede stále Jos. Koníček č. 492 a celý provoz KINA je v kompetenci okresní správy KIN Uh. Hradiště. Celkem uvedeno 113 představení, které shlédlo celkem 9.869 návštěvníků. Kino je však účelně využíváno zejména ke konání veřejných členských schůzí KSČ i jiných organizací, besed s promítáním filmů, přednášek a veřejných schůzí MNV Vlčnov. V rámci měsíce SČSP zde byla tato filmová představení:

5/11 Velká kosmická cesta (210 žáků), 5/11 BOUŘE (150 žáků), 7/11 Pozdní lítost (250 lidí), 10/11 PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ (110 dětí), 13/11 PAIFRAROVI MILIONY (25 lidí), 21/11 MOSKVA - KASIOPIA (206 žáků), 27/11 TEHERÁN 43 (185 lidí) a 12/12 ČLOVĚK OBOJŽIVELNÍK (117 lidí). Při posledním filmu ukončen Měsíc SČSP s účastí 117 lidí. Celková návštěva na všech uvedených představeních byla 1253 návštěvníků.

Svaz ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉM PŘÁTELSTVÍ ve Vlčnově má organizováno celkem 83 členů v čele s předsedou s. MÁSLO Ladislav č. 1015. Z řad členů je 35 organizováno v KSČ, odbočka má 42 mužů a 41 žen. Jen 11 členů je mladých do 30 let. Členové SČSP se zúčastnili všech důležitých oslav v obci, byli na mírových slavnostech v Uh. Brodě a v Líšni. Dne 10. 4. 1982 měli besedu k výročí nar. V. I. Lenina - účast 17 členů. Dne 29. 5. na besedě k májovým oslavám za účasti 2 sovětských hostů přítomno 14 členů. Dne 27. 11. 1982 společná návštěva sovětského filmu v rámci měsíce SČSP za účasti 36 členů.

Dohlížecí výbor JEDNOTY v čele s předsedou Františkem Koníčkem v roce 1982 vykazují bohatou činnost kontrolní, kulturní i budovatelskou. Zdařilou akcí byla výstava nábytku a spotřebního zboží v hale KSK Vlčnov. Členové výboru pomáhali při oslavách MDŽ, při vlčnovských slavnostech prodej vdolečků, beseda s důchodci, oslavy VŘSR, přivítání rumunské delegace, která navštívila pomník jejich padlých vojínů. V průběhu roku vykonali 18 kontrol v prodejnách a nebylo shledáno podstatných závad. Dost připomínek bylo k zásobování masem. Fondy jsou kráceny a požadovaný sortiment není. Na konci roku byly problémy se smetanou a šlehačkou. Knihy přání a stížností na prodejnách jsou málo využívány. Péče o všechny objekty JEDNOTY je dobrá. V restauraci U KRÁLA bylo provedeno malování, lepení tapet i nátěr střechy. Tržby jednotlivých provozoven každoročně rostou (viz zápis kroniky 1981). I v letošním roce bylo zaznamenáno zvýšení proti roku 1981 o 1.217.000,- Kčs, což je do určité míry způsobeno vývojem maloobchodních cen.

ÚPRAVY CEN k 28. 1. 1982 /Rudé právo ve stručnosti uvádí toto: Vývoj a výkonnost národního hospodářství v ČSSR jsou v posledních letech ovlivňovány podmínkami, které se vyvinuly ve světovém hospodářství a našly svůj odraz v naší ekonomice. Cenová úroveň surovin a potravin na světových trzích roste. Pro státy s převážně zpracovatelským průmyslem jako je ČSSR je tento vývoj nepříznivý. Na zajištění dovozu stejného množství surovin, musíme uvést daleko více průmyslových výrobků. Vyšším vývozem musíme hradit i dovoz potravin a krmiv.

Úpravy cen, masa, rýže, cigaret, vína a lihovin k 28. 1. 1982. Dosavadní nízké ceny masa a masných výrobků a jejich nedostatečná diferenciace vyvolávaly neustálý tlak na další zvyšování spotřeby, která se obtížně zajišťuje zejména v požadovaném sortimentu. Proto některé druhy se zvyšují a některé zůstávají nezměněny. Příklady: /první číslo původní cena, druhé - NOVÁ/
Hovězí maso přední bez kostí 20 - 22,- Kčs; s kostí 17,- 17,- (beze změny). Hovězí maso zadní bez kostí 29 - 46,- Kčs; roštěná 33,- 55,- Kčs; SVÍČKOVÁ: 40,- 95,- Kčs; Hovězí maso celkem zvýšeno o 41%. VEPŘOVÉ: BOK 20 - 20,- Kčs; PLEC s kostí 26 - 36; KRKOVICE 28 - 43,- Kčs; PEČENĚ: 30 - 46; KÝTA NA ŘÍZKY 35 - 60. Vepřové maso celkem o 41%. Cena rýže se zvyšuje o 100%. 1 kg rýže I. jakost z 5,- na 10,- Kčs. Šunka 70,- 100,- Kčs. CIGARETY: SPARTY: 8 - 14,- Kčs; CLEA 6 - 7; START 4-4; DETVA 2 - 2; VÍNA bílá zdražena o 17 %, červená o 25 %. / Diferencováno podle jakosti/. Pro zmírnění vlivu zvýšení cen rozhodla vláda ČSSR provést úpravy důchodů, rodinných přídavků, mateřských příspěvků a sociálního zabezpečení invalidů a zdravotně postižených občanů. Ve školních jídelnách zachovat hodnotu jídel, zvýšen cen plně hradit ze státního rozpočtu. V oblasti sociálního zabezpečení od 1. 2. 1982 se zvyšují nízké důchody, které jsou jediným zdrojem příjmu z částky 780,- Kčs na 880,- Kčs u jednotlivce a z částky 1.330,- na 1.500,- Kčs měsíčně pro manželskou dvojici. Rodinné přídavky 180,- Kčs na 1 dítě, 530, Kčs na 2 děti, 1030 na 3 děti, 1480 na 4 děti a na každé další dítě 290,- Kčs. Pomoc v mateřství: 26 týdnů mateřská dovolená - 90% mzdy. Podpora při narození dítěte 2.000,- Kčs. Novomanželům je poskytována na nábytek a vybavení bytu půjčka 30.000,- Kčs, z niž je při prvním narozeném dítěti odepsána částka 2.000,- a za druhé dítě odepsána částka 4.000,- Kčs.
Dohlížecí výbor JEDNOTY Vlčnov v soc. soutěži se umístnil až na 9. místě z 12 - což není naše nejlepší vizitka. Nutno činnosti DV zlepšit.

 

Přehled o provozovnách JEDNOTY ve Vlčnově v roce 1982.
 

POTRAVINY

ved. GREGOR

/samoobsluha - střed obce/

tržba: 6.293.000,- Kčs

POTRAVINY

ved. POKORNÝ

/samoobsluha-Dolní konec/

tržba: 4.150.000,- Kčs

POTRAVINY

ved. TYKALOVÁ

/obchod - horní konec/

tržba: 2.310.000,- Kčs

MASNA

ved. JOSEFÍKOVÁ

/DOLNÍ KONEC/

tržba: 1.180.000,- Kčs

MASNA

ved. KŘAPOVÁ

/STŘED OBCE- u Gregora/

tržba: 2.001.000,-Kčs

CUKRÁRNA

ved. ZEMKOVÁ

/střed obce/

tržba: 280.000,- Kčs

OBUV

ved. DAŇKOVÁ

/střed obce/

tržba: 505.000,- Kčs

TEXTIL

ved. ZÁLEŠÁKOVÁ

/střed obce/

tržba: 2.468.000,- Kčs

Papír + HRAČKY

ved. KOVÁŘOVÁ

/střed obce/

tržba: 1.102.000,-Kčs

Prům. zboží

ved. JAVOR

/na Kuželovém/

tržba: 4.398.000,- Kčs

RESTAURACE

ved. VÁVRA

/střed obce - “U KRÁLA”/

tržba: 3.475.000,- Kčs

RESTAURACE

ved. KŘAPOVÁ

/SOKOLOVNA/

tržba: 284.000,- Kčs

RESTAURACE

ved. CHOVÁNKOVÁ

/DOLNÍ KONEC/

tržba: 707.000,- Kčs

CELKEM

1 3 provozoven:

---

TRŽBA 29.953.000,- Kčs

 


DŘEVODĚL - od roku 1982 po integraci s Lidovou TVORBOU nese společný název LIDOVÁ TVORBA. Vedoucím je Antonín KOLEK č. 965. Lidová tvorba je nositelem vyznamenání za vynikající práci. Provozovna truhlářství Vlčnov a k ní náleží i dílna ve Veletinách a v PODOLÍ. V provozovně ve Vlčnově je zaměstnáno 19 lidí, ve Veletinách 8 a v PODOLÍ 5. V provozovnách se vyrábí REPROBEDNY pro TESLU Val. Meziříčí. Roční kapacita ø12.000,- ks v hodnotě 1.400.000,- Kčs. Mimo to se ve Vlčnově sesazuje dýha pro celé výrobní družstvo. Pracovníci ve Vlčnově a Veletinách jsou organizováni společně v BSP a soutěží o stříbrný odznak, v Podolí o zlatý odznak BSP. Z řad pracovníků jsou 4 dobrovolní dárci krve, z toho vedoucí Ant. Kolek je nositelem bronzové plakety. průměrný čistý výdělek u mužů je 2.400,- Kčs a u žen 1. 500,- Kčs. Odpad - piliny odebírá JZD Hradčovice a podle potřeb i občané Vlčnova. Dosavadní vedoucí Fr. Křivda z Veletin odešel do starobního důchodu.

Čs. strana socialistická - již druhý rok předsedou Fr. Moštěk 1040. Organizováno 36 členů. Dne 12. 3. 1982 uspořádali oslavu MDŽ pro manžely členů. V dubnu brigáda na průchodu k RYBNÍČKU a v JZD sběr. cukrovky. 4. 9. 1982 zájezd na PUSTEVNY- Rožnov. Členové pomáhali při vlčnovských slavnostech - JÍZDA KRÁLŮ.

Čs. strana lidová - předseda stále Ant. Pešl a jednatel Ant. Zemek 530. Organizováno 133 členů. Zapojují se do veřejného života obce. Dvakrát ročně zajišťují celkový úklid okolo hřbitova a pomáhají při opravách fáry a kostela. Dne 8. 1. 1982 uspořádali ples v KSK, pomáhali při JÍZDĚ KRÁLŮ - vybírali vstupné od HLUKU. Příkladem jsou v čestném dárcovství krve. Fr. Kužela 693 je držitelem zlatého odznaku /přes 40 odběrů/, dále mají 1 nositele stříbrného a 4 bronzového Jánského plakety. Ve veřejném životě se zvlášť angažuje Fr. Zemek 281, Knotek Jos. 981, Moštěk Jar. 70 - poslanci MNV; Moštěk Jar. je i předsedou zem. komise a člen rady MNV.

FARNÍ ÚŘAD - Do 30. 6. 1982 byl duchovním správcem Josef PIATRIK - přeložen do Starého Hrozenkova a dnem 1. 7. 1982 na jeho místo ustaven páter Václav HALTMAR. Po nastoupení své činnosti v budově fary provedeny menší úpravy soc. zařízení. Ve farní zahradě vykáceny staré ovocné stromy - vysokokmeny a zahrada poorána. Vysázeny nízkokmeny. Další opravy farní budovy se připravují na rok 1983 (výměny podlah, dveří, oken, fasáda). Bohoslužby ve Vlčnově se konají v neděli: 7.30; 8.45; 10.00 hodin. Návštěvnost bohoslužeb je průměrná a převládají staří lidé.Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, ve středu a v pátek ve večerních hodinách (18.00) a úterý, čtvrtek, sobota ráno vždy v 6.30, kde převládají výhradně staří lidé.

Základní devítiletá škola ve Vlčnově. Ve funkci ředitele stále s. Jan Koníček a ped. zástupkyní s. Božena Mošťková. Ve šk. roce 1982/83 už jen 7. a 8. třídy se učí podle starých osnov, ostatní třídy podle nového pojetí. V tomto roce ve všech třídách prováděny důsledné analýzy mravní výchovy a opatření k jejímu zlepšování. Již koncem ledna zápis dětí do 1. třídy - celkem z Vlčnova i Veletin zapsáno 62 dětí. Všechny děti navštěvují předškolní výchovu /1-2-3 roky - MŠ = podle rozhodnutí ŠKK/. Stále je více žádostí do MŠ než je její kapacita. Výsledky pololetní konference: Z 337 žáků /176 děvčat/ Veletiny i Vlčnov (z Veletin 53 žáků) prospělo s vyznamenáním 33 žáků, neprospělo 12 žáků. CHOVÁNÍ: 10 žáků z chování 2, 1 žák = 3. Celkem 20 žáků dostalo důtku tř. učitele a 15 žáků důtku ředitele. V průběhu roku bohatý politický, kulturní i sportovní život, řada různých úspěšných akcí a soutěží. Nejdůležitější z nich:

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK žáků 7. tříd 24. -29. 1. na Lopeníku - zařízení Slováckých strojíren. 42 žáků + 4 učitelé - učitel TV Jindřich MARTÍNEK, s. MATULOVÁ Marie, KADLČÍKOVÁ Marie, ing. Ema Sudníková. Soutěže: “Co víš o zemi, kde zítra znamená včera” úspěšně reprezentovali: Zlámal, Bičan, Hruboš - žáci VIII. ročníku. PUŠKINŮV PAMÁTNÍK - vítězkou byla Veronika PLESLOVÁ - žákyně VI. A. Byla i v okresní soutěži. Dne 5. 2. v přísálí KSK beseda s nejlepšími sportovci - olympioniky ČSSR - akce TJ a časopisu STADION. K 100. Výročí narozenin spisovatelky Marie MAJEROVÉ – literární soutěž /zvítězila Jitka Pleslová - VIII. B/.

PLES SRPŠ v sále KSK 13. 2. - za vstupné 4.755,- Kčs. Dne 21. 2. ovoc. přednáška RNDr. ŠIKULA v kinosále. Oslavy 34. výročí Vít. února v kinosále za účasti zástupců LM závodu SLOVSTROJ. Součástí=SLIB JISKER. BRANNÝ ZÁVOD - bojová stezka poručíka UŠAKOVA v MÍKOVICÍCH (1 hlídka chlapců + 1 hlídka děvčat/.

Návštěva Slov. DIVADLA 15/3 =150 žáků (1.-4. r.) hry K. Hoffmana: ZA SLUŽBU SLUŽBOU.

Chemická olympiáda- okresní kolo: III. místo získala Jiřina VÁLKOVÁ-VIII. B třída. Sportovní akce v dubnu: okrskový běh MLADÉ FRONTY a SMENY, závod o partyzánský samopal a již 10. ročník přespolního běhu “O POHÁR OSVOBOZENÍ VLČNOVA” - zvítězil Fr. BAŘINA - žák VII. A.

Dne 21. 4. okresní přebor žáků v HÁZENÉ - KUNOVICE / účast 19 děvčat z Vlčnova/ - vedl s. Balcar.
Dne 23. 4. výchovný koncert brněnských umělců pro 1.- 4. roč. “Máme rádu hudbu a zpěv.”
Oslavy dne vítězství a předání obč. průkazů v KSK za účasti hostů ZDŠ Pobedim.

Návštěvy divadel v Gottwaldově:V. A + B - Jak rozesmát princeznu, VI. A. B. = O princezně Pampelišce, VII. A, B - POSLEDNÍ MUŽ, VIII. A, B: Jan HUS, kazatel.

Vlčnovských slavností ve dnech 28.- 30. 5. se aktivně zúčastnilo 150 žáků /Vlčnovjánek, Šohajek/. V rámci MDD 76 žáků + 4 učitelé v Pobedimě = sportovní soutěžení.

DĚTSKÝ DEN 20. 6. na stadiónu: Závodivé hry, ukázky ČSLA /Svazarm, požárníci/.

ŠKOLNÍ VÝLETY: I. ročníky = ZOO Lešná, III. r. Lednice, IV. Dědice, V. Beskydy, VI. BOUZOV, Javoříčko, VIII - 3 denní zájezd KRKONOŠE.

SBĚR ODPADOVÝCH HMOT: prům. na 1 žáka za 115,- Kčs. I. místo v okrese. Odměnou vítězka Jana ČERNÍKOVÁ - VIII. A. - zájezd do Jugoslávie (červenec 1982)= Vyhodnocení za rok 1981. K 31. 12. 1982 Vlčnov ø na 1 žáka 99 Kčs na II. místě a škola dostal a odměnu 800,- Kčs.

PRÁZDNINY: Žáci pomáhali na školních pozemcích i v JZD sběr okurek. Mnoho žáků bylo na pionýrských táborech. Sběr léčivých bylin = hodnota 1.160,- Kčs.

Zájmové kroužky na ZDŠ: Celkem 23 kroužků vedlo 11 učitelů a 20 ext. pracovníků: Bylo 8 kroužků sportovních, 6 vzdělávacích, 3 uměleckých, 5 braných, 1 rukodělný, dost žáků navštěvuje Lidovou školu umění v oboru hudebním a výtvarném.

SVĚTONÁZOROVÁ VÝCHOVA: Ve dnech 15.- 25. 6. bylo do vyučování náboženství přihlášeno celkem 86 žáků. Výuka 2,5 hod. týdně ve 3 odděleních. Počet žáků každoročně klesá, ale v rámci okresu je stále dost vysoký. Pod vedením učitele s. Jurčičky úspěšně pracuje kroužek světonázorové výchovy, kde je ø 40-45 žáků.

UČITELSKÝ SBOR: Není v silách ředitele Jana Koníčka a ped. zást. Boženy Mošťkové, aby zabránili neustálým změnám v uč. sboru. Již 2. 2. ukončila službu na škole Svatava Haluzová - skup. ved. PO SSM a 1. 3. 1982 přišla Ludmila Šáchová, ale jen do 1. 8. 1982. K 1. 9. na ZDŠ do Uh. Brodu odešla uč. KUBÍNOVÁ a nastoupila Jitka KUČEROVÁ /návrat z MD/. Na mateřskou dovolenou i ze školských služeb odešla i ŠUSTALOVÁ a místo ní nastoupil Milan KVASNIČKA - i ten za měsíc odchází do zákl. voj. služby a přechodně k nám nastupuje z Uh. Hradiště Milana Ganitová. Na MD odešla i Marta Hrabalová z Veletin a z MD se vrátila Dana KONÍČKOVÁ. Dále odešla do TRAPLIC Eva Bělohoubková a za ni přijata Jarmila Dostálková. Do funkce skup. vedoucí PO SSM ustavena Jiřina Beníčková - abs. gymnázia Uh. Brod. Ke změně došlo i v inspekčním dozoru. V květnu a červnu na ZDŠ dělal inspekci Vlad. Juřena, však v srpnu už byl pověřen dozorem PhDr. Frant. JANKŮ.

Závěr šk. roku 1981/82: Z 336 žáků 38 prospělo s vyznamenáním a 11 neprospělo, však vykonali opravné zkoušky. CHOVÁNÍ: 13 žáků 2 z chování dostalo důtku tř. učitele, 3 důtku ředitele, dále 4 žáci 2 z chování a 1 žák 3 z chování. Poprvé byli vycházející žáci přijati předsedou MNV s. Karlem KŘAPOU a předsedou SOZ s. Jos. Zemkem v obřadní síni MNV a dostali pamětní listy.

Zahájení nového šk. roku 1982/83 1. září v sále KSK za účasti veřejných činitelů a bylo i součástí 38. výročí SNP. Projev pronesla Hana Sabáková k odkazu SNP. Výuku podle nového pojetí už v 7. ročníku. Z volitelných předmětů v 7. roč. zavedena angličtina s 19 žáky a chemicko biologická praktika s 22 žáky. Analýza mravní výchovy sleduje zlepšování soc. morálky. Zavádění nové čs. vzděl. soustavy vyžaduje modernizaci a vzrůstá tlak na ZAHÁJENÍ PŘÍSTAVBY ŠKOLY; Všechno je připraveno k zahájení v roce 1983! Opravy budovy už se nedělají, vybavuje se jen novým žákovským nábytkem. Na dvorku staré školy ze smetiště vybudováno skladiště uhlí, na popel koupeno 10 popelnic, které 1x týdně služby MNV odváží. Na škole 5-8 budovány z kmenových tříd specializované učebny, do nichž se žáci stěhují na jednotlivé odb. předměty. Takto je zřízena pracovna přírodopisná, fyzikální, chemická, výtvarné výchovy a hudebna. Je zde i audiovizuální technika. Školní dopravní hřiště vybaveno z prostředků ONV 20 jízdními koly.

Konec roku byl ještě ve znamení oslav 65. výročí VŘSR, měsíce čs. sov. přátelství.
Žáci 5. 11. byli na filmu VELKÁ KOSMICKÁ CESTA a BOUŘE. Budovatelské závazky a pozdravy sovětskému lidu si předávali 8. 11. jako účastnili hvězdicové "ŠTAFETY MÍRU A PŘÁTELSTVÍ".
Celý měsíc čs. sovětského přátelství byl provázen akcemi, které směřovaly k výchovnému využití 65. výročí VŘSR a 60. výročí vzniku sovětského státu, ať to byla střelecká soutěž, soutěž co víš, o zemi, kde zítra znamená včera, prodejní výstavka sovětské literatury a příprava soutěže "PÍSNĚ PŘÁTELSTVÍ", která byla vyvrcholením uvedených výročí roku 1982.

Závěrečné zhodnocení roku 1982. V roce 1982 byla řada důležitých politických i hospodářských událostí, které měly vliv na život našich občanů i na činnost jednotlivých složek Národní fronty. V prvé řadě je nutno kladně hodnotit již druhý rok úspěšné činnosti nově zvolených funkcionářů zejména stranické organizace v čele s Karlem Mošťkem, MNV v čele s předsedou Karlem Křapou i všech složek NF v čele s předsedou Františkem ULČÍKEM. Všichni čelní představitelé obce mohou občanům předložit úspěšnou bilanci plnění již druhého roku volebního programu.


Mezi nejdůležitější budovatelské akce v roce 1982 patřily tyto: Otevření smuteční obřadní síně na místním hřbitově. Dobudování a otevření víceúčelového zahrádkářského zařízení "V PUSTÉM". Dobudování a otevření nového hřiště na házenou na stadionu TJ Vlčnov, Zahájení výstavby mechanizačního střediska v JZD Vlčnov. Úspěšné přípravné práce k zahájení přístavby ZDŠ pro rok 1983

Do historie Vlčnova výrazně vstupuje nový zákon o střediskových národních výborech, podle kterého mezi 11 v okrese Uh. Hradiště patří i naše obec ! Politickou i budovatelskou i kulturní činnost obce zachycuje písemný zápis kroniky na základě ověřených podkladů MNV, JZD, JAKOS a všech složek Národní fronty. Důležitými přílohami kroniky jsou fotografické a filmové záběry evidenčně vedené v KSK, dále pak tisková dokumentace včetně vydaných vlčnovských zpravodajů.

FILMOVÁ KRONIKA ROKU 1982 zpracovaná Josefem Vozárem obsahuje tyto nejdůležitější aktuality: otevírání smuteční obřadní síně, krojový ples KSK, ples stadionu, mrskačka ve Vlčnově s návštěvou anglické delegace, výstava výšivek, SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ, VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI s JÍZDOU KRÁLŮ, HODY S PRÁVEM. Většina záběrů je na barevných filmech, které budou postupně ozvučovány.

 

Rok 1982 byl úspěšným rokem na cestě budování socialismu a míru.

OBSAH ZÁPISU KRONIK ZA ROK 1982 byl projednán a schválen 16. března 1983.

 


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download