Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1979

Rok 1979

 

Rok 1979 byl v celé ČSSR a tedy i v naší obci velmi bohatý na politickou, budovatelskou i kulturní činnost.

Dominantou roku bylo 30. výročí socialistického zemědělství, 35. výročí Slovenského národního povstání a rok 1979 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok dítěte.

V tomto duchu se vyvíjel i život občanů i činnost všech složek Národní fronty. Rada MNV, VO KSČ projednala a schválila jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1979, který byl také během roku všemi složkami zajišťován a plněn.

Vstup do roku 1979 byl však negativně poznamenán nepříznivými klimatickými podmínkami, které již v měsíci lednu velmi ovlivnily energetickou situaci vlivem zamrzlých vagónů uhlí a malých zásob uhlí v elektrárnách, což mělo za následek velmi časté vypínání elektrického proudu.

Vláda ČSSR přistoupila k nařízení změny pracovních směn v závodech, v úřadech i ve školách. V závodech s jednosměnným provozem byla změněna místo 6.00-14.30 hodin na 7.00-15.30 hodin, v úřadech od 8.00 hodin, v některých případech od 9.00 a také výuka na středních školách až od 9.00 hodin. V měsíci lednu na všech školách tři týdny byly žákům jen zadávány domácí úkoly. Podle požadavků dělníků byly upravovány i jízdní řády autobusů.

Energetická situace negativně ovlivnil a v lednu i výrobu v závodech a jen s velkým úsilím během celého roku vyrovnávali vzniklý schodek ze zimních měsíců. V důsledku nedostatku elektrické energie, paliv i pohonných hmot a za účelem vyrovnání cen s ostatními státy dochází v průběhu roku k 50% zdražení uhlí, benzínu a el. proudu. Cena se upravuje za 1 q uhlí 18-25,- Kčs, 1 litr benzínu stojí 7-8,- Kčs. Upravují se i ceny za telefon a poštovné. Pohlednice: známka 50 hal., dopis 1,- Kčs.

Klimatické podmínky nebyly příznivé ani pro zemědělství. Náhlý tepelný rozdíl činil u nás během 12 hodin 27 °C. Z teploty + 10 °C přišel mráz - 17 °C a celý měsíc leden vykazuje průměrnou denní teplotu - 4,8 °C. Pro porovnání: V roce 1978 byla průměrná denní teplota v lednu - 0,3 °C, v roce 1977 byla - 0,5 °C a 50letý průměr měsíce ledna činí - 1,9 °C. Tento velký a náhlý tepelný rozdíl nepříznivě působil na mnohé méně odolné odrůdy ozimé pšenice, což mělo nepříznivý vliv na výnosy roku 1979. Přesto okres Uh. Hradiště i naše JZD Vlčnov čestně splnilo své závazky ke společnosti, splnili plánovaný výkup a s dosaženými výsledky jsme spokojeni. Průměrný výnos u pšenice ozimé činil 43 q/ha a u jarního ječmene dokonce 46 q/ha. Hon v TOPOLOVĚ dal průměr 50 q/ha.

Družstevníci 30. výročí socialistického zemědělství oslavili na okresních dožínkách v Uh. Hradišti, kde byla ve sportovní hala a na stadiónu Slovácké SLAVIE uspořádána velká výstava rozvoje zemědělství za uplynulých 30 let od historického únorového vítězství 1948 a IX. sjezdu KSČ, který vytýčil cestu vpřed.

Třicet let VÍTĚZNÉHO ÚNORA 1948 ve Vlčnově je písemně zpracováno jako samostatná příloha III. dílu KRONIKY obce Vlčnova.

Zápisy KRONIKY VLČNOVA včetně uvedené přílohy a soustavně s filmovou a fotografickou dokumentací, na které se podílí zejména ing. Ant. Pavelčík č. 933 a filmové zpracování Josefa Vozára č. 818 bylo v okresním MUZEU v Uh. Hradišti vyhodnoceno II. cenou. Kronikář Vlčnova Antonín STAROBA obdržel čestné uznání, které bylo dne 20. 6. 1979 v Uh. Hradišti ve velké zasedací síni ONV za přítomnosti předsedy MNV Vlčnov s. Františka Křivdy slavnostně předáno.

Budovatelská činnost MNV VLČNOV

Rada MNV Vlčnov v čele s předsedou MNV s. Františkem KŘIVDOU č. 643 a tajemníkem MNV Vlčnov s. Františkem KONÍČKEM č. 1100, který se 17. února 1979 dožil 60. let a byl vyznamenán radou KNV v Brně za úspěšnou a dlouholetou práci v národním výboru, pokračují v úzké spolupráci s poslanci MNV a složkami Národní fronty a hlavně za aktivní pomoci občanů Vlčnova v úspěšné budovatelské činnosti v naší obci. MNV Vlčnov na základě plnění soc. závazků k 35. výročí osvobození a plnění volebních programů v roce 1979 a získává čestné UZNÁNÍ rady ONV Uh. Hradiště.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST - AKCE “Z”

 

V roce 1979 byla budovatelská činnost zaměřena na tyto akce:

1. STAVBA SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ NA HŘBITOVĚ

2. PŘÍSTAVBA KLUBU SPORTU A KULTURY

3. STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ

4. STAVBA DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ PŘI ZDŠ

Dále bylo pokračováno na generální opravě elektrické sítě v hodnotě 1,5 miliónu Kčs a v G. O. zdravotního střediska nákladem 900.000,- Kčs.

 

 

PŘEHLED o akcích “ Z ”:

Odprac. hodin:

Náklad Kčs:

Hodnota díla:

SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ

6.032

650.000,-

850.000,-

PŘÍSTAVBA KSK

5.261

136.000,-

200.000,-

Víceúčelové zař. zahrádkářů

1.620

85.000,-

118.000,-

Dětské dopr. hřiště při ZDŠ

/ na toto dílo - na zařízení, přispěla POJIŠŤOVNA 30.000,- /

100.000,-

Veřejné prostranství /obec/

46.366

 

555.000,-

z toho složky NF

10.210

 

 

ÚDRŽBA ZELENĚ /obec/

35.045

 

438.000,-

z toho složky NF

6.400

 

 

BYTOVÝ FOND

5.700

 

82.000,-

 

SBĚR ODPADOVÝCH SUROVIN V ROCE 1979:

SBĚR STARÉHO ŽELEZA - celkem 460 q

SBĚR PAPÍRU - celkem 793 q

SBĚR TEXTILU - celkem 71 q

Ve sběru odpadových surovin ZDŠ - I. místo v okrese.

 

SLOŽKY NÁRODNÍ FRONTY - 1979

 

NÁZEV:

PŘEDSEDA

č. domu

Odprac. brig. hodin:

Komunistická strana

KLABAČKA Fr.

817

700

Soc. svaz mládeže

ZEMEK Fr.

885

200

Tělovýchovná jednota

MOŠTĚK Karel

958

600

Svaz žen

KUČEROVÁ Pavla

954

200

POŽÁRNÍCI

/MIKULEC Ant./ PLESL

330

250

CHOVATELÉ

MOŠTĚK Frant.

630

100

MYSLIVCI

MIKULEC Ant.

260

600

ČERVENÝ KŘÍŽ

VOZÁR Josef

953

120

ZAHRÁDKÁŘI

MOŠTĚK Ant.

630

1704

SČSP

KONÍČEK Josef

492

60

VČELAŘI

VOZÁR Václav

845

200

SRPŠ

BĚLOHLÁVEK Tomáš

238

200

Čs. strana LIDOVÁ

PEŠL Antonín

749

230

Čs. str. socialistická

KUČERA Jan

580

200

KLUB SPORTU A KULTURY

MVDr. PLACHÝ Ant.

1075

1525

JZD Vlčnov

ŠIK Frant. - Buchlovice

 

314

JAKOS

ČAGÁNEK - Uh. Hradiště

 

300

CELKEM brig. hodin

6.911

 
Zbytek hodin na akcích “Z” odpracovali občané. Další složky NF v obci a podniky:

 

SVAZARM

VACULÍK Bohuš č. 1007

Dohlížecí výbor Jednoty

ZEMEK Josef č. 844

ZDŠ Vlčnov

KONÍČEK Jan č. 934

DŘEVODĚL

KŘIVDA - bytem Veletiny

ÚLUV

keramika MOŠTĚK Antonín č. 148

 

PŘEHLED O POČTU OBYVATEL VLČNOVA V ROCE 1979

 

Počet obyvatel:

PŘISTĚHOVÁNO

32

 

NAROZENO

51

 

ODSTĚHOVÁNO

57

 

ZEMŘELO

37

Celkem stav obyvatel k 31. 12. 1979:

3.331

Počet bytů ve Vlčnově k 31. 12. 1979

1.179

Nejvyšší přidělené číslo domu k 31. 12. 1979

1.114

 

 

 

PÉČE O PŘESTÁRLÉ OBČANY VLČNOVA: V roce 1979 průměrně 23 důchodců odebírá obědy v restauraci “U KRÁLA” - celkem: 5.687 obědů. Příspěvek na obědy, zakoupení potravin - celkem pro důchodce poskytnuta částka 30.500,- Kčs.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. V domě důchodců “NA HORNÍM KONCI” pečovatelka Jiřina Králíčková ošetřuje důchodce: Manželé Vaculíkovi z čísla 400, Františka Šimčíka č. 703, Františku Kadlčíkovou z č. 359 a Frant. Kadlčíkovou z č. 738. Dále u Malaníka Josefa č. 637 je dobrovolná pečovatelka Jana Zemková.

SPOŘITELNA

ve Vlčnově k 31. 12. 1979 vykazuje tyto údaje:

 

VKLADNÍCH KNÍŽEK CELKEM

2.487 kusů

Průměrný vklad na 1 knížce

8.145,- Kčs

Celkový vklad v OBCI je

20.281.402,- Kčs

Průměrný vklad na KAŽDÉ ČÍSLO DOMU

18.100,- Kčs

 

SBOR PRO OBČANSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Sbor pro občanské záležitosti v čele s předsedou Fr. Klabačkou a tajemnicí Marií Mošťkovou v obřadní místnosti v úzké spolupráci s předsedou MNV Fr. Křivdou uskutečnili tyto důležité akce: V roce 1979 v obřadní místnosti MNV bylo vítáno celkem 51 narozených dětí /z toho 3 nebyly křtěny v kostele/. Dále zde byly prováděny svatby - 15 svateb /jedna nebyla v kostele/.

 

ZLATÉ SVATBY:

 

Jan a Františka

KONÍČKOVI

č. 799

Dne: 16. 1.

Jan a Anna

MOŠŤKOVI

č. 70

29. 4.

František a Růžena

NEVAŘILOVI

č. 593

10. 6.

Karel a Kateřina

NEVAŘILOVI

č. 256

10. 6.

Vincenc a Antonie

KŘAPOVI

č. 335

10. 6.

Antonín a Anna

VOZÁROVI

č. 906

16. 6.

Josef a Kateřina

KONÍČKOVI

č. 25

8. 7.

 


SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ celkem 54 žákům bylo uskutečněno 13. 5. 1979 v salonku “U KRÁLA”.

SETKÁNÍ 50letých občanů Vlčnova / 47 účastníků/ 6. 6. “U KRÁLA”.

TRAGICKÉ UDÁLOSTI:

Dne 18. 7. náhlé úmrtí dřívějšího předsedy Jana CHVÍLÍČKA č. 48 a poslance národního shromáždění za nár. soc. stranu /prasklý vřed žaludku/. Dne 15. 8. náhlé úmrtí dlouholetého poslance a dřívějšího člena rady MNV a obětavého sport. funkcionáře a obchodníka Šimona KUŽELY č. 474. Dne 24. 8. po těžké nemoci zemřel poslanec MNV obv. č. 9 a člen rady MNV za lidovou stranu Josef MIKULEC č. 10.

VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 1979

93 let se dožila 11. 2. 1979 nejstarší občanka Vlčnova paní Josefa Chovancová č. 440 / nar. 11. 2. 1886/.

91 let se dožil 10. 9. 1979 Jan MOŠTĚK č. 356 - narozen dne 10. 9. 1888.

90 let se dožila Anežka Jurčíková č. 121 - narozena dne 18. 4. 1889.

85 let se dožila paní Annastazie Machálková č. 64.

80 let se dožili: Annastazie Jančová č. 27, Josef Mikulec č. 358, Josef TYKAL č. 226, Josef Chvilíček 597, Helena KŘAPOVÁ č. 548, Josef TYKAL č. 226, Josef Chvilíček 597, Helena KŘAPOVÁ č. 548, Františka Uhříčková č. 494, Tomáš NEVAŘIL č. 558, Josef HRUBOŠ č. 690, Jan ZEMEK 367, Jakub JANČA č. 27, František VOZÁR č. 190.

V obřadní síni MNV byl dne 3. 9. 1979 uskutečněn slavnostní SLIB RODIČŮ při nástupu do I. třídy ZDŠ Vlčnov. Dne 16. 9. 1979 slavnostně 9 brancům předány v obřadní síni MNV - povolávací rozkazy.

ZAJÍMAVOST - nazvaná RODINNÁ POHROMA; TAKTO NAZVAL Fr. KNOTEK 3 svatby do půl roku ve svém domě. OTEC: František KNOTEK narozen 10. 9. 1933. Matka: Božena KNOTKOVÁ narozená 21. 5. 1936.

 

3 dcery:

narozené:

datum svatby:

ženich:

Zdeňka

23. 2. 1958

6. 10. 1979

Ivan Chrástek

Jarmila

11. 12. 1956

17. 11. 1979

Frant. Zemek

Ludmila

16. 9. 1960

16. 2. 1980

Vlast. Truxa

 

Všem třem novomanželům mnoho štěstí a spokojenosti !

 

POČASÍ 1979

Rok 1979 byl pro zemědělství velmi složitý a náročný! Kromě nepříznivých dopadů světové energetické krize, muselo zemědělství překonávat i četné nepříznivé vlivy klimatické. V suchém a chladném podzimu roku 1978 se zpomalovalo a oddalovalo vzcházení zasetých ozimů, které šly do zimy méně urostlé a odnožené. Náhlý tepelný zlom na přelomu roku 1978/79, kdy teplotní rozdíl činil během 12 hodin 27 °C, značně poškodil méně odolné odrůdy ozimé pšenice. Nedobře působil i extrémní průběh v květnu a červnu i vysoké teploty, málo srážek v květnu - jenom 35 mm. Stagnovaly i pícniny. Dobře se vyvíjela kukuřice a cukrovka. JZD Vlčnov docílil 411 q/ ha bulev.

 

 

MĚSÍC:

mm srážek:

Největší srážky dne:

mm

prům. teplota:

Poznámky:

LEDEN

57,6

24

13,1

- 4,8

12x sněžilo

ÚNOR

22,9

11

5,2

- 0,2

5x sněžilo

BŘEZEN

43,8

16

8,4

5,6

4x slabě sněžilo

DUBEN

30,8

6

10,3

8

1x sníh 4/4

KVĚTEN

35,6

5

6,6

14,8

2x bouřka

ČERVEN

101,5

16

41,5

19,2

8x bouřka

ČERVENEC

59,7

30

13,5

16,8

2x bouřka

SRPEN

74,4

24

17,5

17,7

4x bouřka

ZÁŘÍ

51,2

24

32,4

14,8

1x bouřka 14/9

ŘÍJEN

18,2

18

7,7

7,1

mlhy

LISTOPAD

54,4

19

9,8

4,3

silné mlhy

PROSINEC

47,8

14

14,8

3,4

5x sněžilo

CELKEM:

597,9 mm srážek

 

prům.

8,9 °C

teplota

50letý prům.:

589 mm srážek

 

prům.

9,2 °C

teplota

Rozdíl:

+ 8,9 mm srážek

 

prům.

- 0,3 °C

teplota

 

JZD Československo-Ghanského přátelství VLČNOV - 1979

Rozvoj zemědělské velkovýroby neustále pokračuje i když celostátně v roce 1979 hrubá produkce byla splněna jen na 93,6 % zejména vlivem nižších výnosů obilovin i cukrovky. JZD Vlčnov výrobní úkoly roku 1979 splnilo a patří k nejlepším v okrese Uh. Hradiště - zásluhou zejména velmi dobrými výsledky v živočišné výrobě.

VEDENÍ JZD VLČNOV v roce 1979 proti roku 1978 se nezměnilo, předsedou zůstává s. František ŠIK z Buchlovic.

Rostlinná výroba

V roce 1979 bylo oseto obilovinami 997 ha a bylo dosaženo ø ha výnosu 45 q. Proti plevelům byly použity herbicidy ANITIN a AWADEX BW - proti vytrvalým plevelům se 100% účinkem .
ŽNĚ: Letošní žně byly velmi náročné jak pro organizátory, tak i pro kombajnéry a ostatní pracovníky. Počasí v průběhu žní nepřálo a porosty byly nestejnoměrně zralé. Sklizeň byla započata 26. 7. 1979 a ukončena 14. 8. 1979. Celkem při sklizni pracovalo 12 kombajnů. Výkony jednotlivých kombajnů se pohybovaly 8-10 ha denně.

 

SKLIZEŇ OBILOVIN:

Pšenice ozimá:

737 ha

namláceno 31.814 q

prům. výnos 43,1 q

Ječmen jarní:

170 ha

namláceno 7.830 q

prům. výnos 46,- q

Celková sklizeň:

907 ha

namláceno 39.644 q

prům. výnos 43,7 q

 


U pšenice ozimé bylo dosaženo největšího výnosu na honu č. 13 u odrůdy SÁVA na 53 ha - výnos 62 q z 1 ha. Nejnižší výnos v JAŠTÍCH - jen 38 q/ ha - odrůda SLAVIA. Nejlepší výnos ječmene bylo dosaženo v TOPOLOVĚ 50 q/ha. Dobře probíhala i podmítka a odklid slámy z pole. Jsme všichni spokojeni i s výnosy.

CUKROVKA byla pěstována na ploše 200 ha a výnos z 1 ha byl 411q. Sklizeň byla plně mechanizována a proběhla velmi rychle - první na okrese. VOJTĚŠKA s rekordním výnosem v historii JZD Vlčnov. Bylo dosaženo 87,7 q/ha. OKURKY - v roce 1979 byla obrovská úroda OKUREK - nakladaček. V JZD organizačně nezvládli sklizeň a lze říci, že místo malých nakladaček sklízeli velké kvašáky. V množství překročen plán na 175 %, ale tržba nesplněna. VINOHRAD v roce 1979 odpočíval. Z 1 ha jen prům. 10 q hroznů.

MECHANIZACE v JZD je na vysoké úrovni po stránce vybavenosti i provozuschopnosti. Vlčnov patří s mechanizací na přední místo v okrese a k předním JZD i v ČSSR. Vlastníme strojů za 12.500.000,- Kčs a ročně nakupujeme za 2-3 milióny Kčs strojů a to je mnoho. Je postaven úkol pro příští rok snížit na 800.000,- Kčs a bude nutno daleko větší péči věnovat opravám a lepšímu zacházení se stroji. Zlepšit spolupráci mezi těmi, kdo se stroji pracuje a kdo je opravuje. Využívat pohyblivé složky odměňování obou profesí.

Živočišná výroba

V roce 1979 byla výroba mléka celkem 2.418.000 l a plán byl splněn na 112,5%. V okrese Uh. Hradiště bylo JZD Vlčnov s ø dojivostí 4.004 l na 1 dojnici na 1. místě. Rekordmanka “PAVLA” s roč. dojivostí 10022 litrů I. v ČSR. /měla 6 dcer a 2 býčky = jsou v plemenitbě/. Celkem nadojila 70.000 l.

VÝROBA MLÉKA v roce 1979 se proti roku 1978 opět velmi zvýšila. Nárůst na 1 dojnici činí 300 litrů. Za velmi dobré výsledky v dojivosti i v kvalitě bude JZD Vlčnov dodávat tak zvané “VÝBĚROVÉ MLÉKO”, kde je příplatek 0,50 Kčs za 1litr mléka.

ODCHOV TELAT: JZD Vlčnov má v kooperace 4 družstev postaven ve SLAVKOVĚ teletník, kde máme 240 telat. Cílem je stálé zlepšování zdravotního stavu a výhled pro lepší užitkovost.

VÝKRM BÝKŮ je rovněž na vysoké úrovni. Průměrnými přírůstky 86 dkg patříme na 4. místo v okrese.

CHOV PRASAT v JZD Vlčnov je rovněž výborný. Patříme v okrese k nejlepším - ø přírůstky 64 dkg na kus a den. Na 1. místě jsme i v natalitě selat - 20,22 na 1 prasnici. I přes tyto dobré výsledky s ohledem na perspektivní specializaci do roku 1990 se s chovem prasat ve Vlčnově nepočítá.

EKONOMIKA v JZD VLČNOV

Celkem majetek JZD Vlčnov v hodnotě 57.727.000,- Kčs z toho budovy 37.800.000,- Kčs, stroje 12.500.000,- Kčs, ostatní majetek 7.000.000,- Kčs. K 31. XII. 1979 sice je u banky dluh za 9.300.000,- Kčs, ale na kontě je 3.400.000,- Kčs a zůstatky fondů činí 14 mil., to znamená, že jsem vysoce aktivní. Pokud by se JZD Vlčnov s někým slučovalo, bylo by jistě dobrým partnerem. V současné době je na okrese 16 JZD a Vlčnov s NIVNICÍ už patří k nejmenším.

EKONOMICKÉ UKAZATELE JZD VLČNOV - 1979 V roce 1979 byla dosažena hrubá zemědělská produkce na 1 ha 15.103,- Kčs, z toho rostlinná výroba 6.816,- Kčs a živočišná výroba 8.287,- Kčs. Na odměnách bylo vyplaceno na 1 ha 3.989,- Kčs a průměrný výdělek 1 pracovníka činil 2.315,- Kčs měsíčně.

STAV PRACOVNÍKŮ: JZD Vlčnov má 218 trvale pracujících a přepočteno i s brigádníky to činí 272 pracovníků. Celkem je členů JZD včetně důchodců i nepracujících 436. V roce 1979 celkem 19 členů přijato a 18 propuštěno, 11 odešlo do důchodu. Komise kulturní a sociální vykazuje bohatou činnost a využívá značných finančních prostředků:
 

 

Na kulturní činnost / divadla, … /

84.000,- Kčs

Příspěvek na závodní stravování

39.000,- Kčs

Příspěvky na tuzemskou rekreaci

19.000,- Kčs

Příspěvky na zahraniční rekreaci

36.000,- Kčs

Příspěvky na pionýrské tábory dětí

12.000,- Kčs

Na ochranné pomůcky vynaloženo

35.000,- Kčs

Celkem uvedené údaje i se sociálním fondem to činí 283.000,- Kčs.

 

BEZPEČNOST PRÁCE: V roce 1979 bylo celkem 19 pracovních úrazů, zameškáno pro úraz 350 pracovních dní a na dávkách v nemoci bylo zaplaceno 282.000,- Kčs. JZD přijalo pracovníka na funkci požárního a bezpečnostního technika a očekáváme na úseku bezpečnosti a ochrany pracujících další zlepšení.

 

KLUB SPORTU A KULTURY

Třetí rok činnosti KSK můžeme hodnotit velmi kladně. Ředitelem KSK je MVDr. Plachý č. 1075. Výbor klubu se pravidelně schází a řeší i budovatelské úkoly spojené v roce 1979 s přístavbou KSK. Během jednoho roku se vybudovaly sklepy, schůzovací místnost, sklad nářadí. V sále se buduje nové sklopné jeviště. Motivem kulturně politické práce byly význačné události roku 1979 a to: 30. výročí socializace vesnice, mezinárodní rok dítěte a dále 35. výročí slovenského národního povstání. Činnost KSK byla tato:

1.) Oblast politicko výchovná: Klub se aktivně podílel na oslavách ÚNORA, osvobození obce, 7. listopad, kde účinkovala dechovka KSK kap. A. Koníčka. Oslava MDŽ proběhly v KSK 12. března pro všechny občany Vlčnova veřejnou rozhlasovou nahrávkou “NA KUS ŘEČI S KAPELOU”. Účast na nahrávce význačných osobností okresu Uh. Hradiště a TRENČÍN - /místopředsedové/, představitelé filmu a rozhlasu, zasloužilý umělec Ladislav CHUDÍK /velmi oblíbený herec z televizního seriálu NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA, kde hrál primáře/. Přítomen byl i zasloužilý umělec Dadák, spisovatel Jar. Tomeček, herec Lasica a Satinský. Účinkoval taneční orchestr ROZHLASU v Brně, cimbálová muzika Dolina a naše dechovka “VLČNOVJANKA”. ÚČAST 1.100 lidí. /přeplněný sál/. V rámci oslav měsíce Čs. sov. přátelství 24. 11. vystoupení souborů zájmové umělecké činnosti, 8. 12. - festival beatových skupin a dechových hudeb.

2.) PŘEDNÁŠKY A BESEDY byly pořádány ve spolupráci se ZDŠ, SRPŠ, SSM zaměřené k výchově rodičovství, ateistické výchově, vztahy mezi mladými lidmi. Pro ženy byl uspořádán kurs šití.

Kulturně společenské vyžití občanů v KSK – 1979

Dne 16. 6. 1979 v sále KSK vystupují populární pražští umělci v pásmu “YVETA A MILAN VÁS ZVOU”. Vystoupila zpěvačka YVETA SIMONOVÁ s MILANEM CHLADILEM, Karel HÁLA, Rudolf Cortés, uváděl Štebl. I když to byl velmi krásný program účast byla slabší, zaviněna s filmovým festivalem na stadiónu.

JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ se konala 27. 5. a bylo 24 jezdců ročníku 1961 s KRÁLEM Frant. PAVELČÍKEM č. 1025. Již v pátek 25. 5. se konala soutěž amatérských zpěváků pod názvem “O SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ”, kde v kategorii dechovek zvítězila Anna Nevařilová a cimbálovky - Josef Kolek. V rámci VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ v neděli 27. 5. se konala na parkovišti před restaurací “U KRÁLA” Jarmark výrobků lidové umělecké tvořivosti. Dopoledně proběhla okresní přehlídka dětských souborů “ŽIJEME V MÍRU”. Hudební meziprogram měl název “KANTOR A JEHO ŽÁCI”. Odpoledne na stadiónu bylo vystoupení souborů pod názvem “VELCÍ A MALÍ”. Účast na JÍZDĚ KRÁLŮ se odhaduje na 15.000 lidí.

 

ZÁJMOVÁ UMĚLECKÁ ČINNOST

V roce 1979 v KSK pracují následující soubory:

VLČNOVJÁNEK - vedoucí MIKULCOVÁ a JURČÍKOVÁ

ŠOHAJEK - vedoucí Břeťa MIKULEC a Jan MIKULEC

VLČNOVJAN - vedoucí PLESL, dále dechová hudba

VLČNOVJANKA - pod vedením kapelníka Ant. KONÍČKA a začala pracovat hudecká muzika s ved. Kadlčíkem a ještě další dechová hudba s kapelníkem Stanislavem KUČEROU.

DECHOVÁ HUDBA “VLČNOVJANKA” v roce 1979 pod vedením kapelníka /učitele hudební školy v Uh. Hradišti/ uměleckého vedoucího Antonína KONÍČKA vykazují bohatou činnost.

Na akcích “Z” - přístavba Klubu sportu a kultury odpracovali 291 brig. hodin a účinkovali na 79 akcích, z toho na 13 akcích bezplatně jako například: ples KSK, oslavy osvobození Vlčnova, 1. MÁJ, SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ, DĚTSKÝ DEN, Slovácký festival v Kunovicích, VŘSR v Luhačovicích, večer v Klubu, krajské kvalifikační přehrávky a beseda s důchodci.

 

Významné akce “VLČNOVJANKY”:

 

10. 2.

PLES R. D. JESENÍK

7. 7.

PRUŠÁNKY - MNV /kult. KLUB/

30. 6.

CHRABERTICE - 70 LET ČSPO

10. 8.

BOHUNICE - dožínky /slavnost/

1. 7.

ČERNICE - OB

18. 8.

RAJHRAD - 60 let kopané

6. 7.

JZD MÍR Velké BÍLOVICE

2. 9.

BRNO - den tisku, rozhlasu, televize

 

Deník ROVNOST pod nadpisem “VLČNOVJANKA” v Brně píše: Jako každoročně, nebude ani letos chybět v programu Dne tisku, rozhlasu a televize v BRNĚ vystoupení řady souborů, které reprezentují Jižní MORAVU po celé ČSSR i v zahraničí. Pilně připravují svůj pořad na první zářijovou neděli v PARKU KULTURY A ODDECHU v PISÁRKÁCH také 18 hudebníků a zpěváků dechové kapely “VLČNOVJANKA”. Kolektiv při jehož vzniku pomáhal umělecký vedoucí - kapelník Antonín KONÍČEK. Začal lidem vyhrávat v roce 1977 a představil se už na slavnostech KVĚTŮ v PELHŘIMOVĚ, na OLOMOUCKÉ FLOŘE, ve STRÁŽNICI, JASLOVSKÝCH BOHUNICÍCH, LOUNECH a v desítkách dalších míst naší země. O náladu při vystoupení se starají zpěváci manželé Josef a MARIE MAHDALÍKOVI, Věra KONÍČKOVÁ (manželka vedoucího), s lidovým vyprávěčem a konferenciérkou Marií KŘAPOVOU. Přijdeme si je rádi poslechnout. V BRNĚ měli velký úspěch.

 

Ještě další akce VLČNOVJANKY:

 

24. 8.

DRNOVICE - dožínky

27. 9.

NOVÝ JIČÍN - 30 let služeb

31. 8.

MORAVANY n./Váhom

6. 10.

VRBNO - KLUB důchodců

8. 9.

STRÁŽNICE - oslavy SNP

14. 10.

VII. Festival dech. hudeb KUNOVICE

9. 9.

LUHAČOVICE

7. 12.

TATRA KOPŘIVNICE

 

Z uvedeného přehledu je vidět dobrý zvuk VLČNOVJANKY.

ČESKÝ SVAZ ŽEN má organizováno 108 členek, v čele s předsedkyně Pavla KUČEROVÁ č. 954 a vykazuje bohatou činnost. Členky ZO ČSŽ v Uh. Hradišti a v únoru ve spolupráci s KSK organizovaly KURS ŠITÍ, ŠIBŘINKY, s ke dni MDŽ uspořádaly v KSK pěknou oslavu. V březnu přednáška na téma: PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY V MANŽELSTVÍ, v květnu = “ŠKODLIVÉ NÁVYKY V DOBĚ DOSPÍVÁNÍ”. Ve dnech 7. - 8. 4. byla na ZDŠ VÝSTAVA DOVEDNÝCH RUKOU. V červnu pomáhaly uspořádat mezinárodní DEN DĚTÍ na stadiónu TJ. V okresním kole v uměleckém přednesu byla úspěšná Dagmar Kašpaříková. Členky ZO ČSŽ pomáhají při nácviku CS - 1980: ZEMKOVÁ Věra - je vedoucí nácviku skladby žen a KŘAPOVÁ BOŽENA a Bělohlávková Markéta - skladba rodiče s dětmi

 

Členky ZO ČSŽ vedou pionýrské skupiny

 

MIKULCOVÁ Jana

č. 485

vedoucí kroužku VLČNOVJÁNEK

MIKULCOVÁ Pavla

č. 1021

vedoucí kroužku JISKER ZDŠ

ZÁLEŠÁKOVÁ Marie

č. 994

vedoucí PO Vlčnov

CHVÍLÍČKOVÁ Anna

č. 1091

vedoucí tělovýchovného kroužku

VÁLKOVÁ Kajetána

č. 43

vedoucí kroužku JEŘABINA ČSČK

KAŠPAŘÍKOVÁ Milada

č. 1035

vedoucí turistického kroužku ZDŠ

PLACHÁ Helena

č. 1075

vedoucí kroužku ČEREŠNIČKY - MŠ

Členky ZO ČSŽ se starají o MUZEUM, navštěvují přestárlé lidi z Vlčnova

 

Vesnická organizace KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA

v čele s předsedou Františkem KLABAČKOU č. 817 je velmi aktivní a velmi důležitou činnost. Jejím hlavním úkolem je plnění směrnic XV. SJEZDU KSČ v místních podmínkách obce Vlčnova. Výbor VO KSČ provedl podrobnou analýzu přijatých usnesení a je možno konstatovat, že naše VO KSČ ve své činnosti zabezpečuje rozhodující politicko-hospodářské úkoly vytýčené XV. sjezdem KSČ rozšířené o úkoly vyplývající ze závěrů 11. a 12. pléna ÚV KSČ, krajské a okresní konference KSČ v působnosti naší vesnické organizace. Na úseku vnitropolitického života v minulém období roku 1979 provedena kontrola plnění usnesení výroční členské schůze a přijatých opatření 11. a 12. pléna ÚV KSČ v měsíci únoru a v červnu. Přijaté usnesení bylo doplněno o závěry OV KSČ k práci naší VO KSČ.

VÝMĚNA ČLENSKÝCH LEGITIMACÍ KSČ byla jedním z velmi důležitých úkolů roku 1979. Pomáhá upevňovat jednotu a aktivitu členů strany. Z hlediska hospodářského rozvoje a plnění úkolů výstavby obce, což je významnou součástí uspokojování životních potřeb našich občanů, je předmětem hodnocení na výborových, členských i veřejných schůzích strany. Veřejné schůze se konají 2x za rok a mají vždy bohatou náplň. Na těchto schůzích jsou podrobně hodnoceny výsledky dosažené v jednotlivých oblastech společenského života.

Bylo zhodnoceno plnění úkolů vyplývajících z volebního programu NÁRODNÍ FRONTY na léta 1976-80 jako základní dokument rozvoje obce Vlčnova.

ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA VE VLČNOVĚ - 1979

Ředitelem ZDŠ ve Vlčnově je s. Jan KONÍČEK č. 934 a zástupkyni ředitele vykonává s. Božena MOŠŤKOVÁ č. 958. Nástup školy do 4. roku šesté pětiletky byl předznamenán důležitými společenskými událostmi, které sehrály ve výchovném působením školy důležitou úlohu. Bylo to především 30. výročí vzniku RVHP, 30. výročí založení Pionýrský organizace, 35. výr. SNP a celosvětově vyhlášený Mezinárodní den dítěte. Významné události roku 1979 spolu s pokračující přestavbou I. stupně základní školy a zahájení nácviku spartakiádních skladeb znamenaly zvýšené nároky na práci všech školských pracovníků. Mezinárodní rok dítěte byl na škole orientován na péči o žáky, na vytváření materiálních a duševních podmínek pro jejich harmonický rozvoj, na zdokonalování a prohlubování výchovně vzdělávacího systému a na sjednocování výchovného působení školy, rodiny a veřejnosti. K rozvoji pracovní aktivity a iniciativy směřovaly také závazky vých. pracovníků a třídních žákovských kolektivů na počest MRD.

PRODLOUŽENÉ ZIMNÍ PRÁZDNINY: Z důvodu mimořádné energetické KRIZE byly min. školství od 8. 1. do 26. 1. 1979 prodlouženy zimní prázdniny. Během uvedené doby vyučující zadávaly všem žákům domácí úkoly. Učitelé plnili indiv. úkoly zúčastnili se org. studia podle pokynů vedení školy, správní zaměstnanci prováděli údržbu, nebo čerpali dovolenou. Konec I. pololetí byl 16. 2. 1979. Tohoto roku se neuskutečnil lyžařský výcvik a byly zrušeny jarní prázdniny a školní výlety byly redukovány na minimum. Zpoždění ve výuce bylo uvedenými časovými úsporami a zvýšeným pracovním úsilím ve 2. pololetí zlikvidováno.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY. Dne 27. ledna byl proveden zápis dětí do 1. třídy. Celkem bylo zapsáno 52 žáků /včetně 11 dětí z Veletin/; 22 chlapců, 30 dívek. V 1. pololetí z 393 žáků prospělo s vyznamenáním 37, prospělo 351 a neprospělo 5 žáků vesměs z nižších tříd. Na škole jsou dva žáci cikánského původu.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: Na konci školního roku z 393 žáků prospělo 387 - toho 60 žáků s vyznamenáním a celkem 6 žáků neprospělo. Školní rok byl ukončen 29. června společným shromážděním žáků v kinosále za účasti zástupců veřejného života. Téměř 100 žáků se zúčastnilo o hlavních prázdninách pobytu v pionýrských táborech různých závodů a podniků.

PŘÍPRAVA NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 1979/1980: Příprava nového šk. roku byla zahájena 27. 8. nástupem uč. sboru v novém složení: Z uč. sboru odešla již v jarním období Ludmila ČERNÍKOVÁ a Eva MACHANÍČKOVÁ na mateřskou dovolenou, Jarmila ŠUBOVÁ do starobního důchodu, Kajetána VÁLKOVÁ byla přeložena na ZDŠ Veletiny a Jarmila KOLKOVÁ na ZDŠ Bánov. Na školu se vrátila Marta KUBÍNIOVÁ z MD, a nově nastoupily Marie MATULOVÁ z Val. Klobouk, Dana KONÍČKOVÁ ze 2. ZDŠ Uh. Hradiště a nově ustanovené začínající učitelky Jitka KUČEROVÁ a Alena ZEMKOVÁ. Práce v přípravném týdnu spočíval především ve školení učitelů podle nové koncepce a v organizačním a materiálním zajištění školního roku.

STAV ŽÁKŮ NA ZDŠ SE SNIŽUJE: Vzhledem k tomu, že 15 žáků se o hlavních prázdninách se přestěhovalo nebo odešlo do jiných typů škol, nastoupilo do školy jen 369 žáků.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU bylo provedeno slavnostním způsobem 3. září v novém sále KSK za účasti rodičů a četných zástupců pol. a veř. života v obci. Jejich účast dokumentovala význam výchovy a vzdělávání pro další rozvoj soc. v naší vlasti. V rámci kooperace se ZDŠ Veletiny byly ve šk. roce 1979/80 ve Veletinách vyučovány dvě třídy žáků 2. post. ročníku včetně stravování v nově rekonstruované školní jídelně. Výuka na nižším stupni byla již ve všech ročnících zahájena podle nové koncepce a na vyšším stupni se metody práce přizpůsobovaly nové koncepci. Výchovné působení školy bylo zaměřeno na všechny složky komunistické výchovy, především však na výchovu k věd. svět. názoru, vlasteneckou, internacionální, pracovní a estetickou. Jako cíl si stanovila komplexní rozvíjení osobnosti každého žáka. Velmi úspěšně pokračuje úzká spolupráce s družební školou POBEDIM.

ŠKOLNÍ HYGIENA A ZDRAVOTNÍ STAV ŽÁKŮ ZDŠ VLČNOV - 1979. Koncem roku 1978 a počátkem roku 1979 došlo v celé EVROPĚ i u nás v ČSSR ke zvýšení výskytu vši dětské /hlavové/. I na zdejší škole byly zjištěny 2-3 případy. Zavedením důkladných prohlídek a účinnou ped. propagandou bylo nebezpečí zlikvidováno. Účinným prostředkem byl šampon ORTHOSAN BF 45 ve spreji. V průběhu ÚNORA se ve větší míře projevilo chřipkové onemocnění žáků. K větší absenci žáků však nedošlo. Na psychologické vyšetření bylo navrženo 16 žáků. Vyšetření žáků provedla okresní pedagogicko-psychologická poradna v Uh. Hradišti. OPPP provedla také na základě diktátů z jaz. českého zjištění jaz. vad žáků 1. p. r. s dyslekticko dysortografickou poruchou. Pomoc OPPP škole v řešení problémových žáků je rok co rok účinnější. Ani naše škola nebyla ušetřena výskytu INFEKČNÍHO ZÁNĚTU JATER. Postiženi 4 žáci. Nejdříve ve IV. A, pak III. A a V. A třída. Postižení žáci byli v ústavním léčení, třídy s postiženými žáky byly v přísné IZOLACI a žáci byli očkováni proti žloutence. Po dobu 3 měsíců byla škola pod dohledem hygieniků. Další případy nebyly.

OPRAVY a ÚDRŽBY ZDŠ: Nová koncepce výuky je na učebny, pracovny, kabinetu stále náročnější a výstavba NOVÉ ZDŠ stále aktuálnější. Stále jen opravovat! Plánovaná oprava střechy na 6. 9. nebyla pro nepochopení OSP provedena. Z prostředků ONV mimo rozpočet bylo škole poskytnuto 20.000,- Kčs na vybavení sborovny 6.-9. p. r. a 100.000,- Kčs na údržbu: z toho 20.000,- na úpravu odb. učeben, cvičná kuchyně a přírodovědná pracovna, 50.000,- Kčs na úpravu elektroinstalace na 1.-5. p. r. a 30.000,- Kčs na výstavbu dopravního hřiště na dvoře ZDŠ s zvýšily o potřebný materiál na elektroinstalaci nebyl zajištěn, bude tato, včetně nátěrů a malby provedena v roce 1980. Požadované úspory ve spotřebě paliv a elektřiny byly dodrženy. Palivové dříví bylo získáno svépomocí z likvidovaných ovoc. stromů ve školní zahradě.

 

NACVIČUJEME SKLADBY NA CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDU - 1980

Již v lednu 1979 začal pracovat spartakiádní štáb při odboru ONV-školství a byl vydán spartakiádní zpravodaj k zahájení nácviku skladeb. Vedení ZDŠ zajišťuje skladby:

Nejmladší žáci - I. A B - 2 skupiny: 2x 20 - 10 cvičitelky MIKULCOVÁ Jana KUBÍNIOVÁ Marta

MLADŠÍ ŽÁCI - III. A B - V. A B - 4 sk.: 4x 16 - 4 cvičitel/ka/ JANOVSKÝ, ŠUSTALOVÁ,

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: III. A B - 5. A B - 4 sk.: 4x 16 - 6 cvičitelky MOŠŤKOVÁ B. Kašpaříková

STARŠÍ ŽÁCI: VI. A B - 9. - 7 sk.: 7x 12 - 8 cvičitelé JIRÁTKO, VÁLEK Ant.

STARŠÍ ŽÁKYNĚ: VI. A B - 9 - 8 sk.: 8x 9 - 12 cvičitelky NAJMANOVÁ, KŘAPOVÁ M.

Mimo tyto skladby se ještě nacvičuje skladba: Rodiče s dětmi, skladba žen a skladba mužů.

 

PLNĚNÍ PODMÍNEK K ZÍSKÁNÍ ODZNAKU ZDATNOSTI:

Během roku plnili žáci ZDŠ od 5. p. r. podmínky ODZNAKU ZDATNOSTI:

Z 221 žáků příslušných věkových kategorií splnilo podmínky OZ:

BPP OVI. - v limitu bronzového odznaku 17 chlapců a 16 dívek stříbrný odznak - 3 chlapci

BPP OVII. v limitu bronzového odznaku 6 chlapců a 13 dívek

BPP OV III. v limitu bronzového odznaku 5 chlapců a 8 dívek

 

SBĚR ODPADOVÝCH SUROVIN

žáci ZDŠ Vlčnov nasbírali v roce 1979 celkem 62.657 kg v hodnotě 31.328 Kčs, což činí 84,- Kčs na jednoho žáka. ZDŠ Vlčnov získal opět I. místo v okrese. Na pomoc našemu zdravotnictví odevzdali žáci ZDŠ léčivé byliny a lesní plody v hodnotě 1080 Kčs a konzervárenskému průmyslu odevzdali padané ovoce a bez černý v hodnotě 3.200,- Kčs. Na závěr roku ještě provedla mimořádný sběr papíru a textilu ve prospěch VIETNAMSKÝCH DĚTÍ. Získané finanční prostředky v částce 500,- Kčs byly odeslány 19. 12. složenkou ÚV Národní fronty ČSSR v PRAZE na fond solidarity.

Činnost SDRUŽENÍ A PŘÁTEL ŠKOLY v roce 1979

Předsedou zůstává Tomáš BĚLOHLÁVEK č. 238. V důsledku složité energ. situace SRPŠ ani nepořádá tradiční ples. V únoru v kinosále přednáška Dr. filosofie: “VĚDECKÝ SVĚTOVÝ NÁZOR”. Zde přítomní občané odsoudili vpád ČÍNSKÝCH agresorů do VIETNAMU. V březnu ve spolupráci ve ZDŠ oslava MDŽ a dne učitelů. Dále v úzké spolupráci se ZDŠ pomáhají organizovat k 34. výročí osvobození běh o“PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL”, pokračuje družba se školou POBEDIM. Podílí se i na budovatelské činnosti - AKCE “Z” MNV.

 

KINO ve Vlčnově v roce 1979

 

Počet představení v roce 1979 celkem

133

Počet návštěvníků činil celkem

15.503

Průměrná návštěvnost na jedno představení

116

VSTUPNÉ celkem

67.252,70 Kčs

Průměrné vstupné na jedno představení

505,65 Kčs

Půjčovné za rok činilo

33.366,60 Kčs

 

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA

Ve dnech 15.-21. června 1979 byla uskutečněna na stadiónu TJ Vlčnov FILMOVÁ PŘEHLÍDKA, kde je každoročně velká návštěvnost a tržba prakticky za jeden týden větší, než V KINĚ ZA CELÝ ROK.

POČET PŘEDSTAVENÍ 10

Počet návštěvníků celkem 5.417;

Na vstupném vybráno 34.137,- Kč

Velkou výhodou je poměrně velká tribuna na stadiónu, kde se diváci mohou schovat i za horšího počasí.

ÚLUV - KERAMIKA ve Vlčnově v roce 1979

Vedoucím zůstává mistr umělecká výroby Antonín MOŠTĚK č. 148. Provozovna v roce 1979 zaměstnávala celkem 12 lidí z toho 6 učňů a 1 praktikant. Plán výroby byl splněn na 113,7%. Většina výrobků odesílána do NSR - obchodní partnerka paní FON BUSSE. Zde byly dodávány výrobky užitkového a dekoračního charakteru: BÁBOVKY, jídelní chatové soupravy omalované starou hrnčířskou technikou, jídelní chatové soupravy zelené - modelované, různé druhy svícnů a svícínků, různé formy na pečivo, dětské nádobí, hračky, snídaňové soupravy a různé poháry na ovoce a moučníky. V majolice byly vyráběné kávové a čajové soupravy, holby a džbány na pivo, vinné soupravy. Výrobky v majolice byly dodávány převážně s modrými nebo modrožlutými dekory na bílé glazuře. Výrobky byly dále vyváženy do Rakouska, Švýcarska, Holandska, Francie, Itálie. Na export dodáno více jak 1/4 miliónu devizových korun. Roční produkce činila cca 15.000 kusů výrobků. Bez REKLAMACE ! Byl vydán barevný KATALOG keramických výrobků pro vývozní společnosti a zahraniční zákazníky - velká část nabízených výrobků v katalogu je z Vlčnova ! Jsou zde i písemné zmínky o vlčnovské provozovně a fotografie pracovníků a zařízení této provozovny, což dobře reprezentuje Vlčnov i v zahraničí. Naši provozovnu navštívila i BRNĚNSKÁ TELEVIZE při natáčení “CO VYPRÁVĚLY CHALUPY” - vysíláno v listopadu. V XI. a XII. byla do NSR odeslána velká nabídka 50 ks: kolekce nových výrobků pro zahraničí. Vnitropodnikové soutěži provozovna Vlčnov z 8 provozoven na 3. místě.

DODÁNA NOVÁ PEC /instalace bude 1980/ Hlínu stále dovážíme z Věteřova, kterou zpracováváme i pro HRADIŠŤSKOU a PRAŽSKOU provozovnu, LŠU a Prostějov. Všechny suroviny pro výrobu keramiky (glazury a barvy) jsou dodávány z Roudnice a jen žlutá barva z Francie, některé štětce z NSR, Anglie a Číny. Na JÍZDU KRÁLŮ prodáváme u KRÁLA na tzv. JARMARKU drobnou keramiku, předváděna výroba štípaných holubiček, figurek z kukuřičného šustí, výroba novoveských batikovaných kraslic a zdobení medových perníků.

Svaz ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

Předsedou ZO SČSP ve Vlčnově zůstává s. Josef Koníček č. 942 a vykazují aktivní činnost. Již v únoru 23/2 s pionýrskou organizací ZDŠ se zúčastňují oslav dne Sovětské armády v posádce SOVĚTSKÝCH VOJSK v Novém Mestě n/Váhom. Dne 8. dubna společně s mysliveckým sdružením uskutečnili besedu k roku dítěte s programem krátkých filmů o ochraně životního prostředí a na závěr besedy filmový případ zvířátek v lese. V květnu zajíždí na oslavy dne vítězství do Uh. Brodu. Připravený zájezd na mírové slavnosti do Líšně pro špatné počasí zrušili. V měsíci ČSP zařadil KFP Gottwaldov přehlídku sovětských filmů. Společné organizované návštěvy na filmové přehlídce se zúčastnili: členové JZD Vlčnov, členové ROH ZDŠ Vlčnov a patronát nad programem filmů pro děti převzali žáci všech stupňů ZDŠ Vlčnov i Veletiny, včetně dětí mateřské školy Veletiny.

Dne 24.-25. listopadu ZO SČSP připravila v rámci měsíce SČSP VÝSTAVU KNIH s prodejem, kde bylo prodáno knih za 820,- Kčs. Beseda nad knihou L. I. BŘEŽNĚVA s přednáškou vyslaného lektora z OV SČSP byla uspořádána dne 28. 11. 1979 společně se ZDŠ Vlčnov - odpoledne v sále KINA.

OHŇOVÉ POSELSTVÍ ČSS 1980: V podvečer 35. výročí Dukelské operace, k 35. výročí SNP a na počest 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou byla na mnoha místech našeho okresu a také ve Vlčnově o půl sedmé večer zapáleny VATRY - ohňové poselství - jako vstup do spartakiádního roku 1980.

Svaz SOCIALISTICKÉ MLÁDEŽE VE VLČNOVĚ - 1979

Předsedou ZO SSM ve Vlčnově je František ZEMEK č. 885. Činnost ZO SSM se řídila v roce 1979 přijatým usnesením z výroční členské schůze z ledna 1979. I když se ne vždy podařilo toto usnesení ve všech oblastech naplnit, vyjadřují v některých oblastech úplné uspokojení. Vnitrosvazová činnost byla slabší. Organizace měla v roce 1979 54 členů, 34 registrovaných. Činnost řídil 9. členný výbor. K úspěšným akcím patří beseda s účastníkem 11. SFMS na KUBĚ s kulturním programem, kterého se zúčastnilo 100 mladých lidí. Velmi zdařilý byl PLES MLADÝCH v KSK. Během roku byly pořádány taneční večery - hlavně v SOKOLOVNĚ. Na 20 svazáků se zúčastnilo zájezdu do BRNA v červnu, kde se konalo MISTROVSTVÍ EVROPY SPORTOVNÍCH VOZŮ.

V srpnu byl uspořádán turnaj v MINIKOPANÉ na stadiónu TJ Vlčnov, kde zvítězilo družstvo z ulice “PLOTY-B”.

KOUPALIŠTĚ je již několik let v provozu pod patronací SSM, plavčíkem byl v roce 1979 s. MIKULÁŠTÍK.

Po celý rok, který byl Rokem dítěte úzce spolupracovali s pionýrskou org. a uspořádali řadu úspěšných akcí: Již v březnu to byla beseda u táboráku, později dětský karneval a dětský den. Svazáci zabezpečili pro oddíly PO instruktory a vedoucí. Pionýři využívali ke své činnosti svazáckou klubovnu a areál koupaliště. Zejména za I. pololetí své činnosti v soutěži ÚV SSM a MF pěknou odměnu. Naše svazácká organizace patří k nejúspěšnějším mládežnickým org. v rámci okresu v dárcovství KRVE. V roce 1979 darovalo KREV 16 svazáků. Pro příští období chceme zlepšit činnost i v ostatních oblastech a vytvořit dobrý kolektiv, který by organizoval větší množství mládeže naší obce Vlčnova.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY

Předsedou dohlížecího výboru JEDNOTY zůstává Josef ZEMEK č. 844. Přehled o plnění maloobchodního obratu na provozovnách JEDNOTY SD ve Vlčnově za rok 1979.

Ve Vlčnově bylo 13 provozoven a dosáhly těchto výsledků:
 

PRODEJNA:

VEDOUCÍ:

PLÁN:

SKUTEČNOST:

POTRAVINY /střed/

s. GREGOR M.

5.358.000,-

5.299.000,-

POTRAVINY /Dolní konec/

POKORNÝ Št.

3.363.000,-

3.414.000,-

POTRAVINY /Horní konec/

TYKALOVÁ Eva

1.921.000,-

1.895.000,-

MASO /Dolní konec/

JOSEFÍK Alois

2.196.000,-

2.158.000,-

MASO /střed/

KŘAPA Jar.

1.872.000,-

1.847.000,-

CUKRÁRNA

ZEMKOVÁ Marie

314.000,-

259.000,-

BOTY

DAŇKOVÁ J.

504.000,-

510.000,-

TEXTIL

ZÁLEŠÁKOVÁ L.

2.129.000,-

2.157.000,-

PAPÍR

KOVÁŘOVÁ M.

1.019.000,-

1.040.000,-

PRŮM. ZBOŽÍ

JAVOR Jan

5.268.000,-

5.543.000,-

Restaurace “U KRÁLA”

VÁVRA Fr.

2.450.000,-

2.650.000,-

Restaurace Dolní konec

CHOVÁNKOVÁ L.

695.000,-

687.000,-

Restaurace SOKOLOVNA

KŘAPOVÁ M.

284.000,-

269.000,-

13 PROVOZOVEN JEDNOTY:

 

27.353.000,-

27.928.000,- Kčs

 


V porovnání s rokem 1978 se zvýšil maloobchodní obrat v roce 1979 o 1.167.000,- Kčs. Ke střídání vedoucích v roce 1979 došlo na průmyslové prodejně s. Šimona KUŽELY z důvodů jeho náhlého úmrtí dne 15. 8. 1979. Jednota a hlavně VLČNOVJANÉ ZTRÁCÍ velmi obětavého obchodníka. Vedoucím jmenován jeho vyučenec-obchodník Jan JAVOR /z Drslavic/.

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ A OVOCNÁŘŮ VLČNOV - 1979

Předsedou organizace zahrádkářů a ovocnářů je Antonín MOŠTĚK č. 630. Organizováno celkem 213 členů a vykazují velkou aktivitu. V roce 1979 oslavili důstojně 20 let od jejího založení. Mají tyto odbory: OVOCNÁŘSKÝ ODBOR vede Josef ZEMEK č. 742. Pro příznivce uspořádali přednášku ing. SUSE na téma: “ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ”. V sále SOKOLOVNY uspořádali zdařilou výstavku ovoce a zeleninu, kde bylo vystavováno 290 vzorků od 69 pěstitelů. Výstavu navštívilo 380 návštěvníků. Vyhodnocení provedl přítel KADLČEK z okresního výboru. V listopadu svým členům odprodali 190 stromků.

VINAŘSKÝ ODBOR - vede František MARÁŠEK. Pro své členy zajišťovali sazenice požadovaných odrůd. Dne 15. 4. v SOKOLOVNĚ uspořádali výstavu a hodnocení VÍN. Bylo vystavovány 187 vzorků od 157 vystavovatelů, z toho 103 vzorky místní a 84 vzorky cizí (Hradčovice, Hluk, Blatnice). Vyhrávala cimbálová muzika KSK Vlčnov. Odpoledne v průběhu KOŠTU proběhla slavnostní členská schůze, kde předseda Ant. MOŠTĚK vzpomněl úmrtí 4 členů /Křapa Vincenc 774, CHVÍLÍČEK Jan 106, Koníček Jan 799, MOŠTĚK Jan 300/ a za dlouholetou činnost předal čestné uznání příteli Josefu KUKULKOVI. Vlčnovští vinaři vystavovali 12 vzorků na okresní výstavě vín v Boršicích u Buchl., dále v Hluku, Hradčovicích a Popovicích.

STAVÍME ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ

Zahrádkáři v úzké spolupráci s MNV Vlčnov v AKCI “Z” staví nejen pro sebe, ale pro všechny občany VÍCEÚČELOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ v zahradě domu č. 14 /na ŠŤUKAVCOVÉM/. Toto zařízení bude obsahovat: SUŠÍRNU OVOCE, STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NA VAŘENÍ POVIDEL (trnek), PEČIVÁRNU NA PEČENÍ VLČNOVSKÝCH VDOLEČKŮ a MAKOVNÍČKŮ, MECHANICKOU MOŠTÁRNU k výrobě moštů, STERILIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŠTY, KOMPOTY a MODERNÍ MANDLOVNU PRÁDLA.

STAVBA VÍCEÚČELOVÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ byla zahájena v roce 1979 díky velmi dobré spolupráci s MNV Vlčnov, ONV Uh. Hradiště a stavební komisí MNV Vlčnov v čele s jeho předsedou stav. komise Fr. Kašpaříkem. Vedením stavby byl pověřen Ant. Moštěk 630 a místopředseda org. Jakub PODŠKUBKA, který odpovědně stavbu řídí. V roce 1979 bylo na tuto stavbu uvolněno 80.000,- Kčs. Členové organizace na této stavbě v roce 1979 odpracovali 1.292 brig. hodin.

Další činnost zahrádkářů: V roce 1979 zajistili a odprodali svým členům hnojiva v hodnotě 15.370,- Kčs a od svých členů zajistili výkup 60 q česneku pro n. p. zelenina Uh. Hradiště.
ÚRODA OKUREK ; V roce 1979 byla mimořádně veliká úroda OKUREK. Prostřednictvím zahrádkářů bylo pro n. p. FRUTU Kunovice vykoupeno 667 q okurek v hodnotě 285.000,- Kčs. Pěstitelé převážně sadí HOLANDSKÉ SEMENO /velmi úrodné - semeno stojí 10 dkg 100 Kčs/. Fruta vykupuje 1 kg I. třídy 7,- Kčs, II. třídu 5,40 Kčs, III. třídu 3,- a IV. třídu 1,70 Kčs. Všechny okurky byly vykoupeny, zatímco s výkupem česneku byly v roce 1979 dost velké problémy. Ani vedoucí Šimon KUŽELA nevykupoval. Situace se zlepšila až v zimních měsících.

PÁLENÍ SLIVOVICE: Vedoucí pálenice p. Anežka MOŠŤKOVÁ 539 vykazuje za rok 1979 tyto údaje: Začátek pálení 25. 10. 1978; UKONČENÍ PÁLENÍ 25. III. 1979. VYPÁLENO: 30.886,65 hl. stupňů alkoholu. ODVEDENO celkem 2.672.378,20 Kčs za pálení slivovice. Celkem bylo 6.103 q kvasu. Účastníků bylo 2.863.

OPP UH. HRADIŠTĚ - PODNIK VLČNOVJAN - 1979

Ředitelem OPP Uh. Hradiště zůstává s. Čagánek a v podniku VLČNOVJAN nedošlo v roce 1979 k podstatným změnám. V činností zůstávají tyto provozovny:

PROVOZOVNA 13 - KOVOVÝROBA ; vedoucí s. ZEMEK Josef č. 742. Stav pracovníků = 20. V provozovně se vyrábí kladky pro OSTRAVSKÉ DOLY, stanovené konstrukce, tesařské skoby, renovace brzdných čelistí pro auta zn. ŠKODA. Plánovaný objem výkonů 3.182.000,- Kčs provozovna splnila na 99,56 %. Malý rozdíl vyrovnán v autoservisu.

PROVOZOVNA 14 - ODĚVNÍ VÝROBA ; vedoucí s. Ludmila KOHOUTKOVÁ. Stav pracovníků = 59. V provozovně bylo vyrobeno 11 nových druhů výrobků dámské konfekce, pokračovala výroba šatiček /hraček/ a kalhotových opasků. V učňovském středisku přijato 14 učnic - oboru dámská krejčová. Plánované výkony 7.411.000,- Kčs provozovna splnila na 99,15%. Důvodem byla dost vysoká nemocnost pracovníků.

PROVOZOVNA 15 - VÝROBA STANŮ ; vedoucí s. JANEČKOVÁ M. Stav pracovníků = 49. Provozovna vyrobila 15.888 ks stanů, překročila plán na 103,9 % a to jak pro export, tak pro vnitřní trh. Plánovaný objem výkonu 9.207.000,- Kčs splnila na 96,6%. Nesplnění bylo ovlivněno změnami cen.

PROVOZOVNA 26 - AUTOSERVIS - ved. ZEMEK Josef ml. Stav pracovníků - 32. Plnění plánu v opravách osobních automobilů zn. ŠKODA bylo překročeno na 107,9 % při dodržení kvality. Plán byl 2.589.000- Kčs. Překročení pomohlo uvedení nové AUTOLAKOVNY do provozu.

PROVOZOVNA 34 – KOŽEŠNICTVÍ: vedoucí s. Jan PEŠL. Stav pracovníků = 11. V průběhu roku byly prováděny opravy kožichů, nové výrobky pro vnitřní obchod a nové zakázky.

MOSKVA - mezinárodní KONGRES KOŽEŠNICKÝ, kde KOŽICH provozovny VLČNOVJAN získává 5. cenu. Na kongresu přítomen i s. Jan PEŠL ml. Plán výkonu 1.310.000,- Kčs byl překročen na 109,2 %.

PROVOZOVNA 36 - VÝROBA ODZNAKŮ ; vedoucí ZEMEK Josef 742. Stav prac. = 35. Zde pokračuje výroba odznaků, plaket, přezky na opasky. Plánované výkony ve výši 1.103.000,- Kčs překročen na 122 %.

PROVOZOVNA 41 - STAVEBNÍ VÝROBA ; ved. Ant. Klabačka 312. Stav prac. = 47. Plánovaný objem výkonu ve výši 4.417.000,- splněn na 101,2 %. Zde byl dočasně snížen stav pracovníků v terasové dílně. Odtud odešli 3 pracovníci na brigádu organizovaného náboru. V průběhu roku byla na provozovně zavedena nová činnost a to provádění

OBKLADŮ A DLAŽEB rodinných domků. Provozovna se částečně zaměřila na plnění služeb obyvatelstvu a to výstavbou rodinných domků. Dále provádí: ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, VÝROBA POMNÍKŮ, VÝROBA SCHODŮ, TOPENÍ a KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY.

SVAZARM ve VLČNOVĚ - 1979

Předsedou organizace SVAZARMU ve Vlčnově je Bohuš VACULÍK č. 1007, který už dlouho a marně usiluje o KOLAUDACI RAMPY a uvedení do provozu. Z činnosti lze uvést: STŘELECKÝ KROUŽEK Svazarmu při ZDŠ Vlčnov zajišťoval pravidelný nácvik střelby za vzduchovky. Na dětském dni byla připravena provizorní střelnice, kde zájemci stříleli ze vzduchovky do terčů. KURS MALÝCH MOTOCYKLŮ pro mládež od 15 let absolvovalo 28 žáků z Vlčnova a okolí. O organizaci kursu se stará Miroslav KUŽELA. Pro řidiče osobních aut byla v únoru beseda s řidiči v kinosále.

KYNOLOGICKÝ KLUB zahájil pravidelnou činnost každou neděli odpoledne nácvikem a to na vymezeném cvičišti klubu v prostoru “PADĚLKY”.

TĚLOVÝCHOVA VE VLČNOVĚ v roce 1979

Ve volebním období 1978 - 1979 hlavní výbor TJ pod vedením předsedy Karla Mošťka 958 si vytýčil vysoce náročný úkol - zkanalizovat všechny oddíly a odbory a chovu úroveň tělovýchovy - zvláště kopané, dostatek na vyšší úroveň a vytvořit podmínky ve všech oblastech sportovního života takové, aby odpovídaly tradicím obce Vlčnova. V roce 1979 velmi aktivně pracoval výbor v tomto složení: MOŠTĚK Karel 958 - předseda TJ, Pavelčík Fr. 1024 předseda kopané, Trtek Stan. č. 4 - org. pracovník, Koníček Jar. 347 - pokladník, Staroba Antonín 558 - kronikář a zapisovatel, Křapa Fr. 1001 - matrikář, Pavelčík Fr. 246 pol. komise, Koníček Mir. 472 jednatel kopané, Ryšavý Vlad. 377, Klabačka Ant. 312 - předseda kopané (jaro), Koníček Josef 713 - ved. oddílu šachu, Králíček Zd. 179 - ved ZRTV, Knotek Václav - stolní tenis, Knotek Fr. 126 - odbíjená, Balcar Alfons z Uh. Hrad. - házená, Janovský Vojtěch 994 - styk se ZDŠ, Moštěk Ant. 976, Nevařil Karel 290, Ryšavý Vlad. ml., Kohutič Jan 992, Mikulec Jos. 273, Vozár Jos., Horňáček František, Kužela Šimon č. 474, který den 15. 8. 1979 náhle zemřel.

Zlepšená činnost všech oddílů vyžaduje i vyšší náklady. Výbor TJ organizuje 2x ročně sběr kovového šrotu po vesnici a získává také finanční prostředky za zajišťování dříví pro pálení slivovice, pořádá kulturní akce, karnevaly a hlavně se zvyšuje návštěvnost na fotbale /300-500 lidí/. Velkou podporu má naše tělovýchova od OV ČSTV i ÚV ČSTV. Členové TJ plní i budovatelskou činnost. Odpracovali 600 brig. hodin na přístavbě KSK, upravují stadión, budují i volejbalové hřiště, provádí nátěry tribuny, uvedeno do provozu i tréninkové hřiště kopané. Činnost jednotlivých oddílů TJ Vlčnov v okrese 1979:

KOPANÁ - předsedou je František Pavelčík č. 1024 a výbor má 16 členů. Oddíl kopané má 70 aktivních hráčů. I. mužstvo hraje krajskou soutěž I. B třídu a je v čele tabulky. Vedoucím mužstva je Josef Pestl a trenérem Eda Masař a podzimní kolo trénuje Mir. Polášek /oba z Uh. Brodu/.
Vlčnovská kopaná se dostává na vyšší úroveň i tím, že výbor TJ získal čtyři dobré hráče ze Spartaku Uh. Brodu /Rachůnek Ivan, Tomeček Václav, Beníček Ladislav a Řezníček Vlastik/. Můžeme si dovolit pozvat do Vlčnova i mistra ČSSR ZBROJOVKU BRNO s trenérem Josefem MASOPUSTEM, držitelem zlatého míče, Utkání 10. 4. 1980.

TJ VLČNOV - ZBROJOVKA BRNO 1: 3

Trenér Jos. Masopust do kroniky TJ napsal: “Vlčnov hrál velmi dobře a výsledek odpovídá předvedené hře. Přeji Vám hodně štěstí”. Družstvo kopané Vlčnov B pod vedením trenéra Jos. Podškubky - a hraje jen základní IV. třídu. Dorost Vlčnova hraje I. A třídu pod vedením Fr. Podškubky. Družstvo žáků hraje okresní přebor a vede je Fanek Koníček.

HÁZENÁ: oddíl házená - mladších žákyň vede zasloužilý trenér Alfons BALCAR z Uh. Hradiště a vedou si velmi dobře.

ODBÍJENÁ je vedena Františkem KUŽELOU a hrají tři družstva: žáci, dorostenky a dorostenci.

STOLNÍ TENIS vede Václav KNOTEK a využívají k tréninku i k soutěžním utkáním Sokolovnu. Vedou si velmi dobře.

ŠACHY - předsedou oddílu je Josef Koníček č. 713 a v soutěži hrají dvě družstva: A - družstvo hraje okresní přebor II. třídy a B - družstvo hraje ve III. třídě okresního přeboru. Soutěžní partie se hrávají v salónku “U KRÁLA”.

ZRTV - základní rekreační těl. výchova je vedena velmi obětavým cvičitelem Zdeňkem KRÁLÍČKEM č. 179. Cvičí v nové hale. Nácvik na celostátní spartakiádu nacvičuje 30 žen a 16 mužů. Prověrky dokazují, že cvičí dobře a pojedou na CS do PRAHY.

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY

Předsedou požárníku je PLESL Ant. č. 330 a pod jeho vedením dosahují dobrých výsledků. V roce 1979 byla utvořena dvě zásahová družstva, z nichž jedno je akceschopné po celých 24 hodin a druhé od 16.00 do 05.00 hodin ráno.

AKCE:
13. 8. 1979 - výjezd a likvidace požáru smetiště na trati “ČUPY”. K likvidaci byl použit CAS 10 místního JZD.

25. 10. 1979: Vznikl požár senážní věže na farmě JZD “ZÁPAD”. Pro nedostatek technických prostředků ke zdolání požáru takového druhu po rychlém uvážení přivolal velitel zásahová družstva s. Kovář Jar. VPÚ Uh. Brod, který ve spolupráci s OV PÚ Uh. Hradiště zlikvidoval. Důvodem vzniku požáru senáže byla netěsnost věže. 25. 10. 1979 ve večerních hodinách vznikl požár VLČNOVSKÉ BÚDY ve vinohradech /poslední došková búda/. Požár likvidoval OV PÚ Uh. Hradiště s pomocí vlčnovského sboru 11 členů.

Prevence: V roce 1979 byly provedeny prohlídky v 1.000 obytných domech. V průběhu roku byly provedeny místní rozhlasové relace (6x). Družstvo dorostu se zúčastnilo okrskové soutěže ve Vlčnově, kde jako jediné družstvo v této kategorii předvedlo jenom štafetu, poněvadž více jak polovina dorostenců nastoupila vojenskou základní službu.

Výcvik a školení: Školení “VR 78” bylo prováděno s poměrně malou účastí členů. 21. 1. 1979 celkem 12 členů se zúčastnilo zkoušek “VR 78” v Boršicích u Blatnice. Všichni zkoušky splnili. Dne 4. 3. 1979 6 členů /Marášek Fr., Králíček Josef, Křapa Jar., Klabačka Ant., Tykal Jar., Mikulec Jar./ zúčastnilo zkoušky “VP III. st.” na OV PÚ v Uh. Hradišti. Rovněž všichni zkoušky vykonali.

Dne 3. 6. 1979 ve spojitosti s mezinárodním dnem dítěte bylo provedeno námětové cvičení “ÚTOK S PĚNOU NA PŘIMĚSOVAČ”. Tohoto cvičení se zúčastnilo 20 členů ZO a bylo využito jako ukázka pro děti a rodiče na hřišti.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ POŽÁRNÍCH DRUŽSTEV VE VLČNOVĚ dne 17. 6. 1979 byla provedena za velmi obtížných podmínek. Zvítězili muži Vlčnova. Družstvo dorostu předvedlo jen překážkový běh 4x100 m. Dne 22. 6. 1979 bylo provedeno namátkové cvičení v JZD “VÝCHOD”. Cvičení se zúčastnilo 13 členů. Cvičení bylo s použitím vody. Dne 18. 11. 1979 7 členů vykonalo velmi obtížné zkoušky “VP II. st.”. Jsou to tito členové: Plestl Ant., Pavlacký St., Merta Mir., Kovář Jar., Křapa Václav, Moštěk Josef a Mikulec Frant.

Dárcovství krve: Z řad požárníků darovalo 6 členů krev.

Čs. STRANA LIDOVÁ

Ve funkci předsedy zůstává Ant. Pešl č. 749 a má organizováno 144 členů, z toho 90 mužů a 54 žen. V MNV pracovali 3 členové: Mikulec Josef č. 10 - člen rady a předseda zem. komise a komise MÍSTNÍHO hospodářství, Zemek Fr. č. 281- člen zem. komise a Jar. Moštěk č. 70 - člen komise veřejného pořádku, který v září po úmrtí Jos. Mikulce se stal členem rady MNV. Pro členy i veřejnost uspořádali v KSK ples, zájezd do jižních Čech a dva zájezdy do divadla v Gottwaldově. Po stránce budovatelské se členové podíleli na akcích “Z” a to: přístavba KSK, víceúčelové zahrádkářské zařízené a hlavně pak na stavbě SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ.

V neinvestiční činnosti se podíleli na údržbě a hlavně úklidu hřbitova, výsadba a údržba zeleně a zkrášlování veřejného prostranství. Na těchto akcích odpracovali 3080 brig. hodin.

Dárcovství krve: Z řad členů ČSL darovalo 11 KREV a ve svých řadách mají 2 nositele bronzového odznaku JANSKÉHO PLAKETY (10 odběrů) a 2 nositele stříbrného odznaku JANSKÉHO PLAKETY (20 odběrů). Všichni sledují hlavní cíl a to blaho a zdárný rozkvět naší obce, spoluvytváření duševních a hmotných hodnot všech občanů.

MYSLIVOST ve Vlčnově - 1979

Předsedou svazu myslivců je Ant. MIKULEC č. 260. Rok 1979 byl pro členy MS odlišný od předešlých let. Nastala změna honební hranice tím, že celá část katastru od hraběcí silnice až po havřické vinohrady přešla do honitby MS Hradčovice a MS Vlčnov na výměnu dostal část katastru Havřic směrem po pravé straně do Uh. Brodu od prvního járku po druhý járek. Ostatní hranice zůstala téměř beze změny. Tato změna byla příčinou narušení sousedských vztahů mezi myslivci a to výměnou názorů v zájmu ochrany zvěře a zachování práva na hranici. V tomto roce příroda myslivosti zvlášť nepřála. Za celoroční péči o zvěř byl celý výsledek sezóny v tom, že konali jen 3 hony na bažanta kohouta a v tom na jednom honu se střílel jen ve vinohradech i zajíc v množství 9 kusů proti roku 1978, kdy bylo střeleno 320 zajíců a ještě 92 ks odchyceno živých. V roce 1979 byl plán odchytu 74 ks zajíců a hon na zajíce se ani nekonal. Bažanta - kohouta střelili jen 118 ks (v roce 1978 = 545 ks), bylo to velké překvapení a porušení užité tradice, kdy myslivec nepřinesl z honu žádnou zvěř. Naproti tomu se naopak zvyšují stavy veškeré škodné, zejména liška, tchoři, kuny, káně a jiné, které v důsledku velkého poklesu jejich stavů do roku 1975, která byla zákonem chráněna. V roce 1980 je předpoklad uvolnění některé této škodné zvěře k odstřelu. Tato nepříjemná situace se zvěří však nezastavila celkovou činnost myslivců. Zaměřili se na vybudování dostatečných zásobníků krmiv, krmelců a zásypů pro všechnu zvěř, aktivnější hubení škodné zákonem povolené a přitom i z hlediska kulturně politické výchovy členů kolektivní družnosti a zachování elánu pro výkon myslivosti. Protože tržba za zvěř není žádná a tím i pokladna slabá, rozhodli se členové vložit do společné pokladny vklad - každý 500,- Kčs, zakoupit a vybudovat vlastní myslivecký dům, aby se měli kde scházet, vzájemně se bavit a kulturně vyžívat. Toto rozhodnutí zavazuje všechny členy k řádnému hospodaření. Zakoupili si a vhodně upravili domek z dolní strany od dolního pohostinství “POD VINOHRADY”. Je to kus poctivé práce vlčnovských myslivců.

Český svaz VČELAŘŮ

ve Vlčnově se v roce 1979 v čele s předsedou Václavem Vozárem č. 845 má organizováno 42 členů, kteří chovají 378 včelstev a jeden školní kroužek se 4 včelstvy a dále čestným členem spolku je nejstarší člen a zakladatel včelařského spolku přítel Josef Pešl. V roce 1979 ubylo 6 včelstev. V tomto roce opět soutěžili v přísunu včelstev k zemědělským kulturám a v okrese získali 1. místo. Kočovali se 149 včelstvy a přisunuli celkem 650 včelstev. Výsledek státní soutěže zatím není znám. Včelařský kroužek při ZDŠ v okresní soutěži získal 7. místo. Včelaři ve Vlčnově odevzdávali na státní nákup 436 kg medu. Státní příspěvek na zazimování včelstev bylo vypláceno 35 Kčs na 1 včelstvo. Členové organizace opět dokoupili nádobí své vlastní půjčovny a dali do provozu kotel na vyvařování souší. Velmi aktivně pomáhali v budovatelských akcích “Z”.

LIDOVÁ KNIHOVNA ve Vlčnově.

Také v roce 1979 pod vedením Jana MIKULCE č. 553 se zlepšila činnost v MLK a to zvýšení výpůjček knih o 5 % a počtu čtenářů o 10 %. V roce 1979 bylo zaregistrováno 416 čtenářů, z toho 199 dětí do 14 a 84 čtenářů do 18 let. Těmto čtenářům bylo zapůjčeno 9.486 různých druhů literatury. Výrazně se zlepšil počet zapůjčených časopisů a to 426. Nejvíce byl čten časopis 100+1, ABC, PIONÝR, KVĚTY, LIDÉ+ZEMĚ, ZAHRADNICTVÍ a SVĚT V OBRAZECH. S novinkami v literatuře byli čtenáři seznamováni prostřednictvím výstavky knih v knihovně /I. poschodí MNV Vlčnov/. V roce 1979 bylo vyřazeno 219 knih, bez dlouhého výpůjčního pohybu - zastaralé a opotřebované. MLK Vlčnov je zapojena do soutěže k 35. výročí SNP a 35. výročí osvobození naší vlasti. Sledované úkoly jsou běžně plněny. Uzavření a zhodnocení soutěže zatím nebylo v rámci okresu vyhlášeno.

Československý ČERVENÝ KŘÍŽ ve Vlčnově - 1979

ZO ČSČK ve Vlčnově k 31. 12. 1979 má organizováno 237 členů, jejichž předsedou je Josef VOZÁR č. 937. V měsíci únoru uspořádali ples ČSČK a čistého zisku použili na zakoupení zdravotnického materiálu do brašen a pro výdaje ZO. Ve zdravotnické činnosti odpracovali 121 brig. hodin a na budovatelských akcích “Z” a veřejné prostranství celkem 898 hodin.

DÁRCOVSTVÍ KRVE: Naše organizace má celkem 190 čestných dárců krve, z nichž vybírají pro potřeby transfusní stanice jarní a podzimní odběry. Plán roku 1979 byl 40 odběrů a splněno 59 odběrů = 148%. ZO ČSČK má 11 čestných dárců krve, 6 zasloužilých dárců, 25 držitelů bronzového Janského plakety a 2 držitelé stříbrné plakety /Kužela Fr., Koníček Fr./. Bronzové plakety v roce 1979 získali: Moštěk Jaroslav 70, Kovářová Marie 849, Kadlčková Marie 900, Křapa Karel 812 a Kolek Antonín 965.

Kulturní činnost: Uspořádali zájezd do Gottwaldova /Divadlo, LEDNÍ REVUE/. V průběhu roku uspořádali 4 odborné přednášky pro mládež. V prosinci beseda s důchodci.

Na úseku sociální péče: Členky ČSČK provádí signalizátorskou činnost a své poznatky předávají geriatrické sestře. Během roku bylo provedeno 44 návštěv u osamělých občanů. ZO ČSČK má evidováno 9 zdravotních hlídek, jejichž velitelé mají doma zdravotnické brašny první pomoci a poskytují ve svém obvodě potřebnou první pomoc. Celkem pracuje 8 dobrovolných sester, z toho 3 pracují v JZD a 1 v podniku JAKOS - Vlčnovjan, 1 v pečovatelské službě, 1 ve Slov. strojírnách Uh. Brod a 2 jsou v domácnosti.

Pečovatelka: KRÁLÍČKOVÁ Jiřina č. 854 a Křapová Marie č. 269. Dobrovolné příležitostné pečovatelky: Vozárová Lud. 1000, Buráňová 251 a Kalužová Marie č. 997.

Výbor ZO ČSČK se pravidelně schází 1x měsíčně s účastí 80-90 %, celkem na 13 schůzích přítomno 140 členů.

Závěrečné zhodnocení roku 1979

Ve Slováckém muzeu v Uh. Hradišti zástupci ÚV KSČ, ONV i krajského poradního sboru pro kronikářství v BRNĚ vyhodnotili nejlepší kronikáře okresu a 20. 6. 1979 ve velké zasedací síni ONV v Uh. Hradišti kronika Vlčnova s dokumentačními přílohami získala II. cenu okresu Uh. Hradiště. První místo získal kronikář města Bojkovic s. Valášek. Po stránce budovatelské v roce 1979 je nutno vyzvednout tyto akce: STAVBU SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ NA HŘBITOVĚ, PŘÍSTAVBU KSK, STAVBU VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ, STAVBU DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ PŘI ZDŠ a úspěšně pokračuje generální oprava elektrické sítě. Z kulturních akcí byla velmi úspěšná rozhlasová nahrávka Vlčnovjanky “NA KUS ŘEČI S KAPELOU” za přítomnosti zasloužilého umělce lad. CHUDÍKA /známého primáře z televizního seriálu “NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA”./

 

ZÁVĚR: ROK 1979 je dalším úspěšným rokem budování socialismu v ČSSR i u nás ve Vlčnově.

 

Ve Vlčnově dne: 14. 2. 1980


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download