Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1978

Rok 1978

 

Rok 1978 byl velmi bohatý na politickou, kulturní a budovatelskou činnost. Všichni občané Vlčnova stejně jako celá ČSSR žila v duchu slavných výročí mezi ně v prvé řadě patří 30. výročí Vítězného února v roce 1948, 33. výročí osvobození ČSSR sovětsko armádou, 60. výročí vzniku ČSR, 61. výročí VŘSR a 10. výročí vyhlášení zákona o československé federaci. Byl to také třetí rok šesté pětiletky. V duchu těchto historických událostí byla veškerá politická, kulturní, sportovní a hlavně budovatelská činnost zaměřena a byla po celý rok velmi úspěšná.

Průběh vzrušujících událostí v roce 1948, jejich vliv na další politickou a budovatelskou činnost je zpracován jako samostatná příloha kroniky MNV Vlčnov.

Jednotný plán kulturně výchovné činnosti zpracovaný školskou a kulturní komisí, projednaný ve VO KSČ a schválený radou MNV Vlčnov byl ve Vlčnově pro rok 1978 velmi bohatý a náročný. Všechny složky Národní fronty v tomto historickém roce chtěli na počest pracujícího lidu, který pod vedením komunistické strany v únoru 1948 zvítězil, vykonat co nejvíce.


Rada MNV ve Vlčnově v čele s předsedou MNV s. Fr. Křivdou č. 643, tajemník s. Fr. Koníčkem č. 452 vědoma si vysokého ocenění vlády ČSR “ČESTNÉHO UZNÁNÍ I. stupně” v roce 1977., v úzké spolupráci s poslanci MNV, všemi složkami NF a hlavně za aktivní pomoci občanů Vlčnova pokračují v úspěšné budovatelské činnosti v naší obci.

 

Budovatelská činnost MNV Vlčnov v roce 1978

Investiční činnost: AKCE “Z”.

KANALIZACE “Na panském” byla dokončena celá akce, která si v roce 1978 vyžádala finanční náklad 326.000 Kčs a odpracování 11.230 brig. hodin a bylo vytvořeno dílo v hodnotě 619.000 Kčs. Zde byly provedeny i úpravy cest a chodníků.

PŘEKRYTÍ POTOKA před obchodním domem, kde budou parkovat auta. Tato akce si vyžádala finanční náklad 302.000,- Kčs a odpracování 7.610 brigádnických hodin a bylo vytvořeno dílo v hodnotě 450.000,- Kčs.

SAUNA v mateřské škole, která velmi zpříjemnila pobyt dětí ve školce a pomáhá zlepšovat jejich zdravotní stav. Tato akce si vyžádala finanční náklad 147.000,- Kčs a odpracování 4.520 brig. hodin. Toto dílo představuje hodnotu 212.000,- Kčs.

PRŮCHOD přes Klementa Mošťka č. 151 - který spojuje ulici sportovní hlavní se silnicí 28. října. Občané uvedené ulice 28. října a další dobrovolníci zde odpracovali 4.502 brigádnických hodin a při finančním nákladu 34.000,- Kčs bylo vytvořeno velmi hodnotné dílo a potřebné díly, o které již dlouho občané Vlčnova usilovali. Toto dílo představuje částku 56.000,- Kčs.

CELKOVÝ PŘEHLED: Na akcích “Z” investičního charakteru bylo odpracováno 24.540 brigádnických hodin, z toho mládež Vlčnova odpracovalo 3.950 brigádnických hodin. Při finančních nákladech 808.000,- Kčs byla vytvořena díla v hodnotě 1.337.000,- Kčs. Dále byla v roce 1978 zajištěna dokumentace na stavbu OBŘADNÍ SÍNĚ a za 95.000,- Kčs byl již nakoupen materiál. Stavba obřadní síně bude provedena v roce 1979 a celková hodnota díla se plánuje 1.700.000,- Kčs.

Rekonstrukce elektrické sítě:V roce 1978 byla ve Vlčnově zahájena jako experiment v ČSR rekonstrukce elektrické sítě. Jsou vyměňovány dřevěné sloupy betonovými a el. dráty ocelovými lany. Tato akce je plánována na dobu 3 let v celkové hodnotě 5 miliónů Kčs. V roce 1978 prostavěno 1.800.000,- Kčs.

NOVÁ DESETIBYTOVÁ JEDNOTKA při hlavní silnici k Uh. Brodu z finančních prostředků ONV Uh. Hradiště postavena nákladem 1.514.000,- Kčs. Stavbu provedlo OSP Uh. Brod.

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ VE ŠKOLE bylo vybudováno nákladem 220.000,- Kčs a tak se opět zlepšilo prostředí ve škole 6.-9. post. ročníku, přesto Vlčnov stále usiluje o výstavbu NOVÉ ŠKOLY, která je plánována v další pětiletce - pravděpodobně v letech 1983-84.

 

NEINVESTIČNÍ AKCE:

 

ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

48.350 brig. hodin

ÚDRŽBA ZELENĚ, PARKOVIŠTĚ, ZAHRÁDKY …

39.350 brig. hodin

ÚDRŽBA BYTOVÉHO FONDU V SOC. SEKTORU

6.180 brig. hodin

Celkem:

93.880 brig. hodin

 

Celková hodnota díla 1.185.000,- Kčs.

 

SBĚR ODPADOVÝCH SUROVIN - 1978:

 

 

plán:

splněno:

PAPÍR

65.000 kg

74.790 kg

ŽELEZO

55.000 kg

82.850 kg

TEXTIL

x

7.660 kg

 

 

PŘEHLED O POČTU DOMŮ A BYTŮ - 1978:

 

Počet bytů k 1. 1. 1978

1.155

Postaveno bytů

20 Zbouráno

demolice

3

STAV 31. XII. 1978

1.172 bytů

Poslední přidělené číslo domu St. Bařinovi 1.105.

 

OBYVATELSTVO VLČNOVA - 1978

 

STAV 1. 1. 1978

3.339 obyvatel

PŘISTĚHOVÁNO

59 obyvatel

NAROZENO

52 obyvatel

odstěhováno

68 obyvatel

ZEMŘELO

39 obyvatel

STAV 31. XII. 1978

3.343 obyvatel

to znamená, že ve Vlčnově přibyli 4 občané v roce 1978.

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI NA MNV VLČNOV

Sbor pro občanské záležitosti v čele s jeho předsedou Fr. Klabačkem č. 817 a tajemnicí Marií Mošťkovou č. 930 vykonal v roce 1978 v obřadní síni MNV Vlčnov tyto nejdůležitější akce:

VÍTÁNÍ NOVOROZENÝCH DĚTÍ: V roce 1978 byla v obřadní síni MNV provedena 27x slavnostní vítání celkem 57 narozených dětí (5 dětí z roku 1977). V kostele nebyly křtěny 4 děti.

SŇATKY: V obřadní síni bylo sezdáno 19 manželských z toho 3 sňatky nebyly v kostele.

Dne 7. 5. 1978 v kinosále bylo uskutečněno slavnostní předávání OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ celkem 49 patnáctiletým chlapcům a děvčatům, kteří končí povinnou školní docházkou. Současně 16 dětí skládalo pionýrský slib.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ TŘICÁTNÍKŮ bylo na počest vítězného února provedeno v obřadní síni 24. 2. 1978 spojeno s besedou se zasloužilými členy KSČ. Všech 34 přítomných v živé besedě si připomněli význam této historické události pro další rozkvět naší země a rozvoj socialismu. Fotografie z tohoto setkání jsou založeny v příloze KRONIKY - ÚNOR 1948.

Součástí byla i další beseda tří generací v kinosále na počest vítězného února. Akce jsou zfilmovány.

SETKÁNÍ PADESÁTNÍKŮ - ročníku 1928 bylo za účasti 43 přítomných v obřadní síni dne 24. 6. 1978.

Dne 21. 5. 1978 v obřadní síni slavnostní krojované vítání narozených dětí bylo i filmováno “KRÁTKÝ FILM PRAHA” - i takto se proslavuje Vlčnov ve světě.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ŠKOLY bylo v obřadní síni 4. 9. 1978. Přítomno 46 šestiletých dětí. Je to důležitý, slavnostní vstup dětí do školy.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA:

 

PLATINOVÁ SVATBA 65 let manželství oslavili

František a Kateřina MOŠŤKOVI - Vlčnov č. 515.

ZLATÉ SVATBY - 50 LET manželství oslavili manželé:

MIKULCOVI - Karel a Růžena č. 152

 

MARÁŠKOVI - Josef a Marie č. 603

 

ZEMKOVI - Cyril a Marie č. 646

 

KONÍČKOVI - Josef a Anežka č. 892

 

Nejstarší občanka Vlčnova je Božena Chovancová - 93 let narozená 11. 2. 1886. HALOVÁ Marie č. 378 nar. 25. 9. 1888 se dožila 90 let.

V roce 1978 bylo 39 pohřbů z toho 2 v krematoriu.

Zajímavou skutečností bylo dne 6. 2. 1978 úmrtí manželů Josefa a Františky Pechalových, kteří byli společně v jeden den na hřbitově pochováni - dne 7. února.

 

Ve Vlčnově je DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V roce 1978 byl uveden do provozu dům s pečovatelem službou v čísle 219 “NA HORNÍM KONCI”, který byl vykoupen od MVDr. Plachého za 191.039,- Kčs a bydlí zde 3 občané: Mařicová Marie z č. 384, Kadlčíková Františka z č. 359 a ŠIMEK František z č. 703. Další pan Janovský zde bydlel jen týden a po těžké nemoci v nemocnici zemřel. Pečovatelkou je Jiřina Králíčková č. 854.

DŮCHODCI ve Vlčnově: V roce 1978 je celkem 826 důchodců, kteří pobírají od státu měsíčně 690.000,- Kčs. Dále byla 90 důchodcům poskytnuta jako doplňková podpora v celkové částce 34.000,- Kčs.

POŠTA je umístněna v budově MNV, kde je vedoucím Chvíla Josef z Uh. Brodu č. 1563, přepážková pracovnice Cilka Vozárová č. 953 a poštovní příručí: Moštěk František č. 53, Kuželová Anastazie 514 a Pavelková Marie č. 975. V roce 1978 přihlášeno 753 televizorů a 777 radia.

 

Odběr NOVIN A ČASOPISŮ:

Občané Vlčnova denně odebírají 600 kusů novin, z toho: 165 kusu RUDÉ PRÁVO, 46 ks MLADÁ FRONTA, 42 LIDOVÁ DEMOKRACIE, 14 ks SVOBODNÉ SLOVO, 27 KS PRÁCE, 85 kusů ROVNOST, 176 kusů ZEMĚDĚLSKÝCH NOVIN a 104 kusů JISKRA. Dále měsíčně odebírají celkem 1.700 ks různých odborných a politických časopisů. STÁTNÍ SPOŘITELNA - MÍSTNÍ jednatelství ve Vlčnově umístněna v budově MNV je vedena paní Bravencovou Marií č. 724. Zde si občané Vlčnova ukládají různou formou peníze - převážně na 3- 4% ÚROK. K 31. 12. 1978 činil stav vkladů 19.984.000,- Kčs, v průběhu roku 1978 vkladový přírůstek činil 772.000,- Kčs. Ani tento stav vkladů není úplný, občané spoří i mimo Vlčnov, hlavně prostřednictvím zaměstnavatele v Uh. Brodě a v Uh. Hradišti i jinde.

Průměrný vklad ve Vlčnově na číslo domu činil v roce 1978 18.000,- Kčs a na 1 obyvatele 5.000,- Kčs.

Stav zadluženosti občanů nelze zjistit ve Vlčnově ani v Uh. Hradišti, poněvadž místní jednatelství půjčky neposkytuje a spořitelna Uh. Hradiště nevede přehled jednotlivých obcí, vede jen přehled celého okresu.

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA je umístněna v budově MNV a vede ji Jan MIKULEC č. 553. V roce 1978 došlo k dalšímu zlepšení činnosti MLK. Proti roku 1977 se zvýšil počet čtenářů o 91 a výpůjčka knih se zvýšila o 2.954 svazků. Věkové rozdělení čtenářů bylo následující: čtenářů do 14 let - 180, od 15-19 let bylo 107 a dospělých čtenářů - 96. Mimo výpůjční služby bylo v průběhu roku uspořádáno 12 výstavek knih a to jak v prostorách knihovny, tak v klubovně Klubu sportu a kultury. Čtenáři mají k dispozici denní tisk a časopisy jako je 100+1, Lidé a země, Svět v obrazech, ABC a jiné. 60 dětí mateřské školy navštívilo knihovnu v čele s ředitelkou a učitelkami, aby se seznámily s uspořádáním knižního fondu a způsobem výpůjček knížek. Byla jim také přečtena ukázka z pohádkových knížek. V průběhu roku byla knihovnou zajišťována propagace prostřednictvím nástěnek, bylo zhotoveno celkem 8 nástěnek zaměřených na významné události ve veřejném, politickém a kulturním životě. Práce knihovny byla v roce 1978 oceněna čestným uznáním u příležitosti 30. výročí knihovnictví v Uh. Hradišti. Umístění MLK Vlčnov mezi 10 nejlepším na okrese lze hodnotit jako úspěšné. Rozhodující pro zlepšení práce knihovny byla pravidelná a rozšířená výpůjční doba a umístění knihovny do nových pěkných prostorů na MNV. Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel, musí být dbáno o neustálé zkvalitnění a rozšiřování knižního fondu. Zájem o četbu zejména z řad mládeže si vyžádá do budoucna rozšíření knihovny o čítárnu, vybavenou technickou, naučnou literaturou a časopisy potřebnými k rozšíření jejich odborných, politických a technických znalostí.

KERAMIKA - vedoucím provozovny zůstává mistr umělecké výroby Ant. MOŠTĚK. Pracuje zde 10 lidí z toho 5 učňů, kteří v roce 6 měsíců navštěvují školský ústav uměleckých řemesel v Praze - jsou zatím bez maturity. V roce 1978 byla dokončena úprava pracoviště, vydlážděn dvůr a uvedena do provozu výrobní linka hlíny, která zásobuje vlastní provoz i ostatní pracoviště ÚLUV. Vyrábí zde majoliku i hrničinu. Výrobky za I. pololetí zůstaly převážně v ČSSR - prodejny KRÁSNÁ JIZBA, ve II. pololetí byly výrobky vyváženy převážně do Rakouska a Německé spolkové republiky. Celkem bylo exportováno přes 4.000 kusů výrobků - převážně bábovky, srdce a jídelní chatové soupravy. V socialistické vnitro střediskové soutěži získali I. místo a roční plán výroby byl překročen.

 

Budovatelská činnost složek NÁRODNÍ FRONTY v roce 1978

Všechny složky NF se podílely brigádnickými hodinami na “AKCÍCH Z”; - odprac. 4.752 hodin na úpravě veřejného prostranství - 8.870 hodin, zeleně - 9.235 hodin, bytový fond soc. sektoru 6.180 hodin.
 

 

SLOŽKA NF

PŘEDSEDA

BRIG. HODIN:

z toho mládež:

VO KSČ

Klabačka Fr. 817

1260

230

ČSL

Pešl Ant. 749

2030

200

ČSS

Kučera Jan 580

525

40

ČSŽ

Kučerová Pavla 954

870

110

SRPŠ

Bělohlávek Tomáš 238

2210

460

ČSČK

Dr. Běták Antonín

820

120

ČSCHDZ

MOŠTĚK Frant.

630

110

VČELAŘI

VOZÁR Václav 845

2600

320

ČSPO

PLESL

330

60

SSM

KNOTEK Pavel 1014

1500

1500

DV JEDNOTY

ZEMEK Josef 537

560

90

JZD

ŠIK František

1500

210

Zahrádkáři

MOŠTĚK Ant.

1500

190

ZDŠ-PO

KONÍČEK Jan

5160

5160

SVAZARM

VACULÍK Boh. 1007

360

70

MYSLIVCI

MIKULEC Ant. 260

2462

520

Tělovýchova

MOŠTĚK Karel 958

2970

1550

SČSP

KONÍČEK Josef 492

240

50

JAKOS-ROH

MOŠTĚK Karel

530

100

KSK

MVDr. PLACHÝ Ant.

550

150

ÚLUV

MOŠTĚK Ant.

430

80

Celkem brig. hodin:

29.037

11.330

 

 

POČASÍ:

Rok 1978 byl pro celé naše zemědělství rokem značně složitým a náročným. Po suché zimě následovalo velmi chladné jaro, z něhož jen měsíc duben měl srážky vysoko nad normálem. Od měsíce května opět následovaly měsíce s podprůměrným srážkami. Pro pěstování obilovin byl tento rok velmi příznivý. Dešťové srážky, i když byly slabší, byly dobře rozdělené a chladné a oblačné počasí vývoji jen prospělo, i když se tím poněkud oddálil počátek žní. Velmi suchá byla druhá polovina roku, zejména srpen a září a na to nejvíce doplatila cukrovka a všechny pícniny. Nebyli spokojeni ani zahrádkáři při pěstování okurků. Lepší výnosy poskytoval česnek, ale vlivem rozšíření ploch česneku hlavně v okolních JZD v Dolním Němčí a v Bánově byl určitý problém s výkupem. Chladné počasí ovlivnilo i dozrávání kukuřice. Přesto naše JZD dosáhlo průměrných ha výnosů obilovin přes 47 q. Na našem okrese tři JZD (Boršice u Buchl., Zlechov a St. Město) dosáhlo rekordních výnosů přes 65 q z 1 ha. Dešťové nebo sněhové srážky byly zaznamenány ve 132 dnech v roce, nejvíce 13. 4. - celkem 35,8 mm. Ve 21 dnech byla bouřka. Sněžilo celkem ve 34 dnech a celkem napadlo 64 cm sněhu. Nejvyšší sněhová pokrývka 24 cm byla 28. 11. 1978 a vydržela týden. Celkem ve 38 dnech v roce byla sněhová pokrývka. Nejsilnější mrazy byly od 12. 2. do 22. 2. 1978 a to - 18 až - 24°C. Na podzim slabší mrazíky přišly od 12. - 19. 11. a to - 2 - 4°C, silnější mrazy byly od 4.-12. prosince v rozmezí - 12 až - 17°C.

 

 

 

T E P L O T A:

Nejnižší:

S R Á Ž K Y:

50letý

 

Měsíc:

prům. 1978

50 lety prům.

Nejvyšší:

mm 1978

průměr:

Nejvíce srážek:

I.

- 0,8

- 1,3

6/1 - 10
15/1 + 7

18

32

29/1

7,8

II.

- 1,3

- 0,3

19/2 - 24
26/2 + 14

19,2

27

12/2

5,6

III.

5,6

4,5

27/3 - 4
4/3 + 24

19,2

33

9/3

3,4

IV.

7,7

9,4

7/4 - 5
26/4 22

94,2

40

13/4

35,8

V.

12,6

14,8

11/5 0
21/5 26

51,8

62

7/5

19,1

VI.

16,5

17,6

19/6 5
21/6 26

36,8

64

24/6

15,9

VII.

16,7

19,5

25/7 9
31/7 34

57,6

78

10/7

9,8

VIII.

16,8

18,6

28/8 8
2/8 33

37,5

72

3/8

12,5

IX.

13,2

14,8

29/9 5
11/9

43,1

50

12/9

9,3

X.

9,9

9,4

28/10 - 4
8/10 25

53,4

49

4/10

21,1

XI.

2,1

4,-

19/11 - 4
2/11 15

33,3

46

27/11

18,5

XII.

0,0

0,5

1/12 - 17
16/12 8

22,6

36

9/12

4,9

PRŮMĚR

8,3 °C

9,2 °C

 

486,9 mm

589 mm

 

 

 

 

KLUB SPORTU A KULTURY VE VLČNOVĚ

Rok 1978 byl druhým rokem jeho činnosti v čele s radou klubu s předsedou MVDr. Antonínem Plachým a vykazuje velmi bohatou činnost. V roce 30. výročí Vítězného února a ve 3. roce VI. pětiletky bylo hlavním a rozhodujícím úkolem veškeré činnosti upevnění socialistického uvědomění občanů a rozvoj jejich uvědomělé politické, pracovní, kulturní a sportovní aktivity. Základem činnosti byl vypracovaný “Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1978”, který byl po celý rok v podstatě plněn.

Činnost KSK v roce 1978 byla zaměřena na tyto oblasti:


1.

Politicko výchovná, která sledovala velkou angažovanost občanů při významných politických událostech v obci, zejména 30. výročí Vítězného února, 33. výročí osvobození obce, 61. výročí VŘSR.

2.

Oblast pořádání přednášek a besed s občany. I zde bylo dosaženo podstatného zlepšení, zejména při zajištění dobrých lektorů a doplnění besed poučnými filmy.
 

3.

Oblast kulturně společenská se velmi zlepšila i tím, že došlo v “Restauraci U KRÁLA” k personálním změnám ve vedení a nastalo zlepšení kultury stravování a celého prostředí, což se odrazilo ve zvýšeném zájmu složek NF, organizací v rámci okresu i kraje. Vyvrcholením byly velmi zdařilé vlčnovské slavnosti s JÍZDOU KRÁLŮ 28. 5. 1978.

4.

Rozvoj zájmové umělecké činnosti byl zejména u dechové hudby Vlčnovjanky, řízené Ant. Koníčkem a u souboru Vlčnovjan a Vlčnovjánek.
 

5.

Oblast sportovní sledovala rozvoj tělovýchovy, zakládání nových oddílů a jejich masovost.

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ A NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE KSK VLČNOV v roce 1978

20. 1. Krajský ples ČSS s vystoupením souboru Vlčnovjan

21. 1. Krojovaný ples KSK s hudbou Vlčnovjanka

27. 1. Ples státního statku MSP Uh. Brod

28. 1. Dechová hudba Vlčnovjanka zajíždí do Litomyšle

16. 2. Celopodniková schůze OPP JAKOS Uh. Hradiště

26. 2. Maškarní karneval dětí

3. 3. Oslava MDŽ JZD s estrádní skupinou ROTTROVÁ

10. 3. Oslava MDŽ s módní přehlídkou - JAKOS Uh. Hradiště

16. 3. Výroční schůze DV LSD Vlčnov s výstavkou zboží

26. 3. Strouhalova SEDMA s Galuškou - světem letí písnička

8. 4. Výroční schůze Lidové tvorby Uh. Brod

8. 5. Estrádní vystoupení s Waldemarem Matuškou

28. 5. Vlčnovské slavnosti s JÍZDOU KRÁLŮ

6. 7. Zakončení DNŮ KOMENSKÉHO - HUDBA KSK, Vlčnovjánek

12. 7. Kulturní odpoledne se SOVĚTSKÝMI TURISTY

30. 7. HODY s PRÁVEM a taneční zábavou - hudba KSK

16. 7. Sraz okresních a krajských delegátů SSM - festival KUBA

26. 8. ESTRÁDA s tanečním večerem ze ZIMOU a kolektivem

1. 9. Slavnostní ukončení ŽNÍ v JZD - hudba KSK

23. 9. Hudba KSK zajíždí na okresní mírové slavnosti s KVĚTY- PELHŘIMOV

10.11. Krajská konference delegátů spotřebních družstev

11.11. Krajská přehlídka vesnických folklórních souborů

25.11. Večer U KLUBU - PANTŮČCI z Brna, hudba KSK

3. 12. Soutěž dechových hudeb ve Zdounkách - HUDBA KSK

8. 12. Ukončení měsíce SČSP; KSČ, ZDŠ, SČSP.

 

Všechny uvedené akce měly vynikající úroveň.

 

JÍZDA KRÁLŮ ve Vlčnově v roce 1978 dne 28. května v rámci oslav 30. výročí Vítězného února měla slavnostní ráz. Králem byl Jiří ULČÍK č. 1017. Za krále jezdilo celkem 24 odvedenců - ročníku 1960. Již v sobotu tělovýchovná jednota uspořádala na stadiónu velký letní karneval.
V neděli ráno budíček dechové hudby a pak koncerty hudeb. Odpoledne na stadiónu hlavní program “POČÚVAJTE HORNÍ, DOLNÍ” s vystoupením velmi úspěšných souborů Vlčnovjan, BROZAN, DANAJ ze Strážnice s primášem zas. umělcem Slávkem Volavým, HRADIŠŤAN - laureát státní ceny Kl. Gottwalda, KOPANIČÁŘ z Myjavy. Dále velmi navštívený KOŠT vína s “BURČÁKY” ve vlčnovských búdách a také výstava národopisných sbírek “SLOVÁCKÁ JIZBA”. Jízda králů ve Vlčnově má široko daleko výborný zvuk. Je to skutečně vyvrcholení kulturního života v obci. S přípravou těchto slavností jsou nemalé problémy, a i když byla ustavena stálá komise pro přípravu a zajištění vlčnovských slavností, zájem občanů i některých složek Národní fronty nesměřuje k tomu, aby naše zvyky, malebná krása našich krojů a všechno to, co jsme za poslední roky dokázali udělat, bylo zachováváno nejen pro návštěvníky z ČSSR, ale i ze zahraničí. Mnoho úsilí vynakládá i MNV k přesvědčování jezdců, získání krále a také zajištění koní. Všechno bylo dobře zajištěno a snad pro nedostatek dvojic pro vybírání vstupného bylo vybráno méně než v roce 1977. Pokud nebudou občané Vlčnova a složky Národní fronty odpovědněji k této překrásné zvyklosti přistupovat, je otázka zda JÍZDA KRÁLŮ ve Vlčnově bude každý rok.

DECHOVÁ HUDBA "VLČNOVJANKA" v čele s uměleckým vedoucím a kapelníkem Antonínem KONÍČKEM a organizačním vedoucím MVDr. Antonínem Plachým po reorganizaci bývalé dechové hudby osvětové besedy doznala velkých změn. Ze souboru odešla řada starších muzikantů a na jejich místa nastoupili mladí, nadějní hráči - absolventi Lidové školy umění a odchovanci posádkových hudeb, kteří se vrátili ze základní vojenské služby. Současný věkový průměr je 31 let. Za finanční podpory MNV Vlčnov KLUB SPORTU A KULTURY zakoupil pro hudbu nové hudební nástroje, aparaturu a další věci, které jsou dnes nutné k účinkování dobré dechovky. Nová dechová hudba v roce 1978 měla řadu úspěšných vystoupení doma i venku - jak je uvedeno v kronice str.120 a mají nacvičeno i několik písní - skladeb vlastního kapelníka Ant. Koníčka a jeho manželky například skladbu “VLČNOVSKÁ”, kterou autor věnoval svému rodišti - Vlčnovu.

SOUBOR “VLČNOVJAN”pod vedením Václava Klabačky a PLESLA a odborného uměleckého vedení s. Staňkové v roce 1978 absolvoval mnoho úspěšných vystoupení v obci, okrese i mimo okres a dokonce uspořádal kulturní zájezd do DAHLENU v NDR, kde vystupoval na oslavách 750 let města.

SOUBOR “VLČNOVJÁNEK”pod vedením učitelky MIKULCOVÉ a JURČÍKOVÉ úspěšně vystupoval v obci na vlčnovských slavnostech, také na KOPANIČÁŘSKÝCH slavnostech a dokonce natáčeli program pro Čs. ROZHLAS. Pro děvčata byl zakoupen ze SLOVAČE nový kroj.

 

ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA ve VLČNOVĚ - 1978

Nástup školy do 3. roku šesté pětiletky byl ve znamení 30. výročí Vítězného února 1948. Rok 1978 byl příležitostí pro vyučující prokázat svou prací ve škole i na veřejnosti, že naše škola je školou socialistickou tím, že souběžně se zkvalitňováním vyuč. procesu se prohlubovala ideově výchovná práce 30. výročí února 1948, 100. výročí nar. Zd. Nejedlého, 30. výročí vyhlášení zákona o jednotném školství v ČSR se staly ideovým zaměřením vyuč. procesu a inspirovaly výchovné pracovníky školy k uzavírání kolektivních i individuálních závazků i závazků žákovských třídních kolektivů na zkvalitnění vyučování, mimoškolní práce se žáky, ozdravění životního prostředí i veřejně prospěšnou kulturní a budovatelskou práci, které se staly součástí budov. závazku obce.

Soutěž ve SBĚRU ODPADOVÝCH HMOTbyla v rámci kroje pro Vlčnov úspěšná. Žáci nasbírali 24.539 kg papíru a textilu v hodnotě za 58,42 Kčs na 1 žáka - což znamenalo 1. místo a za odměnu byl vybrán nejlepší sběrač Jar. PESTL z VIII. B ke 14tidennímu pobytu v Jugoslávii v červnu 1978.

NOVÉ ÚSTŘEDNÍ TOPENÍna ZDŠ v 6.-9. p. r. bylo uvedeno do provozu 3. 1. 1978. Kvalifikaci k vytápění získala uklizečka M. Zemková a pomáhá jí manžel. Odstraněna dřina s uhlím a ozdravění prostředí ve škole. PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLY: Z VIII. r. se přihlásilo 16 žáků, z toho 7 na gymnázia, 6 do čtyřletých uč. oborů s maturitou, 2 na SEŠ a 1 na střední vojenskou školu. Z 9. p. r. se přihlásilo ke studiu 15 žáků, z toho 4 gymn., 2 na SZTŠ, 2 na SPŠ stavební a 6 na jiné školy. PLES SRPŠ se konal 14. 1. 1978, kterého se zúčastnili zástupci družební ZDŠ z Pobedim a přispěl k upevnění přátelských vztahů.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZDŠ - zapsáno 41 dětí /24 chlapců a 17 dívek/, ve Veletinách 12 dětí /6 chlapců a 6 děvčat/. Celkem 53 dětí. V rámci kooperace pro šk. r. 1978/1979 na ZDŠ ve Veletinách se plánuje výuka IV. tříd - 46 žáků.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ učebně vých. práce za I. pololetí dokazuje, že v I. a II. p. r. podle nového pojetí bylo dosaženo zlepšení v prospěchu i kom. výchově.

PROSPĚCH ŽÁKŮ: Ze 417 žáků prospělo v I. pololetí 405 žáků, z toho jen 39 s vyznamenáním, neprospělo 12 žáků - z toho 7 v 1-5. p. r. a 5 v 6-9. p. r. Sníženou známkou z chování bylo klasifikováno 11 žáků.

Ve STÁTNÍM ROZHLASE studio PRAHA- vysílání pro děti a mládež reprezentovala naši školu v pořadu PIONÝRSKÁ JITŘENKA žákyně VIII. A Marie KŘAPOVÁ - jako jedna z nejaktivnějších dopisovatelů PIONÝRSKÉ JITŘENKY.

PIONÝRSKÁ SKUPINA vedena s uč. Najmanovou za pomoc ve hnutí státní ochraně přírody v akcích Brontosaurus a Paprsek získala uznání za dobrou práci. V rámci 30. výročí Vítězného února uspořádána 25. 2. veřejná oslava v kinosále za účasti zástupců polit. a veřejného života obce se slibem JISKER. KULTURNÍ ŽIVOT obce dokumentuje aktivní pomoc ZDŠ na mnoha akcích, společná účast na filmových představeních, na uměleckém přednesu literárního díla DVOJÍ PŘÁTELSTVÍ, návštěvy MUZEA, HVĚZDÁRNY, VÝSTAV. Vystoupení dětských souborů na veřejnosti, pionýrský karneval, oslavy osvobození obce, prvomájové oslavy, slib PO a slib věrnosti u příležitosti DNE VÍTĚZSTVÍ za účasti delegace ZDŠ Pobedim, výstava žákovských prací a obrazů v rámci vlčnovských slavností i v jeho programu. TĚLESNÝ A BRANNÝ ROZVOJ výchovy byl podporován různými kurzy a soutěžemi. Hromadný výcvik žáků v bruslení 27. 1. na zimním stadiónu v Uh. Brodě, zimní branné cvičení, týdenní lyžařský výcvik žáků 7. tříd na rekreačním středisku Slovstroj na Lopeníku, organizováním soutěže cyklistů a dopravní soutěže v dubnu, soutěž “O partizánský samopal”, účast žáků v BĚHU MLADÉ FRONTY, v přeborech střelby ze vzduchovky v Březolupech, v soutěži o “HLUCKÝ Km”, organizace přespolního běhu o “POHÁR OSVOBOZENÍ VLČNOVA” za účasti ZDŠ Nivnice, která se stala držitelem poháru, org. plaveckého výcviku V. tř. v Uh. Hradišti, prověrky atletické všestrannosti V. tř. za účelem výběru žáků pro sportovní třídy, okresní soutěž v odbíjené, kurs výcviku řidičů malých motocyklů.

DĚTSKÝ DEN byl v roce 1978 organizován formou branných her žáků v přírodě za účasti OŠI Vlasti Klimentové a byl velmi kladně hodnocen.

ŠKOLNÍ VÝLETY byly organizovány formou turistického putování. Pravidelné turistické vycházky členu turistického kroužku byly podmínkou k získání odznaku 50 jarních km.

DEN UČITELŮ byl oslaven pracovní schůzkou učitelských sborů ZDŠ Vlčnov a ZDŠ Pobedim v Pobědimě za účasti zástupce OŠI ONV Trenčín. K vyznamenání radou uč. s. Jana Mikulcová tříd 1.-5. p. ročníku.

DRUŽBA VLČNOV - DAHLEN v NDR:K rozvoji internacionálních styků přispěla i vzájemná návštěva žáků a vých. prac. z NDR. Ve dnech 31. 5. - 4. 6. odjelo v rámci školního výletu 25 žáků a členů národopisného souboru ŠOHAJEK a 5 vých. pracovníků do Dahlenu, kde se jako hosté Polytechnické školy zúčastnili oslav 750 let města a svým vystoupením si získali přízeň občanů města. Výměnný zájezd se uskutečnil 19.-23. 7., kdy do Vlčnova přijelo 23 žáků tamější školy a 10 rodičů a učitelů. Ne menší zážitky si odnesli hosté z návštěvy Buchlova, Buchlovic, Luhačovic, Lopeníku.

UČITELSKÝ SBOR: v I. pololetí došlo k několika změnám ve složení uč. sboru: Za nemocnou s. uč. Hasíkovou nastoupila 8. 2. uč. Květa Dočkalová, důchodkyně z Uh. Brodu, 1/4 byla na svou žádost přeložena na Brněnsko v důsledku provdání uč. Zdeňka Verbergerová a nastoupil opět důchodce Vincenc Kučera. Učitel JIŘÍ JILÍK - předseda osvětové besedy, který pro Vlčnov vykonal obrovský kus práce, zasloužil se o neobvyklý vzestup úrovně vlčnovských slavností s JÍZDOU KRÁLŮ z Vlčnova odchází na okresní kulturní středisko v Uh. Hradišti a později do funkce šéfredaktora SLOVÁCKÉ JISKRY. K 1. 9. na vlastní žádost na Vsetínsko odchází uč. Vlasta Marcaníková, z učitelství do administrativy na ONV odb. šk. odchází Drah. Galušková, za s. Verbergerovou přišel ze ZDŠ D. Němčí uč. Ivan JURČIČKA (M,TV) a za s. Jilíka uč. Černičková (Č, Hv) dále Jana Kalivodová (R.A) a Eva Machaníčková uč. 1-5 z Uh. Hradiště.

ŠKOLNÍ VYBAVENÍ: Do ředitelny zakoupen nový nábytek, upravena sborovna přemístěním sbírek fyziky a zrušením kabinetu TV a BV, výměna dlažby na chodbách, nové vchodové dvéře, úpravy sklepních prostorů, šikmé lavice nahrazeny novými stolky a židlemi v hodnotě 31.440 Kčs.

UKONČENÍ ŠK. ROKU bylo 30. 6. v kinosále za účasti zást. MNV Vlčnov. Přes 100 žáků naší školy bylo o prázdninách na pionýrských táborech.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠK. ROKU bylo poprvé 4. 9. v novém sále KSK i za účasti rodičů a mělo slavnostní ráz. Žáci 1. roč. byli přijati na MNV. Výchovně rok 1978/79 zaměřen k 60. výročí vzniku ČSR, 35. výročí smlouvy o přátelství ČSR a SSSR.

VÝUKA NEPOVINNÉHO NÁBOŽENSTVÍ: Počet přihlášených žáků do náboženství poklesl na 46 %. Z 252 žáků přihlášeno 118 a během I. pol. 5 žáků se odhlásilo.

DALŠÍ AKCE ZDŠ: 6. 10. uspořádána beseda v kinosále žáků a vojáků ČSLA z Uh. Hradiště v rámci dne čs. armády. Zájezd do divadla JANÁČKOVA 25. 10. na představení “VÝLETY PANA BROUČKA”. Dne 6. 12. žáci IX. tř. navštívili v Brně operu HUBIČKA.

Pozor: Jako v jiných místech okresu, ČSR, i ve Vlčnově sice v nepatrném množství vyskytla VEŠ HLAVOVÁ - ihned likvidováno! Dne 25. 11. čtyřčlenné družstvo na turnaji v Uh. Brodě - stolní tenis. Závěr měsíce ČSP vyvrcholil oslavami 35. výročí uzavření čs. sov. smlouvy o přátelství, které uspořádala škola pro veřejnost formou kulturního odpoledne za účasti delegace sov. vojáků družební posádky v Novém MESTĚ nad/Váh. 12. 12. proběhlo místní kolo soutěže “CO VÍŠ O ZEMI, KDE ZÍTRA ZNAMENÁ VČERA”, jehož se zúčastnilo 87 žáků zdejší školy.

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY v roce 1978 v čele s předsedou Tomášem Bělohlávkem č. 238 vykazuje bohatou činnost. Již 14. 1. 1978 pořádají reprezentační ples v KSK, na kterém jsou i hosté ze ZDŠ Pobedim. Výbor SRPŠ iniciativně pomáhá škole řešit zájmovou činnost žáků a ze svých řad rodiče pomáhají vést zájmové kroužky.

Maškarní dětský karneval 26. 2. 1978 v KSK pomáhá organizovat výbor SRPŠ pionýrské organizaci a poskytuje ceny nejlepším maskám. Výbor po celý rok úzce spolupracuje s ředitelstvím ZDŠ na všech dalších akcích, které už byly uvedeny v činnosti školy, zejména při dobudování ústředního topení, sauny v MŠ a jiných opravách ZDŠ.

ZEMĚDĚLSTVÍ

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VE VLČNOVĚ v roce 1978 vykazuje mezi 16 JZD okresu Uh. Hradiště v mnoha ukazatelích nejlepší výsledky. Průměrná velikost JZD v okrese je přes 3 tis. ha, největší JZD MÍR Uh. Hradiště-KUNOVICE zaujímá 10 katastrů obcí s výměrou přes 7 tisíc ha, zatím co Vlčnov hospodaří stále sám na ploše 1.880 ha s 240 činnými pracovníky v čele s předsedou Františkem ŠIKEM z Buchlovic č. 253.

VLČNOVU PATŘÍ PRVENSTVÍ V OKRESE ve vysokých přírůstcích u hovězího žíru skotu 0,817 kg na kus a den, v natalitě krav / na 100 KRAV 115,6 telat / i v odchovu selat na 1 prasnici bylo odchováno průměrně 21,50 selat. Tyto vynikající výsledky jsou zárukou spokojenosti všech členů JZD a současně vděkem naší soc. společnosti všech členů JZD a současně vděkem naší soc. společnosti za 30 let úspěšně činnosti v rozvoji od Vítězného února 1948, který otevřel cestu bud. soc. a pak IX. sjezdu KSČ, který vytýčil linii budování družstevního zemědělství.

ROSTLINNÁ VÝROBA

V roce 1978 JZD mělo k dispozici 1798 ha orné půdy. Obiloviny byly pěstovány na 1.104 ha = 61%, cukrovka 195 ha = 10,8 %, krmné plodiny na 27,4% půdy. Plánovaná výroba obiloviny byla 4.650 tun - to je 44 q z 1 ha a tento úkol byl překročen - bylo dosaženo průměrného výnosu 47,2 q. Rekordních výnosů v průměru 65 q z 1 ha na okrese Uh. Hradiště dosáhla JZD Družba Boršice u Buchl., JZD Vít. únor Zlechov a JZD Dolina - St. Město. Vlčnov dosáhl v roce 1978 rekordního výnosu v celé historii JZD u pšenice, kde na výměře 600 ha bylo sklizeno 52,5 q po hektaru, kde se osvědčily perspektivní odrůdy “SLAVIE” a “BUČANSKÁ”.

Jarní ječmen trochu zklamal. Z výměry 325 ha byl ø výnos 37 q, což bylo zaviněno i tím, že 80 % ploch ječmene bylo s podsevem vojtěšky a jetele. SKLIZEŇ OBILOVIN je zajišťována “kombajny”- sklízecími mlátičkami E-512 našimi posádkami, kteří byli vyhodnoceni i v celonárodní soutěži, pomáhali nám v kooperaci kombajnéři z JZD TRAKOVICE na Slovensku, JZD Stará Říše na Jihlavsku a JZD Ploština na Gottwaldovsku.

KUKUŘICE NA ZRNO vlivem chladného počasí po celý rok špatně dozrávala a 60 ha bylo zesilážováno a z části usušeno ve velmi výkonné horkovzdušné sušárně v Dolním Němčí. Celkem úspěšně pokračuje dlouholetý boj proti OVSU HLUCHÉMU a už nesejeme kukuřici po sobě. Zajišťujeme rannější odrůdy.

CUKROVKA nebyla splněna na 100%. Plánovaný ha výnos byl 400 q/ha a bylo dosaženo 395 q. Podle odebraných vzorků 5. září byl výnos 320 q. Sklizeň byla zahájena 25. září a přírůstek skoro nebyl žádný. Teprve poslední hon dal 435 q, však ještě po naší sklizni jsme vypomáhali ve sklizni cukrovky na HODONÍNSKU. Doma jsme se obávali špatného počasí a zvýšených nákladů. Nutno riskovat.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

VELKOKAPACITNÍ KRAVÍN PRO 600 ks DOJNIC PRVNÍ ROK V PROVOZU O úspěšnosti provozu svědčí dosažená užitkovost 12,04 l na kus/den. Tímto výsledkem ve srovnatelných stájích s kruhovou dojírnou se řadíme na přední místo v Jihomoravském kraji. Čemu připsat úspěchy:


1.

Kvalitní příprava a odchov jalovic od nejmenších kateg.- volným ustájením

2.

Výsledek křížení s červenostrakatým plemenem na generaci F11 s použitím hlavně v poslední generaci plemene HOLSTEIN.
 

3.

Odpovědná práce všech zainteresovaných pracovníků v chovu skotu.

Nejenom tato stáj, ale i ostatní dosáhly výborných výsledků. Stav dojnic během roku z vlastního obratu zvýšen o 25% a dojivost na kus / den zvýšena o 250 litrů, čímž jsme dosáhli ø dojivosti 3.701 l a tím Vlčnov dosáhl II. MÍSTA NA OKRESE V DOJIVOSTI. Za tyto úspěchy tři brigády soc. práce se staly nositelem bronzového odznaku. Bezprostředně s dojnicemi souvisí odchov telat, kde došlo ke zhoršení ve ztrátách úhynem. Veterinární zjištění - tak zvaná stájová únava spojená s akutním zápalem plic. Opatření: přemístění porodny, v létě - letnění stájí. Dosažený přírůstek u telat 0,622 kg, u starších jalovic 0,770 kg, ŽÍR 0,817 kg.

CHOV PRASAT patří ve Vlčnově k nejúspěšnějším na okrese a to jak v žíru, tak v odchovu selat. Odchov selat ø 21,50 ks na prasnici. Ve stejných stájových prostorách odchováno za rok o 336 ks selat více při menší spotřebě jádra. U prasat ve výkrmu bylo dosaženo 0,650 kg při spotřebě jádra 3,42 kg, proti roku 1977 to znamená úsporu 290 q a u odchovu selat 400 q. Velkou zásluhu na výsledcích mají i pracovníci výzkumného ústavu biofaktorů v Horních Počernicích, okresní veterinární zařízení, okresní plemenářská služba, okresní zem. správa a celý kolektiv pracovníků živočišné výroby v JZD.

MECHANIZACE V ZEMĚDĚLSTVÍ

Na úseku mechanizace jsou postaveny tyto hlavní úkoly: Zajištění rostlinné a živočišné výroby, doprava spojená s dalšími službami a s tím vším souvisí opravárenství. Celý úsek mechanizace v JZD je obsažen věkově nejmladším kolektivem pracovníků, což je nutné k v ovládání stále nových a složitějších mechanismů, zařízení v R. V. i Ž. V. I v roce 1978 je tento úsek hodnocen dobře. Potíže nám v opravárenství činí nedostatečné dílenské prostory a tech. vybavení. Soupisy zem. strojů jsou proti roku 1977 bez podstatných změn. Snaha vedení JZD je soustředěna na přípravu technické dokumentace k výstavbě nových dílen, jejichž nosnou část má JZD již na skladě a jsou reálné předpoklady stavbu uskutečnit a dokončit do dvou let.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA byla zaměřena převážně na dokončovací práce a úpravy obou farem, zejména velkokapacitního kravína - farma II. Dále byla uvedena do provozu KOTELNA v areálu PRASNIC, která jistě ještě více zlepší výborné výsledky v odchovu prasat a selat.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

V roce 1978 bylo v JZD registrováno celkem 12 menších pracovních úrazů a bylo celkem vlivem úrazů zameškáno 139 pracovních dní. Lehké úrazy byly zaviněny převážně neopatrností pracovníků, v některých případech porušování bezpečnostních předpisů a někdy i nedostatečný dohled ved. pracovníků na podřízené. Nejvíce úrazů bylo na úseku živočišné výroby.

POŽÁRNÍ OCHRANA byla v roce 1978 téměř bez závad. Nebyl žádný požár a prověrky nezjistily nedostatků.
ŠETŘENÍ PHM, palivy a el. energie věnována velká pozornost. Úspora PHM činila v roce 1978 celkem 5%.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ JZD – 1978

Potěšitelné je, že výsledky hospodaření JZD v roce 1978 byly splněny a byl zaznamenán další nárůst celkové produkce - splněn na 101,43 %.

 

Nejdůležitější finanční ukazatele:

1977

1978 /v tis. Kčs/

Celkové hrubá produkce:

30.340

33.152

Hrubá zemědělská produkce:

25.268

26.553

Materiálové náklady:

14.343

16.393

MZDOVÉ NÁKLADY:

6.289

6.348

ČISTÝ ZISK - 1977-78:

6.905

7.301

 

Rozdělení čistého zisku v roce 1978:

 

Zemědělská daň

2.800.000,- Kčs

Fond výstavby

3.313.000,- Kčs

Fond soc. a kult. potřeb

400.000,- Kčs

FOND ODMĚN

973.000,- Kčs

 

Sociálně - společenská činnost JZD Vlčnov v roce 1978:

Vedení JZD i organizace KSČ zabezpečovala účast družstevníků na veřejně politických akcích. Podíl JZD na plnění volebních programů je hodnocen kladně. V roce 1978 se upravují a modernizují šatny a hygienická zařízení. Na sociální účely bylo vynaloženo 815.000,- Kčs. Na kulturní akce bylo věnováno celkem 223.000,- Kčs.

Z kulturního fondu bylo na výroční členskou schůzi, MDŽ a dožínky vyčerpána částka 45.000,- Kčs. Nástěnky a vývěsní skříňky jsou pravidelně obměňovány. Spolupráce vedení JZD, představenstva, ZO KSČ, MNV i složek Národní fronty byla v roce 1978 dobrá. Škoda, že závěrem roku 1978 končí v JZD Vlčnov - funkci s. PÍŠTĚK Bohuš a TVRDOŇ František a přechází do JZD NIVNICE.

SLOŽKY NÁRODNÍ FRONTY

VESNICKÁ ORGANIZACE KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA

Rok 1978 - rok 30. výročí Vítězného února je velkou příležitostí k bilancování činnosti stranické organizace v obci za uplynulých 30 let bojů za vítězství socialistického společenského řádu i v naší obci. Za tuto dobu se v naší obci život změnil od samého základu. A právě proto VO KSČ ve Vlčnově ve spolupráci s MNV a složkami Národní fronty organizují dne 16. 3. 1978. v kinosále VEŘEJNOU OSLAVU K VÍTĚZNÉMU ÚNORU 1948 spojenou s besedou tří generací, zaměřenou k událostem, které dnes již polovina žijících lidí nepamatuje, ale patří v historii svým významem k nejdůležitějším. Akce se zúčastňují pamětníci a aktivní funkcionáři KSČ, dosud žijící členové AKČNÍHO VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY a s nimi besedují členové a funkcionáři VO SSM i mladí pionýři. Všichni společně chtějí znát pravou tvář a průběh událostí, které příznivě ovlivnily další vývoj v obci a celé naší osvobozené vlasti Sovětskou armádou. Mladí občané Vlčnova v živě besedě z úst předsedy MNV s. Františka Křivdy, člena AKČNÍHO VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY 1948, z úst předsedy VO KSČ s. Františka KLABAČKY a dalších zde přítomných členů VO KSČ s. Jana KONÍČKA ředitele ZDŠ, Františka KONÍČKA - tajemníka MNV, Fr. Mikulce - předsedy NF a dosud žijících členů AKČNÍHO VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY 1948 jak komunistická strana začínala svoji činnost a co všechno pro rozvoj socialismu v obci vykonala.

VO KSČ ve Vlčnově byla ustanovena v roce 1945 po osvobození ČSK Sovětskou armádou a v návaznosti na dřívější pol. strany byla v menšině. Již za buržoazní republiky byla v obci buňka komunistické strany, která neměla vlastní organizaci. Vedoucí této buňky s. Cyrila SMÝKAL, bytem Vlčnov č. 781, dělník, organizovaný ve stranické organizaci mimo obec, byl v době německé okupace, jak je zřejmé z evidence členů KSČ, německými úřady zatčen a vězněn až do osvobození. V průběhu období roku 1945- 48 se neustále zvětšovala členská základna KSČ, do které vstupovali převážně občané z řad dělníků a drobných rolníků, čímž si komunistická strana získávala důvěru pracujících, autoritu i významnější postavení v obci. Po vítězství pracujících v ÚNORU 1948, vlivem sociálních přeměn v naší společnosti a pochopení politiky KSČ většinou občanů, došlo k nebývalému růstu členské základny v místní organizaci KSČ z řad středních rolníků, řemeslníků, inteligence a dalších vrstev obyvatelstva. Na rozšíření členské základny mělo vliv i sloučení soc. dem. strany s KSČ. Tím se KSČ stala vedoucí politickou stranou v obci a měla zastoupení téměř ve všech společenských organizacích utvořené Národní fronty ve Vlčnově. Hlavním programem VO KSČ ve Vlčnově bylo budování obce a pomoc zaostalému zemědělství zřízením místního střediska státní traktorové stanice. Bylo započato ustavením přípravného výboru se založením menšinového JZD ve Vlčnově. Stranou nezůstávala ani politicko-výchovná práce KSČ mezi občany s cílem změnit starý způsob života, nevyjímaje ani řešení otázky školství, výchovy mládeže ustavením PO a ČSM a podpory kulturního života obce v novém pojetí. Stěžejní otázkou však zůstala socialistická přeměna vesnice především na úseku zemědělské výroby až do stabilizace JZD v roce 1961. V té době již náročnost stranické práce vyžadovala utvoření stranických organizací přímo na pracovištích JZD a ZDŠ, které úzce spolupracovaly s VO KSČ v zajišťování celospolečenských úkolů. Výsledek obětavé práce členů KSČ a výborů jednotlivých stranických organizací v průběhu šedesátých let se promítl v úspěšných hospodářských výsledcích JZD ve Vlčnově i v soustavném zvyšování životní úrovně a pod vedením KSČ i v práci složek Národní fronty zajišťováním bohatého kulturního života obce při zachování místního lidového umění. Krizová léta 1968-69 neochromila chod hospodářského života v obci. Vlivem sdělovacích prostředků byla menší část občanů dezorientována a jejich působením došlo k ideovému narušení především mladých lidí, jejichž chování se projevilo v nevhodném vystupování a sympatiemi s pravicovými živly. VO KSČ ve Vlčnově bedlivě sledovala vývoj krizového období a v konsolidačním procesu, sama očištěna od pravicových živlů, plně podpořila nové vedení strany a zajišťováním stranických usnesení usilovala o další úspěšný rozvoj hospodářského a kulturního života obce. Po volbách v roce 1971 došlo pod vedením KSČ k velmi dobré spolupráci ostatních politických stran a spol. org. N. F. To se projevilo mohutným rozvojem budovatelského úsilí občanů v zajišťování akcí k rozvoji místních podniků, především výstavby podniku “Vlčnovjan”, kde byla rovněž ustanovena samostatná stranická organizace, která má svůj podíl na budování a zajišťování společenského života naší obce. Ve smyslu závěrů XV. sjezdu KSČ a 11. plenárního zasedání ÚV KSČ bude VO KSČ ve Vlčnově i nadále v dobré spolupráci se všemi složkami Národní fronty důsledně plnit přijatá usnesení.

CELKOVÝ HODNOTÍCÍ ZÁZNAM ROKU 1948 včetně fotografické dokumentace z besedy k 30. výročí Vít. února - viz příloha: III. dílu KRONIKY.

ČESKÝ SVAZ ŽEN ve Vlčnově v roce 1978

má organizováno 82 členů v čele s předsedkyní Pavlou Kučerovou č. 954 a jednatelkou Marií Horňáčkovou. Organizace v roce 1978 zahájila svoji činnost tím, že převzala pod patronát dům pečovatelské služby, který byl otevřen 1. 1. 1978 a jsou v něm ubytováni tři důchodci. Tyto důchodce pravidelně navštěvují. V lednu uspořádali přednášku na téma: “Rodičovství a socialistická výchova dětí”. Přednášela Dr. Buchtová, členka OV ČSŽ. Na počest 30. výročí Vítězného února se 15 členek zúčastnilo aktivu žen v Uh. Hradišti, kde měla hlavní referát předsedkyně ÚV ČSŽ s.Gabrhelová. Na počest MDŽ se členky zúčastnily 3. 3. 1978 v SKK kult. představení s Marií Rotrovou. V dubnu ve spolupráci se soc. a zdrav. komisí uspořádaly besedu s důchodci, zajistily jim vdolečky a občerstvení. Mnoho brigádnických hodin odpracovaly na udržování vlčnovského muzea, jizby a také při dokončovacích pracích 10 bytové jednotky. Dne 28. 5. pomáhají při vlčnovských slavnostech, pečou vdolečky a dvě členky výboru vedou děti při jejich vystoupení. Dne 12. 7. se zúčastňují besedy se sovětskými turisty i jim napekly vdolečky. V srpnu pořádají zájezd do Maďarska. 4. 9. se předsedkyně zúčastňuje zahájení šk. roku a vítání prvňáčků v obřadní síni MNV. V srpnu pořádají pro pionýry kurs vyšívání. V listopadu se zúčastňují oslav VŘSR a v prosinci slavnostního ukončení MĚSÍCE SČSP.

Český svaz ČERVENÉHO KŘÍŽE ve Vlčnově

má organizováno 221 členů a 15 dorostu (15-18 let) v čele s předsedou Dr. Ant. Běťákem a jednatelem Ludvíkem Válkem. Jejich hlavním úkolem je dárcovství krve. Podle plánu NTS prováděn odběr 2x ks za rok, celkem plán 40 odběrů. Splněno 48 odběru - tj.120%. Získáno 15 bezplatných dárců krve. Máme 18 držitelů JANSKÉHO PLAKET, z toho v r. 1978 4 dárci, dále 5 dárcům předány odznaky ČESTNÝ DÁRCE KRVE, dvěma členům předán zasloužilý dárce krve a 4 ženám /za 8 odběrů/ řetízek s rudou kapkou.

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI: V roce 1978 bylo ošetřeno celkem 195 případů, hlavně mládeži. Členové ČSČK konali zdravotní službu při závodech, sportovních utkáních, slavnostech, při okresních soutěžích dorostu i branných cvičeních, pomáhali při očkování na zdrav. středisku. V obci je 9 zdravotnických hlídek vybavených zdravotnickými brašnami. ČSČK pomáhá organizovat sběr šípků, makovic, plodů bezinek, pomerančové kůry - Vlčnov vyhodnocen Jednotou jako nejlepší v okrese. Pro občany, mládež uspořádány 4 přednášky, 2 besedy, rozhlasové relace. Po výroční schůzi 24. 11. 1978 nastávají změny ve výboru ČSČK: Předsedou zvolen Josef VOZÁR č. 953, jednatelem Marie KONÍČKOVÁ 394. Za dlouholetou úspěšnou činnost děkují Dr. Běťákovi a L. Válkovi.

SVAZARM

ve Vlčnově má organizováno 64 členů, předseda Bohuš Vaculík č. 1007. Mezi nejdůležitější akce roku 1978 patří:

11. dubna: okresní kolo střelecké soutěže ve střelbě ze vzduchovky - “VŽDY PŘIPRAVEN”. Zúčastnilo se družstvo ZDŠ Vlčnov (3 chlapci a 2 děvčata), získali 4. MÍSTO. Soutěž byla v Březolupech. 5. května proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro všechny žáky ZDŠ, kteří se přihlásili: Zúčastnilo se 47 žáků a žákyň. Výkonnostní třídu III. získalo v této soutěži 16 žáků.

14. 5. při okresní automobilové orientační soutěži zajišťována kontrola průjezdu na parkovišti v klubu sportu a kultury. V roce 1978 uspořádán kurs malých motocyklů pro 26 účastníků. V listopadu utvořen střelecký kroužek dorostu při ZDŠ - 14 žáků.

MYCÍ RAMPA je konečně vybudována, odpracováno dalších 120 brig. hodin. Zatím se nepoužívá, není provedena kolaudace, o kterou bylo požádáno dne 9. 8. 1978.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

ve Vlčnově v roce 1978 má organizováno 45 členů, předseda MIKULEC Antonín č. 260, hospodář ONDRŮŠEK Josef č. 979. Rok 1978 byl významný III. sjezdem ČMS, na kterém bylo rozhodnuto dokončení rozvoje koncepce myslivosti do roku 1990. Byly vytvořeny NOVÉ HONEBNÍ HRANICE.

Hranice Vlčnova byly upraveny posunutím honební hranice směrem po pravé straně do Uh. Brodu, až po křižovatku do Havřic. Naopak Havřická hranice byla posunuta po pravé straně směrem do Vlčnova až po Hráběcí silnici. Rovněž došlo k menší úpravě hranice od Veletin a Hluku, plocha honební pro Vlčnov snížena o 80 ha a zůstává 2040 ha. V celo okresním měřítku došlo někde ke sloučení 2-3 mysliveckých sdružení tak, aby byla nejmenší honební plocha o výměře 1500 ha. Tato situace si vyžádala řadu organizačních opatření, mimo jiné i to, že došlo k 30. 12. 1978 ke zrušení všech organizací MS v okrese, zrušení členství v MS, nájemních smluv a zákazu chození do revíru s loveckou puškou, vyjma mysliveckého hospodáře a přísežné stráže, to je celkem 5 členů. V březnu 1979 budou utvořeny nové myslivecké svazy.

Po stránce LOVU v roce 1978 byl pokles proti loňskému roku u zajíců i u bažantů. Stavy SRNČÍ ZVĚŘE se rok od roku zvyšují

! POZOR NA LIŠKY ! Zajímavostí lovu v roce 1978 byly lišky, kterých bylo ve Vlčnově střeleno 16 kusů a 3 byly zajety auty. Celkem usmrceno 19 lišek a další 3 kusy byly viděny při honech. Pamětníci Vlčnova takový stav této škodné zvěře nepamatují. Tato škodná liška velmi ovlivnila snížené stavy zajíců a bažantů. Našem sdružení byl stanoven plán odchytu ŽIVÝCH ZAJÍCŮ v rámci zajišťování devizových hodnot. Chyceno 92 kusů = 106,9 %. Pro rozvoj myslivosti členové v r. 1978 vysázeli v remízku dalších 2.000 kusů jehličnatých a listnatých stromů. Byla rozšířena spolupráce s dětmi ZDŠ, PO SSM, kroužků ochránců přírody.

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

ve Vlčnově má organizováno 44 členů včelařících s 384 včelstvy. Předseda Václav VOZÁR č. 845, jednatelem Vladislav Moštěk. V roce 1978 opět přisunovali včelstva k zemědělských kulturám za účelem zvyšování ha výnosů. Bylo přisunováno 659 včelstev - kočováno se 105 včelstvy. V okrese Uh. Hradiště byl opět Vlčnov na I. MÍSTĚ, v ČSR na 6. MÍSTĚ ze 167 hodnocených. Členové organizace uspořádali jednodenní zájezd do TRENČÍNA a do PIEŠŤAN na koupaliště “EVA”. Organizace doplňuje a rozšiřuje půjčování nádobí občanům Vlčnova na různé oslavy u Fr. Kováře. Dále dokoupili potřebné zařízení do provozovny k pečení pečiva, vdolečků na svatby, vedení paní Mošťkovou “NA ŽLEBĚ”. Zakoupili jeden kotel na vyvaření roští. Na státní nákup dodali 202 kg MEDU, vysadili 105 stromků a 130keřů, 3 členové zdarma věnovali KREV. Včelaři dostali příspěvek 1 včelstvo = 35,- Kčs.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

má organizováno jen 15 členů a 5 žáků. Předseda Fr. MOŠTĚK “U HŘBITOVA”. Členové naší organizace chovají tyto počty čistokrevných zvířat: 170 holubů, 33 králíků, 72 drůbeže, 367 exotů, 20 nutrií, 1 ovce, 1 koza a 1 pes.

V roce 1978 členové organizace nár. hospodářství odevzdali tyto produkty: 379 králičích kožek, 20 kg ovčí vlny, 1254 ks vajec. V průběhu roku byla uspořádána výstava exotů a při vlčnovských slavnostech 28. 5. výstava drobného zvířectva na dvoře “NOVÉ ŠKOLY”, kde bylo vystavováno: 150 holubů, 100 králíků, 10 voliér drůbeže, pro děti exoty. Bylo uděleno 18 čestných cen nejlepším chovatelům. Členové obeslali výstavy v Uh. Hradišti, Uh. Brodě, PODOLÍ, HRADČOVICÍCH i na národní v BRNĚ - úspěšně !

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

ve Vlčnově v roce 1978 v čele s předsedou Pavlem KNOTKEM č. 1014, jednatelem Františkem Zemkem a hospodářkou Evou Starobovou č. 558 má organizováno 47 členů, registrováno 20 členů. V průběhu roku 6 členů přešlo do jiných organizací a 1 člen Mirek KONÍČEK č. tragicky zemřel.

Život a činnost svazáků byla v roce 1978 ve znamení 30. výročí ÚNORA a 11. Světového festivalu mládeže a studentstva na KUBĚ. Nejvíce práce - 1360 hodin odpracovali na koupališti, které mají v patronaci a zajišťují jeho provoz. Provedli nátěry bazénů, opravy chodníků, oplocení a úpravy volejbalového hřiště. Na zakoupení materiálu odborem MH ONV uvolněno 10.950,- Kčs. Finanční příjem z koupaliště 2.649,- Kčs. Ideově výchovná práce: 5 členů SSM doporučeno za KANDIDÁTY KSČ. Celý rok probíhalo politické vzdělávání členů SSM - lektor VO KSČ s. Jilík. Celkem 16 členů SSM bezplatně darovalo krev. Svazáci se přihlásili do soutěže Studia mladých Čsl. rozhlasu a 8 členů v soutěži o bezplatné dárcovství bylo vyhodnoceno a odměněno. Chování mnoha mladých lidí - svazáků i nesvazáků zejména na tanečních zábavách “ČAJÍCH” s moderní big-beatovou hudbou by se mělo zlepšit. Pravidelnou ústrojí chlapců i děvčat jsou “RIFLE” v mnoha případech zalátané - asi “MÓDA”. I výbor SSM přiznává, že se jim nedařilo v dostatečné míře působit na mládež k lepšímu vystupování i na veřejnosti, což jim bylo často vytýkáno funkcionáři MNV i VO KSČ. Z těchto důvodů takové zábavy “ČAJE” nebyly povolovány v nové hale KSK, ale jen v SOKOLOVNĚ.

Spolupráce s PIONÝRSKOU ORGANIZACÍ SSM byla dobrá. 14 členů SSM vedlo různé zájmové kroužky a k činnosti využívali KLUBOVNU SSM i SOKOLOVNU, nebo i koupaliště. Svou úlohu sehrávají i ve výchově k vědeckému světovému názoru, aby po ukončení školní docházky se z pionýrů stali uvědomělí členové SOC. SVAZU MLÁDEŽE.

KULTURNÍ ČINNOST MLÁDEŽE

První stěžejní akcí byl PLES MLADÝCH. Bylo hodně jednání na MNV, v ŠKK i VO KSČ zda mohou ples s moderní hudbou uspořádat v nové hale KLUBU SPORTU A KULTURY. Byly oprávněné pochybnosti zda by nebylo zařízení KSK poškozeno vandalským chováním jednotlivců a ples musel být uspořádán v SOKOLOVNĚ. I další jejich akce “ČAJE” se skupinami INVENCE, CITRONY a dalšími, byly buďto v SOKOLOVNĚ, v “DOLNÍ HOSPODĚ” nebo na STADIONU TJ. Velmi zdařilá akce bylo vystoupení brněnské skupiny PROGRES 2 s operou s názvem DIALOG s vesmírem. Výbor SSM věnoval vždy mimořádnou pozornost zabezpečení veřejného pořádku při každé akci i ve spoluprácí s POMOCNOU STRÁŽÍ VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI. Svazáci pomáhali zajišťovat i jiné akce: HODY S PRÁVEM, FILMOVÝ FESTIVAL i ples pracujících v KSK, který měl velmi dobrou úroveň. Výbor SSM, hlavně zásluhou ing. Dostálka byl po celý rok v kontaktu s VO KSČ. SPORTOVNĚ BRANNÁ ČINNOST: V únoru a březnu svazáci uspořádali turnaj ve stolním tenise v SOKOLOVNĚ. Na počest 11. festivalu na KUBĚ uspořádán noční pochod VLČNOV-BUCHLOV. Dále svazáci uspořádali přebor ve střelbě ze vzduchovky, přebor ve plavání, soutěž v MINIKOPANÉ a pouliční turnaj v kopané ve spolupráci s TJ. Začátkem roku uskutečnili i turnaj v ledním hokeji a závod v lyžování.

Čs. STRANA LIDOVÁ

v čele s předsedou Ant. Pešlem č. 749 pomáhala v brig. výpomoci na akcích “Z” MNV, zejména na úseku oprav a úklidu kostela a hřbitova. 3 členové ČSL se zúčastnili týdenního školení na ústřední politické škole v Praze. Organizace ČSL uspořádala dvoudenní zájezd k sesterské organizaci ve východních Čechách a odtud zájezd do POLSKA- Historické památky. Dále uskutečnili dva zájezdy do divadla v Gottwaldově. Organizovaných členů v ČSL139.

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ A OVOCNÁŘŮ

pod vedením nového předsedy Ant. MOŠŤKA č. 630 má organizováno 194 členů a vykazuje velmi bohatou činnost. Již 28. 2. uspořádána hodnotná přednáška ing. SUSEM s praktickou ukázkou v řezu ovocných stromů. Další velmi zdařilou akcí byla v SOKOLOVNĚ VÝSTAVA VÍN s degustací a bodovým hodnocením dne 26. 3. 1978 se 159 VZORKY. Nejvyššího bodového ohodnocení dosáhli Cahel Fr. 620 /Ryzlink rýnský 19,3/, Vacula Jan 253 /Burg. bílé/, JZD Vlčnov /Sovignon 19,2/. Uznání zaslouží i velmi staří členové - např. Pešl Josef 647 /směs bílá 18,4/ - kolářského řemesla 1924-1948 až do roku 1978 v JZD Vlčnov ve věku 76 let pracoval. Na výstavě bylo uděleno 45 zlatých, 40 stříbrných a 39 bronzových medailí. V červnu pořádají další přednášku ing. KŘIVÁNKEM pro vinaře. V rámci vlčnovských slavností zajistili prodej vína ve vinárně zv. “KASÍNO” pod MNV, které obhospodařuje JZD. Na hody prodej vína u cimbálu v búdách. Pořádají zájezd na celostátní dožínky v NITŘE - účast 44 členů. Pomoc členům v odprodeji hnojiv: 230 q strusky, 40 q cereritu, 11 q dras. soli, 33 q NPK, 5 q ledku a 5 q super fosfátu z postřiků 80 kg VEGAFLORU, dále 160 ks stromků, dle požadavku sazenice jahod. Protože byla neúroda jablek - zajistili 56 q pro zájemce. Bylo málo i okurek - vykoupili pro FRUTU jen 100 q.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST:

Přípravy k výstavbě víceúčelového zařízení pro zahrádkáře - zatím projekty. Zakoupili traktor z JZD, mají 20 stolů a 40 lavic. V listopadu uspořádali pěknou výstavu ovoce a zeleniny ve staré škole.

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY

ve Vlčnově vede nový předseda PLESL Antonín č. 1076 a velitelem je Jan KLABAČKA č. 1057. Během roku provedli 16 rozhlasových relací, preventivní prohlídky 1000 domů a 20 malých provozoven. Mimo pravidelné školení “Výcvikový rok 78” bylo provedeno 2x namátkové cvičení v obci a 1x v rámci okrsku. Úsek represe: Jeden výjezd

30. 7. 1978 k zapálenému obilí pod búdama - zlikvidováno; Cvičení: 16. 7. v JZD - farma 1- účast 10 členů, farma 2 - účast 8 členů. 16. 9. 1978 namátkové cvičení v rámci okrsku v Dolním Němčí při oslavách 70 let založení sboru. Okrsková soutěž v HLUKU / I. MÍSTO/. Okresní soutěž v Uh. Brodě - 13. MÍSTO. 3 členové /Klabačka, Křapa, Mikulec/ získali odznak vzorný požárník - III. stupně. Celkem odpracovali 565 brig. hodin. Pořádkové služby při slavnostech.

SVAZ ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

v čele s předsedou Josefem KONÍČKEM č. 492 má org. 93 členů a k utužování vzájemného přátelství v roce 1978 vykazují bohatou činnost. V průběhu roku ve spolupráci s PO na ZDŠ s žáky 4.-5. a 8.-9. post. ročníků pořádali besedy s účastníky zájezdu po SSSR s promítáním diapozitivů přivezených z SSSR. Dne 12. 7. naši vesnici navštívilo 35 hostů - turistů z hrdinného města SEVASTOPOLU. Hosty před MNV uvítala naše dechovka a v obřadní síni předseda MNV Křivda Fr. Po prohlídce vesnice v KSK byla beseda, kde vedoucí výpravy ředitelka školy ze Sevastopolu připomněla hrdinství obyvatel města za II. svět. války a předala památkový dar - maketu lodi, jako symbol jejich přístavního města. Spolupořadateli s SČSP byla VO KSČ, NF, JZD, ZDŠ, i Jakos n. p. odbočka Vlčnov i KSK. MĚSÍC ČSP byl ve znamení besed a promítání sov. filmů. Klub přátel sov. filmu při SČSP s počtem 31 členů uspořádal 4 filmová představení s účastí 677 návštěvníků. Na závěr měsíce ČSP byla uspořádána beseda s příslušníky SOVĚTSKÝCH VOJSK - posádky z Nového MĚSTA n/Váh. v kinosále - účast 276 osob a 3 členové posádky. Org. SČSP a ZDŠ.

BESEDA O KOSMU dne 23. 11. 1978 na téma “Společně v boji, společně v dobývání KOSMU - přednášel s. HYŽĎAL z HVĚZDÁRNY Uh. Brod - účast 180 lidí. Org. SČSP a ZDŠ Vlčnov. Velmi se všem líbila filmová kronika Vlčnova - rok 1978.

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA byla na stadiónu TJ v době od 19. 6.-27. 6. Uvedeno 12 filmů s celkovou návštěvou 5.920 lidí. Nejúspěšnější film “O MORAVSKÉ ZEMI” vidělo 802 návštěvníků. Filmové představení uvedl FANEK JILÍK z Kunovic - autor filmu.

OPP JAKOS Uh. Hradiště podnik VLČNOVJAN

K 1. 1. 1978 došlo na základě rozhodnutí rady ONV ke sloučení OPP Vlčnovjan s OPP JAKOS se sídlem v Uh. Hradišti. Při této příležitosti v zájmu tradice Vlčnova bylo převedeno MNV Vlčnov 8 ks obrazů od akad. malíře Otto OTMARA. Náměty obrazů - vlčnovské kroje a vlčnovské prostředí. Při sloučení všechny provozovny zůstaly zachovány - včetně obsazení a část vedení byla převedena na ředitelství do Uh. Hradiště.

 

VÝSLEDKY VÝROBY PROVOZOVEN OPP JAKOS ve Vlčnově v roce 1978 a jejich obsazení:
 

I. KOVOVÝROBA

výroba důlních kladech, stanových konstrukcí. Vedoucí Jos. Zemek 571, stav pracovníků 20. Plán výkonu 3,621 miliónů, splněno 3,173 mil. - důvod rekonstrukce výrobny na autolakovnu.

II. AUTOSERVIS

má stále dobré jméno a pod vedením Jos. ZEMKA č. 571 s 30 pracovníky vykazuje dobré výsledky. Plán výkonu 2,009 mil., splněno 2,294 miliónu Kčs.

III. ODĚVNÍ VÝROBA

vyrábí oděvní výrobky, šatičky na panenky a opasky. Vedoucí je Ludmila Kohoutková z Uh. Hradiště, stav pracovníků 57. Plán práce 6,441 mil. splněno 5,830 mil. Příčina nesplnění výkonů byla způsobena snížením poptávky o opasky.

IV. VÝROBA STANŮ

vedoucí s. Janečková Marie, počet prac. 50. Převážná část výroby je určena pro export. Plán výkonů 8,077 mil., splněno 8,400 mil. Kčs = 104 %. V průběhu roku byly vyměňovány staré stroje za nové - výkonnější.

V. KOŽEŠNICTVÍ

ved. PEŠL Jan, stav pracovníků 10. Plán splněn 1,319 mil. Kčs. Na výstavních trzích v BRNĚ byla udělena ZLATÁ MEDAILE za KOŽICH.

VI. VÝROBA SUVENÝRŮ

stav pracovníků 35, vedoucí výroby Jos. Zemek 742. Plán výkonu 2,935 mil. Kčs, splněno jen 2,416 mil. Kčs. Důvod: Změna výroby - místo mosazného plechu používán ocelový plech = přecenění a pokles výkonů.

VII. PROVOZOVNA STAVEBNÍ

- ved. Ant. KLABAČKA č. 312, stav pracovníků 50. Plán výkonů 4,346 mil., splněno 4,574 mil. Kčs. Tato provozovna má tyto profese: STAVEBNÍ ÚDRŽBA, KLEMPÍŘSTVÍ, TERASÁŘSTVÍ, TOPENÁŘSTVÍ, OPRAVY OSVĚTLENÍ.

 

ÚSEK INVESTIČNÍ VÝSTAVBY:

Provedena rekonstrukce betonárny na autoklempírnu, lakovnu a vybavení moderním zařízením NÁKLADEM 1,187 mil. Kčs. Stroje hlavně dovoz z Maďarska zajišťoval ing. Jagoš výr. nám. P.Ř a Fr. Rybnikář - hlavní mechanik. Montáž strojů řídil pracovník z MLR z firmy AFIT ŠOPROŇ a iniciativně pomáhali v prodloužených směnách K. Moštěk 958, MICHALČÍK Fr. 1051, Pechal T. 259, Flekač St. 919, Koníček Fr. 977, Mikulec Jiří 596, Kašpařík Jiří 621. Stavbu řídil Ant. Klabačka 312 a Fr. Štefanik. Ředitelem OPP JAKOS Uh. Hradiště je Jar. Čagánek.

TĚLOVÝCHOVA ve VLČNOVĚ

pod vedením nového předsedy Karla MOŠŤKA č. 958 v roce 1978 vykazuje obrovský rozmach činnosti všech oddílů, zakládání nových oddílů i rozmach budovatelské činnosti. Na výroční konferenci v únoru byl zvolen nový 21. členný výbor z řad starších zkušených funkcionářů i mladých iniciativních příznivců sportu. V hlavním výboru TJ jsou zástupci jednotlivých oddílů a odborů, které mají pak svoje užší výbory. Výchovná činnost je zakotvena v plánu politicko výchovné komise.

ČINNOST BUDOVATELSKÁ v roce 1978 byla zaměřena na provádění údržby a oprav zařízení - majetku TJ. Jednalo se především o údržbu, opravy, nátěry celého sportovního areálu - stadiónu včetně tribuny. To vše bylo zaměřeno k vlčnovským slavnostem s JÍZDOU KRÁLŮ. Rovněž byly provedeny údržbářské práce, malby v sokolovně i nátěry parket. V sokolovně provádí činnost oddílu stolního tenisu a pořádají se zde zábavy “ČAJE” s moderní big-beatovou hudbou, kde mládež převážně v riflích tančí. Členové TJ na těchto pracích-opravách vykonali více než 1000 brig. hodin.

ČINNOST ODDÍLŮ: KOPANÁ patří k největšímu oddílu a výsledky zejména I. mužstva - I. B třídy krajské soutěže nejsou radostné a neodpovídají tradici, kdy před 15 lety jsme hráli prim na okresu - krajský přebor ! To bylo ještě na starém hřišti “NA DOLNÍM KONCI” s návštěvami 1000-1500 lidí. Důsledky úpadku mají hluboké kořeny, je to malý zájem hráčského kádru, jejich benevolentní přístup k zápasům, slabá trénovanost. Trenér Ludva Kadlček z Dolního Němčí z funkce odvolán. Předsedu oddílu kopané vykonával Ant. Klabačka 312 a přesto, že se snažil i s hlavním výborem pracovat co nejlépe, výsledky nebyly po skončení podzimní sezóny jsme předposlední s 10 body a při očekávané reorganizace, kdy bude sestupovat až 7 oddílů - čeká to asi i nás. Po hluboké analýze neúspěchů výbor TJ pro jarní kolo získává - netradičně pro Vlčnov posily - 4 hráče z divize Sp. Uh. Brod /Rachůnka, Beníčka, Řezníčka, Tomečka/ z Uh. Hradiště se vrací MIKULEC.

DOROST KOPANÉ hrající v I. A třídě si vede dobře - je na druhém místě tabulky a trénoval jej na jaře ŠRÁMEK, na podzim Podškubka Josef. Velký zájem o kopanou se projevuje u žáků, které vedl Fanek Koníček a Jan Křapa. Druhé mužstvo dospělých hrající základní IV. třídu vede tabulku a má šanci postoupit.

ODDÍL ŠACHU v čele s předsedou Josefem KONÍČKEM č., místopředsedou V. Janoským a org. prac. Ant. Starobou 558 má velmi dobrý kádr hráčů dvou družstev. První družstvo postoupilo do vyšší třídy, druhé družstvo hraje třídu základní. Hlavní výbor jim zakoupil 20 ks šachových hodin a hrávají v KSK a “U KRÁLA”.

STOLNÍ TENIS vede Václav Knotek a Fr. Kučera a hrávají v SOKOLOVNĚ. Výbor TJ jim zakoupil stoly a kvalitní hráčské pálky. Vedou si dobře a do oddílu se přihlašují mladí zájemci.

ODDÍL ZRTV mužů i žen a mají velmi dobré vyžití v nové hale KSK, kde mají pravidelné cvičení. Zatím je ještě nedostatek tělovýchovného nářadí. Na rozvoji tohoto oddílu má již několik let zásluhy Zdeněk KRÁLÍČEK “NA VALE” a Mirka KONÍČKOVÁ -SVOBODOVÁ, kteří nacvičují Spartakiádní skladby.

ODDÍL ODBÍJENÉ zatím není do soutěže přihlášen, zatím se buduje volejbalové hřiště na stadiónu TJ - příprava antuky. Žáky ZDŠ trénuje Fr. Kužela.

ODDÍL TURISTICKÝ, který se prezentuje z řad žáků ZDŠ se převádí v r. 1978 pod TJ. Zúčastnili se turistických akcí - např. “CHŘIBSKÁ 30”.

Činnost všech oddílů vyžaduje finanční podporu, o kterou pečuje hlavní výbor pořádáním zábav, plesu, karnevalů i sběru starého železa. Nutno vyzvednout práci dlouholetých funkcionářů jako: Vacula Jan, KUŽELA Šimon, TRTEK Stanislav, RYŠAVÝ Vladislav i těch, kteří z funkcí odešli jako: KONÍČEK Jan /pošťák/, KONÍČEK František - tajemník MNV. Dík za jejich práce ve prospěch celé naší společnosti i vlčnovského sportu. Velmi nám pomáhají i nadřízené orgány OV ČSTV /kde je i náš zást. Ant. Staroba - 8 let členem/, pomáhá i KV ČSTV a hlavně ÚV ČSTV v Praze v čele s předsedou Antonínem HIMLEM.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV

ve Vlčnově v roce 1978 v čele s předsedou Josefem Zemkem č. 537 v rámci 30. výročí osvobození naší vlasti SOV. ARMÁDY vykonal se svými členy JEDNOTY velké množství budovatelské a kulturně společenské práce. Byla to již 16. 3. 1978 výroční členská schůze v KSK, kde schválili plán činnosti na rok 1979 a jejich těžiště práce bylo zaměřeno na politickovýchovnou práci a činnost zaměřenou na údržbu provozoven převzatých, do soc. péče. DV Jednoty v okresní soutěži na 4. místě. Pro všechny přítomné občany zde byly promítnuty filmy z výstavby víceúčelového zařízení a vlčnovských slavností. DV Jednoty iniciativně pomáhal v červnu organizovat okresní konferenci ve Vlčnově v KSK a 10. 11. 1978 IV. krajskou konferenci ČS spotř. družstev. Celý průběh byl vysoce hodnocen zásluhou svědomité práce zaměst. "Restaurace U KRÁLA" a výboru KSK, kde byla filmovou a fotografickou dokumentací prokázána práce našich občanů /Viz filmová kronika r. 1978 ve Vlčnově/. DV Jednoty má celou budovu v soc. péči.

 

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY- MALOOBCHODNÍ OBRAT všech 13 PROVOZOVEN:

 

POTRAVINY /střed obce/

ved. GREGOR

tržba: 5.250.000,- Kčs

POTRAVINY /DOLNÍ KONEC/

ved. POKORNÝ

tržba: 5.307.000,- Kčs

POTRAVINY /HORNÍ KONEC/

ved. TYKALOVÁ

tržba: 1.895.000,- Kčs

MASNA /DOLNÍ KONEC/

ved. JOSEFÍK

tržba: 2.084.000,- Kčs

MASNA /střed obce /

ved. KŘAPA

tržba: 1.894.000,- Kčs

PRŮMYSLOVÉ ZBOŽÍ

ved. KUŽELA

tržba: 5.199.000,- Kčs

CUKRÁRNA A KAVÁRNA

ved. ZEMKOVÁ

tržba: 317.000,- Kčs

PRODEJNA OBUVI

ved. DAŇKOVÁ

tržba: 502.000,- Kčs

PRODEJNA TEXTILU

ved. ZÁLEŠÁKOVÁ

tržba: 2.053.000,- Kčs

PAPÍRNÍCTVÍ

ved. KOVÁŘOVÁ

tržba: 1.020.000,- Kčs

RESTAURACE “U KRÁLA”

ved. VÁVRA

tržba: 2.382.000,- Kčs

RESTAURACE “SOKOLOVNA”

ved. KŘAPOVÁ

tržba: 269.000,- Kčs

RESTAURACE “POD VINOHRADY”

ved. CHOVÁNKOVÁ

tržba: 587.000,- Kčs

CELKEM MALOOBCHODNÍ OBRAT ČINIL:

26.761.000,- Kčs

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ ROKU 1978 VE VLČNOVĚ

Kronika Vlčnova roku 1978 cestou písemného, fotografického, filmového i zvukového zpracování svědčí o velmi bohaté politické, budovatelské, kulturní i sportovní činnosti MNV v čele s předsedou s. Františkem KŘIVDOU č. 643, tajemníkem s. Františkem KONÍČKEM č. 452, VO KSČ v čele s předsedou Františkem KLABAČKOU č. 817 a všech složek NÁRODNÍ FRONTY ve Vlčnově. Všechny důležité akce byly konány na počest 30. výročí Vítězného února 1948.

FILMOVÁ KRONIKA Vlčnova roku 1978 zpracovaná zásluhou obětavé práce Josefa VOZÁRA č. 818 ve spolupráci s Josefem KONÍČKEM č. 492 zachycuje tyto nejdůležitější akce ve Vlčnově:

Krojový ples KLUBU SPORTU a KULTURY v nové sportovní hale s vystoupením tanečního souboru “Vlčnovjan” a novou dechovkou “Vlčnovjankou”. Setkání třicátníků se zasloužilými členy KSČ a dosud žijícími členy AKČNÍHO VÝBORU NÁRODNÍ FRONTY ROKU 1948 ve Vlčnově. Dětský KARNEVAL pionýrské organizace při ZDŠ Vlčnov.

Kulturní programy v KSK s vystoupením předních herců, zpěváků a hudebních souborů: STROUHALOVA SEDMA s lidovým vyprávěčem Zdeňkem Galuškou, WALDEMAR MATUŠKA, PANTŮČCI, Ljuba HERMANOVÁ, JOSEF ZÍMA aj.

BAREVNÝ FILM vlčnovských slavností s JÍZDOU KRÁLŮ pořádaných na počest 30. výročí Vítězného únoru 1948 je skutečně vrcholným dílem po všech stránkách.

ZÁVĚR: ROK 1978 je dalším rokem úspěšného budování SOCIALISMU V ČSSR

 

VE VLČNOVĚ DNE: 26. 2. 1979
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download