Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1976

Rok 1976

 

Rok 1976 byl pro všechny občany Vlčnova stejně tak jako pro celou naši socialistickou republiku ve znamení vstupu do 1. roku VI. pětiletky, rokem ve kterém se uskutečnil XV. sjezd KSČ a volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, rokem 55. výročí založení KSČ a 31. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou.

Celé období mezi XIV. a XV. sjezdem KSČ lze označit za nejúspěšnější etapu rozvoje naší společnosti. K úspěšnému plnění volebních programů pod vedením KSČ přispěly složky Národní fronty, podniky a organizace v úzké spolupráci s národním výborem.

Pro Vlčnov volební období 1971-75 budovatelské úsilí občanů znamenalo odpracování 625.000 brigádnických hodin a celkovou hodnotu díla 21 miliónu Kčs. Z nejúspěšnějších akcí uvádíme vybudování vodovodu, kanalizace, prodejna potravin na dolním konci v místě, kde stával starý válcový mlýn, přístavba mateřské školky a velká část výstavby víceúčelového zařízení a to restaurace U KRÁLA a KLUBU SPORTU A KULTURY.

Tato cílevědomá a záslužná budovatelská práce vytvořila pro občany Vlčnova velmi hodnotná díla, která potvrzují správnou cestu při rozvoji socialismu a ty nejlepší perspektivy do dalšího volebního období - let 1976-1980.

V roce 1976 na MNV Vlčnov ve funkce předsedy MNV s. Františka Křivdy č. 643 a tajemníka MNV Františka Koníčka č. 452 nedošlo ke změně pro jejich velmi dobrou budovatelskou činnost ani po volbách ve dnech 22.-23. 10. 1976. Po celý rok 1976 velmi odpovědně pokračují ve svých funkcích i předseda ZO KSČ s František Klabačka č. 817 a předseda Národní fronty s. František Mikulec č. 485.

Volby do zastupitelských orgánů se staly mohutnou manifestací všech občanů a naprosté jednoty za zvolení navržených a schválených kandidátů N. F.

Celá obec Vlčnov byla rozdělena na 35 volebních obvodů a na veřejné předvolební schůzi v kinosále dne 19. 9. 1976 byli občanům Vlčnova představeni navržení kandidáti na poslance jednotlivých obvodů obce Vlčnova, kandidáti do OKRESNÍHO NÁR. VÝBORU, KRAJSKÉHO NÁR. VÝBORU, ČESKÉ NÁRODNÍ RADY, SNĚMOVNY NÁRODŮ FS i sněmovny LIDU FS. Všichni přítomní občané byli seznámeni s volebním programem pro léta 1976-1980.

Ve všech obvodech obce Vlčnova proběhly besedy s voliči, schválení navržených kandidátů na poslance a společně zhodnotili plnění volebního programu za uplynulé období a navrhovali nové budovatelské úkoly.

Na MNV ve Vlčnově byla vybudována volební agitační místnost, kde občané měli možnost bližšího seznámení se všemi navrženými kandidáty do všech stupňů zastupitelských orgánů a přesvědčit se o plánech i plnění volebních programů v obci.

 

VOLBY

Volby ve Vlčnově konané v pátek 22. října ve 14.00-22.00 a v sobotu 23. října v 7.00-14.00 hodin v obou školách ZDŠ měly mohutný manifestační ráz.

Vyhrávaly dechové hudby a s jejich doprovodem k volbám šli pracovníci OKRESNÍHO PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU VLČNOVJAN, sportovci, myslivci i ostatní složky N.F. a k ním se přidávali i ostatní občané.

 

DŮLEŽITÉ ÚDAJE VOLEB -1976

 

Počet voličů zapsaných

2.286

Počet vydaných hlasovacích lístků

2.275

PROCENTO ÚČASTI

 

Počet odevzdaných platných lístků

2.260

Odevzdáno pro kandidáty N.F.

2.255

PROCENTO PLATNÝCH LÍSTKŮ

99,8 %

/ Výsledky voleb ČSR

99,65 % /

 

 

 

Celá obec Vlčnova byla rozdělena na 35 obvodů a pro každý obvod byl zvolen 1 poslanec pro MNV. Kandidáty na poslance navrhovali členové jednotlivých složek Národní fronty. V jednotlivých obvodech byly uspořádány besedy s voliči, byli představováni kandidáti pro MNV i od vyšších orgánů. Do ONV Uh. Hradiště byli zvoleni poslanci:

 

KLABAČKA František č. 817 a BOBČÍKOVÁ Marie č. 709

Do KNV byl zvolen s. KASPER Alois z Uh. Hradiště

Do ČESKÉ NÁRODNÍ RADY s. MAJTAN Ferdinand - horník z Ratíškovic

Do SNĚMOVNY NÁRODŮ s. HIML Antonín - předseda ČSTV

Do SNĚMOVNY LIDU s. SLOVÁČEK Miloslav - z MÍKOVIC.

 

ZVOLENÍ POSLANCI MNV VLČNOV

 

OBVOD:

POSLANEC

č.

Za složku NF

1

BAŘINOVÁ Anna

543

KSČ

2

KONÍČEK Josef

360

KSČ

3

ULČÍKOVÁ Božena

692

ROH

4

ULČÍKOVÁ Františka

1017

ČSŽ

5

KŘAPA Karel

812

myslivci

6

MOŠŤKOVÁ Božena

958

ROH

7

ZEMEK Josef

1070

OPP

8

KŘIVDA František

643

Jednota

9

MIKULEC Josef

10

ČSL

10

ing. DOSTÁLEK Vojtěch

684

KSČ

11

CHALOUPKA Bedřich

998

KSČ

12

DOLEŽAL Zdeněk

852

SSM

13

JURČÍK Josef

338

Jednota

14

KONÍČEK František

452

TJ

15

MARTINKOVÁ Marie

138

ČSŽ

16

KAŠPAŘÍK František

1035

ČSZ

17

VACULÍK Jar.

292

myslivci

18

ZEMEK Josef

844

Jednota

19

MOŠTĚK František

1040

nár. soc.

20

KUČEROVÁ Pavla

954

ČSŽ

21

BAŘINOVÁ Františka

115

JZD

22

ZEMKOVÁ Marie

742

ČSŽ

23

ZEMEK František

281

ČSL

24

GRŮLÍK Zdeněk

54

KSČ

25

MOŠTĚK Jaroslav

70

ČSL

26

ROHLÍKOVÁ Marie

764

ČSŽ

27

ONDRÁČKOVÁ Ludmila

1015

KSČ

28

KLABAČKA František

817

KSČ

29

MIKULEC František

485

KSČ

30

DACÍK Jan

42

ROH

31

MIKULEC Karel

1029

nár. soc.

32

VOZÁROVÁ Cecilie

953

ČSČK

33

KADLČÍK František

822

nár. soc.

34

KONÍČEK František

1054

KSČ

35

PODŠKUBKA Josef

896

TJ

 

 

DO SNĚMOVNY LIDU V GOTTWALDOVSKÉM VOLEBNÍM OBVODU BYL ZVOLEN NÁŠ OBČAN VLČNOVA KUČERA Jan č. 580 /nár. soc/.

VŠICHNI ZVOLENÍ POSLANCI I POSLANCI MINULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ SVĚDOMITĚ PLNILI SVOJE POVINNOSTI A NA NICH BYLA NEJVĚTŠÍ ODPOVĚDNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ Z JEJICH OBVODŮ ZEJMÉNA NA STAVBU RESTAURACE U KRÁLA A KLUBU SPORTU A KULTURY.

Na ustavující schůzi pléna MNV 17. 11. 1976 v 19.00 U KRÁLA BYLA zvolena

 

RADA MNV VLČNOV ve složení:

 

KŘAPA Karel

812

KŘIVDA František

643

JURČÍK Josef

338

KONÍČEK František

452

KAŠPAŘÍK Fr.

1035

KLABAČKA František

817

ZEMEK Josef

844

KUČEROVÁ Pavla

954

MIKULEC Josef

10

---

 

 

 

KOMISE PŘI MNV VLČNOV Při MNV Vlčnov bylo utvořeno 8 komisí v tomto složení:

 

I. ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE

ZEMEK Josef

č. 844

PŘEDSEDA

MOŠŤKOVÁ Božena

958

MVDr. PLACHÝ Ant.

1075

ZEMKOVÁ Marie

752

ŠÁTEK Jaroslav

512

MARTINKOVÁ Marie

138

KONÍČEK Jan

934

KONÍČEK František

1054

STAROBA Antonín

558

 

 

 

 

II. KOMISE ZEMĚDĚLSKÁ A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MIKULEC Josef

č. 10

PŘEDSEDA

ROHLÍKOVÁ Marie

764

KUČERA Jan

580

BAŘINOVÁ Anna

543

MOŠTĚK Frant.

1038

ZEMEK František

281

MIKULEC Josef

64

 

 

 

 

III. KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

KUČEROVÁ Pavla

č. 954

PŘEDSEDA

ULČÍKOVÁ Božena

692

MATOŠKOVÁ Jiřina

19

ROHLÍKOVÁ Marie

764

PODŠKUBKOVÁ Božena

931

ONDRÁČKOVÁ Ludmila

1015

KŘAPA Jaroslav

837

BAŘINOVÁ Františka

115

---

 

 

 

 

 

IV. KOMISE FINANČNÍ

JURČÍK Josef

č. 338

PŘEDSEDA

ULČÍKOVÁ Frant.

1017

KRYŠTOF Ladislav

547

DOLEŽAL Zdeněk

852

RYŠAVÝ Vladislav

377

VOZÁROVÁ Cecilie

953

LOUCKÝ Jaroslav

388

 

 

 

 

V. KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK

KŘAPA Karel

č. 812

PŘEDSEDA

KONÍČEK Josef

360

ROHLÍK František

764

VACULÍK Jaroslav

292

KONÍČEK František

858

MOŠTĚK Jaroslav

70

KOVÁŘ Jaroslav

835

KADLČÍK František

822

CHVÍLÍČEK Josef

587

 

 

 

 

VI.KOMISE PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT

MIKULEC František

č. 485

PŘEDSEDA

CHALOUPKA Bedřich

998

ing. KUKULKA Zdeněk

756

GRŮLÍK Zdeněk

54

VÁLEK Antonín

43

PODŠKUBKA Josef

896

KONÍČKOVÁ Mir.

546

MIKULEC Karel

1029

PAVELČÍK Frant.

246

 

 

 

 

VII. KOMISE VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

KAŠPAŘÍK František

č. 1035

PŘEDSEDA

ZEMEK Josef

1070

KLABAČKA Ant.

312

ing. DOSTÁLEK Vojtěch

684

TYKAL Josef

929

DACÍK Jan

42

KNOTEK Josef

981

MOŠTĚK František

1040

KONÍČEK Mir.

518

 

 

 

 

VIII. SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

KLABAČKA František

č. 817

PŘEDSEDA

KUČEROVÁ Pavla

954

MIKULCOVÁ Jana

485

BOBČÍKOVÁ Marie

709

MATOŠKOVÁ Jiřina

19

JANOVSKÝ Vojtěch

994

PODŠKUBKOVÁ Božena

931

MOŠŤKOVÁ Marie

930

ONDRŮŠKOVÁ Anděla

756

BAŘINA František

543

JANEČEK Drahomír

1037

 

 

BUDOVATELSKÁ ČINNOST VE VLČNOVĚ - 1976

V roce 1976 bylo ve Vlčnově úspěšně dovršeno dílo, které nemá v našem okrese obdoby. Stavba víceúčelového zařízení a to restaurace U KRÁLA a KLUBU SPORTU A KULTURY byla po celé tři roky stavbou všech občanů. Šedesátičlenný řídící kolektiv neznal po 37 měsíců stavby slova - NEJDE TO. Dva a půltisíce občanů vzalo stavbu za věc cti a slávy, za věc své hrdosti. Denně zde pracovalo 15-25 lidí a celkem bylo odpracována 89.146 brigádnických hodin zdarma a byla vytvořena hodnota díla 10.178.000 Kčs při finančních nákladech 7.211.000,- Kčs. Na uvedené celkové částce se podílela JEDNOTA, která odkoupila RESTAURACI U KRÁLA v částce 4,5 milionu Kčs. Tělovýchova přispívá 2 miliony Kčs.

JZD VLČNOV 300.000,- Kčs, ONV Uh. Hradiště 1 mil. Kčs OPP VLČNOVJAN a JZD pomáhá mech. prostředky.

Projekt vyhotovil Gottwaldovský STAVOPROJEKT, autorem návrhu byl ing. architekt BERGMAN. Hlavním investorem byl MNV Vlčnov.

Celá stavba je stavbou vzorné kvality a restaurace U KRÁLA byla zkolaudována 4 měsíce před termínem. Na počet VŘSR 5. 11. 1975 v pátek 9.00 hod. byla restaurace uvedena do provozu za velké účasti občanů i hostů - mezi nimi i místopředseda ČSTV s. Julius CHVALNÝ. Na novou restauraci bylo zvědavo mnoho Vlčnovjanů i přespolních.

VÍCE ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DOKONČENO A OTEVŘENO

Slavnostní otevření celého zařízení "KLUBU SPORTU A KULTURY" a RESTAURACE "U KRÁLA" bylo 8. 1. 1977 v sobotu ve 14.00 hod. Za velké účasti občanů Vlčnova i okolí, za účasti mnoha pozvaných hostů, za přítomnosti VLČNOVSKÝCH DECHOVÝCH HUDEB KLUB SPORTU A KULTURY PŘESTŘIŽENÍM PÁSKY OTEVÍRÁ PŘEDSEDA ČESKÉHO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU ČSTV Dr. HLAVÁČEK a restauraci "U KRÁLA" otevírá předseda ONV Uh. Hradiště s. Milan ZLATNÍK.

Mezi čestnými hosty byl vedoucí tajemník OV KSČ s. Vincenc GAJDOŠÍK, místopředseda ústředního svazu českých spotřebních družstev s. J. JANÍK, předseda krajského svazu spotřebních družstev s. ŠTURM a předseda Jednoty Uh. OSTROH s. LEDABIL.

Přeplněný sál občanů, kteří měli odpracováno více než 110 brig. hodin, hosté, zástupci 32 podniků a organizací, kteří nám různým způsobem při budování zařízení pomáhali, byli srdečně uvítáni, pohoštěni a uviděli pěkné vystoupení souboru VLČNOVJÁNEK, vystoupení souboru skupiny džez gymnastek z VLČNOVA, vystoupení dětí mateřské školy, ZDŠ, mužů TJ Vlčnov a na závěr si všichni připomněli ve zdařilém audiovizuálním programu autorů učitele JILÍKA a ing. Antonína Pavelčíka č. 933 nejdramatičtější chvíle celé stavby. Tento slavnostní den ve Vlčnově natáčela i Čs. televize. Zpracované filmy, magnetofonové pásky, fotografie jsou věčnou památkou této historické události ve Vlčnově.

ČESTNÉ UZNÁNÍ NEJLEPŠÍM

Na závěr slavnostního otevírání KLUBU SPORTU A KULTURY nejlepší brigádníci, členové řídícího štábu a zástupci nejaktivnějších podniku dostali ČESTNÁ UZNÁNÍ.

RADA MNV VLČNOV uděluje čestná uznání stavby vedoucímu Antonínu PIVNICKÉMU z HLUKU a dále nejlepším brigádníkům a členům řídícího štábu. Mezi nejlepší brigádníky patřili: Petr VAŠKEBA č. 805, Jan KŘAPA 797, Felix KŘAPA 857, František BAŘINA 694, Jan KONÍČEK 546.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ dostávají tito členové řídícího štábu:

 

ing. Antonín PAVELČÍK 933 - předseda tech. komise

ing. František KRÁLÍČEK 854 - člen technické komise

ing. Jan BENEŠ 811 - člen technické komise

Josef KUŽELA bytem Luhačovice 50 člen tech. komise

František KAŠPAŘÍK 1025 člen technické komise

ing. Vojtěch DOSTÁLEK 684 člen technické komise

 

ČESTNÁ UZNÁNÍ DOSTÁVAJÍ ZÁSTUPCI PODNIKŮ:

 

OKRESNÍ PRŮM. PODNIK – VLČNOVJAN

JEDNOTNÉ ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VLČNOV

OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK UH. BROD

DŘEVODĚL VLČNOV

JEDNOTA UH. OSTROH.

 

Na závěr všichni přítomní dostávají na památku pěkné ODZNAKY KLUB SPORTU A KULTURY VE VLČNOVĚ.

Všem bylo srdečně poděkováno za pomoc, všichni dostali pohoštění a večer všem patřila veselá taneční zábava v novém krásném zařízení.

DÍLO SE PODAŘILO

Ve Vlčnově se podařilo v minulém volebním vybudovat velké dílo, které výrazným způsobem ovlivní kulturně společenský život v obci. Velké budovatelské nadšení všech občanů, velmi dobrá práce rady MNV, VO KSČ a celého kolektivu poslanců a všech složek NF v minulém volebním období se zasluhuje veřejnou publikaci a ocenění. Proto rada MNV Vlčnov 10. 11. 1976 zve do Vlčnova Čs. televizi na slavnostní otevírání na den 8. 1. 1977.

KLUB SPORTU A KULTURY je umístěn ve středu obce na místě šesti starých domů a tří rozpadávajících se bývalých stodol. Stavební místo k výstavbě bylo zajištěno na základě kupních smluv ze dne 31. 3. 1974 schválených ONV Uh. Hradiště, KNV v Brně, radou MNV Vlčnov a podepsaných majitelů domků. Staré domky a stodoly se souhlasem majitelů byly vykoupeny a jejich další ubytování řešeno takto:

 

 

Jan MIKULEC

č. 125

zadek bez stodoly

12.611,- Kčs

 

Marie MIKULCOVÁ

č. 125

předek

70.469,-

/náhrada stav. místo Uhříček/

Josef KONÍČEK

č. 229

zadek

10.047,- Kčs

 

Jiří KONÍČEK

č. 778

předek

27.723 Kčs

/náhr. byt ŠŤUKAVCOVO č.14/

Šimon KNOTEK

č. 126

 

72.930,- Kčs

staví nový dům

Antonín PEŠL

č. 749

 

65.094,- Kčs

zakoupen nový dům č. 71

Jan GAVALEC

č. 127

 

93.047,- Kčs

zakoupil dům 103 - staví nový

Fr. ŠIMKOVÁ a
Anežka KUBÁŇOVÁ

 

 

28.000,- Kčs

 

 

Bourání domků bylo zahájeno 10. 4. 1976 - domek 127 Gavalcovo, 8. 5. 1976 domek č. 126 Knotek Šimon, pokračovalo dost dramaticky KONÍČKOVO a ukončeno 8. 5. 1976 Mikulcovo č. 125. Bourání domků je nafilmováno a uloženo jako dokumenty stavby.

JAK TO ZAČALO

Stavební plocha ve středu vesnice o rozměrech asi 200 x100 m byla majetkem 6 majitelů soukromých domků a zahrad. Tato stavební plocha byla ve směrném územním plánu výstavby obce již dávno předurčena pro nějakou velkou veřejnou stavbu - pro výstavbu nového středu VLČNOVA.

Velkou zásluhu na odvážném kroku k výstavbě víceúčelového zařízení měla rada MNV ve Vlčnově spolu s nadřízenými orgány ONV Uh. Hradiště a KNV v Brně za velké finanční podpory ÚV ČSTV, JEDNOTY, JZD, VLČNOV, OPP, tak, aby byl naplněn fond sdružených prostředků pro tak rozsáhlou výstavbu.

Rada MNV Vlčnov uplatňovala pro volební období 1971-76 přestavbu stávající SOKOLOVNY, která byla již v havarijním stavu - hygienicky závadná s nedostatečnou kapacitou. ONV však správně neschválil tuto přestavbu, protože SOKOLOVNA je v asanačním území a prostor je omezen místními komunikacemi. ONV doporučil, aby se vybudovalo nové zařízení a přislíbil podporu.

MNV Vlčnov se zavázal, že jako generální dodavatel provede celou stavbu v akci "Z", že v prvním roce odpracují na stavbě 38.000 brig. hodin zdarma.

Zdálo se nemožné v tak krátké době vykoupit domky, zajistit náhradní bydlení a provést asanaci starých objektů.

Velký úkol si vyžádal mimořádná opatření. Rada MNV ve Vlčnově ustavila z řad poslanců, aktivistů a zástupců místních podniků čtyři KOMISE, které se budou o výstavbu víceúčelového zařízení starat.

KOMISE PRO VÝSTAVBU VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ

I. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ KOMISE: - předseda ing. PAVELČÍK Antonín č. 933 a členové KUŽELA Josef č. 141, ing. KRÁLÍČEK František č. 854, KAŠPAŘÍK Frant. č. 1035, ing. BENEŠ Jan č. 811 Tato komise byla neúnavným motorem a technickým mozkem stavby. Tento 5.členný kolektiv, který více než 3 roky soustavně pracoval, který nejen dokázal stanovit podle síťového harmonogramu nutné termíny, ale stálou aktivitou získával ke spolupráci asi 40 techniků a řemeslníků, aby pomohli práci technicky a organizačně připravit, zajistit materiál a výrobní kapacity. Termín 31. 12. 1976 se blíží a je stále mnoho práce. Technická komise organizuje dva dny v týdnu odpolední směny, rada MNV volá všechny stolaře, Dřevoděl, aby urychleně zvládli obklady, stropy a 10. XII. 1977 je zahájeno pokládání parket. Nově zvolení poslanci přidávají každý dvě směny navíc, navíc nastupují členové odborných komisí, pomáhají i důchodci, studenti a naše ženy začínají úklid. Je to obdivuhodné - 37 měsíců od zahájení stavby - to je od 1. 12. 1973 do 31. 12. 1976 s hrdostí přehlížíme překrásné dílo, které bude sloužit nám a naším dětem. Zejména tomuto 5.člennému kolektivu technické komise v čele s ing. Antonínem Pavelčíkem, celému asi 60.člennému řídícímu kolektivu, za kterým stálo 2.500 pracovitých občanů Vlčnova patří prosté lidské poděkování za vynikající pracovní obětavost, za příkladný poměr při budování socialistické vesnice.

II. KOMISE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ MATERIÁLU - předseda RYŠAVÝ Vladislav č. 377, členové: KUŽELA Šimon č. 474, MOŠTĚK Antonín č. 976, ELIÁŠ Jan č. 567, KLABAČKA Antonín č. 312, HAUERLAND Josef č. 643, KONÍČEK František č. 959, CHVÍLÍČEK František č. 649.Tato komise pro materiálové zajišťování v čele s předsedou Ladislavem RYŠAVÝM vykonala za tři léta neuvěřitelné množství práce. Zajišťovat materiál na stavbu více než 11 miliónu Kčs - často nedostatkového zboží a tak širokého sortimentu a vždy ve velmi krátkých termínech, aby stavba probíhala podle časových harmonogramů, nebylo lehké. Tisíce naježděných kilometrů ve dne, v noci, soboty, neděle, třeba i v dovolené - TO BYLA OBĚŤ. To bylo soustavné objednávání, urgování, osobní jednání s mnoha výrobními organizacemi v celé naší republice. Jmenujme jen některé, které nám nejvíce pomáhaly. Západoslovenské cementárny Trenčín, STAVIVA PARTYZÁNSKÉ, TRUBKARNY VESELÍ n/Mor., OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽILINA a závod KRÁSNO nad KYSUCOU, VZDUCHOTECHNICKÉ závody N. Mesto/Váh., a SPIŠSKÁ STARÁ VES, OPP JAROŠOV, LET KUNOVICE, ZPS, SLOVSTROJ, OSP a tak bychom mohli jmenovat desítky dalších. Bez jejich pomoci, ale hlavně bez neúnavné práce této komise v čele s Ladislavem Ryšavým by náš KLUB SPORTU KULTURY jsme asi neudělali - rozhodně ne v tak krátkém termínu. Patří jim upřímný dík a to nejvyšší uznání za svědomité plnění těch nejtěžších úkolů na stavbě pro nás všechny, hlavně pro naše děti.

III. KOMISE PRO BRIGÁDY - předseda MIKULEC František č. 485 členové: ZEMEK Josef č. 844, STAROBA Antonín č. 558, KUČERA Jan č. 580, MIKULEC Josef č. 10, ZEMEK František č. 750, NEVAŘIL Karel č. 290, ONDRŮŠEK Josef č. 979, BAŘINA František č. 543, BEDNAŘÍK Ladislav č. 286. Tato komise pod vedením předsedy Františka MIKULCE č. 485 se scházela po celá tři léta vždy podle potřeby - často společně s technickou komisí a hlavně s pomocí poslanců MNV zajišťovala denně potřebná počet brigádníků. Brigády organizovali takovým způsobem, že Vlčnov, který měl 30 volebních obvodů v liché týdny chodili na brigády občané lichých obvodů a v sudé týdny - sudé obvody. Z každé obvodu na každý den vždy 1 brigádníci odpracovali, čímž bylo zajištěno 15 brigádníků denně. Takovým způsobem brigádníci odpracovali 85.000 hodin, stejný počet odpracovali důchodu, specialisté - řemeslníci a kooperační podniky a těžké mechanismy. Jeden člověk by toto dílo stavěl asi 1450 let. I práce se stala vzpomínkou. Kdo si již dnes vzpomene na desítky kilometrů naježděných obyčejnými kolečky, na stovky půlmetrákových pytlů cementu, na ruce - ruce s lopatou a krompáčem, ruce se zednickou lžící a ruce u míchaček. I tato brigádnická práce je zachycena na filmech a fotografiích, což dokumentuje obrovské úsilí při budování tohoto krásného díla. I komisi pro brigády a celému asi 2.500 tisícovému brig. kolektivu patří dík a uznání.

IV. EKONOMICKÁ A EVIDENČNÍ KOMISE - předseda KRYŠTOF Ladislav č. 547, členové: JURČÍK Josef č. 338, LOUCKÝ Jaroslav č. 388, KONÍČEK Jan č. 546, MAJÍČKOVÁ Marie č. 880.

 


Finanční prostředky na stavbu víceúčelového zařízení přispěly ve výši:

 

Lidové spotřební družstvo JEDNOTA UH. OSTROH

4.460.570,- Kčs

ÚSTŘEDNÍ VÝBOR ČESKOSL. TĚL.VÝCHOVY- PRAHA

2.000.000,- Kčs

ONV Uh. Hradiště - fond rezerv

1.000.000,- Kčs

MNV VLČNOV - fond rezerv

188.130,- Kčs

JZD VLČNOV

300.000,- Kčs

HODNOTA BRIG. PRACÍ

3.726.897,- Kčs

HODNOTA DÍLA CELKEM:

11.675.597,- Kčs

 

Finanční komise si zaslouží upřímné poděkování a uznání za poctivou práci.

 

ROZPOČET MNV - 1976

Celkové náklady na výstavbu KLUBU SPORTU A KULTURY v roce 1976 činily 2.325.000,- Kčs.
Přístavba mateřské školky pro 30 dětí - náklad 233.000,- Kčs a celková hodnota díla činí 316.000,- Kčs.

VODOVOD - celkový náklad 113.000,- Kčs - hodnota díla 243.000,- Kčs . Vodovod nebyl v obci dokončen pro nedodání technického zařízení. Celkem přípojek ve Vlčnově 450.

 

Budovatelská činnost:

AKCE "Z"

NEINVESTIČNÍ AKCE:

OBČANÉ

16.242 brig. h.

66.222 brig. h.

SLOŽKY NÁRODNÍ FRONTY

26.780 brig. h.

30.427 brig. h.

CELKEM:

43.022 brig. h.

96.649 brig. h.

 

 

POHYB OBYVATELSTVA

 

STAV OBYVATEL:

k 1. 1. 1976

3.373

občanů

k 31. 12. 1976

3.326

občanů

ÚBYTEK v roce 1976

47 občanů

 

 

NAROZENO dětí 52, z toho 25 chlapců, zemřelo 35 osob, odstěhováno 92 lidí. PŘISTĚHOVÁNO 28 lidí. Sňatků na MNV Vlčnov bylo v roce 1976: 21.

TRAGICKÉ UDÁLOSTI: V den VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ 6. 6. 1976 ve vinohradech v příkopě nalezen mrtvý Janča Josef č. 40 - z RYBÁŘ - udušen v blátě a vodě - 35 let.

Dne 30. 6. v práci na stavbě autojeřábem usmrcen 42 letý Josef MOŠTĚK - č. 930 zedník.

Dne 19. 3. 1976 při cestě večer ve 21 hodin na kole v Havřicích na přejezdu usmrcen KOVÁŘ Cyril. Podškubka Jan č. - 50 let se zabil 11. 4. na kole ve 22.00 hodin u Uh. Brodu.

 

BYTY:

k 1. 1. 1976 celkem bytů ve Vlčnově

1.114

 

k 31.12. 1976 celkem bytů

1.123

 

Nejvyšší číslo domu 1103 - však 30 čísel je volných - neobsazených.

TELEVIZORŮ - 454 , ROZHLASU - 655.

 

HOSPODAŘENÍ V JZD VLČNOV 1976

 

PŘEDSEDA

ŠIK František

bytem Buchlovice č. 253

Vedoucí provozu:

ing. František TVRDOŇ

z Kunovic

MECHANIZÁTOR:

s. Bohuš PÍŠTĚK

Kunovice č. 721

ZOOTECHNIK:

s. RYBNÍKÁŘ

Hluk č. 450

EKONOM:

s. Antonín HUBÍK

Vésky č. 161

AGRONOM:

s. Jan KUČERA

Vlčnov č. 580

 

 

 

PŘEDSTAVENSTVO JZD

 

ŠIK František

Buchlovice 253

Šobáň Josef

č. 1038

TVRDOŇ František

Kunovice

MOŠTĚK František

č. 1038

KUČERA Jan

VLČNOV 580

PESTLOVÁ Anna

č. 671

KAŠPAŘÍK František

102

MATOŠKOVÁ Jiřina

č. 19

MIKULEC Josef

64

ZEMKOVÁ Ludmila

č. 516

MIOZGA Josef

1038

---

---

 

 

STAVY PRACOVNÍKŮ - celkem 238 - toho:

 

traktoristé

24

ošetř.: ost. skotu

19

ost. pracovníků

12

řidiči nákl. aut

15

prasnic

9

v dílnách

28

kočí

3

prasat

3

stav. skupina

16

prac. R. V.

25

drůbeže

6

ostatní

19

ošetř. dojnic

35

tech. hosp. prac.

24

 

 

 

 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

 

K 31. 12. 1976:

HOVĚZÍ DOBYTEK CELKEM

1503 ks

 

Z TOHO KRAV

525 ks

 

VEPŘOVÝ DOBYTEK

1692 ks

 

Z TOHO PRASNIC

135 ks

 

 

 

VÝROBA:

HOVĚZÍHO MASA

2483 q

 

VEPŘOVÉHO

2810 q

 

DRŮBEŽÍHO MASA

1193 q

Dodáno masa na státní nákup celkem 6.177 q
z toho: hovězího 2.349 q, vepřového 2.635 q, drůbežího 1.193 q

 

 

 

VÝROBA MLÉKA

1.698.820 litrů

z toho dodáno na státní nákup

1.617.413 litrů

 

 

Průměrné denní přírůstky:

u prasat 0,606 kg

 

z toho žír 0,640 kg

 

u hovězího 0,688 kg

 

u toho žír 0,815 kg

Dojivost na krávu 3.344 litry.

 

 

 

ODCHOV telat na 100 krav - 106,10 + ODCHOV SELAT na PRASNICI - 21,18

PRODUKCE NA 1 ha:

mléka 908 l

 

 

masa 347 kg

z toho: hovězí 132 kg

 

 

vepřové 159 kg

 

 

drůbeží 64 kg

 

 

MECHANIZACE v JZD

 

STAVY STROJŮ:

AUTOMOBILY:

T 111

1

 

PV 3 S fekál

2 ks

 

S 706

3

 

PS 5 T

2 ks

 

PV 3 S

3

 

A - 30

1 ks

OSOBNÍ AUTA

celkem 3 ks

 

 

 

 

TRAKTORY TAHACÍ:

K 700

2 ks

 

S 180

1 ks

TRAKTORY PÁSOVÉ:

S 100

1

KOLOVÉ:

Z 2801

8 ks

 

DT 75

1

 

Z 50

6 ks

 

DT 54

2

 

Z 6718

5 ks

 

 

 

 

Z 2023

1

 

 

 

 

Z 5611

5 ks

 

 

 

 

Z 4011

4 ks

 

 

 

 

Z 3011

1 ks

NAKLADAČE:

HON 050

1 ks

TRAKTOROVÉ
PŘÍVĚSY

celkem

26 ks

 

UN 050

1 ks

automobilové

 

4 ks

 

UNC 151

1 ks

 

 

 

Zemědělské stroje na sklizeň obilovin

E 512

4 ks

SBĚRACÍ VOZY

NT VS 4

6 ks

Na sklizeň pícnin: SAMOCHODNÁ ŘEZAČKA SPS 420 1ks, závěsné 1 ks,
Na sklizeň cukrovky: OŘEZÁVAČ ZÁVĚSNÝ 3 OCX 1ks, VYORÁVAČ 3 VCX -1ks, SAMOCHODNÝ OŘEZÁVAČ 6 OCS 1ks, ořezávač KC 6 - 1 ks .

 

 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ STAV

 

Základních prostředků

30.457.000,- Kčs

PROVOZNÍ ZÁSOBY CELKEM

13.015.000,- Kčs

VKLADOVÉ ÚČTY

3.858.000,- Kčs

VÝKONY CELKEM

28.638.000,- Kčs

ČISTÝ ZISK

6.617.000,- Kčs

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

12.928.000,- Kčs

MZDOVÉ NÁKLADY BEZ PODÍLŮ

6.378.000,- Kčs

STAV REZERVNÍHO FONDU

2.870.000,- Kčs

STAV OBRATOVÉHO FONDU

7.181.000,- Kčs

 

V roce 1976 byla dokončena výstavba posklizňové linky se skladovací kapacitou zrna 280 vagónů. Celková hodnota 1.243.000,- Kčs.

 

ROSTLINNÁ VÝROBA

 

 

osevní plocha

prum. ha výnos

PŠENICE OZIMÁ

490 ha

50,5 q

PŠENICE JARNÍ

70 ha

51,2 q

JEČMEN

414 ha

42,3 q

CUKROVKA

165 ha

207,7 q

 

- velmi nízké výnosy cukrovky vlivem katastrofálního sucha v II. III. IV.
- špatně vzešla a 30. 5. 1976 silný liják cukrovku zaplavil
- část zaorána.

 

V roce 1976 bylo v celé historii družstva docíleno rekordního průměrného výnosu 47 q/ha a 4. místo v okrese. V průběhu žní bylo pěkně, sklízelo 14 kombajnů s f výkonem na 1 kombajn 10 ha. Začátek žní 26. 7. - konec 10. 8. 1976. Dobrou úrodu dal jetel červený na semeno 25 ha f ha výnos 4,5 q.

Vinohrad poškozen mrazy - dal 25 q z 1 ha. V roce 1976 katastrofální neúroda OKUREK a hlavně brambor - v celé ČR.

 

POČASÍ 1976

 

MĚSÍCE:

1974 [mm]

1975 [mm]

1976 [mm]

nejvíce srážek dne

mm

I.

21,7

27,1

37,7

13/1

8,6

II.

14

3,2

8,8

11/2

3,9

III.

5,1

41,7

11,7

19/3

7,2

IV.

28,1

30

11,6

22/4

5,1

V.

129,9

44,8

100,1

13/5
30/5

29
25,1

VI.

99,3

135,9

44

20/6

11,2

VII.

51,6

72,9

46,1

14/7

7,2

VIII.

50,8

62,5

26,1

31/8

5,2

IX.

46,6

25,6

98,8

16-17/9

44,8

X.

133,3

59,3

76,9

15/10

31,1

XI.

32,8

24,3

61

13/11

15,7

XII.

71,2

20,2

53,8

2/12

30,8

Celkem:

684,9

507,5

572,6

 

 

 

 

 

Podzim velmi teplý. V říjnu, listopadu a až 3. XII. stále velmi teplo a vlhko, kvetlo všechno i růže v zahradách, kvetly i fialky, jahody a rostly i hřiby. Nejvyšší teploty: 19/7 v noci 20 °C ve dne 37 °C.
Zatmění slunce viditelné: 29/4 v 11.30 - 12.00 hodin. Počasí v roce 1976 až na obiloviny ve Vlčnově nebylo dobré a téměř všude byl velký nedostatek zeleniny - cibule, okurek a také ovoce a vinohrady dost promrzly.

 

OKRESNÍ PRŮM. PODNIK - OPP VLČNOVJAN - 1976

Ředitelem VLČNOJANU zůstává s. Milan SKŘEHOTA z Březolup a výrobním náměstkem František INDRA z Hradčovic.

V roce 1976 byla dokončena nová výrobní budova nákladem 1.468.000,- Kčs, která slouží pro stavebnictví, klempířství, zařizování ústředního topení a kožešnictví. Dále byly zakoupeny základní prostředky - stroje za 298.000,- Kčs. Celkový stav ZÁKL. PROSTŘEDKŮ činí 9.416.000,- Kčs z toho budovy 7.636.000,- Kčs. V roce 1976 byla zařízena nová výroba - zhotovování konstrukcí stanů pro TECHNOLEN - LOMNICE nad Popelkou a pro vlastní prodej.

Podnik zaměstnává 283 lidí z toho 178 žen. Do soutěže o titul brigáda soc. práce je zapojeno 56% pracovníků. Podnik vlastní kantýnu a obědy začal dovážet z nové restaurace "U KRÁLA". 70 zaměstnanců s dětmi se zúčastnilo závodní rekreace na VRANOVSKÉ PŘEHRADĚ a uspořádali tří denní zájezd do JIŽNÍCH ČECH.

AUTOSERVIS je nejlepší provozovnou podniku s dobrou pověstí v širokém okolí. Spolu s výrobou kladek, kramlí a konstrukcí na stany dělají dobrou reklamu VLČNOVU a získali STANDARTU nejlepšího pracoviště.

Do závodního spoření je zapojeno 104 zaměstnanců s měsíčními úsporami 36.000,- Kčs. Doplňkové půjčky a stavební půjčky má 83 zaměstnanců.

Celoroční průměrná nemocnost je 5,2%.

Ve vedení jednotlivých provozů v podniku proti roku 1975 nedošlo k žádným změnám.

Průměrná mzda na jednoho pracovníka v OPP VLČNOVJAN v roce 1976 činil 2.193,- Kčs - to je o 103,- Kčs více než v roce 1975.

 

RŮST PODNIKU OPP VLČNOVJAN

v roce 1975 je možno sledovat z tabulky:

 

 

1972

1976

VÝKONY

12.170.000,- Kčs

27.203.000,- Kčs

SLUŽBY

2.961.000,- Kčs

3.954.000,- Kčs

ZISK

1.069.000,- Kčs

3.250.000,-Kčs

 

PŘEHLED PROVOZOVEN OPP VLČNOVJAN v roce 1976

 

číslo:

VÝROBA

VEDOUCÍ

 

PRACOVNÍKŮ

VÝKON

100

STAVEBNÍ

KLABAČKA Ant.

č. 312

53

5,8 mil.

200

ODZNAKY

ZEMEK Josef

č. 742

31

3,2 mil.

300

AUTOSERVIS

ZEMEK Josef

č. 571

31

4,1 mil.

400

Prodej vl. výr.

HAUERLANDOVÁ Karla

 

1

0,6 mil.

500

VEDENÍ PODNIKU

SKŘEHOTA Milan

 

26

-

600

KONFEKCE

KOHOUTKOVÁ Ludmila

 

70

7,7 mil.

700

KOŽEŠNICTVÍ

PEŠL Jan

č.861

12

1,4 mil.

800

STANY

JANEČKA Drah.

 

47

4,4 mil.

CELKEM VÝKON 1976 - 27.200.000,- Kčs

 

OPP VLČNOVJAN je dobrým podnikem a dává příležitost VLČNOVSKÝM OBČANŮM - hlavně ženám slušného zaměstnání. Výrobu zvyšuje. Zatím co v roce 1975 roční výkon činil 21.661.000,- Kčs - v roce 1976 činí roční výkon 27.200.000,- Kčs to je o 5.539.000,- Kčs více.

 

V OPP Vlčnovjan iniciativně pracují organizace a to jak stranická, odborová a také svazácká. Mládeži věnují náležitou pozornost.

 

ŠKOLSTVÍ VE VLČNOVĚ - 1976

Význačné období a politické události roku 1976 ovlivňovaly také život a práci ve škole. Škola poskytovala žákům hodně příležitostí, aby se mohli seznámit s vedoucí úlohou KSČ, sledováním příprav XV. sjezdu KSČ, XXV. sjezdu KSSS i ostatních soc. států. O vzniku KSČ - 55. výročí, o její revoluční úloze v dějinách našeho státu se žáci dovídali s častých besed s členy strany.

Po vzoru pracujících nastupovali učitelé i žáci k plnění závazků na počest XV. sjezdu KSČ. Jedním z úkolů 1. roku VI. pětiletky na školském úseku byla kádrová i materiální příprava pro zahájení nového pojetí výuky v I. p. r. od 1. 9. 1976. S obsahovou přestavbou našeho školství se seznamovali všichni vyučující - hlavně I. a II. r. nižšího stupně s. MIKULCOVÁ, KAŠPAŘÍKOVÁ, JURČÍKOVÁ, MOŠŤKOVÁ, od 1. 9. pak všichni ostatní I.-V. r. Školení učitelů řídilo OPS Uh. Hradiště. Materiálová příprava spočívala v zabezpečení nových učebnic a vybavení učeben potřebným zařízením a pomůckami pro nový způsob výuky. S novou koncepcí byla postupně seznamována také rodičovská veřejnost. S odstupem času se rodiče zbavili nedůvěry k množinovému pojetí matematiky.

Hodnocení učebně - výchovné práce za I. pololetí prokázalo dobrou úroveň práce školy, výrazněji především v rozvoji mimoškolní vzdělávací a zájmové činnosti formou zájmových kroužků v počtu 34, účastí žáků na různých soutěžích /13/, ve veřejně prospěšné práci a dílčí úspěchy i na úseku k vědeckému světovému názoru, ale signalizovalo také nedostatky především ve výchovném působením na žáky a nižším moderním vybavením školy, směnností a starými budovami.

Z celkového počtu 477 žáků prospělo 397- prospěl, 64 žáků s vyznamenáním a jen 16 žáků neprospělo a 15 žáků bylo klasifikováno nižším stupněm z chování.

V rámci veřejně prospěšné práce sebrali žáci za I. pololetí 19.567 kg odp. surovin, 807 kg léčivých bylin a lesních plodů a z celkového závazku 3826 hodin odpracovali 1039 hodin v hodnotě 7.495 Kčs. Začátkem ledna navštívili školu zástupci ZDŠ POBEDIM (u Piešťan) - ředitel s. ŠELEPAK a zást. řed. s. ODROBINKOVÁ. Vedení obou škol - za VLČNOV ředitel Josef KONÍČEK č. 934 a zást. řed. BOŽENA MOŠŤKOVÁ - se dohodlo na rozsahu družebních styků do konce šk. roku 1975-76. 11.- 17. 1. se uskutečnil lyžařský výcvik VII. třídy - pro nedostatek volných kapacit až v JESENÍCÍCH.

Zápis do I. p. r. byl proveden 25. ledna - bylo zapsáno 40 žáků / 23 chl. a 17 děvčat/. Podle nových organizačních pokynů za účelem rušení malotřídních škol se počítá s kooperací škol ZDŠ Vlčnov - ZDŠ Veletiny. Od 1. 9. 1977 budou všechny děti z Veletin jezdit do Vlčnova a dvě třídy - III. B a VI. B. bude jezdit z Vlčnova do VELETIN.

V poslední době vzrůstá na škole počet dětí postiženým špatným držením těla. Proto od 2. pololetí byla na škole zahájena výuka zvláštní tělesné výchovy dětí s kulatými zády, prozatím v I. oddělení. Výuku prováděl s. uč. JIRÁTKO - uč. T.V. Zbývající děti docházely na zvláštní hodiny TV do Uh. Brodu. Dne 23. II. se početná skupina pionýrů se souborem Vlčnovjánek a zástupci politického a veřejného života z Vlčnova zúčastnila oslav DNE SOVĚTSKÉ ARMÁDY u sov. posádky v Novém MĚSTĚ/n. Váhom. Členy delegace byl Fr. MIKULEC - předseda NF, ředitel KONÍČEK Jan, tajemník MNV KONÍČEK František, předseda SČSP Koníček Jos., předseda OSVĚTOVÉ BESEDY s. Jilík. Pěkná vystoupení souborů i pionýrů přispěla k důstojnému průběhu oslav. O dva dny později zástupci jednotek LM závodu PS v Uh. Brodě 7. III. vystoupili žáci a oba národopisné soubory na veřejných oslavách MDŽ. V jarním období se na škole uskutečnily dvě tělovýchovné akce. MASOVÝ ZÁVOD BĚHU MLADÝ FRONTY, jehož vítěz Věroslav MOŠTĚK - žák VI. B se probojoval až do krajského kola, kde obsadil 4. místo. Dne 27. 4. byl odstartován již VI. tradiční běh o pohár osvobození VLČNOVA - jeho držitelem pro rok 1976 se stal žák 9. třídy ZDŠ Dolní Němčí. Po vzoru ostatních pracujících se 45 školských pracovníků a 441 žáků ZDŠ 3. 4. zúčastnilo dobrovolné směny NF na počest XV. sjezdu KSČ. Celkem bylo odpracováno 1862 hodin na zlepšení prostřední škol a okolí, na veřejných prostranstvích a na úpravě tělovýchovného zařízení. Žáci nasbírali 1790 kg odp. surovin. Mezi významné události roku 1976 patřil SLIB VĚRNOSTI 15letých žáků u příležitosti převzetí OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ - spojený se slibem pionýrů. Tento slavnostní AKT se uskutečnil 9. 5. v rámci oslav DNE VÍTĚZSTVÍ v dopoledních hodinách v kinosále a zúčastnila se ho pionýrská delegace ZDŠ POBEDIM s ředitelem s. ŠELEPÁKEM a zástupce družební školy v NDR Dahlenu uč. HEINZE KURZE. Téhož aktu se zúčastnila delegace ZDŠ Vlčnov 14. 5. v POBEDIMU.

Na JÍZDU KRÁLŮ 8. 6. v dopoledním pořadu "ZA NAŠIM HUMÉNKEM" v pořadu dětského folklóru vystoupil soubor VLČNOVJÁNEK - Žáci 8. a 9. p.r. vybírali vstupné po vesnici, pomáhali při instalace výstavy výtvarných děl žákovských prací. V odpoledním pořadu dospělých vystupoval starší soubor VLČNOVJÁNEK.

DĚTSKÝ DEN uspořádal SRPŠ 20. 6. na sportovním stadiónu. Již při průvodu od SOKOLOVNY se schylovalo k dešti. Při příchodu na stadión se strhla velká bouře. Netrvala dlouho. Po vyjasnění proběhl plánovaný program v plném rozsahu. Vystoupili v něm téměř všichni žáci školy s masovými skladbami i ukázkami spartakiádních skladeb. Součástí programu bylo pěkné sportovní zápolení žáků ZDŠ Vlčnov - ZDŠ Pobedim. Krásný byl seskok parašutistů a ukázka bojového výcviku voj. jednotky.

SBĚR SUROVIN - soutěž v rámci kraje - ZDŠ Vlčnov v 2. místo a nejlepším sběračem roku byl Antonín KLABAČKA z V. A. a byl navržen k týdennímu pobytu v Jesenících.

Koncem šk. roku bylo na škole 474 žáků z toho 226 dívek. Ve školní jídelně startovalo 295 žáků, 308 pracovalo v zájmových kroužcích, 362 bylo org. v pionýru. Prospělo 446 žáků, z toho 75 s vyznamenáním, neprospělo 8 žáků, 9 obdrželo 2. stupeň a 2 - třetí stupeň z chování. Školní rok byl ukončen 30. 6. na společném shromáždění žáků na účasti zástupců spol. života v KINOSÁLE. Nový šk. rok 1976-1977 byl zahájen 1. 9. - stav 448 žáků.

UČITELSKÝ SBOR - dochází proti roku 1975 k dalším změnám: Přeložena byla na ZDŠ Ostr. Lhota s. uč. Milada ONDRÁČKOVÁ, na ZDŠ Buchlovice - uč. J. MALEC, na ZDŠ Březolupy uč. Jarmila KVAPILÍKOVÁ, na mat. dovolenou uč. Marta KUBÍNIOVÁ a uč. Vincenc KUČERA - důchodce, již odchází na odpočinek. Za s. Kubíniovou na I.-V. nastupuje s. Vlasta JANÍKOVÁ - řed. z Uh. Brodu před odchodem do důchodů, na VI.-IX. přišel s. Milan KOUDELA ze ZDŠ Uh. Brod a s. Jarmila ŠUBOVÁ ze ZDŠ Březová. Nově byla ustanovena s. Jitka MAZŮCHOVÁ - abs P.F. - která se provdala a přijala jméno ŽÁKOVÁ. Stav učitelů se proti dřívějším roků snížil ze 24 na 23 s větším počtem přespočet. hodin. Školní rok 1976-77 byl nástupem k plnění úkolů XV. sjezdu KSČ v oblasti školství, které úzce navazují na usnesení XIV. sjezdu a doplňují je hlavně změnou obsahu forem a metod práce v souvislosti se zahájením nové výuky v I. třídě - u uč. MIKULCOVÉ a KAŠPAŘÍKOVÉ.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 1976-77 byl zahájen v ovzduší zvýšené aktivity v přípravě voleb do zast. sborů. Podíl ZDŠ na přípravě voleb byl výrazný a to přímou účastí učitelů na všech úsecích předvolebních akcí a při samotných volbách. Na menší dosah mělo výchovné využití voleb v učebně-výchovné práci školy.

OSLAVY VŘSR a MĚSÍC ČS. SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ bezprostředně navazovaly na volby s celou řadou kulturních a vzdělávacích akcí, které byly opět v závěru roku ukončeny setkáním pionýrů a žáků ZDŠ s delegací sov. armády.

Vedení pionýrské org. SSM převzala po s. uč. Janovskému s. uč. NAJMANOVÁ. Se zahájením pionýrské činnosti bylo vyhlášena celostátní branná hra a soutěž dětí "O PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL", která se stává trvalou součástí branné činnosti školní mládeže. Výchova k věd. svět. názoru stále více ovlivňuje myšlení dětí. Projevuje se v úbytku dětí přihlášených do nepovinné výuky náboženství a to jen 172 žáků v 6 odděleních - 1 hodina týdně - však docházka je mnohem menší.

VÝSTAVBA NOVÉ ŠKOLY ? Staré budovy nevyhovují - přesto je musíme po stránce estetické a hygienické udržovat provozuschopné. Provádí se oprava topení ve skleníku, malba VI.-IX., nátěry, prodloužení podezdívky a plotu od potoka v zahradě I.-V., úprava sborovny 1.- 5. Rozpočet z MNV se čerpá, opravy se dělají většinou svépomocí. Koncem roku byla provedena fyzická inventura vybavení školy.

Veškeré úsilí ZDŠ a MNV Vlčnov po dokončení výstavby víceúčelového zařízení bude zaměřeno na prosazení výstavby NOVÉ ŠKOLY. Současné ztížené podmínky způsobují stálý odliv učitelů - hlavně schopných mužů, odbornost se snižuje - což jistě negativně ovlivňuje výsledky v učebně výchovné práci.

S novou školou se počítá ve Vlčnově až v příští pětiletce - pravděpodobný termín výstavby je rok 1982-1985.

 

SLOŽKY NÁRODNÍ FRONTY - 1976

SLOŽKY NF v čele s předsedou v roce 1976 svými závazky z XV. sjezdu KSČ byly ve Vlčnově zaměřeny mimo své činnosti na pomoc při dobudování víceúčelového zařízení.

 

 

SLOŽKA:

PŘEDSEDA:

č. domu:

Odprac. hodin
na AKCI "Z"

ZDŠ

KONÍČEK Jan

934

1.250

TJ

PAVELČÍK František

246

1.150

SSM

PANČOCHA PETR

631

840

ČSŽ

KUČEROVÁ Pavla

954

260

ČSPO

ZEMEK Jiří

537

450

MS

MIKULEC Antonín

260

1.050

SČSP

KONÍČEK Josef

492

260

ČSČK

Dr. BĚTÁK Antonín

856

230

SVAZARM

VACULÍK Bohuš

1007

1.000

SRPŠ

BĚLOHLÁVEK Tomáš

238

780

D V Jednoty

ZEMEK Josef

844

6.150

ČSCH DZ

KONÍČEK Josef

584

220

ČSZO

MIKULEC Jan

553

820

OPP

SKŘEHOTA Milan

Březolupy

910

VČELAŘI

VOZÁR Václav

845

200

KSČ

KLABAČKA František

817

2.780

JZD

ŠIK František

Buchlovice 253

4.750

ČSL

PEŠL Antonín

749

3.200

ČSS

KUČERA Jan

580

480

SLOŽKY NF odpracovaly celkem hodin

26.780

 

Mimo AKCE "Z" dále odpracovaly složky NF při úpravách veřejného prostranství celkem 8.130 hodin, úpravě zeleně 5.077 a byt. fondu 17.220 brig. hodin. Všem předsedům a členům složek NF - DÍK ZA JEJICH PRÁCI.

 

ČINNOST SLOŽEK NÁRODNÍ FRONTY - 1976

 

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení ve Vlčnově v čele s předsedou Antonínem MIKULCEM č. 260 má 42 členů a 1 hosta. Rok 1976 byl nepříznivý pro drobnou zvěř a to vlivem jarních dešťů a záplav. Z plánu odstřelu zajíců 760 ks bylo odstřeleno pouze 298 a 84 ks bylo chyceno živých na vývoz. Bažantů byl plán odstřelu 720 ks, střeleno jen 497 ks. Ve vysoké zvěři jsme naopak měli mimořádně vysoké stavy, a proto byl povolen odstřel o 13 ks vyšší. Plán odstřelu srnčí zvěře:

 

srnců

13 ks

splněno

13 ks

srn

13 ks

splněno

11 ks

srnčat

22 ks

splněno

19 ks

 

Tak vysoký odstřel srnčí zvěře - celkem 43 ks nebyl nikdy dříve. Zajímavost: Dne 6. 11. 1976 v 11.00 hodin se v našem katastru objevila černá zvěř -DIVOKÉ PRASE, ale zastřeleno nebylo. Divoké prase vběhlo humnem na dvůr Cyrila KOVÁŘE /Dolní konec/. Na dvoře pozpřevracelo co se dalo a sousedův pes OŘECH divočáka ze dvora vyhnal a zahnal ho až za VELECKÝ KATASTR. Když přišli střelci, tak mohli pozorovat jen stopy a divočáka nedokázali střelit.

Z budovatelské činnosti nutno ocenit 2950 brig. hodin - hlavně při budování krmelců, posedů, výsadbě remízků a úpravě myslivecké chaty v BOŘÍ.

SVAZARM

Svazarm ve Vlčnově s předsedou Bohušem VACULÍKEM 1007 má celkem 54 členů a vykazuje poměrně slabou činnost. Bylo odpracováno 100 brig. hodin na mycí rampě, ale dosud není dána do provozu. Dobrou reklamu SVAZARMU dělá jen Karel Kužela, který hostuje v ZO Svazarm Uh. Brodě a účastnil se mistrovství ČSSR v automobilových soutěžích formule A3 a A4 se spolujezdcem Janem Galuškou byli vyhodnoceni mezi deset nejlepších svazarmovců našeho okresu. Svazarm neučí ani mládež jezdit pionýra - není učitele jízd.

TĚLOVÝCHOVA

Výroční schůzi TJ Vlčnov 28. II. 1976 navštívil zástupce ÚV ČSTV z Prahy František BURDA. Předsedou TJ Vlčnov byl zvolen František PAVELČÍK č. 246 a předsedou oddílu kopané František KOVAŘÍK. Tělovýchova se zajímá hlavně o kopanou a není na dobré úrovni. I. mužstvo hrající I. B třídu začíná jarní kolo v těžké situace. Je poslední v tabulce se 7 body. Jarní kolo bylo výborné. Uhráli dalších 17 bodů a ze 14 soutěžících skončili na 9. místě. Podzimní kolo bylo opět špatné. Získáváme jen 10 bodů a 10. místo. Do slovácké SLAVIE Uh. Hradiště hlásí technické přestup Jan MIKULEC na horním konci a to znamená velké oslabení vlčnovského útoku. Další náš dobrý hráč Jeňa STAROBA hraje III. ligu v Gottwaldově.

II. mužstvo spadlo do základní IV. třídy a je se 10 body na V. místě. Dobře si vede i dorost v okresním přeboru a se 17 body a je na II. místě.

Družba mezi TJ Vlčnov a MOTOR DAHLEN z NDR pokračuje. Ve dnech 23. 7. - 27. 7. 1976 hostujeme dorost i I. mužstvo. I. mužstvo zvítězilo 2:1 a dorost 1:1. Na úseku budovatelské činnosti je úsilí zaměřeno na dobudování víceúčelového zařízení. Na tomto úseku již od samého začátku výstavby lze ocenit dobré vztahy členů výboru TJ s nadřízenými orgány - ať již OV ČSTV, KU ČSTV i ÚV ČSTV v Praze. Byla to vždy užitečná jednání, ať již ve Vlčnově nebo v Praze. Přítomnost členů výboru TJ - předsedy Fr. Pavelčíka 246, místopředsedy Ladislava Ryšavého č. 377, Josefa Koníčka č. 713 pokladníka, Šimona KUŽELY 447 a také dobrá práce zástupců TJ Vlčnov v okresním výboru ČSTV Staně TRTKA č. 4 a Antonína STAROBY č. 558 byla vždy velkým přínosem ke stavbě víceúčelového zařízení. Již v NIVNICI při otevírání sportovní haly zástupci TJ Vlčnov Staňa Trtek a Josef Koníček jednají s představiteli ÚV ČSTV o možnostech výstavby sportovní haly ve Vlčnově a zvou je do Vlčnova. Důležitá jednání ve Vlčnově s předsedou ÚV ČSTV s Ant. Himlem a jeho sekretářem Evženem Cverklerem a další a návštěvy předsedy ČV ČSTV Dr. Hlaváčka, s. Tománka a ostatních zástupců nadřízených orgánů byly vždy velkou pomocí pro výstavbu a vybavování sportovního areálu ve Vlčnově. Záslužnou práci člena výboru TJ Vlčnov Ladislava Ryšavého č. 377, který tři roky pracoval jako předseda komise pro zajišťování materiálu na výstavbu víceúčelového zařízení nelze ocenit. Jeho vzorná práce je vzorem pro celý Vlčnov i široké okolí, hlavně pro ty - co začali s námi a jsou hodně pozadu - UH. BROD a HLUK. V roce 1976 pro tělovýchovu i pro cvičení žactva ZDŠ se používá opravná SOKOLOVNA.

POŽÁRNÍCI

Požární sbor ve Vlčnově má 44 mužů a 9 žáků v čele s předsedou Jiřím ZEMKEM č. 537. V měsíci lednu uspořádali v SOKOLOVNĚ pěkný ples.

 

20. III. 1976 v 6.00

vypukl požár v JZD Vlčnov- hořela dřevěná budova s kuřaty

29. 6. 1976

vznikl následkem špatného skladování uhlí požár u NOVOTNÝCH 142 - rychle oheň uhašen

22. 4. 1976

učinili požárníci další úspěšný zásah polního požáru - hořely meze

18. 7. 1976

bylo uspořádáno okresní kolo soutěže požárníků v Hradčovicích, kterého se zúčastnily dvě družstva mužů a družstvo žáků, které si vedlo velmi dobře a získalo I. MÍSTO.

20. 7. 1976 v 6.00

byl vyhlášen poplach pro námětové cvičení na JZD Vlčnov - farma č. 2 /na ŽLEBĚ/, kterého se zúčastnil celý okrsek požárníků

26. 8. 1976 ve 20.00

byl vyhlášen poplach z ohni na ČUPECH. Hořící smetiště bylo rychle uhašeno.

30. 10. 1976

pětičlenné družstvo žáků se zúčastnilo branných závodivých her "PLAMEN 77" v OŘECHOVĚ s dobrými výsledky - což svědčí, že péče o mladé požárníky se vyplácí. Všem je nutno poděkovat za jejich práci a pro příští období svoji činnost ještě zlepšovat.

 

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

ZO SSM ve Vlčnově z počtu členů zůstává na stejné úrovni jako v roce 1975 a jeho 16ti členný výbor v čele s předsedou Petrem PANČOCHOU č. 631 na počest XV. sjezdu KSČ plnil důležité politické a budovatelské úkoly. Na akcích "Z" odpracovali 840 brigádnických hodin a to jak na víceúčelovém zařízení, tak na koupališti.

Politické vzdělávání I. stupně vedl ing. Dostálek a s. Harcaníková. Na úseku zájmové a sportovní činnosti ZO SSM Vlčnov uspořádal PLES MLADÝCH, ve spolupráci s SČSP uspořádali zájezd do BRNA na Líšenské slavnosti a pokračovali v organizování - již tradičního nočního pochodu VLČNOV - BUCHLOV.

Ze sportovních akcí se uvádí turnaj v šachu, závody v plavání ve čtyřech kategoriích s dobrou účastí i úrovní, vánoční turnaj ve stolním tenisu a turnaj v malé kopané, který vyhráli DRSLAVICE.

ČESKÝ SVAZ ŽEN

Ve svazu žen je organizováno 40 členek - předsedkyní je Pavla KUČEROVÁ č. 954. Uspořádaly dvě hodnotné přednášky v KINOSÁLE na téma: KOSMETIKA a PÉČE o PRAC. ŽENU a antikoncepce a plánované rodičovství. Pro pionýrky ZDŠ uspořádaly kurs vyšívání a výrobky vystavovaly v agitačním středisku v době voleb do zastupitelských orgánů. Při zájezdu do Bratislavy na hoře SLAVÍN kyticí růží uctily památku padlých hrdinů. O vlčnovské muzeum se stará členka Jiřina MATOŠKOVÁ a soubor VLČNOVJÁNEK vede Jana MIKULCOVÁ č. 485. Ve spolupráci s ZDŠ připravily v KINOSÁLE AKADEMII a důstojnou oslavu MDŽ. Okresní soutěže v uměleckém přednesu se zúčastnila naše členka Marta KONDROVÁ. Při volbách 6 členek ČSŽ bylo zvolen na poslance MNV Vlčnov a Marie BOBČÍKOVÁ za poslankyni ONV Uh. Hradiště.

SVAZ ČESKOSLOVENSKO-SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

Organizace SČSP ve Vlčnově v roce 1976 má celkem 96 členů v čele s předsedou Josefem Koníčkem č. 492.

Svůj hlavní úkol - upevňovat přátelství mezi lidem ČSSR a SSSR a celé socialistické soustavy plnili takto: Již 1. 1. 1976 navštívila čtyřčlenná delegace z Vlčnova SOVĚTSKOU POSÁDKOU v NOVÉM MESTĚ n/Váh., kde tlumočilo vojákům pozdravy z Vlčnova jménem svojí organizace i ostatních občanů Vlčnova.

Rovněž v únoru organizace SČSP ve spolupráci se ZDŠ, NF, PO, uspořádali zájezd do posádky sov. vojáků v Novém Mestě n./Váh. u příležitosti dne SOVĚTSKÉ ARMÁDY.

Vystoupení kroužku VLČNOVJÁNEK a PIONÝRSKÉ SKUPINY dalo oslavám veselý ráz a zůstalo všem v živé paměti: Při organizaci je KLUB přátel sov. filmu - 32 členů, kteří pomáhají zvyšovat návštěvy na sov. filmech. Každý člen má legitimaci a dostává 10 vstupenek á 2,- Kčs na KINO.
 

 

9. 5. 1976

uspořádali zájezd na mírové slavnosti v Uh. Brodě.


6. 6. 1976

JÍZDU KRÁLŮ ve VLČNOVĚ navštívilo 5 hostů SOV. POSÁDKY z N. MESTA/n. Váh. a byli velmi spokojeni s krásou VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ.


20. 6. 1976

uspořádali pěkný zájezd do BRNA na LÍŠEŇSKÉ SLAVNOSTI.

14. 9. 1976

uspořádali besedu k závěrům XV. sjezdu KSČ s podpisovou akcí ke STOCKHOLMSKÉ VÝZVĚ. Hovořil s. major HRUŠKA a na závěr sovětský film. U příležitosti VŘSR


7. 11. 1976

opět čtyřčlenná delegace z Vlčnově zajíždí do Nového Města pozdravit sovětské vojáky.

 

Ukončení měsíce ČESKOSL.-SOVĚTSKÉHO přátelství 10. 12. 1976 byl organizován ve spolupráci SČSP, ZDŠ, NF, MNV a JZD a KSČ s celodenním programem. Sovětští vojáci zazpívali při kytaře sovětské písně, naše soubory předvedly národopisný program a pěkně zazpívali i pionýři naší školy.

ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

ČSČK ve Vlčnově v čele s předsedou s Dr. Ant. BĚŤÁKEM č. 856 má 214členů z toho 161 žen. V roce 1976 na úseku bezplatného dárcovství krve bylo získáno 46 dárců a za tuto činnost odměněno: 1 dárce - řetízek s kapkou, 5 dárců stříbrným odznakem a 10 dárců bronzovým odznakem. Na úseku pečovatelské služby procuje 5 pečovatelek. Členové ČSČK konali služby při různých slavnostech a ošetřili v roce 1976 225 osob - nejvíce z řad mládeže. Byly uspořádány dvě přednášky pro dospělé a dvě pro mládež - vždy doplněny poučnými filmy. Byl uspořádán pěkný ples ČSČK. O 25 mladých zdravotníků se starají členové ČSČK manželé VÁLKOVI. Připravili k vánocům pro staré, nemocné a opuštěné občany 100 upomínkových dárečků a také v domově důchodců v Buchlovicích předvedli kulturní program a předali důchodcům dárečky. Pomáhají ve sběru léčivých rostlin (477 kg), šípků, pomerančové kůry a makovic. V červnu se zúčastnili zdravotnické soutěže na BUNČI a získali ve dvou kategoriích dvě první ceny a jednu II.

V boji za MÍR ČSČK ve Vlčnově odeslal rezoluci Československému výboru ČSČK ke STOCKHOLMSKÉ VÝZVĚ.

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Výbor SRPŠ je 19ti členný s předsedou Tomášem BĚLOHLÁVKEM č. 238. Již v lednu podpořili částkou 1500,- Kčs lyžařský výcvik 7. tříd v Jesenících. V únoru ples SRPŠ, zájezd do Gottwaldova na divadlo a uspořádali přednášku "MLÁDEŽ A ALKOHOLISMUS." SRPŠ s ZDŠ organizují oslavu MDŽ, den učitelů a dětský karneval. V dubnu ZDŠ a SRPŠ uzavírá družbu s ZDŠ POBEDIM. V červnu uspořádán na stadiónu DĚTSKÝ DEN s pěkným programem čs. armády a seskoky výsadkářů. V říjnu další přednáška "MLÁDEŽ A KRIMINALISTIKA" s filmem. Ředitel školy podává zprávu o návrhu KOOPERACE VLČNOV-VELETINY a o zavádění nové školní soustavy - kde je plánováno, že děti budou chodit 1 rok do předškolní výchovy, 4 roky nižší zákl. školy, 4 r. vyšší zákl. školy, 4 roky střední a 4 roky VYSOKÉ. Proto se zavádí nové učební osnovy od I. tříd ZDŠ.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY

v čele s předsedou Josefem ZEMKEM č. 844 má 10 členů /žen 7, muže 3/. Stará se o 14 provozoven ve Vlčnově. Naše obec má 912 členů spotřebního družstva. V roce 1976 měl DV mimo svých povinnosti i závazek pomáhat při výstavbě kulturního zařízení - což čestně splnil. Dohlížecí výbor je složkou NF - kde je zastoupen s. Majíčkovou. DV během roku 1976 kontroloval všechny provozovny a jsou na dobré úrovni - až na pohostinství v SOKOLOVNĚ, kde je stále nevyhovující soc. zařízení a je zde již jen jedna pracovnice s. KONÍČKOVÁ Anna. Dobudováním a otevřením restaurace U KRÁLA dostalo se občanům překrásné možnosti pohoštění a začínají zde dobře vyvařovat obědy. Vedením byl pověřen s. HUSPENINA z Hluku. Dohlížecí výbor je zapojen v socialistické soutěži a v rámci okresu je na 3. místě a v soutěži o převzetí budov do socialistické péče dokonce na I. MÍSTĚ.

Československá strana LIDOVÁ

organizuje 135 většinou starších členů, předseda Ant. PEŠL č. 749. Členové odpracovali na víceúčelovém zařízení 3.500 hodin a na úklidu smetí na hřbitově 450 hodin. 8 členů se stalo čestnými dárci krve. V lednu uspořádali v sokolovně lidový ples a zájezd do Brna na LEDNÍ REVUE, pak zájezd do Východočeského kraje - PLZEŇ a PODKRKONOŠÍ a zájezd do divadla v Gottwaldově.

Český svaz CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

organizuje již jen 15 členů - předseda Josef KONÍČEK č. 584. Při ZDŠ Vlčnov je 1 pionýrský kroužek EXOTŮ veden s. uč. Ant. VÁLKEM č. 43 a Josefem KUČEROU č. 1040. Členové uspořádali v květnu přednášku o přípravě holubů na výstavu a v listopadu výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva. Na státní nákup dodali 1300 vajec, 5 kg ovčí vlny a 170 králičích kožek. Členové v roce 1976 chovali: 160 registr. holubů, 70 ks chovných slepic, 28 králíků a 150 ks exotického ptactva.

Čs. SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ A OVOCNÁŘŮ

se 17 členy s předsedou Janem MIKULCEM č. 553 a jednatelem Josefem KNOTKEM v roce 1976 doznalo značného vzestupu v činnosti a k podstatnému omlazení členské základny. Ke zvýšení odbornosti bylo uspořádáno 5 přednášek a v rámci vlčnovských slavností úspěšná výstava a ochutnávání vína v búdách. Rok nebyl příznivý. Jarní mrazy způsobily škody na vinné révě i v ovocných stromech - zůstalo jen málo švestek. Ještě větší škody nastaly následkem dlouhotrvajícího sucha - což způsobilo velký nedostatek zeleniny, cibule, okurek, brambor. Zatím co v roce 1975 organizace vykoupila pro FRUTU 8 vagónů OKUREK a nejméně 1/3 úrody zůstala na poli nevykoupena v roce 1976 jsme vykoupili jen 2 vagóny. Občané dovezli ze severní MORAVY asi 50 q jablek a kupovali i švestky na pálení slivovice. Zatím co v r. 1975 byla pěkná výstava ovoce, v r. 1976 nebyla žádná.

Čs. svaz VČELAŘŮ

s počtem členů 52 s předsedou Václavem VOZÁREM č. 845 a Vladislavem MOŠŤKEM 908 - jednatelem ve svojí činnosti neochabují. Mají 328 včelstev a v celost. soutěži v přívozu včelstev k zem. kulturám ze 103 soutěžících organizací se umístnili na 13. místě a v okrese získali I. MÍSTO. Uspořádali přednášku na téma JARNÍ ROZVOJ VČELSTEV. KURS PEČENÍ MEDOVÉHO PEČIVA absolvovalo 22 osob. Při ZDŠ vede včelařský kroužek V. Vozár. V rámci vyhlášení celost. soutěže šk. kroužků o ZLATÝ ÚL se náš kroužek s počtem 8 členů v Uh. Hradišti ze 13 soutěžících umístnil na 4. místě. Má 4 včelstva.

OSVĚTOVÁ BESEDA

pod vedením s. uč. Jiřího JILÍKA rozvíjela svoji činnost až do svého zrušení v XII.- 1976 - kdy se zakládá "KLUB SPORTU A KULTURY". Z nejdůležitějších akcí to byl 31. 1. krojový ples, 13. 3 velmi pěkná výstava dovedných rukou ve staré ZDŠ - kterou navštívilo 2000 návštěvníků. V roce 1976 na popud Slovácké JISKRY byla uspořádána soutěž ve zpěvu- amatérů "SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ" - "pod názvem zpívá celá dědina"- při dechovce vedené Ant. KONÍČKEM - uč. hud. školy. Přeplněný KINOSÁL 29/5 viděl a slyšel krásně zpívat 12 vlčnovských zpěváků a zpěvaček a vítězka Marie Mahdalíková písní "Nad naším je jasno" a Lidka Kašná-Ulčíková písní "Před naším je KŘÍŽEK" úspěšně reprezentují VLČNOV 18/9 v okresním kole ve sport. hale v Uh. Hradišti, kde Lidka Kašná z 20 soutěžících získala 6. MÍSTO. Pomáhalo soutěž organizovat i 30 krojovaných Vlčnovjanů.

Slovácký koštýř v Uh. Hradišti natáčel i Čs. ROZHLAS a TELEVIZE s velkým zájmem a úspěchem JÍZDA KRÁLŮ 6. června za účasti lidových hudeb a 600 členů souborů byla dobře připravena - Ročník 1958. Dopoledne dětské soubory pod názvem "Za naším huménkem" a odpoledne na stadiónu program "PÍSEŇ DOMOVA" bylo překrásným podíváním. Králem byl Mirek BORÝSEK z DOLNÍHO KONCE - žák 7. tř., č. 829. ÚČINKOVALY SOUBORY: BROZAN, RADOŠOV z Veselí, DOLINA ze St. Města, RADOVAN z Napajedel, Dolněmčan, SKUPINA Z POBEDIMI a VLČNOVJAN. Osvětová beseda uspořádala přednášku Dr. Pavelčíka "KROJE NA SLOVÁCKU". Velmi pěkné bylo vystoupení VLČNOVJÁNKU v tel. programu "VLAŠTOVKA" dne 17. 6., což nacvičil Ladislav PLESL a Jiří JILÍK. V červenci reprezentoval náš kraj VLČNOVJÁNEK na Mezinárodním pionýrském táboře v Seči u CHRUDIMI. Dne 15. 12. 1976 se konala v salónku "U KRÁLA" poslední schůze O.B. a dle usneseni rady MNV byl zřízen "KLUB SPORTU A KULTURY" - v čele s předsedou Dr. Ant. PLACHÝM č. 1075 za přítomnosti s. Jana SLOVÁČKA z ONV, ved. odboru kultury ONV s. VIŠENKOVÉ a ředitele OKS s. PTAČKA. Členům OB bylo poděkováno za jejich úspěšnou šestiletou činnost pod vedením uč. Jiřího Jilíka.

LIDOVÁ KNIHOVNA vedena s. Jilíkovou Marií č. 994 půjčoval a knihy 2x týdně, však od počátku roku 1976 patří pod střediskovou knihovnu v HLUKU ved. s. ONDRŮŠKOVÁ - kde je všechna evidence.

 

Ve Vlčnově dne: 10. února 1977

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download