Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1972

Rok 1972

 

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Po celý rok 1972 žilo lidstvo ve znamení očekávání míru a vzájemného pochopení. Sblížily se oba německé státy, obě části Koreje, jednalo se u zeleného stolu o ukončení války ve Vietnamu. Koncem roku se i v této nešťastné zemi ukazovaly reálné možnosti na ukončení dlouhé války a klidu zbraní. Lidstvo na celé zeměkouli přijímá tyto mírové tendence s pocity uspokojení. Je všem jasné, že jen v míru možno budovat štěstí a spokojenost, po kterém lidstvo touží.

V sobotu 27. května se při stavbě rodinného domku zabil člen MNV a komise pro výstavbu František Ondráček čp. 601, povoláním stavební technik. K neštěstí došlo při dopravě malty na lešení. Pohřbu se zúčastnilo ohromné množství Vlčnovjanů, kteří tak projevili svou solidaritu s pozůstalými. Poslanecký obvod poslance Frant. Ondráčka č. 25 nebyl už obnoven, ale byl rozdělen mezi obvody sousední.

Na pozvání ÚV KSČ a vlády ČSSR přijela v březnu na oficiální návštěvu stranická a vládní delegace Bulharské lidové republiky v čele s prvním tajemníkem ÚV BKS a předsedou státní rady BLR Todorem Živkovem. Ve čtvrtek 16. března uvítal tuto delegaci náš okres. Hosté přijížděli tohoto dne v 15,35 h. do Vlčnova směrem od Uh. Brodu, kam přijeli z Nivnice. Po hlavní silnici vítala je štafeta žáků ZDŠ. Celá automobilová kolona pokračovala na další cestě směrem k Hluku, Vlčnovem pouze projížděla bez zastávky.

V Praze se konal ve dnech 26. 4. - 28. 4. VIII. celostátní sjezd JZD. Z vlčnovského JZD se ho zúčastnili traktoristé Jiří Hauerland a agronom JZD a poslanec Sněmovny lidu Jan Kučera čp. 580.

V rámci osvobození Vlčnova navštívila obec delegace sovětských vojáků 27. dubna. Byli to 2 sovětští vojáci (poručík a desátník) v doprovodu tří čs. důstojníků. V místním kině měli se žáky ZDŠ besedu ve dvou sekcích: 1.- 5. roč. a 6.-9. r. V dotazích zajímali se žáci ponejvíce o životě na vojně a o jejich rodiče, z nichž mnozí osvobozovali naši vlast. Besedě byl přítomen předseda místní org. Svazu čs.-sov. přátelství Jan Křivda, předseda MNV Frant. Koníček a taj. MNV Fr. Koníček. Odpoledne pokračovala beseda sov. vojáků s pionýry ve škole. Hoši se zajímali především o sport a děvčata v srdečném rozhovoru si s vojáky zazpívala naše i ruské písně.

Přátelství mezi Němci z Dahlenu v NDR a Vlčnovjany se i letos dále prohlubovalo. Před Jízdou králů v pátek 19. května přijela do Vlčnova skupina 16 sportovců z Dahlenu, aby zhlédla tradiční Jízdu králů. Prohlédli si také okolní města. Na nocleh a stravu si je rozebrali místní sportovci. Němci se vrátili do vlasti v úterý 23. května. Vlčnovští sportovci oplátkou zavítala zase do Dahlenu, kde pobyli od čtvrtka 22. do pondělka 26. června.

Po vzoru dospělých navštívila se vzájemně také školní mládež. Výpravu žáků ZDŠ v počtu přes 30 pěveckého sboru vedla učitelka Soňa Konečná. Hostitelé je také zavedli do Lipska a Drážďan. V Německu se žáci zdrželi pět dní. Děti z Dahlenu přijely zase do naší obce ve středu 16. srpna. Dovezl je z Brna autem sportovců šofér Frant. Křapa a hned si je rodiče žáků rozebrali na nocleh a stravu. Vlčnovjané je zavezli také do Luhačovic, byli na Buchlově, v Buchlovicích, v Gottwaldově a na Mikulčině vrchu.

Svazácká organizace ve Vlčnově patří mezi nejlepší složky NF v obci. Její činnost se v r. 1972 zaměřila na budovatelské akce. Jako první úkol bylo vybudování klubovny. Díky pochopení MNV, který poskytl místo a materiální pomoc, byla adaptována část staré mateřské školy na klubovnu SSM a PO. Klubovny bylo poprvé využito při vlčnovských slavnostech a posloužila v nepříznivém počasí návštěvníkům Vlčnova jako útulná "Slovácká šenkovna". Z iniciativy výboru ZO SSM vznikly v JZD a podniku Vlčnovjan svazácké pracovní skupiny. Rozvoj pionýrské organizace a její činnost byl také jedním z úkolů v letošním roce. Svazácká organizace zajišťuje ze svých řad, bohužel jako jediná složka NF, vedoucí pionýrských oddílů a zájmových kroužků. Organizace KSČ zajišťuje ze svých řad lektory a stará se o ideově politickou výchovu členů svazu. V poslední době předal MNV do socialistické péče ZO SSM místní koupaliště. Svazáci s nadšením přijali tento úkol a vytvořili na koupališti příjemné prostředí, které chtějí příštím rokem zlepšit.

Okresní mírové slavnosti, jichž se zúčastnili i Vlčnovjané, se pořádaly v Uh. Brodě. V místě byly spojeny s oslavou osvobození, pořádanou v neděli 30. dubna o 15. h. v sále kina O významu májových oslav promluvil předseda OV NF MUDr. Kolomazník. Potom o 17,30 h. byl uspořádán májový průvod vesnicí, v němž jely 2 alegorické vozy JZD a 1 podniku Vlčnovjan. Ve čtvrtek 4. května uspořádala ZDŠ pod vedením uč. tělocviku Vlad. Pípala závody po vesnici a v úterý 9. května působil na mírových oslavách v Brodě soubor Vlčnovjánek.

V závěru roku se vzpomínalo dějinného významu 55. výročí vzniku socialistického řádu a 560. výročí vzniku SSSR jako prvního socialistického státu na světě. Obě tato výročí tvořila součást Měsíce čs.-sov. přátelství. V naší obci se v rámci Měsíce ČSSP uskutečnily následující akce.

Pondělí 6. 11 ve 12,45 h. - byla od MNV odstartována u příležitosti zahájení MČSSP Štafeta přátelství a míru, která nesla závazky našich pracujících k 55. výročí VŘSR a pozdrav sovětskému lidu.

Neděle 12. 11. v 15,00 h. - se uskutečnila v místním kině Slavnostní akademii k 55. výročí VŘSR s tímto programem: zahájení, státní hymny, pozdrav VŘSR, slavnostní projev, vystoupení dětí MŠ a ZDŠ, tělovýchovné vystoupení oddílu ZTV, kulturní vystoupení SSM, píseň práce.

Neděle 12. 11. v 17,00 h. - manifestační lampiónový průvod obcí za účasti složek NF, školy, mládeže a všech občanů s položením věnců k památným místům odboje.

Neděle 12. 11. v 18,30 h. - v kině filmové představení nového barevného sov. filmu Novomanželé.

Pátek 17. 11. v 19,00 h. - v kině Veřejná schůze občanů za účasti zástupců OV KSČ a ONV k uvedeným výročím, k místním budovatelským úkolům a informace Dohlížecího výboru Jednoty o dalším rozvoji prodejní sítě a služeb Jednoty v obci.

Neděle 19. 11. v 15,00 h. - uspořádala sociální komise MNV za pomocí složek NF a místních závodů v sále sokolovny Besedu s důchodci.

Sobota 25. 11. ve 20,00 h. - filmové představení sov. filmu v českém znění Král Lear.

Pěkným příkladem nevšední péče o lidi přestárlé byla v neděli 19. listopadu beseda s důchodci, kterou uspořádala sociální komise při MNV spolu se složkami Národní fronty. Již dlouho ve Vlčnově neviděli na schůzích takovou účast, jaká byla na této besedě, kde sál sokolovny byl naplněn starými lidmi do posledního místečka. Na 400 důchodců si přišlo pobesedovat o svých zájmech, také se pobavit, ba i zazpívat při vlčnovské dechovce. A pořadatelé je nezklamali. V úvodní části po zahájení předsedou NF Frant. Klabačkou vyzdvihl péči našeho státu o důchodce ved. odboru ONV Dr. Kučera, který také odpověděl dotazy stran sociálního zabezpečení. Přestože je dnes o důchodce dobře postaráno, přece tito přestárlí lidé, pokud jim to zdraví dovoluje, stále přispívají k výstavbě společnosti. Správně poukázal předseda MNV Frant. Křivda, že bez důchodců bychom ve Vlčnově těžko zvládli dané úkoly. Najdeme je na stavbě obchodního domu, při budování komunikací, za školní katedrou, v JZD si bez starých pracovníků nedovedou pravidelný chod výroby vůbec představit. Předsedkyně sociální komise Jiřina Matošková uvedla, že v obci z více než 750 důchodců potřebuje mnoho zdravotní pomoci. Jako milou pozornost nutno hodnotit práci Výboru žen, které pro důchodce připravily sousedské pohoštění při stolovém zasedání. K tomu finančně přispěly složky NF, JZD a podnik Vlčnovjan. O zábavní program se postaral divadelní kroužek Osvětové besedy scénkami "Jak sa Jura mosel oženit" a "Beseda na kládách". Konferoval - Vašek Klabačka. Nedivíme se, že s pásmem humoru zpěvu a za doprovodu hudby JZD se účastníci těžko loučili. Staří lidé si uvědomili, že se na ně ve stáří ani v nemoci nezapomíná, že na ně někdo myslí, o ně pečuje a jim pomáhá.

Letos 19. dubna zemřela nejstarší občanka Vlčnova Marie Bařinová čp. 300, narozená 7. 9. 1874. V ní měli Vlčnovjan naději, že se konečně dočkají stoletého občana. Po ní přebírá primát jako nejstarší Františka Vozárová čp. 906, která se letos dožila 95 let.

Letos v červenci byly namontovány na věži kostela ze všech stran nové bicí světelné hodiny. Jejich ladné zvuky rozlehly se po vesnici poprvé 27. července. Byly pořízeny z dobrovolných kostelních sbírek.

 

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

V dosavadním Komunálním podniku Vlčnovjan se během roku objevily určité ekonomické nesrovnalosti. Po delší revizi účetnictví byl od 1. října odvolán z funkce dosavadní ředitel František Zemek a ze závodu odešel na jiné pracoviště. Novým ředitelem byl jmenován Miloš Skřehota, dosavadní zaměstnanec Okr. průmyslového podniku Jarošov, bytem v Březolupech. I v organizaci Vlčnovjanu nastala poté změna. dnem 31. prosince skončil dosavadní Komunální podnik MNV - a závod se stal součástí Okresního průmyslového podniku. Jeho název zní: OPP Vlčnovjan. Nadále se v závodě pod Bočky vyrábí konfekční zboží, začalo se s výrobou panenek s občanským oblečením, další profese služeb zůstávají.

V rámci celostátní akce hledají se rezervy v neobdělané půdě, protože za posledních 20 let se výstavbou objektů JZD, továren i soukromých domů a sídlišť ohromné množství půdy zemědělství odňalo. Tak letos JZD Vlčnov rekultivovalo prostor "Hore hrušticú" (na hor. konci), na Újezdíkách (po levé straně silnice do Brodu), stromy pod Vinohrady a stromy v prodloužení záhumenky Jos. Zemka 638 vyklučovalo. Půda letos v JZD rekultivovaná činí 14 ha. Hledá se další neobdělaná půda, aby se intenzívně zpracovala.

V sobotu 21. října panoval ve Vlčnově čilý pracovní ruch při směně Národní fronty, a to dospělými i školáky. Občané pracovali na výstavbě obchodního domu, na stadiónu a v JZD, kam se kolektivně zařadili zejména myslivci a sportovci. Příkladně šla mládež. Už do ranního rozbřesku proudily po silnici dvojkolky, každá s několika žáky, kteří vezli nashromážděný sběr papíru a textilu do místní sběrny. Sešlo se ho pěkná hromada. Vedoucí sběrny Frant. Mudráková a navážila od žáků přes 1.200 kg papíru a 647 kg textilu. Nato se žáci ZDŠ zaměřili na další veřejnou prospěšnou práci, především sloužící ke zkrášlení okolí škol. Ti nejmenší vyčistili park od listí a nečistoty. Starší žáci se odpovědně zařadili k náročnějším úkolům. Hoši se odvážili planýrování podél silnice ke hřbitovu, jiní zpracovávali ve škole kompost, děvčata zase očistila a vyleštila po řemeslnících školní nábytek a různé zařízení. Národní směně přálo také počasí a nakonec i hudba rozhlasu MNV zpříjemnila všem radostné chvíle.

III. VÝSTAVBA OBCE

I letošního roku pokročila výstavba, z velké části prováděná dobrovolnými bezplatnými brigádami tzv. Akce "Z":

1. Vodovod. V půli března se začalo při pěkném počasí s pokračováním stavby vodovodu, a to trasou od Spolku nahoru, postupně na celý horní konec, Valu a od Zdravotního střediska k Vinohradům. Celkem se bagrem (bagrista Jos. Zemek 513) prohloubila trasa 5 km. V některých úzkých úsecích jako např. na Vale se pracovalo ručně do hloubky 130 cm. Do konce roku bylo nově zapojeno 50 zájemců, ponejvíce na místech s nouzí o vodu jako na Vale, vrch Horního konce, pod Vinohrady a na Hraničce. Hodnota díla představuje 1,5 mil. Kčs, z toho fin. nákladů 780.000 Kčs. Odpracováno 27.000 brig. hodin. Příštím rokem se má v díle pokračovat.

2. Prodejna Jednoty. V létě se začalo se stavbou okrajové prodejny Jednoty na místě zbouraného mlýna na dolním konci. Hodnota díla přestavuje 500.000 Kčs, fin. nákladů 400.000 Kčs, odpracováno do konce rok 5.000 brig. hodin. Do zimy byla stavba zhruba hotova a nouzově zakryta.

3. Kanalizace. Pokračovalo se v kanalizaci, a to v ulici Partyzánská a pod Vinohrady, celkem 300 m v hodnotě 90.000 Kčs, brigádnicky odpracováno 3,5 tisíce hodin.

4. Silnice pod kostelem. Již 22. března rovnal půdu Kučerova humna bagrista JZD Jiří Hauerland. Byla vybudována nutná silniční spojka od hlavní silnice pod kostelem ke hřbitovu a stadiónu. Otevřena byla na Jízdu králů. První pohřební auto jelo po této spojce při pohřbu Frant. Pavelky čp. 551 5. června. Hodnota díla spolu s chodníkem od přípojky k nové škole činila 50.000 Kčs, z toho fin. vydání 24 tisíc. Brigádnické hodiny dosáhly počtu 2.800, prováděné ponejvíce členy Spolku zahrádkářů a příslušníky Čs. strany lidové. Stavbu silnice řídil Josef Marášek čp. 603. Při silnici se rovněž spravila přilehlá kostelní zídka.

5. Silnice pod Bočky. Prodloužena byla silnice na dolním konci až k domku An. Eliáše. Hodnota 160.000 Kčs, fin. vydání 120.000 Kčs, odpracováno 3.200 brig. hodin.

6. Oprava rozhlasu. Byla provedena generální oprava rozhlasového zařízení po obci. Hodnota 60.000 Kčs, z toho fin. nákladů 42 tisíc, odpracováno 1.000 brig. hodin.

7. Přístavba šatny v kině. Již delší dobu se pociťoval nedostatek prostoru pro šatny při jevišti sálu kina. Šatna postavena byla v hodnotě 50 tisíc, z toho fin. vydání 35 tisíc, brigádnicky odpracováno 1.800 hodin.

6. Drobné stavby. Postavena železná lávka přes potok u nové školy, chodník přes Pusté pod Vinohrady a železná lávka přes potok u Šimona Kužely. Hodnota díla 67.000 Kčs celkem, fin. pohotovost z toho 25 tisíc, brigádnicky odpracováno 3.000 hodin.

Další drobné stavby:1. JZD - generální oprava výkrmny vepřů k ozdravění chovu. Přístavba vrátnice. 2. Oprava školy. Provedena fasáda dolní školní budovy podnikem Vlčnovjan v hodnotě 80.000 Kčs.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA

O výstavbu rodinných domků je stále veliký zájem u mladých lidí, mnozí jí dávají přednost před bydlením ve výškových panelových domech, jak vidíme v Brodě a Hradišti, kam od nás stále odjíždí za prací denně mnoho pracujících. Za tento rok se postavilo ve Vlčnově 17 rodinných domků, ponejvíce za hřbitovem, k Vinohradům a na Panském. Zaznamenáno bylo na MNV 65.000 brigádnických hodin, odpracovaných majiteli a rodinnými příslušníky na této soukromé výstavbě.

 

V. KULTURNÍ POMĚRY

U příležitosti výroční členské schůze JZD, která se konala 2. února ve Vlčnově, představil se vlčnovské veřejnosti obnovený národopisný soubor Vlčnovjan. Vznikl na sklonku minulého roku a jeho uměleckým vedoucím je Břetislav Mikulec. Tradiční Sedmikročka, Šátečkový, Sedlské a jiné tvořily základ pásma, které sklidilo zasloužilý potlesk. Mladý soubor, kterému vedení JZD přislíbilo veškerou pomoc, chce dál pokračovat ve své činnosti a přispět tak k rozvíjení národopisných tradic Vlčnova.

Pod názvem "Veřejný súd" se konala v sobotu 4. března estráda, věnovaná všem ženám a maminkám u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen. Po recitaci a zpěvu dětí ZDŠ následovalo pásmo zdramatizovaných povídek Galuškových a Strachotových. V mezičíslech zazpívali sólisté vlčnovské dechovky řadu pěkných lidových písniček, a to vše doprovodil veselým slovem lidový vyprávěč Vašek Klabačka. Připočteme-li k tomu pestrý vlčnovský kroj, vyjde nám opravdová lidová zábava, jakou naše vesnice tolik postrádají. Pořadateli byli český svaz žen a místní ochotníci.

Milou pozorností MNV a obětavostí vedoucího kina Josefa Koníčka uskutečnil se v půli července filmový festival. Každý večer po celý týden proudily dlouhé řady lidí, aut a motocyklů směrem ke sportovnímu stadiónu, kde v příjemném a pohodlném prostředí zhlédli diváci celkem sedm barevných širokoúhlých filmů světové pověsti. Stojí za povšimnutí, že při výběru repertoáru se přihlíželo k přání obecenstva. A ptáme, se jaký to byl program, jenž přitáhl tolik zájemců. Největší pozornosti se těšil sovětský historický velkofilm Waterloo, který v režii S. Bondarčuka zavedl diváky do doby Napoleonovy. Svým tajemným obsahem dovedly uchvátit Jáma a kyvadlo, Sicilský klan a japonský fantastický film Útok do neznáma. Pro ty, kteří hledali po práci chvíle obveselení, byl určen film Slaměný klobouk a francouzský Četník ve výslužbě, při kterých se stadiónem nesla vlna smíchu. Snad dobrodružný film Báječná Angelika svými náměty z úpadku velkoměstské morálky nenašel na vesnici ocenění.

Do osvětové a kulturní práce ve Vlčnově se velmi dovedně zapojil filmový kroužek při Osvětové besedě. Ustavil se z iniciativy tří nadšenců: Josefa Vozára čp. 818, ved. kina Jos. Koníčka a řed. ZDŠ Jana Koníčka v březnu 1970 a může se po dvouleté činnosti pochlubit pozoruhodnými výsledky. Už do vínku si kroužek vložil dva úkoly: zachytit ve filmu historickou přeměnu vesnice a zachovat na plátně lidové umění a vlčnovský folklór. Zásluhou podniku Vlčnovjan a přízní kult. ref. Josefa Zemka podařilo se kroužku zakoupit za více než 6 tisíc Kčs filmovou kameru 16 mm zn. Admira Elektrik s obsáhlým příslušenstvím. A tak jako první zkušební cestu zahájil natáčením dokumentárních záběrů budovatelského úsilí obce při 25.výročí osvobození. Velmi zdařile zvládl mladý kroužek záběry z Vlčnovských slavností, provedené částečně i v barvách. Zimní období bylo vhodnou příležitostí k zachycení starých zvyků, jako jsou dračky, lidové vyšívání u tetiček, předení na kolovrátku apod. Po prvních zdařilých úspěších rozšířilo se pole působnosti kroužku k různým spolkům a organizacím. Natáčel se pro školu Dětský den, otevření nové mateřské školy, Den tělovýchovy a budovatelské záběry u zahrádkářů, včelařů a Červeného kříže. Zvláště velmi úspěšné byly reportáže ze Silničního kongresu a Moskvané ve Vlčnově. Filmový kroužek se nezalekl žádných těžkostí, kterých bylo nemálo. Prodělal dětské nemoci jmenovitě v provádění ozvučení filmů a v záběrech s barevným provedením. Nalezl však plné pochopení a pomoci u kroužku Závodního klubu v Uh. Brodě i v gottwaldovských laboratořích. Pod vedením kameramana Josefa Vozára má mnoho chutí do další práce.

Jako každoročně i letos se pořádaly Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů a to ve dnech 19.-21. 5. V pátek 19. května večer vystoupili na národopisné akademii žáci ZDŠ pásmem "Jdu na slovácko krásné za doprovodu "Burčáků" z Míkovic. Hlavní pořad byl v neděli s průvodem od krále Frant. Josefíka č. 807 a poté na hřišti s přehlídkou národopisných souborů: Burčáci, Vonica z Gottwaldova, Vlčnovjánek, Vlčnovjan. Slavnosti řídila OB.

Osvětová beseda spolu se souborem Vlčnovjan a Svazem soc. mládeže připravily v červenci příjemné posezení u cimbálu a dechovky v prostředí vlčnovských búd pod názvem "Chodníček bělavý mezi vinohrady". Program: 9/7 - cimbálová muzika souboru Kunovjan s lidovým vypravěčem Vaškem Klabačkou. 16/7 - cimbálová muzika Burčáci z Míkovic s pásmem "Vlčnove, Vlčnove … " pěveckého sboru ZDŠ. 23. 7. - krojovaná dechovka JZD Vlčnov, vystoupení souboru Vlčnovjan 31/7 - hody s právem.

Svědky nebývalé události byli návštěvníci Vlčnova poslední červencovou neděli, kdy se slaví ve Vlčnově hody. SSM uspořádal společně se souborem Vlčnovjan slovácké hody s právem. Příprava hodů vzbudila velkou pozornost vlčnovské veřejnosti. Ve Vlčnově hody s právem totiž nemají tradici a konaly se tohoto roku poprvé. Přes mnohé pesimistické předpovědi dopadly dobře. Temperamentní průvod vlčnovské chasy, která vykročila za doprovodu muziky odpoledne ve 13 hod., ve kterém se zaskvěly sváteční kroje, sledovaly řady diváků domácích i cizích. Velkou zásluhu na skutečně důstojném průběhu hodových zvyklostí měli oba stárci A. Moštěk a R. Králíček a půvabné stárkyně L. Ulčíková a J. Májková. Vlčnovské hody s právem se tedy zdařily a chasa se rozhodla v této "nové tradici" pokračovat v příštích letech.

Osvětová beseda v čele se správcem, učitelem Jiřím Jilíkem připravila za spolupráce s MNV v budově staré mateřské školy vhodnou místnost pro budoucí vlčnovské muzeum. Za tím účelem vydala oběžník tohoto znění: "Vážení občané! Žádná jiná obec Moravského Slovácka se nemůže pochlubit krásnějším krojem, živější národopisnou tradicí. Přesto jsme svědky toho, že stále rychleji mizí doklady lidové umělecké tvořivosti z našeho okolí. Abychom dochovali pokud možno co největší množství dokladů nejen duchovní, ale i materiální kultury našich předků, část životního prostředí, které bylo kdysi součástí slováckého svérázu, chtěli bychom vybudovat ve Vlčnově muzeum. Záleží na každém z Vás, bude-li tato myšlenka uskutečněna. Na půdách, v komorách, ve stodolách i búdách se jistě najde dost předmětů hospodářského a domácího nářadí a náčiní, keramiky, textilií atd., které již dnes ztratily svůj význam a jsou odsouzeny k zániku. Často jsem svědky, že jsou tyto předměty jako nepotřebné ničeny. Přesto jsou tyto předměty pramenem a dokumentem života v dřívějších dobách, dokladem řemeslné a umělecké dovednosti našich předků a lidových tvůrčích schopností. Každý z těchto předmětů si zaslouží, aby zůstal zachován. Pro vzpomínku Vaši i pro poučení mladší generace. Kdo z dnešních mladých lidí ví, jak se žilo před třiceti neb čtyřiceti lety, jak vypadalo domácí zařízení, pec, jaké to bylo nádobí, jak se bydlelo? A proto nám pomozte. Vyhledejte tyto předměty a věnujte je muzeu. Péčí MNV je připravena místnost, ve které budou tyto předměty uloženy (ve staré mateřské škole vedle Čistírny) a po vykoupení slováckých chalup budou instalovány. Sbíráme předměty lidové řemeslné výroby, dříve používané v domácnosti i hospodářství, předměty umělecké i dekorační, jakož všechny předměty dokumentující vlčnovský folklór: keramiku, látečky a kubaně, vědérka, železňáky, trojnožky a jiné nádobí, hosp. náčiní jako cepy, dřevěné vidle, lopaty na obilí, na chleba, pekařské formy, formy na máslo, maslenky, dížky, výrobky ze slámy, ošívky, opálky, nářadí na zpracován lnu, krojové části, výšivky, šátky, obuv, obrázky na skle a další předměty. Předměty posílejte po žácích do školy, nebo je přineste přímo do muzea a v sobotu 21. října t. r. během dopoledne. Organizovaný sběr těchto předmětů provedou žáci ZDŠ tuto sobotu 21. října od 9.00 h. do 12,00 hod. Pomozte i Vy při vzniku muzea! Osvětová beseda ve Vlčnově, říjen 1972."

V rámci oslav osvobození a májových oslav uspořádala ZDŠ ve Vlčnově již II. ročník přespolního běhu "O pohár osvobození". Za účasti 90 závodníků pěti škol byly vybojovány na náročných tratích ve Vlčnově velmi dramatického boje s těmito výsledky: žáci mladší: A. Stloukalová, B. Slintáková, E. Vrágová; žáci starší: V. Šimek, M. Urbanec, k. Horák ; žákyně starší: M. Miklišová, J. Orlovská, Z. Balejová; dorostenky ml.: Z. Mikulcová, Z. Pospěchová, J. Pešlová, dorostenci ml.: V. Kovář, L. Horák, S. Trtek. Běhu se zúčastnily školy. ZDŠ Vlčnov, ZDŠ Kunovice, IV. ZDŠ Uh. Brod a I. ZDŠ Uh. Brod.

Již několik roků možno pozorovat ve vlčnovské kopané možno pozorovat ve vlčnovské kopané postupný úpadek, třebas podmínky na moderně vbudovaném stadiónu nabízejí všechny možnosti rozvinutého sportu. V jarním kole skončila vlčnovská kopaná, která hrála v I. A. třídě Středomoravské župy, skupiny B, na 10. místě mezi 14 soupeři (Kněžpole, Uh. Ostroh, Jalubí, Malenovice, D. Uh. Hradiště, Nivnice, T. Holešov, Štítná, Podvesná, Vlčnov, Ž. Prostějov, Bystřice, D. Holešov, Určice).

Po reorganizaci sportu byl Vlčnov zařazen do Jihomoravské župy, I. A. třída, skupina C, kde na podzim skončil mezi 14 soupeři na místě posledním (D. Uh. Hradiště, Staré Město Malenovice, Podvesná, Štítná, Slavičín, TJ Holešov, V. Klobouky, Kněžpole, Kunovice, Hulín, Jalubí, Nivnice, Vlčnov).

VI. RŮZNÉ

Letošní rok se vyznačoval znovu značným suchem, s omezenými dešťovými i sněhovými srážkami, bez větších mrazů. Začátkem roku se pohybovaly teploty kolem 0 °C, bez sněhové pokrývky, která se dostavila až 29. ledna, ale už 10. února natrvalo zmizela. Teploměr klesl pouze na - 15 °C a to 16. ledna. Začátkem března se oteplilo, 11. března JZD seje, 28. března už kvetou meruňky. Avšak jarní mrazík 29. dubna s - 3 °C a další chladné dny vyřadily květy hrušní a ořechů úplně, také jablek a švestek v dědině, ve Vinohradě zpola. Kromě toho mírný minulý podzim a zima měly vliv na rozšíření živočišných a rostlinných škůdců ovocného stromoví, nato zasáhlo jmenovitě fusikladium, takže vůbec nebylo hrušek, švestek a durancií průměrně, jablka vesměs znehodnocená, vinná réva plně nevyzrála. Teploty přes 30 °C se dostavily začátkem června, v červenci (nejvyšší 17. července + 34 °C) a poslední 16. srpna. Žně začaly v JZD 20. července, často přerušované přeháňkami a chladnem skončily 19. srpna, úroda obilovin průměrná, u řepy, která se začala sklízet 18. září, dobrá. První podzimní mrazík 6 října s - 2 °C už kulturním plodinám neuškodil. Zima koncem roku byla slabá s pouhými - 12 °C a to 30. prosince, úplně bez sněhové pokrývky, neboť slabý sněhový poprašek 26. října za dva dny zmizel.

V úterý 28. března o 11,45 h. houkala poplašná siréna. Hořela stodola na horním konci u Kašpaříků čp. 535. Střecha se propadla, uvnitř shořely hospodářské stroje.

Za vyprahlého letního dne 13. srpna hořel samovznícením ve 12,15 h. stoh slámy při objektech JZD na Žlebě. Bylo štěstí, že panovalo bezvětří, jinak byly ohroženy všechny objekty JZD, kde se po žních válela na zemi i ve vikýřích spousta slámy.

Ve čtvrtek 21. prosince hlásila siréna ráno ve 4,45 h. požár v místě. Hořela dolní hospoda. Od vadného komína se chytla střecha zadního sálu, který vyhořel a strop se propadl. Přední části hospody se podařilo vlčnovským, hradišťským a brodským požárníkům zachránit. Škoda se odhaduje na 70 tisíc, hostinec je majetkem Jednoty, spotřebního družstva v Uh. Ostrohu.

V noci na 10. května byla spáchána odvážná krádež v místním kostele. Podle zprávy týdeníku "Slovácká jiskra" ze dne 13. 9 1972 provedl ji mnohokráte trestaný Oldřich K. z Bílovic, narozený r. 1947. Když jeho společníka dopadla bezpečnost, prchl z domova a prostředky si opatřoval krádežemi. Svou první zastávku učinil ve Vlčnově. Odpoledne poseděl v místním horním pohostinství a přemýšlel, jakým způsobem by si ve Vlčnově opatřil peníze. Zrak jeho spočinul na blízkém kostele. V podvečer se zúčastnil májové pobožnosti a pak se podezřele procházel kolem kostela a pečlivě zkoumal, jakým způsobem by se dalo vniknout dovnitř. Nedaleko spatřil postavený žebřík a blízko něho krumpáč - tedy věci, které potřeboval. Svým chováním upoutal pozornost několika místních občanů, kteří na něho upozornili kostelníka Josefa Kučeru. Ten pak zajistil střežení kostela do 22. hodin. Když kolem kostela byl naprostý klid, hlídka odešla domů. Oldřich však přesto ještě téže noci si přistavil žebřík k oknu od zahrady, rozbil okno, spustil se i s krumpáčem do chrámu a namířil si to ke dvěma pokladničkám, upevněných na klekátkách u zpovědnic. V pokladničkách se nacházelo asi 220 Kčs, jež věřící darovali na opravu kostela. Dřevěné pokladničky byly vzácné starožitné památky. K. je krumpáčem rozbil a jejich zničením způsobil škodu nejméně ve výši 1.000 Kčs. Za 14 dní byl konečně při další krádeži zajištěn hlídkou Veřejné bezpečnosti a u soudu se shledal se svým partnerem. Senát Okresního soudu v Uh. Hradišti uložil Oldřichu K. trest odnětí svobody nepodmíněně na 3 roky. Současně byl zavázán k náhradě způsobené školy.

 

Ve Vlčnově 20. února 1973.

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download