Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1971

Rok 1971

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

V letošním roce se veřejnost a sdělovací prostředky zajímaly povětšině o oslavy 50. výročí KSČ, XIV. sjezdu KSČ a o volby do všech zastupitelských orgánů republiky. Ve Vlčnově se tyto celostátní události odrážely především zvýšenou veřejnou činností jak MNV, tak i jednotlivých složek Národní fronty.

Na pátek 30. dubna svolal MNV do sálu kina veřejnou schůzi k celoobecním oslavám osvobození Vlčnova, založení KSČ, spojené s předmájovým průvodem po vesnici. Už odpoledne v 15,15 h. nastoupili před MNV žáci ZDŠ k přespolnímu běhu. Závodily 4 kategorie, ze starších žáků zvítězil Stanislav Kolek z VIII. A třídy. Poté se v sále kina konala slavnostní schůze Závodního výboru a zaměstnanců podniku Vlčnovjan. Slavnostní projev k 50. výročí KSČ přednesl taj. ONV s. Pospíšil, znění dopisu pro ÚV KSČ přečetl řed. školy Jan Koníček. V zábavním programu vystoupila estráda brněnských umělců Ant. Michny se známou rozhlasovou zpěvačkou Šebetovskou.

Závazky k 50. výročí KSČ byly hlavním předmětem jednání při dalším plenárním zasedání MNV ve čtvrtek 24. června. Jednalo se jmenovitě o plnění tzv. Humpolecké výzvy, o výstavbě vodovodu a nové ZDŠ, plánu žňových prací a budovatelských akcí.

Se závěry XIV. sjezdu KSČ seznámil na 80 přítomných dalších plen. zasedání MNV 23. června taj. OV KSČ s. Slováček. Dalším bodem programu bylo řešení připomínek a schválení územního směrného plánu naší obce.

První přípravy pro volby se uskutečnily na plen. zasedání MNV ve čtvrtek 26. srpna. Schválení obvodních a okrskových komisí se provedlo na dalším plen. zasedání MNV 24. září. Na 100 účastníků volební schůze 29. října se seznámilo s kandidáty míst. výboru NF. K účastníkům promluvil MUDr. Kolomazník. Na posledním plen. zasedání MNV v roce 18. prosince byly po úspěšných volbách provedeny volby předsedy, místopředsedy, tajemníka a orgánů MNV.

Výsledky voleb do zastupitelských orgánů tj. do národních výborů, České národní rady, Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konaných v pátek 26. listopadu od 14-22 hod. a v sobotu následujícího dne v době od 7-14 hod. uvádím v připojeném přehledu.

Obec byla rozdělena do 31. volebních obvodů pro volby do MNV. Pro volby do Jihomoravského kraje patřil Vlčnov k vol. obvodu č. 118 se sídlem v Hluku, kam patřily obce: Boršice u Blat., Dolní Němčí, Nivnice, Vlčnov, Hluk.

Volební obvod a obvodní volební komise pro volby do ONV v Uh. Hradišti. Volební obvod č. 61 Vlčnov: předseda Mikulec Ant. 260, místop. Ulčík Stan. 193, taj. Ing. Ant. Pavelčík 933, členové: Zemková Anežka 644, Slinták Josef 840, Bařina Jan 759, Zemek Ant. 413. Volební obvod č. 62 Vlčnov: předseda Koníček Jan 934, místopředseda Ondrůšek Josef 104, taj. Kryštofová Jiřina 547, členové: Knotek Fr. 904, Libra Mir. 570, Králíček Jar. 813, Hauerland Jiří 424.


Kandidáti do MNV Vlčnov (dle jednot. vol. obvodů):

 

1.

Křivda Jan

čp. 690

80

78

100

KSČ

2.

Koníček Josef

360

67

67

100

KSČ

3.

Ulčíková Božena

692

78

78

100

KSČ

4.

Kovář František

955

75

71

97,3

KSČ

5.

Moštková Božena

958

76

74

98,7

KSČ

6.

Zemek František

885

82

80

99

KSČ

7.

Křivda František

643

71

71

100

KSČ

8.

Mikulec Josef

10

66

66

100

ČSL

9.

Matošková Jiřina

19

73

73

100

-

10.

Borýsek Josef

829

79

79

100

KSČ

11.

Chvilíčková Ludmila

578

78

78

100

-

12.

Pavelčík František

246

69

69

100

-

13.

Koníček František

452

70

70

100

KSČ

14.

Kužela Šimon

474

77

77

100

-

15.

Knotek Šimon

134

64

63

98,5

ČSL

16.

Křapa Karel

439

78

77

98,7

KSČ

17.

Kučera Jan

580

58

58

100

ČSS

18.

Zemek Josef

844

70

70

100

-

19.

Kučerová Pavla

954

76

76

100

-

20.

Bařinová Františka

115

70

68

99

-

21.

Zemek Josef

742

66

66

100

ČSL

22.

Pavelka František

169

82

80

100

-

23.

Klabačka Frant.

817

71

71

100

KSČ

24.

Klabačka Ant.

312

72

72

100

KSČ

25.

Ondráček Frant.

601

78

76

98,8

KSČ

26.

Mikulec Josef

64

74

74

100

ČSS

27.

Válek Antonín

43

81

78

100

-

28.

Ing. Beneš Jan

811

72

72

100

KSČ

29.

Vozár Josef

955

79

79

100

KSČ

30.

Chvilíček Frant.

649

69

69

100

ČSS

31.

Podškubková Božena

931

61

61

100

-

 

Kandidáti do ONV Uherské Hradiště:

1.    KIabačka František čp. 817

2.    Koníčková Božena čp. 279

 

Kandidáti do KNV:

1.    Kasper Alois, zást. ředitele učň. školy

 

Kandidáti do ČNR:

1.    Kůdela Josef, zam. KS Uherský Brod

 


Kandidáti Sněmovny lidu:

1.    Slováček Miloš, zam. Přesné stroj, Uh. Brod

2.    Kučera Jan, agronom JZD Vlčnov (za vol. obvod Bojkovice)

 

Kandidáti Sněmovny národů:

1.    Himl Antonín, předseda ÚV SSM, Praha

 

Ve volbách byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi pléna MNV 18. prosince (přítomen posl. KNV Alois Kasper) byli zvoleni: předseda, místopředseda, tajemník, Rada MNV, komise a Osvětová beseda. Schůzi řídil nejstarší poslanec MNV Jan Křivda.

 

Zvoleni jednohlasně:

Předseda: František Křivda, nar. 15/11 1922 bytem Vlčnov čp. 643

Místopředseda: Frant. Klabačka, nar. 21/5 1924 bytem Vlčnov 817

Tajemník: Frant. Koníček, nar. 17/2 1919, bytem Vlčnov čp. 452

 

Rada MNV v tomto složení:

 

1.

Křivda František, bytem Vlčnov, 643, pol. přísl. KSČ

2.

Klabačka František, bytem Vlčnov, 817, pol. přísl. KSČ

3.

Koníček František, bytem Vlčnov 452, pol. přísl. KSČ

4.

Kovář František, Vlčnov 955, pol. přísl. KSČ

5.

Kužela Šimon, Vlčnov 474, pol. přísl. bezpart.

6.

Zemek Josef, Vlčnov 844, pol. přísl. bezpart.

7.

Ing. Beneš Jan, Vlčnov 811, pol. přísl. KSČ

8.

Matošková Jiřina, Vlčnov 19, pol. přísl. bezpart.

9.

Mikulec Josef, Vlčnov 10, pol. přísl. ČSL

 

Komise pro služby, výstavbu a životní prostředí:

 

1.

Ing. Beneš Jan č. 811 - předseda - KSČ

2.

Klabačka Antonín 312 - místopřed. KSČ

3.

Borýsek Jan 829 - člen KSČ

4.

Knotek Šimon 134 - člen ČSL

5.

Kučera Jan 580 - člen ČSS

6.

Křapa Karel 439 - člen KSČ

7.

Ondráček František 601 - člen KSČ

8.

Mikulec František 485 - aktivista KSČ

9.

Tykal Josef 929 - akt. bezpart.

10.

Staroba Antonín 558 - akt. bezp.

11.

Chvilíček Josef 587 - akt. KSČ

12.

Knotek Josef 981 - akt. ČSL

13.

Zemková Marie 911 - zapisov. SSM

14.

Moštková Marie 930 - zapis. bezpart.

 

Komise finanční a plánovací:

 

1.

Kužela Šimon 474 - předseda bezpart.

2.

Mikulec Josef 10 - místop. ČSL

3.

Křivda Jan 690 - člen KSČ

4.

Ulčíková Božena 692 - člen KSČ

5.

Mikulec Josef 64 - člen ČSS

6.

Kryštof Ladislav 547 - akt. bezp.

7.

Jurčík Josef 338 - akt. bezp.

8.

Tinka František 178 - akt. SSM

9.

Loucký Jar. 388 - akt. bezp.

10.

Májíčková Marie 880 - zapis. KSČ

 

 

 

Komise pro veřejný pořádek:

 

1.

Kovář František čp. 955 - předseda - KSČ

2.

Koníček Josef 360 - místop. KSČ

3.

Chvilíček František 649 - člen ČSS

4.

Pavelka František 169 - člen bezpart.

5.

Zemek Josef 742 - člen ČSL

6.

Bařina Jan 759 - akt. KSČ

7.

Králíček Jaroslav 813 - akt. ČSS

8.

Rohlík František 764 - akt. KSČ

9.

Koníček František 858 - akt. bezp.

10.

Kovář Jarosl., ml. 91 - akt. ČSPO

11.

Zlínský Jan 1 - zapis. SSM

 

 

 

Komise školská a kulturní:

 

1.

Zemek Josef 844 - předseda bezp.

2.

Moštková Božena 958 - místop. KSČ

3.

Válek Antonín 43 - člen bezp.

4.

Bařinová Františka 115 - členka bezp.

5.

Kučerová Pavla 954 - členka bezp.

6.

Vozár Josef 953 - člen KSČ

7.

Mikulec Josef 553 - akt. bezp.

8.

Koníček Jan 934 - akt. KSČ

9.

Jilík Jiří 994 - akt. bezp.

10.

Křapa Karel 812 - akt. KSČ

11.

Knotek Pavel 619 - akt. SSM

 

 

 

Komise sociální a zdravotní:

 

1.

Matošková Jiřina čp. 19 - předsedkyně bezp.

2.

Podškubková Božena 931 - místop. bezp.

3.

Chvilíčková Ludmila 578 - člen bezp.

4.

Kučerová Pavla 954 - členka bezp.

5.

Ondrůšek Josef 979 - akt. bezp.

6.

Křapa Jarosl. 837 - akt. KSČ

7.

Pavelka Antonín 801 - akt. KSČ

8.

Křivdová Marie 690 - akt. KSČ

9.

Bobčíková Marie 709 - zapis. KSČ

 

 

Osvětová beseda: Jilík Jiří, předs., čp. 994 a dalších 11 členů

Sbor pro občanské záležitosti:Galušková Drah., předs. a dalších 6 členů

Komise pro mládež při ŠKK: Válek Antonín, předseda, čp. 43 a 4 členové

 

V sobotu 3. dubna při národní směně panoval mezi mládeží na ZDŠ neobyčejně čilý ruch. Přes 600 mladých lidí nastoupilo na svá stanoviště k veřejně prospěšné práci. Ti nejmenší přicházeli ze všech ulic obtíženi balíky starého papíru a hadrů. Čistý výtěžek věnovali k budování vesničky SOS. Ti věkově prostřední se dostavili s hráběmi, motykami a jiným nářadím do vlčnovského parku, který důkladně vyčistili a upravili. Žáci šesté a sedmé třídy si vzali za úkol upravit prostředí kolem školy. Osmým a devátým třídám připadl úkol vyčisti prostor zahrady a potoka pod horní školou. Když se v poledne žáci rozcházeli, doprovázela je hudba místního rozhlasu.

Letos v září se konal v naší vlasti XIV. světový silniční kongres pod záštitou federální vlády republiky. Kongresu se zúčastnilo na 2.000 delegátů z celého světa. Po skončení se uskutečnila i exkurze po silniční síti v ČSSR po 8 trasách. Jedna z nich probíhala i naším okresem, a to ve středu 22. září směrem od Veselí n./M. přes Uh. Ostroh, Hluk přes Vlčnov na Luhačovice. Ve Vlčnově byl pro účastníky exkurze připraven MNV folkloristický program; záštitu nad programem převzal ONV. Do naší obce přijely 3 plné autobusy účastníků exkurze (120 osob) o 13,30 h. Po krátkém uvítání na okraji Vlčnova odjeli účastníci k Vinohradům, kde jim v přírodě za búdami Podškubkovou, Chvilíčkovou a Kučerovou byl připraven program a při stolovém posezení v přírodě tradiční vlčnovská zabíjačka. Před účastníky defilovala vlčnovská Jízda králů s 5 králi letošní jízdy: Josef Koníček 130 v žen. kroji, dále Ant. Pravda, Frant. Koníček, Frant. Bařina a Jos. Vala. Nato vystoupil pěvecký soubor ZDŠ pod vedením učitelky Soni Konečné a tancovala vlčnovská mládež, vše krojované, za doprovodu Kučerovy kapely. Hosté se živě zajímali o náš folklór a fotografickými a filmovými záběry si tyto živé vzpomínky odnášeli do své vlasti. Odejeli do Luhačovic v 17,30 h., taneční veselí krojované vlčnovská mládeže se však protáhlo při teplém počasí dlouho do noci. Průběh těchto slavností zachytil na amatérském filmu filmový kroužek OB Vlčnov s amatérským kameramanem Josefem Vozárem, v barvách, 16 mm.

 

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Hospodaření v JZD:

 

Ukazatel:

r. 1969
(v tis. Kčs)

1970
(v tis. Kčs)

1971
(v tis. Kčs)

Výměra zemědělské půdy v ha

1.792

1.836

1.836

Výměra orné půdy v ha

1.690

1.729

1.729

Celková produkce

18.874

19.300

22.040

hrubá zemědělská produkce

16.109

17.304

19.837

z toho produkce RV

8.086

8.634

9.645

z toho produkce ŽV

8.023

8.670

10.182

Výnosy celkem

17.209

18.652

20.898

tržní zemědělská produkce

12.823

12.521

14.421

z toho: TZP rostl. výroby

4.980

3.934

4.752

z toho:TZP živ. výroby

7.843

8.587

9.669

Náklady na výrobu celkem

8.942

9.411

9.953

z toho: materiálové náklady

6.784

7.360

7.917

Mzdy celkem

5.401

5.602

5.945

příděl fondu výstavby

1.010

1.255

800

příděl SKF

-

170

200

splátky členům

200

132

194

hrubý důchod

8.267

9.241

10.735

hrubý zisk

2.865

3.639

4.790

čistý zisk

2.348

2.558

3.489

Hodnota základních prostředků

15.864

17.246

18.172

stav finančních prostředků

1.483

1.312

1.916

stav dlouhodobého úvěru

5.877

5.669

5.205

stav zásob provozních

9.206

10.237

11.232

Celková výroba obilovin v q

26.164

29.690

38.095

z toho: pšenice ozimá

13.252

13.366

17.746

z toho: pšenice jarní

2.986

2.243

1.150

z toho: ječmen

6.802

6.964

10.005

z toho: směsky

1.772

1.275

2.305

z toho: kukuřice

1.352

5.342

6.889

Osevní ploch obilovin v ha

938

993

998

Užitkovost ŽV: počet narozených telat

476

466

449

hynutí telat

27

21

22

prům. denní dojivost

6,79

6,95

8,23

prům. počet krav

439

430

435

celková výroba mléka

1,083.356

1,093.399

1,305.921

Počet narozených telat

2.569

2.394

2.744

hynutí selat

241

303

390

stav skotu celkem

1.163

1.278

1.272

z toho krávy

430

450

453

stav prasat celkem

1.474

1.326

1.595

z toho prasnic

129

133

87

prům. přírůstek u skotu

0,582

0,586

0,634

prům. přírůstek u prasat

0,495

0,497

0,477

 

 

 

Letos bylo celkem v JZD oseto na 838 ha:

pšenice.... 507 ha

ječmen 267 ha

směsek 64 ha

 

Namláceno obilí celkem 31.206 q

pšenice 18.890 q

ječmene 10.005 q

směsek 2.305 q

 

Průměrně z 1 ha namláceno 37,20 q:

pšenice 37,- q

ječmen 37,45 q

směsky 36,- q

Celá plocha 838 ha byla sklizena 7 kombajny, denně se namlátilo průměrně 20 vagónů.

 

Na státní nákup dodáno:

plán........... 130 vagónů

dodáno........... 137 vagónů

Do 1. září sklidila se z polí sláma.

 

Okresní zemědělské sdružení v Uh. Hradišti vyhlásilo letos v okrese soutěž v podzimních pracích, v nichž vlčnovské JZD čestně obstálo. U řezaček dosáhl nejlepšího výkonu z Vlčnova Ant. Adámek, který pokosil 140 ha silážní hmoty. Při sklizni kukuřice získal prvenství v okrese Josef Koníček, který sklidil kukuřici na zrno z plochy 208 ha, z toho 116 ha v JZD Vlčnov, 36 ha v JZD Nivnice a 54 ha v JZD Boršice u Blat. Též v zimní orbě se Vlčnovjané vyznamenali na kolových traktorech zn. Kirovec, což provedly na 943 ha. Kromě toho byla vyhodnocena soutěž o nejlepší kolektiv dojiče. V první skupině hodnocení dosáhl nejlepšího výkonu kolektiv dojiček ve složení: Moštková Michalčíková, Koželuhová, Zemková, Kučerová a Šobáňová, který dosáhl průměrné dojivosti 10,17 litru mléka.


III. VÝSTAVBA OBCE

I letos se úspěšně pokračovalo v budovatelském úsilí akcí "Z". Provedeno bylo:

1. Veřejné osvětlení výbojkové - dokončení po obou hlavních silnicích v obci. Celková hodnota díla obnáší 600.000 Kčs.

2. Stavba mateřské školy - dokončení k 1. září, kdy byla otevřena. Hodnota díla 750.000 Kčs (včetně kuchyně pro 60 dětí).

3. Kanalizace za hřbitovem - provedli sami občané, MNV dal potrubí a odbornou práci.

4. Nové vozovky - přes Pusté, k mateřské škole, na Žlebě k Benešovým; vše v délce 500 m, hodnota díla 150.000 Kčs.

5. Obřadní síň - dokončení; do provozu dáno o velikonočních svátcích. Hodnota díla 150.000 Kčs.

6. Vodovod - položeno potrubí od kostela ke Spolku. Od min. vodního hospodářství uvolněno 300 tisíc.

Kromě akcí "Z" dále bylo v roce vybudováno:

1. Čtyřbytovka při brodské silnici pro zaměstnance podniku Vlčnovjan a učitele. Stavěno ze státních prostředků, stavbu provedla stavební skupina Vlčnovjan.

2. Šestibytovka JZD - dokončena v zahradě starého dvora

3. V podniku Vlčnovjan vybudováno: a) Autoservis - na dolním konci b) Kožešnictví - ved. Jan Pešl s 9 zaměst., v objektech za kinem.

Letošního roku se u kostela provedla řada stavitelských úprav, které podstatně zlepšily vzhled kostela a okolí při návsi. Byly to: oprava fasády kostela, vodovod a kanalizace, oprava zídky a dláždění kolem kostela, veřejné záchody při zdi u farské zahrady. Tyto práce se prakticky prováděly po celý rok hned po skončení zimního období. V sobotu 24. dubna stojí kolem kostela trubkové lešení připraveno k zahájení prvních prací, a tak to postupně pokračovalo až do zimy.

Při této rekonstrukci bylo také na věži kostela pořízeno 5 nových zvonů, které se slavnostně instalovaly v neděli 26. září. K tomu účelu vyšel průvod od Spolku, kde před Zemkovým 720 na platoňáku stály 2 těžší zvony a před sousedovým Šobáňovým 3 menší. Za zvuků obou vlčnovských kapel odvezli zvony vozkové, od Zemků Kašpařík 103 a od Šobáňů Frant. Tomala. Průvod doprovázely mladší a starší družice ve svátečním kroji. Slavnostní svěcení se symbolickými poklepy u kostela provedl vlčnovský rodák, farář v Kyjově, Msgre. Josef Moštěk. Instalaci zvonů, vytažení po kladkách prováděli ihned cizí odborníci za pomoci vlčnovských požárníků. První zvuky nových pěti zvonů zazněly téhož dne o 15,30 hod. při slavnostním Te deum. Všechny pomocné a částečně i řemeslnické práce prováděli po celý rok farníci brigádnicky zdarma, ponejvíce příslušníci strany Lidové, která byla iniciátorkou všech akcí. Veškeré vydání za zvony, materiál a odborné síly, bylo uhrazeno v hodnotě několika set tisíc vlčnovskými občany, převážně z řad věřících. Příštím rokem se má na dalších kostelních úpravách pokračovat.

 

VI. HMOTNÁ ÚROVEŇ

V minulém roce byla ve Vlčnově a okolí abnormální úroda trnek a durancií, jakou pamětníci ještě nezažili. Trnky se obíraly až do listopadových dnů, někde zůstaly i nesklizeny. Snad v každém domě měli kvas připravený pro pálení slivovice. Bylo těžko sehnat kádě, z nouze sypali lidé trnky do igelitových pytlů; kdo mohl, prodal své přebytky i pod cenu, která se pohybovala od 120 - 70 Kčs/1 q. Ve vlčnovské pálenici na Žlebě měla vedoucí pí Anežka Moštková velmi ztíženou práci, neboť podobný nával přihlášek ještě nepamatovala. Slivovice se pálila ve dne v noci od 20. října 1970 do 26. dubna 1971. Vypáleno bylo celkem 32.418,13 l alkoholu tj. 63.651 litrů slivovice o síle 51% alkoholu. Stát získal z poplatků za pálení 2,366.523,50 Kčs. Kvasů bylo zpracováno 6.390,40 q tj necelých 64 vagónů. Na této výrobě se podíleli zhruba místní občané 80%, přespolní 20%. Celkem bylo podáno k pálení slivovice na 3.000 přihlášek. Zato letošní rok byl pravým opakem předešlého. Zjara se sice ukazovala slušná násada modrého ovoce, ale jarní mrazíky a deštivé počasí v době květu způsobily, že v celém Vlčnově byla úroda modrého ovoce na 95% zničena. Pálení slivovice však vyřazeno nebylo. Staletou tradici však mnozí nechtěli porušit, nakoupili si trnek z výše položených obcí pod Javořinou a na Slovensku, a tak se i letos pálila slivovice zase, i když v omezené míře před vánocemi práce skončily.

V. KULTURA

Letošní Jízda králů se konala v neděli 30. května s obvyklým programem. Králem byl Josef Koníček čp. 130, jezdců 22. Měsíc před jízdou králů v pátek 30. dubna se letos zase konala tisková konference na MNV. Zúčastnily se jí brněnské deníky Rovnost, Svobodné slovo a rozhlas, reprezentované 3 zástupci (2 muži a jedna žena). Rokovali na MNV s orgány lidové správy a veřejnými činiteli o národopisných i hospodářských otázkách obce Vlčnova.

Družba Vlčnova se slovenskou obcí Závažie a Trenčín, která se v minulých letech úspěšně rozvinula rozšířila se letos i mezi školní mládež. Žáci vyšších ročníků ZDŠ se především pochlubili dobře nacvičenou divadelní hrou "Zapomenutá studánka", kterou pod vedením učitelky Marie Mudrákové předvedli nejprve ve Skalici na Slovensku. V dětském představení vystupovalo celkem 21 školáků a dva dospělí z řad vlčnovských divadelních ochotníků. Oba, Frant. a M. Bobčíková, s příkladnou ochotou a pochopením dovedli se přizpůsobit dětskému kolektivu. Dětský divadelní program doplnila uč. Soňa Konečná pěveckým kroužkem. Slibní úspěch povzbudil mladé divadelníky k repríze, tentokráte v Závažie. V obou slovenských místech se divadlo vlčnovských dětí velmi líbilo. Po skončení představení zůstaly děti v srdečné besedě. nerozloučily se však natrvalo. Živá korespondence, která se z přátelského setkání rozvinula, ukázala, že družba mezi českými a slovenskými dětmi zapustila hluboko kořeny.

Ve Vlčnově probíhal začátkem června zase po celý týden filmový festival. V krásném prostředí sportovního stadiónu přihlíželi domácí i přespolní diváci celkem 7 širokoúhlým filmům světové pověsti. Největšímu zájmu se těšily poučné velkofilmy Spartakus a Osvobození, svým jadrným humorem obveselily filmy Četní se žení, To je ale bláznivý svět a Svatby pana Voka.

V rámci mezinárodních pamětních dnů boje proti fašismu pozvali do školy přímého účastníka, vězně koncentračního tábora v Buchenwaldu, občana naší obce Miroslava Koníčka. Zajímavou formou vyprávěl žákům o svém uvěznění v Buchenwaldu, Bergen-Belsenu a Neuengamme u Hamburku, o těžké práci, hladu a hrůzách, které prožíval spolu s tisíci jinými vězni. Poslední období války, kdy už byl Vlčnov osvobozen, prožíval ty nejstrašnější dny na moři, na hořící lodi Cap Arcona. Z dvanácti tisíc se jich zachránilo jen tisíc a on byl mezi těmi šťastnými, kteří se mohly vrátit do své rodné obce. Žáci s velkým zájmem sledovali jeho výklad doplněný fotografiemi, články z novin a osobními doklady, které mu z táboru zbyly. Na závěr besedy mu žáci poděkovali kytičkou, kterou tento statečný a skromný člověk přijal s dojetím.

Začátkem letošního školního roku 1. září byla otevřena nová budova mateřské školy ve Vlčnově, jejíž výstavba vzbudila nápadnou pozornost v dalekém okolí. Je to nový typ montované panelové stavby, kterou vyrobil Dřevopodnik z České Lípy, postavené na betonových základech. Má dvě učebny pro 60 dětí, k nim pak patří dvě odpočívárny. Nemocným dětem slouží zvláštní izolační místnost, další dvě pak jsou určeny pro sklady, pomůcek. Široká okna obrácená k jihu a ústřední topení jistě život naší předškolní mládeže zpříjemní. Stavbu prováděl MNV pod odborným dohledem podniku Vlčnovjan, který má velikou zásluhu o její uskutečnění. Kromě čtyř stálých pracovníků důchodců postavila se budova brigádnicky a v akci "Z", a to za jeden rok. Celkem 7.500 hodin zdarma odpracovaných, povětšině rodiči žáků, svědčí o nadšeném budovatelském úsilí Vlčnovjanů. také poslanci přispěli 450 a myslivecké sdružení 180 hodinami.

Na svoji moderní výstavbu nebyla budova nikterak nákladná. Z celkového vydání 540 tisíc Kčs přispěla mateřská škola ze svého rozpočtu jen částkou 25 tisíc, ostatní dotoval okres. Ten také věnoval škole k vnitřnímu vybavení ledničku a elektrický sporák v hodnotě 8 tisíc, podnik Vlčnovjan pak přidal na ústřední topení a JZD přidalo 15 tisíc, Dohlížecí výbor Jednoty 5 tisíc Kčs. A tak společným úsilím a vzácným pochopením jak občanů vlčnovských, tak i školských úřadů, mohl MNV ve Vlčnově za necelý rok 4. srpna předat tuto moderní budovu mateřské školy veřejnosti. Slavnosti se zúčastnil předseda školské a kulturní komise s. Majíček, který od vedoucího stavby Koníčka přejal klíče, a symbolicky přestřihl vstupní pásku, načež se děti z mateřské školky v krátkém kulturním vystoupení do života nové školy uvedly. A že škola skutečně vyhovuje plně dnešním náročným požadavkům, o tom svědčí četné exkurze zájemců jako z Polešovic, Šumic i z dalekých obcí, kde o podobnou výstavbu mají zájem. Šedesát děti i osm zaměstnancům nové mateřské školy s ředitelkou s. Hahnovou budou rádi vzpomínat na letošní začátek vyučování, kdy místo staré zchátralé budovy zahájili v krásném, zdravém a příjemném prostředí.

Ve středu 29. září zavítala do Vlčnova skupina sovětských turistů, která byla v naší vlasti na přátelském turné. Bylo to 32 zaměstnanců závodu na kožešiny poblíž Moskvy, povětšině žen (24 žen a 8 mužů). Byli přivítáni na MNV, načež v sále kin shlédli filmové folkloristické záběry, natočené fil. kroužkem Osvět. besedy. Poté odešli sovětští hosté do sokolovny, kde je přivítal za Svaz přátel čs.-sovětského přátelství předseda Jan Křivda. V družné zábavě při vlčnovské muzice se hosté zdrželi ve Vlčnově dlouho do noci, načež odjeli na nocleh do Gottwaldova.

Ve dnech 29. července až 2. srpna byli hosty TJ Vlčnov sportovci z Motor Dahlen z Něm. demokratické republiky. Tím oplatili němečtí hosté Vlčnovjanům návštěvu z minulého roku. Němci přijeli do Vlčnova v počtu 40 osob ve čtvrtek 29. července o 19. hod. autobusem TJ Vlčnov, řízeným šoférem Frant. Křapou. Zastavili na MNV, odkud se po přivítání odebrali v průvodu za doprovodu Kučerovy kapely do sokolovny. Tam byla večeře s tancem a přátelskou besedou. Pozdě v noci odjeli na nocleh do Slavkova.

V neděli 1. srpna vyvrcholila ve Vlčnově sportovní družba. Hosté si za svého pobytu prohlédli četná zajímavá místa v našem okrese a byli u nás velmi spokojeni. Sportovní punc dala návštěvě neděle s několika mezinárodními střetnutími. Po nezbytném fotografování se střetli nejdříve senioři domácích se svými hosty z NDR. Ti vyhráli 3: 2. V přestávce patřil srdečný potlesk diváků i gratulace prvních celků Vlčnova a Dahlenu mladým žákům, kteří převzali z rukou předsedy OV ČTO Stanislava Mikuláška diplom a přebornické odznaky za vítězství v okresním přeboru a za postup do župy.

Snad právě tito chlapci, přivedou vlčnovskou kopanou na místo její bývalé slávy. "Áčko" to chtělo dokázat i v zápase s německými fotbalisty, kteří hrají na úrovni naší župy. Vlčnovjané zahráli velmi dobře a porazili Motor Dahlen 4: 1. Branky vstřelili: Josefík, Horňáček, Šobáň a Pavelčík. Za Dahlen skóroval Thomas.

Pěkné sportovní odpoledne uzavřel stejně hezký taneční večer, který udělal tečku za akcemi mezinárodní družby mezi našimi a německými fotbalisty. Němečtí hosté se rozloučili se svými hostiteli a se všemi Vlčnovjany místním rozhlasem v pondělí o 16. hod., načež odjeli do vlasti.

Odbor kopané TJ Vlčnov vykazoval letos znovu slabší výsledky. Muži se v I. A. třídě, skupiny B, umístili v červnu na 9. místě mezi 14 soupeři Středomoravské fotbalové župy. V podzimním kole klesli dokonce na místo 12 mezi mužstvy v pořadí: Uh. Ostroh, Kněžpole, Jalubí, Dukla Uh. Hradiště, Nivnice, Malenovice, Holešov, Bystřice, Žel. Prostějov B, Štítná, Podvesná, Vlčnov, Du. Prostějov, Určice.

V. RŮZNÉ

Počasí letošního roku se vyznačovalo velkými letními teplotami a nedostatkem vodních srážek. Začátek roku se dostavil s menšími mrazíky a slabším sněžením. Mrazy dostoupily vrcholu 5. ledna s - 20 °C, koncem ledna se povážlivě oteplilo (31. ledna + 12 °C), takže vylétaly včely. Sněhu bylo málo a 10. února trvale zmizel z polí. Nová mrazivá vlna se dostavila začátkem března (5. března - 16 °C), ale kol prvního jarního dne se značně oteplilo (21. března +20 °C), 22. března JZD všeobecně selo. Jarní mrazíky (15. dubna - 3 °C), studený a deštivý červen měly zhoubné účinky na opylení stromů a révy. Modrého ovoce v celém Vlčnově téměř nebylo, hroznů čtvrtina normální úrody. Dne 8. července skončilo měsíční deštivé počasí a nastalo období velkých letních veder v červenci a srpnu, převážně přes 30 °C s vyvrcholením + 34 °C ve dnech 1., 3., 7. a 15. a 22. srpna. Žně, které se vydařily, začaly 22. července a trvaly do 11. srpna. Nastalým suchem lidé na horním konci, na Cigánce a u Dvora neměli ve studnách vody, ovoce padá suchem. Nepršelo vůbec od 8. července do 27. srpna, ale i podzim byl suchý a teplý. První sníh se dostavil 17. října v podobě poprašku (- 5 °C), druhá vlna mrazíků v půli listopadu (21. listopadu - 8 °C), sněhová pokrývka 30. listopadu úplně roztála. Počasí se oteplilo, bez sněhu a mrazu se udrželo až do posledního dne v roce (23. prosince + 12 °C).

V noci z 23. na 24. března volali z Vlčnova do Uh. Hradiště Veřejnou bezpečnost. V místní prodejně samoobsluhy Jednota při brodské silnici nalezli v I. patře zastřeleného neznámého muže. U sebe měl dopis na rozloučenou pro svoji rodinu. Vedle mrtvého ležela pistole ráže 6,35 mm. Zjistilo se, že jde o 40letého Miroslava Gavalce z Vlčnova, ženatého, bytem v Karviné. Noviny přinesly jen zprávu, že "motiv sebevraždy a otázku, proč se zastřelil právě při krádeži, objasňují kriminalisté".

Letos došlo v obci ke dvěma menším požárům. V neděli 21. března houkala siréna o 15. hodině. Hořelo Boří, pohotovost požárníků však zabránil dalšímu rozšíření ohně v lese.

Ve středu 14. dubna hořelo v JZD o 16. hodině. Lehla popelem ocelokůlna ve starém dvoře. Býci byli z místa požáru zavčas vyvedeni.

 

Ve Vlčnově 28. února 1972.
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download