Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1970

Rok 1970

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Tohoto roku 1970 pokračovalo konsolidační úsilí naší společnosti pod vedením KSČ. Dne 28. ledna byla uvedená nová federální vláda ČSSR s předsedou Lubomírem Štrougalem. Koncem dubna žila celá obec i kraj ve znamení 25. výročí osvobození sovětskými a rumunskými vojsky, která vítězně vtáhla i do naší obce ráno 27. dubna 1945. Vztahy k Sovětskému svazu byly upevněny uzavřením "Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR", podepsané v Praze 6. května 1970.

Letošního roku byly jak ve funkci předsedy MNV, tak u jednotlivých členů značné změny.

Dosavadního předsedu MNV Františka Janču, který byl od ledna ve stavu nemocných, zastupoval náměstek předsedy Josef Borýsek č. 829 do 1. března, po něm převzal funkci úřadujícího předsedy dosavadní předseda školské a kulturní komise Josef Zemek čp. 844. Náměstkem se stal poslanec Frant. Klabačka čp. 817. Za odstupujícího býv. předsedy Frant. Janči, který se vzdal také funkce poslance v MNV, zvolilo plénum MNV 31. července na návrh Národní fronty a výboru KSČ podle zák. č. 117/69 za poslance Františka Křivdu čp. 643 a současně jej zvolilo předsedou MNV s platností od 1. srpna 1970.

Dlouhé volební období (od r. 1964) a také jiné důvody vedly mnohé poslance k rezignaci, takže novými volbami v patřičném obvodě museli být zvoleni poslanci noví. Již koncem minulého roku se vzdali členství v MNV Jan Křapa 591 a Jos. Ondrůšek 104. Dne 21. května resignovali na poslanecký mandát Josef Borýsek a Božena Bařinová čp. 820.

Na uvolněná místa poslanců MNV byli zvoleni tito noví poslanci, schválení plenem MNV 5. června:

 

Jan Křivda

čp. 690

za zemřelého Ant. Eliáše

Frant. Kužela

čp. 692

za Josefa Borýska

Josef Mikulec

čp. 10

za Frant. Koníčka

Stanislav Kovář

čp. 101

za Josefa Ondrůška

Josef Mikulec

čp. 64

za Jana Maráška

Frant. Chvilíček

čp. 649

za Annu Knotkovou

Frant. Kovář

čp. 955

za Jana Křapu 591

 

Letos znovu postavila místní organizace Českého červeného kříže vánoční strom nad MNV. V pokladničce pod stromem se vybralo 2.000 Kčs. Z větších darů věnovalo JZD 300 Kčs, podnik Vlčnovjan 200 Kčs, Myslivecké sdružení 150 Kčs, Čs. strana lidová 150 Kčs, Čs. strana socialistická a Sdružení rodičů po 50 Kčs, místní organizace ČČK 514 Kčs. Peníze byly určeny pro zmírnění nešťastného osudu dětí při budování vesničky SOS.

Družba mezi Vlčnovem a slovenskou obcí Závažie se stále prohlubuje, obě obce se vzájemně poznávají na poli hospodářském i kulturním. Ochotnický soubor ze Závažie se nám představil hrou "Kamenný chodníček", uspořádanou v sobotu 14. března v kinosále při přeplněném hledišti. Na oplátku zajeli ochotníci z Vlčnova od vedením režiséra Jaroslava Moštka 21. 3. do Závažie s estrádou "Smějte se s námi". V rámci oslav osvobození Závažie vystoupil tam 25. dubna náš soubor "Vlčnovjan" a krojovaná hudba JZD, načež zástupci povážské obce navštívili Vlčnov o dva dny poté pří oslavách místních oslavách osvobození.

U příležitosti 100. narozenin V. I. Lenina uspořádala místní organizace KSČ dne 21. dubna v kinosále vzpomínkovou oslavu. O Leninově významu promluvil řed. školy Jan Koníček, poté promítnuty dva krátké filmy o Leninovi a film "Neznámá, malá země". Přítomno bylo 40 osob.

V neděli 26. dubna, v předvečer osvobození Vlčnova rumunskými vojsky, připravila se obec k důstojné oslavě. V 16. hod. vyšel od MNV slavnostní průvod vesnicí směrem na horní konec k Láskovému a zpět na hřbitov, přičemž byly položeny kytice u pamětních desek obětí války: poručíka Frant. Pavelčíka čp. 68, bří Zemků na nové škole, umučených Orlů v kinosále a u pomníků u staré školy a padlých Rumunů na hřbitově. V průvodu jsme viděli školní mládež s praporky, krojované členy Myslivecké společnosti, 2 kapely (Kučerova, Kašpaříkova), členy MNV a veřejné pracovníky.

Po průvodě pokračovala vzpomínková oslava v kinosále za účasti rumunského velvyslance, dvou vojáků sovětské armády a zástupce ze slovenského Závažie; ostatní občanstvo obsadilo polovinu sálu.

Shromážděné přivítal předseda Národní fronty Fr. Zemek. Po kulturní vložce, kterou připravila ZDŠ (pásmo žaček VIII. tř. Haluzové, Koníčkové a Dvořákové) ujal se slova hlavní řečník předseda JZD posl. Frant. Šik. Ve svém procítěném proslovu ocenil hrdinství našich osvoboditelů a poklonil se památce obětí za naši svobodu. Rumunský mluvčí v českém projevu vzpomněl rumunských vojáků, kteří před 25 lety osvobozovali náš kraj a z nichž mnozí se do své vlasti nevrátili. Jménem rumunského lidu popřál našemu lidu hodně úspěchů v budování naší krásné vlasti. V krátkém projevu ocenil přítomný sovětský major, jako další řečník, význam družby čs.-sovětského přátelství a zakončil provoláním slávy Komunistické strany Sov. svazu a Komun. strany Československa. Po zdravici zástupce ONV Kocmana předal MNV ve Vlčnově svými představiteli úřadujícím předsedou Jos. zemkem a taj. Frant. Koníčkem u příležitosti 25. výročí vyznamenaným občanů pamětní medaile. Jsou to občané: Karel Křapa, Marie Májíčková, Josef Hruboš, Jan Chvilíček, Frant. Klabačka, Frant. Zemek, Frant. Koníček, Frant. Janča, Jan Vacula a Šimon Kužela.

Čestné uznání obce k tomuto výročí obdrželi: Lad. Ryšavý, Ant. Klabačka, Ing. Jan Beneš, Vlasta Doubková, Vincenc Kadlčík, Ludvík Válek, Ant. Vozár, Ant. Křapa, Jaroslav Králíček, Jos. Pechal, Jar. Moštěk, Josef Marášek, Marie Dostálková, Fr. Kuželová, Jan Mikulec.

V dalším programu kronikář MNV a učitel Josef Kukulka zavedl přítomné v besedě nad kronikou do období začátků osvobozeného Vlčnova.

Celá vzpomínková slavnost byla zakončena promítáním krátkých filmů místního filmového kroužku Osvětové besedy, převážně národopisného rázu.

Před Jízdou králů byla ve Vlčnově uspořádána tisková konference za přítomnosti 8 účastníků zástupců deníku Rovnost, Lidová demokracie, Naše pravda, zástupců České tiskové kanceláře, rádia a televize. Předmětem jednání byly problémy venkova, jmenovitě Vlčnova. Hosté se zajímali o folklór, JZD, otázku koní při jízdě. Do Vlčnova přijeli o půl 10 h. 11. května. Ráno uspořádali s místními veřejnými pracovníky na MNV tiskovou besedu, poté shlédli filmy o Jízdě králů a budování Vlčnova, načež si prohlédli nově otevřenou vinárnu a odešli na oběd do Spolku. Odpoledne věnovali hosté návštěvě podniku Vlčnovjan, JZD a o 16. hod. po závěrečném zhodnocení se na MNV s Vlčnovem rozloučili. Jejich rozhovory našly ohlas v denním tisku, rádiu a televizi a přispěly k další propagaci Vlčnovských slavnosti.

V rámci oslav 53. výročí VŘSR a zahájení Měsíce čs.- sov. přátelství uspořádala ZDŠ v kinosále koncert pozvané dechovky lidové školy umění Uh. Brodu. Vedoucí uč. Křepelka překvapil všechny vysokým uměním svých žáků. V dechovce hráli též vlčnovští žáci LSU: Janča, Dacík, Kovář, Moštěk.

Vlastní oslava se odbývala ve Vlčnově v sobotu 7. listopadu. Na programu byl projev poslance ČNR Jana Kučery, proslov řed. ZDŠ Jana Koníčka, kulturní vložka žáků školy a závěrem vystoupení pražských umělců se sólistkou Z. Kohoutovou za doprovodu estrádního souboru dechovky "Poděbradky".

Ze shromáždění byly odeslány 3 rezoluce: Velvyslanectví SSSR Praha, Velvysl. Vietnamské dem. rep. Praha a Čs. výbor ochránců míru Praha. Uvádím doslovné znění:

"Velvyslanectví SSSR Praha. Vážení soudruzi! My, občané Vlčnova, shromáždění na celoobecním shromáždění u příležitosti 53. výročí VŘSR, zasíláme Vaším prostřednictvím všemu sovětskému lidu co nejsrdečnější pozdravy. Při této příležitosti si opět uvědomujeme závažnost historického odkazu s. Gottwalda: "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak" a slavnostně slibujeme, že tento odkaz budeme vždy chránit jako nejjistější záruku rozvoje naší socialistické Československé republiky. Ještě jedno Vás co nejsrdečněji zdrvíme a přejeme Vám trvalé úspěchy při budování komunismu ve Vaší vlasti a obraně míru ve světě. Podepsáni účastníci celoobecního slavnostního shromáždění ve Vlčnově: předseda MNV, předseda VO-KSČ, předseda MV NF.


Velvyslanectví Vietnamské dem. republiky Praha.Vážení soudruzi! My, občané Vlčnova, shromáždění na celoobecním slavnostním shromáždění u příležitosti 53. výročí VŘSR zasíláme Vašim prostřednictvím lidu VDR a všemu vietnamskému lidu co nejsrdečnější pozdravy co nejdůrazněji odsuzujeme barbarství a zločiny amerického imperialismu ve Vietnamu a plně stojíme po Vašem boku v boji za Vaši spravedlivou věc. Přijměte, prosím, naše ujištění naprosté soudružské solidarity, trvalého přátelství a spolupráce mezi lidem obou našich zemí. Za: předseda MNV, předseda VO-KSČ, předseda MV NF.

Čs. výbor obránců míru v Praze. Žáci a učitelé ZDŠ ve Vlčnově shromáždění u příležitosti oslav 53. výročí VŘSR obrací ve Vaším prostřednictvím k vládě USA, ale i k představitelům i vládám všech dalších válčících států: Zanechte válek. Neberte dětem lásku rodičů a teplo domova. Obnovte mír, vrátíte dětem štěstí. Jsme děti, které se narodily v socialistickém Československu, zemi, kde již před více než dvaceti lety bylo odstraněno vykořisťování člověka člověkem, bída, hlad a války. Jsme děti země, která v jedné řadě s ostatními socialistickými státy usiluje o budování spravedlivější společnosti a zachování míru. Samy jsme proto válku nezažily a přesto víme, co to válka je. Denně slýcháme o zemích tohoto světa, kde lidé umírají ve válce, ne pro vlastní zájmy, ale zájmy bohatých mocipánů. Denně vídáme v televizi záběry ze zemí, kde jsou děti ráno probouzeny místo maminčiným pohlazením výbuchy bomb a kanónů a večer uléhají se strachem, zda najdou své rodiče a sourozence naživu. Ve Vietnamu, Kambodži, Laosu, Arábii i mnoha dalších zemích nespatří stovky rodičů již nikdy své děti, které padly pod střepinami granátů amerických či izraelských agresorů. Ve jménu těchto dětí, které již nikdy neucítí maminčino pohlazení, nezahlédnou tatínkův úsměv, ve jménu všech dětí žijících ve strachu a bolesti znovu voláme: Zastavte válku, obnovte mír, vraťte dětem štěstí ! Mír dětem celého světa! Ve Vlčnově dne 6. listopadu 1970. Žáci a učitelé ZDŠ ve Vlčnově".

V celé republice se provádělo sčítání domů, bytů a obyvatelstva podle stavu o 24. hod. z 30. listopadu na 1. prosince 1970. Ve Vlčnově provádělo sčítání 5 sčítacích komisařů a 2 sčítací revizoři jmenovaní ONV. Práce s tím spojená trvala 14 dní; týden před 1. prosincem práce přípravné (evidence, vydávání tiskopisů, informace občanům) a další týden vlastní sčítání. Revizoři uzavřeli závěrečné práce k 15. prosinci. Jména sčítacích komisařů: Frant. Zlínský, Jan Mikulec, Ing. Ant. Pavelčík, Marie Bobčíková, Josef Kukulka. Sčítací revizoři: Josef Jurčík, Ladislav Kryštof.

 

Uvádím výsledky sčítání ve Vlčnově:

Údaje o obyvatelstvu:

 

1

muži

 

1.694

2

ženy

 

1.717

3

celkem

 

3.411

4

osoby dle stáří:

do 2 let

131

5

 

od 3 let do 5 let

146

6

 

od 6 let do 15 let

594

7

 

od 16 let do 17 let

113

8

 

od 18 let do 34 let

842

9

 

od 35 let do 59 let

973

10

 

60 let a starší

613

11

Národnost

česká

3.394

12

 

slovenská

12

13

 

maďarská

1

14

 

ukrajinská

2

15

 

nebylo zjištěno

2

16

Osoby ekonomicky činné

- muži

920

17

 

- ženy

716

18

 

- celkem

1.636

19

Počet ekonomicky činných osob v zemědělství

270

20

Do práce dojíždí v rámci okresu

836

21

Do práce dojíždí mimo okres

194

22

Do práce dojíždí mimo obec celkem

1.030

23

Dočasné nepřítomní

- z důvodu zaměstnání

155

24

 

- z důvodu studia, učení

90

25

 

- z ostatních důvodů

90

26

Dočasně nepřítomných celkem

335

27

Dočasně přítomno z důvodu zaměstnání

5

28

 

- z ostatních důvodů

17

29

Dočasně přítomno celkem

22

30

Počet společně hospodařících domácností s počtem členů 1

188

31

 

2

261

32

 

3

194

33

 

4

230

34

 

5

144

35

 

6

50

36

 

7 a více

24

37

Celkový počet domácnosti

1.086

 

 

Údaje o bytech:

 

1

Počet bytů trvale obydlených

 

967

2

Byty obydlené jen občas

 

5

3

Byty neobydlené

 

42

4

Velikost bytu:

jen obytná kuchyně

58

5

 

kuchyně + 1 pokoj

316

6

 

kuchyně + 2 pokoje

335

7

 

kuchyně + 3 pokoje

173

8

 

kuchyně + 4 a více pokojů

85

9

 

Obytných místností celkem

1.919

10

Průměrný počet m2 na obytné místnosti

33

11

Průměrný počet m2 celého bytu

59

 

 


Vybavení bytů:

 

1

Vlastní koupelna

 

370

2

Jen sprchový kout

 

2

3

Ústřední topení

 

61

4

Etážové topení

 

66

5

Vodovod

 

373

6

Elektřina

 

952

7

Teplá voda z ústředního topení

4

8

Ohřívač vody elektrický

61

9

Ohřívač vody plynový

8

10

Kuchyňský sporák elektrický

230

11

Kuchyňský sporák plynový

374

12

Chladnička

577

13

Elektrický pračka

778

14

Televizor

639

15

Kuchyňská linka

24

16

Kuchyňský robot

42

17

Vysavač

261

18

Rekreační chata

4

19

Zahrádka mimo dům

13

20

Motocykl

206

21

Osobní auto

80

22

Garáž

176

23

Není garáž

102

 

 


Údaje o domech:

 

1

Rodinné domky

 

764

2

Zemědělské usedlosti

 

172

3

Bytové domy

 

1

4

Ostatní budovy

 

5

5

Domy sloužící k rekreačním účelům

 

1

6

Domy obydlené jen občas

 

3

7

Domy neobydlené

 

45

8

Domů celkem

 

991

9

Domy postavené před rokem:

1870

94

10

 

1870 - 1899

147

11

 

1900 - 1945

353

12

 

1946 - 1960

201

13

 

1961 - 1965

20

14

 

1966 - 1970

67

15

Počet domů připojených na veřejnou kanalizaci

 

650

Pozn.: Údaje u položky 9 -14 se týkají pouze obydlených domů


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download