Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1969

Rok 1969

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Na další politický vývoj v republice mělo podstatný vliv usnesení pléna Ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 17. dubna 1969, kdy místo Alexandra Dubčeka přejal funkci prvního tajemníka ÚV KSČ dr. Gustav Husák. Plenární zasedání ÚV KSČ jednoznačně zdůrazňující vedoucí úlohu KSČ a normalizace vztahů k Sovětskému svazu a ostatním zemím socialistického společenství.

Na poli poznání kosmu vstoupilo do dějin historického přistání amerických kosmonautů Armstronga a Aldrina na Měsíci na kosmické lodi Apollo 11 v pondělí 21. července 1969 ve 3,56 hod. 20 vteřin.

Dne 25. srpna 1969 zemřel poslanec MNV Antonín Eliáš čp. 832, bývalý předseda MNV. Funkce poslanců se vzdali: Knotková Anna čp. 863, Křapa Jan čp. 591, Ondrůšek Josef čp. 104. Zbývá tedy ke konci roku 30 poslanců, což podle platných předpisů stačí a není třeba doplňujících voleb.

V březnu byly na žádost NF doplněny komise MNV a Osvětové beseda za účelem zintenzivnění práce novými členy z řad pol. strany Lidové a Socialistické, Tělocvičné jednoty, Červeného kříže, JZD, Sdružení rodičů a přátel školy, Sdružení družstevních rolníků a za hudebníky. Nově bylo doplněno 20 členů komisí a 9 členů Osvětové besedy. Jmenovitě jsou to noví členové:
Josef Zemek 486, Josef Janča 139, Jan Bařina 133, Josef Vaňhara 616, Jan Kučera 580, Fr.  Zemek 579, Fr. Zemek 720. Komise sociální: Vincenc Křapa 747. Komise finanční: Ant. zemek 530, Jos. Zemek 973, Alois Josefík 807, Jos. Koníček 55. Komise pro veřejný pořádek: Anežka Zemková 644, Frant. Pavelčík, Fr. Rohlík 764, Jar. Králíček 813. Komise stavební: Ant. Křapa 792, Jos. Knotek 981, Jan Moštěk 300, Fr. Zemek 602. Komise školská a kulturní: Ant. Kužela 785, Jar. Moštěk 165, Jos. Pestl 671, Fr. Marášek 889, Frant. Pavelka 957. Komise místního hospodářství: Ant. Eliáš 832, Ludvík Janča 330, Jos. Zemek 742, Frant. Moštěk 798.
Osvětová beseda byla utvořena v březnu: Jar. Moštěk 802 (předseda), Fr. Pavelčík 100, Fr. Knotek 938, Tomáš Lanč 471, Jos. Vozár 953, Jos. Kašpárek 994, Dr. Ant. Plachý 219, Marie Šimková 228, Josef Kučera 148, Jos. Mikulec 64.

V neděli 13. července v 10,30 h. uspořádal Čs. strana lidová pietní slavnost u příležitosti výročí úmrtí býv. starosty obce a poslance NS Jana Plesla z čp. 146. Vzpomínka se konala na hřbitově u jeho hrobu. V průvodě, který vyšel od MNV kráčeli příslušníci NF, strany Lidové, hasiči, myslivci a další občané v počtu na 400 osob. O životním díle vlčnovského rodáka Jana Plesla promluvil Fr. Zemek 281 za stranu Lidovou, varhaník Jos. Kolek se zpěváky zazpívali pohřební písně, farář Fr. Šesták se s přítomnými pomodlil „Otče náš“. Vedoucí NF Jos. Borýsek a Ulčík položili na hrob věnec. Církevní písní „Na dušičky vzpomínejme“ byla pietní slavnost zakončena.

Diamantovou svatbu oslavili manželé Anna a Frant. Knotkovi čp. 143 v obřadní síni MNV. Přítomné oslavence pozdravil předseda MNV Fr. Janča, zást. ONV Pospíšilová, zást. NF Josef Borýsek a ved. sociální komise MNV Fr. Kučera. Dva fotografové, Vladimír Solík a Ant. Pavelčík, tuto krátkou ale dojemnou slavnost, konanou v neděli 13. července, zvěčnili. Celkem bylo v síni přítomno 35 osob.

V rámci sblížení Čechů a Slováků došlo již r. 1960 k navázání družby Vlčnova s obcí Závažie, okres Trenčín. Společné návštěvy funkcionářů a kulturní akce souboru Vlčnovjan v Závažie a souboru OB Závažie ve Vlčnově trvaly až do voleb v r. 1964. Po výměně funkcionářů družba postupně zanikala, až zbyly zní jen sporé návštěvy soukromníků.

V minulém roce se na přání již sloučených obcí Závažic-Istebník družba obnovila. Do Závažie jela na letošní dožínky jak delegace zástupců MNV, JZD a Komunálních služeb, tak i oblíbená dechová hudba JZD. Při slavnostech 700 let založení obce Závažie vystoupila v kulturním pásmu i skupina vlčnovských žen se scénkou „Slovácko sa súdí“. Slovenští přátelé Vlčnov navštívili letos v říjnu při příležitosti zahájení provozu v nové výrobní hale OP Prostějov na dolním konci.

Oficiálně bylo přátelství obou obcí projednáno 28. listopadu v chatě pod Lopeníkem. Hostitelé byli představitelé Vlčnova, hosty přátelé ze Závažie. Před 10. lety šlo více o přání shora, jak to řekl předseda JRD Ing. Ján Rybár, dnes jde o spontánní přání zdola. Na schůzce hovořili oba předsedové národních výborů Josef Pitvorec ze Závažie a Frant. Janča z Vlčnova o úspěších i nedostatcích společné práce. Oba vysoce vyzdvihly nutnost posilování česko-slovenské vzájemnosti. Přátelé ze Slovenska předali Vlčnovjanům velké album fotografií pořízených v loňském roce při oslavách 700 let jejich obce.

Na schůzce promluvili oba předsedové zemědělských závodů ing. Rybár a Frant. Šik a oba vyhlásili pěkný závazek na počest 25. výročí osvobození naší vlasti. Slovenští družstevníci vyprodukují v příštím roce navíc 4 vagóny obilí, 20 tisíc litrů mléka a 40 q vepřového masa. Vlčnovjané dodají ještě v letošním roce navíc 150 centů vepřového, 35 q hovězího a 50 q drůbežího masa a 70 vagónů obilovin.

A jak bude družba pokračovat? O tom informoval shromážděné předseda školské a kulturní komise MNV Závažie Ivan Králík, který přednesl návrh smlouvy, jenž byl jednomyslně přijat a podepsán. Podle ní se každý rok uskuteční dvě společná zasedání rad MNV, na kterých se budou poslanci podílet na řešení problémů obou obcí. Vzájemně si budou představitelé vyměňovat zkušenosti při zkrášlování svých vesnic, dojde k vzájemným vystoupením kulturních a uměleckých souborů, spolupracovat budou ředitelství škol i mládež, která se chce utkat i na sportovním poli. Obsáhlé plány mají ženy, jež jsou v obou obcích velmi iniciativní. Budou se navštěvovat při kurzech vaření a šití, uspořádají vzájemné výstavky pod heslem: Jak žije dědina, s kterou máme družbu. Budou si vyměňovat propagační materiál publikovaný na nástěnkách. Smlouvu zpečetily společné písničky i přátelské stisky rukou.

 

Sčítání k 31. prosinci 1969 podle hlášení z MNV se jeví takto:

 

Ročník

muži

ženy

celkem

1965 - 1969

111

116

227

1960 - 1964

148

140

288

1955 - 1959

165

157

322

1950 - 1954

148

141

289

1945 - 1949

168

135

303

1940 - 1944

124

99

223

1935 - 1939

100

78

178

1930 - 1934

94

111

205

1925 - 1929

105

123

228

1920 - 1924

104

105

209

1915 - 1919

61

69

130

1910 - 1914

120

108

228

1905 - 1909

107

91

198

1900 - 1904

72

108

180

1895 - 1899

41

63

104

1890 - 1894

19

50

69

1885 - 1889

10

23

33

1884 -

4

9

13

Trvale bydlící v obci

1701

1726

3427

přechodně bydlí

16

21

37

celkový počet

1717

1747

3464

 

Nejstarší občankou Vlčnova je Marie Bařinová čp. 300, narozená ve Vlčnově 8. září 1874. Popisných čísel dosáhla obec k 31. prosince 1.015.

 

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Po prudkém vývoji, který byl od svého založení v r. 1951 často velmi neklidný a bouřlivý se v posledních dvou letech poměry ve vlčnovském JZD stabilizovaly. Hlavní příčinu možno vidět ve zlepšení ekonomických poměrů, které se značně vyrovnaly k situaci v továrnách.

Pracovní síly v JZD tak pevně zakotvily, fluktuace značně poklesla, spokojenost členů se citelně zlepšila. Pevná odměna a navíc naturálie se i letos projevily příznivě na pracovní morálku v družstvu. Práce v JZD se stává rok od roku snadnější, ubývá těžké dřiny, kterou nahrazují stále nové a nové stroje. Další vývoj spěje k úplné mechanizaci a automatizaci družstevní výroby. Také výstavba obou farem, Starý dvůr a na „Západě“ prakticky skončila a nadále se provádí jen údržba. Stabilizovala se celková výměra půdy, zemědělské kultury i kádry. Ani ve špičkových pracích o žních a řepách nebylo větších těžkostí. Letošní suché a slunné počasí příznivě vývoj ovlivnilo, i když např. cukrovky dodalo družstvo jen 89 % plánovaného množství. I letos vedl JZD předseda a poslanec NS Frant. Šik s řadou osvědčených pracovníků, kteří už po dvě desetiletí nabyli nových zkušeností v řízení tak rozsáhlé zemědělské výroby, jakou vládne vlčnovské družstvo.


III. VÝSTAVBA OBCE

I v letošním roce pokračovalo budovatelské úsilí obce, převážně akcí „Z“. Provedeno bylo letos:

1. Výbojkové osvětlení po celé délce dvou křižujících hlavních silnic. Se stavbou 32 sloupů se začalo 21. října a do konce roku všechna světla kromě sloupu na křižovatce svítila. Tato instalace si vyžádala nákladu 150 tisíc Kčs a bude se v ní pokračovat.

2. Vodovod - odbočka od dálkového vodovodu od MNV po faru, a to pro MNV, mateřskou školu, Komunální služby, ZDŠ - horní, faru, kostel a domy při této trati ležící. Vše nákladem 50 tisíc Kčs.

3. Silnice - opravy, postřiky na silnici k Vinohradům, ulice Partyzánská (kostkovaná dlažba, srovnání břehu u Doubkového), Záhumní (před Mikulcovým 553), na Cigánce, Za hřbitovem (postřik), ke koupališti (silnice) - nákladem 80 tisíc Kčs.

4. Škola (dolní). Komunální služby upravily byt v přízemí na učebnu.

5. Vysázeny zahradní růže při chodníku od Spolku k Láskovému.

6. Fasáda na MNV s kinem, strop v přízemí MNV na chodbě (padal), teraso v předsíní kina.

Komunální služby obce Vlčnova postavily letos na prostoru zrušeného sportoviště pod Bočky rozsáhlou patrovou halu. V přízemí byla umístěna výroba cementového zboží, v 1. patře zahájena v pondělí 6. října výroba oděvů pod OP Prostějov. Je zde v počátku zaměstnáno 50 žen, jejichž počet se má v dalších letech zněkolikanásobit. Byly sem také přemístěny kanceláře ze staré budovy za kinem. Tam zůstala výroba odznaků, švadleny, klempíři a zámečnictví.

Význam zahájení oděvní výroby byl zhodnocen 15. října na společné schůzi Komunálních služeb se zástupci MNV, OP Prostějov, přítomni předseda ONV Frant. Laga a zástupci družby ze Závažie a Trenčína. Schůze začala ve 12 hod. a Kom. službách prohlídkou nové haly, poté následovala celozávodní schůze v sále sokolovny. Zahájil ji člen záv. výboru ROH Josef Koníček, hlavní referát přednesl ředitel KS Frant. Zemek. Předseda komise Místního hospodářství při MNV Jos. Borýsek poděkoval všem za veškerou práci, kterou dělají ve prospěch zvýšení životního prostředí Vlčnovjanů. Schůze se zúčastnilo na 200 osob.

IV. ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Rada MNV stanovila na schůzi z 8. srpna 1969 nové poplatky za používání místního rozhlasu: služba občanům 10 Kčs, vyhrávání při pohřbu 15 Kčs, veškerá blahopřání (i svatby) 20 Kčs. Složkám NF se poskytuje hlášení zdarma.

Ve čtvrtek 1. května byla otevřena a dána do provozu nová „cukrárna a kavárna“. K tomu účelu byla Lidovým spotřebním družstvem jednota adaptována stará samoobsluha nad MNV. Honosný název však zdaleka neodpovídá požadavkům kavárny, jak vidíme ve městě. Večer je téměř uzavřena, výběr malý, je to jen cukrárna. Hlavně dospělejší mládež byla po jejím otevření dosti zklamána. Prodavačkou a vedoucí je Růžena Ryšavá.

Od 1. prosince otevřela Jednota obchod se zeleninou a ovocem v býv. textilní prodejně u Volfů čp. 810. Prodavačkou je Božena Volfová.

V. KULTURNÍ POMĚRY

Už po několikáté byli vlčnovští muzikanti hosty v sousedním Rakousku. Tentokráte byla jejich dechová hudba pod řízením Stanislava Kučery pozvána do Mozartova města - Salzburku. Tamní dechovka totiž stavila 90 let svého založení. Těchto oslav se zúčastnilo celkem 25 dechovek z Rakouska a 1 ze zahraničí, což byla právě hudba z Vlčnova. V této velké konkurenci Vlčnovjané dobře reprezentovali naši republiku. Dostalo se jim velkého uznání. Při každém vystoupení byl mohutný sál, který pojal 2.000 lidí, do místečka obsazen. Vlčnov se propagovala sólové zpěvačka Ludmila Buráňová z čp. 251. Potlesk a ovace při vystoupení Vlčnovjanů neměli konce. Vlčnovská dechovka odjela do Rakouska 30. srpna a vrátila se 3. září.

V neděli 2. března dopoledne i odpoledne odvážel autobus do Uh. Hradiště účastníky na film „Žert“, natočený v min. roce také ve Vlčnově podle románu Milana Kundery. Představení se zúčastnili Vlčnovjané, kteří na filmu spoluúčinkovali a mnoho jiných.

V sobotu 13. prosince večer promítlo místní kino dva krátké filmy natočené s Vlčnovjany: „Dědáček“ a „Cesta do Prahy“. První film natočil v dokumentárním filmu režisér Jaromil Jireš se starým vlčnovským dědáčkem Vincencem Mošťkem čp. 682. Druhý „Cesta do Prahy“ zachycuje cestování dvou dědáčků, zmíněného Mošťka a Šimona Pešla čp. 424 na cestě do Prahy, kam je státní film pozval. Režisér Jireš a kameraman Vladimír Skalský doprovázeli dědáčky do Prahy letadlem, poslali je prohlédnout si podchod, čínskou restauraci, striptýz, ubytovali je v hotelu Internacionál. A při tom všem, co dědáčkové prožívali, objevovali a navštěvovali, pracovníci Dokumentárního filmu je natáčeli.

U příležitosti premiéry filmu „Žert“ v Uh. Hradišti navštívili koncem února filmoví herci Vlčnov. Byli to: režisér Jireš, herci Jana Dítětová, Luděk Munzar, Věra Křesadlová, Josef Somr. Vlčnovjané s nimi setrvali v přátelské zábavě.

Letošního roku se ve Vlčnově konala velká církevní slavnost „Svátost biřmování“ ve dnech 11.- 12. října, spojená se svěcením kapličky. Svátost biřmování uděloval v chrámu sv. Jakuba st. ve Vlčnově českobudějovický biskup ThDr. Josef Hlouch. Do Vlčnova přijel v sobotu 11. října 1969 osobním autem v 8,50 hod. Po slavnostních fanfárách následovalo krátké přivítání u kostela před horní vstupní branou. Ozdobena byla růžemi a napsáno na ní ozdobně: „Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně“. Na nádvoří u zídky vlály 3 prapory v papežských barvách. Po krátkém uvítání, které zahájili dva žáci do mikrofonu (Frant. Kuželová, 6. B tř., Fr. Dacík č. 89, 7. A tř.) dvěma básněmi, přivítal vzácného hosta místní farář Frant. Šesták, který mimo jiné uvedl, že poslední biřmování ve Vlčnově bylo při svěcení kostela r. 1931, jinak biřmovancům z Vlčnova se dostalo této svátosti posledně na Velehradě r. 1946, v Uh. Bodě r. 1942 a v Hluku r. 1935. Dále pozdravil přítomného předseda MNV František Janča v krátkém projevu, v němž vyzdvihl éru Velké Moravy. Nato zazněla papežská hymna a Otec biskup se v 9,15 h. odebral do kostela, kde uděloval svátost biřmování. Samotné biřmování se dálo ve třech turnusech: v sobotu dopoledne nejstarší, odpoledne od 13.-17. hod. dospělejší mládež a v neděli od 8 hod. ráno školní mládež od 3. třídy. Celkem v těchto třech turnusech přijalo svátost biřmování 1.142 biřmovanců, všichni z Vlčnova. Průvod ke svěcení vyšel s korouhvičkami a dvěma vlčnovskými kapelami od kostela ve 14 h. Zúčastnilo se ho na 1.500 občanů a dětí, 5 cizích kněží, zpěváci s varhaníkem Jos. Kolkem (harmonium stálo před kapličkou). Celý průvod, který byl z větší poloviny krojovaný, zachycoval čs. státní film, který se do Vlčnova dostavil k dokumentárním záběrům.

U kapličky mluvil do mikrofonu po pozdravných básních žáků (Josef Pavelčík, 6. B, Marie Zemková 486, 7. B). Otec biskup, načež kapličku v 15,30 hod. posvětil „Svaté rodině“. Následovaly zpěvy církevní nato farář Šesták poděkoval Otci biskupovi a všem přítomným. V 16,20 h. slavnost skončila odchodem průvodu za doprovodu hudeb a zpěvu. Po celé dva dny slavností usadila se při silnici u kostela spousta krámků, kde se prodávaly upomínkové předměty jako obrazy svatých, fotografie apod. Závod Fotografia z Gottwaldova zde měl svou zaměstnankyni k záběrům. Do Vlčnova přišlo na slavnosti mnoho známých rodáků, příbuzných i cizích návštěvníků. Při biřmování byl kostel s biřmovanci a kmotry tak přeplněn, že z bezpečnostních důvodů musel býti ostatním uzavřen. Všude bylo plno lidí, v kostele, na ulicích, u kapličky - i když úplně ucházela agitace. Žádné plakáty ani oznámení v tisku jsme nikde nečetli. Překrásné slunné podzimní počasí, které po oba dny panovalo, velmi zvýšilo úspěch této mimořádné církevní slavnosti ve Vlčnově.

Jízda králů pořádaná každoročně ve Vlčnově, přináší poslední dobou vždy něco nového. Tak si to přejí dnešní nároční hosté. A tak se daly v Osvětové besedě a kulturní komisi MNV hlasy dohromady a letos se provedla jízda, jak ukazuje tištěná pozvánka: „Osvětová beseda s branci ročníku 1951 a Národní frontou ve Vlčnově připravují ve dnech 23. - 25. května 1969 Vlčnovské slavnosti s tradiční jízdou králů. 

 

Program:

 

Pátek 23/5

 

19:00

Uvítání tyrolské krojované hudby z Rakouska

 

 

20:30

Promítání filmu „Žert“

Neděle 25/5

 

8:30

Vystoupení souboru Vlčnovjánek

 

10:30

11:30

Koncert krojované hudby z Halleinu

 

 

 

Koncert vlčnovské hudby u krále

 

13:30

16:00

Jízda králů

 

 

16:00

Krojovaný průvod od dolního hostince na nový stadión

 

 

16:30

Vystoupení souborů na stadiónu. Vlčnovjan, Brozan, Dolněmčan

 

 

18:00

Zakončení slavnosti monstrkoncertem rakouské a vlčnovské dechovky

 

 

19:00

Lidová veselice v obou sálech

 


V sobotu a neděli bude otevřena národopisná výstava ve staré škole. Autobusová doprava od vlaků z Uh. Brodu zajištěna. Stravování a občerstvení zajišťuje Jednota. Srdečně zvou Vlčnovjané“.

Letos se pořádaly v obci tři výstavy. V neděli 14. září Výstava drobného zvířectva, Svaz zahrádkářů vystavoval vlčnovské druhy ovoce v horní škole v neděli 9. listopadu a místní včelaři se pochlubili výstavou doplněnou medovým pečivem v dolním hostinci. Výstavy měly slušnou úroveň a sledovaly zvýšení zájmu o tyto dosud přehlížené obory národohospodářské činnosti. Trpěly však, což je poslední dobou příznačné, nedostatkem návštěvníků. To svědčí zase o vzrůstajícím nezájmu o veřejnou činnost a snad také o pohodlnosti občanů. Rozšíření televize k této lhostejnosti poslední dobou značně přispělo.

Tělocvičná jednota Vlčnov, oddíl kopané, jako nejaktivnější složka, štěstí tentokráte neměla, neboť v I. pololetí skončila v tabulce I. A třídy na posledním místě. V druhé polovině roku byla provedena reorganizace a Vlčnov si udržel pozici ve Středomoravské fotbalové župě se sídlem v Olomouci v I.A třídě, skupina 5 B. V ní se po posledním podzimním zápase umístil na 11. místě mezi 14 novými soupeři: Jsou to v pořadí výsledků: Štítná n. Vl., Uh. Brod, Nivnice, Malenovice, Hranice n. M., Jalubí, Brumov, Kojetín, Slavičín, Kozlovice, Vlčnov, Bystřice p. H., Chropyně, Dukla Hranice.
  V rámci celostátních oslav Bratrství Čechu a Slováků pořádaly se také cyklistické závody přes Bílé Karpaty. Vlčnovem projela v neděli 13. července skupina 50 dorostenců po třech etapách po 10,30 h. směrem od Brodu na Hradiště. Muži se objevili rovněž v počtu 50 o 11,50 h., kdy projížděli Vlčnovem od Brodu na Hluk.

VI. RŮZNÉ

Rok 1969 se vyznačoval velkým suchem za mírné zimy, teplého léta i podzimu. Nový rok začal mírnými mrazíky (- 5 °C) s dostatkem sněhu, který se udržel na polích až do 22. března. Zima dostoupila vrcholu v první polovici roku 11. února pouhými - 19 °C. Poslední jarní mrazík 19. dubna - 3 °C ještě stromům a kulturám neuškodil. Dne 4. dubna se všeobecně seje, 14. května přišla vedra s +32 °C, největší dostoupila vrchu 27. července +34 °C. Všude velké sucho, ve studnách na horním konci nastal nedostatek vody. Žně začaly Pod Kojiny 19. července a díky pěknému počasí se v JZD provedly v celkem krátké době do 16. srpna a beze ztrát. Při krásném podzimu (21. října i v noci přes 20 °C) se ovoce i hrozny sklidily v suchu. Úroda ovoce byla nadprůměrná. První mrazík se dostavil 7. listopadu (- 4°C), první sníh 27. listopadu a udržel se až do konce roku. Zima koncem roku dostoupila vrcholu 22. prosince - 20 °C.

V pátek 17. ledna časně ráno ve 3 hod. vznikl požár v domku Anežky Prchlíkové-Strýčkové ve Dvoře. Shořela střecha; hasiči požár lokalizovali.

V úterý 17. června došlo ke smrtelnému popálení, které utrpěl Jaroslav Láska čp. 902, dělník. Jmenovaný pracoval u stavební firmy v Krnově, kde se při práce náhle vznítila podlaha natřená autonem. Pracující se snažili rychle uniknout před požárem. Nepodařilo se to Jaroslavu Láskovi a dalšímu dělníku z Dol. Němčí, na nichž se vznítil šat a uhořeli. Třetí dělník Jiří Mařica z Vlčnova čp. 83 vyvázl s menšími popáleninami. Nešťastně zahynulý Jaroslav Láska byl pochován ve Vlčnově za velké účasti pracujících.

Měsíc září byl ve Vlčnově nešťastný pro havárie. Dne 10. září vjel na pionýru Karel Křapa, zaměstnanec MNV pod traktor, který řídil traktorista JZD Frant. Cahel. Motocyklista přijížděl od „Cigánky“. Díky duchapřítomnosti zkušeného traktoristy vyvázl motocyklista s lehkým zraněním na hlavě a po krátkém nemocničním ošetření v Hradišti byl propuštěn do zaměstnání.

Hlavní křižovatka před MNV, která je krajně nebezpečná, stala se ve čtvrtek 11. září o 15. hod. příčinou nové havárie. Od dolního konce přijížděl motocykl, jehož řidič zřejmě přehlédl silniční značku a plnou rychlostí narazil na nákladní auto, jež právě vyjelo po hlavní silnici od pekárny směrem k Hluku. Auto vleklo motocykl s sebou ještě 3 m a tím dovršilo neštěstí. Řidič utrpěl těžké zlomeniny a přivolaný místní lékař MUDr. Ant. Běťák mohl po 20 minutách konstatovat jen smrt. Tandemista utrpěl vnitřní zranění, byl ošetřen u Knotků čp. 126 q sám ještě došel k sanitnímu autu, které jej narychlo odvezlo do hradišťské nemocnice. Oba nešťastní jezdci pocházejí z Bzinců, okres Trenčín. Vraceli se z Uh. Hradiště, kde kupovali pro myslivce náboje, které při srážce byly po silnici rozházeny. Mrtvý řidič zanechal četnou rodinu, spolujezdec se zachránil.

Hned následujícího dne 12. září k večeru narazil na hlavní křižovatce na osobní auto cyklista Ladislav Křapa č. 591, žák VII. A třídy ZDŠ. Utrpěl zranění otřes mozku a páteře a po nemocničním ošetření v Uh. Hradišti byl převezen do domácího ošetření. Dalšího dne 13. září došlo k novým dvěma haváriím. V trati „Na pachtoch“ se srazili dva jezdci na pionýru: Karel Chvilíček, listonoš a Frant. Pavelka. První byl s menším zraněním převezen do nemocnice.

K vážnějšímu neštěstí došlo před obchodním domem téhož dne v 18,15 hod. Po samém kraji dřevěného mostu jel těžký bagr, který se vracel do Brodu. Tíhu bagru okraj mostu nevydržel a převrátil se napravo do potočního příkopu. Naštěstí mladý bagrista, který řídil z budky po levé straně kromě malých odřenin vyvázl zdráv. Jiná osoba v bagru nebyla ani v cestě nestála, takže obětí lidských nebylo. V příštích dnech vytáhly bagr z potoka dva jeřáby.

 

Ve Vlčnově 13. února 1970.
 


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download