Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1961

Rok 1961

 

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Dne 1. února 1961 převzal dosavadní předseda JZD Antonín Eliáš předsednictví MNV po místopředsedovi Frant. Koníčkovi, který ho v této funkci od voleb 1960 zastupoval. Náhlou smrtí zemřel předseda komise pro veřejnou bezpečnost Miroslav Knotek. Jeho místo obsadil Jan Buráň, kulturním referentem se stává dosavadní zdravotní ref. uč. Ludvík Válek a zdravotní komise spojena se sociální komisí pod vedením Frant. Janči. V náhradních volbách 10. prosince zvolen za obvod 28 (Vala) do MNV místo zemřelého Miroslava Knotka učitel a kronikář MNV Josef Kukulka.

Hospodaření MNV bylo v r. 1961 aktivní o částku 263tisíc, z toho odvedena na ONV částka 211tisíc, zbývající byla obci přiznána pro jednotlivé překročené položky. Hlavní příjmy v tisíci Kčs: daň zemědělská 583, daň domovní 87, kino 69, školní jídelna 104, místní hospodářství 86, převod z min. roku 263. Hlavní vydání: nadstavba MNV a sportovního stadiónu 77, generální oprava komunikací 257, školní jídelna 148, základní devítiletá škola 61, školní pomůcky 37, osvěta 9, kino 62, správa MNV 85, doplňková péče 41, placené služby 72, příspěvek TBC 18. Celkové příjmy: 1,408.203 Kčs. Celkové vydání: 1,395.929 Kčs.

Sbor pro občanské záležitosti pracuje při MNV od r. 1958. Je složen převážně z učitelů, kteří vedou záznamy a připravují s dětmi recitační a pěvecké vystoupení k těmto službám. První se zavedly občanské svatby, pak vítání do života narozených dětí. Sbor si dále všímá starých lidí a připravuje slavnosti k vítání stříbrných, zlatých a diamantových svateb, vydávání občanských legitimací mladým lidem a občanské pohřby. Slavnosti se konají v obřadní síni v přízemí MNV. K vítání novorozeňátek přijdou rodiče a kmotři, s jubilanty pak celá rodina. Oslavenci dostávají menší upomínkové dary jako obrázky a fotografie. Svatby a vítání do života se na MNV plně vžily. Po krátké slavnosti na MNV se jde téměř bezvýhradně do kostela k církevním obřadům. Matriky na MNV se vedou od 1. ledna 1950. První svatbu na MNV měl 7. ledna 1950. První svatbu na MNV měl 7. ledna 1950 Jan Kovář z čís. 846 s Marií Nevařilovou, první vítání do života 7. července 1957 jejich syn Josef Kovář, narozený 24. června 1957 v Uh. Hradišti. První vítání bez církevního obřadu Božena Dostálová z čís. 855, nar. 25. 6. 1959 v Uh. Hradišti, dcera Václava Dostála, zaměstnance Sboru nár. bezpečnosti první občanskou svatbu bez církevního obřadu dne 30. července 1960 Marie Benedíková z čís. 166, dcera příslušníka Sboru nár. bezpečnosti, s Františkem Rohlíkem. Občanský pohřeb ve Vlčnově dosud nebyl. V neděli 2. 7. 1961 předával Sbor v kině občanské legitimace žákům 9. tříd. Byla s tím spojena menší slavnost s poučením o občanských právech a povinnostech. Občanské legitimace rozdal žákům příslušník SNB z Uh. Hradiště.

Před plenární schůzí MNV se konaly ve všech 23 obvodech hovory s občany. Jejich mínění pak bylo podkladem jednání na schůzi MNV. Tak Valané se sešli na ulici k večeru 23. dubna s poslancem MNV Mir. Knotkem. Na programu byla zpráva o hospodaření JZD za 1. čtvrtletí, nábor pro obdělávání řepy, nábor tisku, nábor do Svazu přátel čs.-sovětského, pozvání na oslavy 1. máje a jarní úklid. Podle kronikářových informací měli občané ve všech obvodech zájem převážně o materiální záležitosti jako o správné rozdělení cukru za řepu, zřízení druhé Masny, úpravu silnic, klíč o rozpisu dodávky vajec, kanalizaci, úpravu prodejní doby, vady ve veřejném osvětlení, zřízení autobusové zastávky na horním konci, také o zákazu vypouštění husí a kachen na ulici, zřizování okrasných zahrádek, zřízení služeb k odvozu popela, dokonce návrh o převzetí zámku v Oboře do péče Vlčnova. Obdělávání řepy však občané po loňských zkušenostech nepřijímali, rovněž úspěch náboru v odběru tisku a členství v SČSP byl nepatrný.

Ke 40. výročí založení Komunistické strany Československa se konala v kinosále 10. května veřejná schůze za účasti členů KSČ, učitelů a veřejných pracovníků v počtu asi 100 osob. Slavnost uvítali pionýři vhodnými básněmi a písněmi oslavujícími dělnickou revoluci. Hlavní projev měl předseda strany s. Ant. Pavelka, jeden ze zakladatelů strany ve Vlčnově. Ze svých vzpomínek vyložil těžké počátky strany ve Vlčnově za kapitalistické republiky a za protektorátu. Dále přečetl pozdravný přípis s. Smýkala, starého dělnického bojovníka, který je nyní těžce nemocen. Vhodné filmy pak doplnily boj dělnické třídy proti kapitalistům.

Dne 1. března 1961 bylo provedeno na území Československé socialistické republiky sčítání lidu, domů a bytů. Vlčnov byl rozdělen na 6 sčítacích obvodů, v každém vedli sčítání sčítací komisaři. Byli to: Jos. Jurčík, Ant. Pavelka, Ant. Moštěk, Frant. Zemek 281 a učitelé Ludvík Válek a Josef Kukulka. Sčítací komisaři měli ku pomoci po 4-8 aktivistech. Jejich práce byla revidována a shrnuta 2 revizory, kterými byli Jan Kolek 93 a Frant. Josefík 848. Práci sčítacích orgánů řídil MNV. Komisaři a revizoři se zúčastnili jednodenního školení, kde složili slib. Při své práci si počínali celkem odpovědně, takže zpracovaný sčítací materiál mohl býti odeslán na ONV včas. Podle sčítání byl ve Vlčnově počet obyvatelů s trvalým pobytem mužů 1.724, žen 1.717, celkem 3.441. Z nich bylo nepřítomných 347, počet osob s dočasným pobytem 17.

V neděli 3. prosince 1961 se konaly na území celého státu volby soudců na základě rovného, obecného, přímého a tajného hlasování. Tím se plní články naší socialistické ústavy, že soudnictví u nás vykonávají volené a nezávislé soudy. V okrese Uh. Hradiště bylo zvoleno celkem 350 soudců z řad pracujících a 7 soudců z povolání. Ve Vlčnově jsme volili 1 soudce z povolání a 10 soudců vykonávajících funkci vedle svého zaměstnání. Obec byla rozdělena na 2 volební obvody a 2 vol. okrsky. Zřízeny byly 2 obvodní volební komise pro volbu soudců okres. soudu v Uh. Hradiště. 65. volební obvod Vlčnov, část, předseda Jan Křivda 690. 66. volební obvod Vlčnov, část, předseda Jan Beneš 811. Kandidáti na funkci soudců byli navrženi Národní frontou, schvalováni na veřejných schůzích a pak zaregistrováni. Ve Vlčnově byly k tomu svolány celkem tři veřejné schůze, velmi slabě navštívené jako všechny politické schůze u nás vůbec. První svolanou na začátek října předseda MNV pro mizivou účast 14 osob rozpustil, na druhé 27. října za účasti 22 osob promluvil prokurátor z Uh. Hradiště a na třetí 14. listopadu se představil 53 přítomným kandidát pro volbu soudců z povolání předseda okres. soudu z Uh. Hradiště dr. Ferdinand Kaňa za vol. obvod č. 5. Z Vlčnova kandidují: Z obvodu čís. 65: 1. Eliáš Antonín, předseda MNV, čís. 832, 2. Pavelka Antonín, úředník 801, 3. Hruboš Josef, dělník 431, 4. Bařina Jan, dělník 759, 5. Ulčíková Božena, dělnice 692. Z obvodu čís. 66: 1. Králíček Jan, druž. zemědělec, čís. 370, 2. Knotková Anna, poštovní doruč. 863, 3. Ondrůšek Vincenc, úředník 670, 4. Koníček Frant., druž. zeměd. 452, 5. Vozár Josef, dělník 329. Samotné volby soudců ve Vlčnově měly klidný průběh. Konaly se od 7 hod. do 14. hod.ve dvou volebních místnostech staré a nové školy. Místní rozhlas vyzýval občany, aby splnili svou občanskou povinnost už v dopoledních hodinách a aby volili manifestačně. Manifestační průvod vyšel o 9. hod. od dolního hostince s příslušníky vesnické organizace KSČ, členy T. J. Družstevník, Myslivci s ostatními v počtu 70 voličů. Voleb se nezúčastnilo 27 oprávněných voličů, všichni kandidáti byli zvoleni 100% hlasů. K nemocným chodily dvojice s přenosnou urnou. V den voleb vystupovaly ve Vlčnově dechové hudby JZD Vlčnov a hudba z Nivnice, dále přes místní rozhlas účinkovali Čsl. svaz mládeže z Bánova a soubor závod. klubu Slováckých strojíren z Uh. Brodu.

V Sovětském svazu byla 12. dubna 1961 vypuštěna a oběžnou dráhu kolem Země první kosmická loď „Východ“ s člověkem na palubě. Byl jím kosmonaut letec major Jurij Alexejevič Gagarin. Spojené státy americké uskutečnily let člověka, jímž byl major Alan Shepard po balistické dráze 4. května z mysu Canaveral pomocí rakety Redstone kabinu Mercury. Jako všude tak i ve Vlčnově byl o tento revoluční mezník v dobývání kosmického prostoru nevšední zájem. Dokonce i staří lidé, kteří ke všemu dnešnímu dění nemohou najít kladný postoj, kroutili hlavou s poznámkami, že „na co na všecko ludé nepřídú.“

Již začátkem roku kolovaly pověsti, že do Vlčnova se nastěhuje cikánská rodina. Tato zpráva způsobila neobyčejný rozruch zvláště mezi občany Rybář, kam se měli cikáni nastěhovat. Pátráme-li po příčinách, tak se musíme podívat do starší doby. Cikáni byli odedávna živel kočovný, pochybné mravní hodnoty, ohrožující často pokojné občany i na životě. K práce je nikdo nevedl a ani o jejich vzdělání se nikdo nestaral. Od nás nejblíže bydleli a dosud bydlí cikáni v Havřicích u Olšavy. Mají tam slepené chatrče s primitivním domácím zařízením. Chodili věčně otrhaní, špinaví a v létě v zimě žebrali po vesnicích. Vedli život nezřízený, krádeže byly u nich na denním pořádku, u soudu měli trestní rejstřík plně popsaný. Za války je nacisté odtáhli do táborů, z nichž se po roce 1945 vrátili jen jedinci. Dnešní socialistická společnost chce i z cikánů vychovat pracovité a slušné lidi. Proto také jedna rodina byla přidělena do naší obce. Občané Rybář, zřejmě vedeni starými zkušenostmi a obavami o mravních hodnotách cikánů, podnikli hromadnou protestní akci a podali si na MNV žádost, aby byla cikánská rodina odstěhována do jiných „odlehlých míst“. MNV jejich žádost neuznal za podstatně odůvodněnou a tak se 14. února do domu Kovářů čís. 38 nastěhovala bezdětná cikánská rodina Richarda a Anny Holomkových. Zatím jednoroční zkušenost ukazuje, že obavy občanů Rybář byly neopodstatněné. Cikánská rodina žije celkem spořádaně, manžel jezdí do Brodu do práce, manželka vede domácnost. Chodí čistě oblečení a od sousedů nebylo zatím proti nim stížností. Při požáru u Mikušků v Rybářích dokonce cikán Holomek ochotně pomáhal při hašení.

Využívaje léčebného pobytu v Luhačovicích navštívil 3. dubna Vlčnov předseda Lidové sněmovny NDR dr. Johannes Dieckmann s rodinou. V přátelské besedě s členy rady MNV, zástupci stranické organizace a představenstva JZD besedoval J. Dieckmann o práci státních orgánů a zemědělských otázkách NDR. Živě se zajímal o práci MNV a výsledky hospodaření JZD.

Letos v létě zavítali do Vlčnova k návštěvě rodiny Čechoameričané Knotková, Machálek, Lída Hroudová-Mikulcová a Marie Buštová-Mošťková. Zdrželi se ve starém domově téměř 3 měsíce. Když poslední dvě odjížděly, loučily se s nimi celé Rybáře, MNV, hudba jim vyhrávala na cestu. Obě si život v Americe velmi chválily, o životě v naší socialistické vlasti mluvily však velmi zdrženlivě.


II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT, ZEMĚDĚLSTVÍ


Předsedou JZD v letošním roce po jednoročním přerušení se stal znovu Frant. Klabačka, zástupcem a agronomem Jan Chvilíček 48, vedoucím živočišné výroby Jan Králíček. Představenstvo řídilo veškerou činnost družstva. Konalo 26 schůzí, členských schůzí bylo 11. I když se rok od roku jeho páce zlepšuje, jest stále mnoho nedostatků. Není ještě správně chápáno družstevní vlastnictví, neboť mnozí družstevníci by do krve hájili jen své zájmy a družstvu by nechali, až co zbude - tak to řekl předseda na výroční schůzi. Jarní práce, kde byl pro příznivé počasí určitý náskok, byly zvládnuty dobře, kdežto před nástupem do žní došlo k určité nervozitě. Největším nedostatkem je skutečnost, že družstvo nezvládlo zimní orbu, takže do konce roku nebylo naoráno na cukrovku. Někteří družstevníci si kladou otázku, jak je možné, že v tomto roce vyšla PJ 13 Kčs, tedy v takové výši jako vloni. Předseda na schůzi přiznal, že se to vloni dálo za přímé podpory státu a také letos stát do jisté míry pomohl. Pracovní morálka se proti minulým letům značně zlepšila. V rostlinné výrobě nastupují družstevnice celkem ukázněně i k nárazovým pracím. Tak kupř. k přetrhávání máku nastoupilo pouze po jedné krátké rozhlasové výzvě ráno 2. května ještě téhož dne na 160 družstevnic, v minulých letech volal rozhlas často bez úspěchu. Podle kronikářových dotazů odůvodňují to samotní družstevníci poznámkami: „Ba že idú šecky roby do družstva, staré zásoby múky, sádla a šeckého ze súkromého hospodaření sú už pryč a tak je každý grajcar vzácný, hlavně tam, kde žádný z rodiny nechodí do fabriky“. I v živočišné výrobě tomu tak bylo. Jestliže vloni byly těžkosti v navážce krmiva a zajišťování ošetřovatelů a dojiček, tak letos tomu už není. Není pochyby, že morálku v kravínech zvedla i nově zavedená mechanizace. V mechanizačním středisku bylo nedostatek řidičů, hlavně ve špičkových pracích. Řešilo se to brigádnicky, takže na traktoru byl každý den jiný řidič. Pro nedostatek náhradních dílů došlo často v opravárně ku zpoždění a tím i poruchám v pracovní kázni. V řízení prací přímo na poli přišlo několikráte k rozporu se skupináři a řidiči. Jednalo se hlavně o hektary, kterých řidiči nebo traktoristé na určitých honech dosáhli a nemohli se dohodnout o přesné výměře honu a vykonané práci. Hospodaření JZD v r. 1961 nám názorně ukazuje tabulka vydaná představenstvem JZD:

 

 

Stav 1.1.1961

Stav 31.12.1961

1. Výměra zeměd. půdy v ha:

1.711,19 

1.711,19

2. Celkový majetek Kčs

14,770.787,19

18,233.963

Z toho: úvěry a dluhy

7,241.364,57

8,820.790

             vlastní majetek

7,529.417,62

9,413.173

3. Některé druhy majetku:

 

 

Hodnota staveb

4,744.082

7,343.716

Hodnota strojů a nářadí

1,834.808

2,497.434

Hodnota zákl. stáda a ost. dobytka

3,256.731

4,017.355

Hodnota rozestavěných staveb

1,148.580

435.482

Běžný účet u SBČS

103.697

78.617

Investiční vklad

13.045

2.480

Pohledávky za členy běž. účtu

321.333

103.867

Krmiva a steliva vlastní výrobky

1,089.684

856.483 

 

Tržby v r. 1961 v Kčs 

 

 

4. Plnění finančního plánu:

plán

splněno

A. Tržby ze živoč. výroby

4,829.377

3,979.989

Tržby z rostlinné výroby

3,153.125

2,289.678

Tržby z ostatní činnosti

650.000

1,858.708

Celkem

 8,632.502

8,128.375

B. Rozdělení tržeb:

Kčs 

Kčs

Náklady 52,58 %

4,149.165

4,274.242

Příděl 6,65% neděl. fondy (14%)

1,208.550

540.560

Příděl 0,05% prov. zaj. fondu

86.326

4.104

Příděl 4 % soc. fondu

345.300

322.335

Příděl 1 % kultur. fondu

86.300

80.583

Členům 0,60 % na prémie

100.000

51.517

Členům 35,12 % na PJ

3,200.000

2,855.031

C. Počet pracovních jednotek

200.000

219.618

Hodnota pracovní jednotky v penězích

16,50

13,-

Hodnota PJ v naturáliích Kčs

1,85

1,25

5. Doplatky členů na PJ Kčs

1,200.000

658.851

6. V r. 1961 bylo vyplaceno ze soc. fondu

 

303.426,97

7. V r. 1961 vyplaceno z fondu kult.

 

63.072,86

 

  

 

 8. Stravy hospodářských zvířat v kusech

stav 1. 1. 1961

31. 12. 1961

Skot celkem

1.006

1.140

z toho krav

437

452

Prasata celkem

1.029

1.338

z toho prasnice

170

209

Slepice

4.000

4.724

9. Tržby na 1 ha

rok 1960:

rok 1961:

náklady na 1 ha

1.595

1.980

počet PJ na 1 ha

121

128

 


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download