Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

období mezi léty 1924 - 1930

Období mezi léty 1924 - 1930

 

1924

13/1 prodáno veřejnou dražbou 6 stavebních míst vedle č. 555 směrem dolů. Průměrná výměra místa činí 462 m2, cena 2.860 Kčs.

Ponocnými zvoleni: Jan Chovánek 630, Frant. Nevařil 228, Frant. Hanáček 354 a Martin Šimčík 205.

Za přivezení a odvezení lesního inspektora k odhadu Hajku obdržel pan Josef Moštěk č.92 z obecní pokladny obnos 28 Kčs. Kostelník dostával ročně 550 Kč.

KOMÍNY. Za vymetání cylindrového komína se platilo kominickému mistru p. Gerlichovi z Uh. Brodu ročně 12 Kčs, za prohlídku širokého 2 Kčs. Vymetání je povinné. Bylo to rozumné opatření nadřízených úřadů, že muselo býti dbáno určitých bezpečnostních požárních opatření, neboť často neodborně budované komíny byly příčinou požárů. Zprvu s tím bylo mnoho mrzutostí a i trestních udání. Lidé si nechtěli nechat komínů vymetat a ještě hůře bylo s placením.

NOVÝ KŘÍŽ. 11/5 posvěcen nový dřevěný kříž pod Starýma horama, před č. 379, přispěním Jana Mošťka 151, kostelního hospodáře. Posvětil jej Dr. Klem. M. Žůrek. Týž přednášel večer zajímavým způsobem o poměrech našich krajanů v Rumunsku, v Porůří a na Volyni.

TGM. 20/6 1924 bylo slavnostní vítání p. presidenta T. G. Masaryka v Uh. Brodě, který jel do Luhačovic. Vítání se účastnila školní mládež a velmi mnoho občanů.

Roční plat def. obecního strážníka byl 800 Kčs, školnice 500 Kčs.

12/7 1924 schválena obecním zastupitelstvem smlouva o koupi Hájku v ceně 66.000 Kčs. V obnose započítán poplatek Státnímu pozemkovému úřadu v Brně.

Koncem července 1924 konán na Velehradě unionistický sjezd, při jehož zakončení posvěcena budova „Stojanov” (­exerciční dům), na jehož zřízení přispěli občané obnosem 300 Kčs.

1925

 

Obecní rozpočet pro rok 1925 činí:
potřeba: 130.127 Kčs
úhrada: 98.560 Kčs
schodek: 31.567 Kčs

 

Schodek se uhradil obecními přirážkami. K dani domovní činžovní 126%, k ostatním 170%. Kostelní přirážky 36% k všem daním.

Plat obecního tajemníka zvýšen o 200 Kčs ročně na 1.200Kčs. Na obecní knihovnu přispívala obec obnosem 50 hal na hlavu.

PŘESÍDLENÍ OBČANŮ. V únoru 1925 přesídlili na Podkarpatskou Rus zdejší občané: Jakub Mikulec, pekař, č. 252, Josef Tvrdoň, cukrář, č. ?, Josef Janča, rolník, č. 109, Josef Pavelčík, rolník, č. 48 a Jan Hala, dělník, č. 380. Všichni se usadili v Malé Bakoši ­(Svobodě). Všichni jsou legionáři a kolonizovali půdu po 1. pozemkové reformě. Každý měl přiděleno 15 ha půdy, již spláceli. Zůstali tam až do října 1938, do zabrání Maďarskem. Mrtvý i živý inventář zčásti rozprodali a část dovezli zpět do Vlčnova. V roce 1945 všichni (kromě Jakuba Mikulce) se usadili v pohraničí - na půdě uvolněné po 2. pozemkové reformě.

BLESK. V červenci 1925 udeřil blesk do stodoly Jakuba Zemka, rolníka č. 26. Stodola shořela, škoda kryta pojištěním.

NOVÝ SÁL. 25. října byl otevřen nově postavený sál při spolku Rolník. Postavil jej Karel Málek, stavitel z Uh. Brodu, náklad činil asi 225.000 Kčs.

KINO. 30. prosince 1925 bylo odhlasováno obec. zastupitelstvem povolení kinematografické licence Jednotě čsl. Orla ve Vlčnově,druhá žádost o tuto licenci byla spolku Rolník zamítnuta.

Ceny: 1 vejce 50 hal, houser, hus 70­ a 50 Kč, kohout, slepice 55 a 35 Kč, kůzle 34 Kč, 1 kg soli 2 Kč, zápalky 0,40 Kč, 1 l petroleje 2 Kč, 1 l vína  8 Kč, 1 kg cibule 2 Kč, 1 husí játra  12,50 Kč, 1 koza 115 Kč, 1 tele 200 Kč, 1 q zemáků 70 Kč, 1 podrážky    8 Kč, 1 šáteček na hlavu 64 Kč, 1 jupka 27 Kč, 1 sukně 37 Kč, 1 sodovka 1,20 Kč, 1 kg medu 22 Kč, 1 kg masa vepř. 12 Kč, 1 kg ž. prasat 9 Kč, 1 kg mýdla      5 Kč, 1m3 bukoví         50 Kč, 1 q pšenice 234 Kč, 1 sandály 45 Kč, 1 q slámy 15 Kč.

 

1926

Po první parcelaci zůstal ve Vlčnově zbytkový statek o výměře 117,40 ha; patřil Syndikátu řepařů v Hodoníně. Tento pronajal zbyťák Václavu Červenému (býv. správci velkostatku) na 12 let. Červený obhospodařoval velkostatek 3 roky. Poněvadž nemohl dostát platebním podmínkám, nabídl Syndikát zbyťák na 9 let do pronájmu řepařům akcionářům. Na ustavující schůzi byl zvolen předsedou Frant. Chvílíček, rolník č. 99, pokladníkem Jan Pavelka, rolník č. 720, jednatelem Antonín Knotek, rolník č. 88 a 21 členná dozorčí rada. Hned po ustavující schůzi byl převzat mrtvý i živý inventář: asi 15 koní, 10 krav, 1 býk, pár jalovic (více), 2 páry volů, prasnice atd. 9/3 1927 bylo všechno rozprodáno. Do sklizně bylo to obhospodařováno společně pod vedením zmíněného předsedy. Měřickou práci prováděl Vincenc Chvílíček, 529, celý zbyťák byl rozdělen na díly po 1/2 ha, každý díl měl své číslo. Každý ze 119 členů si vytáhl své číslo a tento díl po 9 let obhospodařoval. Členský podíl byl 100 Kčs, zápisné 100 Kčs. Nájem byl 2 q pšenice (468 Kčs) z 1 ha, platilo se penězi dle bursy v dubnu a v říjnu. Pronajímatelé si dali do pachtovní smlouvy předkupní právo. Roku 1930 nabídl Syndikát nájemcům zbyťák ke koupi za 1,040.000 Kčs (slovy jeden milion čtyřicet tisíc korun). Peníze byly obstarány půjčkou v Hypotéční bance v Brně 400.000 Kčs a ve spořitelně ve Vyškově a zbytek byl uhražen vlastními penězi. Rozdělení provedl Mg. Ondrůšek z Uh. Brodu. Cena 1 ha dle knihy 4.500­ až 12.000 Kčs. Asi ve 3 letech to měl každý zaknihováno.

Co se týče budov, byly veřejnou dražbou rozprodány a přeměněny v hospodářská stavení a zbytek koupila obec za obnos 57.500 Kčs. Nyní tam bydlí akademický malíř Otto Otmar, jsou tam umístěni též býci, kteří dříve byli v nevyhovující stáji za obec. kanceláří vedle mlékárny a též je tam umístěna traktorové stanice (1949).

SILNICE. 21/1 bylo odhlasováno na obecní silnice Horní Chaloupky 5.000, ke dvoru 2.000, od sv. Jakuba 1.500, od č. 713­ po č. 276 bylo 18.000 Kčs;

Obecní hlídač Josef Koníček, 420, měl ročně 1.000 Kčs.


Obecní rozpočet na rok 1926:

 

Řádný Mimořádný
Potřeba: 131.806 Kčs 13.250 Kčs
úhrada: 78.723 Kčs 0
schodek: 53.083 Kčs 13.250 Kč.

 

Schodek se uhradí přirážkami k přímým daním; k domovní dani 126%, ostatní 320%; kostelní přirážky: 36% k daním přímým.

Dělníku v lese bylo zaplaceno při kleštění 15 Kčs denně.

HOLIČ. Z Bezměrova u Kroměříže se k nám přistěhoval holič Josef Přikryl. Zprvu mu kazili řemeslo místní holiči a stříhači vlasů­ (samouci). Než byl zaveden strojek na stříhání vlasů, byli jsme stříháni nůžkami podobnými na stříhání ovcí a to na schodky i dospělí. V této době bylo zavedeno stříhání vlasů na ježka a děvčata si dávala stříhati po městsku ­„mikádo“. Obyčejně to odnesla doma „búchancama” do zad a pláčem maminek, že si nechala „zparchantit hlavu po městsku” a zbavila se mnohdy krásných copů (lelíků). V té době bylo zvykem, že si i mnozí muži nechali holit hlavu jak koleno a ti druzí na něho volali „svítí, svítí”. Byla to výstřednost zdravotně nepodložená.

28. února a 7. března sehrál Sokol divadlo „Ondráš” s námětem z doby poddanství a robot z okolí Frýdku. 7/3 promluvil o životě T. G. M. nadučitel Antonín Pardík, který koncem tohoto měsíce odchází na odpočinek do Kroměříže. Působil zde úspěšně od r. 1900 celkem 26 roků.

LEDOVNA. Dokud existoval obecní hostinec v místnostech nynější mateřské školy­ (univerzity), byla před domem č. 119 za silnicí obecní ledovna, která později zchátralostí zašla.

TELEFON. 2/5 bylo jednáno v obec. zastupitelstvu o zbudování telefonního vedení do Vlčnova s podmínkou, že k tomu přistoupí i Veletiny a Hradčovice. Již předtím vedl do Vlčnova telefon a to do panského dvora, jehož správcem byl dlouhou dobu Václav Červený.

BÝCI. V obecní býkovni byli chováni 4 býci. Proti zakoupení 5. býka se obec. zastupitelstvo jednomyslně postavilo, že prý stačí; za 1/2 roku měli 802 připuštění. Ze stanoviska chovatelského byli velmi přetíženi, není tudíž divu, že bylo tolik krav jalových (neobřezlých), neboť býci museli býti opravdu impotentní.

VETERINÁŘI. Prohlížitelem dobytka (lidovým veterinářem) byl Jan Moštěk,70 a Frant. Klabačka, 134. Z poraženého kusu mu platil řezník 5 Kčs. Později schváleny poplatky následovně:

 

Z koně, hověz. dobytka 10 Kčs (5 prohlížitel, 2 pokladník, 3 obec)
vepř 6 Kčs (3 prohlížitel, 1 pokladník, 2 obec)
tele 4 Kčs (2 prohlížitel, 1 pokladník, 1 obec)
ovce, koza 3 Kčs (1 prohlížitel, 1 pokladník, 1 obec)

 

SLET. Koncem června a začátkem července konán v Praze VIII. všesokolský slet. Z Vlčnova bylo celkem 24 bratří (17 mužů a 7 žen, z toho 5 cvičících).

BLESK/POŽÁR. 3/7 1926 snesla se nad okolím silná bouře s krupobitím, blesk zabil na veleckých lukách Vlčnovjanku Frant. Grůlíkovou, ženu Šimona Grůlíka, rolníka 54.

PRIMICE. 11/7 konána primice zdejšího rodáka P. Josefa Mošťka, syna Frant. Mošťka, rolníka č. 114 (737).

ŽNĚ. Trvaly celý měsíc. Deštivý rok a způsob práce. Tehdy se seklo, posečené se nechalo ležet 2 až 3 dny na pokládkách, pak se obrátilo kosákem (srpem) na druhou stanu a teprv se vázalo, aby se to nevázalo surové. Dnes se toho už nedbá a váže se zrovna za kosou. Sušení není třeba, poněvadž se brzy mlátí strojem a často hned z pole, kdežto dříve se mlátívalo cepy dlouho až přes zimu.

ÚRAZ. O žních při mlácení žentourem byla skalpována řemenicí na hlavě Marie Jančová, rolnice, 139.

TRAFIKA. 28. srpna byla schválena trafika vál. invalidu Janu Ulčíkovi, který si zbudoval stánek naproti č. 108.

28. října státní svátek, práce byla bubnem zakázána, ale než se to vžilo, zákaz nebyl dodržován.

21. listopadu byl silní vítr, že všechny stohy poválel a střechy oškubal.

KNIHOVNÍ RADA. 6/11 byla zřízena 1. knihovní rada. Členy byli: Jan Janča 196 (knihovník), Antonín Klabačka 473 a P. Antonín Čevela, kaplan.

8/12 usneseno přistoupit k návrhu Ředitelství pošt a telegrafů v Brně na zřízení tohoto vedení, na něž obec měla přispět dle rozpočtu 30% asi 13.500 Kčs.

V měsíci listopadu bylo započato s dovážením obvodního lékaře z Uh. Brodu osobním autem Šaraty z Uh. Brodu ježto cesta povozem byla velmi zdlouhavá. Za 1 cestu platila obec 18 Kčs, tudíž jednotlivci neplatili ničeho.

SVORNOST. Přičiněním místního kaplana P. Ant. Čevely bylo založeno Hospodářské družstvo „Svornost” se sídlem v domě K. Kučery 713. Později bylo rozšířeno o 2 filiálky a sice nahoře u Vincence Mikuláštíka a dole v domkařské sýpce 474. Členský podíl byl á 50 Kčs. Byly to obchody smíšeným zbožím a textilem. Týž rok koupilo družstvo rozsáhlý hostinec po Frant. Jančovi asi za 200.000 Kčs, nyní Lidový dům č. 124.

ODJEZD DO AMERIKY. Tohoto roku odjelo mnoho občanů z existenčních důvodů do Ameriky. Do Argentiny: Šimon Štěrba 349, Antonín Vozár 466 i se ženou, Vincenc Mikuška 487, Šimon Bařina 416, František Tykal 226, K. Chovánek, Frant. Prchlík 248. Do Kanady: Jakub Knotek 435, Jan Zemek 404. Do USA: Františka Kuželová141, Helena Kuželová 140, K. Zemek, Karel a Bohuš Pešátovi, Jan Štěrba a Štěpán Moštěk 506. Mnozí odjeli za příbuznými.

Velmi zajímavé bylo po stránce politické sabotáž schůzí obecního zastupitelstva nedostavením se některých členů obec. zastupitelstva do schůze, čímž toto nemohlo dosáhnout 2/3 většiny všech členů, aby se mohlo právoplatně usnášet. V zastupitelstvu byli zastoupeni: agrárníci, lidovci a národní socialisté. Po celý rok 1926 a začátkem r. 1927 musil starosta Frant. Knotek 126 používat § 6 zákona ze dne 12/8 1921, č. 329 Sb. z. a n., dle něhož první schůze konána býti nemohla, na to byla na 3. den svolána nová schůze, která byla schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. Schůzí se zúčastňovali až na malé výjimky pouze zástupci strany lidové.

POČASÍ. Nejsilnější zima byla od 10.-13. ledna. Únor byl deštivý, ke konci mrazy až do 5. března, kdy se začaly síti jařiny. První polovina dubna chladno a mrazy, druhá déšť, pak krásně. Červen, červenec a srpen velmi deštivý, zvláště o žních. Září teplo a krásně, první mrazík 19. září, sníh 24/10. Do konce roku chladno, déšť, na vánoce tuhá zima a hodně sněhu. Rok velmi deštivý.

 

1927

Leden 1927 byl neobyčejně krásný a teplý, 11. teplo jako na jaře, 13. a později lítají včeličky jako na jaře, na poli se oře. Konec je chladný.

Dne 17/2 byla svolána schůze okolních akcí do Uh. Brodu, kde bylo jednáno o elektrizaci obcí. Naše obec. zastupitelstvo se však usneslo, že prozatím nemůže pro velké zatížení k elektrizaci přistoupit.

 

Obecní rozpočet:

 

Potřeba řádná 128.440 Kč mimořádná 9.875 Kčs
Úhrada řádná 92.514 Kč mimořádná 0 Kčs
Schodek 35.926 Kč mimořádný 9.875 Kčs

 

Schodek uhrazen obec. přirážkami: domovní 126%, ostatní 210%. Kostelní přirážka 40%.

Od 1. ledna měl obec. tajemník ročně 2400 Kčs. Z každého veřejného prodeje se vybíralo 1% do obecní pokladny pro chudinský fond.

V 1. polovině února se pracovalo na poli, druhá polovina velmi chladná. Celý únor řádila chřipka. Průběh její byl mírný.

18/4 byla udělena Frant. Zemkovi č. 486 koncese hostinská při č. 124 ve smyslu všech oprávnění pod tuto živnost spadajících. V téže schůzi byla Janu Pleslovi č. 146 zamítnuta tatáž živnost při čísle 371.

Dle žádosti kominického mistra B. Gerlicha z Nivnice přistoupilo obec. zastupitelstvo na nový kominický obvod se sídlem v Nivnici.

OBĚŠENÍ. 12/4 zmizel neznámo kam ze svého domu Šimon Ryšavý, 79. Marně byl celý týden hledán doma a v Hájku. Začaly kolovat různé pověsti a teprve po několika dnech jel do Vápenska na dřevo Jan Pavelčík, 68 a cestou potkal povoz, na němž byl vezen jmenovaný. Obvodní lékař zjistil smrt oběšením, následkem nervové poruchy. Pohřeb konán 22/4 na zdejším hřbitově.

SNÍH-MRÁZ. 11. května padal sníh, 12. května byl velmi silný mráz, zmrzlo ovoce i řepa.

VOLBA PREZIDENTA. Dne 27. května 1927 zvolen podruhé prezidentem Československé republiky Dr. T. G. Masaryk.

KROUPY. Celý květen t. r. byl velmi studený, červen zprvu příznivý, ke konci bouřlivý. 23. června se přihnaly kroupy, jež zničily úrodu v tratích: Zálončí, vesnice, Podhájčí a Havřicka.

VÝLET. 29. června konáno sokolské veřejné cvičení ve dvoře na novém cvičišti, jež bylo upraveno navezením 30 t škváru a 10 m3 písku. Obrat při tomto cvičení byl: příjem 4.577 Kčs, vydání 3.274, zisk 1.303 Kčs.

Žně započaly 20. července, úroda v tratích kroupami nepostižených byla velmi krásná. Ceny: 15letý kůň byl za 2.600 Kčs.

KŘÍŽ. 31/7 byl posvěcen dřevěný kříž Hyblův na cestě na Bařinu.

2/10 souhlasí obec. zastupitelstvo s udělením koncese hostinské při domě č. 512 družstvu Budoucnost se všemi právy dle přípisu okresního úřadu v Uh. Brodě.

VOLBY. Dle 16. října konány řádné obecní volby, při nichž kandidovaly:

 

Strana republikánská  8 mandátů
strana lidová-rolníci 6 mandátů
strana lidová-domkáři 9 mandátů
strana národních socialistů 6 mandátů
strana živnostníků 1 mandát

 

Starostou zvolen Frant. Zemek, rolník 486, pokladníkem František Moštěk, 168, obec. hospodářem Josef Moštěk, 92.

První sníh padal dne 12/11.

7/12 jel poprvé vlak Veselí - Myjava.

ELEKTRIZACE. 4/12 usneseno ve schůzi obec. zastupitelstva 16 hlasy proti 11 hlasům pro elektrizaci obce. Frant. Zemek, starosta a Frant. Hauerland byli pověřeni zjistit podmínky výpůjčky 675.500 Kčs na elektrizaci obce. S půjčkou vznikly těžkosti a elektrizace oddálena.

Odměna starosty od 1. ledna 1928 ročně 1.200 Kčs.

5/12 zemřel na Čupech Arnošt Dostál, č. 216 (768), cestou do práce. Smrt nastala zmrznutím po srdečním záchvatu.

V prosinci t. r. byla velmi tuhá zima, hodně sněhu a velké závěje.

 

1928


Obecní rozpočet pro rok 1928:

 

Řádná potřeba 151.991 Kč  + mimořádná 47.750 Kčs
Řádná úhrada 83.500 Kč    
Schodek 68.491 Kčs + mimořádný 47.750 Kčs

 

Schodek se uhradí přirážkami: k domovní dani 113%, ostatní 261%, mim. 39%. Nekrytý schodek 38.568 Kčs. Zemský výbor bude požádán o úhradu z vyrovnávacího fondu.

TUHÁ ZIMA. Z nařízení ministerstva školství a národní osvěty bylo vyučování v době od 18. do 28. února pro velmi tuhou zimu přerušeno. Není pamětníků na zdejší obci, kteří by tak krutou a dlouhou zimu pamatovali. Naměřeno bylo až minus­ 33°C. Velmi mnoho ptactva a polní i lesní zvěře pomrzlo. Sněhu bylo místy na několik m. Dle zpráv státní meteorologické stanice v Praze nebylo tak kruté zimy přes 150 let. Pisatel sám pamatuje této tuhé zimy, neboť jako sextán chodil do reálného gymnázia v Uh. Brodě. Bylo tolik sněhu a takové sněhové závěje, že nebylo znát kudy vede silnice. Orientovali jsme se pomocí stromů, jež rostly podél silnice. Krutá zima zničila velmi mnoho ovocného stromoví, jež pak v letech následujících vyschlo.

NEMOCI. Po celý rok řádily v obci nakažlivé nemoci: spála, záškrt, tyfus. Vrcholu dosáhly v době nejtužších mrazů (v měsíci lednu a únoru). Dle sdělení zdravotního komisaře je Vlčnov nejzamořenější vesnicí na okrese. Příčinou je nešetření nejzákladnějších zdravotnických pravidel.

AUTOBUS. 26/2 udělena koncese ku dopravě osob autobusem Frant. Zemkovi, 486. Též přiřknuta koncese - kinolicence na široký němý film 16 hlasy Jednotě čsl. Orla v sále Orlovny. O kino současně žádala Těl. jednota Sokol.

VYSAZOVÁNÍ LESA. K vylepšení zalesněných částí pastvin na Čupech obdržela obec zdarma od okresní lesní inspekce v Uh. Hradišti 3.700 smrčků, 17.300 borovic, 6.500 modřínů a 9.000 akátů ze školky velehradské. Dovozné a výsadbu (denně 15 Kčs) hradila obec sama.

10/3 napadlo sněhu 15 cm vysoko, sněží a zima jako v zimě. 21/3 se počalo se zřizováním telefonu Vlčnov - Uh. Brod. Celý březen byl neobyčejně studený. Dle pranostiky, příroda se nezapřela: „Bílé byly vánoce, koblihy ­(masopust) byly ve světnici a na mrskačku byly baby na ulici.” Říká se: „Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom“.

Telefonní spojení zahájeno dne 1/4. První rok byl provoz pasivní. Obec se musela zavázat, že vybere nejméně 6.700 Kčs. Schodek ve výši 2.364,70 Kčs musela doplatit z obecní pokladny.

Celý květen byl studený s mrazy, 1/6 zima jako v zimě a 2/6 velký mráz.

STAVBA KOSTELA. 10/6 započato s bouráním kostela, 29/6 byla sloužena první mše svatá na upraveném farském mlatě. Po dlouhých přípravách přikročeno ke stavbě (rozšíření) kostela. Střední část kostela (až po kazatelnu v místech dnešní) byla zbourána. Práci zednickou, kamenickou a tesařskou konal stavitel O. Jedlička z Uh. Hradiště za obnos 315.000 Kčs. Bohoslužby konány zatím ve zbylé části kostela, jež je chráněna památkovým úřadem. Zatím byla upravena farní stodola, kde byly konány bohoslužby až do posvěcení kostela. 25/6 1928 byl položen základní kámen ke stavbě. Kostel byl dokončen v roce1929 koncem listopadu. Před 1. nedělí adventní, přenesena do něho Nejsvětější svátost oltářní. Do nového kostela darovali: paní Marie Busta (Mošťková) Američanka, oltář a sochu P. Marie Lurdské v ceně 4.000 Kčs. Spořitelní a záloženský spolek ve Vlčnově dubovou kazatelnu od Břet. Kavky v Červeném Kostelci za obnos 13.000 Kčs. Od téže fy. koupili manželé Grůlíkovi 506 a Jan a Marie Chvílíčková 87 křížovou cestu za 11.000 Kčs. Sochy a obrazy byly pořízený četnými dobrodinci a spolky. Nový kostel byl slavnostně posvěcen 29/6 1930 J. M. Dr. Leopoldem Prečanem, arcibiskupem olomouckým.

(viz. 2 výstřižky fotografií k vysvěcení kostela)

CHROUSTI. Tohoto roku bylo velice mnoho chroustů, takže úřady musely sami vydat výnosy o jejich ničení. Majitelé domů měli to ohlásit představenstvu, aby mohlo ničení těchto zařídit.

Prodána stavební obecní místa občanům: Františku Mošťkovi 632, Jiřími Chvilíčkovi 610, Františku Cahlovi 687 a Anně Starobové 609. Místo bylo průměrně po 1.000 Kčs.

Tohoto roku byla dobrá snůška medu, včely daly průměr 15 kg medu.

Rolník o celkové výměře zemědělské půdy ha sklidil: 82 mandele ječmene, 49 mandelů pšenice, 32 mandele žita (rži) a 34 mandele ovsa.

2/9 odjela do Argentiny za svým mužem Anna Mikušková prov. Štěrbová, č. 349 a Marie Mošťková prov. Vozárová, 466.

22/10 byl raněn mrtvicí na svém poli v Drahách Josef Klabačka, rolník, 84.

KINO. 25/11 začalo promítat kino­film široký a němý s titulky. Kinooperatérem byl Jan Beneš. Majitelem kina je Jednota čsl. Orla.

Dávka z 1 hl piva pro obec činila: 8 Kčs. Dávku z ostatních lihovin usneseno vybírat paušálem. Paušál činí: Spolek Rolník 225 Kčs, Pestl Šimon (obecní-universita) 105 Kčs, Družstvo Budoucnost 100 Kčs, Antonín Klabačka 80 Kčs, Antonín Moštěk 35 Kčs.

SILNICE. Na novou silnici od nové školy až po mlýn „Na srale” přispěla obec obnosem 4.500 Kčs.

Po celý prosinec byla velmi tuhá zima se silnými mrazy, 15/12 byla velká námraza.

Ceny: 1 sele 110 Kč, 1 papuče vysoké 150 Kč, 1 kráva s teletem 3.000 Kč, 1 motor 4 HP 4.500 Kč, 1 jalovice 2.258 Kč.

 

1929

Zima roku předchozího se stupňuje. Po celý leden velmi krutá zima, hodně sněhu a závěje, což již dáno nebylo. Dle sdělení ovčáků teplota minus 23 až­ 32°C, na Hromnice minus 33,5°C.

V neděli dne 3/2 dle sdělení meteor. stanice pícninářství v Rožnově minus 37°C, u nás minus 30°C. Pak trochu polevilo a 11/2 opět zima u nás minus 35°C, zima, jaké není u nás pamětníka. Téhož dne k večeru se zamračilo, zima poněkud polevila. Napadalo velmi mnoho sněhu, na silnice byly závěje, doprava byla nemožná, sníh byl občany odhazován.

ZASTŘELENÍ DĚVČETE. 12/2 o masopustním úterý stalo se hrozné neštěstí. Josef Mikulec, syn Josefa Mikulce č. 65, zastřelil z flobertky ráže 9 mm M. Kovářovou, dceru Josefa Kováře, rolníka, č. 91, která t. č. sloužila u Františka Pavelčíka č. 97, jehož manželka je sestrou jmenovaného Mikulce. Tento chtěl stříleti havrany (kavoně) a flobertka mu nechtěla střílet. Šel do kuchyně, aby si ji spravil. Jmenovaná služebná umývala nádobí po obědě a nešťastnou náhodou vyšla rána a v témže okamžiku klesla jmenovaná mrtva k zemi. Náboj jí vnikl venkovním koutkem levého oka přímo do mozku. Soudní pitvou na druhý den bylo zjištěno, že smrt nastala ihned. Obě postižené rodiny byly neštěstím zdrceny, pohřeb konán za velké účasti ve čtvrtek.

POŽÁR. 14/2 vznikl požár na chlévech domu Marie Pavelčíková č. 130 (745). Shořela vazba, škoda uhrazena zčásti pojištěním.


Obecní rozpočet:

 

 
Řádný
Mimořádný
Potřeba 250.976 Kčs 61.500 Kčs
úhrada 179.764 Kčs 61.500 Kčs
schodek 71.212 Kčs 0

 

Schodek uhrazen obecními přirážkami k dani domovní činžovní 126%, k ostatním 280%.

Roční plat škonice činí 900 Kčs, strážníka (policajta) 3.600 Kč, obec. tajemníka 300 Kčs, hodinová mzda dělníka na silnici 1,50 Kčs. Jízdné autobusem Jakuba Zemka, 509 do Uh Brodu 2 Kčs.

V dubnu pořízeny orientační tabule obce, jež byly přibity na krajní domy obce.

Zima doposud nepolevila, 1/3 teplota minus 22°C, 2/3 minus 19°C, 8/3 již taje a 9/3 prolet 12., 13. a 15/3 byly silné mlhy. Dle lidové pranostiky by měly následovat za 100 dní silné bouře neb povodně. Značné mlhy byly až do konce měsíce. Celý duben je velmi chladný, mrazy - 7°C a - 12°C, sněží, se setím započato 12/4.

Ceny: 2 m3 bukového dřeva doma za 153 Kč, 1 párka selat je za 370 Kčs.

VÝBUCH VE MLÝNĚ. 8/5 o 11. hodině bylo slyšet v celé vesnici ohromný výbuch. Výbuch nastal zapálením nafty ve strojovně mlýna p. Aloise Dudka. Strojovna byla zničena a mlynář smrtelně popálen. Svědek píše: „Pohled na něj byl žalostný, samá popálenina a podlitina, byl politování hodný. Můj úsudek: Ten žít nebude!” Jmenovaný byl po poskytnutí první pomoci lidmi odvezen do nemocnice, kde druhého dne zemřel. Pohřeb konán 12/5 v Kunovicích.

Konec měsíce května neobyčejně teplý 25/5 + 42°C, ale 2/6 byl mráz, na dolinkách (nížinách) zmrzly zemáky a fazole.

MLETÍ. Z 1 q pšenice se namlelo: 35 kg nulky (00), 21 kg jedničky, 10 kg dvojky, 9 kg trojky a 25 kg otrub.

2. polovina června byla velmi deštivá a bouřlivá (viz nahoře!).

ANTOŠOVCI. 7/7 byla politická schůze tzv. Antošovců - odbočka katol. zemědělců a domkářů. Mluvil na ní její zakladatel Antoš Cyril z Mistřína a Jan Bachan z Hluku. Předsedou schůze zvolen Jos. Moštěk 92. Schůze byla velmi bouřlivá.

Žně započaly 22. července. Po celý měsíc bylo neobyčejně pěkně, horko zvláště o žních (+ 47°C).

1 m2 obecního pozemku po 5 Kčs. Opraveny silnice Dřínková a Padělská. Na Dřínkovou koupeno 80 m3 kamene,na Padělskou 140 m3. Za dovoz kamene ze Slavkova placeno od 1 q 2,50 Kčs.

UNIVERZITA. Od 1. září 1929 bylo započato s vyučováním na univerzitě. Dřívější obecní hostinec byl zrušen a po úpravě byly zřízeny dvě učebny, v nichž vyučovaly dle potřeby buď obecná škola nebo měšťanská škola. Vzadu byla i školní kuchyně měšťanské školy až do r. 1945, kdy byla tato zbudována ze sborovny měšťanské školy.

PORADNA OPM. V září zřízena poradna pro matky a děti v býv. obec. hostinci okresní péčí o mládež v Uh. Brodě. Účel: více péče kojencům a matkám.

Za vymetání cih. komína se platí 18 Kčs (12x), za širokého 9 Kčs (6x).

1. září odchází do penze do Uh. Brodu P. Jan Flašar, farář. Přišel k nám r. 1910, byl dobrým kazatelem, hudebníkem a zpěvákem, společníkem a hospodářem.

Z každého prodeje se platila daň z přírůstku hodnoty a sice ve výši až 25%.

MACHŮV AUTOBUS. 10/11 byla schválena obec. zastupitelstvem koncese k dopravě osob Vlčnov – Uh. Brod a zpět Jana Macha z Hluku.

Na XIX. Dětský den vynesla sbírka ve školách a obci obnos 386 Kčs.

Následky kruté zimy se dostavily. Mnohé stromy buď vůbec neopukly a mnohé během neobyčejně horkého léta doschly. Ostatní stromy uschly v dalších létech. V jednom hospodářství bylo vykopáno: 10 durancií 30tiletých, 6 dvacetiletých, 6 patnáctiletých, 5 jabl. štěpů pětiletých.

Volby konány do NS dne 27/10 1929:

 

Počet poslanců
1925
1929
1. Republikáni-agrárníci 45 46
2. Soc. demokraté  29 40
3. Národní socialisté   28 32
4. Komunisté 41 30
5. Lidovci  31 25
6. Luďáci 23 19
7. Něm. soc. demokraté       17 21
8. Národní demokraté 13 15
9. Něm. agrárníci  24 16
10. Něm. křesť. socialisté 13 14
11. Živnostníci 13 12
12. Maď. křesť. socialisté    4 9
13. Něm. národní socialisté 7 8
14. Něm. socialisté 10 7
15. Poláci a Židi 4 4
16. Liga  –  3

 

Ministerským předsedou se stává agrárník Frant. Udržal, vláda je občansko-sociální.

V listopadu byl propachtován obecní pozemek doposud užívaný za pastvisko a sice pravá strana Čupů - směr Výpusty. Bylo tam 51 dílů asi po 13 m š. a roční nájem asi 500 Kčs.

1/12 počínají opět bohoslužby v přistavěném chrámě, který byl posvěcen až 30/5 1930.

Začátkem prosince neobyčejně pěkně, 12/12 přihnala se večer bouře s blýskáním a hřměním (obraz bouře červencové), což je úkaz na pokročilou dobu velice řídký a žádný ze současníků se na nic podobného nepamatuje.

Rok byl dosti úrodný, větší suché periody zavinily menší úrodu řepy, špatnější kvalitu pšenice, mouka se roztěkala, brambor bylo dostatek.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download