Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Vlčnov
Obec Vlčnov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vlčnov 124
68761 Vlčnov
Telefon: 572675112
Fax:
E-mail: obec@vlcnov.cz
WWW: www.vlcnov.cz/
ID Datové schránky: nx3bqjq
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Vlčnov 124
  68761 Vlčnov
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Vlčnov 124
  68761 Vlčnov
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3013:00 – 16:30
  středa8:00 – 11:3013:00 – 16:30
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: nx3bqjq
Česká spořitelna - běžný: 1543058369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Česká národní banka - dotační konto: 94-2719721/0710 (Česká národní banka)
00291561
DIČ: CZ00291561

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Vlčnov
  Vlčnov 124
  68761 Vlčnov
 • e-mailem: obec@vlcnov.cz
 • elektronickým podáním: obec@vlcnov.cz
 • zasláním do datové schránky nx3bqjq
 • telefonicky na tel. čísle: 572675112

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 13:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Vlčnov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Instrukce Rady obce Vlčnov

  SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

   

  Rada obce Vlčnov se na svém zasedání dne 11.03.2016 usnesením č. R-311/25/14.18 usnesla vydat instrukci, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

   

  položka

  popis

  úhrada v Kč

  jednotka

   

   

  Pořízení kopií - ČERNOBÍLÁ

   

  kopie A4 – jednostranná

  2,-

  kus

   

  kopie A4 - oboustranná

  3,-

  kus

   

  kopie A3 – jednostranná

  3,-

  kus

   

  kopie A3 - oboustranná

  4,-

  kus

   

   

  Pořízení kopií - BAREVNÁ

   

  kopie A4 – jednostranná

  -15,-

  kus

   

  kopie A4 - oboustranná

  -30,-

  kus

   

  kopie A3 – jednostranná

  -30,-

  kus

   

  kopie A3 - oboustranná

  -60,-

  kus

  V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

   

   

   

  Opatření technických nosičů dat

   

  CD

  10,-

  kus

   

  DVD

  15,-

  kus

   

  ostatní nosiče

  dle pořizovací ceny

   

   

  Odeslání informace žadateli

   

  poštovní služby

  dle ceníku ČP, s.p.

   

   

  balné

  -10,-

  zásilka

  Úhrada za odeslání informace žadateli se nevyžaduje v případě, že žadatel si vyzvedne informaci osobně na Obecním úřadě ve Vlčnově a podepíše protokol o tomto vyzvednutí informace.

   

   

  Mimořádně rozsáhlé vyhledání informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

   

  vyhledání informace

  200,-

  každá i započatá hodina

  Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož souhrnná délka přesáhne 1 hodinu.

   

  Úhrada nebude požadována v případech pokud jsou náklady spojené s poskytnutím informace ve výši 100,- Kč a nižší včetně poštovného a balného.

   

  Ve Vlčnově dne 11.03.2016

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Vlčnov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2010

2011-14_vyrocni_zpravy_za_2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 140,42 kB

Výroční zpráva za rok 2011

2012-10_10_12vyrocni_zprava_za_rok_2011_-keox2223558124084314693.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 173,12 kB

Výroční zpráva za rok 2012

12_13_informace výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 168,82 kB

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva 2013_keox5664731041175696772.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,91 kB

Výroční zpráva za rok 2014

2014_zpráva_keox7992829556221606766.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,1 kB

Výroční zpráva za rok 2015

2015_zpráva_keox4162776528441680579.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,56 kB

Výroční zpráva za rok 2016

2016_keox5657276217136808390.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,38 kB

Výroční zpráva za rok 2017

2017_dl-436945409041666448.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,64 kB

Výroční zpráva za rok 2018

2018_dl-6161545866692457758.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,69 kB

Výroční zpráva za rok 2019

2019_zprava dokument5537607600395739284.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,78 kB

Výroční zpráva za rok 2020

dokument216300904924681968.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 282,9 kB

Výroční zpráva za rok 2021

2021_dl-6502247638802012949.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,91 kB

Výroční zpráva za rok 2022

2022_dl-6162297637934356540.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,93 kB

Výroční zpráva za rok 2023

2023_dl-1443178862848190960.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,36 kB

OUVL-0300/2024 - žádost ze dne 25.3.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 233.69 kB

OUVL-0867/2022 - žádost ze dne 14.9.2022 (755.4 kB)

OUVL-0303/2022 - žádost ze dne 16.03.2022 (145.79 kB)

OUVL-1363/2021 - žádost ze dne 3.12.2021 (627.84 kB)

OUVL-1340/2021 - žádost ze dne 30.11.2021 (1.09 MB) ,  částečně odmítnuta dle § 8a a § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

OUVL-0851/2021 - žádost ze dne 16.07.2021 (576.35 kB) 

OUVL-0808/2021 - žádost ze dne 08.07.2021 (293.11 kB)

OUVL-0002/2021 - žádost ze dne 04.01.2021 (155.22 kB)

OUVL-1195/2020 - žádost ze dne 11.11.2020

OUVL-1190/2020 - žádost ze dne 10.11.2020

OUVL-1163/2020 - žádost ze dne 04.11.2020

OUVL-0495/2020 - žádost ze dne 11.05.2020  byla odmítnuta dle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

OUVL-0215/2020 - žádost ze dne 20.02.2020

OUVL-0078/2020 - žádost ze dne 20.01.2020

OUVL-1065/2019 - žádost ze dne 22.11.2019

OUVL-0748/2019 - žádost ze dne 19.08.2019

OUVL-0605/2019 - žádost ze dne 12.06.2019 (mail) byla dne 22.7.2019 odložena dle § 14 odst. 5 písm a) a písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

OUVL-0132/2018 - žádost ze dne 31.01.2018 byla odmítnuta dle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

OUVL-1049/2017 - žádost ze dne 06.12.2017 byla částečně odmítnuta dle § 8a a § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) a dle § 5 odst. 2 a § 10 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a následně odložena v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 InfZ.

OUVL-0942/2017 - žádost ze dne 02.11.2017

OUVL-0843/2017 - žádost ze dne 02.10.2017

OUVL-0603/2017 - žádost ze dne 05.07.2017

OUVL-0222/2017 - žádost ze dne 24.02.2017

OUVL-0195/2017 - žádost ze dne 21.02.2017

OUVL-1027/2016 - žádost ze dne 12.12.2016

OUVL-0206/2016 - žádost ze dne 29.02.2016

OUVL-0205/2016 - žádost ze dne 29.02.2016

OUVL-0204/2016 - žádost ze dne 29.02.2016

OUVL-0190/2016 - žádost ze dne 16.02.2016

OUVL-0156-8/2016 - žádost ze dne 12.02.2016

OUVL-0096/2016 - žádost ze dne 01.02.2016

OUVL-0092/2016 - žádost ze dne 29.01.2016

OUVL-1193/2015 - žádost ze dne 22.12.2015

OUVL-1188/2015 - žádost ze dne 21.12.2015

OUVL-0606/2015 - žádost ze dne 29.06.2015

OUVL-0421/2015 - žádost ze dne 28.04.2015

OUVL-0183/2015 - žádost ze dne 19.02.2015

OUVL-0039/2015 - žádost ze dne 09.01.2015

OUVL-0747/2014 - žádost ze dne 19.09.2014

OUVL-0497/2014 - žádost ze dne 27.07.2014

OUVL-0460/2014 - žádost ze dne 14.07.2014

OUVL-0458/2014 - žádost ze dne 13.07.2014

OUVL-0435/2014 - žádost ze dne 26.06.2014

OUVL-0177/2014 - žádost ze dne 13.03.2014

OUVL-0747/2013 - žádost ze dne 27.12.2013

OUVL-0638/2013 - žádost ze dne 11.10.2013

OUVL-0582/2013 - žádost ze dne 11.09.2013

 

 

 

 

Dar-podpora sociální služby - DOC

22_Formular_žádost zařízení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 122 kB

Dar-podpora sociální služby - PDF

22_Formular_žádost zařízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,14 kB

Dotace - žádost o poskytnutí - DOC

15_formular_žádost individuální.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 136,5 kB

Dotace - žádost o poskytnutí - PDF

15_formular_žádost individuální.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,85 kB

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - DOC

16_příloha žádosti o dotace na jednotlivou akci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 120 kB

Dotace - příloha žád. na jednotlivou akci - PDF

16_příloha žádosti o dotace na jednotlivou akci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,37 kB

Dotace - příloha žádosti na provoz - DOC

16_příloha žádosti o dotace na provoz.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 118,5 kB

Dotace - příloha žádosti na provoz - PDF

16_příloha žádosti o dotace na provoz.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,11 kB

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - DOC

16_příloha žádoti o dotace na sportovní činnost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 118 kB

Dotace - příloha žádosti na sportovní činnost - PDF

16_příloha žádoti o dotace na sportovní činnost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,62 kB

Dotace - závěrečné vyúčtování - DOC

15_formular_zaverecne_vyuctovani.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 138 kB

Dotace - závěrečné vyúčtování - PDF

15_formular_zaverecne_vyuctovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,63 kB

Hazardní hry - ohlášení (tombola, turnaj)

vzor - ohlášení hazardní hry - tombola.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB

Kácení - oznámení dřevin rostoucích mimo les

15_oznámení o kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 25 kB

Kácení - žádost o povoleni dřevin rostoucích mimo les

15_zadost o povoleni kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB

Smlouva o právu k provedení stavby - PDF

smlouva_o_pravu_k_provedeni_stavby_návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,57 kB

Smlouva o právu k provedení stavby -DOC

smlouva_o_pravu_k_provedeni_stavby_návrh.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33 kB

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.