Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Úřední adresa neslouží k doručování pošty

Informace pro občany s adresou ohlašovny. Platnost od 6.2.2020.

Úřední adresa neslouží k doručování pošty

 

Podle zákona o evidenci obyvatel může správní orgán ve správním řízení rozhodnout o zrušení údaje o místě trvalého pobytu občana. Učiní tak na návrh vlastníka objektu, který je povinen prokázat, že zaniklo užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, a že občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá. Je-li údaj o místu trvalého pobytu občanovi úředně zrušen a ten si nezvolí nové místo trvalého pobytu, má tzv. „úřední adresu“, tedy adresu sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen – v našem případě Obecního úřadu Vlčnov, Vlčnov 124. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj, za účelem vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování jeho korespondence.

 

V budově úřadu nikdo s úřední adresou nebydlí, ani zde nemá domovní schránku. Obecní úřad Vlčnov není ze zákona oprávněn přebírat soukromou poštu fyzických osob a nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, jimž byla úřední adresa přidělena s platností. Je v zájmu každého občana učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje.

 

Občan s úřední adresou Vlčnov 124 má možnost:

 

  1. zdarma nahlásit na ohlašovně podle místa trvalého pobytu doručovací adresu, která se dostane do informačního systému evidence obyvatel

  2. vyzvedávat si zásilky na poště (domluvit si tzv. „odnos“ – zdarma)

  3. zajistit si na poště „dosílku“ na adresu, kde se zdržuje (za poplatek)

  4. zřídit si na poště P.O. BOX (za poplatek cca 125,- Kč/měsíc)

  5. zřídit si datovou schránku (zdarma CzechPoint)

  6. nahlásit např.soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením), správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu

 

Vzhledem k neexistenci domovních schránek občanů s úřední adresou Vlčnov 124 je, v případě, že občan nevyužije některé z možností dle bodů 1-6, režim doručování na tuto adresu následný.

 

Obyčejné listovní zásilky budou doručovatelem vráceny odesilateli.

 

Písemnosti obsahující vlastní výzvu odesílatele:

 

  • Zásilky jsou oznámeny zanecháním této vlastní výzvy na adrese a následně uloženy na České poště, s. p., ve Vlčnově, kontaktní telefon (+420) 954268761. Zásilka je k vyzvednutí v pracovních dnech pondělí – pátek v době od 8:00-10:30 a 13:30 do 16:30 hodin.

  • Doručovatel zanechá pouze vlastní výzvu případně poučení v budově Obecního úřadu Vlčnov 124, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době.

  • Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (i když se adresát o uložení nedozvěděl) !

  • Po uplynutí lhůty doručovatel písemnost vrátí odesilateli.

 

Výzvy k vyzvednutí písemnostíobsahujících vlastní výzvu odesílatele jsou uloženyna podatelně Obecního úřadu Vlčnov 124. Občan obce, s úřední adresou, má možnost dotazem na obecním úřadě zjistit, zda pro něho byla doručovatelem nějaká „výzva“ zanechána.

Datum vložení: 7. 2. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 2. 2020 14:02
Autor: Bc. Dušan Mikulec