Vlčnov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 391-420 ze 460

Informace Oblastní charity Uh. Brod

Datum: 25. 2. 2009

Na časté dotazy od Vás jsme požádali Oblastní charitu v Uherském Brodě, aby nám zaslala informace, které by se Vám mohli hodit.

Zaslané informace zde rádi zveřejňujeme a doufáme, že Vám budou užitečné.

Obec Vlčnov

Humanitární sbírka

Datum: 23. 2. 2009

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti ? materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

Výzva zájemcům k podání nabídky ve veřejné zakázce

Datum: 20. 2. 2009

VÝZVA ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Základní škola Vlčnov-realizace energeticky úsporných opatření

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel Obec Vlčnov vyzývá zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle následujících údajů.....

#

Nevíte kam se starým nefunkčním mobilem ?

Datum: 6. 2. 2009

Nevíte kam se starým nefunkčním mobilem ?
Vydáno dne 06. 02. 2009 (1202 přečtení)E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec Vlčnov se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově Obecního úřadu Vlčnov v přízemí u vchodu do pošty. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

Výdej pytlů na tříděný odpad

Datum: 21. 1. 2009

V pátek dne 23. ledna 2009 v době od 09.00 hod - 15.00 hod se budou v místnosti bývalé spořitelny, v přízemí Obecního úřadu ve Vlčnově, vydávat plastové pytle na tříděný odpad.

Pytle jsou vydávány pro použití v prvním pololetí roku 2009. Jedná se o pokračování výdeje zahájeného v prosinci 2008.

#

Tříkrálová sbírka

Datum: 10. 1. 2009

Dne 10. ledna 2009 proběhla v naší obci

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Sbírkou bylo pověřeno 15 skupinek tříkrálových koledníků, kteří do zapečetěných pokladniček vybrali částku
98.848,- Kč
Sbírku organizovala Charita Česká republika a dohled nad průběhem a sčítáním tříkrálové sbírky ve Vlčnově zajistil Obecní úřad Vlčnov.

Všem, kteří se sbírky zúčastnili a přispěli darem, děkujeme za pomoc.

Odpady - vydávání pytlů na tříděný odpad

Datum: 6. 1. 2009

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří si v ohlášeném termínu nevyzvedli pytle na tříděný odpad, že další termín bude vyhlášen v 2. polovině měsíce ledna.

#

Spisovatel a novinář Jiří Jilík: Janča se vrací do Vlčnova

Datum: 27. 12. 2008

Slovácký deník, 25.12.2008, Tereza Bičanová

Do kulturního povědomí Vlčnova se vrací tamější rodák, novinář a spisovatel Jan Janča. Výbor z jeho literární tvorby, doplněný studií o jeho životních osudech, přichází v těchto dnech ke čtenářům.

Jiřího Jilíka, který publikaci připravoval k vydání, jsme požádali o rozhovor.

Výdej pytlů na tříděný odpad

Datum: 18. 12. 2008

Výdej pytlů na tříděný odpad
18. 12. 2008 a 19. 12. 2008

v době:

08.00 - 11.30 hodin
12.00 - 15.00 hodin
v bývalé spořitelně OÚ

#

Cena obce Vlčnova

Datum: 17. 12. 2008

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle §84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000Sb., o obcích
udělilo
cenu obce Vlčnova, za mimořádnou osobní statečnost při osvobozování Vlčnova v období 2. světové války

panu Jiřímu Pavelčíkovi, nar. 25.4.1902, Vlčnov č.p. 7 ? In memoriam

Výzva k předložení nabídky v zadávacím řízení

Datum: 3. 12. 2008

Osoba pověřená výkonem zadávacího řízení:
Ing. Soňa Hustáková, V Zátiší 353, 788 33 Hanušovice

Zadavatel tímto zveřejňuje výzvu k předložení nabídky na realizaci stavebních prací v rámci zadávacího řízení k projektu ?Tradice lidových pálenic na moravsko - slovenském pomezí? spolufinancovaného z Operační programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika ? Česká republika.

Charakteristika zakázky:
Předmětem projektu jsou stavební úpravy a změna účelu využití stavby ? stodoly v č.p. 65 Vlčnov.

Výzva zájemcům k podání nabídky ve veřejné zakázce

Datum: 19. 11. 2008

VZ/2008/7/01
Základní škola Vlčnov-realizace energeticky úsporných opatření

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
dle § 38 zákona - zjednodušené podlimitní řízení k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon").
Zadavatel Obec Vlčnov vyzývá zájemce k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na Stavební práce dle následujících údajů.

Název zakázky: Základní škola Vlčnov-realizace energeticky úsporných opatření
Číslo zakázky: VZ/2008/7/01
Druh zadávacího řízení: dle § 38 zákona - zjednodušené podlimitní řízení

Uzavření skládky suti za stadionem

Datum: 13. 11. 2008

Obecní úřad Vlčnov upozorňuje občany, že v sobotu 15. listopadu 2008 od 9.00 do 11.00 hodin bude poslední možnost v letošním roce uložení betonové suti na skládce za stadionem.
V následujících dnech bude provedeno drcení.

Skládka bude opět otevřena na jaře příštího roku.

Marta Mošťková, místostarostka

#

Poděkování

Datum: 6. 11. 2008

Obec Vlčnov děkuje občanům a všem ostatním, kteří přispěli finančním darem v rámci veřejné sbírky konané obcí Vlčnov na zmírnění a odstranění následků výbuchu plynu v rodinném domě manželů Doubkových.

Vybraná částka činí 74 440 Kč a byla převedena na účet manž. Doubkových.

Marta Moštková, místostarostka obce

Věc: INFORMACE PRO OBYVATELE OBCE VLČNOV O DOPRAVNÍM OMEZENÍ

Datum: 28. 10. 2008

Vážení občané,
z důvody dokončovacích prací na stavbě ?Silnice III/4957 Vlčnov ? I.etapa? Vás chceme informovat o dopravním omezení v termínu od 27.10.2008 ? 31.10.2008

V pondělí 27.10.2008 od 8hod. ? 15hod budou probíhat čistící práce na komunikaci I.etapy ?Silnice III/4957 Vlčnov?. Prosíme občany, aby v tuto dobu nestály se svými auty na vozovce úseku I.etapy a nebránili tak dokončovacím pracem na stavbě. Průjezd obcí bude v tuto dobu možný. Od 15hod. bude prováděn postřik vozovky v obci a okolo zpomalovacího ostrůvku za Araverem.Průjezd obcí bude znemožněn.

V úterý 28.10.2008 bude prováděna pokládka AB povrchu v obci a pokládka OK okolo zpomalovacího ostrůvku za Araverem včetně postřiku vozovky od Araveru směrem k Veletinám. V tento den nebude umožněn průjezd obcí a stání aut v obci, v úseku první etapy.

#

Den otevřených dveří

Datum: 17. 10. 2008

Obecní úřad Vlčnov ve spolupráci s KSK pořádá u příležitosti 90. výročí samostatného československého státu 1.ročník Dne otevřených dveří v zajímavých objektech na území obce Vlčnov.

V neděli dne 26.října v době od 13.30 do 17 hod. budou mít všichni zájemci možnost seznámit se s prostory, které jsou uvedeny na přiložené pozvánce. Na této novodobé akci se podílí rovněž TJ, Římskokatolická farnost Vlčnov, Kynologický klub, Klub dětí Broučci, Svaz zahrádkářů, Základní a Mateřská škola Vlčnov.

Přejeme všem, kteří o tuto akci projeví zájem, příjemně strávené nedělní odpoledne.
Srdečně zve Marta Moštková, místostarostka obce

Návrh opatření obecné povahy č.....

Datum: 14. 10. 2008

Zastupitelstvo obce Vlčnov jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona
vydává změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Vlčnov.....

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PAPÍRU

Datum: 1. 10. 2008

BARVY, LAKY, ŘEDIDLA APOD. VČETNĚ OBALŮ, LEDNIČKY, TELEVIZE, RÁDIA, MONITORY, ZÁŘIVKY, BATERIE, POSTŘIKY A JINÉ CHEMIKÁLIE, VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE, TEXTÍLIE, KOBERCE, MATRACE APOD.

VE ČTVRTEK 9. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16. HODIN
V PÁTEK 10. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 14 DO 16 HODIN
V SOBOTU 11. ŘÍJNA 2008 V DOBĚ OD 9 DO 11 HODIN

NA DVORKU ZA ?MĚŠŤANKOU?

TENTO ODPAD BUDE ODEBÍRAT PRACOVNÍK OBECNÍHO ÚŘADU.
NEODEBÍRÁME ODPAD Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI.

Světový běh harmonie

Datum: 25. 9. 2008

Vážení občané,

v pondělí 29. 9. 2008 bude obec Vlčnov jednou z mnoha míst 100 zemí celého světa, kterými poběží světový běh harmonie. S účastníky běhu bychom se měli setkat ve 14.50 hodin v centru obce.

Děkujeme všem, kteří podpoří tento nesoutěžní běh a umožní plynulý a příjemný průběh běžců.

Termíny svozu plastů

Datum: 10. 9. 2008

Termín svozu plastů (žluté pytle) je 30.9.2008, 28.10.2008, 24.11.2008 a 12.12.2008. Současně proběhne i svoz nápojových kartónů (oranžové pytel).


Prosíme všechny občany, aby naplněné pytle určené k odvozu umístnili před domy již před šestou hodinou ranní, nejlépe předcházející den večer. Svoz se vždy uskuteční v brzkých ranních hodinách.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do nového systému svozu tříděného odpadu. Obec Vlčnov

#

Loučení s prázdninami na Pepčíně

Datum: 1. 9. 2008

Tradiční setkání občanů Uherskobrodska na místě, kde kdysi stál zámek Pepčín, se uskuteční

v neděli 31.8.2008 od 13:00 hod.

V případě deštivého počasí se akce nekoná

Program:
Dechová hudba, dětské hry a atrakce pod dohledem DDM uherský brod, jízda na koních, vyhlídka z plošiny.

Občerstvení zajištěno, možnost vlastního opékání

Zvou pořadatelé: obce Vlčnov, Drslavice, Hradčovice, Veletiny a město Uherský Brod

Volné místo - charitní dům

Datum: 14. 8. 2008

Charita Uh. Brod oznamuje, že přijímá do pracovního poměru na své pracoviště v Charitním domě ve Vlčnově zdravotní sestru do nepřetržitého provozu.

Nástup možný od 1.9.2008.

Informace v Charitním domě ve Vlčnově, v Charitě v Uh. Brodě, event. na Obecním úřadě ve Vlčnově

Silnice směrem na Veletiny

Datum: 31. 7. 2008

Silnice směrem na Veletiny, Vlčnovský zpravodaj č.24, květen 2008

V letošním roce se s největší pravděpodobností podaří uskutečnit dlouho očekávaná investiční akce ?Rekonstrukce silnice směrem na Veletiny?. V současné době je vydané stavební povolení a Zlínský kraj vypsal výběrové řízení na generálního dodavatele.

Obec Vlčnov vybuduje současně se silnicí nový chodník. Při výstavbě silnice dojde k odstranění kostek a štěrkového podloží, odstranění všech obrub a chodníkového tělesa. Do nové silnice budou uloženy všechny nové podkladní vrstvy, osazeny nové obruby, kanalizační vpusti a bude vydlážděn nový chodník, v jehož tělese budou umístněny ?chráničky? kterými bude možno v budoucnu vést kabelové rozvody pro veřejné osvětlení, rozhlas, internet. Tato rozsáhlá stavba zasáhne velké území obce, zcela jistě zhorší dopravní obslužnost a zásobování prodejen kolem této silnice. Naší snahou, ale i snahou Zlínského kraje, bude zmírnit všechny negativní dopady, ale není možné si myslet, že se stavba obejde bez problémů.

Dražba obecních bytů

Datum: 19. 6. 2008

Zastupitelstvo obce Vlčnov usnesením č. 9/2008 rozhodlo o odprodeji dvou obecních bytů v nádstavbě Mateřské školy ve Vlčnově.
Plocha každého bytu 75,72 m2 + venkovní terasa 17,41 m2, vyvolávací cena 1.200.000,- Kč.
Poslední prohlídka je dne 3.7.2008 v 8.00 hod.
Termín dražby je stanoven na den 11.7.2008 v 9.00 hod a v 10.00 hod (každý byt se draží zvlášť).
Místo konání dražby - Obřadní síň Obecního úřadu Vlčnov

#

Prázdninová soutěž pro foto a videoamatéry

Datum: 13. 6. 2008

Obecní úřad ve Vlčnově ve spolupráci s www.vlcnov.cz pořádá prázdninovou soutěž
?Rok ve Vlčnově? aneb ?Od jízdy králů po jízdu králů? pro foto a video amatéry nejen z Vlčnova.
Cílem souteže je zachytit běžný život v naší obci objektivem fotoaparátu nebo videokamery.

#

Pytlový systém - změna v odpadovém hospodářství

Datum: 5. 6. 2008

Od 1. 7. 2008 bude v naší obci změněn systém sběru tříděného odpadu. Jedná se o plast, papír a nápojový karton. Uvedené komodity se budou ukládat do plastových pytlů, rozlišených podle barvy:

Žlutá barva = plasty
Modrá barva = papír
Oranžová barva = nápojový karton

Kontrola těsnosti plynárenských zařízení

Datum: 2. 6. 2008

Sdělujeme Vám , že v měsíci červnu 2008 bude ve Vaší obci probíhat kontrola těsnosti plynárenského zařízení.
Pracovníci JMP, a.s. Brno, RC - Uh. Hradiště se budou pohybovat ve Vaší obci.

Toto sdělení slouží jen pro Vaši informovanost

Oprava kanalizace ul .Sportovní

Datum: 2. 6. 2008

Obecní úřad Vlčnov upozorňuje občany v ulici Sportovní na skutečnost, že od 2.6.2008 se v uvedené ulici začíná s opravou kanalizace. Práce potrvají asi 14 dnů.

Děkujeme za pochopení.

Marta Moštková, místostarostka

#

Přišlo e-mailem - zámeček Pepčín

Datum: 31. 5. 2008

Vážený pane,

narazil jsem na Vaše zdařilé stránky o zámečku Pepčín. Za mlada, koncem sedmdesátých let jme tam s kamarády z Bílovic často chodili na celodenní výšlap. Tehdy tam byli opravdu už jenom holé zdi. Reaguji na Vaši výzvu a zasílám 4 fotografie. Ty s názvem Pepčín jsem stáhl z internetu, bohužel si nepamatuji adresu, zbylé jsou z našich výletů. Z nějakého záhadného důvodu jsme zámečku říkali Myšák, až později jsem ve starých vojenských mapách narazil na název trati "myšince" na úbočí toho kopce, snad proto.

Se srdečným pozdravem Karel Povalač

Výzva k podání nabídky

Datum: 22. 5. 2008

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení předláždění stávajících úseků chodníků v obci Vlčnov podél silnice III/4957 v délce cca 1 530 m a vybudování nových úseků v délce cca 50 m (napojovací úseky v místě autobusových zastávek), úprava autobusových zastávek, sjezdů na jednotlivé pozemky a k rodinným domům, napojení místních komunikací a doplnění veřejného osvětlení.

Zobrazeno 391-420 ze 460