Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

Číslo spisu: OBVL/KŘ/2019-zšmš

Rada obce Vlčnov

jako zřizovatel ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích


 

vyhlašuje konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky


 

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace

se sídlem Vlčnov č.p. 1202, 687 61 Vlčnov, IČO 75022672


 

Požadavky:

  • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

  • znalost problematiky organizace, řízení a financováníve školství a příslušných předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:

  • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;

  • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;

  • datum narození uchazeče;

  • místo trvalého pobytu uchazeče;

  • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci:vysvědčení o maturitní zkoušce (kvalifikace pro MŠ), diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu;

 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.);

 • strukturovaný profesní životopis;

 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);

 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/lky organizace (ne starší 2 měsíců).


 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo 2.11.2019, později dle domluvy.

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 30.09.2019 do 15.00 hod. na adresu zřizovatele: Obec Vlčnov, Vlčnov č.p. 124, PSČ 687 61.

Obálku zalepte a označte heslem: KONKURS ŠKOLA - NEOTEVÍRAT

 

zde ke stažení v pdf

Datum sejmutí: 30. 9. 2019 Zodpovídá: Bc. Dušan Mikulec