Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 2001

Rok 2001

 

OBECNÍ ÚŘAD ve Vlčnově 2001

Bylo mi přisouzeno a je mou milou povinností uvést rok 2001, první to rok v novém tisíciletí společně s mým přítelem, vlčnovským kronikářem, panem Antonínem Starobou. Z pohledu dneška je to rok jako každý jiný. Z pohledu budoucích časů bude považován jako letopočtový milník historie obce. Tento první rok nového tisíciletí lze charakterizovat jako rokem, kdy se završovaly práce na dobudování místních komunikací a dětských hřišť. Zastřešení klubu jako by symbolicky předznamenalo přípravy na zásadní vizuální změnu středu obce.

To, co se odehrávalo a bylo to nejpodstatnější nebylo na první pohled vidět. Jedná se především o velmi složitou projekční přípravu rekonstrukce průtahu HLUK - UH. BROD - II/495. Dále projekční příprava v dějinách obce nejvýznamnějšího sociálního programu - výstavba charitního domu o předpokládané kapacitě 15 míst. Intenzivně probíhala projekční příprava největší ekologické a zároveň nejdražší stavby čistírna odpadních vod.

Nakolik tyto stavby budou prospěšné a zpříjemní život nám občanům Vlčnova, ukáže čas. Čas a události budou dál zaznamenávány v kronice obce Vlčnova a vy, kteří, budete mít možnost a já v to pevně věřím, pročítat a studovat kroniky obce Vlčnova po desetiletích a snad dá-li pán Bůh, i po staletích, snad najdete důvod vážit si svých předků a být hrdí na to, že vy i vaši předci pocházíte z této obce. Přeji Vám, generacím, které zde budete žít v příštím tisíciletí, abyste prožívali stejně hezký a plnohodnotný život tak, jako my na přelomu tohoto tisíciletí.

Vstup do třetího tisíciletí na celém světě a tedy i u nás ve Vlčnově byl poznamenán nejbrutálnějším teroristickým útokem v úterý 11. 9. 2001 čtyř unesených letadel na věže Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagonu ve Washingtonu, přičemž zahynuly všechny osoby v unesených letadlech typu Boeing z USA a po třech dnech bylo pohřešováno - převážně už mrtvých 4.763 lidí.

Už koncem září se v novinách na celém světě objevovaly tváře 19 pachatelů teroristického útoku v čele USÁMA BIN LÁDINA - vedoucího organizace Al-Kájdy sídlící v Afghanistánu v desítkách horských bunkrů.

V průběhu měsíce října, listopadu a prosince 2001 USA intenzivně bombardovalo celé území Afghanistánu, Taliban byl definitivně zničen, většina pachatelů byla zabita, ale USAMA BIN LÁDINA zatím nenašli. V boji proti terorismu pomáhá většina států NATO včetně naší ČR.

 

Starosta obce Vlčnova pan Jan Pijáček.

 

Budovatelská činnost ve Vlčnově v roce 2001

 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ:

Hřiště na RYBNÍČKU (přesněji řečeno pozemek) změnilo majitele, kterým byla Tělovýchovná jednota Vlčnov, od níž tento pozemek odkoupila obec. Altánek, houpačky i lavičky byly opraveny a dobře slouží dětem k jejich spokojenosti.  Hodně práce bylo na hřišti u Základní školy, kde byly zpevněny břehy zatravňovací dlažbou a instalovány ochranné sítě. Mnoho starostí dá také údržba plochy hřiště. Rovněž u Mateřské školy bylo v tomto roce vybudováno malé hřiště a zde se vyžívají děti hlavně z ulice 28. října. V trati Pod vinohrady v místě, kde se setkávají ulice Hranička a Starohorská bylo vybudováno úplně nové dětské hřiště. Na lavičkách zde často odpočívají i starší lidé. Dětská hřiště u Chovánkové hospody tradičně využívají děti z dolního konce a Ploťácko, ale v zimě zde hokejové hřištíčko často slouží i dětem Základní školy.  Největší dětské hřiště bylo vybudováno a slavnostně otevřeno s Mikulášskou nadílkou u vodárny na horním konci.

 

KOUPALIŠTĚ:

V tomto roce bylo zakoupeno zařízení na rozbor vody, což vyžaduje zpřísněná hygienická norma. Rozbory se konají každý týden a po celou dobu provozu byla voda velmi kvalitní. Plavčíci skládali velmi náročné zkoušky. Koupalo se letos 4.030 dospělých a 5.850 dětí. Náklad na vodu 80.000,- Kč.

Další aktivity jsou provozní. Tak jako každoročně byla prováděna výsadba zeleně, která v mnoha případech musela nahradit uhynulé, neperspektivní nebo staré stromy. V obci jsou postupně prováděny opravy laviček a na některých místech i doplňovány podle požadavků zejména starších občanů. Po celé obci se provádí údržba veřejného osvětlení, rozhlasu včetně nátěru sloupů.

Zastřešení Klubu sportu a kultury: Obecní katr byl používán pro zpracování dřeva vytěženého z obecního lesa a řezivo posloužilo k novému zastřešení KSK, protož dosavadní rovná střecha byla už v dezolátním stavu. Další řezivo bude použito v budoucnu k zastřešení Mateřské školy.

 

Investiční činnost OÚ Vlčnov v roce 2001

Rekonstrukce interiéru budovy Obecního úřadu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zásadní rekonstrukci. Důvodem byl již havarijní stav staré elektroinstalace a také zkorodované vodovodní potrubí a muselo být nahrazeno novým. Při této rekonstrukci byla provedena výměna odpadů a dlažby a byly provedeny nové omítky. Ve vstupní části objektu byly vyměněny dřevěné konstrukce a luxfery na schodišti nahrazeny novým oknem. Kvalita provedených prací zaručuje, že se do interiéru budovy obecního úřadu nebude muset několik desítek let investovat.

Rekonstrukce části budovy bývalé Mateřské školy a vybudování stomatologické ordinace, která rozšířila zdravotnické služby pro naši veřejnost a tak s humorem: „U zubaře Jurky, zalepí vám ďůrky”. Zubní ordinaci s bezbariérovým přístupem pronajímá zubaři Jiřímu Kučerovi obecní úřad, který do rekonstrukce vložil přibližně 400 tisíc korun.

V dolní části ulice Starohorská bylo provedeno předláždění dlažebních kostek, nové přídlažky některých vjezdů a současně vybudovány nové kanalizační vpusti s pachovou uzávěrkou. V této lokalitě byla dokončena třetí etapa zvodonče v místě bývalé skládky, který odvádí přívalové vody do Vlčnovského potoka zamezuje jejich vsakování do navážky.

V letošním roce bylo ve Vlčnově připraveno označení vinařské stezky, která začíná v Mikulově a končí ve Vlčnovských búdách. V lokalitě Vinohrady musela být provedena oprava silnice penetračním nástřikem (k pumpě). U vlčnovských bůd byl vyčištěn malý odvodňovací žlábek, který odvádí povrchové vody.

Chodník směr Uh. Brod mezi bytovkou a provozovnou Mlýnek musel být předlážděn. Vzhledem k tomu, že nebyl dlouhou dobu používán, nebyla na něm do letošního roku prováděna běžná údržba. Podařilo se rovněž předláždit krátké chodníky, které spojují ulici Pleslovu s ulicí Ploty. V tomto roce na základě požadavků občanů horního konce bylo provedeno předláždění chodníku od Sokolovny po horní konec obce. Úplně nový chodník rozdělil dětské hřiště na horním konci a propojil ulici E. Beneše a ulici Havlíčkovu.

Nové přístřešky na autobusových zastávkách: U horní autobusové točny byla demontována nevzhledná plechová zastávka a nahrazena novým moderním přístřeškem pro cestující.

Požární zbrojnice: V zadní části hasičské zbrojnice byla za výrazné pomocí členů Sboru dobrovolných hasičů provedeno zastřešení části dvorního traktu. Tento prostor slouží především k uskladnění soutěžního nářadí mladých hasičů, kteří díky kvalitní přípravě dosáhli v letošním roce velmi významných úspěchů. Přilehlý, donedávna chátrající objekt je v současně v přestavbě. Bude sloužit jako dílna, úschovna dýchací techniky a v horní části jako klubovna, posilovna zatím pro hasiče, v budoucnu pod odborným vedením možná i pro vlčnovskou veřejnost.

Komunikace: V závěru tohoto roku byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce silnice v ulici Sokolská. Z větší části je téměř dokončena, úplné dokončení bude v příštím roce.

V Ulčíkově žlebu v trati Padělky byla z lomového kamene postavena opěrná zeď a žlab zabraňující ujíždění svahu, po kterém je odváděna voda z nižšího žlabu, který odvádí přívalovou vodu, nad ulicí 28. října.

V současné době zastupitelstvo OÚ intenzivně jedná ve věcí tří největších investičních akcích a to: Výstavba čistírny odpadních vod, Výstavba charitního domu, Rekonstrukce silnice a hlavní křižovatky.

Výstavba čistírny odpadních vod: Tato akce je ve stádiu projekční činnosti, před vydáním územního rozhodnutí. V této fázi došlo ke zpoždění, které bylo zaviněno nevyjasněnými majetkoprávními vztahy.

Výstavba charitního domu: Velkou investicí, určitě největší v sociální oblasti v historii Vlčnova, je připravovaná výstavba charitního domu. V tomto zařízení bude slouží 15 lůžek pro nejpotřebnější občany Vlčnova. Dva dvoulůžkové pokoje pro manželské dvojice a 11 jednolůžkových pokojů. Každý pokoj bude mít sociální zařízení, tj. sprchu, umyvadlo a WC. Provozovatel bude zajišťovat třísměnný provoz zdravotnického personálu 365 dní v roce. Do jarního období roku 2002 by mělo být připraveno staveniště. Se zahájením stavby se počítá na začátku druhé poloviny příštího roku. Stavba bude financována z prostředků získaných prodejem akcií Jihomoravské energetiky, Jihomoravské plynárenské a částečně z přímých prostředků obce.

Rekonstrukce silnice a hlavní křižovatky: Akce silnice 495/II - průtah Vlčnov je v kronice roku 2000 na straně 18 již zapsána intenzivní jednání pokračuje.

 

HOSPODAŘENÍ OBCE VLČNOVA - 2001

 

Rozpočtové příjmy

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

3.107.647

Daň z příjmu FO ze samost. výd. činnosti

1.953.224

Daň z příjmu práv. osob

3.053.924

Daň z příjmu FO vybíraná srážkou DPH

5.301.376

Daně z příjmu fyz. osob. j. n.

24.363

Daň z příjmu fyz. osob za obec

783.522

Odvody za odnětí zeměd. půdy

7.542

Správní poplatky

255.703

Ostatní daně a poplatky z vybr. činnosti

93.720

Poplatek za výherní hrací přístroje

139.944

Daň z nemovitostí

1.523.419

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:

16.244.384

Příjmy z vlastní činnosti

2.506.114

Příjmy z úroků

122.050

Příjmy z prodeje neinvesti. majetku

32.500

Ostatní nedaňové příjmy

102.817

Příjmy z pronájmu majetku

1.347.517

Splátky půjček od obyvatelstva

1.200

Přijaté neinvestiční dary

19.000

Ostatní příjmy z fin. vypoř. min. let

25.894

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

4.157.094

 

 

Příjmy z prodeje investičního majetku

262.150

Příjmy z prodeje akcií

416.000

Celkem kapitálové příjmy

678.150

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM:

4.835.244

Neinvestiční přijaté dotace ze SR

1.192.533

Přijaté dotace od veř. rozp. (od obcí)

58.000

CELKEM DOTACE:

1.250.533

Příjmy celkem r. 2001

22.330.161

Zůstatek z roku 2000

4.844.006

Výdaje roku 2001

- 25.491.152

SKUTEČNÝ zůstatek k 31. XII. 2001 

1.909.602

 

 

Rozpočtové výdaje

Likvidace odpadu

1.018.350

Ostatní činnost v lese

354.063

Komunikace

2.112.444

Mateřská škola

590.171

Základní škola

2.201.012

Školní družina

44.091

Školní jídelna

1.451.981

Odvodňovací žlab

900.074

Záležitosti kultury

2.714.773

z toho příspěvek KSK Vlčnov

1.000.000

z toho příspěvek nezisk. org.

44.445

Příspěvek Charita

15.000

Ostatní činnost v kultuře

27.918

Knihovna

9.337

Požární zbrojnice

799.220

Místní zastupitelské orgány

1.042.188

Záležitosti sdělovacích prostředků

96.766

Vnitřní správa

5.308.898

Péče o staré občany

753.594

Dávky soc. výpomoci

33.326

Tělovýchovná činnost

459.128

z toho koupaliště

253.128

z toho příspěvek sport. org.

206.000

Bytové a nebytové hosp.

828.019

Veřejné osvětlení

578.142

Hřbitov

100.122

Péče o vzhled obce

2.096.709

Údržba plynovodu

704.209

ČOV

438.375

Územní plánování

29.710

Daň z příjmu práv. osob za obec

783.522

CELKEM VÝDAJE:

25.491.152

 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ČR k 1. 3. 2001

 

 

CELKEM
počet
obyvatel

P O B Y T
dočasně
trvalý

dlouh.

přítomni

krátk.

Z toho:

muži:

ženy:

Česká rep.

10.292.933

10.223.079

69.854

714.235

46.026

5.019.381

5.273.552

Zlínský kraj:

597,842

596.180

1.662

33.939

1.090

291.750

360.092

Okres.U. H.

145.140

144.684

456

5.467

152

70.821

74.319

VLČNOV

3.037

3.037

­

63

­

1.473

1.564

 

 

OBYVATELSTVO PODLE VĚKU

 

 

CELKEM
obyvatel

0 -14

ve věku 15 - 59

Celkem:

nad 60 let

Cel.

muži

ženy

muži

ženy

Česká rep.

10.292.933

1.694.812

387.156

3.331.125

6.718.281

758.453

1.

115.

758

1.

874.

211

Zlínský kraj

597.842

100.452

196.488

191.589

388.077

43.592

65.

607

109.

119

Okres U. H.

145.140

24.285

47.686

46.058

93.744

10.716

16.

383

27.

099

VLČNOV

3.037

545

956

926

1.882

242

368

610

 

 

OBYVATELSTVO PODLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

 

 

CELKEM
obyvatel

z toho pracující

 

 

MUŽI

ŽENY

CELKEM

%

Česká rep.

10,292.933

2.563.362

2.069.918

4.633.280

45 %

Zlínský kraj

597.842

147.815

169.911

264.726

44,3 %

Okres U. H.

145.140

36.138

27.813

63.951

44,1 %

VLČNOV

3.037

718

523

1.241

40,9 %

 

 

OBYVATELSTVO PODLE NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ

 

 

CELKEM OBYVATEL

V T O M

bez vyznání

%

věřící

%

Římsko-katolická

Českobratrská
evangelická

Česká rep.

10.929.933

5.999.047

58,3

3.257.895

31,7

2.709.953

137.070

Zlínský kraj

587,842

216.640

36,2

326.677

54,7

288.344

17.648

OkresU. H.

145.140

38.695

26,7

92.603

63,8

87.756

571

VLČNOV

3.037

461

15,2

2.354

77,5

2.277

4

 

 

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND

 

 

DOMY
ÚHRNEM

V T O M

NEOBYDLENÉ

BYTY
CELKEM

V T O M

 

 

TRVALE OBYDLENÉ

 

 

TRVALE NEOBYDLENÉ
OBYDLENÉ

 

 

CELKEM

z toho rod. domy

 

 

 

 

Česká rep.

1.983.521

1.627.721

1.392.746

356.250

4.369.239

3.828.3912

540.

327

Zlínský

kraj

134.481

114.509

105.813

19.972

230.700

204.652

26.

048

Okres

U. H.

37.803

31.968

30.405

5.835

54.704

47.861

6.

843

VLČNOV

1.155

941

933

214

1.216

991

225

 

 

NEOBYDLENÉ BYTY PODLE PŮVODU NEOBYDLENOSTI

 

 

NEOBYDLENÉ
BYTY:

OBYDLENÉ
PRECHODNĚ

SLOUŽÍ K
REKREACI

NEZPŮSOBILÝ

Česká rep.

540.327

122.433

169.043

65.155

Zlínský kraj

26.048

6.420

6.072

4.031

Okres U. H.

6.843

1.430

1.432

1.252

VLČNOV

225

23

12

75

 

 

Pohyb obyvatelstva ve Vlčnově 2001. V roce 2001 bylo uzavřeno celkem 24 obřadů. Z toho ve Vlčnově 7 (5 církevních a 2 občanské).

V roce 2001 zemřel nejstarší muž Vlčnova pan František Mikulec č. 491 ve věku 90 let.

 

Nejstarší ženy Vlčnova:

věk:

 

Nejstarší muži Vlčnova:

věk:

1. ZEMKOVÁ Růžena č. 530

98 let

 

1. ZEMEK Jan č. 971

90 let

2. MIKULCOVÁ Božena č. 109

93 let

 

2. BAŘINA Jan č. 759

90 let

3. PAVELČÍKOVÁ Marie č. 909

92 let

 

3. MIKULÁŠTÍK Fr. č. 117

89 let

 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2001 - 3.023 Počet narozených dětí

22 (14 chlapců, 8 děvčat)

Počet přihlášených lidí

38

Počet zemřelých lidí

30 (14 mužů, 16 žen)

Počet odhlášených lidí

39

Stav obyvatel k 31. 12. 2001

3.014

ÚBYTEK

9 lidí

 

Nejstarší žijící žena z Vlčnova je paní Rosalie Široká rozená - MIKULCOVÁ. Narodila se dne 3. 10. 1901 ve Vlčnově č. 153 jako dcera Josefa Mikulce a matky Anny Mošťkové. Měla 10 sourozenců. Ve věku asi 8 let odjela s otcem do USA, kde žije dosud. Má 101 roků !!! Viz fotoalbum OÚ/2001.

Nejstarším žijícím mužem Vlčnova je Šimon CHVILÍČEK, který se narodil 25. 4. 1906 ve Vlčnově č. 303 jako syn Martina Chvilíčka a matky Anny Podškubkové. Měli 15 dětí (3 zemřely po narození), 12 se dožilo vyššího věku. Šimon Chvilíček má 96 let a žije v USA. Šimon Chvílíček se vyučil papučářem v Uh. Brodě. Do Argentiny odjel 12. 10. 1928 a pak v roce 1938 odjel do USA, kde se v roce 1940 oženil s Annou Richtrovou z Brna. Po její smrti se znovu oženil (vyženil 4 děti) a žijí spolu v USA. Za lI. světové války byl armádním kuchařem na lodi ”S. S. Norway Victory”.

Viz dopis:

OPIS DOPISU GEN. KONZULÁTU ČSR V NEW YORKU z roku 1947:

Potvrzení.

Hlavní armádní kuchař Šimon CHVILÍČEK, vykonal obrovskou práci na lodi ”S. S. Norway Victory” při návratu domů 2000 vojínů (GI´s) a důstojníků, zpříjemněním jejich cesty, co se týče jídla. Všechny pokrmy byly připraveny pod jeho osobním dohledem a jídelní lístek byl obzvláště obohacen různými kombinacemi, připravených z přídělů vojenských. Při všech prohlídkách kuchyně, jakož i kuchyňského personálu bylo seznáno, že všechna nařízení týkající se čistoty, byla naprosto dodržena. Organizace a spolupráce byla pod dohledem po celou cestu a příprava a rozdělování všech pokrmů se dělo s nejmenším přerušováním nebo zmatkem. Každá doba jídelní byla očekávána s nedočkavostí pochutnat si na dobře upraveném jídle, které vždy přicházelo. Hlavní armádní kuchař byl plně zaměstnán svou prací a žádná odměna se nevyrovná jeho snahám vyhovět všem cestujícím na jmenované lodi.

 

Hugh E. Shaw

Henry G. Dawes

R. L. Patriquen, v.r.

Master

kapitán

QMC Major F. A.

 


POŠTA ve Vlčnově 2001

Vedoucí - paní poštmistrová Marcela BĚLOHLÁVKOVÁ, č. 1002. Celkem 5 zaměstnanců jako v roce 2000. Od 1. 9. 2001 doručovatelka Marie Mikuláštíková v pracovní neschopnosti po dopravní nehodě. Zastupuje Marie Mlýnková a Anast. Kuželová. Od 1. 5. 2001 změna hodin pro veřejnost: Po - Pá: 8.00- 16.00; středa 8.00- 17.00 hodin.

Změna tarifů: Od 1. 1. 2001 mírné navýšení cen. Dopisnice se dostává na úroveň psaní - to znamená 5,40 Kč.

ODBĚR TISKU: Za měsíc je celkem asi 3.958 ks novin a časopisů za rok je to asi 47.496 kusů. BALÍKY: V průměru je to asi 3.600 kusů balíků. VÝHRY: V roce 2001 byla nejvyšší výhra 700,- Kč. Od 1. 1. 2002 nový systém ON LINE (rychlejší). DŮCHODY: CELKEM bylo 782 důchodců z toho 153 invalidních.

 

1971 - 2001 = 30 let trvání nových zvonů na vlčnovském kostele.

Z historie vlčnovských zvonů: Kdy se poprvé ve Vlčnově rozezněl zvon se asi nikdy nedozvíme. Nejstarší písemně doložený zvon, který na vlčnovském kostele visel, pocházel z roku 1597 a pod letopočtem nesl název „Slovo Boží zůstává na věky”- a přetrval u nás až do počátku 20. století. Z poloviny 19. století pochází jeden záznam o starém zvonu na vlčnovské věži, který měl gotický nápis z části už nečitelný a jeho stáří už nevíme. Další záznam z roku 1671 uvádí, že na vlčnovské věži byly 3 zvony, z nichž největší vážil 2 centnýře a 40 liber (140 kg), prostřední měl 1 centnýř (60 kg), a nejmenší 25 liber (13 kg). Staré záznamy uvádí, že vlčnovský kostel neměl žádnou věž pouze uprostřed střechy byla malá věžička s 25 librovým zvonkem. I pozdější věž byla dřevěná a nesla 2 zvony. Dnešní věž byla postavena až po přestavbě kostela v roce 1783 do výšky 25 m. Byla postavena nad tzv. žebračkou, což byla původní část ještě gotického kostela. Nasvědčuje tomu nejen stará kamenná klenba ve výklenku pod věží, ale i kulaté kamenné okénko původního kostela, ke kterému byla věž přistavěna. O dalším vlčnovském zvonu nacházíme zmínku v roce 1755, kdy byl pořízen nový zvon, který byl vyměněn za starý, přičemž se muselo ještě doplatit 35 zlatých. Nesl nápis: 1755 „s JOANES ORA PRO NOBIS.” V pozdější době však praskl a Vlčnovjané jej pro jeho poznamenaný hlas nazývali "křapák". Při pořizování nových zvonů v roce 1903 byl proto znovu přelit a to u A. DIEPOLDA. Byli pořízeny 3 zvony a to: Největší zvon sv. Jakub a nesl nápis: „Na památku 25letého papežského jubilea císaře a krále Františka Josefa, nákladem místního faráře Fr. Chudáčka a jiných dobrodinců L.P. 1903”. Vážil 446 kg. Druhým novým zvonem byl UMÍRÁČEK, vážil jen 32,5 kg a nesl obraz sv. Barbory s kalichem v ruce a nápis: „SANCTA BARBORA ORA PRO NOBIS.” Zvon křapák byl přelit na nový. V roce 1903 byla vyměněna i stolice na věži a prozatímní zvonice byla zřízena na hřbitově, kam byly přestěhováni i staré zvony a po určitou dobu se tam zvonívalo. Byly tedy ve Vlčnově 3 zvony nové a 3 staré. Někdy v tomto období byl za neznámých okolností odvezen zvon z roku 1597 a zároveň se ve Vlčnově objevuje již poněkud starší zvon r. 1810 zhotovený v Brně u Klimenta Štecha. Velká pohroma pro kostelní zvony nastala za I. světové války, kdy následkem citelného nedostatku barevných kovů pro válečné účely byly započaty rekvizice zvonů v celé monarchii. Ani Vlčnov nebyl tohoto nařízení ušetřen a v roce 1916 byly z věže sejmuty a odvezeny 4 zvony (2 staré a 2 nové) do Hradčovice a odtud do Artileleriearsenal ve Vídni. Z Vlčnova byly tehdy odvezeny 2 zvony z roku 1903, dále zvon z roku 1810 a čtvrtým byl tehdy nejstarší zvon s gotickým nápisem: „Mathacus, Joannes, Lucas, Marcus.” Při těchto rekvizicích se nejednalo jenom o zvony, ale o veškeré výrobky z podobných kovů. Proto bylo také dle úředního protokolu ve Vlčnově sesbírané 204 měděných kotlíků (většinou na vaření) za něž bylo lidem zaplaceno. Za zvony dostala obec náhradu 2.736 tehdejších korun. Dva nové zvony v Brně v roce 1920 zakoupil starosta Bařina s místostarostou Ryšavým u firmy Manoušek. Dne 18. 1. 1920 ve 14.00 hodin posvěceny a umístěny na věži. Zvon sv. Jakub byl tónu C a vážil 307 kg, druhý sv. Šimon byl tónu E a vážil 135 kg. Zvony nebyly ze zvonoviny, ale z oceli. Uběhlo několik let a situace se opakovala za II. světové války. Vládním nařízením, které se vztahovalo na všechny zvony z bronzu byl 9. 3. 1942 z vlčnovské věže sejmut poslední starý zvon a odeslán do Uh. Brodu. Byl to umíráček z roku 1903. Ještě téhož roku 18. prosince byl posvěcen a zavěšen nový umíráček ze zinkové směsi, který vážil 17 kg, nazývaný Jan. Tento zvon daroval vlčnovský občan Mlýnek Jan č. 119. V roce 1941 byly na věž kostela umístěny i hodiny. Od roku 1920 až do roku 1971 plnily svůj účel ve Vlčnově dva ocelové zvony. Vlčnovjané se rozhodli pořídit zvony nové. Už od roku 1970 začal nejen kostelní výbor, ale i další pověření občané organizovat veškeré přípravné práce, brigády a sbírky na nové zvony, ale i sbírky barevných kovů po vesnici. Velké úpravy vyžadovala i věž, neboť stávající konstrukce neodpovídala hmotnosti nových zvonů, které celkem vážily 2180 kg. Zvony byly vyrobeny zvonařským mistrem Josefem Kadlecem z Halenkova u Vsetína.  Největším zvonem je sv. Jakub, který váží 943 kg. Váha ostatních jednotlivých zvonů je: 546 kg, 356 kg, 198 kg, a poslední který byl dodán v r. 1972 váží 137 kg. Dne 26. září 1971 byly zvony za velké účasti krojovaných Vlčnovjanů i mnoha hostů slavnostně vysvěceny vlčnovským rodákem Msr. Josefem Mošťkem. Byla to pro obec velká událost a většina Vlčnovjanů ji má stále v paměti. Po létech má opět pravé-bronzové zvony a ty původní ocelové byly darovány a odeslány do Velké Šťáhle v severomoravském pohraničí. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VLČNOV - 2001

Ministr vnitra Stanislav GROSS udělil Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov Čestnou medaili Hasičského záchranného sboru České republiky. Slavnostní předání proběhlo 27. října 2001 v Rytířském sále státního hradu Bouzov u příležitosti státního státku vzniku ČSR. Předání medailí oceněným jednotlivcům a kolektivům provedl náměstek ministra vnitra a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. ing. Miloslav Štěpán a ředitel kanceláře gen. řed. HZS ČR plk. JUDr. Zoltán Szaszo. Mezi čestnými hosty byl i starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ing. Stanislav Richter - nejvyšší představitel dobr. hasičů v ČR. Za obec a Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov se slavnostního aktu zúčastnili starosta obce Jan PIJÁČEK, velitel sboru Antonín PLESL, zástupce velitele sboru Jaroslav KOVÁŘ, Josef MOŠTĚK, Stanislav MOŠTĚK, Jana a Pavel ZEMKOVI a Petr KUČERA. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov v čele s Antonínem Pleslem patří svým přístupem k odborné přípravě, výcviku, práci s mládeží a v současnosti s jednotkou Hasičského sboru územního odboru Uh. Brod k nejaktivnějším.

K dnešnímu dni 15. XII. 2001 má naše základní organizace 83 členů (62 členů a 21 žen), dále 11 členů dorostu a 24 žáků.

Stručně z jejich činnosti:

KULTURNÍ AKCE: 10/2 Hasičský ples v KSK; 12/4 Předváděcí akce soukromé firmy Sokolovna; 28/4 Stavění máje s opékáním makrel, 6/5 mše svatá v chrámu páně sv. Jakuba; 2/6 Kácení máje s opékáním makrel; 4/8 Dětský den v Myslivecké chatě v lese „BOŘÍ”; 1/9 Společná akce okolních obecních úřadů na Pepčíně; 27/10 Na hradě Bouzov - medaile.

PRACOVNÍ ČINNOST: 13/1 Vyklizení budovy vedle zbrojnice; 3/2 Prohlídky rodin. domů; 1/4 Úprava atletické dráhy - stadión TJ; 8/4 řezání dřeva v Boří; 22/4 odvoz dřeva; 26/4 čištění makrel; 2/6 kácení máje; 8/6 okrsková soutěž mužů; 25/6 koupaliště; 6/7 stříkání atletické dráhy proti travinám; 13/7 pálení starého stohu slámy; 1/9 Pepčín.

POŽÁRY V OBCI: 24/12 2000 - požár v rodinném domku p. Václava Chvilíčka; 11/2 Požár rodinného domku Miroslava Pavelčíka č. 7; 11/4 planý poplach v 0.00 hod. (omyl).

POŽÁRY MIMO OBEC: 26/1 Požár lesa v katastru obce Korytná; 15/7 Požár domu Horní Němčí. Technické zásahy: zatopený sklep u Jos. Kolka (porucha bojleru).

MLADÍ HASIČI - vedoucí kolektivu pan Stanislav MOŠTĚK: Kolektiv MH má 35 členů. HRY PLAMEN 19/5 ve St. Městě: Mladší žáci 1. místo z 8 týmů. Starší žáci 1. místo ze 17 týmů HRY PLAMEN 16/6 v Otrokovicích: Třetí místo ze 14 týmů - vítězů okresů.

Mladí hasiči bojovali o postup na mistrovství republiky, družstvo mužů po 15 letech v okresní kole s požární sportu.

Oblastní kolo hry PLAMEN proběhlo 16. června 2001 v Otrokovicích, kde naši mladí hasiči od první do poslední discipliny bojovali o postup mezi posledních 8 týmů - tedy o postup na Mistrovství České republiky. V každé z pěti disciplin se prezentovali našimi týmovými rekordními výsledky. Vyhráli jsme 400 m štafetový běh s překážkami CTIV, shodně třetí jsme byli v požárním útoku a štafetě 4x 60 m. Celkově se 14 vítězů okresů jsme získali čestné třetí místo. Vítězem a postupujícím na mistrovství republiky se stal tým z Brumova a druhé Velké Meziříčí.

Hlavním úkolem pro vedoucí družstva mužů (chlapci do 16 do 19 let) bylo udržet tým pohromadě a připravit jej na okrskovou soutěž, která se konala 10. června 2001 ve Vlčnově na stadiónu TJ. Naši chlapci svým výkonem předčili všechna očekávání a v konkurenci 6 družstev soutěž vyhráli před Dolním Němčí a Stráním. V soutěži jednotlivců na 100 m s překážkami vyhrál Roman TYKAL před Janem Vráblíkem a to v konkurenci 30 závodníků.

Svým výkonem se družstvo kvalifikovali po 15 letech na okresní soutěž v požární sportu do Tučap 17. 6. 2001. Družstvo jako nejmladší účastníci skončilo na pěkném 9. místě.

Vedoucí MH pan Stanislav MOŠTĚK děkuje všem, kteří pomáhají při výchově mladých hasičů.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH VLČNOV DNE 15. XII. 2001 ZVOLILA NOVÝ VÝBOR ve složení: Starosta SHM - pan Antonín PLESL; Náměstci starosty: Josef Moštěk, Pavel Dacík, Pavel Zemek. Velitel - Stanislav Moštěk; zástupce - Jaroslav KOVÁŘ, JEDNATEL: Marie MOTYKOVÁ; Vedoucí mládeže: Stanislav MOŠTĚK, Josef Dacík. Finanční hospodář: Jana ZEMKOVÁ; referentka žen: Jana PAVELČÍKOVÁ. ČLENOVÉ VÝBORU: Antonín KŘAPA, Ludvík PĚRKA, Marie KOLAJOVÁ, Petr KŘAPA, Jan Vráblík.

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA VLČNOV - 2001

V roce 2001 měla vlčnovská knihovna 479 čtenářů, z toho 179 dětských. Dětských čtenářů ubývá. Knihovnu navštívilo během roku 3.634 návštěvníků, kteří si vypůjčili 14.290 knih, z toho 4.621 časopisů. Návštěvníci si vybírají z 12.452 knih. 8.913 tvoří romány - tzv. krásná literatura a 3.539 knih je naučných a 12 titulů časopisů. V rámci šetření byl omezen počet odebíraných časopisů. V knihovně se také půjčují videokazety vlčnovského veřejného života, které knihovně dodává OÚ. Je jich nyní celkem 18. V rámci týdne knihoven proběhla i soutěž pro děti, provázkiáda a brouzdání internetem zdarma. Knihovnu vede p. Marie Kolajová.

 

FARNÍ ÚŘAD ve Vlčnově 2001

Pan Michal Pořízek je u vlčnovských občanů oblíben. Koncem května v naší obci proběhla duchovní obnova před biřmováním. Duchovní obnovu vedl vojenský kaplan pater Pavel Kuchař z Opavy. Významnou událostí roku 2001 bylo dne 16. června 2001 biřmování za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. K biřmování přistoupilo 82 biřmovanců. Za týden se konalo slavnostní Boží tělo a první svaté přijímání - účast 37 dětí.

Ve šk. roce 2000/2001 chodí do náboženství 205 dětí - což je přes 50%. V roce 2001 bylo ve Vlčnově celkem 24 sňatků, ale z toho ve skutečnosti přímo ve Vlčnově jen 7 a to 5 církevních a 2 občanské. V roce 2001 se celkem narodilo 24 dětí (14 chlapců a 10 děvčat), ale v kostele bylo pokřtěno jen 15 dětí. Zemřelo 30 občanů z toho 14 mužů a 16 žen.

Budovatelská činnost: V roce 2001 byly zhotoveny nové podlážky pod lavice v hodnotě cca 60.000,- Kč a zakoupeny nové koberce cca 40.000,- Kčs. Nová budova fary byla vymalována na bílo. Finanční hotovost farního úřadu k 31. XII. 2001 činí asi 120.000,- Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Dne 5. ledna 2001 proběhla v naší obci již podruhé tříkrálová sbírka. Byla vybrána částka 75.844,- Kčs, která byla předána Oblastní charitě v Uh. Brodě. Část financí se vrátí stejně jako vloni, sociálně potřebným rodinám do Vlčnova. V loňském roce byla mezi 4 sociálně slabé rodiny rozdělena částka 18.000,- Kč.

PRVNÍ FAŠANK třetího tisíciletí ve Vlčnově se konal 24. února 2001. Masopustní program opět zorganizovali členové AS Žlutý balet, soubor Vlčnovjan a motorkáři, které v průvodu masek podpořili tradiční účastníci jako např. dělostřelci. I s dětmi průvod čítal asi 55 masek. Průvod vesnicí doprovázený dechovkou Vlčnovjané dopadl velmi dobře a kolem 17.00 hodiny se všichni vrátili ke KSK. Večer v sále hrála populární Kasanova. Část výtěžku 5.000 Kč bylo věnováno v rámci myšlenky „Vlčnovjané sobě” na výstavbu dětského hřiště.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově - 2001

Nový rok byl zahájen 2. 1. 2001 p. ředitelkou Marcelou Strouhalovou. Měsíc leden byl převážně věnován dětem, které se připravovaly k zápisu do 1. třídy ZŠ. Zápis se konal 6. 2. 2001 v odpoledních hodinách, kterého se zúčastnily i učitelky, které děti připravovaly. Po krátké poradě s paní ředitelkou Janou Geržovou a její zástupkyní Jitkou Kučerovou konstatovaly, že u dětí, které měly 1 rok odklad se výslovnost hodně zlepšila. V měsíci únoru se děti připravovaly na masopustní karneval. Vyzdobovaly třídy a vyráběly masky. Dne 6. 2. začal i plavecký výcvik pro 46 dětí v Uh. Hradišti, na který přispěl i Obecní úřad. K velikonocím děti vyráběly různé dárky a malovaly vajíčka. Děti měly v MŠ 4x divadelní představení, 1x KSK a 1x byly na pohádce ve Zlíně.

Dne 10. 5. oslavily den matek s krásným pásmem pro maminky a babičky. DEN DĚTÍ - 1. 6. 2001 oslavily různými hrami a místní hasiči hasičským autem děti povozily. Místní kynologové předvedli záchranné práce při hledání ztraceného člověka. Závěr školního roku byl zpestřen přistání helikoptéry na stadiónu TJ.

Veřejné akce: MŠ již tradičně reprezentuje soubor „ČEREŠNIČKY” pod vedením p. uč. Plaché a p. uč. MIKULCOVÉ. Vystupovaly na vánočních svátcích, Charitě v Uh. Brodě, lázně Luhačovice. Velká akce je čekala v březnu, kdy se celý soubor zúčastnil oblastního kola „Uhersko-hradišťské MATEŘINKY.” Sponzorem byl p. Ant. Moštěk - keramika. Svým vystoupením, krásným pásmem i krojem na vlčnovských slavnostech zaujaly diváky a svým programem byli i na„Výročí VLČNOVJÁNKU.”

Ve dnech 11.- 12. června proběhla v MŠ úspěšně hospitační a orientační kontrola.
Školní budova: V době prázdnin byl přeložen a opraven chodník v zahradě a zabudován nový kolotoč pro děti. Ve všech čtyřech hernách zabudovány nové žaluzie místo závěsů. Dále byly zakoupeny 3 moderní kuchyňky ve třídách a 1 dětská sedací souprava.

Zahájení nového šk. roku 2001/2002 bylo 3. září a nastoupilo 94 dětí. Již v listopadu se konala rodičovská schůzka s odbornou přednáškou Mgr.. Pančochovou z PPP Uh. Brod.

V prosinci již začalo mikulášské a vánoční období a děti měly starosti se zhotovováním různých okras a dárečků. V KSK dne 9. XII. byla přehlídka mnoha krásných vánočních výrobků.

Byly zakoupeny 3 ks radiomagnetofony pro pedagogickou práci. Dne 18. XII. 2001 proběhla inventarizace majetku v MŠ - všechno v pořádku.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLČNOV - 2001

Ve školním roce 2001/2002 se pokračuje ve vzdělávacím programu Základní škola 1.- 9. roč. č. j. 16847/96-2.

Ředitelka ZŠ je Mgr.. Geržová Jana; Zástupkyně je Mgr.. KUČEROVÁ Jitka.

 

 

 

TŘÍDNICTVÍ:

Aprobace

I. A

p. uč. MOŠTKOVÁ Anna

I. st.

I. B

p. uč. ŠTĚRBOVÁ Jana

I. st.

II. A

Mgr. SMRŽ Rostislav

I. st.

II. B

p. uč. KOVÁŘOVÁ Ivana

I. st.

III. A

Mgr. KNOTKOVÁ Kateřina

I. st.

III. B

p. uč. JABŮRKOVÁ Jaroslava

I. st.

IV. A

p. uč. HOZÁK Jan I. st.

IV. B

p. uč. UHROVÁ Ladislava

I. st.

V. A

Mgr. STAŠEK Zdeněk

I. st.

V. B

Mgr. VAŇKOVÁ Darina

Jč; Hv

VI. A

Mgr. MARŠÁLKOVÁ Jana

Př; Rv; Pč

VI. B

Mgr. BŘEHOVÁ Věra

Jč; Ov

VII. A

Mgr. JURČIČKA Ivan

M; Vv

VII. B

Mgr. HRABALOVÁ Marta

Př; Zm

VIII. A

Mgr. KONÍČKOVÁ Dana

Angl

VIII. B

Mgr. KUNDRATOVÁ Soňa

D; Ov

IX. A

Mgr. ZEMKOVÁ Alena

M; Zm

IX. B

Mgr. ULČÍKOVÁ Dana

Fy; Inf

 

Bez třídnictví: Mgr. KŘAPOVÁ Marie; Mgr. VOKŠICKÁ Ludmila; Mgr.. OBADALOVÁ Soňa; Mgr. VÁLEK Antonín; Mgr. VLACHYNSKÝ Petr; Školní družina: p. uč. MOURALOVÁ Jana; p. uč. VEČEŘOVÁ Ivana.

Na jinou školu odešly: Mgr. ONDROVÁ A.; Mgr. SVÁČKOVÁ Marie; Mgr. KRÁLÍČKOVÁ Markéta.

Nepovinné náboženství navštěvuje 237 žáků. Učí je: páter POŘÍZEK M. PhDr Jankových J.; Mošťková Anna.

ZŠ ve Vlčnově ve šk. roce 2000/2001 navštěvovalo celkem 397 žáků. Na I. stupni prospělo 225 žáků; Na II. st. 172 žáků z toho 38 vyznamenání a 1 žák neprospěl.

Pro žáky 9 roč. je důležitá volba povolání. Rodiče jsou informováni výchovným poradcem (p. Válek) o volbě povolání a vyplňování přihlášek do škol a do učení. Na 4letý obor bylo přijato 28 žáků, na 3letý obor 24 žáků. Školní docházku ukončilo 52 žáků z toho 18 chlapců a 34 děvčat. Na střední školy odcházejí i žáci 5. ročníků - na 8leté gymnázium byli přijati 3 žáci.

Školské úřady přešly na referáty okresních úřadů a odbory školství krajských úřadů - samospráva kraje Zlín. Spolupráce se Střediskem výchovné péče HELP bude pokračovat v oblasti prevence drog a dalších negativních jevů v Uh. Hradišti. Žáci se zde setkávají s mladým kolektivem odborníků, s novými přístupy práce s mládeží, mohou se zapojit do diskuse. Středisko HELP poskytuje výukové programy pro ZŠ, ale také terapeutické programy pro děti, ale i besedy s rodiči. Sdružení rodičů spolupracuje s vedením školy prostřednictvím třídních schůzek. Rok 2001 byl Radou Evropy vyhlášen „Evropským rokem jazyků" s cílem podporovat mnohojazyčnost a kulturní různorodost Evropy. Vedení ZŠ navázalo na spolupráci s německou školou v Dahlenu. Hudební výchova: Vedení školy navázalo spolupráci s Lidovou školou umění Uh. Brod a na škole probíhá výuka hry na flétnu (17 žáků), kytaru (8 žáků), housle (4 žáci). Všichni žáci současně navštěvují i výuky hudební nauky.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Ve školní jídelně se počet zaměstnanců nezměnil - stav 7.

 

Počet strávníků k 15. X. 2001 - 471 strávníků, z toho:

děti v MŠ

97

 

 

 

žáci ZŠ 1.-4. roč.

147

 

učitelé a provozní

48

žáci ZŠ 5.-9. roč.

168

 

cizí (OÚ, KSK, MŠ)

11

CENY OBĚDŮ: ZŠ - 1.- 4. roč. = 15,- Kč, V.- IX. roč. = 17,- Kč; zaměstnanci = 19,- Kč; cizí = 32,- Kč.

 

V rámci zkvalitnění práce byl zakoupen robot - kráječ na zeleninu a brambory za 52.350,- Kč, DHIM- 55.000,- Kč, opravy a údržba 84.400,- Kč.

Bylo upraveno stávající snímací zařízení kódovacích karet i na bezkontaktní čipy. Vydaných obědů ve šk. roce 2000/2001 bylo 81.000. Při sestavování jídelníčku dle financí se 2-3 týdně váží ze dvou jídel. V rámci pitného režimu ZŠ pokračuje v projektu „ŠKOLNÍ MLÉKO.”

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 byl slavnostně zahájen 3. září v KSK za účasti všech zaměstnanců školy, zástupců OÚ, SR, sponzorů i faráře Michala Pořízka.

Práce školy se řídí celoročním plánem - rozpracovaným na podmínky školy tak, aby zahrnoval i nové změny vzdělávací aktivní metody výuky, volnější způsoby organizace vyučování v učebním procesu využít nové informační technologie, připojení na Internet a podobně. I nadále se škola zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními poruchami v DP, kterou navštěvuje 38 dětí s velmi dobrými výsledky. Výuka v dyslektické poradně je založena na individuálním přístupu k žákům dle individuálního plánu na základě kontrolního vyšetření na OPPP.

Na začátku nového školního roku projdou všichni zaměstnanci školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP); požární ochrany (PO); civilní ochrany (CO); jsou seznámeni s požárními a poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, zacházením s elektrickými spotřebiči, vybavení skříněk první pomoci, povinnostmi vyučujícího při úrazu žáka (kniha úrazů, záznam o úrazu). Změny a úpravy na objektu školy v roce 2001 na objektu školy v roce 2001 probíhaly dle schváleného rozpočtu OÚ.

 

Významné úspěchy naší mládeže v různých soutěží - 2001

Tomáš KONÍČEK č. 1186 - ZLATÝ i STŘÍBRNÝ I BRONZOVÝ. Fantastické výsledku dosáhl v Plzni na republikovém šampionátu v nohejbalu žáků patnáctiletých, když v konkurenci pětatřiceti žáků vybojoval stříbrnou medaili. Od nejcennějšího kovu jej přitom dělil skutečně jen kousíček, neboť ve finále vedl 9:3 a byl jediný gól od zlata a nakonec prohrál 10:9.

ZLATÉ MEDAILE se nakonec přece jen dočkal. V Karlových Varech totiž zvítězilo 23/9 družstvo Vlčnova, jehož byl členem - mistrovství republiky trojic žáků. Tým ve složení: Tomáš Koníček, Roman Moštěk 439 a Richard Mikloš ve finále přehráli Čelákovice 2:0 a jsou mistři České republiky. O den později v soutěži dvojic Koníček Tomáš získal stříbro. Pomyslnou třešničkou na dortu pro vlčnovský nohejbal bylo vyhlášení Tomáše Koníčka nejlepším hráčem turnaje. Příští sezonu bude hostovat a extraligových Modřicích a ještě obdržel pozvánku do kempu juniorské reprezentace.

ÚSPĚCHY STOLNÍ TENISTKY ANETY KUČEROVÉ č. 1231 žákyně 3. B ZŠ VLČNOV. Žákyně Aneta Kučerová je úspěšnou sportovkyní v okresním, krajském i celostátním měřítku. Téměř každou sobotu a neděli přejíždí se svými rodiči mezi Vlčnovem, Hlukem a nejrůznějšími městy Jihomoravského kraje. Připomeňme jen některé výsledky: 13. 1. 2001 v Hodoníně 3. místo; 3/2 v Prostějově 3. místo; 31/2 v Dubňanech 2. místo. Podle umístění v žebříčku soutěži Jihomoravského kraje byla nominována do soutěže TOP 12, kde vyhrála a 1. 5. 2001 se zúčastnila soutěže v kategorii nejmladších žákyň, kde získala 3. místo. Společně se dvěma svými spoluhráčkami získala 1. místo na mistrovství ČR v soutěži družstev.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA: Roman CHVÍLÍČEK (č. 1220) z 9. tř. ZŠ Vlčnov v okresním kole získal 3. místo a v oblastním kole z 35 žáků získal 13. místo.

Soutěž „ZAZPÍVEJ SLAVÍČKU”: ZUZANA MOTYKOVÁ č. 1148, žákyně 9. tř. ZŠ Vlčnov upoutala porotu v Uh. Hradišti natolik, že postoupila do krajského kola, které se konalo v Lanžhotě. Odtud se pak nejlepší interpreti probojovali do celostátní soutěže „ZPĚVÁČCI 2001” a nechyběla mezi nimi ani ZUZKA. Celostátní přehlídka proběhla 13. 5 2001 ve Velkých Losinách. Zuzka Motyková byla první žákyní, která se v pěvecké soutěže tak vysoko umístila.

Soutěž v ANGLICKÉM JAZYCE se konala 28. II. 2001 a Marie ZEMÁNKOVÁ, č. 68 žákyně 9. tř. ZŠ Vlčnov získala 3. místo okresního kola.

 

KLUB SPORTU A KULTURY VE VLČNOVĚ - 2001

Vlčnovský KSK slouží veřejnosti již 25 let.

Občané Vlčnova oslaví 9. 1. 2002 významné místní jubileum. Před 25 lety, 9. 1. 1977, se veřejnosti poprvé otevřel nově postavený víceúčelový KSK. Mottem stavby bylo: „Vlčnovjané sobě a svým dětem” a toto poslání naplnil Klub beze zbytku. Je obdivuhodné, že stavba tehdy v akci „Z” v hodnotě 12 miliónů neměla žádného stálého dodavatele a řídila ji technická komise jmenovaná tehdejším národním výborem. Mnoho občanů Vlčnova zde zdarma odpracovala 200 i více hodin a celkem bylo na stavbě odpracováno 90.000 brig. hodin. Pro složitou organizaci práce bylo použito metody síťové analýzy, která podle síťového diagramu umožnila dobrou koordinaci prací, včasný přísun materiálu a zajištění odborných subdodávek. Klub byl postupně rozšířen o přísálí se skladem nábytku a velkým skladem pro technické zařízení Jízdy králů. Ve velkém sále bylo dále instalováno sklopné pódium s oponou pro kulturní a společenské akce a doplněna zvuková technika.

Pro zlepšení kulturního prostředí a zmenšení odrazu zvuku byla velká sklobetonová okna a zadní stěna doplněna sametovými závěsy.

V šatnové části byl rekonstruován salónek s malou kuchyňkou pro schůzovní činnost a menší společenské akce, byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, vybavena klubovna pro dětské soubory, upraveny kanceláře pro vedení KSK a zřízen nový provozní sklad. Majitelem budovy, kterým je obecní úřad, dále provedl plynofikaci kotelny, a tím se zásadním způsobem zlepšilo životní prostředí v okolí Klubu. Na podzim 1999 byla vybourána sklobetonová okna, celá jižní stěna budovy byla nově postavena a zasklena izolačními dvojskly.

V letošním roce pokračovala rekonstrukce Klubu novým zastřešením velkého sálu, které odstranilo dlouhodobé prosakování rovné střechy Klubu. Klub po 25 letech provozu září zvenku novotou, ale i interiér je díky pravidelné údržbě velmi zachovalý a cizí návštěvníci obvykle odhadují nejvýše 15 let provozu.

Ale Klub, to není jenom budova, jsou to hlavně lidé, kteří připravují kulturní akce, zajišťují provoz a přicházejí do Klubu, aby se zde učili, tančili, trénovali, a kteří tomuto prostoru vdechují život. Za 25 let provozu proběhlo v Klubu neuvěřitelných asi 1450 kulturních, sportovních a zábavních akcí. Sál využívá ZŠ pro hodiny tělesné výchovy, nacvičují zde taneční a hudební soubory Klubu. Dále zde trénují oddíly nohejbalu, volejbalu, fotbalu, cvičí ženy, šachisté, nacvičovali zde sokoli na slet, trénují zde mladí hasiči a další. V klubovnách probíhá schůzovní činnost místních spolků, zasedá zde obecní zastupitelstvo, Společnost Jízdy králů a výbor Klubu. Dnes si už neumíme představit, že bychom vlčnovský Klub neměli, a všichni víme, že je to kulturní a společenské centrum, které se svým významem řadí mezi městské kluby srovnatelné s ostrožským nebo bojkovickým. Klub si získal dobrou pověst velmi dobrou organizací Jízdy králů, krojovými plesy, dobře připravenými Silvestry, prodejními trhy a propagací vlčnovských tradic a našeho kulturního dědictví.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ - 2001

Klub sportu a kultury, obecní zastupitelstvo, odvedenci ročníku 1983 a Společnost Jízdy králů ve Vlčnově pořádají 25.- 27. května 2001 Vlčnovské slavnosti s tradiční Jízdou králů. Prvním králem třetího tisíciletí bude 10letý syn Kamily a Vlastimila Ježkových Jakub, žák 3. třídy ZŠ Vlčnov. Stane se tak na krojovém plese KSK 27. ledna 2001. Krále přinesou za zvuku fanfár na ramenou legrůti do sálu a při slavnostním defilé jej doprovodí asi 3 desítky krojovaných chlapců a děvčat ročníku 1983.

 

Program vlčnovských slavností s Jízdou králů 25. - 27. 5. 2001:

Pátek 25. 5. ve 20.00 hodin KRÁL A RŮŽE - velký sál KSK: účinkuje soubor Vlčnovjan a král Jakub Ježek. Ve druhé části hraje návštěvníkům při příležitosti 20. výročí založení cimbálová muzika Vlčnovjan. Na stadiónu hraje skupina Scarlett.

Sobota 26. 5. 2001: Kromě tradičního jarmarku lidových výrobků a výstavy 100 let Vlčnovského kroje, od 14.00 hodin jsou pořady: Koncert dechové hudby Vlčnovjané, program Vitajte ve Vlčnově s domácími soubory a pražským Slováckým krůžkem, Večer pro krále, kde hraje Vlčnovjanka a Burčáci a Předání vlády králů (účinkují loňský král Miroslav Kovář, letošní král Jakub Ježek, královská družina legrútů ročníku 1983, děvčata téhož ročníku a Burčáci). Až do rána zábava ve vlčnovských búdách

Neděle 27. 5. 2001: Jarmark lidových výrobků - náves před obecním úřadem.

8.00 hod. - Slavnostní mše svatá královské družiny a děvčat ročníku 1983.

8.50 - průvod legrútů s králem a dechovkou Vlčnovjané od kostela k obecnímu úřadu

9.00 - přijetí krále a družiny starostou obce p. Janem Pijáčkem. Další pořady: Pořady dětských folklórních souborů štandrle pro Vlčnovjánek, vlčnovské soubory Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, cimbálové muziky Kotulka a Kančůch, dále Veleťánek a slovenský soubor Čajka z Horní Súče. Před polednem se představí uherskobrodská Olšava a dechová hudba Vlčnovjanka. Řada souborů bude volně vystupovat v ulicích Vlčnova (Olšava, Slovácký krůžek, Burčáci, slovácký krůžky z Prahy a Bratislavy.

Kolem poledne vyjede jízda králů, aby se mohla ve 13.30 připojit ke krojovanému průvodu od sokolovny na stadión TJ.

STADIÓN TJ: 12.30 - 14.00 Okénko hostí - folklórní soubor Transilvania Baiamare z Rumunska, koncert dechové hudby Zornička a folk. soubor z Pobedimi Slovensko. 14.50 „Zatoč sa mně kolem” - v hlavním programu vystoupí král roku 2001 Jakub Ježek, folklórní soubory z Vlčnova, Prahy, Brna a Bratislavy. Ukončení jízdy králů: 15.00 Odjezd krále a jezdců královské družiny ze stadiónu domů.

16.00 Muzikantská rozlúčka v KSK s dechovou hudbou Vracovjáci.

17.30 Legrúti s králem zdraví návštěvníky muzikantské rozlúčky v KSK. Mezi hosty patřily i 3 Slovácké krůžky z Prahy založeny již před 106 lety, z Brna založen 1908 a Bratislavy - založen 1922.

Již 192. Jízda králů dokazuje, že tradice našich dávných předků nevymírá.

První zpráva o Jízdě králů pochází již z roku 1808. Pravidelné údaje o králích, jejich jménech a datech narození jsou však až z minulého století. Nejstarší takto uvedený chlapec se jmenoval Jan Knotek v roce 1897 a krále byl o 12 let později. Nejstarší dosud žijící „panovníkem” je František Vozár č. 480.

Celkem vystoupilo v šestadvaceti pořadech vlčnovských slavností ve dnech 25.- 27.5. 2001 kromě vlastní Jízdy králů 22 souborů, cimbálových muzik a dechových hudeb, tzn. na 800 účinkujících. Mladý král může být se svým panstvím spokojen.

Poslúchajete horní dolní domácí aj přespolní, co vám budu povídat na svatodušní neděli.Kolik století slýchalo ta slova. Po cestě krásy jež je odvěká družina slavná rozjede se znova, s poselství touhy k srdci člověka. Družina slavná z dávné báje a domovem kam vždy se šťasten vracím zas rozezní se písně mého kraje.

Desetiletý král Jakub Ježek absolvoval celou objížďku důstojně, jak se na mladého krále patří. Co pro něj bylo nejobtížnější? „Držet pořád růži v puse a sedět na koni. Z toho ježdění mě bolá celá řiť,„ sdělil v pondělí po slavnosti zpravodaji Slováckých novin „Kdybych ale mohl, klidně bych jel za rok zas,” dodal.

AMERIČANKY NAŠLY VE VLČNOVĚ DOMOV SVÝCH PŘEDKŮ: Helen Barne a její dcera Helena Cincebeaux se sice narodily, ale jejich předkové přišli do USA z Moravy. Od roku 1969 se obě ženy vydávají s fotoaparátem na Slovensko a na Moravu - Slovácko, aby dokumentovaly lidovou kulturu a folklór, kterými obě okouzleny. Současně se však vydávají také proto, aby se dopátraly svých rodových kořenů. Po mnoha letech se jim to podařilo. Stalo se tak v souvislosti s přípravou výstavy fotografií Jižní Morava a Slovensko očima Američanek, která se konala ve Vlčnově v průběhu Vlčnovských slavností s Jízdou králů. Vzhledem k tomu, že dívčí jméno starší z žen Helen Baine je ZEMEK, tedy ZEMKOVÁ, byla vyslovena hypotéza, že jejich předci mohli pocházet právě z Vlčnova, kde je toto příjmení nejrozšířenější. Na žádost obou Američanek se rodokmenem zabýval ředitel Okresního státního archivu v Uh. Hradišti dr. Jiří Čoupek, který hypotézu potvrdil. Rod Zemků, z něhož pocházejí obě ženy, je již na přelomu 16. a 17. století, tedy v době mládí J. A. Komenského, potvrzen v Uh. Brodě. Za třicetileté války se přestěhoval do Vlčnova, kde žil déle než dvě století.

V průběhu 19. století odešli tito Zemkovi do Strážnice a odtud se na přelomu 19. a 20. století odstěhovali do USA. Slavnostní vernisáž, jíž se autorky osobně zúčastnily, se tak stal dojemnou a současně radostnou událostí - setkání s domovem předků a vzdálenou rodovou přízní.

JÍZDA KRÁLŮ - to je název sedmého CD VLČNOVJANKY - 2001. Hudební dárek věnovala obci, občanům Vlčnova a tradiční Jízdě králů dechová hudba Vlčnovjanka, která v minulých dnech už své sedmé CD a kazetu. Nosič má název Jízda králů. První křest proběhl minulou sobotu v Moravských Budějovicích při koštu vína za účasti čtyř kmotrů, skladatele ÁDY ŠTOLKY, Václava Smoly, Vladimíra Salčáka a hudebního redaktora pražského rozhlasu Miloně Čepelky. Za dobu své existence prodala kapela už více než 10 tisíc nosičů. Nový hudební projekt dostal název podle skladby Václava Smoly, jejíž textový děj se odehrává přímo na Jízdě králů. Na titulní straně je fotografie loňského krále Miroslava Kováře. Nosič obsahuje 18 nových písniček předních skladatelů tohoto hudebního žánru, jakými jsou například Blaholav Smišovský, Vladimír Salčák, Václav Maňas ml, Václav Smola a další. Kapelu řídí od r. 1989 uměl. ved. a kapelník Pavel Nevařil.

VLČNOVSKÉ VDOLEČKY: K jízdě králů patří také bohatá hostina a ta se zase neobejde bez vlčnovských vdolečků. Kdo si je na slavnosti nebo na vánoce včas neobjedná, má smůlu. Přibližně 40tisíc vdolečků opustilo během 3 dní v předvánoční době obě pekárny, to je na „Žlebě”- pálenice, kde je vedoucí paní Božena Josefíková a u zahrádkářů, kde je vedoucí paní Fibichrová Ivana. Proslulé vdolečky, jejichž výrobou se zdejší ženy zabývají už desetiletí, a které si za tu dobu získaly věhlas v celém kraji, si odsud pravidelně odváží lidé nejen za zdejšího regionu, ale i z Čech a dokonce i z ciziny a jak říká p. Josefíková, že tuto specialitu ochutnali lidé také v Americe, Thajsku i Austrálii. Tajemství vdolečků, které v mnoha rodinách nesmí chybět na žádném svátečním stolů, tkví zřejmě v perfektní přípravě, při které není ošizeno vůbec nic. Vdolečky se připravují podle klasické staré receptury předávané z pokolení na pokolení. Jak uvedla šéfová jedné z pekáren, Ivana Fibichrová, pečou se zásadně z másla a v těstě nesmí chybět ani šlehačka.

VLČNOVSKÉ BÚDY - ojedinělá památka: K jízdě králů neodmyslitelně patří bujaré veselí ve zdejších vinných sklepích, které vyhledávají nejen místní lidé, ale i mnoho hostů kvůli dobrému vínu, zábavě, i jedinečné podívané. Vinohradské búdy jsou totiž památkově chráněné stavby, vůbec největší svého druhu v republice. Z takřka čtyřiceti búd bývá otevřena v době slavností více jak polovina. Vinaři, kteří zde ukrývají své skvosty, se na slavnosti pečlivě připravují. Skoro všechny búdy dostávají nový nátěr, kosí se tráva a všude se dělá pořádek.

 

Nedůležitější akce v KSK Vlčnov v roce 2001

V průběhu roku 2001 proběhlo v KSK celkem 121 akcí a Základní škola, která využívá velký sál pro cvičení žáků měla celkem 186 provozních dnů.

Mezi nejdůležitější akce patří:

 

6.1.

Memoriál Karla Prchlíka - významný turnaj, který pořádá náš oddíl nohejbalu. Přijelo 18 mužstev z celé republiky a ze Slovenska. Účastníky přivítal starosta obce Vlčnov, zúčastnili se i mistři světa a turnaj vyhrál „Hlohovec A” ze Slovenska.

13. 1.

Soubor Vlčnovjan + král 2000 Miroslav Kovář - úspěšné vystoupení na GO 2001 za spoluúčasti králů z Hluku a Kunovic. Záštitu akce převzal OÚ Vlčnov.

27. 1.

Krojový ples KSK - představení krále 2001 Jakuba Ježka, legrútů ročníku 1983 a 14 družiček, 145 krojovaných účastníků a tím i příprava na další ročník Jízdy králů.

28. 1.

Dětský karneval - velmi pěkný zábavný program pro dětské masky - 230 dětí.

9. 2.

Výroční schůze KSK - vyhodnocení Jízdy králů na EXPO 2000 v Hannoveru, plán akcí 2001.

17. 2.

Soubor Vlčnovjan + výbor KSK - zájezd na Moravský ples do Prahy. Zahajoval Vlčnovjan.

24. 2.

FAŠANK po vesnici za účasti Vlčnovjanu, Žlutého baletu, motorkářů. Zábava v KSK.

15. 3.

Závěrečná programová rada, schválena výstava fotografií Jižní Morava a Slovensko očima Američanek a celkový program Jízdy králů 2001.

24. 3.

Občanské sdružení ARTE NATURA Vlčnov za spolupráce a podpory KSK. Výstava zdravých potravin s ochutnávkou a přednáškou Dr. Strnadelové a dietologa Zerzáně na téma: Strava jako prevence a léčba nemocí.

15. 4.

Výstava a ochutnávka vín - Svaz zahrádkářů + KSK + OÚ. Hrála CM Kančůch.

22. 4.

Občanské sdružení ARTE NATURA - výstava fotografií a obrazů ke „Dni Země” - téma „Ptáci”.

22. 5.

Registrace Jízdy králů na internetu: www Jízda králů ve Vlčnově.

25.- 26.- 27. 5

Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů dle programu.

8. 6.

Vyhodnocení Jízdy králů - 62 pořadatelů. 7000 návštěvníků - platících 4.960.

22. 6.

40. výročí založení Vlčnovjanku - velmi pěkný program.

15. 6. - 30. 9.

Zastřešení velkého sálu KSK.

4. 9.

Zájezd souboru Vlčnovjan na propagační vystoupení do Karlových Varů.

13. 10.

Kulturní večer s Vl. Mertou a Janou Levitovou - komorní pořad. Malá účast !

23. 10.

Úspěšné jednání v Praze u cestovní kanceláře FISCHER, uzavřena první barterová smlouva o vzájemné propagaci akcí, velký inzerát pro jízdu králů 2002 v katalogu „Léto FISCHER”.

1. 11.

Zahájen prodej kalendáře Vlčnovské kroje a Jízda králů 2002/ 35,- Kč za 1 kus. Podpora 43 firem, kteří si zakoupili 2.800 kalendářů.

17. 11.

Předvánoční trhy s velmi dobrou úrovní.

9. 12.

Chystáme vánoce - akce KSK + OÚ.

31. 12.

Velký silvestrovský večer - 214 platících. Krásný ohňostroj.

 

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově - 2001

O rozvoj tělovýchovy se v současné době stará mimo základní školu také SOKOL, KSK a hlavní organizace Tělovýchovné jednoty Vlčnov. V sokolovně trénuje oddíl kulturistiky a stolního tenisu a oba oddíly dosahují velmi dobrých výsledků.

KULTURISTIKA:
Člen Sokola Vlčnov z oddílu kulturistiky Jan KOHUTIČ se 14. 4. 2001 v Brně zúčastnil mistrovství Moravy ve vzpírání. Ve své kategorii masters do 77 kg vybojoval I. místo výkonem 177,5 kg. V další soutěži, která se uskutečnila 28. 4. 2001 v Teplicích - vzpěračské mistrovství ČR masters získal titul mistr ČR za I. místo v kategorii do 77 kg výkonem 180 kg v olympijském dvojboji. Ve dnech 20.- 26. 5. 2001 proběhlo v Teplicích mistrovství Evropy masters za účasti 550 závodníků z celé Evropy. Jan Kohutič ve své hmotnosti a věkové kategorii obsadil 8. místo výkonem 182,5 kg v olympijském dvojboji a tím splnil i limit na mistrovství světa, které se konalo v Ketalonii v Řecku, ale pro nedostatek finančních prostředků se ho nezúčastnil.

Oddíl stolního tenisu vede pan Dušan Vráblík a jejich 4 mužstva, které trénují v sokolovně, hrají v okresní přeboru a dosahují dobrých výsledků. Jejich činnost a obsazení v podstatě stejné jako v roce 2000.

V KSK trénuje oddíl nohejbalu a zápasy ligy hrají na svém hřišti u lékárny za budovou staré základní školy. Jejich nejvýznamnější akcí byl v KSK 6. 1. 2001 turnaj - memoriál Karla Prchlíka za účasti 18 mužstev z celé ČR. Viz zápis str. 79. ( - předchozí stránka = nejdůležitější akce KSK)

Tělovýchovná jednota Vlčnov v čele s předsedou p. Janem Chvilíčkem má oddíly kopané, šachu a volejbalu. Jejich činnost a obsazení bez větších změn jako v roce 2000. Zvláštní pozornost je třeba věnovat budovatelské práci a to je nadstavba kabin na stadiónu a za to patří dík a velké uznání předsedovi Janu Chvílíčkovi. Stále buduje bez zadlužení organizace TJ.

Oddíl kopané v čele s předsedou p. Františkem Pavelčíkem má hodně starostí ! I. mužstvo hrající v okresním přeboru v roce 2001 se potácelo na okraji propasti a jenom „zázračnou výhrou” v Bánově 0:3 utekli hrobníkovi z lopaty. Vlčnov skončil na 12. místě a sestoupila Nivnice a Drslavice. Dík předsedovi TJ. Na podzim 2001 je situace o něco lepší a Slovácké noviny píší: „Devátý Vlčnov si udržuje laťku stále ve stejné výšce. V klubu může zdánlivě panovat klid, ale funkcionáři mají určitě o čem přemýšlet, protože jenom 10 vstřelených gólů za sezónu je velmi chabá vizitka.” Mužstvo trénuje Antonín Šimon z Kunovic.

Před 40 lety byla situace v kopané daleko lepší. Je nač vzpomínat !

Když se v roce 1956 stal Sokol Vlčnov přeborníkem ČSR TSO Sokola v kopané a to jako účastník I.B třídy, již nechce nic jiného než postup do I.A třídy. To se stává skutečností právě před 40 lety v roce 1961.

Největšího úspěchu dosahuje Sokol Vlčnov v roce 1962-63, kdy přesvědčivě vyhrává I.A třídu a postupuje do oblastního přeboru Jihomoravského kraje.

 

Konečná tabulka I. A třídy z roku 1962 – 1963:

1. VLČNOV - 39 bodů 8. Uh. Brod - 28 bodů

2. Dubňany - 33 bodů 9. Hodonín - 26 bodů

3. Hluk - 33 bodů 10. DV Uh. Hradiště - 23 bodů

4. Uh. Ostroh - 32 bodů 11. St. Město - 23 bodů

5. Dolní Němčí - 29 bodů 12. D. Kroměříž - 20 bodů

6. Podvesná - 28 bodů 13. Bzenec - 14 bodů

7. Hulín - 28 bodů 14. Otrokovice B - 8 bodů

 

V této době dosahuje Vlčnov zatím největšího úspěchu v historii vlčnovské kopané. Dostává se mezi elitu moravských klubů s bohatými tradicemi. Trenér Zdeněk Lacina připravoval kádr mužstva ve složení: Antonín Koníček (brankař), Josef Koníček, Antonín Křapa ml. (Popovský), Antonín Křapa st. (Bembarek), František Koníček (Fanek), Stanislav Červenka, Jan Křapa (Baryš), Alois Josefík, Stanislav Flekač, Karel Moštěk, Miroslav Kužela, Antonín Mikulec, Jaroslav Koníček (Kolís), Josef Zemek (Jozik), František Pavelčík, František Křapa (Frcek), Josef Buráň a Josef Pestl.

Vlčnov však neměl určitě ty možnosti jako jiná mužstva krajského přeboru. Je nutné podotknout, že v té době byl oblastní přebor třetí nejvyšší soutěží v republice. Vyššími soutěžemi byla jen II. liga a I. liga. Přesto hráči tyto potíže a finanční nedostatky nahrazovali bojovností a odpovědností. Pro každého soupeře byl zápas s Vlčnovem těžký. Hrávalo se ještě na dolním hřišti - Pod bočky! V prvním roce končí na 9. místě a po reorganizace kraje z devátého místa sestupuje do krajského přeboru. 9. VLČNOV 26 11 2 13 45:66 = 24 bodů. SESTUP!

V ročníku 1964-65 je mužstvo omlazeno. Z dorostu přicházejí Jan Šobáň, Miroslav Ryšavý, Miroslav Koníček, do brány Vojtěch Hasoň ze Šumic a z vojny se vrací Jaroslav Kužela a Frant. Horňáček. Vlčnovská kopaná se loučí s krajským přeborem v roce 1965-66. Předpokládalo se, že z divize nesestoupí žádný Jihomoravský klub, ale sestoupili Ratíškovice a tím i Vlčnov z 9. místa, když s OP Prostějov doma nám pomezní Smetana z Nivnice neuznal gól pro údajný "ofsíd".

ZÁVĚR: Vrchol kopané 1956 Sokol Vlčnov přeborník ČSR - Finále v Kunovicích - porážíme Sokol Lanžhot - II. Liga 1962-63 hrajeme oblastní přebor Jihomoravského kraje.

 

ZDRAVOTNICTVÍ ve Vlčnově - 2001

V budově zdravotního střediska ordinuje MUDr. Břetislav SVÁČEK, zubní ordinaci MUDr. Ivana Osvaldová a dětská lékařka MUDr. Hana Haníková.

V budově staré základní školy ordinuje MUDr. Lenka PALIČKOVÁ a v budově bývalé mateřské školy má zubní ordinaci MUDr. Jiří Kučera.

MUDr. Břetislav Sváček uvádí toto: V roce 2001 bylo ošetřeno na zdravotním středisku ve Vlčnově 15.038 pacientů a bylo vykonáno 344 návštěv lékaře v domě nemocného. Od prosince 2001 opět zahájila činnost gynekologická ambulance na zdravotním středisku. Pracuje zde MUDr. Jarmila Posseltová. Na zubním oddělení u paní MUDr. Ivaně Osvaldové nastoupila sestra Miriam Čepová.

Od roku 2001 přešlo zpracování údajů v lékárně na samočinné počítače, v ordinacích platí však nadál příkaz vést zdravotní dokumentaci psanou ručně.

V souvislosti s mezinárodní situací a terorismem se i u nás vyskytl „podezřelý dopis” a byl zajištěn i testován na případné nakažlivé nemoci, však naštěstí byl výsledek negativní. Žádná epidemie ani chřipka nás v roce 2001 nepostihla a celý rok byl poměrně klidný.

 

NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ:

Začátkem března 2001 byla ve Vlčnově v potravinách SPRINT (ved. Koníček) umístěna kasička, která byla předem zapečetěna na Obecní úřadě ve Vlčnově. Do těchto kasiček, které jsou umístěny po celé republice a jejichž výtěžek jde na konto NADACE pro transplantaci kostní dřeně, mohou lidé přispívat libovolnou částkou peněz.

Za období od března do konce listopadu 2001 byla po rozpečetění na OÚ Vlčnov zjištěna částka 4.562,80 Kč + 500 Kč za prodej kartiček pro děti. Tyto kartičky byly za symbolickou cenu 40 Kč. Tato částka byla odeslána na konto NADACE pro transplantaci kostní dřeně do Plzně. Dne 5. 12. 2001 přišlo poděkování všem dárcům za jejich příspěvek pro léčbu nemocných.

Nadace byla založena 1992. Za 8 let se z nulových začátků podařilo vybudovat organizaci registrující více než 16.000 velmi kvalitně vyšetřených dárců a napojit ji na celosvětový systém dárcovství, čítajících více než 40 registrů z 35 zemí světa.

Paní Dana Koníčková podá informace k odběru krve pro ty, kteří by chtěli být v tomto registru zaregistrováni.

 

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově - 2001

ČZS ve Vlčnově v roce 2001 pod vedením Ant. Mikulce č. 1021 pokračuje ve své úspěšné činnosti.

K nejdůležitějším akcím patří: 20/1 Přednáška ing. Stan.Štefka „ROSLINOLÉKÁŘSTVÍ” odběr větviček ze stromů, v laboratoři zjištění škůdců. Této služby využilo 6 zájemců. 2/3 2001: Výroční členská schůze s přednáškou ing. Štefka: BIOOCHRANA zeleniny, stromů a vinné révy. 15/4 2001: Tradiční velikonoční výstava vín v KSK s ochutnáváním vín ve spolupráci s OÚ a KSK. K degustaci bylo předloženo 442 vzorků, z toho vzorků od domácích a 224 vzorků od cizích vystavovatelů

 

Nejlépe hodnocena vlčnovská vína - 2001:

 

Vlčnovská zem. a. s.

RR

19,3 body

Mikulec Ladislav

SVG Kab.

19,2 body

Zábrana Josef

RR

19,1 bodů

Ing. Kvasnička Milan

RB

19 bodů

MOŠTĚK Libor

RB Kab.

19 bodů

ŠOBÁŇ Josef

RB

19 bodů

KONÍČEK René

19 bodů

MIKULEC Jan

RV

19 bodů

KOVÁŘ Mir.

RR-SVG

18,9 bodů

KNOTEK Pavel

RR+RB

18,9 bodů

 

VÝSTAVY se zúčastnilo 252 spokojených návštěvníků.

ZÁJEZD: Dne 7/5 byl uskutečněn zájezd FLORIA Věžky u Kroměříže společně se svazem invalidů ve Vlčnově. Se zájezdem bylo spokojeno 45 účastníků.

Výstava ovoce, zeleniny, a květin ve Vlčnově se pro nezájem členů neuskutečnila.

Členská základna: ZO ČZS ve Vlčnově má 75 členů. Zemřeli: A. Hauerlandová, M. Dostálková, St. Kužela.

SLUŽBY pro členy a občany - 2001: Ve zpracovně ovoce od 27/8 do 28/11 pod vedením p. L. Píšky, Jana Matěje, Marie Bachůrkové, Boženy Heindrichové bylo zpracováno 10.455 kg ovoce. Služeb využilo 218 zájemců.

UVAŘENO bylo 66 kotlů povidel tj. 4.700 kg ovoce - 62 zájemců. NAMOŠTOVÁNO: 6070 litrů tj. 4.435 kg ovoce pro 94 zájemců.

Podle zájmu zákazníků byl mošt i sterilizován.

USUŠENO: 220 lések tj. 3200 kg ovoce pro 62 zájemců. Spotřeba 9.846 kW (15.726,- Kč); je to velmi nákladné a je zvažováno zda sušárnu ovoce zrušit, zmodernizovat, nebo postavit na dřevo novou nebo zmodernizovat moštárnu.

VÝKUP OKUREK: proveden s velkými i problémy jen 2x. Nízké ceny a nezájem občanů !

PEČÍVÁRNU pronajímá p. Ivana Fibichrová Vlčnov č. 193 k pečení vdolečků pro občany Vlčnova a okolí. Je velký zájem.

MANDLOVÁNÍ PRÁDLA - tuto službu stále provádí Josefka Křapová. Služby využilo 200 zájemců a to je o 250 méně než v roce 2000.

DALŠÍ SLUŽBY: Půjčují zahrádkářskou literaturu, nádobí k různým domácím oslavám. Pronajímají zpracovárnu ovoce k provádění domácích zabijaček. Pronajímají společenskou místnost k různým oslavám. V době vinobraní půjčují vinařům a občanům dva odzrňovače hroznů a filtr na víno, ale o tyto služby je malý zájem.

PRODEJNA zahrádkářských potřeb Hradčovice - provozovna ve Vlčnově vedena p. Mikuláštíkem vykázala celkem tržby 299. 850,- Kč.

 

POČASÍ - 2001

 

Měsíc

Teploty °C

Srážky mm

 

2001

50 letý
prům.

2001

50 letý
prům.

Leden

- 2,4

- 2,3

47

29

Únor

- 0,5

- 0,6

15

26

Březen

3,5

3,9

82

31

Duben

8,9

9,5

50

33

Květen

14,3

14,4

35

64

Červen

21,6

17,8

62

74

Červenec

22,1

19,5

150

73

Srpen

21,5

18,6

34

73

Září

16,8

15,3

107

45

Říjen

14,1

9,5

14

41

Listopad

4,1

4,4

26

40

Prosinec

0,2

0,3

5

26

Celkem
prům. 2001

10,4°C

9,2°C

627 mm

554 mm

Rozdíl

+ 1,2°C

 

+ 73 mm

 

 

 

 

Poznámky k teplotám

Poznámky ke srážkám

1/1 - 10°C 27/1 0°C
16/1 - 12°C 28/1 - 3°C

1/1 10 cm sněhu 9/1 sněží 10 cm
8/1 prší 10 mm 25/1 prší 5 mm

3/2 - 11°C 25/2 - 13°C
12/2 - 5°C

3/2 sněží 8 cm 23/2 bouřka 2 mm
20/2 prší 3 mm

3/3 0, 7/3 - 7, 21/3 - 2°C
9/3 + 6 27/3 - 3°C

9/3 prší 10 mm 26/3 prší 10 mm
11/3 bouřka 2 mm

1/4 - 1, 8/4 + 8, 17/4 - 2°C
14/4 - 3 26/4 + 9°C

5/4 prší 10 mm, 16/4 kroupy 11 mm
14/4 sněží 3 cm

1/5 15°C 17/5 27 °C
13/5 2°C 21/5 25°C

4/5 prší 7 mm 27/5 prší 3 mm
18/5 prší 5 mm 28/5 prší 16 mm

6/6 21°C 27,28,29,30/5
15/6 25°C Tropické dny přes 30°C

3/6 prší 4 mm 29/6 bouřka 7 mm
17/6 prší 14 mm

6,7,8/7 tropické dny přes 30°C
14,15,16/7 - tropické dny !

1/7 prší 17 mm 17/7 prší 38 mm
20/7 prší 40 mm

3/8 + 30°C, 8/8 + 28°C
15 - 20/8 - tropické dny !

4/8 bouřka 7 mm 9/8 prší 10 mm
10/8 prší 10 mm

4/9 22°C 20/9 22°C
14/9 17°C 29/9 21°C

1/9 prší 7 mm 15/9 14 mm
8/9 prší 10 mm 18/9 13 mm

2/10 25°C 14/10 15°C
16/10 25°C Velmi teplo !

4/10 prší 2 mm 25/10 3 mm
29/10 prší 7 mm

3/11 - 2°C 18/11 - 7°C
11/11 - 6°C 26/11 - 7°C

9/11 prší 12 mm 13/11 prší 5 mm
12/11 poprašek sněhu 25/11 5 cm sněhu

1/12 - 7°C 8/12 - 9 °C
21/12 - 16°C

6/12 sněží 5 cm
28,29/12 až 20 cm sněhu

 

 

 

 

TEPLÝ ROK

VLHKÝ ROK

Vysoké teploty v měsíci

červnu, červenci, srpnu.

Největší srážky v měsíci

v červenci a v září.

 

 

 

Poznámka k počasí z roku 2001:

Dne 2. 2. 2001 deník PRÁVO uvádí průměrnou teplotu roku 2001 v Praze 10,6°C, což je proti 20letému průměru 9,4°C více o 1,2°C. V naší kronice uvádíme 50letý průměr 9,2°C a rok 2001 byl 10,4°C, což je rovněž více o 1,2°C. Dá se usoudit, že se teplota na Zemi o něco zvyšuje. Teplota v měsíci říjnu 2001 se označuje za nejvyšší za 250 let. Rok 2001 nebyl pro naše vinaře moc příznivý, protože hrozny se velmi kazily (hnily) a vinobraní bylo již v září, takže říjnové teplo přišlo pozdě. Úroda švestek i durancií velmi dobrá - slivovice dostatek.

 

Myslivecká jednota DŘÍNEK Vlčnov - 2001

MJ Dřínek Vlčnov pod vedením předsedy Bedřicha Chaloupky, hospodáře Jos. Ondrůška a jednatele Josefa Knotka má 38 členů a 2 hosty. Hospodaří v pronajaté honitbě honebního společenství Dřínek Vlčnov na výměře 2108 ha a to: 1883 ha zem. půdy, 110 ha lesa, 17 ha vodních ploch a 98 ha ostatní plochy. Na tuto honební plochu mají plánované následující kmenové stavy zvěře: Zvěř srnčí: srnec 28 kusů, srna 28 kusů, srnče 14 kusů. CELKEM 70 kusů: Zvěř zaječí 360 kusů; zvěř bažantí: 150 ks slepic a 50 ks kohoutů.

 

PLÁN ODLOVU - 2001

 

SKUTEČNÝ ODLOV - 2001

SRNCI

10 ks

 

SRNCI

10 ks

SRNY

8 ks

 

SRNY

8 ks

SRNČATA

15 ks

 

SRNČATA

15 ks

 

33 kusů

 

 

33 kusů

 

Jak bylo naloženo ze srnčí zvěří: vlastní potřeba 11 ks; rozděleno členům 22 kusů.

ZVĚŘ ZAJEČÍ: sčítaný stav 498 kusů. Odloveno bylo 313 kusů, odchyt 58 ks.

ZVĚŘ BAŽANTÍ: sčítaný stav: 66 ks kohoutů a 73 ks slepic. Odloveno bylo 10 kohoutů.

ZVĚŘ ČERNÁ: Odloveno 4 ks lončáků a 3 selata.

Odstřel škodné zvěře: liška 23 ks; toulavý pes 3 ks; toulavá kočka 53; kuna - 2 ks; sojka 3 ks; straka 3 ks. Nejvíce - 13 ks střelil B. Chaloupka ml.

Uhynulá zvěř spárkatá v r. 2001: 1 srnec; 3 srny; 4 srnčata. Při kosení usmrceno 7 srnčat.

KRMIVO: Objemové krmivo bylo zajištěno z vlastního políčka. Jadrné krmivo bylo zajištěno brigádně od VOD Vlčnov.Granule pro spárkatou zvěř zakoupeny v Dolním Němčí. Sušená jablka na Sušce v Dolním Němčí - zajistil p. Vaculík Jar. Pozadek do zásypů z VOD Vlčnov zajistil p. Jar. Mikulec.

Vakcinace lišek proti vzteklině: byla prováděna na jaře a na podzim položením návnad proti vzteklině. Tuto akci zajišťovali při sečení hajní ve svých úsecích.

Zařízení v honitbě: 22 krycích kazatelen, 17 posedů dvojmístných, 21 jednomístných, 15 jeslí pro srnčí; 14 jeslí zaječích, 5 oborohů, 17 zásypů pro bažanty; 28 solných lizů, 12 skladišť pro krmiva ze dřeva, 1 skladiště z vlečky; 1 zásobník na granule pro srnčí zvěř, 5 umělých nor pro lišky.

KYNOLOGIE: Členové vlastní 6 lovecky upotřebitelných psů ohařů a 1 nízké plemeno jagteriera. V březnu bylo provedeno očkování proti vzteklině.

 

Vlčnovská zemědělská a.s. VLČNOV - 2001

Vzhledem k tomu, že Vlčnovská zemědělská a.s. zahájila vlastní podnikatelskou činnost až v závěru roku 2000, po ukončení hospodářského roku, byla za první rok činnosti vykázána ztráta ve výši 1.750.000 Kč.

Hodnocení podnikatelské činnosti za rok 2001:  Situace v českém zemědělství se v roce 2001 poněkud zlepšila a bylo dosaženo cca 1,5 miliardy Kč zisku za resort zemědělství. Zemědělství překonalo krizi u hovězího masa v důsledku výskytu BSE (nemoci šílených krav), důsledky nepříznivých povětrnostních vlivů a došlo i k navýšení dotací do zemědělství zavedením nového dotačního titulu uvedením půdy do klidu.

Rok 2001 byl pro Vlčnovskou zemědělskou a.s. rokem úspěšným a to zejména v modernizaci majetku jako základního předpokladu zvyšování produktivity práce a konkurenceschopnosti společnosti.

Na základě zpracovaného výkazu zisku a ztrát a rozvahy bylo za rok 2001 dosaženo těchto výsledků hospodaření včetně stavu majetku a jeho zdrojů krytí.

Tržby z prodeje zboží činily v uplynulém roce 20.460.000,- Kč. Průměrná měsíční tržba v obchodech společnosti tak dosáhla výše 1.705.000,- Kč. Dosažená obchodní marže ve výši 2.910.000,- Kč a byla o 344 tisíc korun vyšší než v roce 2000.

Výkony celkem činily 66.053.000,- Kč. Z toho tržby z prodeje vlastních výrobků, prací a poskytovaných služeb 46.495.000,- Kč, změna stavu zásob 6.779.000,- Kč a aktivace vlastní produkce a prací 12.779.000,- Kč.

Výkonová spotřeba byla vykázána ve výši 41.053.000,- Kč. Z toho spotřeba materiálu a energie v částce 32.030.000,- Kč a náklady na služby 9.023.000,- Kč. Osobní náklady činily 18.484.000,- Kč. Z toho mzdy 13.589.000,- Kč, odměny členů statutárního orgánu 163.000,- Kč a náklady sociálního a zdravotního pojištění 4.732.000,- Kč.

K 31. 12. 2001 bylo ve společnosti zaměstnáno 85 přepočtených pracovníků a bylo dosaženo 13.153 Kč průměrné mzdy.

Daně a poplatky činily 1.388.000,- Kč. Odpisy dlouhodobého majetku činily 4.820.000,- Kč. Společnost vytvořila za rok 2001 zisk ve výši 1.530.000,- Kč.

Majetek Vlčnovské zemědělské a.s. v roce 2001. K 31.12. 2001 činil stav majetku společnosti 122.973.000,- Kč. Z toho stálá aktiva 75.420.000,- Kč, oběžná aktiva 46.995.000,- Kč. Největší objem majetku společnosti je vykazován v dlouhodobém majetku a to 70.533.000,- Kč. Tento majetek tvoří budovy a stavby 45.067.000,- Kč, movité věci 17.533.000,- Kč, základní stádo zvířat 7.322.000,- Kč a ostatní 533.000,- Kč. Investiční činnost v roce 2001: V roce 2001 byl pořízen majetek za více jak 7 mil. Kč. Největší investicí bylo pořízení samochodného postřikovače za 3.180.000,- Kč, modernizace porodny prasnic za 3.523.000,- Kč, výpočetní technika a nový systém evidence docházky 215.000,- Kč a osobní auto Felicie 135.000,- Kč.

Rostlinná výroba v roce 2001: Vedoucí RV ing. Šimon Knotek a Josef Šobáň hodnotí rok 2001 takto: „Počasí v tomto roce mělo zase svoje výkyvy a specifika. Mokrý březen a duben, přívaly vody těsně před sklizní řepky a obilovin, srážkově nadnormální září a brzký nástup zimy. I přes tyto nepříznivé klimatické podmínky byla úroda mírně nadprůměrná. Také ceny jednotlivých komodit se příznivě vyvíjely pro zemědělce a tak můžeme konstatovat, že RV v našem podniku se podílela na příznivém ekonomickém výsledku akciové společnosti.”
 

 

Plodina:

Osev ha:

Výnos

 

Plodina:

Osev ha:

Výnos ha/t

pšenice ozimá

550

5,6

 

cukrovka

100

46,5

ječmen ozimý

95

5,3

 

kmín

28

0,5

ječmen jarní

114

5,1

 

kukuřice siláž

205

26,5

řepka ozimá

185

3,-

 

kukuřice zrno

21

6,8

hrách

33

1,5

 

vojtěška - seno

200

14,5

 

Živočišná výroba v roce 2001: Počet pracovníků 32 z toho THP: 3. Stavy dobytka: Hovězí celkem: 818 kusů; z toho krav 346. Dojivost: Celkem nadojeno 2.650.330 litrů; Cena 1 l mléka 7,78 Kč.
Průměrná dojivost na 1 ks/den = 21,09 l; Roční dojivost: 7.700 litrů. Prasata: Celkem prasat 1.648 ks z toho 134 prasnic; na 1 prasnici 19 selat.

MECHANIZACE v roce 2001: Celkem pracovníků 23 z toho: 11 dílny a stavební údržba, 9 řidiči traktorů a nákladních aut, 3 lidé THP a to: mechanizátor, vedoucí dílen a skladník ND, účetní.

Ředitelem Vlčnovské zemědělské a.s. Vlčnov je ing. Jan Chvilíček.

 

MO - KDU-ČSL ve Vlčnově - 2001

MO - KDU-ČSL ve Vlčnově má k 31. 12. 2001 93 členů. Předsedou je bratr Pešl Antonín, č.1109. Výbor MO se schází asi 1x za 6 týdnů a členská schůze se koná 1x za rok. Za účasti hostů z parlamentu se konala 4. 2. 2001. Hlavním bodem schůze bývá už snad tradičně (letos už potřetí) hodové posezení na Rybníčku s hudbou a opékáním makrel. Důležitou činností jsou i návštěvy nemocných a jubilantů. Dle finančních prostředků a zájmu členů organizují zájezdy.

Různé zajímavosti ve Vlčnově roce 2001. Kulturní vystoupení dechové hudby Vlčnovjanky pod vedením um. ved. Pavla Nevařila: Leden: 5. Kunovice, 13. Mor. Písek, 20. Hradec Králové, 27. Vlčnov- ples; Únor: 3. Rakousko, 17. Olomouc; Březen: 15. Luhačovice, 17. Mor. Budějovice, 24. Pohořelice; Duben: 20. Město Trnávka, 22. Kvasice; Květen: 1. Otrokovice, 8. Uh. Hradiště, 26.- 27. Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů; Červen: 2. Lipník n. Bečvou, 14. Luhačovice, 16. Zlín, 17. Rožnov, 24. Konice, 30. Mořkov; Červenec: 15. Lužná, 21. Velké Losiny, 28. Otrokovice; Srpen: 30. Luhačovice; Září: 8. Oslavany, 22. Chomutov, 23. K. Vary; Říjen: 0 ; Listopad: 22. Luhačovice; Prosinec: 1. Zubří, 2. Val. Klobouky, 28. Luhačovice.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE ve Vlčnově - 2001

Ve vlčnovské pálenici pana Antonína Mošťka bylo zahájeno pálení slivovice již 25. srpna 2001 a ukončeno až 10. března 2002. Celkem bylo vypáleno od 1.157 zákazníků, našich i cizích, 490.000 kg kvasu a bylo vypáleno 25.566 l lihu (100%) z toho 49.451 l slivovice. Na dani bylo odvedeno 2.428.810,- Kč.

 

ZÁVĚR ROKU 2001

Rok 2001 - první rok třetího tisíciletí vejde do dějin Vlčnova jako začátek tří nejvýznamnějších budovatelských akcí a to:

 

1. Silniční průtah HLUK - Uh. Brod II/495

2. Projekční příprava výstavba Charitního domu

3. Projekční příprava stavby čistírny odpadních vod.

 

Nikdy nebude zapomenuto datum 11. září 2001 - teroristický útok USAMA BIN LADINA - jako vedoucího organizace AL-kajdy na Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagonu ve Washingtonu.

 

Zápis kroniky Vlčnova byl projednán a schválen.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download