Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1999

Rok 1999

 

Obecní úřad ve Vlčnově 1999

Začátek byl poznamenán především přípravou administrativních kroků v řízení úřadu a obce a jejich postupnou realizací. Uvnitř Obecního úřadu byly zanedbány pracovní porady. Ve vztahu k organizacím, které spravuje OÚ - Klub sportu a kultury, Základní škola a Mateřská škola - bylo přistoupeno k setkávání vedoucích pracovníků s vedením obce a podle potřeby s obecní radou i zastupitelstvem. Počínaje tímto rokem se začaly scházet všechny vlčnovské spolky při příležitosti setkávání spolků se starostou obce. Spolků je 42 a vyvíjejí činnost v oblasti kulturní, charitativní, společenské, sportovní, národopisné. Setkání bylo přijato s velkým ohlasem a spolky zde představily svoji činnost.

Po dlouhé době začal opět vycházet obecní zpravodaj. Časopis vychází čtvrtletně a jeho prodejní cena je 5,- Kč. Zpravodaj informuje především o připravovaných záměrech OÚ. Prostřednictvím tohoto časopisu se veřejnost seznamuje s činností spolků, s možností využívání jejich nabídky.

V oblasti společenské obec vůbec poprvé připravila gratulační blahopřání, které rozesílá při příležitosti životního jubilea. Obec také našla způsob, jak dát najevo rodičům, že si váží jejich rozhodnutí přivést na svět děti. Obecní zastupitelstvo schválilo návrh o znovuzavedení obřadu přijetí nových občánků starostou obce. Děti obdržely vkladní knížku s částkou 2.000,- Kč a pamětní list s grafikou od vlčnovského rodáka - akademického malíře p. Karla BENEŠE. Obecní úřad zabezpečoval bohatou publikační činnost. Velmi byla úspěšná prezentace obce, s jejíž přípravou pomáhal ing. Vladislav Zelinka. Další zdařilá propagace obce byla připravena ve spolupráci s KSK Vlčnov v publikace "MORAVA A SLEZSKO NA PRAHU TISÍCILETÍ" a "TURISTICKÉ PERLY ČESKÉ REPUBLIKY".

Rok 1999 byl rokem změn v řízení obce, v přístupu publikační činnosti a cílevědomé podpory spolkového života a propagaci obce a to jak ve vztahu k občanům Vlčnova, tak i navenek k České republice, ale i v zahraničí. Tento souhrn činností by měl být dobrým základem pro ekonomický rozvoj obce, ale především v rovině duchovní.

Při řešení některých negativních jevů, konfliktních situací a při porušování zákona se osvědčila velmi dobrá spolupráce OÚ a Policie ČR- obv. odd. Uh. Brod a Dopravního inspektorátu - okresního oddělení Uh. Hradiště. Tato skutečnost byla prezentována na několika schůzkách starosty obce Vlčnova p. Jana Pijáčka s ředitelem okresního oddělení Policie České republiky a ředitelem Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti. VLČNOVSKÝ ZPRAVODAJ se prodává ve vlčnovských obchodech: U Ježků, SPRINT, QUELLE, Novinový stánek p. Vaculíkové, obchodní dům Potraviny Jednota a Družstevní prodejna.

 

Budovatelská činnost obce v roce 1999

Největší investiční akcí ve výši 2,8 mil. Kč byla rekonstrukce jižního průčelí Klubu sportu a kultury, kterou realizovala firma Real-Systém Zlín. Aktivně pomohli i Vlčnovjané firmy Zamko, kteří připravili nosnou ocelovou konstrukci. Rekonstrukce byla provedena v době od 30. 8. do 5. 11. 1999. Často vystřelované střepiny sklobetonových oken ohrožovaly cvičící děti v sále i kolemjdoucí občany venku.

Druhou velkou investiční akcí byla rekonstrukce komunikace v ulici PLOTY v místě od odbočky k zahrádkářům po křižovatku se státní silnicí nákladem 1.686.000,- Kč.

K menším akcím na úseku komunikací v roce 1999 patří: V jarním období byl dokončen povrch vozovky v ulici NIVNICKÁ. V ulici na VALE byl zasypán blátivý povrch cesty. V horní části Starohorská ulice byly osázeny obruby, aby nedocházelo k splavení zeminy na místní komunikace a byl položen nový kvalitní povrch vozovky. U obchodního domu (u Zdravotního střediska) bylo provedeno vyspravení povrchu parkoviště a pro efektivní využití parkovací plochy byla parkovací místa označena. V horní části obce (u Pavelčíkového č. 7) směrem od zastávky do polí se prodloužila místní komunikace včetně obrub, protože v blátivém období různé mechanismy - hlavně traktory vynášely bláto na hlavní silnici. Mezi ulicemi Kaunicova a Sokolská (u kolotoče, vedle Mošťkového domu) byl vybudován dláždění chodník. Zde mnoho lidí od Rybníčka chodí na nákupy do družstevní prodejny. Rovněž byl opraven chodník u dětského hřiště "PLOŤÁCKO". V dolní části obce chyběla od roku 1968 velká část chodníku před provozovnou Jednoty. Bylo zde vybudováno i odstavné parkoviště a chodník, pod kterým jsou uloženy ochranné trubky pro vedení telefonu, kabelů veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Je možno konstatovat, že převážná část obecních komunikací má v současné době již kvalitní povrch.

"SILNICE II/495 - VLČNOV průtah" směr Hluk - Uh. Brod není v pořádku a konečně se začíná řešit. Od začátku tohoto roku byla vedena intenzivní jednání za účasti Ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále Okresní správy a údržby silnic Uh. Hradiště okresního úřadu - referátu dopravy. Na základě těchto jednání obecní úřad provedl zajištění územního rozhodnutí pro výstavbu nové komunikace a mostu na silnici II/495, které nabylo právní moci 25. 8. 1999. Pro následující jednání zařídil Obecní úřad všechny potřebné doklady, aby mohlo být přikročeno k dalšímu významnému kroku, k podepsání smlouvy o předání na investorství na akci "Silnice II/495 - Vlčnov průtah", a to ze strany obce Vlčnova, Ředitelství silnic a dálnic ČR v Praze. Smlouva byla podepsána 2. 11. 1999. Současně byl učiněn příslib ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR o následném vyhlášením výběrového řízení na projektanta této investiční akce a lze očekávat, že dlouho očekávaná výstavba přeložky silnice bude brzy zahájena.

V OBLASTI EKOLOGIE byla provedena výsadba větrolamu v lokalitě ČUPY a zalesněny plochy v lokalitě PADĚLKY, kde docházelo k opakovanému sesuvu půdy. Od ministerstva životního prostředí Vlčnov dostal 0,5 mil. Kč. Bylo vysázeno téměř 30.000 stromů a keřů.

Vytěžené dřevo v oblasti Myšince bylo zčásti prodáno. Tento prodej pokryl náklady na těžbu a umožnil nákup mobilního katru, na kterém je prováděn pořez na fošny a je plánováno zastřešení obecních objektů s rovnými střechami - hlavně Klubu sportu a kultury, kde je téměř havarijní stav.

"ODVODŇOVACÍ ŽLAB" je další ekologická stavba v horní části bývalé skládky tuhého domovního odpadu za účelem průtoku přívalových vod a jejich nevsakování do podloží skládky a pak pronikání do sklepů okolních domů. K dalším drobnějším akcím patří: Odvodnění okolí lékárny a okolí Základní školy. Dále byla postavena nová hřbitovní zídka a opravena střecha na obřadní síni. Vyspraveny a natřeny byly i rovné střechy na Základní škole a Mateřské škole. Iniciativně pomohli sportovci - tzv. "Žlutý balet".

Obecní rada využila nabídky okresní hygienické stanice na provedení rozboru veřejných zdrojů pitné vody. Byl proveden rozbor 4 studen a jednoho pramene. Všechny pumpy byly opraveny. Jediný pramen na našem katastrálním území, v ulici 28. října, zvaný "CICŮREK", byl hygienickou stanicí označen jako zdroj mimořádně kvalitní vody.

 

 

Pohyb obyvatel ve Vlčnově 1999.

Počet obyvatel ve Vlčnově k 1. 1. 1999

3.008 osob

V roce 1999 se narodilo 13 chlapců a 12 děvčat

+ 25 dětí

Do Vlčnova se přistěhovalo celkem

+ 48 osob

Z Vlčnova se odstěhovalo celkem

- 20 lidí

V roce 1999 zemřelo 17 mužů a 15 žen

- 32 lidí

Počet obyvatel k 31. 12. 1999

3.029 osob

 

 

 

Nejstarší občané Vlčnova 1998

ŽENY:

Ondrůšková Anna

č. 421

nar. 2. 4. 1903 = 94 r.

 

Zemková Růžena

č. 530

nar. 19. 10. 1903 = 96 r.

 

Mošťková Filomena

č. 645

nar. 15. 6. 1907 = 92 r.

MUŽI:

VOZÁR František

č. 111

nar. 21. 4. 1905 = 94 r.

 

MIKULEC Frant.

č. 491

nar. 8. 10. 1910 = 89 r.

 

ZEMEK Jan

č. 971

nar. 5. 5. 1911 = 88 r.

 

 

 

Nestarší občanka p. Marie KUŽELOVÁ č. 542 nar. 4. 2. 1901 zemřela 16. 1. 1999 ve věku 98 let.

STUCHLÍKOVÁ Vendula narozena 1. 1. 1999 je prvním narozené dítě nejen ve Vlčnově, ale i v okrese Uh. Hradiště. Otec Milan Stuchlík, matka roz. Zemková, bytem Vlčnov č. 1039. Slavnostní vítání - viz. foto album II/1999.

Nejvyšší přidělené číslo domu ve Vlčnově je 1237.

 

POŠTA ve Vlčnově

poštmistrová Marcela Bělohlávková podává tuto zprávu: Od 1. 1. 1999 menší zvýšení cen u vybraných služeb; V lednu rozloučení s dlouholetým pracovníkem p. Fr. Mošťkem č. 53 /zemřel/; V dubnu zaveden počítačový systém APOST (školení Brno, Kolín); V srpnu zrušena pro malou vytíženost telefonní hovorna. Od 31. 5. 1999 změna poplatků za vklady sázenek SPORTKY z 10,- Kč na 12 Kč. Velikonoční a vánoční pohledy /známky 3,- Kč/.

 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

v roce 1999 měla 482 čtenáře, během roku 3735 lidí, kteří si vypůjčili 13618 knih a časopisů. Obecní úřad získal pro knihovnu finanční podporu na pořízení třetího počítače. První slouží k připojení k internetu - k vyhledávání knih a vlakové a autobusové spoje, druhý slouží k přihrávání výukových programů (CD-ROMŮ), třetí počítač využívá knihovnice k vypůjčování knih přes čárový kód. V okrese Uh. Hradiště je 16 profesionálních knihoven, z toho jen 5 je připojeno k internetu a jen Vlčnov má 3 počítače.

 

ČESKÁ SPOŘITELNA

ve Vlčnově: Na Uherskobrodsku dosud působí 7 poboček, ale od července 1999 jich zůstalo jen 5, protože ve Vlčnově a Nivnici byla zrušena. Na jednotlivé úřadovny byla dána kritéria rentability a pokud je nesplní, musí splynout s většími pobočkami a tak Vlčnov a Nivnice připadla do Uh. Brodu.

 

Česká POJIŠŤOVNA

pobočka ve Vlčnově na OÚ pod vedením p. Elišky Vaňkové funguje jako v roce 1998.

 

HOSPODAŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU ve Vlčnově 1999

 

PŘÍJMY:

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

2.615.489

Daň ze samost. výděl. činnosti

4.553.134

Daň z příjmu práv. osob

4.014.990

Správní poplatky

296.170

Správní daně a popl. z vybr. činnosti

120.908

Daň z nemovitostí

1.351.248

CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:

12.951.939

Příjmy z vlastní činnosti

1.845.812

Příjmy z úroků

251.769

Příjmy z dividend

88.859

Příjmy z prodeje neinvest. majetku

6.620

Ostatní nedaňové příjmy

112.738

Příjmy z pronájmu majetku

1.118.238

CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

3.424.036

Příjmy z prodeje inv. majetku

398.126

Celkem kapitálové příjmy

10.922.826

Příjmy z prodeje akcií

10.524.700

Vlastní příjmy celkem

13.948.736

Neinv. přijaté dotace ze SR

2.022.932

Neinv. přijaté dotace od veř. (obce)

53.000

Celkem dotace

2.075.932

Příjmy celkem za rok1999

29.374.735

Zůstatek z roku 1998 k 31.12.99

2.265.571

Podílové listy v pořizovací ceně

10.496.572

CELKEM PŘÍJMY:

29.374.735

 

VÝDAJE

tis. KČ

Úpravy drobných vodních toků

363.904

Likvidace odpadu

743.715

Ostatní činnost v lese

1.006.979

Komunikace

2.653.565

Mateřská škola

458.956

Základní škola

1.743.430

Školní družina

19.740

Školní jídelna

1.279.766

Zdravotnictví

18.000

Příspěvek KSK Vlčnov

603.000

Drobné opravy KSK

126.185

Památková péče

110.836

Ostatní činnost v kultuře

15.190

Knihovna

59.188

Požární zbrojnice

168.427

Místní zastupitelské orgány

932.129

Vnitřní správa

1.838.545

Péče o staré občany

52.850

Koupaliště

313.580

Bytové a nebytové hosp.

3.382.045

Veřejné osvětlení

677.300

Hřbitov

97.872

Péče o vzhled obce

963.888

Dotace obč. sdr. a nezisk. org.

124.131

Údržba plynovodu

704.209

Sdělovací prostředky

68.722

CELKEM VÝDAJE:

18.527.161

 

 

Základní škola ve Vlčnově 1999

Na přípravě nového šk. roku 1999/2000 se podíleli všichni pracovníci v přípravném týdnu. Ředitelství školy zpracovalo návrh celoročního plánu činnosti školy, doplnilo a upravilo organizaci školy, hlavními a dlouholetými úkoly, dokumentací školy, materiálním zabezpečením, předáním kabinetů, didaktické techniky apod. Mezi nejdůležitější úkoly patřily přidělení třídnictví a stanovení úvazků pro učitele, seznámení s novými zaměstnanci. Mezi nově přijaté učitele patří: p. uč. ONDROVÁ Andrea, ing. Grubská Ivana a p. uč. HOZÁK Jan.

 

Ředitelka školy: p. GERŽOVÁ Jana    Zást. ředitele: p. KUČEROVÁ Jitka

 

I. A

p. uč. SVÁČKOVÁ Marie

VI. A.

p. uč. ZEMKOVÁ Alena

I. B

p. uč. ŠTĚRBOVÁ Jana

VI. B

p. uč. KUNDRATOVÁ Soňa

II. A

p. uč. MLÝNKOVÁ Petra

VII. A

p. uč. MIKULCOVÁ Marie

II. B

p. uč. JABŮRKOVÁ Jarmila

VII. B

p. uč. KŘIVÁKOVÁ Jana

III. A

p. uč. GRUBSKÁ Ivana

VIII. A

p. uč. PROCHÁZKA Jaroslav

III. B

p. uč. MIŠKAR Jiří

VIII. B

p. uč. ANČINCOVÁ Iveta

IV. A

p. uč. HOZÁK Jan

IX. A

p. uč. JURČIČKA Ivan

IV. B

p. uč. STAŠEK Zdeněk

IX. B

p. uč. HRABALOVÁ Marta

V. A.

p. uč. ONDROVÁ Andrea

 

V. B.

p. uč. UHROVÁ Ladislava

 

Bez třídnictví: p. uč. VÁLEK Ant. vých. poradce, p. uč. HOLUBOVÁ Olina, p. uč. KONÍČKOVÁ Dana

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: p. MOŠŤKOVÁ Anna, p. MOURALOVÁ Jana Výuka náboženství - nepovinný předmět: pater M. POŘÍZEK, PhDr. Jankových Jos. Mošťková Anna.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 7 pracovnic pod vedením p. CIFROVÉ Marie.

 

 

Počet strávníků:

 

456

Cena 1 oběda:

 

MŠ děti

97

 

 

ZŠ 1.- 4. r.

135

13,- Kč

 

ZŠ 5.-9. r.

180

15,- Kč

 

zaměstnanci
+ cizí

44

uč.15,- cizí 25,- Kč

 

 

 

Údržba a opravy si v roce 1999 vyžádaly

50.000,- Kč

Drobný hmotný majetek a materiál

75.000,- Kč

Programové vybavení pro přechod na r. 2000

7.500,- Kč

 


Nový školní rok 1999/2000 byl zahájen v KSK 1. 9. 1999 za účasti všech pracovníků školy, rodičů dětí 1. roč. a SRPŠ a zástupců obce. Paní řed. J. Geržová si ve svém projevu zmínila, že letošní rok bude mimořádně významný a historický přechodem 1. ledna do r. 2000 s nutností reagovat na změny způsobu života a myšlení společnosti s cílem nejlepších výsledků u všech žáků.

PROSPĚCH ŽÁKŮ 1998/99: Ve šk. roce 1998/99 prospělo na I. stupni 227 žáků, 2 neprospěli. Na II. stupni prospělo 116 žáků, z toho 61 s vyznamenáním, 1 žák neprospěl. Škola navštěvovalo celkem 407 žáků. Výuka cizích jazyků probíhá od 4. roč.: angličtina a němčina. Výchovný poradce organizuje schůzky s rodiči vycházejících žáků, konzultace o učebních oborech, nabídce jednotlivých škol. Pro žáky s rodiči je organizována Burza středních škol.

Školní docházka ukončilo 39 žáků z toho 19 chlapců a 20 dívek. Na střední školy bylo přijato 20 žáků. Na střední odborné učiliště 19 žáků. V rámci okresu bylo umístěno 29 žáků a mimo okres 10 žáků. Během roku je pro žáky uspořádána řada soutěží: I. stupeň: recitační, pěvecká, výtvarná, mladý zdravotník, matematická olympiáda, atletika, plavání. II. stupeň: olympiáda z JČ, M, přírodovědné soutěže, mladý historik, Den Země, soutěže v házené, Pohár rozhlasu a řada dalších. Vítězové školních kol postupují do okresního kola. Vítězka recitační soutěže postoupila až do celostátního kola.

Zájmové kroužky jsou tyto: Kulturně poznávací, dramatický, knihovnický, sportovní, turisticko-ekologický, folklórní, zdravotní, šití, dopravní, vaření, logopedická prevence, mladých techniků.

Plavecký výcvik je určen pro žáky 3. a 4. ročníků, který navštěvuje v Uh. Hradišti a v Dolním Němčí. Lyžařský výcvik byl zorganizován pro žáky VIII. tříd do Velkých Karlovic.

V rámci kulturního rozvoje navštívili žáci výchovné koncerty, kina, přednášky, výstavy ve Slováckém muzeu a divadelní představení. V interiéru školy jsou celoročně vystavovány práce žáků a výrobky z hodin pracovních činností a práce žáků školní družiny. Vedení školy i další učitelé spolupracují při organizaci vlčnovských slavností, vánočním koledování, přispívají do Zpravodaje obce a Zpravodaje školy.

Životní prostředí: Byla uskutečněna řada akcí ke zlepšování životního prostředí ve škole a jejího okolí: odvodnění, opravy střechy na školní jídelně, úpravy v kotelně - centrální ovládací počítač, zbudování prostor pro odkládání jízdních kol před školou a úpravy terénu ploch školního hřiště včetně jeho zatrávnění.

Školní akademie pro rodiče a akce "CHYSTÁME VÁNOCE" v KSK se vydařila a všichni byli velmi spokojeni.

Vedení školy dobře spolupracuje s rodiči, SRPŠ, Obecním úřadem i dětskou lékařkou.

 

Mateřská škola ve Vlčnově 1999

V roce 1999 byl zahájen Nový rok 4. 1. 1999. Předškolní děti byly svědomitě připravovány k zápisu do ZŠ, který proběhl 21. 1. 1999. Ředitelkou MŠ je stále p. Marcela Strouhalová. Dne 26. 1. 1999 byly odeslány výkresy dětí do křesťanské MŠ v Uh. Hradišti pro hendikepované děti, kde proběhla okresní výstava.

Dne 2. 2. 1999 všechny naše děti shlédly v DK v Uh. Brodě "VODNICKOU POHÁDKU".

Předplavecký výcvik starších dětí byl zahájen v únoru ve dvou skupinách. Jednu skupinu vedla p. uč. Jarmila Podškubková, druhou p. uč. Helena Plachá. Dětem velmi prospívalo i saunování. Na plavecký výcvik finančně přispěl i Obecní úřad. V měsíci únoru se děti připravovaly na masopust a dětský karneval.

Školní besídku ke "DNI MATEK" děti s učitelkami uspořádaly ve třídách a maminkám předvedly své umění, písničkami, tanečky i malými dárečky. Odměnou dětem pak byla návštěva divadla v Uh. Brodě "Domeček plný písniček".

DEN DĚTÍ rovněž oslavily ve třídách a ve školní zahradě formou různých her a soutěží a odměnou byly drobné sladkosti a oblíbené špekáčky. Požárníci jim předvedli jejich techniku a děti se projeli v hasičském autě. HELIKOPTÉRA přiletěla do Vlčnova na pozvání až z Přerova a děti si prohlédly vnitřní část i pilotní kabinu.

Dětské soutěže "Zazpívej slavíčku" se zúčastnil Jakub Šustr a vyhrál v okresním kole I. místo.

Na konci měsíce června se rozloučily s dětmi, které půjdou 1. 9. do I. třídy. Dne 1. září byl zahájen nový školní rok a nastoupilo 97 dětí.

V neděli 26. 9. 1999 navštívily divadlo ve Zlíně pohádku "O ztracených barvičkách". Dne 7. 10. 1999 navštívil MŠ p. Jar. Mikulec, který přinesl vycpaniny různých ptáků a moc zajímavě o nich vyprávěl. Dne 8. 10. 1999 navštívily místní knihovnu a zde si prohlédly výstavku Vítězslavy Klimkové (strašidýlka, hastrmani, víly a jiné). Stalo se již tradicí, že děti MŠ vystupují na Vlčnovských slavnostech a to hlavně soubor "ČEREŠNIČKY" pod vedením p. uč. Mikulcové a Heleny Plaché! Odměnou za jejich úsilí byl zájezd do ZOO v Lešné.

ŠKOLNÍ BUDOVA: Vzhledem k dobré spolupráci s OÚ došlo k dokončení úprav budovy a jeho okolí, zahrady i interiéru MŠ. Studentka VPŠ v Uh. Hradišti provedla malbu stěn levé strany schodiště i dveří "Zvířátka v pralese". Byly zakoupeny 2 ks barevných televizorů, 3 ks varných konvic, 5 ks hlubokých kočárků pro panenky, velké auta, autojeřáb a další hračky do tříd i na zahradu.

 

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově 1999

40 let Českého zahrádkářského svazu ve Vlčnově. V naší obci byla základní organizace založena na ustavující schůzi 1. 5. 1959. Zúčastnilo se jí 5 nadšených občanů: p. uč. Josef Kukulka č. 756, Jan Prchlík č. 779, Vlad. Moštěk č. 908, Fr. Kadlčík č. 236, Frant. Šulák č. 247. Všichni se stali členy prvního výboru ČZS Vlčnov. Až za 4 měsíce bylo získáno dalších 5 členů, což stačilo k založení organizace. Od založení až do roku 1975 byl nepřetržitě předsedou p. uč. Josef KUKULKA.

V roce 1975 byl předsedou zvolen pan Jan Mikulec č. 485 a funkci ukončil v roce 1978. Pak byl zvolen Antonín Moštěk č. 976, za kterého měla organizace přes 200 členů a v jeho funkčním období v letech 1979-80 byla provedena výstavba víceúčelového zařízení "ZAHRÁDKÁŘ" v Pustém v hodnotě 660.000,- Kč. Slavnostního otevření tohoto zařízení bylo dne 26.7. 1981 za účasti předsedy ÚV ČZS v Praze p. Vlastimila Ježka. Od roku 1981 do roku 1996 funkci vykonával pan Josef Zemek č. 742 a v uvedené době se rozšířila řada služeb pro členy i ostatní občany Vlčnova a okolí a to i v době od roku 1996 dosud, kdy funkci předsedy vykonává pan Antonín Mikulec č. 1021.

 

ČINNOST V ROCE 1999

ZO ČZS Vlčnov má 95 členů, z toho 9ti členný výbor a 2 členy revizní komise. Výstava vína s ochutnáváním v Sokolovně 4. 4. 1999. V letošním roce bylo vystaveno 272 vzorků, z toho 134 vzorků od domácích vystavovatelů a 138 od cizích. Výstavu navštívilo 166 vyznavačů dobrého vína. Šampiónem výstavy se stal ing. František Vozár č. 111 vzorkem RB/96 = 19,2 bodu.

 

 

Nejlépe hodnocené vzorky:

 

BODY:

ing. VOZÁR František

Vlčnov 111

RB/96

19,2

ZÁBRANA Josef

Vlčnov 874

SZ/94

19,1

ZÁBRANA Josef

Vlčnov 874

RR/93

19,1

MIKULEC Jan

Vlčnov 1090

RB/96

19,1

PODÉŠŤ Stanislav

Dubňany 484

AN

19,1

Výrobně obchodní družstvo - VOD

Vlčnov

RR/94

19,-

 

TR/92

19,-

ZÁBRANA Jos.

Vlčnov 874

MT

19,-

VACULÍK Frant.

Vlčnov 867

RB

19,-

COUFALÍK Eda

Vlčnov 825

RB

19,-

KONÍČEK René

Vlčnov 472

RB

19,-

MLÝNEK Josef

Vlčnov 67

RM/92

19,-

STRÝČEK Fr.

St. Poddvorov 302

NE/96

19,-

SVRČEK Fr.

St. Poddvorov 97

VA+A

19,-

 

 

Výstava ovoce a zeleniny a květin 26. 9. 1999 v budově "ZAHRÁDKÁŘ". Vystaveno bylo 95 vzorků od 24 vystavovatelů a přišlo 66 návštěvníků + žáci ZŠ Vlčnov.

VÝKUP ZELENINY:

Celkem bylo vykoupeno 25.712 kg okurek (I. 14,- II. 10,- 453 cibule (á 7,- Kč); 271 kg cuket. III. 7,- Kč).

ZPRACOVÁNÍ OVOCE:

Ve zpracovně ovoce bylo od 20. 8. do 30. 10. 1999 pod vedením p. Fr. Juračky a p. Vojty Janovského, pí Marie Bachůrkové a pí Jos. Křapové zpracováno 6,5 t ovoce na mošt a usušilo se 67 lések, tj.: 690 kg ovoce. Uvařilo se 32 kotlů povidel, tj.: 23 q ovoce.

Sušárna je zapůjčována zájemcům k provádění domácích zabíjaček. Společenská místnost je zapůjčována k různým společenským akcím (svatba, svíca,...). V době vinobraní zapůjčují 2 odzrňovače hroznů a zakoupili i filtr na víno.

Dne 7. 5. 1999 uskutečnili zájezd na výstavu FLORA do Věžek u Kroměříže.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 1999

125 let vlčnovské hudby ve Vlčnově. Založení vlčnovské dechové hudby se podle kroniky datuje k roku 1874 a to ke jménu rodiny Vozárů. Tato rodina už v těch letech byla ve Vlčnově velmi rozvětvená. Byl to Antonín VOZÁR č. 112, který prošel školu vojenských hudeb ve Vídni a Pešti, odkud se vrátil v r. 1874. Ihned po návratu z vojny domů získal bratry Jana a Jiřího, jejich syny a další chlapce z rodiny Křapů a Pavelků. Tyto začínal postupně učit muzikantskému umění. Tato kapela Ant. Vozára si brzy získala v krátké době velmi dobrou pověst i v dalekém okolí.

V dalších letech převzal kapelnictví syn Frant. Vozár. Pod jeho vedení se učili další hudebníci, kteří jako hudba účinkovali až do roku 1936, kdy kapelník Fr. Vozár zemřel. V tomto roce se hudebníci rozdělili a vznikly dvě hudby a to:Orelská, kterou řídil Josef Kašpařík (i Fr. Zábrana) a Sokolská pod vedením Fr. Pavelky. Tyto dvě hudby pak účinkovali i po dobu války (1939-1945) až do roku 1962. V tomto roce, kdy proběhla socializace vesnice, vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Vlčnov. Zřizovatelem hudby se stalo JZD, zakoupilo nové nástroje (nízké ladění) pro všechny hudebníky. Obě hudby se sloučily ve velké 30.členné těleso pod názvem hudba JZD Vlčnov. Kapelním se stal Frant. Pavelka. Tato hudba pak zajišťovala veškeré kulturní akce ve Vlčnově i okolí. Hudba absolvovala až 100 vystoupení za rok.

V roce 1969 odstoupil z kapelnictví Fr. Pavelka (59 let) a byl zvolen Stanislav Kučera. Pod jeho vedením hudba pokračovala v úspěšném vystupování i v zahraničí (3x rakousko, 5x NDR) až do roku 1977. V roce 1977 bylo ve Vlčnově dáno do provozu velké kulturní středisko - KSK a v této souvislosti byla založena i dechová hudba VLČNOVJANKA s vedoucím p. Antonínem Koníčkem. Do této hudby i přešlo několik hudebníků z hudby JZD, která pak ukončila činnost. Až v roce 1979 se zbytek hudebníků dal opětovně dohromady a založil rovněž pod KSK novou hudbu s názvem VLČNOVJANÉ s vedoucím Stanislavem Kučerou až do roku 1990. Po dohodě s kapelou přebírá taktovku ing. Zdeněk KUŽELA. Po něm v roce 1995 nastoupil na jeho místo Jan PODŠKUBKA a je kapelníkem dodnes. Snaží se získat opět dobré jméno a uznání v kulturní veřejnosti jak občanů Vlčnova, tak i okolních obcí a vystupovala i v zahraničí: Francie- Paříž, Dánsko- Kodaň, Rakousko- Salzburk, Vídeň, Německo- Kiel. (doplnění kroniky, kniha č. 4, rok 1999 na konci textu roku 1999) Pro slavnostní vystoupení k 125. výročí dechové hudby ve Vlčnově požádala DH Vlčnovjané o spolupráci dirigenta, učitele hudby a hudebního skladatele A. Koníčka - zakladatele Vlčnovjanky, který nabídku přijal a slavnostní koncert připravil.

Pan Antonín KONÍČEK je též majitelem hudebního vydavatelství AKON, které převážně vydává dechové hudby z celé jižní Moravy. K jejich autorské tvorbě patří skladby: Polky - Pro Markétu a Starostlivá (napsal pro svoje dcery). Dále je to: Darmo sa mamko, Dyž sem byl malučký, Jarošovský valčík, Horká noc na lúkách. Většina těchto textů je vázána k Vlčnovu, odkud autor pochází. Dobrou náladu a pěknou písničku rozdává všude tam, kde měla své příznivce, ale i v Rakousku, Německu, Polsku, Belgii a Holandsku.

Dechová hudba VLČNOVJANKA ve spolupráci s brněnskou uměleckou agenturou připravila hudebně zábavný pořad "Vitajte na Slovácku" a další estrádní pořady, s kterými sjela téměř celou ČSR. Po odchodu Antonína Koníčka v r. 1990 se stal dirigentem Pavel Nevařil, rodák z Vlčnova, absolvent konzervatoře a první trombonista Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. Vlčnovjanka se vypracovala v profesionální kapelu a patří k nejlepším dechovým orchestrům v ČR. V jejich řadách hrají profesionální kapelu a patří k nejlepším dechovým orchestrům v ČR. V jejich řadách hrají profesionální hudebníci, ale i výborní amatéři. Program je sestaven z lidových písní slováckého regionu a dále z původní tvorby autorů DH na Moravě. Většina svého repertoáru natočila na kazety CD. Každoročně bývá hostem České televize a rozhlasu ve známých dechovkových pořadech.

Účinkování: 30/1 Vlčnov (ples KSK); 3/2 Kojetín; 13/2 Zborovice; 27/2 Brněnec; 13/3 Trenčín; 20/3 Trávník; 16/5 K. Vary; 29.-30/5 Jízda Králů; 19/6 Opava; 26/6 Vlčnov-hody; 26/7 Horní Sůča; 3/7 Hluk; 4/7 Velké Losiny; 5/7 Lázně Jeseník; 10/7 Oldřichovice; 17/7 Písek; 24/7 Dřevohostice; 6/8 Velké Karlovice; 15/8 Kvosice; 21 a 22/8 Nitra; 28/8 Napajedla; 17/9 K. Vary; 5/10 Holešov; 16/10 Mor. Písek; 21/10 Břeclav; 24/11 Píšťany. LUHAČOVICE: 21/1; 20/2; 1/5; 10/6; 20/6; 28/7; 9/9; 14/10; 18/11; 31/XII. Zahraniční zájezdy: Belgie (15.5.), Německo (18.-19. IX.)

DĚTSKÁ DECHOVÁ HUDBA "CHLAPCI VLČNOVJANÉ" byla založena v roce 1986 ředitelem KSK ing. Ant. Pavelčíkem. Na Základní škole ve Vlčnově vybral učitel Josef Uher z LŠU Uh. Brod hudebně nadané žáky a pravidelně je každou sobotu učil hrát. První vystoupení se uskutečnilo na Jízdě Králů v r. 1987. Dětská dechovka účinkovala při různých příležitostech v obci a okolí. Zahrála si několikrát v Praze, Bratislavě, v Rakousku a lázeňských městech v ČR. V roce 1995 se kapela rozpadla.

SPOLEČNOST JÍZDY KRÁLŮ ve Vlčnově: Dne 17. 10. 1991 se schází v KSK Vlčnov 4 fandové - zájemci o tradici Jízdy Králů a dle zákona č. 83/90 Sb. tuto společnost založili. Čestným členem Společnosti se stává každý král příslušného roku Jízdy Králů od počátku založení této společnosti. Členem může být každý (starší 15 let) kdo má o Jízdu Králů zájem. Nyní má společnost 102 členy, přičemž členství přijala řada významných osobností z oblasti kultury i podnikatelské sféry Vlčnovjanů i přespolních. Za podpory obecního úřadu vydala společnost od autora Josefa Beneše drobnou publikace "NAD VLČNOVEM, NAD DĚDINŮ".

Díky spolupráci s Obecním úřadem získala Společnost prostor pro sbírky krojů a jejich součástí v bývalé měšťance a zde přijímá od občanů darované kroje, výšivky a jiné součásti krojů.

Přehlídka krojů pod názvem "VLČNOVSKĚ KROJE OD JARA DO ZIMY" připravila Společnost a neděli 21. března 1999 v KSK a tento den je nesmazatelně zapsán nejen do historie Vlčnova s certifikátem o vytvoření ČESKÉHO REKORDU o největší počet variant jednoho kroje obyvatele Vlčnova s předvedením 81 variant vlčnovského kroje a tento rekord je zapsán i do GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ. Společnost Jízdy Králů jako iniciátor a organizátor přehlídky tímto děkuje všem občanům Vlčnova celé akce - kroje předvedlo 182 občanů a 200 fotografií a videokazety dokládají, že certifikát jsme získali zaslouženě.

PODĚKOVÁNÍ: Starosta obce pan Jan PIJÁČEK za velmi zdařilou akci všem pořadatelům, zvláště pak autoru scénáře a průvodního slova ing. Ant. Pavelčíkovi, odbornému poradci PhDr. Josef Benešovi, za přípravu krojů a sestavení variant p. Kučerové, Brandýsové, Kondrové, Matoškové, Pavelčíkové, Tykalové, Chvilíčkové, Koníčkové, panu Pančochovi, Mošťkovi a všem, kteří kroje zapůjčili a moderátorce pořadu ing. Mirce Vráblíkové. Ředitel KSK ing. Ant. PAVELČÍK rovněž všem srdečně děkuje a poděkování patří i krojovým krejčím p. Ant. Solíkovi, Josefu Zemkovi, Frant. Mikulcovi, krojovým švadlenám a vyšívačkám p. Frant. Nevařilové, Růženě Kuželové, Marii Kovářové, Frant. Drábkové a dlouhé řadě dalších Vlčnovjanek za udržování a obnovu našich krojů. Byla to opravdu nádhera, která vstoupí do historie. Hodinu a půl trval průvod krojovaných Vlčnovjanů.

Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů v pořadí 190. se konaly 28.-30. 5. 1999


Kolem 8000 návštěvníků přilákalo do Vlčnova 190. Jízda Králů - legrútů ročníku 1981 s králem 10letým Dušanem Vráblíkem, jehož bratr byl králem v roce 1995.

 

28. 5. 1999 (Pátek)

21.00

Cimbalisté UHERSKOBRODSKA v KSK

 

19.30

Stadión TJ - taneční zábava se skupinou REFLEXY

29.5. 1999 (Sobota)

14.00

Jarmark lidových výrobků

 

14.30

Koncert v KSK - dechová hudba VLČNOVJANÉ

 

15.30

vernisáž výstavy obrazů Olgy Vlasákové

 

16.00

Vitajte ve Vlčnově před OÚ: vlčnovské soubory, Kopaničář z Myjavy, Lučinka za Prahy.

 

19.00

Večer pro Krále: Vlčnovjanka a Burčáci;

 

20.00

předány vlády krále: Zbyněk Nechala, D. Vráblík.

 

20.30

Taneční zábava v KSK i v búdách

30. 5. 1999 (Neděle)

8.00

Jarmark lidových výrobků - náves před OÚ

 

8.50

Průvod legrútů s králem za doprovodu hudby Vlčnovjané od kostela k Obecnímu úřadu

 

9.00

Přijetí krále a legrútů r. 1981 starostou obce p. Janem Pijáčkem.

 

9.15

Slavíčku zpívej: soubor Čerešničky, Šohajek, Kančůch, Veleťánek a Popovjánek.

 

10.30

Ženské zpívání: sbory Olšava, Kunovjan a Rezeda

 

11.00

Vystoupení souboru Kopaničiar z Myjavy;

 

11.30

Vlčnovjanka před KSK

Pořady v ulicích Vlčnova

9.30-12.30

folklórní pořady: Olšava, Žerotín, Hradišťan Old Stars, Hatě z Tovačova, koncerty dechových hudeb (Drietomáci, Stříbrňanka), cimbálovka Burčáci. JÍZDA KRÁLŮ

 

10.00

Koncert duchové hudby Vlčnovjané před domem krále Dušana Vráblíka

 

11.00

Jednotliví jezdci královské družiny vyjíždějí z rodinných domů k domu krále

 

11.35

Objížďka jezdců po vesnici

 

13.00

Koncert cimbálových muzik a souborů na seřadišti slavnostního průvodu.

 

13.30

Slavnostní průvod od Sokolovny na stadión TJ.

Pořady na stadiónu TJ

12.30

OKÉNKO HOSTÍ - soubor Lučinky z Prahy, Kopaničiar z Myjavy.

 

14.50

Posluchajte horní, dolní, domácí aj přespolní: Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan, Olšava, Žerotín, ženský sbor Rezeda, Hradišťan Old Stars.

 

16.00

Muzikantská rozlúčka v KSK - hraje Drietomanka ze Slovenska.

 

17.30

Legrúti s králem zdraví návštěvníky muzikantské rozlúčky v KSK.

 

 

 

KRÁL:

VRÁBLÍK Dušan

č. 674

Pobočníci:

Děckuláček Milan

č. 258

 

Zábrana Dušan

č. 1072

Družina:

Dacík Josef

č. 1122

 

Hala Roman

č. 803

 

Horák Radek

č. 1130

 

Hruboš Pavel

č. 1183

 

Kašpařík Radek

č. 1058

 

Králíček Lukáš

č. 1071

 

Křapa Libor

č. 1141

 

Pešl Martin

č.1100

 

Ťok Michal

č. 368

 

Kvasnička Michal

č. 1100

 

Mikuška Radek

č. 1195

 

Nevařil Martin

č. 1152

 

Ondrůšek Jan

č. 553

 

Truxa Ondřej

č.938


 

Folklórní soubor VLČNOVJAN na Maltě: Ve druhé polovině března 1999 reprezentoval naši lidovou kulturu na Maltě folklórní soubor Vlčnovjan doprovázený cimbálovkou složenou z Mladých Burčáků a hlucké Babici. Vlčnovjan zde propagoval nově otvíranou leteckou linku Malta-Praha společnosti Air Malta a vystoupil i ve městě Naxxar v rámci veletrhu cestovního ruchu Amitex, dokonce zajišťoval jeho slavnostní zahájení. Představil se i v hlavním městě Vallettě. Přes spousty vystoupení zbyl čas i na rekreaci a poznání historických památek Malty. Bylo zde celkem 10 tanečníků (5+5) a pět muzikantů. Část nákladů platila maltská strana.

K dalším akcím souboru Vlčnovjan patří: 30. 1. Krojový ples; 14. 3.-22. 3. Malta; 21. 3. Účast na přehlídce vlčnovských krojů; 1. 5. Karlovy Vary (ples v hotelu PUP); 28.-30. 5. Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů; 18.-19/6 Slavnosti na Myjavě; 15/8 vystoupení v Kyjově; 20. 8. Luhačovice; 17/XII. Dům důchodců Nezdenice; 19/XII. Adventní neděle KSK Vlčnov.

PROVOZ A VYUŽITÍ KSK Vlčnov: Již 23. rok využívají Vlčnovjané svého Klubu pro všechny významné kulturní, společenské a sportovní akce. V Klubu dále cvičí žáci ZŠ, nacvičují taneční a hudební soubory Klubu, cvičí zde Vlčnovské ženy, trénuje oddíl nohejbalu, šachisté a volejbalisté TJ, trénují minikopanou oddíly TJ a Žlutý balet. V klubovnách schůzují místní složky, probíhají schůze obecního zastupitelstva, výboru Klubu, Společnosti Jízdy Králů a ročníků. Vyčísleno v hodinách: Klub sportu a kultury - 560 hodin; Jízda Králů - 150 hodin; Základní škola - 1400 hodin; Nohejbal KSK - 240 hodin; TJ -750 hodin. Obecní úřad a ostatní složky 240 hodin. Vlčnovské jarní a předvánoční trhy mají dobré jméno po celé republice a trhy v roce 1999 v pořadí již 14. si přes obrovskou nabídku prodejců a stánkářů na každém plácku a navíc na pokles kupní síly obyvatel udržely zájem prodávajících i kupujících. Přestože je budova Klubu po 23. letech provozu v poměrně dobrém stavu, jižní stěna vyžaduje generální opravu, protože nejméně 35% skleněných tvárnic je popraskán a střepy ohrožují lidi v sále i okolí.

Oprava jižní stěny KSK v roce 1999: Občané Vlčnova rukou společnou a nerozdílnou v rekordním čase tří let - 1973-76 vybudovali velkolepé dílo KSK, na kterém odpracovali 93000 hodin. Za 23 let provozu proběhlo v Klubu neuvěřitelných 1150 akcí. Již při stavbě tohoto díla měla tehdejší technická komise výhrady k řešení jižní stěny způsobem velkoplošných sklobetonových stěn. Skleněné tvárnice byly uloženy v ocelovém vyztuženém rámu v modelu 9 ks a tento rám byl zavěšen na železobetonovém nosníku v horní části střechy. Bohužel čas ukázal, že tato velká okna nebyla tak stabilní, jak předpokládal projekt a skleněné tvárnice začaly praskat. Negativní úlohu v životnosti těchto stěn jistě také způsobila narůstající těžkotonážní nákladní doprava.

Situace nabyla doslova charakteru havarijního stavu, a proto muselo dojít k urychlenému řešení. Dílo se podařilo. Nákladem 2,8 mil. Kč byla jižní stěna KSK v rekordním čase od 30. 8. do 5. 11. 1999 rekonstruována. Generálním dodavatelem byla firma REAL-SYSTÉM Zlín a stavební práce provedla jako subdodavatel Stavební a obchodní firma PaPP Uh. Hradiště.

 

Tělovýchova ve Vlčnově 1999

Tělovýchovná jednota Vlčnova má v současné době tři sportovní oddíly: fotbal, šachy a volejbal. Sportovní činnost všech oddílů zajišťuje výbor TJ pod vedením předsedy p. Jana Chvilíčka, oddíl kopané vede p. Fr. Pavelčík, šachy Jan Javor a volejbal p. Josef Matějíček. Obhospodařování stadiónu má na starosti p. Lásková a bufet p. Heindrichová. Předběžná finanční uzávěrka hrubých nákladů na činnost oddílů činí 250.000,- Kč za rok. Výbor TJ za pomoci Obecního úřadu vždy pečlivě připravil stadión ke sportovním i kulturním akcím, obě hřiště nechal oset novou travinou, dal do pořádku běžeckou dráhu a s velkou pomocí "Žlutého baletu" uvedl do chodu i závlahy, velmi nákladná byla oprava kabin, bufetu, vstupní brány, tribuny i laviček. Členové TJ odpracovali bezplatně 3400 hodin. Jaké jsou výsledky jednotlivých oddílů:

 

Oddíl kopané: /Výsledky mužstev podzimního kola 1999/.

 

Muži:

I. mužstvo

12. místo

11 bodů, trenér J. Matošík

 

II. mužstvo

8. místo

11 bodů, trenér Josef Koníček

 

Dorost

1. místo

26 bodů, trenér Frant. Josefík

 

Žáci

3. místo

17 bodů, trenér Vl. Kusák

 

Tabulka I. mužstva: 1. Buchlovice (28 b.); 2. Březolupy (23); 3. Traplice (21); 4. Hluk B (20); 5. Nivnice (20); 6. Šumice (19); Ořechov A (19); 8. Drslavice (17); Kudlovice (17); 10. Kněžpole (17); 11. Horní Němčí (14); VLČNOV - 12. místo = 11 bodů; 13. Ostrožská Lhota (11); Dol. Němčí B (10);

Ve dnech 25.-27. 1999 v sále Sokolovny byla velká oslava 30 LET Družby mezi FSV Wacker DAHLEN a TJ Vlčnov - oddíl kopané.

ŽLUTÝ BALET: Na hody 24. 7. 1999 fotbal století: Žlutý balet - tým Bolka Polívky 2:2 7:4 (na penalty). Velká atrakce za účasti Šárky Kašpárkové - mistryně světa v trojskoku r. 1997 a Petry Dufkové - mistryně ČR v plavání. Oficiální činnost Žlutého baletu zahájena na I. členské schůzi 17. 1. 1999 za účasti všech 18 hráčů a 2 rozhodčích a jejich hlavní program obsahuje: Pravidelné úterní tréninky za co největší činnosti, kvalitnější spolupráce s výborem TJ, práce s mládeží, - s dorostem a přípravka žáků.

ODDÍL ŠACHU: Šachový oddíl má dvě družstva - celkem 25 členů.

 

Tabulka okresního přeboru:

Tabulka oblastního přeboru:

1.

Uh. Ostroh B

31 bodů

1.

Hodonín

22 bodů

2.

VLČNOV B

26 bodů

2.

Uh. Ostroh

17 bodů

3.

Boršice B

23 bodů

3.

Zlín B

14 bodů

4.

St. Město D

21 bodů

4.

Bzenec B

14 bodů

5.

Polešovice

17 bodů

5.

Boršice

14 bodů

6.

Kunovice

16 bodů

6.

VLČNOV A

10 bodů

7.

St. Město E

16 bodů

7.

Uh. Hradiště

10 bodů

8.

Dol. Němčí

11 bodů

8.

St. Město C

10 bodů

9.

Mařatice

11 bodů

9.

Zlín C

10 bodů

10.

O. N. Ves

9 bodů

10.

Uh. Brod

7 bodů

11.

Velehrad

9 bodů

11.

Bojkovice

3 bodů

12.

Nivnice

1 bod

12.

Napajedla

1 bod

 


ODDÍL NOHEJBALU: Nohejbal ve Vlčnově hrál na různých místech, ale oficiálně začal až v roce 1983 na hřišti za měšťankou, a zakladatelem byl velký fanda Karel PRCHLÍK, který znal naše nejlepší nohejbalisty od Aše až po Košice. Jezdil všude a chtěl být největším fandou v ČSSR. V roce 1988 i náš oddíl přihlásil do soutěže. Hrají pod patronací KSK Vlčnov. Vlčnovští nohejbalisté se probojovali v roce 1997 až do II. ligy ČR. V roce 1999 již hrávali na novém hřiště (za měšťankou v blízkosti lékárny) a družstvo mužů se umístnilo na 3. místě oblastního přeboru Moravy za Vsetínem a Kroměříží. Každoročně se ve Vlčnově hrává turnaj - memoriál Karla Prchlíka za účasti nejlepších družstev ČR. Vedoucí je p. Roman HRUBOŠ. Družstvo žáků skončilo na II. místě na jižní Moravě a dva zástupci Filip a Tomáš Koníčkovi, byli v základní sestavě družstva jižní Moravy a umístnili se na 3. místě ČR. Oddíl nohejbalu také každoročně pořádá koncert skupiny FLERET se zpěvačkou Jarmilou Šulákovou.

ODDÍL KULTURISTIKY byl založen před 20 lety a od roky 1992 je pod Sokolem a vedoucím je pan Jan Kohutič. Oddíl má 12 členů, ale v současné době se soutěží zúčastňuje jen Jan Kohutič a to závodů veteránů ve vzpírání. Je několikanásobným mistrem ČR. Zúčastnil se již 5x mistrovství Evropy a 2x mistrovství světa. Nejúspěšnější byl rok 1995, kdy získal 2x tituly mistra ČR (jednotlivci a družstvo), 5. místo na ME v Polském Koszalinu a 5. místo na MS - ve Vídni.

 

NEJVÝRAZNĚJŠÍ SPORTOVNÍ OSOBNOSTI STOLETÍ

/vyhodnoceni na sport. plese 19. 2. 2000 - host Masopust Josef držitel - Zlatého míče Evropy r. 1962.

 

 

Pořadí:

Sportovní osobnost:

narozen:

bydliště:

Druh sportu:

1.

JOSEFÍK Alois

11. 3. 1929

Vlčnov č. 1030

kopaná

2.

KOHUTIČ Jan

8. 3. 1947

Vlčnov č. 992

kulturistika

3.

TYKAL Antonín

24. 3. 1940

Vlčnov č. 81

lehká atletika

4.

KRÁLÍČEK Zdeněk

25. 12. 1936

Vlčnov č. 179

Zákl. rekr. těl.= = gymnastika

5.

KŘAPA Antonín

3. 8. 1931

Vlčnov č. 1

kopaná

6.

KŘAPA Jan

25. 8. 1937

Vlčnov č. 591

kopaná

7.

MOŠTĚK Karel

30. 4. 1938

Vlčnov č. 958

kopaná

8.

MIKULEC Jan

13. 10. 1954

Vlčnov č. 1090

kopaná

9.

ANČINEC Karel

11. 1. 1933

Vlčnov č. 560

kopaná

10.

ŠOBÁŇ Josef

23. 1. 1949

Vlčnov č. 1129

kopaná

11.

KUČERA František

12. 4. 1928

Vlčnov č. 458

stolní tenis

12.

PRCHLÍK Karel

23. 12. 1940

Vlčnov č. 779

nohejbal

13.

BURÁŇ František

4. 12. 1938

Vlčnov č. 251

kopaná

14.

KŘAPA František

 

Vlčnov č. 1001

kopaná

15.

MOŠTĚK Ladislav

13. 5. 1926

Vlčnov č. 202

kopaná

16.

KUŽELA František

8. 6. 1922

Vlčnov č. 693

volejbal

17.

ONDRŮŠEK Jan

7. 2. 1962

Vlčnov č. 78

šachy

18.

KONÍČEK František

15. 11. 1936

Vlčnov č. 959

kopaná

19.

KŘAPA Josef

5. 3. 1921

Vlčnov č. 847

kopaná

20.

VOZÁR František

12. 6. 1951

Vlčnov č. 482

kopaná

21.

JANČA Josef

19. 2. 1921

Vlčnov č. 316

kopaná

22.

PESTL Josef

17. 2. 1941

Vlčnov č. 671

kopaná

23.

KŘAPA Jan

22. 12. 1961

Vlčnov č. 591

kopaná

24.

STAROBA Jan

27. 1. 1958

Vlčnov č. 853

kopaná

 

Oddíl stolního tenisu pod vedením předsedy p. Dušana Vráblíka hrají pod TJ Sokol a mají 15 dospělých členů a 20 juniorů a žáků. Mistrovské utkání hrají v neděli v sokolovně a trénují v úterý a pátek od 17.00 do 19.00 hodin.

"A" mužstvo hraje okresní přebor I. třídy a jsou v popředí tabulky. Kádr tvoří: Fr. Pavelčík, Josef Bršlica, Josef Kučera, Jar. Vlachynský a Dušan Vráblík st.

"B" mužstvo hraje okresní přebor II. třídy. Kádr: ing. Radek Mlýnek, Kolaja, Gavalec, Tykal.

"C" mužstvo okresní přebor III.tř./A: Kádr: Václav Knotek, Mir. Válek, Marcel Moštěk, Michal Bachan, Martin Juříček, František Gavalec.

"D" mužstvo okr. přebor III.tř./B: A. Tykal, Jan Vráblík, Martin a Pavel Kubíček, Lukáš Kašpařík. Kádr žáků: Pavel Mikulec, Pavel Kubíček, Dušan Vráblík ml., Přemysl Pavluš.

KYNOLOGICKÝ KLUB: byl v naší obci založen již v roce 1977 a za 23 let svojí činnosti bylo dosaženo mnoho úspěchů členů i jejich psů. Mají 22 členů. Kynologický areál s Klubovnou je umístněn asi 100 m za Mošťkovou pálenicí. V záchranářském výcviku psů spolupracují s kynologickým klubem ve Zlíně. Od letošního června 7 členů našeho klubu je členem Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje pod vedením jednoho z nejlepších záchranářů ČR p. Zdeňka Katolického.

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH bylo v naší obci založeno v září 1986 a dnes má 82 členů všech věkových skupin. 7členný výbor s předsedkyní M. Koníčkové 394 a jednatelkou B. Píšťkovou č. 606 a pokladní M. Chvilíčkovou č. 176 provádí návštěvy dlouhodobě nemocných a pomáhají jim řešit jejich problémy, hlavně jim zajišťovat různé zdravotní pomůcky ke zmírnění jejich potíží.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ v čele s Věrou Pěchovou má celkem 176 členů, převážně starší generace a početně převažují ženy. V jejich řadách jsou i dobrovolné pečovatelky, které bez nároku na odměnu pomáhají starým a nemocným. Zajišťují zdravotní dozor při velkých akcích /Jízda králů, PRIMICIE … /. Na ZŠ Vlčnov velmi aktivně pracuje kroužek mladých zdravotníků - ved. A. Mošťková.

Místní organizace KDÚ-ČSL v roce 1999 má 110 členů, předseda A. Pešl. 11členný výbor se schází 1x za 6 týdnů a členská schůze se koná 2x do roka. Členové se zapojují do jednotlivých kulturně spol. akcí /Jízda Králů…/. Přímou akcí bylo hodové posezení s dechovkou na Rybníčku. Navštěvují plesy okolních MO KDU-ČSL. Provádí návštěvy jubilantů a nemocných členů MO KDU-ČSL ve Vlčnově.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE 1999

Pálení slivovice bylo zahájeno 4. 11. 1999 a ukončeno 16. ledna 2000 pod vedením p ing. Františka Josefíka. Celkem bylo napáleno 20.880 litrů (50%) slivovice /trnky, jablka, hrušky/. Na dani bylo odvedeno celkem 991.886,- Kč.

 

Duchovní správa ve Vlčnově 1999

Pater Michal Pořízek je u občanů i děti velmi oblíben a úspěšně pokračuje i v budovatelské činnosti.

OSVĚTLENÍ KOSTELA: Ve spolupráci s obecním úřadem a s velkou pomocí plynotopu ved. Kadlčík-Koníček a el. p. Jana Kolka se udělalo celkové venkovní osvětlení kostela. /Prosinec 1999/.

Počet křtů v kostele: 18 Pohřby v kostele 34 Svateb v kostele: 9. Ve škole náboženství navštěvuje asi 250 dětí - což je asi 70%. Dosud trvá přihláškový systém a náboženství není povinným předmětem.

BOŽÍ TĚLO: Ve Vlčnově se po dlouhé době /1969/ uskutečnilo 4. 6. 1999 - týden po Jízdě králů BOŽÍ TĚLO spojené s prvním svatým přijímáním. Celkem 18 děvčat a 15 chlapců třetích tříd v krojích se dostavilo k I. sv. přijímání. Průvodu BOŽÍHO TĚLA se zúčastnilo velmi mnoho krojovaných lidí. Kapličky byly vzorně opraveny a vyzdobeny.

Farnost má na účtu k 31. XII. 1999 celkem 110.000,- Kč.

 

Myslivecká společnost "DŘÍNEK" - 1999

Po třech letech opět konány dva hony na drobnou zvěř v trati rovné a vinohrady. Bylo odloveno 115 kusů zajíců a 29 bažantů. Odchyceno bylo 53 zajíců. Dále bylo sloveno: zvěř černá - 1 lončák (62 kg), zvěř srnčí (11 srnců, 8 srn, 15 srnčat). Zvěř škodná: liška (17); toulavý pes (5); toulavá kočka (25); kuna (3); sojka (12); straka (7).

Orální vakcinace lišek proti vzteklině na jaře a na podzim bylo položeno 950 kusů návnad s vakcínou. Po vlnách myxomatóz a králičího moru byly zdecimovány chovy divokých králíků na velmi nízký stav. Proto v roce 1999 započali zkušebně s umělým chovem divokých králíků. Celkem bylo vypuštěno 21 divokých králíků. V roce 1999 prováděla v naší jednotě praxi paní Knotková Markéta a pan Ježek František.

MS ve Vlčnově má celkem 40 členů jejich činnost je vždy velmi bohatá. Každoročně uloví 4-6 ks černé zvěře (divočáků).

Karel Chovánek ml. ulovil už svou padesátou lišku.

Jura Mikulec získal chovnou stanici maďarských ohařů. K různým slavnostním příležitostem zapůjčují nově upravenou Klubovnu u dolního pohostinství. Dobře spolupracují s místní organizací ochránců přírody a společně řeší problémy s pernatými dravci, na něž upozorňují hlavně chovatelé holubů a drobného domácího zvířectva. Finanční prostředky na nájem honitby a nákup krmiva pro zvěř získávají hlavně brig. činností pro OÚ, VOD, TJ Vlčnov.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově - 1999

SDH ve Vlčnově pod vedením Víta Kašpaříka má 71 členů z toho 17 žen a pan Stanislav Moštěk vede v hasičském kroužků 25 žáků.

Jen velmi stručně z jejich bohaté celoroční činnosti: V měsíci lednu konali preventivní prohlídky v celé obci a v KSK, uspořádali svůj hasičský ples s velmi dobrou účastí. V lednu i únoru kropili kluziště hlavně v noci ke spokojenosti hlavně dětí. V březnu na požádání OÚ byli sadit stromky a za vydělané peníze zakoupili věci do zbrojnice. Na začátku a na konci května při stavění a kácení máje opékají makrely pro širokou veřejnost. Hlavní akcí v květnu bylo závěrečné kolo požárnické všestrannosti, které se konalo na stadiónu TJ Vlčnov.

Na požádání OÚ ochotně pomáhali při přípravě koupaliště k provozu. V srpnu v myslivecké chatě uspořádali pro své děti dětský den a dále navštívili bratry v Podkopné Lhotě u příležitosti 60 let založení sboru. V září prováděli kropení hřiště za školou a čištění silnic v obci. Celkem vykazují odpracovaných asi 850 brigádnických hodin.

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI - ÚSEK REPRESE:

V roce 1999 zasahovali u 4 požárů a 2 technických zásahů z toho:

 

 

2 požáry v obci:

10.3. Požár stodoly Františka Zemka

 

 

30. 10. Požár auta Ant. Šobáně ve vinohradech

 

2 požáry mimo obec:

31. 12. 1998 požár rod. domu v Hradčovicích

 

 

15. 5. 1999 požár rod. domu ve Slavkově

 

2 tech. zásahy:

6. 2. 1999 Únik plynu po autonehodě - ulice Vinohradská

 

 

20. 7. 1999 Úklid vyvrácené lípy v ulici Ploty


 

Všechny jejich zásahy byly téměř profesionální díky jejich velmi dobré připravenosti i v technické vybavenosti.

Z činnosti mladých hasičů: Vedoucí pan Stanislav Moštěk v úzké spolupráci s magistrem Ladislavem Botkem (uč. TV na ZŠ v Uh. Hradiště) a dále s Josefem Dacíkem, Janem Vráblíkem a Petrem Křapou věnují mladým hasičům maximální péči, o čemž svědčí jejich krásné výsledky.

Závěrečný sraz "HRY PLAMEN" byl uskutečněn na stadiónu TJ Vlčnov 22. května 1999, kde naši mladší žáci soutěž vyhráli a starší žáci byli druzí v konkurenci 12 týmů. Dne 9. října 1999 se zúčastnili ZPV v Záhorovicích, kde opět naši mladší žáci vyhráli a starší žáci byli čtvrtí v konkurenci 18 týmů. Všem patří dík a uznání.

 

Zdravotnictví ve Vlčnově 1999

Majiteli zdravotního střediska jsou lékaři zde ordinující a to: MUDr. Sváček Břetislav, zubní lékařka, MUDr. Ivana Sváčková a dětská lékařka MUDr. Haníková. Uklízí p. M. Šebáková. Za rok 1999 bylo v ordinaci praktického lékaře ošetřeno 16071 pacientů. V péči bylo 121 pacientů trpících cukrovkou, 194 pacientů trpících na vysoký tlak, 95 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a 61 pacientů trpících na cévní mozkovou onemocnění. Registrováno bylo na zdravotním středisku téměř 1900 pacientů.

Rok 1999 proběhl poměrně klidně, bez větších zdravotních problémů. V ordinace praktického lékaře pro dospělé byl vyměněn nábytek a vnitřní zařízení ordinace.

 

VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO VLČNOV - 1999

Rok 1999 byl pro družstvo důležitým rokem především z toho důvodu, že po uplynutí sedmileté lhůty měly být vyplaceny majetkové podíly oprávněných osob, které se nestaly členy družstva. Vláda vědoma si toho, že došlo k chybě již v roce 1992 při schvalování transformačních zákona, jehož cílem bylo nejen majetkově vyrovnat oprávněné osoby, ale také zlikvidovat družstva jako taková, urychleně předložila návrh novely zákona o transformaci družstev. Tato novela řešila vypořádání s oprávněnými osobami, které nevložily svůj majetek do družstva a znovu tak zakládala nerovnost mezi členy a nečleny družstev. Vzhledem k tomu, že na členské schůzi v roce 1998 nebylo schváleno založení akciové společnosti, vzniklo v našem družstvu reálné nebezpečí, že nebude možné tuto částku vypořádat (jednalo se asi o 38 mil. Kč) a tím dojde k destabilizace a ohrožení funkčnosti družstva a znehodnocení majetku jeho členů. Následné zrušení novely zákona tuto situaci ještě zhoršilo, protože zrušilo i odkladnou lhůtu vyplácení. Jediným cílem představenstva družstva bylo přesvědčit členy, aby znovu zvážili možnost založení akciové společnost, což se počátkem roku 2000 podařilo. Situaci v zemědělství a činnost VOD Vlčnov v r. 1999 hodnotí předseda VOD ing. Jan Chvilíček takto: "Stejně jako v roce 1998 znamenal pokles zem. produkce a velký nedostatek finančních prostředků na investiční činnost a k tomu stále se zvyšující náklady na výrobu se v r. 1999 nic k lepšímu nezměnilo. A protože nebyla ani nijak vyřešena klíčová otázka provázející zemědělství a to od transformace - to je vypořádání majetku po uplynutí 7leté lhůty, řeší si tuto situaci družstva a sama a to většinou hromadným převodem družstev na jinou formu podnikání. Podle údajů registru ekonomických subjektů pokračoval v r. 1999 prudký úbytek zemědělských družstev a nárůst počtu jiných obchodních společností. To dokládá i ta skutečnost, že v našem okrese byla už jen dvě družstva a to Vlčnov a Poolšaví. Hlavním problémem našeho zemědělství je stále rostoucí záporné saldo agrárního zahraničního obchodu. Za období let 1991-1999 vzrostly agrárnické dovozy o 225%, zatím, co vývoz vzrostl jen o 78%. Agrární dovozy ze zemí Evropské unie do ČR činily 343% a vývozy činily jen 34%. To znamená, že vyrábíme stále méně, aby jiní mohly vyrábět více a k nám dovážet. Tento obrovský přetlak zahraničních výrobků tlačí ceny našich výrobků stále dole a tak i naše VOD v r. 1999 v maloobchodním obratu přišlo o 6 mil. Kč a tak toto snížení tržeb se promítlo zase do snížení nákladů do intenzifikačního faktoru například do hnojení. Zatímco v r. 1989 činila spotřeba čistých živin na 1 ha 220 kg, v roce 1999 byla spotřeba čistých živin jen 89 kg/ha. Nižší tržby byly vykázána u všech produktů mimo produkci mléka. Zde se velmi kladně projevily investice vynaložené do chodu skotu v letech 1996-1997. I přesto, že došlo k meziročnímu poklesu ceny za 1 l mléka z 8,30 Kč na 7,50 Kč, zvýšením celkové produkce mléka za rok a to z 2.392.380 l v r. 1998 na 2.594.795 l v r. 1999 současné při snížení stavu krav z 363 ks na 331 ks, zůstaly tržby na úrovni minulého roku. Za rok 1999 byla vykázána f denní dojivost 21,30 l mléka, což představuje roční dojivost 7.780 l.

Náklady vynaložené na nájemné z půdy za rok 1999 činily 1.124.000,- Kč. V roce 1999 k dalšímu snížení počtu pracovníků a to ze 104 v r. 1998 na 95 pracovníků k 31. XII. 1999. Snížení stavu pracovníků zajistilo další nárůst produktivity práce a to z úrovně 277.778,- Kč v r. 1998 na 296.884,- Kč v r. 1999. V průběhu let 1996-1999 bylo pořízeno majetku za 25 miliónů korun. Osobní náklady tj. náklady na mzdy, zákonné sociální a zdravotní pojištění v roce 1999 činily 18.697.000,- Kč. Průměrný hodinový výdělek byl 67,90 Kč a průměrná měsíční mzda byla 12.050,- Kč.

Za rok 1999 byl vytvořen provozní hospodářský výsledek jako rozdíl tržeb a nákladů na výrobu 1.274.000,- Kč a to je nárůst 19% proti r. 1998".

 

CELKOVÝ MAJETEK VOD VLČNOV
k 31. XII. 1999 činí

138.585.000,- Kč

 

z toho:

budovy haly a stavby

58.327 tis. Kč

42,1 %

 

stroje a zařízení

14.346 tis. Kč

10,3 %

 

základní stádo zvířat

5.281 tis. Kč

3,7 %

 

pozemky

80 tis. Kč

0,05 %

 

finanční investice

18.077 tis. Kč

13,- %

 

oběžná aktiva (zásoby, zboží)

27.980 tis. Kč

20,2 %

 

dlouhodobé závazky

4.624 tis. Kč

3,3 %

 

krátkodobé závazky

5.429 tis. Kč

3,9 %

 

finanční majetek (hotové peníze)

3.830 tis. Kč

2,7 %

 

ostatní majetek

674 tis. Kč

0,3 %

 

Z celkového majetku 138 mil. Kč činí vlastní jmění družstva 32.521.000,- Kč, což je 23,46 % majetku. Cizí zdroje činí 105.881.000,- Kč, což je 76,54 % majetku z toho nevypořádané majetkové rozdíly nečlenů a členů 93.726.000,-Kč, krátkodobé závazky 5.555.000,- Kč a bankovní úvěry 6.600.000,- Kč. Právě v tomto nepoměru mezi vlastním majetkem družstva a cizími zdroji spočívá nebezpečí funkčnosti družstva v případě, že by mělo dojít k hromadnému vypořádání již zmíněných 93.726.000,- Kč nevypořádaných majetkových podílů.

Vedoucí rostlinné výroby VOD Vlčnov ing. Šimon Knotek a p. Josef Šobáň hodnotí výsledky za rok 1999 takto: "Současná situace v zemědělství se považuje za kritickou. Je to asi nejhorší situace za posledních 10 let. V roce 1999 se odhaduje ekonomická ztráta asi 2 miliardy Kč. Byla by ještě větší, kdyby se jí podniky nesnažily zabránit snižováním nákladů, často však za cenu omezení potřebných investic, péče o půdu a podobně. Poklesem cen zem. produktů oproti r. 1998 došlo k propadu tržeb v celém resortu o 10,3 miliardy Kč. V našem družstvu činila tato ztráta u tržeb produkty rostlinné a živočišné výroby téměř 6 miliónu Kč. Na rozdíl od neutěšené ekonomické situace v zemědělství se k nám příznivěji zachovalo v r. 1999 počasí. Výnosy byly na úrovni roku 1998".

 

pšenice ozimá

365 ha

výnos:

5,21 t/ha

pšenice jarní

141 ha

 

4,52 t/ha

ječmen ozimý

66 ha

 

4,50 t/ha

ječmen jarní

50 ha

 

2,87 t/ha

cukrovka

30 ha

 

47,6 t/ha

slunečnice

21 ha

 

1,5 t/ha

len

127 ha

 

30,3 t/ha

kukuřice zrno

30 ha

 

7,93 t/ha

kukuřice – siláž

127 ha

 

30,3 t/ha

 

 

Družstevní obchodní středisko VOD Vlčnov v roce 1999. - pod vedením p. Františka Koníčka plní podnikatelský záměr - to je poskytování příjemného prostředí při nákupu denní potřeby jak pro zaměstnance a členy družstva, tak i pro ostatní zákazníky, všem kupujícím nabídnout za výhodné ceny, mimo jiné takové zboží z vlastní produkce družstva a v neposlední řadě rovněž zajistit pravidelný peněžní tok pro potřeby VOD Vlčnov.

 

TRŽBY V ROCE 1999

Prodejna POTRAVIN

8.992.000,- Kč

Prodejna DROGERIE

1.072.000,- Kč

Prodejna MASA a UZENIN

8.557.000,- Kč

TRŽBY CELKEM:

18.621.000,- Kč

 

SOUKROMÉ HOSPODAŘENÍ VE VLČNOVĚ - 1999

Pan Antonín TYKAL nar. 1969 bytem Vlčnov č. 82 soukromě hospodaří od r. 1991. Začal na ploše 7,5 ha se stavem 7 ks krav a do roku 1995 choval 18 kra. V současné době již krávy nechová, ale mají již 70 ha půdy, z toho 60 ha ve Vlčnově a 10 ha v Suché Lozi /převážně nájem půdy/. Vyrábí základní plodiny - cca 50 ha obilí, 18 ha olejnin a 2 ha zeleniny. Strojní vybavení: 3 ks traktorů, 1 obilní kombajn, přesný secí stroj a kompletní strojní vybavení pro RV. Dosahuje průměrné ha výnosy. Výstavba: V roce 1997 začal budovat farmu na horním konci v trati ÚDRAŽÍ, kde vlastní 2,5 ha půdy. Práci si vykonává převážně sám s rodinou.

Pan Petr ŠOBÁŇ , Vlčnov č. 35 - hospodaří cca na 80 ha z. p. - převážně nájem a chová průměrně 20 kusů hovězího dobytka.

Další menší soukromě hospodařící zemědělci mají 3 až 5 ha z. p. a vyrábí hlavně různou zeleninu /okurky, cibuli, cukety, mrkev…/. Patří sem: ing. František Josefík, p. Jiří Zemek, p. Frant. Moštěk. Hospodaření je velmi obtížné pro špatný odbyt zpracovatelského průmyslu. /zrušeny konzervárny Uh. Brod/.

Ve Vlčnově se dožil 1 pár koní zásluhou p. Jiřího Šobáňě, bytem Vlčnov č. 1002 pomáhá lidem obdělávat záhumenky.

Podnikatelská činnost: pan Jan ČERNÍK odkoupil KOVOZNAK.

Provozovnu VESNU odkoupili manželé: Radek a Petra Mlýnkovi č. 1214 a Ctibor a Martina Mlýnkovi č. 67 - vyrábí nábytek.

 

 

POČASÍ 1998

 

teploty ° C

srážky mm

Poznámky:

Měsíc

1999

50 letý
prům.

1999

50 letý
prům.

Teploty

Srážky

Leden

- 0,7

- 2,3

10,5

29

6/1 - 4 °C stále teplo
13/1 - 4°C
22/1 - 5°C
až 31/1 - 13°C

3.,7./1 prší
29/1 sněží - 5 cm

Únor

- 1,0

- 0,6

30,9

26

1/2 - 16°C,
16/2 -16°C
19/2 - 10°C

7.,9.,13./2 sněží
16/2 - sněží 25 cm
23/2 sněží - 8 cm

Březen

5,8

3,9

38,7

31

13/3 a 18/3 - 7 °C
26/3 + 21 °C

7/3 déšť se sněhem

Duben

10,9

9,5

43,5

33

2.,20/4 - 2°C
30/4 + 27°C

7/4 prší - 4 mm
8/4 prší - 7 mm
22/4 - 10mm

Květen

15,-

14,4

20,3

64

4/5 +23 °C,
10/5 +30°C

2.,8.,21.,29./5 prší
25/5 +27°C,
15/5 hřmí

Červen

17,7

17,8

108,9

74

5/6 26 °C
29/6 +27°C

2/6 liják 30mm +bouřka
8/6 prší+ bouřka
18/6 prší - 16 mm
12/6 -18 mm

Červenec

20,5

19,5

50,5

73

4/7 + 31°C
17/7 + 27 °C
21/7 + 28°C

7/7 prší -16 mm
8/7 -18 mm
12/7 prší - 20 mm + bouřka
20/7 prší - 20 mm

Srpen

18,7

18,6

15,8

73

6/8 + 30°C
9/8 + 32 °C ,
26/8 +26°C

9/8 bouřka
16/8 prší
29/8 prší - 16 mm

Září

16,2

15,3

74

45

4/9 + 25°C
9/9 +26°C
12/9 +30°C

2/9 prší -15 mm
26/9 prší -16 mm

Říjen

8,6

9,5

68

41

11/10 + 15 °C
17/10 - 1°C
20/10 - 5°C
25/10 + 20°C

8/10 prší - 10 mm
24/10 prší +17 mm

Listopad

4,6

4,4

42

40

1/11 - 1°C
16/11 - 5°C
24/11 - 4°C

8/11 prší 30 mm
9/11 prší 15 mm
15., 24/11 - sněží

Prosinec

0,2

0,3

36

26

6/12 - 3°C
17/12 - 4°C
23/12 - 19°C
31/12 - 4°C

4/12 prší
18/12 sníh - 10 cm
25/12 sněží - 5 cm
27/12 prší

Rok Prům.

9,6

9,2

569 mm

554 mm

 

Rozdíl:

+ 0,4 °C

 

+ 15 mm

 

Velmi mírná zima
Leden velmi teplý !

Hodně srážek
spadlo v červnu.

 

Poznámka:
Rok 1999 po stránce klimatické byl průměrný a po zemědělské celkem příznivý bez větších extrémních rozdílů. Určité klimatické podmínky z podzimu 1998 (dlouhodobé deště) znemožnily splnit plánované osevy ozimé pšenice a byla oseta až na jaře 1999 pšenice jarní na ploše 141 ha, která dala jen 4,2 t/ha. (Pšenice ozimá dala 5,21 t/ha).

 

Zajímavosti v letech 1986 - 1999

Čtvrtý díl kroniky od roku 1986-1999 zachycuje dění ve Vlčnově a pro určitý přehled v závěru kroniky uvádím různé zajímavosti, které nás těší, ale i činy, které nás rmoutí.

Slovácká jiskra uvádí, že 22. 6. 1986 29letý J.K. z Vlčnova uzamkl v nočních hodinách ve svém bytě 31letou ženu, kterou i přes odpor znásilnil. Okresním prokurátorem byl vzat do vazby.

Dne 4. 7. 1986 došlo k tragické nehodě a vlakovém přejezdu v Havřicích, kde na "pionýru" 23letá p. Marie Janásová (roz. Lekešová č. 559) narazila do jedoucího vlaku a byla usmrcena. Měla 2 děti.

V roce 1986 šest šťastných výherců (Zábrana Vl., Bachůrek Jar., Burget Vlast., Pavluš A., Kovář Stan.) vyhráli ve Sportce 420.000,- Kčs, takže každý vyhrál 70.000,- Kčs.

Dne 14. 11. 1986 tragicky zahynul - sražen osobním autem český kanovník, kroměřížský farář a arcibiskupský rada v Chlebovicích Msgr. ThDr. Josef MOŠTĚK narozen 28. 2. 1913 ve Vlčnově.

Dne 27. 8. 1988 byla slavnostně otevřena nová Základní škola ve Vlčnově a 30. 9. 1988 i nová Mateřská škola. Škola se stavěla od roku 1984. Stavbu řídil p. Stanislav Kučera.

Dne 19. XII. 1989 jel plný autobus lidí z Vlčnova do Prahy podpořit federální shromáždění k odhlasování co nejkratšího termínu prezidentských voleb - kandidáta Václava Havla.

V předvečer Jízdy Králů 1990 byl slavnostně odhalen pomník Antonína Švehly s nápisem: Půda, chléb, mír.

V neděli 28. 10. 1990 po bohoslužbách bylo odhalena pamětní deska Jana Plesla č. 146.

Po létech navštívili Vlčnov rodáci, kteří odešli do USA po roce 1948 a to: Josef Zemek 530, Josef Pavelčík č. 773, Ant. Moštěk č. 649 a také Josef Kučera č. 148, který odešel v roce 1968.

V pátek 13. 3. 1992 byl vyloupen novinový stánek p. Zdeňky Vaculíkové - škoda 10.000,- Kč a v noci ještě vandalsky vyloupeno 9 chat ve vinohradech.

V roce 1993 byl ještě 2x vyloupen novinový stánek p. Zd. Vaculíkové a v rozmezí dvou týdnů vyloupeno několik chatek ve vinohradech (Zemkova, Kuželova, Straňáková).

V sobotu 25. prosince 1993 se zabil pádem ze střechy pan Heindrych z č. 80, když opravoval televizní anténu na střeše. Měl 45 let.

Z 5. na 6. 7. 1993 byla vyloupena horní hospoda a údajně to měl udělat muž z Uh. Hradiště - syn paní P. z prvního manželství (naproti Zdravotního střediska).

Tragická událost se stala v březnu 1993 v domě č. 120 (pod kostelem), kde se paní Františka Mikulcová omylem napila kyseliny a zemřela.

V roce 1994 velká série krádeží ve Vlčnově: Již 25. 1. 1994 byla vykradena Sokolovna. Dne 27. II. 1994 vyloupena Podškubkova bouda a obchodní dům na křižovatce. Dne 3. 3. 1994 vykradeno Elektro - ved. pan Beňovský (U Krála); a 2x vykradeno občerstvení "U KRÁLÍKŮ" ved. p. Strážnický.

Před Štědrým dnem 1994 vyloupeny 4 chaty ve vinohradech (Kuželova, Koníčkova).

V noci 25. na 26. III. 1995 se neznámí pachatelé vloupali do Sokolovny přes dvůr, rozštípali dveře a vykradli automaty.

Vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů ve Vlčnově navštívili vzácní hosté z Kanady v čele s Tomášem BAŤOU.

Z 15. na 16. února 1996 byla vykradena búda p. Josefa Mlýnka, která je až téměř na konci družstevních vinohradů. Bylo ukradeno 100 l vína v 10 l demižónech. Zloději se do sklepa dostali malým okénkem a jelikož tu noc sněžilo, nezachovaly se ani stopy.

Z 16. na 17. února 1996 se neznámí zloději vloupali do obchodního domu (u Zdrav. střediska) a v prodejně potravin odcizili hlavně alkohol a cigarety. Tuto noc se také ztratilo u Josefa Gavalce č. 519 (u potoka za Králem) 50 l slivovice, neboť J. Gavalec bydlí na horním konci č. 103.

V prosinci 1996 se neznámí pachatelé vloupali do hospody Sokolovna, kde vnikli výtahovou šachtou do sklepa, vyrazili dveře od výčepu a vykradli hrací automaty. Škoda asi 3.000,- Kč.

V červnu 1996 byl nalezen v ulici Pod Bočky ve svém domku oběšený Ant. Pavelka - 34 let.

V úterý 26. 11. 1996 bylo při výkopových pracích na stavbě dojírny VOD Vlčnov nalezeno asi 200 ks velkorážných kulometných nábojů ruské výroby (z II. světové války). Zneškodněno pyrotechniky.

V dubnu 1997 opět vykradena Sokolovna (4000,- Kč + 8 balíčků cigaret), ale policie zadržela pachatele z Domova mládeže z Veselí nad Moravou.

V lednu 1997 se vloupal neznámý pachatel do dílny pod KSK a odcizil 4 el. vrtačky, pily a nářadí v hodnotě asi 30.000,- Kč. Jednalo se o nářadí p. Slávka Louckého.

Dne 15. 4. 1997 se v noci vloupali 2 zloději do Sokolovny. Zásluhou ostražitosti p. Ryšavé - bydlící naproti zavolala policii a lup zachránili (4.000,- Kč a několik balíčků cigaret).

Policie z Brna zadržela v noci v Hluku 4 Srby, kteří překročili hranici pod Velkou Javořinou a to za podpory a úplaty dvou mužů z Vlčnova (26 a 27 let Strážnický a Mikulec) a 3 mužů z Uh. Brodu. Všichni byli vzati do vazby.

Dne 6. května 1997 se doma oběsil pan Šimon Kučera č. 158. Měl 70 roků.

Ve dnech 19.-20. srpna došlo v areálu koupaliště ve Vlčnově ke vloupání do kiosku s občerstvením, kde neznámý pachatel odcizil různé cukrovinky, cigarety, přepravku piva, kalkulačku a varnou konvici. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 8.000,- Kč.

Dne 20. 6. 1998 se dopustil krádeže vepřové kýty ve firmě IMPOST s. r. o. v Uh. Hradišti (ved. Bohumil Píštěk) 44letý muž z Vlčnova (kuchař M.S.), který tak zaměstnavateli způsobil škodu za 3.193,- Kč. Zloděj 23kg kýtu si uložil do přepravky a uschoval v chladírně na uzeniny s tím, že po ukončení směny si kýtu odveze domů. Majitel jej přistihl při činu a z práce ho propustil.

Od 15. 8. 1999 byla pohřešována 48letá (matka dvou dcer) p. Tamara Ondrůšková, původem z Ukrajiny. Bylo vyhlášeni intenzivní pátrání i pomocí helikoptéry v širokém okolí. Asi za 3 týdny byla chycena - někde se potulovala (snad Slavičín) a přivezena domů. Důvodem byly snad nesrovnalosti v rodině i finanční problémy.

Dne 6. července se na místním koupaliště topil chlapec ZŠ. Plavčík 22letý Roman Zemek chlapce nejevící život vytáhl a oživil i s pomocí zdravotní sestry Marty Mošťkové a dalších občanů. Roman Zemek nepropadl panice a zachránil život Tomáši Chvílíčkovi.

Dne 27. 11. 1999 se oběsil 34letý Bronislav Podškubka /Důvod - snad zadluženost, hry na automatech../

Dne 16. 5. 1999 nějaký vandal vytahal a odcizil 28 kusů sazenic tují vysázených kolem hřbitova. Škoda asi 3.000,- Kč.

Dne 1. 8. 1999 se do kapličky u búd ve vinohradech vloupal neznámý vandal a zničil zde všechno, co mohl. Rozbil okna, sošky, obrazy, svícny a pod oltářem udělal oheň. Škoda 5.000,-Kč.

 

Přehled nejdůležitějších investičních akcí 1986 - 1999

V letech 1986-1988 se prováděla výstavba nové Základní školy a Mateřské školy ve Vlčnově. Slavnostní otevření školy ZŠ bylo 27. 8. 1988 a MŠ dne 30. 9. 1988.

Dne 6. 8. 1987 zahájil vysílání televizní vysílač "PADĚLKY" pro I. a II. program.

V roce 1988 stavba komunikace v horní části obce v hodnotě 2.400.000,- Kčs.

V roce 1990 byla provedena rekonstrukce Zdravotního střediska nákladem 220.000,- Kčs.

V roce 1991 byl ve znamení tzv. I. vlny "Kupónové privatizace" /vznik prvních podnikatelů …/

Rok 1992 ve znamení II. vlny "Kupónové privatizace". Další podnikatelé, ale i podvody.

V roce 1992-94 výstavba nové HASIČSKÉ ZBROJNICE v hodnotě 1.350.000,- Kč.

V roce 1992 - nová lékárna /300.000,- Kč/; přístavba farní budovy /150.000,- Kč./

V
roce 1993 vybudováno 2.700 m vysokotlakého plynového potrubí: Uh. Brod-Vlčnov.
V roce 1994 úplná plynofikace obce Vlčnova.

1995: Opravy silnic v ulici: J.Úprky, v Pustém, Záhumní, Hranička, Sokolská.

1996: Opravy silnic v ulici: Rybníček, Pod Bočky, dolní část "PLOTY".

1997: Opravy silnic v ulici: Vinohradská - nákladem 2.168.000,- Kč

1998: Rekonstrukce budovy bývalé "Měšťanky" a zbudování lékařské ordinace v budově.

1999: Poslední velká investice na rekonstrukci silnice v ulici "Ploty" až po hlavní silnici nákladem 1.686.000,- Kč a lze říci, že všechny silnice jsou v pořádku. Největším problémem je "Silnice II/495 tzv. Vlčnov průtah" směr Hluk-Vlčnov. Tento problém se začíná řešit. Viz zápis v kronice str. 429.

 

ZÁVĚR:


Končí zápisy IV. dílu kroniky Vlčnova. Její nedílnou součástí je fotoalbum a 4 svazky tiskové dokumentace. Pro přehled uvádím, že na OÚ jsou uloženy 4 díly kroniky Vlčnova:

 

I. díl

1923-1951

296 stran

zpracoval p. Mikuška a Kužela Antonín

II. díl

1954-1974

600 stran

zpracoval p. Kukulka Josef č. 756

III. díl

1975-1986

400 stran

zpracoval p. Staroba Antonín č. 558

IV. díl

1986-1999

400 stran

zpracoval p. Staroba Antonín č. 558

 

 

Závěrečné zhodnocení roku 1999: Poslední rok s jedničkou na začátku letopočtu lze označit jako rok klidný a úspěšný, i když v rámci celé ČR je téměř polovina lidí nespokojena s vysokou nezaměstnaností (10%), velmi častými podvody, trestnou činností, tzv. tunelováním mnoha bank a velkých podniků. Politickou stabilitu se pokouší udržet vedoucí strany soc. demokratické (premiér Miloš Zeman) a předseda parlamentu (Václav Klaus - př. ODS) uzavřenou opoziční smlouvou (tolerančním patentem). Pro nás je nejdůležitější klidné budování obce Vlčnova.

 

Zápis kroniky Vlčnova roku 1999 projednán a schválen dne: 29. 5. 2000.
 

Po dohodě s kapelou přebírá taktovku Ing. Zdeněk Kužela. Za jeho působení DH Vlčnovjané vystupovala na různých kulturních akcích jak ve Vlčnově, tak i v širokém okolí ale sklízela úspěchy i v zahraničí. Za zmínku stojí např. Selský ples v KSK Vlčnov nebo ples v Hrusicích u Prahy – rodiště známého malíře Josefa Lady. Úspěšná zahraniční vystoupení: Francie, čtvrť Bagneux, Paříž nebo Versailes, Dánsko – Kodaň, Rakousko – Salzburg, Vídeň. Na „EURO-MUSIKTAGE“ v německém Heikendorfu (Kiel SRN) DH Vlčnovjané dosáhla v soutěži obrovského úspěchu mezi 1600 hudebníky a obsadila 3 místo. Za tento úspěch kapelník Ing. Zdeněk Kužela ve vlčnovském kroji stál na třetím stupni vítězů, kde přebral velký pohár s logem hudební lyra a finanční odměnu 4.000,- DM (cca 80.000,- Kč). Mezi dirigenty Ing. Zdeněk Kužela byl oceněn nejvyšším počtem bodů (10) bez jediné ztráty. Finanční obnos byl rozdělen mezi hráči rovným dílem.

V roce 1995 přebírá zodpovědnost za DH Vlčnovjané nejdřív Jan Podškubka st., později jeho syn Jan ml. Pro slavnostní vystoupení k 125. výročí dechové hudby ve Vlčnově požádala DH Vlčnovjané o spolupráci dirigenta, učitele hudby a hudebního skladatele A. Koníčka - zakladatele Vlčnovjanky, který nabídku přijal a slavnostní koncert připravil.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download