Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1998

Rok 1998

 

OBECNÍ ÚŘAD ve Vlčnově 1998

Rok 1998 byl rokem z hlediska daní bezesporu nejúspěšnějším. Za posledních osm roků neměla obec větší příjmy od daňových poplatníků jako v tomto roce. Je tedy možné se domnívat, že podnikatelům, kteří odvádí daně ve prospěch obce Vlčnova se dařilo jak v roce 1998, tak i v roce 1997, neboť zůstatek fin. prostředků z roku 1997 byl převeden do roku 1998 na účet Obecního úřadu dne 30. XII. 1997 ve výši 6.641.011,- Kč finančním úřadem v Uh. Brodě. Od těchto skutečností se odvíjela investiční činnost obce Vlčnov.

Dne 18. 3. 1988 bylo ukončeno výběrové řízení na rekonstrukci silnice "U Rybníčka". Výběrová komise ve složení: František Dacík, Jan Pijáček, ing. Šimon Knotek, František Moštěk, Jan Javor, Antonín Vozár, Jan Kolek vyhodnotil jako nejlepší nabídku od firmy SILAMO Uh. Brod v ceně 1.532.000,- Kč. SILAMO zahájilo rekonstrukci 23. 3. 1998 a ukončilo 15. 6. 1998. Vozovka musela být provedena pro nedostatek místa jen ve 4 m šířce. Komise dále vyhodnotila nejlepší nabídku firmy SAS Staré Město na rekonstrukci bývalé základní školy "měšťanky". Byla provedena oprava a nástřik fasády, výměna okapů a svodů, byly instalovány nové vchodové dveře, ve dvorním atriu byla zbudována nová ordinace praktické lékařky MUDr. PALIČKOVÉ. Stavební práce byly zahájeny 30. 3. 1998 a předání objednateli se uskutečnilo 20. 5. 1998. Cena díla včetně DPH činila 1.672.905,- Kč.

V měsíci ledna byla provedena přestavba topení v hasičské zbrojnici z el. vytápění na plynové v ceně 57.000,- Kč. V únoru byla plynofikována budova Zahrádkářských potřeb v majetku obce Vlčnov v ceně 126.000,- Kč. Dne 15. března 1998 byla zahájena výměna dlažby chodníku v ulici Jana Plesla firmou SILAMO Uh. Brod. Dokončení: konec dubna. Cena 500.000,- Kč. Ve stejném období na základě požadavku programové rady Jízdy Králů bylo rozšířeno pódium instalované při Jízdě Králů na návsi. Aby nedocházelo každoročně k ničení veřejné zeleně, byla vybudována montážní železobetonová šachta pro stavění máje odvedenci. V jarních měsících byl dokončen odvodňovací kanál v dolní části bývalé skládky. Celková cena díla včetně přepadové vpustě je 700.000,- Kč. Obecní úřad neměl žádné řádné sociální zařízení, a proto byla počátkem měsíce května zahájena výstavba malé kuchyňky a sprchy.

V měsíci červnu 1998 byla stará telefonní ústředna obecního úřadu nahrazena novou - digitální.

Dne 1. června 1998 se uskutečnilo výběrové řízení na rekonstrukce vozovek v ulici PANSKÁ a v ulici NIVNICKÁ.

Komise pracovala ve složení: Jan Javor, ing. Zdeněk Ulčík, ing. Šimon Knotek, Jan Pijáček a Antonín Vozár. Rekonstrukci v ulici Panské provedla firma SILAMO Uh. Brod od 1. 7. 1998 v ceně 913.000,- Kč. Rekonstrukci v ulici Nivnická započala firma SILAMO 1. 9. 1998. Nabídnutá cena ve výběrovém řízení byla 2.055.000,- Kč, s tím, že vrchní vrstva vozovky bude dokončena v jarních měsících 1999. V měsíci červnu a červenci byla plynofikována jako poslední bytovka č. 1100 - jednopokojový byt ve vlastnictví obce nájemnice Naděždy Volfové za 57.000,- Kč.

ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ U LÉKÁRNY: Ve spolupráci s oddílem nohejbalu (II. liga) - vedoucí p. Roman Hruboš č. 960 a vedoucí volejbalu p. Milan Kvasnička č. 1100 bylo vybodováno firmou SIBERA kvalitní antukové hřiště u místní lékárny v ceně 148.000,- Kč. Občané v okolí dětského hřiště "Ploťácko" Dolní hospody (vedoucí p. Dušan Vráblík), společně s Obecním úřadem vybudovali opěrnou zídku kolem hřiště. V trati Vinohrady bylo odkanalizování povrchových vod tekoucích od vinohradů k restauraci "PEPČÍN".

Vedení základní školy zadalo vybudování chybějícího informačního systému firmě MATYS v Uh. Hradišti v ceně 99.000,- Kč.

V letních měsících byly při provozu koupaliště ohrožováni chodci provozem na státní silnici Uh. Brod-Hluk. Obecní rada rozhodla o vybudování chodníku od domu pana Mošťka č. 894 po provozovnu převíjení elektromotorů p. Křapa. Chodník překonává vodoteč a nosníky na přemostění věnovaly Slovácké strojírny Uh. Brod. Dlaždické práce provedl p. Antonín Indra č. 308. Cena 116.000,- Kč.

Před prázdninami bylo dokončeno uzavření areálu mateřské školy dřevěným plotem a vchodovou a vjezdovou branou. Rovněž pokračovaly práce na dokončení hřiště v zadní části základní školy.

VZÁCNÍ HOSTÉ VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ S JÍZDOU KRÁLŮ 31. 5. 1998: Letošní Jízdu Králů navštívily významné osobnosti. Hosté královské družiny byli mimo jiné paní Miroslava Němcová - poslankyně Českého parlamentu, pan ing. Jaroslav Plachý - poslanec parlamentu, pan Ciger - významný hudební skladatel žijící ve Švýcarsku, který obdivoval naše dechové hudby a malebnost vlčnovských krojů. Uherskobrodští cimbalisté a jejich hosté byli spokojeni s pěkným pátečním programem.

"MUZEUM POD KOSTELEM" - dům č. 739 odkoupil Obecní úřad Vlčnov od paní Marie Kučerové (žijící v USA) za 200.000,- Kč. Vykoupeny byly rovněž pozemky na odvodňovací kanál za cenu 40,- Kč/m.

Sbor dobrovolných hasičů byl v tomto roce vybaven záchranným vyrozumívacím zařízením, který je schopen pracovat v celostátním záchranném systému. Část zařízení bylo pořízeno z obecního prostředků a část z okresu. V měsíci říjnu a listopadu v lokalitě Padělky pro rozsáhlém sesuvu půdy v přecházejícím roce, musela být část obecního pozemku zalesněna smíšením porostem s největším podílem dubu. V trati Čupy byl vysázen větrolam jako ochrana proti erozi. Na těchto výsadbách se podílely téměř všechny oddíly a kluby ve Vlčnově. Záštitu nad výstavbou přijala MO ČSOP pod vedením Petra Pavelčíka č. 831. Větrolam a zalesnění Padělků stálo 812.156,- Kč. Ministerstvo životního prostředí poskytlo na výsadbu 753.200,- Kč.

Rok 1998 byl investičně velmi plodný, však co do množství ovoce typického pro Vlčnov - trnky a durancie rokem velmi špatným. Úroda byla tak malá, že slivovice spálená ve vlčnovské pálenici byla z velké většiny z ovoce dovezeného mnohdy až z Valašska.

V roce 1998 proběhly parlamentní a komunální volby, které svým způsobem měly vliv na politický vývoj v ČR i v obci. Kronika obce sleduje pol. vývoj hlavně v obci, ale je třeba i změny v ČR. Zvítězila ČSSD a tak se předseda ČSSD Miloš Zeman stal předsedou vlády a druhá silnější strana ODS s předsedou Václavem Klausem, který se stal předsedou parlamentu a tyto dvě nejsilnější strany mezi sebou uzavřely tak zvanou opoziční smlouvu, která má umožnit ČSSD po 4 roky vládnout. Jak to dopadne nikdo neví. Ve Vlčnově i když KDÚ-ČSL měla nejvíce hlasů, ovlivnila obsazení OÚ dohoda mezi ODS a ČSSD. Přejme si, aby to bylo ve prospěch obce. 

 

Pohyb obyvatel ve Vlčnově 1998.

Počet obyvatel ve Vlčnově k 1. 1. 1998

3.037 osob

V roce 1998 se narodilo 11 děvčat a 14 chlapců

+ 25 dětí

V roce 1998 zemřelo celkem 23 žen + 26 mužů

- 49 osob

V roce 1998 se přistěhovalo celkem

+ 32 osob

V roce 1998 se odstěhovalo celkem

- 37 osob

Počet obyvatel celkem k 31. 12. 1998 celkem

3.008 osob

Úbytek - 29 osob !!!

 

SŇATKY - 1998:

V roce 1998 bylo uzavřeno celkem 18 sňatků z toho byly jen 2 v kostele sv. Jakuba ve Vlčnově a jeden v obřadní síni.

Domovní čísla:

V roce 1998 bylo přiděleno nejvyšší popisné číslo 1237 = telefonní ústředna TELECOM v ulici "PLOTY".

 

Nejstarší občané Vlčnova 1998

Muži:

František Vozár

č. 111

nar. 1905

 

František Mikulec

č. 491

nar. 1910

 

Jan ZEMEK

č. 971

nar. 1911

Ženy:

Marie Kuželová

č. 542

nar. 1901

 

Anna Ondrůšková

č. 421

nar. 1903

 

Růžena Zemková

č. 530

nar. 1903

 

 

Vlčnovská veřejnost se v roce 1998 rozloučila s p. uč. Josefem KUKULKOU č. 756, který zemřel 26. XII. 1998 ve věku 85 let. Napsal II. díl vlčnovské kroniky 1954-1974 a byl významným regionálním historikem a autorem řady historických monografií hlavně Vlčnova.

Pan Josef VOZÁR č. 818 byl svědomitým kameramanem všech nejdůležitějších událostí v obci od konce II. světové války a zemřel 14. IV. 1998 ve věku 73 let. Tragédií byla i smrt jeho manželky, která před půl rokem nešťastně na kole vjela pod osobní auto.

 

Místní lidová knihovna - 1998

Ved. p. Marie Kolajová; počet návštěvníků - 3.498; počet výpůjček - 12.216; počet čtenářů - 454.

Od roku 1998 jsou v knihovně 2 počítače. Jeden pro čtenáře, který obsahuje seznam knih knihovny, autobusový a vlakový jízdní řád a výukové programy pro mládež. Obecní úřad v r. 1998 koupil knihy = Všeználek, Jak stroje pracují, Lidské tělo, Vesmír. Druhý počítač slouží knihovnici a od 15. 6. 1998 se přes něj půjčují knihy (pomocí čárového kódu nalepeného v knize). Jeden počítač a CD-ROMY (výukové programy) koupil Obecní úřad a druhý knihovny B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti.

 

POŠTA - 1998

Poštmistrová p. Marcela Bělohlávková; Celkem 5 zaměstnanců ve stejné sestavě jako v roce 1997. V dubnu bylo menší zvýšení cen poštovného (známka na pohlednici 4,- Kč, dopis 4,60 Kč). V červenci proběhla valorizace důchodů - cca 780 změn. Zvýšení důchodů o 400,- až 500,- Kč.

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA - 1998

Vedoucí - p. Vaňková Eliška z Havřic, ref. Mošťková Markéta. Na jednatelství ČP ve Vlčnově je možno uzavírat kromě různých druhů pojistek (životní, majetkové, poj. léčebných výloh, havarijní atd.), také stavební spoření, PYRAMIDA Stavební spořitelny Kom. banky a penzijní připojištění v PF České pojišťovny a.s. V roce 1998 mohou občané využívat možnost placení poštovních poukázek za pojištění přímo na jednatelství a to bez poplatku. Toto se týká i povinného ručení a vystavení zelené karty pro cesty do zahraničí.


 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ KOM. BANKY:

PENZIJNÍ FOND ČESKÉ POJIŠŤOVNY:

1995

12

1995

33

1996

29

1996

33

1997

18

1997

30

1998

7

1998

16

Celkem:

66

Celkem:

112

 

Česká pojišťovna je umístněna v přízemí budovy OÚ.

 

 

PŘÍJMY:

tis. Kč

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

2.666.074

Daň z příjmu FO ze samost. výd. činnosti

4.287.046

Daň z příjmu právnických osob

3.458.773

Odvody za odnětí zem. půdy - Správní poplatky

353.229

Ostatní daně a pop. z vybrané činnosti

103.553

Daň z nemovitostí

1.391.781

Celkem daňové příjmy

12.260.456

Příjmy z vlastní činnosti

1.597.798

Příjmy z úroků

289.103

Příjmy z dividend

46.629

Splátky půjček od obyvatelstva

12.334

Příjmy z prodeje neinvest. majetku

2.290

Ostatní nedaňové příjmy

152.409

Příjmy z pronájmu majetku

1.112.709

Celkem nedaňové příjmy

3.213.270

Příjmy z inv. majetku

264.836

Přijaté dary

21.907

Celkem kapitálové příjmy

286.743

Vlastní příjmy celkem

15.760.469

Neinvestiční přijaté dotace ze SR

801.000

Neinvestiční přijaté dotace na volby

80.000

Neinvestiční přijaté dotace do reg. org.

208.000

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

26.500

CELKEM DOTACE

1.115.000

 

VÝDAJE

tis. KČ

Rekultivace skládky

78.720

Likvidace odpadu

952.387

Činnost v lese

707.958

Komunikace

5.435.974

Mateřská škola

466.019

Základní škola

1.995.067

Školní družina

19.382

Školní jídelna

1.722.171

Zdravotnictví

36.000

Klub sportu a kultury

733.158

Památková péče

183.201

Ostatní činnost v kultuře

57.724

Knihovna

5.405

Požární zbrojnice

441.784

Místní zastupitelské orgány

914.485

Volby do parlamentu + komunální

102.010

Místní správa

1.962.922

Péče o staré občany

173.180

Koupaliště

273.737

Bytové a nebytové hospodářství

2.574.013

Veřejné osvětlení

421.306

Hřbitov

116.190

Péče o vzhled obce

1.373.339

Dotace obč. sdružením nezisk. organizací

152.060

Údržba plynovodu

704.209

CELKEM VÝDAJE:

21.602.410

Počáteční stav na běžném účtu k 1. 1. 1998

6.641.011

Stav k 31.12. 1998 na běžném úctě

1.897.815

Stav k 31.12. 1998 na účtu soc. fondu

16.755

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY ČR ve Vlčnově dne 19. a 20. 6. 1998.

 

VOLEBNÍ KOMISE č. 1

Lenka CHVILÍČKOVÁ zap.

č. 1205

Zdenka BRANDÝSOVÁ

98

Jan PODŠKUBKA

1079

Božena MOŠŤKOVÁ

345

Mir. KONÍČKOVÁ

130

Antonín VOZÁR

76

Marie KOLAJOVÁ

329

Eva TVRDOŇOVÁ

1100

Ludmila JEŽKOVÁ

1032

Veronika KNOTKOVÁ

1089

Frant. KŘAPA náhr.

557

 

VOLEBNÍ KOMISE č. 2.

Anna PEŠLOVÁ zapis.

č.

M. MOŠŤKOVÁ

1084

Frant. GAVALEC

880

Marie SCHUBERTOVÁ

1170

M. MIKULCOVÁ

1149

Věra KŘIVDOVÁ

1030

Oldřiška JAVOROVÁ

1108

Antonín PEŠL

1109

Eva JUŘIČKOVÁ

116

Jiří HAVELČÍK-Nivnice

1023

 

 

 

 

VOLEBNÍ KOMISE č. 3

Libuše CAHLOVÁ zap.

č. 712

Jaroslav MOŠTĚK

70

Petra BRANDÝSOVÁ

98

Josef BORÝSEK

829

Jarmila CAHLOVÁ

712

Helena BEŇOVÁ

451

M. ZEMÁNKOVÁ

68

M. HORŇÁČKOVÁ

723

Josef KONÍČEK

394

Josef JURČÍK

338

M. ROHLÍKOVÁ

1037

 

 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB

 

Pořadí

Název strany:

Počet
hlasů

%

1

ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

491

27

2

KDU-ČSL

Křesť. a dem. unie-Českosl. strana lidová

464

25,6

3

ODS

Občanská demokratická strana

354

19,5

4

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

167

9,2

5

US

Unie svobody

153

8,4

6

DŽJ

Důchodci za životní jistoty

58

3,2

7

 

Republikání

43

2,4

8

DU

Demokratická unie

23

1,3

9

 

Strana zelených

18

1,0

10

 

Moravská národní strana

17

0,9

11

 

Nezávislí

13

0,7

12

 

Národně soc. strana-Čs. strana nár. socialistická

11

0,6

13

 

Občanská koalice

1

0,05

 

 

C E L K E M

 

1813

 

 
 

 

 

POČASÍ 1998

 

teploty ° C

srážky mm

Poznámky:

Měsíc

50 letý
prům.

1998

50 letý
prům.

1998

Teploty

Srážky

Leden

0,4

- 2,4

13,3

28

11/1 + 12 °C 18/1 - 6°C
25/2 - 11°C 30/1 - 18°C

17/1 prší
22.,31/1 sníh

Únor

2,8

- 0,7

4,1

27

2/2 - 14 °C 5/2 - 17 C
16/2 + 18 °C

17.,24/2 liják
28/2 prší

Březen

3,2

3,7

17,1

32

4/3 + 17°C 10/3 - 9 °C
16/3 - 8°C 26/3 - 8°C

3/3 prší, 9.,17., 21/3 sněží

Duben

11,2

9,5

30,6

32

14/4 - 3°C 21/4 - 1°C
28/4 + 23°C

6/4 liják
16/4 liják

Květen

14,6

14,7

30,3

61

6/5 0°C
9/5 + 30°C
24/5 0°C 27/5 + 30°C

17.,24/5 bouřka
30/5 bouřka

Červen

18,7

17,7

118,7

69

7/6 33°C 21/6 31°C

2/6 prší

Červenec

19,8

19,6

63,5

73

7/7 20°C 13/7 33°C
20/7 36°C

7/7 prší
27/7 bouřka
31/7 prší

Srpen

19,4

18,8

61,3

73

4/8 32°C 15/8 31°C
20/8 32°C

13/8 bouřka
21.,24/8 prší

Září

14,2

15,1

131,6

42

8/9 24°C
17/9 18°C
21/9 21°C 23/9 25°C

4.,13./9 prší
28/9 PRŠÍ SKORO KAŽDÝ DEN. Velmi mokro!

Říjen

9,6

9,4

134

44

7/10 24°C
23/10 17°C

5/10 prší
19.,25/10 liják

Listopad

0,8

4,5

22,9

41

7/11 - 3°C 13/11 - 5°C
21/11 - 11°C

3.,10.,15/11 prší
17.,26/11 sněží

Prosinec

- 2,6

0,3

15,3

29

12/12 - 12°C 11/12 - 19°C
24/12 - 10°C

9/12 sněží
13.,20.,27 prší

Celkem Rok

9,3

9,2

644,7

551

V červenci a srpnu rekordní teploty !

Rozdíl:

 

+ 0,1

 

+ 93,7

V září a říjnu abnormálně mokro !

 

 

Celkové zhodnocení počasí r. 1998: Teploty roku 1998 odpovídají 50letému průměru, ale zima byla velmi mírná zejména měsíc leden a únor. 10. ledna bylo až + 13°C a tak teplo nebylo přes 200 let. Nikde nebylo sněhu a lidé pracovali v zahradách. Začaly kvést sněženky i kočičky. Až 22. ledna bylo - 2°C a padal sníh. 28. ledna bylo 20 cm sněhu. 16. února opět + 18C. Tak teplo nebylo od roku 1792. Srážkově byl rok 1998 nadnormální a zvláště měsíc září a říjen byl velmi mokrý. Spadlo o 180 mm srážek více než v 50letém průměru. Na poli se vůbec nedalo pracovat.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově 1998

SDH ve Vlčnově pod vedením Víta Kašpaříka má celkem 74 členů, z toho je 19 žen a 25 chlapců ve věku od 8 do 14 let. Stručně z jejich činnosti za rok 1998. Soutěžní družstvo mužů tvoří 9 chlapců ve věku 15-16 let. První a již tradiční akcí je prohlídka rodinných domků. Upozorňují občany na závady, které je nutno odstranit. V měsíci lednu kropili ledové plochy ke spokojenosti dětí. Stříkali večer i v noci. V průběhu roku stříkali i znečištěné silnice, zejména v průběhu žní. V KSK uspořádali hasičský ples s dobrou úrovní. Stejně zdařilou akcí bylo stavění a kácení máje za hasičskou zbrojnicí s opékáním makrel. Pro mateřskou školu pomáhají uspořádat dětský den a rovněž ve své myslivecké chatě zajišťují dětský den. Účast přes 80 lidí. Iniciativně pomáhali s přípravou koupaliště na sezónu a v blízkosti pálenice se vyklízelo dřevo a klestí. Pro obecní úřad pomáhali při čištění kanalizace a pro Výrobně obchodní družstvo čištění jímek u selat.

 

Zásahová jednotka SDH v roce 1998 zasahovala u 9 požárů z toho 3x v obci a 6x mimo obec.

 

Požáry v obci:

15. 2. 1998

 

požár kontejneru na Hraničce

30. 3. 1998

 

požár travnatého porostu při vypalování trávy ve Starých horách, což nezvládl Pavel Knotek. Plocha 3 ha.

3. 8. 1998

 

požár rodinného domku Gavalcových. Požár v noci.

 

 

Požáry mimo obec:

28. 2. 1998

 

požár při vypalování trávy v katastru obce Drslavice

4. 3. 1998

 

požár stohu slámy u benzínky v Uh. Brodě

8. 4. 1998

 

požár stohu slámy u sušky v Dolním Němčí

10. 4. 1998

 

požár obytného stavení v Šumicích

8. 5. 1998

 

požár lesa v katastru Starý Hrozenkov

11. 5. 1998

 

požár hospodářské budovy v Havřicích

 

 

Činnost členů zásahové jednotky SDH ve Vlčnově při všech akcích byla úspěšná a velmi kladně je hodnocena i nadřízenými orgány Hasičského záchranného sboru okresu.

 

Činnost mladých hasičů SDH Vlčnov 1998

Žákovskou základnu tvoří 25 chlapců ve věku 8-14 let a již řadu let je vede pan Stanislav Moštěk. Pomáhá mu Ludvík Pěrka a na soutěžích i Petr Vozár. Nejtěžší a nejnáročnější je celostátně organizovaná HRA PLAMEN, který žádá zvládnutí několika těžkých disciplín a to vyžaduje soustavou přípravu. Naší mladí hasiči v roce 1998 zúčastnili těchto soutěží:


Dne 23. 5. 1998


HRY PLAMEN v Krhově u Bojkovic. Mladší žáci v konkurenci 4 družstev získali I. místo a starší žáci z 9 družstev získali IV. místo.

Dne 28. VI. 1998


se zúčastnili pohárové soutěže v požárním útoku v Boršicích u Buchlovic a opět mladší žáci vyhráli a starší IV. místo.
 

Dne 17. X. 1998


byl zahájen nový ročník HRY PLAMEN v prostoru vinohrad ve Vlčnově, kde proběhl závod branné všestrannosti. Zde naši mladí hasiči postavili 5 hlídek a to: 2 mladší žáci a 3 starší žáci.


 

Výsledky soutěže mladších: I. Vlčnov; II. Vlčnov; III. Rudice I. St. Město; II. Bojkovice; III. St. Město; IV. Vlčnov; V. Vlčnov. Je to úspěch našich mladých hasičů a Závěrečný sraz HRY PLAMEN 98/99 bude po dohodě s Obecním úřadem SMČMS uskutečněn ve Vlčnově.
V listopadu 1998 bylo uskutečněno v Hluku dvoudenní školení vedoucí mladých hasičů, kde úspěšně splnili zkoušky naši vedoucí p. Stanislav Moštěk i Petr Vozár.

Soutěžní družstvo mužů vede p. Pavel Dacík a má v přípravě 9 chlapců ve věku 15-16 let. Na soutěže se teprve připravují. Spolupracují s týmem z Ořechova a v dubnu 1998 jen jako diváci byli na soutěži v Kunovicích, kde získávali cenné zkušenosti. V říjnu pomáhali ve vinohradech organizovat Závod branné všestrannosti, pomáhají při preventivních prohlídkách, stavění a kacení máje a při různých brigádách.

Naší mladí hasiči jsou aktivní nejen v soutěžích, ale i při jiných kulturních akcích jako je dětský den, Jízda Králů a podobně.

Dne 24. října 1998 se zúčastnili jednodenního výletu na hrad Bouzov a Javořičské jeskyně.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově 1998

Pan PATER Václav HALTMAR ukončil svoji službu v naší farnosti po 16 letech ke dni 3. 8. 1998. Za jeho činnost srdečný dík občanů. Od tohoto dne v naší farnosti působí pan PATER Michal POŘÍZEK narozený 13. 7. 1971 v Kroměříži. Před naší farností působil v Opavě a v Novém Hrozenkově na okrese Vsetín. Občané Vlčnova jak důstojně se rozloučili s P. Václavem Haltmarem, tak důstojně přijali do naši farnosti P. Michala Pořízka. Občané a zejména mládež je spokojena, o čemž svědčí, že před vánocemi na RORÁTECH bývalo 50 až 70 dětí. V roce 1998 bylo v kostele 45 pohřbů a 19 křtů. Z 18 sňatků byly v kostele jen 2 a jeden v obřadní síni.

Výuku náboženství 1.,4.,9. třídy učí slečna Mošťková; 2.,5.,7.,8. třídu učí jáhen ze Strání pan Josef Jankových a ostatní třídy učí P. Michal Pořízek. V roce 1998 byl pro farnost zakoupen za 45 tisíc kopírovací přístroj. Na kontě farnosti k 31. XII. 1998 bylo 90.000,- Kč.


VLČNOV DAL PO PŮL STOLETÍ CÍRKVI KNĚZE.

PRIMICIE RUDOLFA REPKY 8. a 9. 5. 1998

Takovou mimořádnou událost za 50 let je nutno do kroniky zapsat podrobněji: Když Rudolf Repka chodil do základní školy, jeho spolužáci netušili, že se jednou stane knězem. "Sedával v první řadě, ale nikdy moc o sobě nedával vědět. Byl to tichý, skromný chlapec, ale vždycky kamarádský. Tehdy si nikdo z nás nemyslel, že bude knězem", vzpomíná na školní léta P. Rudolfa Repky jeho spolužačka Antonie Vlková. Sám kněz Rudolf Repka říká, že první intenzivní pocit toho, že je povolán ke službě Bohu a církvi pocítil již jako malý chlapec. "Dřív než se člověk narodí je Bohem povolaný a člověk na to odpoví nebo neodpoví. Já jsem odpověděl podle toho povolání, aspoň tak to cítím. A výzvu jsem pocítil v 8. letech, kdy jsem jako ministrant stál podruhé u oltáře Páně. Od té doby jsem se více či méně připravoval na toto povolání", odpověděl mladý, hezký, štíhlý muž v novém ornátu.

Pro spolužáky to bylo překvapení, když se dozvěděli, že Ruda studuje na faráře. Náhle v jejich očích nabyl na vážnosti a důstojnosti. Na druhé straně oceňují, že se k nim i jako student teologické fakulty vždy hlásil: "Ještě vloni o velikonocích chodil po šlahačce, chodil i na naše sleziny v búdách, prostě nezměnil se. Pro nás zůstane vždy Ruda", svěřuje se další ze spolužaček Jana Kovářová. Na svém spolužákovi přece jen jistou proměnu zaznamenaly. "Vždy, když už jako vysokoškolák mezi nás přišel, vnesl mezi nás pohodu. Vyzařuje z něj klid. Pěkně mluví a dovede s člověkem rozebrat problém", uvádějí obě spolužačky, které v kroji svého spolužáka doprovázely na jeho první, tzv. primiční mši. Ruda Repka velmi pěkně mluví o svých rodičích, kteří jsou dobří křesťané. S láskou vzpomíná na svoji babičku, která mu nejvíce pomáhala na jeho cestě k víře. "Musím však říci, že mě ani rodiče, ani ona nikdy neříkali, že by chtěli, abych byl knězem. Prvním, kdo s tím přišel do rodiny, jsem byl já, protože jsem sám poznal dar víry", dodává.

Babička mladého kněze, učitelka Anastázie HANDLÍŘOVÁ, se těchto slavných okamžiků nedočkala. S láskou na ni vzpomínají generace Vlčnovjanů jako na dobrou a poctivou ženu. Patřila k těm učitelům, kteří se v dobách, kdy se učitelům zakazovala návštěva kostela a bohoslužeb, raději vzdali svého učitelského povolání a odešli manuálně pracovat, než by vzdali svého přesvědčení. Na svého vnuka by Stázka, jak jí kolegové říkali, byla velmi hrdá. V pátek 8/5 a v sobotu 9/5 1998 žil Vlčnov v mimořádnou událostí, PRIMICIEMI NOVOKNĚZE, VLČNOVSKÉHO RODÁKA Rudolfa REPKY. Šestadvacetiletého absolventa teologické fakulty v Litoměřicích vysvětil na kněze v pátek dopoledne v místním kostele sv. Jakuba Litoměřicích biskup ThDr. Josef KOUKL. Již tento den zazářil kroji věřících, kteří se zúčastnili významného obřadu.

Hlavní událostí pro Vlčnovjany a stovky věřících z okolí však byla sobotní primiční mše novokněze na místním stadiónu. Množství Vlčnovjanů, od předškolních dětí po důchodce, Repkovi spolužáci ze základní školy, dechové hudby, ale také řada spolužáků z vysoké školy, kněží, řádové sestry, pochopitelně rodina a příbuzní a stovky dalších věřících doprovodili mladého kněze z rodičovského domu do kostela a odtud na stadión, kde byla v 10 hodin zahájena primiční mše. Zúčastnilo se jí na 5tisíc věřících, z toho zhruba desetina byla ve svátečních vlčnovských krojích. Jen družic ve velkých věncích šlo v průvodu více než padesát.

V sobotu 9. 5. 1998 v poledne po skončení primiční mše se uskutečnil v sále Klubu sportu kultury oběd pro více než 400 hostů. Podávala se "lokšová" polévka a řízky s bramborovým salátem. Pro tuto příležitost bylo napečeno 18tisíc vlčnovských vdolečků a cukráři dodali čtyři AVIE zákusků. Vlčnovští farníci věnovali mladému knězi jako primiční dar osobní automobil ŠKODA-FELICIA. "Je to pro Vlčnov a jeho věřící významná událost, protože jde o první primicie ve Vlčnově po 50 letech" řekl starosta obce ing. Šimon Knotek. Rudolf REPKA je celkem desátým knězem, který pochází z Vlčnova, ale první v této polovině století.

Někteří lidé kněze litují, že si zvolil za působiště severní Čechy. "Nebude to tam mít lehké, ale zvolil si sám, protože je tam málo kněží. "Je velice oddaný víře", řekla s povzdechem Vlčnovjanka při pohledu na novokněze kráčejícího s klidným úsměvem ve tváři a sepjatýma rukama uprostřed krojované vlčnovské drobotiny. /Viz fotoalbum II./

 

KNĚZÍ - vlčnovští rodáci:
 

Pater Antonín KRÁLÍČEK

č. 111

zemřel 4. 9. 1908
v 38. roku věku svého

Pater Josef MOŠTĚK

č. 737

primice 11. 7. 1926

P. Msgre Dr. Josef MOŠTĚK

 

primice 5. 7. 1937

Pater Jakub ZEMEK Dominikán

 

primice 5. 7. 1937

Pater Jan MACHÁLEK

 

primice 7. 7. 1940

Pater Metoděj ZEMEK

 

primice 7. 7. 1940

Pater Karel KOLEK - Františkán-Bartoloměj

 

primice 6. 7. 1941

Pater Oldřich KLABAČKA

 

primice 6. 7. 1941

Pater František MARÁŠEK - Františkán

 

primice 7. 12. 1947

Pater Rudolf REPKA

 

primice 9. 5. 1998

 


Klub sportu a kultury ve Vlčnově - 1998

Dechová hudba Vlčnovjanka pod vedením Pavla Nevařila v roce 1998 měla těchto 65 akcí: Leden: Zborovice, Kunovice, Senice na Hané, Zubří. Únor: Častkov, Francova Lhota, Brněnec, Střílky. Březen: Břeclav, Karolínka, Trávník. Duben: Brankovice. Květen: Otrokovice, Rajhrad, Brněnec, Vlčnovské slavnosti. Červen: Sudoměřice, Čáslav, Praha, Zlín, Rožnov, Nitra, Velké Opatovice. Červenec: Vsetín, Kroměříž, Lubná, Ratíškovice, Mor. Písek, Ivančice. Srpen: Velké Losiny, Těšnovice, Bystřice, Jalubí. Září: Vsetín, Brankovice, Všemina, K. Vary, Jirkov, Nitra, Radotín, Opava 2x. Říjen: Rožnov, Huslenky. XI.: Mařatice, Otrokovice. XII. Záhorovice, Humpolec. Luhačovice 12x! V červnu zájezd do Německa - Sulzbach.

 

Klub sportu a kultury - 1998

Funkci ředitele KSK již řadu let ke spokojenosti a s přehledem vykonává ing. Antonín Pavelčík a již tradiční vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů si bez jeho iniciativy nedovedeme ani představit. Je pravda, že tak náročnou práce by nezvládl sám a proto již od 17. 10. 1991 je založena tak zvaná "Společnost Jízdy Králů, která si vytýčila cíl udržení a nepřetržitě pokračování tohoto lidového zvyku, neboť je to jen Vlčnov v ČR, který Jízdu Králů každoročně pořádá.

Dnes má tato společnost 102 členů starších 15 let a členem se automaticky stává mladý král Jízdy Králů. Za podpory Obecního úřadu vydala společnost od autora PhDr. Josefa Beneše drobnou publikaci s názvem Nad Vlčnovem, nad dědinů.

V roce 1998 výbor KSK i mnoho občanů Vlčnova se rozloučilo se svědomitým pracovníkem a kameramanem panem Josefem Vozárem č. 818, který dne 14. 4. 1998 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve věku 73 let. Tragédie byla znásobena před půl rokem, kdy tragicky zahynula jeho manželka Marie, která na kole vjela pod auto u samoobsluhy potravin. Pan Josef Vozár od konce II. světové války nafilmoval snad všechny důležité události v obci za uplynulých 50 let, zejména pak každoroční vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů. Ochotně při různých příležitostech tyto filmy občanům promítal. Všechny filmy jsou v KSK zachovány a nutno podle finančních možností tyto filmy přehrát na videokazety. Z hlavní činnosti KSK - 1998.

Ke každoroční činnosti KSK patří již tradiční pořádání předvánočních a jarních trhů v hale, přísálí i okolí Klubu. K velmi zdařilým akcím patří Silvestr a krojový ples KSK, na kterém se představuje nový král. Letos je to 12letý Zbyněk Nechala - žák VI. třídy ZŠ. Vládu mu předá král 1997 David VOZÁR. Velmi zdařilá akce v KSK se uskutečnila 29. 3. 1998, kdy si Vlčnovjané s FLERETEM pobrukovali po valašsky. Vizovická kapela FLERET s kapelníkem Zdeňkem Hrachovým a nestárnoucí populární zpěvačka Jarmila ŠULÁKOVÁ (69 let) přitáhla přes 500 spokojených účastníků. Jarmila Šuláková říká: "Jsem ve Vlčnově již potřetí a vždy se k vám ráda vrátím - úžasné publikum". Dne 12. 12. opět Fleret s J. Šulákovou ve Vlčnově.

 

189. JÍZDA KRÁLŮ se pojede 31. 5. 1998

Vlčnovské slavnosti 1998 začnou již v pátek 29. 5. na stadiónu TJ s taneční zábavou - skupinou REFLEXY a Cimbalisté Uherskobrodska. V sobotu 30. 5. ve 14.30 hodin KONCERT u KSK hrají Vlčnovjané. V 15.30 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY v KSK - obrazy Růženy Krčmářové - přísálí Klubu. Výstava byla hodně navštívena a lidé odcházeli spokojeni.

Program VITAJTE VE VLČNOVĚ 30. 5. 1998. Autor Václav Pančocha, scénář Jana Neničková, uvádí Stanislav STLOUKAL.

V hale KSK od 16.00 hodin vystoupí naše soubory:

SOUBOR ČEREŠNIČKY již řadu lete vede p. Helena Plachá a tito nejmenší vždy mají velký úspěch.

SOUBOR VLČNOVJÁNEK vede úspěšně p. Pavla Kučerová a Jana Štěrbová. Tento soubor patří k nejstarším na okrese.

CIMBÁLOVÁ MUZIKA "KANČŮCH" pod vedením manželů Františka a Jitky Kučerových doprovázel soubor Vlčnovjánek.

VLČNOVJANKA - pod vedením Pavla Nevařila a cimbál s Burčáky účinkovali v programu VEČER PRO KRÁLE, kde ve 20.00 proběhlo předání vlády králů mezi Davidem Vozárem a Zbyňkem Nechalou a představení královské družiny roč. 1980 v tomto složení:

 

 

KRÁL:

Zbyněk NECHALA

č. 1211

Družina:

Jiří MIKULEC

č. 1149

Pobočníci:

Petr MATUŠÍK

č. 683

 

Roman PEŠL

č. 1124

 

David ZOLMAN

č. 91

 

Ondřej PIJÁČEK

č. 1173

Družina:

Pavol BRANDÝS

č. 98

 

Martin SOLAŘ

č. 328

 

Štěpán KONÍČEK

č. 1128

 

Jaroslav ŠIPL

č. 871

 

František KONÍČEK

č. 366

 

Richard TRUXA

č. 983

 

Pavel KUČERA

č. 306

 

Zdeněk TYKAL

č. 81

 

Martin KUČERA

č. 1048

 

Petr ZEMEK

č. 1067

 

Marek MAJÍČEK

č. 610

 

Jan ZEMEK

č. 720

 

Vítězslav MOTYKA

č. 1148

  

 

 

 

Kuriozitou je, že s legrúty ročníku 1980 nejezdil Václav PANČOCHA, který v roce 1991 byl králem družiny. To historie nepamatuje.

 

Program v
neděli 31. 5.

8.00

JARMARK lidových výrobků - celý den !

 

7.30

Sraz legrútů u rodičů krále Zbyňka Nechaly pod Bočky č. 1211

 

8.00

Slavnostní mše svatá na počest královské družiny - legrútů 1980

 

8.45

Krále a jeho družinu z kostela hudba Vlčnovjané vede na Obecní úřad a v 9.00 je vítá starosta ing. Šimon Knotek. Dopoledne účinkují soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek, Skoronice, soubor KALINA z Humenného, dechová hudba BÜRGERKAPELLE KLAUSEN z Itálie, soubor Kunovjan, Radošov, Ostrožan, Kopaničár, mladá dechovka Frajárenka a koncert Vlčnovjanky a Stříbrňanky. 11.30 hodin - příjezd jezdců v omašlených koních před dům krále Zb. Nechaly.

 

11.35-13.30

Objížďka jezdců po vesnici a vyvolávání žertovních vyvolávaček

 

13.30-14.15

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KROJOVANÝCH SOUBORŮ A HUDEB, předlegrútů r. 1981 a Jízdy Králů od Sokolovny na stadión TJ.

 

14.15

vystoupení souborů Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Kunovjan, Ostrožan, Radošov, Kopaničár.

 

16.00

Muzikantská rozlúčka v KSK - hraje Stříbrňanka.

 

 

 

POČASÍ: I když v neděli v 15.00 přišla přeháňka, neodradila účinkující ani několik tisíc diváků od pěkného programu.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1998

Rozvojem tělesné výchovy a sportu po ZŠ se zabývá ve Vlčnově několik organizací. Mimo tělovýchovnou jednotu (fotbal, volejbal, šachy) je to i Klub sportu a kultury (nohejbal), Sokol (stolní tenis) a v prosinci 1998 byl založen i Orel, který u nás aktivně pracoval mezi dvěma světovými válkami. Po roce 1948 byl rozpuštěn. Vlčnov se přiradí k 18 jednotkám ze tří okresů, které sdružuje župa Velehradská se sídlem v Uh. Hradišti. Orel má zatím 15 členů a jejich činnost ještě nelze hodnotit.

VLČNOV MÁ II. LIGU: Před 8 lety pan Karel Prchlík založil ve Vlčnově nohejbal a v roce 1998 se dostali až do II. ligy. Již v roce 1997 v oblastním přeboru za sebou nechali mužstva Otrokovic, Břeclavi, Holešova, Bzence, Němčic na Hané i Kroměříže.

Boj o II. ligu: Dne 7. září ve Žďáru nad Sázavou porazili Kohoutovice 5:3, Šumperk B 5:2 a pak i domácí Žďár 5:2. Dne 27. 9. 1998 v Kroměříži porazili DP PRAHU 5:2, Šumperk 5:0, a i když prohráli s Pardubicemi postoupil Vlčnov do II. ligy.

Vlčnov díky sponzorům hlavně ČM-VOS Kunovice, I.B.A. Uh. Hradiště a Real Systém Zlín má krásnou palubovku za dvorem školy i lékárny, kde uspořádali v dosavadní historii nejkvalitnější "Memoriál Karla Prchlíka" za účasti 15 družstev: Modřice u Brna, Hlohovec u N. Mesta/n.V., Přerov, Vsetín Útěchov, Bystřice p. Host., Holešovice a Holubic. Za Vlčnov nastoupili tito hráči pod vedením Rudolfa Hruboše a trenéra Frant. Pavelčíka: Petr Moštěk, Roman Hruboš, David Kožuský, Frant. Pavelčík, Josef Kužela a Josef Buráň. Turnaj vyhrály Modřice před Hlohovcem. Vlčnov tleskal skvělému nohejbalu. Naši bojovali statečně. Po skončení turnaje uctili památku Karla Prchlíka položením věnce na jeho hrob.

Ostatní sportovní oddíly výsledky nemají oslnivé, proto jen stručně:

Oddíl šachu vede pan Jan JAVOR. Mají dvě družstva: Družstvo A hraje v oblastním přeboru a 16/12 1998 je taková tabulka: 1. BORŠICE A (20,5 b.); 2. HODONÍN (19,5); 3. ZLÍN B (18,5); 4. St. MĚSTO C (18); 5. VLČNOV A (17); 6. BZENEC B (16,5); UH. OSTROH A (16); 8. UH. HRADIŠTĚ B (15); 9. ZLÍN C (13); 10. UH. BROD (13); 11. NAPAJEDLA (11,5); 12. BOJKOVICE (10). Družstvo B hraje v okresním přeboru a po 7 kolech je toto pořadí: 1. Osvětimany (13); 2. St. Město C (12); Uh. Brod B (10) = toto je jiná skupina ! 1. UH. OSTROH B (21); 2. St. Město D (18); 3. Boršice B (13); VLČNOV B (13); Kunovice (12); 6. St. Město E (10); 7. Polešovice A (10); Mařatice (4); Dol. Němčí (4); Velehrad (4), O. N. Ves (2); Nivnice (1).

ODDÍL STOLNÍHO TENISU v Sokolovně vede p. Dušan Vráblík a p. Václav Knotek a obě družstva jsou v okresním přeboru: Pořadí: 1. Hluk C (40); 2. Dol. Němčí B (39); 3. Nivnice (37); 4. VLČNOV A (36); 5. Dol. Němčí C (27); 6. Újezdec (26); 7. Uh. Brod (25); 8. Kunovice C (25); O. N. Ves A (25); 10. Bojkovice A (23); 11. Traplice (17); 12. VLČNOV B (15).

ODDÍL KOPANÉ v OKRESNÍM PŘEBORU NÁM VELKOU SLÁVU NEDĚLÁ: I. MUŽSTVO: 1. UH. HRADIŠTĚ B (27); 2. BUCHLOVICE (26); 3. NIVNICE (22); 4. BŘEZOLUPY (20); 5. HORNÍ NĚMČÍ (19); OŘECHOV (17); 8. VLČNOV (17); 9. TRAPLICE (16); 10. HLUK B (15); 11. DOL. NĚMČÍ; 12. KUDLOVICE (13); 13. ŠUMICE (13); PITÍN (4); DOROST vede dobře Fr. Josefík a jsou na 5. místě se 14 body. ŽÁKY dobře vede KUSÁK a HEINDRICH a jsou na 6. místě s 21 body.

 

MLEJNEK a ZEMEK ve výběru nejlepších kapitalistů v ČR v roce 1998

Tuto zprávu přináší časopis TÝDEN č. 41 ze dne 5. 10. 1998. Mezi nejúspěšnějších 50 kapitalistů patří dva mužové z našeho regionu. Je to 40letý Jiří Mlejnek - gen. ředitelem společnosti STIVAL výroba s. r. o. Šumice. Vyrábí obuv, mají 44 prodejen a roční tržbu očekávají 2 miliardy Kč.

ZEMEK Zdeněk (47 let) rodák z Vlčnova (syn Fr. Zemka - býv. řed. komunálu) je jako fyzická osoba majoritním akcionářem Železáren Veselí nad Mor. (nad 50%). Začínal r. 1990 jako zakladatel družstva Morava-Zlín se sídlem v Kunovicích. Úspěšně se zúčastnil II. kola privatizace a dnes ovládá uskupení 55 firem s 18 tisíci zaměstnanci a jeho podniky budou začleněny do holdingu Z-Group.

Firma HOKO majitel ing. HRUBOŠ Vladislav (Vlčnov 1180) a ing. VRÁGA Petr (Havřice) budova Nivnická 412. Starou budovu (bývalý dvůr) zakoupil CIFR Radomír, který opravil spodní část, izolace zdiva, betonovou podlahu a zabudoval okna do dílny. V takovém stavu odkoupila firma HOKO budovu, kterou dobudovala a uvedla r. 1996 do provozu. V přízemí je velká dílna, kde provádí montáže křesel do kin, divadel, stadiónů pro náš i zahraniční trh (Německo, Rakousko, Polsko, Rusko, Maďarsko). Jsou zde 4 pracovníci a 2 majitelé s ročním obratem cca 20 mil. Kč. 1 křeslo stojí 3-5 tis. Kč. V letošním roce zahájili budování expediční haly ve dvoře.

HANIBAL - vedoucí pan Miroslav BULEJKO - v budově bývalé orlovny - později KINA, která byla neúspěšně přebudována na tzv. KINOKAVÁRNU. Od roku 1996 sloužila jako prodejna nábytku a v roce 1998 přebudována na restauraci, kde se každodenně vyvařují obědy i večeře a 2x týdně jsou zde pořádány diskotéky. Zatím je jejich úroveň dobrá a návštěvy uspokojující. Někteří lidé akce kritizují a dokonce na Silvestra vyhrožovali telefonicky bombou a lidé museli na určitou dobu (prohlídka budovy) odejít.

 

VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO VLČNOV - 1998

Představenstvo VOD Vlčnov dne 28. 8. 1998 a dne 25. 9. 1998 řešilo stěžejní otázku stability družstva s ohledem na zatím platný zákon o restitucích. Schválilo text dopisu, který byl odeslán 165 oprávněným osobám splňujících podmínky členství ve VOD Vlčnov. Tak bylo přijato 45 nových členů, čímž se základní jmění zvýšil o 3.150.000,- Kč a k vydání byl vyčleněn majetek za 40 mil. Kč. Řešení však bylo odloženo do vyřešení majetkových vztahů ve družstvech vydáním legislativních předpisů řešících vydání majetku oprávněným osobám po 7 letech to je v závěru roku 1999.

Předseda VOD Vlčnov ing. Jan Chvilíček hodnotí rok 1998 takto: "V důsledku záporné výnosnosti českého zemědělství, které je zapříčiněno nízkými cenami zem. produktů neodrážející vzrůstající ceny vstupů do zemědělství se prohlubuje vnitřní zadluženost zemědělství, dochází k zúžené reprodukci a zastarávání zem. techniky. Proti minulému roku poklesly tržby za prodej jatečných prasat o 20%, u obilovin o 13% a jenom na mléku máme tržby nižší o 2 mil. Kč. 1 l mléka místo 8,30 Kč platí jen 7,20 Kč. V návaznosti na snižující se podíl zemědělství na hrubém domácím produktu došlo také k výraznému snížení podílu zaměstnanosti v zemědělství a to z 9,9% v roce 1989 na (201.000) 4% v roce 1998. To představuje snížení z 530.000 pracovníků v r. 1989 na 201.000 v roce 1998 za tento pokles dále pokračuje. Také v našem VOD došlo k dalšímu snížení pracovníků ze stavu 113 v r. 1997 na 104 v roce 1998. Tím se také zvýšila produktivita práce z 259.000,- Kč na 277.000 Kč to je o 7,2%. Tuto skutečnost umožnila dobrá investice do dojírny a ustájení krav a také ke zvýšení dojivosti až na současných 24 l na krávu a den to je 8500 l za rok/1ks. K dalším investicím patří výkonný diskový podmítač za 1.191.000,- Kč za pásový traktor Caterpilar, adaptace a vybavení prodejny DROGERIE za 209.000,- Kč; chladírenský vůz na přepravu masa za 82.000,- Kč, osobní vůz Felicie 257.000,- a jiné za 400.000,-. Celková aktiva tj. majetek VOD Vlčnov k 31. 12. 1998 je 141.697.000,- Kč Dlouhodobé pohledávky představují hodnotu 12 mil. Kč z toho Drumas téměř 10 mil. Kč.

 

 

Rozdělení zisku v roce 1998:

Zisk za rok

689.000,- Kč

 

Příděl nedělitelnému fondu

69.000,- Kč

 

Podíly členům

242.000,- Kč

 

Použití na úhradu ztráty roku 1997

378.000,- Kč

 

 

Výsledky rostlinné výroby za rok 1998 hodnotí vedoucí Josef Šobáň takto: Období roku od ledna do září bylo sice srážkově v normálu, ale tyto srážky byly velmi nerovnoměrně rozděleny, protože v září a říjnu napršelo 250 mm a téměř po celou tuto dobu nebylo možno vjet do pole a tak úroda zůstala na poli až do prosince. Jednalo se hlavně o kukuřici a cukrovky, kterou jsme velmi obtížně a s velkými náklady sklízeli až v době 7. 12. do 17. 12., tedy v době, kdy napadl sníh a půda zamrzla. Vyorávač se těžko dostával do země, sklízeli jsme 24 hodiny denně a i tak zůstalo 50% cukrovky v zemi. V ČR zůstalo nesklizených 6 tisíc ha cukrovky. Cukrovku jsme vozili až do cukrovaru Hrušovany, který nám nakonec zaplatil místo 85,- Kč jen 75,- Kč/1 q. Oseli jsme jen 70% ozimých obilovin. 

 

Hektarové výnosy VOD Vlčnov - 1998

pšenice ozimá

5,4 t

řepka ozimá

3,3 t

ječmen ozimý

4,95 t

slunečnice

2,5 t

ječmen jarní

4,51 t

cukrovka

32,8 t

kukuřice na zrno

6,9 t

hrozny

5,23 t

 

 

Situace v RV se stále zhoršuje, protože o produkci rostlinné výroby není zájem a ceny jsou nižší než výrobní náklady.

VÝSLEDKY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY VOD Vlčnov hodnotí ve. Fr. Moštěk takto: Na úseku chovu skotu se podařilo investicí do výstavby nové dojírny a rekonstrukce stáje využít genetického potenciálu stávajícího stáda dojnic a zvýšit produkci mléka z 6108 l v r. 1997 na 7512 l a nakonec na dojivost 24 l denně, což je přepočteno až 8700 l na každou dojnici za rok. Zlepšily se i kvalitativní ukazatele všech složek mléka při 98% tržnosti, což velmi příznivě ovlivnilo ekonomiku výroby mléka v našem chovu a docílit 6 mil. korun zisku. Na úseku chovu prasat se dařilo jen v letních měsících, kdy nákupní cena prasat kulminovala až na výši 39,- Kč/1 kg. V jarním a podzimním období a v závěru roku se nákupní cena propadla pod hranici nákladů - tj. 30,- Kč/1 kg a výrazně snížila ekonomiku chovu. Zisk na úseku chovu prasat byl jen 0,5 mil. Kč. a mohl být dvojnásobný. Každá prasnice odchovala o 18,5 selete za rok a v žíru prasat bylo dosaženo 0,75 kg přírůstku na kus a den při spotřebě 2,95 kg směsi na 1 kg přírůstku na kus a den. Na 1 pracovníka v ŽV bylo docíleno 186.000,- Kč zisku.

 

 

VÝSLEDKY ŽV VOD VLČNOV:

UKAZATEL:

1997:

1998:

průměrná denní dojivost

15,8 l

20,58 l

průměrná roční dojivost

5880 l

7512 l

produkce hovězího masa

184,1 t

150,7 t

produkce vepřového masa

349,4 t

322,5 t

kuřice

10.000 ks

9.900 ks

počet odchovaných selat

3.807 ks

3.384 ks

tržby v prodejně masa

11.956.000,- Kč

11.555.000,- Kč

tržby v prodejně potravin

11.110.000,- Kč

10.598.000,- Kč

tržby v prodejně drogerie

---

380.000,- Kč

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE VLČNOVA dne 13.- 14. listopadu 1998

 

č.

Křesťanská a demokratická unie
Československá strana lidová

HLASŮ

1

ing. Šimon Knotek

49 r.

zem. ing.

KDU-ČSL

739

2

Frant. Dacík

41 r.

podnikatel

KDU-ČSL

755

3

Frant. Moštěk

54 r.

montér

KDU-ČSL

424

4

Jan Javor

44 r.

podnikatel

KDU-ČSL

625

5

Marie Knotková

45 r.

účetní

KDU-ČSL

536

6

Antonín Pešl

43 r.

živnost.

KDU-ČSL

492

7

MUDr. Zd. Nevařilová

39 r.

veter.

bezp.

524

8

Mir. Jakoubek

43 r.

truhlář

bezp.

495

9

Petr Zemánek

44 r.

truhlář

KDU-ČSL

522

10

Marie Kostková

41 r.

adm. prac.

KDU-ČSL

422

11

ing. Mir. Moštěk

35 r.

projektant

KDU-ČSL

426

12

Věra Křivdová

43 r.

účetní

KDU-ČSL

440

13

Frant. Šišák

40 r.

podnikatel

bezp.

457

14

Pavel Bravenec

40 r.

truhlář

KDU-ČSL

429

15

Pavel Štefanik

42 r.

řidič

KDU-ČSL

398

 

 

 

 

č.

Občanská demokratická strana

HLASŮ

1

Jan Pijáček

40 r

zást. starosty

ODS

989

2

Marta Mošťková

39 r.

zdr. sestra

bezp

799

3

Jitka Kučerová

42 r.

zást. řed.

ODS

566

4

Dušan Vráblík

43 r.

řed. real. k.

bezp.

505

5

Antonín Plesl

53 r.

mistr

bezp.

543

6

Helena Plachá

51 r.

uč. MŠ

bezp.

478

7

Vít Kašpařík

30 r.

hasič

bezp.

540

8

Roman Hruboš

32 r.

řed. obch.

bezp

380

9

Marie Kolajová

34 r.

knihovnice

bezp.

313

10

Jiří Matušík

41 r.

podnikatel

bezp.

486

11

Zd. Brandýsová

44 r.

živnost

ODS

334

12

Vlad. Kovář

41 r.

podnikatel

bezp.

333

13

Ant. Pavluš

39 r.

zást. řed.

bezp

336

14

Jiří Ulčík

32 r.

řidič

bezp.

292

15

Libor Kavka

37 r.

podnikatel

bezp.

484

 

 

 

 

č.

Česká strana sociálně demokratická

HLASŮ

1

Mgr. M. Kvasnička

39 r.

řed. školy D. Němčí

bezp.

556

2

Marcel Solík

42 r.

podnikatel

bezp.

428

3

ing. Josef Vozár

40 r.

asistent GŘ

bezpartijní

372

4

Věra Pěchová

 

zdr. sestra

bezpartijní

487

5

Lad. Horák

41 r.

živnostník

bezpartijní

355

6

Jan Černík

53 r.

podnikatel

bezpartijní

199

7

Markéta Pišková

39 r.

uč. MŠ

bezpartijní

279

8

Marta Kondrová

50 r.

adm. prac.

bezpartijní

351

9

Frant. Zemek

41 r.

manažer

bezpartijní

148

10

Ant. Křapa

49 r.

elektrikář

bezpartijní

201

11

Josef Ondrůšek

49 r.

technik

bezpartijní

143

12

Karel Chvilíček

60 r.

el. montér

bezpartijní

297

13

Mgr. Alena Zemková

42 r.

uč. ZŠ

bezpartijní

226

14

Eva Juřičková

40 r.

adm. prac.

bezpartijní

106

15

Dušan Mizerák

45 r.

řidič

bezpartijní

175

 

 

 

 

č.

Komunistická strana Čech a Moravy

HLASŮ

1

Jan Kolek

47 r.

podnikatel

KSČM

309

2

Anna Bařinová

54 r.

úřednice

KSČM

148

3

Josef Šimek

44 r.

opravář

KSČM

194

4

Jaroslav Mikulec

50 r.

ošetř. vepřů

bezp.

179

5

Miroslav Pravda

41 r.

zámečník

bezp.

124

6

Josef Bařina

41 r.

dělník

KSČM

119

7

Josef Podškubka

47 r.

dělník

KSČM

131

8

Antonín Eliáš

57 r.

el. mech.

KSČM

273

9

Jana Mikulcová

60 r.

důchodce

KSČM

104

10

Alena Koníčková

46 r.

dělnice

KSČM

117

11

Marie Prchlíková

56 r.

důchodce

KSČM

106

12

Frant. Kovář

51 r.

zámečník

KSČM

103

13

Jar. Koníček

56 r.

podnikatel

KSČM

136

14

Jar. Podškubková

48 r.

dělnice

KSČM

124

15

Jos. Borýsek

64 r.

důchodce

KSČM

138

 

 

 

Zastupitelstvo Obecního úřadu Vlčnov - 1998

 

stanovený počet členů voleného zastupitelstva ve Vlčnově:

15

 

Přehled počtu získaných mandátů dle volebních stran:

Křesť. dem. unie - Čs. strana lidová

5

 

 

Česká strana soc. demokratická

3

 

 

Občanská demokratická strana

5

 

 

Komunistická strana Čech a Moravy

2

 

 

 

SEZNAM ZVOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

 

p. č. 

Jméno a příjmení

narození

zaměstnání

bydliště

za pol. stranu

1

ing. Šimon KNOTEK

9. 1. 1949

zem. ing.

Vlčnov 134

KDU-ČSL

2

František DACÍK

28. 10. 1957

podnikatel

Vlčnov 89

KDU-ČSL

3

František MOŠTĚK

25. 10. 1944

montér

Vlčnov 345

KDU-ČSL

4

Jan JAVOR

16. 9. 1954

podnikatel

Vlčnov 1108

KDU-ČSL

5

Marie KNOTKOVÁ

1. 12. 1952

účetní

Vlčnov 1089

KDU-ČSL

6

Mgr. Milan KVASNIČKA

2. 1. 1959

ředitel školy

Vlčnov 1100

Čs. strana soc. dem.

7

Marcel SOLÍK

10. 7. 1956

podnikatel

Vlčnov 1127

Čs. strana soc. dem.

8

Věra PĚCHOVÁ

28. 4. 1963

zdrav. sestra

Vlčnov 19

Čs. strana soc. dem.

9

Jan PIJÁČEK

11. 7. 1958

zást. starosty

Vlčnov 1173

Občanská dem. str.

10

Jitka KUČEROVÁ

6. 3. 1956

zást. řed. školy

Vlčnov 1048

Občanská dem. str.

11

Marta MOŠŤKOVÁ

21. 5. 1959

zdrav. sestra

Vlčnov 1084

Občanská dem. str.

12

Dušan VRÁBLÍK

29. 4. 1955

řed. real. kanc.

Vlčnov 674

Občanská dem. str.

13

Antonín PLESL

12. 4. 1945

mistr výroby

Vlčnov 250

Občanská dem. str.

14

Jan KOLEK

22. 4. 1951

podnikatel

Vlčnov 1168

KSČM

15

Antonín ELIÁŠ

26. 8. 1941

el. montér

Vlčnov 297

KSČM

 

 

 

VOLEBNÍ KOMISE PRO PROVEDENÍ VOLEB ORGÁNŮ OBCE:

 

Jan KOLEK

Vlčnov č. 1168

Marie KNOTKOVÁ

Vlčnov č. 1089

Jitka KKUČEROVÁ

Vlčnov č. 1048

Antonín VOZÁR

Vlčnov č. 76

 

 

 

PRŮBĚH A VÝSLEDKY VOLEB.

 

I.

Volba starosty a zástupce starosty

II.

Volba členů obecní rady

III.

Volba členů okresního shromáždění

 

 

od I. VOLBA STAROSTY OBCE:


KDU-ČSL se návrhu vzdala, ODS navrhla pana Jana PIJÁČKA - člena ODS. Odevzdáno 15 hlasovacích lístků. Tajným hlasováním získal 14 platných hlasů. ZVOLEN STAROSTOU OBCE.

VOLBA ZÁSTUPCE STAROSTY OBCE: KDU-ČSL navrhla pana Františka MOŠŤKA. KSČM navrhla pana Jana KOLKA. Odevzdáno 15 hlasovacích lístků. Tajným hlasováním získal Jan Kolek 2 hlasy, ing. Šimon Knotek 1 hlas a pan František MOŠTĚK získal 11 platných hlasů. ZVOLEN ZÁSTUPCEM STAROSTY OBCE.

 

od II. VOLBA ČLENŮ OBECNÍ RADY:


ODS navrhla: p. Martu MOŠŤKOVOU, p. Milana KVASNIČKU, p. Frant. DACÍKA;

KDU-ČSL navrhla: p. Martu MOŠŤKOVOU, p. Františka DACÍKA;

ČSSD navrhla: p. Martu MOŠŤKOVOU, p. Fr. DACÍKA, p. M. KVASNIČKU;

KSČM navrhla: p. Frant. DACÍKA, p. J. KOLKA, p. M. KVASNIČKU;


p. František DACÍK - člen KDU-ČSL získal 14 hlasů. ZVOLEN ČLENEM RADY
p. Marta MOŠŤKOVÁ - bezpartijní získala 14 hlasů. ZVOLENA ČLENEM RADY

 

p. Marie KNOTKOVÁ (6 hlasů); p. Milan KVASNIČKA (6 hlasů) p. Jan KOLEK (2 hlasy); p. Jan JAVOR (1 hlas) = NEZVOLENI !

V dohadovacím řízení za účasti: KDU-ČSL p. Fr. Mošťka, ODS - Dušana Vráblíka, ČSSD - Marcela Solíka, KSČM - Antonína Eliáše jako třetího člena obecní rady navrhly:


KDU-ČSL - pí. Marii Knotkovou

ODS - p. M. Kvasničku

ČSSD - p. M. Kvasničku

KSČM - p. M. Kvasničku

 

Bylo vydáno 15 hlasovacích lístků. Oba navržení získali jen po 7 hlasech a nebyli zvoleni, protože kandidát musí získat nadpoloviční většinu - nejméně 8 hlasů. Volba třetího člena obecní rady opět po dohadovacím řízení se opakovala. Z 15 hlasovacích lístků bylo odevzdáno pro:

 

pí. Marii Knotkovou 6 hlasů

p. Milana Kvasničku 7 hlasů.


Opět nebyly zvolení a následovalo 3. dohadovací řízení! Zástupci politických stran navrhují nové kandidáty do obecní rady. Paní Marie Knotová se vzdává kandidatury a také Milan Kvasnička se vzdává kandidatury ve prospěch p. Marcela SOLÍKA.

Následovala tajná volba 3. člena obecní rady: Bylo rozdáno opět 15 hlasovacích lístků a p. Marcel SOLÍK - bezpartijní byl 13 hlasy zvolen členem obecní rady.

 

III. VOLBA ČLENŮ OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:


Politické strany navrhly a obecní zastupitelstvo jednohlasně zvolilo do okresního shromáždění pana Jana PIJÁČKA a pana Františka MOŠŤKA.

 

OBECNÍ RADA je zvolena v tomto složení:

 

STAROSTA:

Jan PIJÁČEK

nar. 11. 7. 1958

Vlčnov 1173

Zástupce starosty:

František MOŠTĚK

nar. 25. 10. 1944

Vlčnov 345

Člen obecní rady:

Marta MOŠŤKOVÁ

nar. 21. 5. 1959

Vlčnov 1084

Člen obecní rady:

František DACÍK

nar. 28. 10. 1957

Vlčnov 89

Člen obecní rady:

Marcel SOLÍK

nar. 10. 7. 1956

Vlčnov 1127

 

Přejeme jim zdraví a úspěšnou činnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí.

Zaměstnanci Obecního úřadu:

 

Jan PIJÁČEK

Vlčnov 1173

starosta

František MOŠTEK

Vlčnov 345

zástupce starosty

Antonín VOZÁR

Vlčnov 76

 

CHVILÍČKOVÁ Lenka

Vlčnov 1205

matrikářka

PEŠLOVÁ Anna

Vlčnov 1124

účetní

CAHLOVÁ Libuše

Vlčnov 712

účetní

 

 

Základní škola ve Vlčnově 1998

Paní ředitelka Jana Geržová pro šk. rok 1998/99 určila toto třídnictví:

 

I. A

p. Mlýnková Petra

VI. A

p. Zemková Alena

I. B

p. Štěrbová Jana

VI. B

p. Křiváková Jana

II. A

p. Sváčková Marie

VII. A

p. Procházka Jaroslav

II. B

p. Trechová Marie

VII. B

p. Ančincová Yveta

III. A

p. Kadlčíková Blanka

VIII. A

p. Jurčička Ivan

III. B

p. Jabůrková Jaroslava

VIII. B

p. Hrabalová Marta

IV. A

p. Hasíková Marie

IX. A

p. Koníčková Danuše

IV. B

p. Kašpaříková Milada

IX. B

p. Kundratová Soňa

V. A

p. Mikulcová Marie

 

 

V. B

p. Uhrová Vladislava

 

 

 
 
 

Bez třídnictví: p. Holubová Olina, p. Vincencová Jarmila, p. Stašek Zd., vých. poradce p. Ant. Válek

Družina: p. Mošťková Anna, p. Mouralová Jana. K 1. 9. 1998 odešla do důchodu p. Křapová Marie.

Školní jídelna pod vedením p. Cifrové Marie a hlavní kuchařky má 5 pom. kuchařek a 1 pro MŠ. K 1. 9. 1998 bylo zapsaných strávníků 472 z toho: 118 MŠ; 119 ZŠ I. st., 188 ZŠ II. st., CIZÍCH 7; dospělých pracovníků škol 40. Byl pořízen nový chladící box, mrazící truhla, pojízdný stojan. Nový šk. rok 1998/99 byl zahájen 1. 9. 1998 v KSK za účasti rodičů I. roč. a zástupce OÚ, kde p. ředitelka Jana Geržová vytýčila hlavní úkoly školy. Zdůraznila i protidrogovou prevenci. Pozornost je věnováno péči o integrované žáky - jsou vyučováni p. Uhrovou Lad. v dyslektické poradně - 37 žáků.

Prospěch žáků 1997/98: na I. stupni - prospělo 224 žáků, neprospěli 2 žáci na II. stupni - vyznamenání 75 žáků, prospělo 105 žáků = Celkem 406 žáků.

V rámci přijímacího řízení byl do 8letého gymnázia přijat 1 žák, do 6letého 1 žák, 4l. 6 žáků, do SŠ 18 žáků a do učebních oborů 14 žáků.

Soutěže: Mladý zdravotník, matematický klokánek, recitační, výtvarné, Pythagoriády, pěvecké, Den Země, Kolumbiády, Biol. olympiády, informatiky, Christmas in Britain aj. Hlídka mladých zdravotníků a krajském kole v Třebíči získala II. cenu.

Kroužky: Turisticko-ekologický, dramatický, folklórní, hudební, paličkování, knihovnický, logopedický, vaření, přírodovědný, sportovní aj. Žáci 3. a 4. roč. = plavání v Dol. Němčí a U.H. Byla založena školní galerie žákovských prací na chodbě = výtvarné práce žáků.

Velkým přínosem je i vydávání "ČASOPISU PRO RODIČE", kde jsou důležité informace ZŠ.

V rámci akce "NIKOLKA" nasbírání 10.000,- Kč (N. Drgová z Bojkovic = operace v Německu!).

Budovatelská činnost: Oprava střechy na kuchyňském pavilónu, nátěry dveří, obklady stěn, chodby zdobeny umělými květinami a v rámci pitného režimu, byly instalovány dva nápojové automaty na chodbách školy. Na celé škola byl vyznačen informační systém a zakoupeny nové počítače. Škola spolupracuje s rodiči, veřejností, OÚ, SRPŠ, OPPP, dětskou lékařkou a stomatoložkou.

BOMBA VE ŠKOLE = planý poplach: Nemilým překvapením bylo ohlášení telefonem umístění bomby ve škole v měsíci říjnu, kdy museli všichni okamžitě opustit celou školu a bylo zrušeno celodenní vyučování. Škola byla prohlédnuta a byl to jen planý poplach dvou žáků ZŠ, ale k jejich věku nebylo zahájeno trestní řízení.

 

Mateřská škola ve Vlčnově 1998

V MŠ v roce 1998 byl zahájen NOVÝ ROK 5. 1. Byla to pěkná kulturní akce v DK Uh. Brod, kde se všechny děti zúčastnily představení s názvem "Čítanka Jiřího Žáčka". V pořadu účinkovali herci z Prahy. Do pásma říkanek, básniček a písniček byly napojeny i naše děti. Konec února byl ve znamení masopustu. Dne 24. 2. to byl karneval v MŠ, kde děti tančily a zpívaly a hrály si ve svých vyzdobených hernách a pak v maskách obveselily také zaměstnance školy a šk. jídelny. Dne 8. 4. navštívila MŠ divadélko "ZLATÝ KLÍČ". Děti v improvizovaných výstupech bezprostředně reagovaly a užily si hodně legrace. Dne 5. května byla oslava "SVÁTKU MATEK" s pěkným programem a dárečky maminkám. Dne 1. června "Mezinárodní den dětí" byl den plný her a místní hasiči povozili děti v jejich autě. Dne 2. 6. se fotografovaly a 3. 6. opékaly v zahradě špekáčky. V neděli 28. 6. byli ve Zlíně na pohádce "PERNÍKOVÁ CHALOUPKA". V úterý 30. 6. předaly děti učitelkám květiny za celoroční práci a předškoláci dostali knížku "První čtení" a upomínkový list na MŠ. I přes prázdniny bylo v MŠ živo - malování, lepení koberců na stěny v šatnách. MŠ byla uzavřena jen v době od 20. 7 do 31. 7. 1998.

Zahájení šk. roku 1998/99 bylo 1. září a bylo zapsáno 118 dětí, které byly rozděleny do 4 tříd.

Dne 15. září jeli do divadla do Uh. Brodu na pohádku "KAŠPÁREK V PEKLE". Je třeba, aby i naše děti měly více zábavy a kultury. Dne 5. listopadu byly v Uh. Brodě na pěkném programu "DOMEČEK PLNÝ PÍSNIČEK". I MŠ stejně jako ZŠ zapojila do akce "NIKOLKA" a odvedli na konto do Bojkovic částku 4.550,- Kč.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST: V dubnu místní ekologové vysadili a upravili boční část u budovy a byla provedena výsadba okrasných stromků a keřů před MŠ. Obecní úřad MŠ zakoupil elektrickou sekačku na trávu. Byl vyroben rožeň k ohništi, natřena brána, provedena oprava venkovních obkladů, dokončena úprava u brouzdaliště, provedeny nátěry všech průlezů, laviček, krytů kolem pískoviště a nové velké trojskluzavky s žebříky typu ALICE, která je postavena v drobném štěrku. Dále byly vyrobeny dvě velké tabule na kreslení dětí křídou. Všechny sokle do výšky 1,20 m nastříkány "variopaintem." Stěny šaten jsou polepeny kobercem a slouží i jako nástěnky. Do každé třídy zakoupeny skluzavky pro děti a do 3. třídy pro starší děti "Centrum" - složitější pomůcka jak pro hry tak pro tělesnou zdatnost dětí.

 

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ ve Vlčnově 1998

Pod vedením předsedy p. Ant. Mikulce č. 1021 mají 105 členů a vykazují dobrou činnost. V roce 1998 jejich řady opustil zakladatel zahrádkářů pan uč. Josef KUKULKA č. 756, Josef VOZÁR č. 818, Eliáš Jan č. 675, Mikulec Jiří č. 31 a Zemek Josef č. 844.

Z jejich činnosti: 21. 2 . 1998 měli přednášku "Výroba a ošetřování mladých vín" - přednášel p. Jakubík ze Zlechova. Účast 27 vinařů. Dne 6. 3. 1998 při výroční schůzi přednáška "Ošetřování a řez ovocných stromů". Přednášel p. Raiskub z Kunovic. Účast 65 členů.

VÝSTAVA VÍN na velikonoční neděli 12. 4. 1998. Celkem 149 vzorků z toho 35 cizích.

Výstavní výbor: ing. KONÍČEK Pavel; Členové:Knotek Pavel, Coufalík Eduard, Šupka Jan, Králíček Jiří, Mikulec Antonín Vedoucí degustačních komisí: Lekeš Josef, ing. Vozár Frant., Zábrana J., Liman st., Coufalík Ed. .

Vína hodnocena do 17,9 b = 1 bloček 1,50 Kč; 18-18,4 b = za 2 bločky = 3,- Kč 18,5 b-18,9 b = za 3 bločky = 4,50 Kč; 19-20 b = 4 bločky = 6,- Kč.

Nejvyšší hodnocení našich vín:

ZABRÁNA Josef č. 874 RB/93 = 19,1 b.

KAŠPAŘÍK Josef 224 RR/95 = 19,-b.

VOD Vlčnov RR/94 = 19,1 b.

MLÝNEK Josef 67 RR = 19,- b.

COUFALÍK Eduard 825 RU/92 = 19,- b.

KAŠPAŘÍK Zd. 1058 SB/96 = 19,1 b.

KNOTEK Pavel č. 1016 RB = 19,- b.

Nejvyšší hodnocení cizích vín:

HABARTA Vlad. Mařatice 218 RR/92 = 19,2 b.

SOLÍKOVÁ Jarmila Rohatec 328 SB/96 = 19,- b.

ONDRÁŠ Dušan Vésky 17 RR/96, TR/96=19,1; 19,1 b.

ZÁJEZD do VĚŽEK uskutečnili 6. 5. 1998 za účasti 40 členů a 4 žáků ZŠ Vlčnov.

VÝKUP provedla Petra Prachařová: 15.488 kg okurek, 407 kg cuket a 1.3348 kg cibule. Občané byli nespokojeni, protože FRUTA Kunovice platila až v prosinci a lednu na 3x.

Mandlovna - p J. Křapová (500 zákazníků); Pečivárna - p. Ulčíková. V září dokončena plynofikace - spuštěn plyn. Zpracovna ovoce: Od 1. 9. do 30. 10. p. Vojta Janovský.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1998

V pálenici p. Ant. Mošťka byla v době od 10. 11. do 11. 12. 1998 nejslabší sezónou v celé historii. Jen 150 účastníků měli jen 340 q kvasu (převážně jablka a hrušky) a vypálili 3400 litrů slivovice (kalvadosu) na dani odvedeno 162.000,- Kč.

 

Myslivecká Jednota Dřinek Vlčnov 1998

MJ Dřinek hospodaří v pronajaté honitbě na výměře 2.108 ha.  Na tuto plochu mají:  

Plánovaný kmenový stav:

Skutečný stav:

Plán odlovu:

Splněný odlov:

Stav srnčí zvěře

70 ks

74 ks

33

32 (9 srnců, 7 srn,

16 srnčat,)

zvěř zaječí

360 ks

365 ks

odchyt 35 (pro Přerov -povodně)

zvěř bažantí

200

= 50 kohoutů
= 150 slepic

128

= 60 kohoutů
= 68 slepic

 

---

zvěř černá

---

---

---

1 sele, 2 lončáci,

1 bachyněZAŘÍZENÍ MJ Dřinek v honitbě: 18 krytých kazatelen, 15 posedů dvojmístných, 19 jednomístných, 15 jeslí srnčích, 14 jeslí zaječích, 5 oborohů, 17 zásypů bažantích, 28 solných lízů, 11 skladišť pro krmivo ze dřeva, 2 vyřazené vlečky jako sklad krmiva, 1 skladiště plechové, 1 zásobník na granule, 2 umělé nory pro lišky.

ODSTŘEL ŠKODNÉ ZVĚŘE: liška 25 ks, toulavý pes 4 ks, toulavá kočka 52 ks, kuna 5 ks, sojka 6 ks, straka 10 ks. Celkem 102 ks. Nejvíce Křapa Josef - 17 ks. Uhynulá zvěř během roku: 1 srnec, 4 srny, 5 srnčat. Při kosení usmrceno 6 srnčat. KYNOLOGIE: Členové vlastní 6 lovecky upotřebitelných psů ohařů a 1 jagteriera.

 

Křesťanská dem. unie - Československá strana lidová - 1998

Pod vedením předsedy p. Frant. Mošťka č. 345 má celkem 116 členů a pokračují v aktivní činnost. Již 18. 1. byl uskutečněn okresní ples KDÚ-ČSL s účastí 400 lidí. V únoru se podíleli na přípravě tzv. Fatimského apoštolátu. Akci vedl p. Ant. Válek, hojná účast lidí. Již tradičně pomáhali při vlčnovských slavnostech a hlavně při volbách. Ve dnech 13.-14 listopadu uskutečněn zájezd do Rakouska - Mariazell. V červenci přijeli přátelé KDU-ČSL z Rtyně.

 

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ ROKU 1998

Rok 1998 byl po stránce budovatelské, politické, kulturní i sportovní velmi bohatý. Byla vybudována nová ordinace praktické lékařky v bývalé Měšťance a generální oprava celé budovy, nová silnice U Rybníčka, v ulici Panské a Nivnická, nový chodník v ulici Jana Plesla a při silnici ke koupališti. Pro II. ligu nohejbalu vybudováno nové antukové hřiště u lékárny.

Významné byly parlamentní a komunální volby a zde je nutno poděkovat odstupujícímu starostovi ing. Šimonu Knotkovi za jeho práci a popřát novému starostovi panu Janu Pijáčkovi a jeho zástupci panu Frant. Mošťkovi hodně sil a hlavně úspěchu a zdraví v jejich volebním období.

 

Zápis kroniky byl projednán a schválen dne 15. 7. 1999.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download