Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1997

Rok 1997

 

Rok 1997 lze označit jako rok velmi rozmanitý a snad i bouřlivý. V žádném případě to nebyl rok klidný v politice ani v hospodářské činnosti a hlavně ne v přírodních až katastrofálních podmínkách, kdy snad jedna třetina nejúrodnější půdy v České republice byla pod vodou. Byly to také velké politické třenice zejména mezi koalicí a opozicí vyúsťující demisí vlády předsedy Václava Klause, sociálním napětím vlivem častého zdražování energie, potravin i nájemného a snahou vyvolání předčasných voleb v roce 1998. Ještě, že těsně rozdílem jednoho hlasu byl zvolen prezidentem Václav Havel.

Hlavní událostí roku 1997 byly povodně, které v letních měsících nepříznivě ovlivnily život velkého množství lidí hlavně na Moravě. Povodně tohoto rozsahu nepamatují, ani ti nejstarší občané. První vlna dešťů, hlavně na severní Moravě přišla 5. až 8. července. V důsledku této situace došlo k velmi prudkému vzedmutí hladin, potoků a řek. Druhá vlna dešťů přišla 17. července a trvala do 19. 7. Srážky již nebyly tak intenzivní, ale vzhledem k nasycení půdních vrstev vodou dochází v této době k intenzivnímu odtoku povrchových vod a potoky i řeky se znovu naplňují. Průtok vody v řece Moravě v tuto dobu překonal "stoletou vodu" a řeka se na mnoha místech vylila z koryta a způsobila obrovské škody na majetku a i mnoho osobních tragédií. V České republice to znamenalo přes 60 lidských životů a více než 60 miliard korun škod.

Z našeho okresu bylo nejvíce zaplaveno Staré Město, Uh. Hradiště a Ostrožská Nová Ves. Jenom z Uh. Hradiště bylo evakuováno přes 10.000 lidí. Na náměstí i v nemocnici bylo přes 1/2 m vody. Obrovské jezero na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti bylo možné překonat pouze pomocí těžkých vozidel nebo na loďkách. Nejméně tři století náš kraj nezasáhla taková velká povodeň.

V publikaci Uherskohradišťsko se dovídáme, že se 30. 7. 1609 rozlila Olšava na Trávníkách mezi Hradištěm a Kunovicemi.

I v naší obci byly intenzivní deště, ale místní potoky stačily vodu odvádět, takže nedošlo k žádným větším škodám. Jenom v trati Padělky došlo později k sesuvu půdy na rozloze 50x100 m, ale sesuv neohrozil domy pod tímto svahem.

Obec však byla postižena druhotně a to tím, že po dobu tří týdnů netekla voda z místního vodovodu. To bylo způsobeno dlouhodobým zaplavením jezer v Ostr. Nové Vsi a znečištěním jediného zdroje pitné vody pro naši obec. K zajištění pitné vody bylo denně přivezeno několik cisteren, ale hlavně se znovu začaly využívat staré studny, které po vybudování vodovodu již nebyly využívány. Jako humanitární pomoc byl až z Plzně přivezen kamion balené pitné vody pro občany.

 

BUDOVATELSKÁ ČINNOST:

Tak jako v minulém roce i letos byla hlavní investiční činnost zaměřena na opravu místních komunikací a chodníků. Na jaře se dokončila oprava silnice v ulici Pod Bočky a Ploty.

Největší investiční akcí roku 1997 byla oprava místní komunikace v ulici Vinohradská. Na této komunikaci byly oboustranně uloženy obrubníky, nově vybudovány kanalizační vpustě a nově položen živičný povrch. Celková délka opravy byla 423 m a náklady na stavbu činily 2.168.000,- Kč. Můžeme konstatovat, že vozovka směrem k památkově chráněné lokalitě "Vlčnovské búdy" je nyní na "úrovni".

V této době se také vybudoval chodník k zastávce ČSAD u dolního obchodu z ulice 28. října.

Letní povodeň také ukázala, že je nezbytné urychleně řešit vodohospodářské poměry na bývalé skládce domovního odpadu Pod Vinohrady. V této lokalitě býval dříve dosti hluboký žleb, který tvořil přirozenou vodoteč pro odvádění srážkových vod z velké části vinohradů a z části lesa Myšince. Zavezením žlebu se přirozené poměry přerušily a voda tekoucí z tohoto území ohrožovala domy stojící pod tímto svahem. Vzhled k této situaci obecní rada rozhodla vybudovat v dolní části skládky nový odvodňovací žlab pro zachycení přívalových dešťových srážek. Tato akce si vyžádala investici přes 500.000,- Kč.

Dalším důkazem toho, že hlavní důraz byl v tomto roce kladen na vylepšování místních komunikací, je generální oprava chodníku v ulici Kaunicova. Zde byla stará a popraskaná dlažba vyměněna za novou zámkovou dlažbu, která by měla lépe snášet případné přejetí zemědělskou technikou, která je touto ulicí přepravována do Výrobně obch. družstva. V roce 1997 byla také vybudována vozovka od Staré školy na Vale do Jamy.

Akcí, která směřovala k zvýšení bezpečnosti dětí na Horním konci, byla vybudování hřiště u vodárny, což omezí hry dětí na vozovce. V létě zde děti mohou provozovat všechny míčové hry a ostatní svoje aktivity a v zimě je zde možnost vytvořit kluziště na bruslení.

Dalším důkazem toho, jak povodně dalece zasáhly do života i v naší obci je místní koupaliště. Jako každoročně, i letos byl provoz na koupališti zahájen koncem měsíce června, ale jen dopravní vlny povodní. Vyřazením úpravny vody v O. N. Vsi z provozu byl v obci akutní nedostatek pitné i užitkové vody, a tak vody z koupaliště doslova vypil dobytek z místního Výrobně obchodního družstva. V dalším průběhu prázdnin po povodních již nebylo počasí právě nejlepší a tak vzhledem k tomu, že napuštění koupaliště je pro rozpočet obce velmi náročné, provoz na koupališti již nebyl znovu obnoven. Obecní úřad plánuje i pro příští rok pokračovaní v obnově místních komunikací, a proto byly již v tomto roce vypracovány projekty na opravu vozovek v ulicích U rybníčka a Pánské. Podle finanční situace jsou v plánu ještě k opravě ulice Nivnická a dokončení oprav v ulici Ploty.

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA - pobočka ve Vlčnově

je umístěna v budově Obecní úřadu a zde od 1. 10. 1997 místo Jitky Mikuláštíkové nastoupila Markéta Mošťková, Vlčnov č. 1169. Úřaduje se zde denně a jedná se hlavně o tyto služby pro občany: Životní pojistky; Pojištění staveb; Stavební spoření, Důchodové připojištění.

 

Hospodaření Obecního úřadu - 1997

 

PŘÍJMY:

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti

2.553.021

Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činnosti

6.491.871

Daň z příjmu FO j. n.

5.106

Daň z příjmu práv. osob

3.076.125

Správní poplatky

199.030

Ost. daně a poplatky z vybr. činnosti

53.020

Daň z nemovitostí

1.363.144

Celkem daňové příjmy

14.191.317

Příjmy z vlastní činnosti

1.381.767

Příjmy z úroků

134.735

Příjmy z dividend

78.944

Přijaté vratky transferů

6.056

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

6.810

Ostatní nedaňové příjmy

21.417

Příjmy z pronájmu majetku

1.184.727

Celkem nedaňové příjmy

2.812.911

Příjmy z prodeje investičního majetku

1.284.486

Celkem kapitálové příjmy

1.284.486

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM:

18.290.278

Neinvestiční přijaté dotace ze SR

844.620

Neinv. přijaté dotace od veř. rozpočtů

176.342

Přijaté dotace od veř. rozp. centr. úrovně

6.150

Celkem dotace

1.027.112

PŘÍJMY CELKEM:

14.317.390

Počáteční stav na běžném účtu 1.1. 1997

2.511.058

Stav k 31. 12. 1997 

6.616.478

Stav k 31. 12. 1997 na účtu soc. fondu

24.533

 

VÝDAJE

Rekultivace skládky - odvod. žlab

643.800

Likvidace odpadu

655.711

Ostatní činnost v lese

68.884

Komunikace

4.248.863

Mateřská škola

405.458

Základní škola

1.681.317

Školní družina

19.916

Školní jídelna

1.316.737

Zdravotnictví

30.000

Příspěvek KSK Vlčnov

418.701

Památková péče

84.764

Ostatní činnost v kultuře

141.155

Knihovna

27.907

Požární zbrojnice

244.971

Vnitřní správa

2.199.409

Péče o staré občany

194.427

Koupaliště

126.695

Bytové a nebytové hospodářství

233.718

Veřejné osvětlení

473.398

Hřbitov

52.770

Péče o vzhled obce

754.525

Příspěvek na dopravu ČSAD

312.000

Příspěvek na dopravu obci Dol. Němčí

103.096

Údržba plynovodu

704.209

CELKEM VÝDAJE

15.187.430

 

 

 

Pohyb obyvatelstva ve Vlčnově 1997.

Celkem obyvatel k 1. 1. 1997

3.041 osob

V roce 1997 se narodilo dětí (19 chlapců a 10 děvčat / 20 křtin v kostele)

29 osob

V roce 1997 zemřelo 41 osob (16 mužů a 25 žen / pohřeb v kostele - 40 osob)

41 osob

V roce 1997 se do obce přistěhovalo

46 osob

V roce 1997 se odstěhovalo

38 osob

Stav obyvatel k 31. 12. 1997

3.037 osob

 

 

 

Poznámka: V roce 1997 bylo ve Vlčnově prodáno několik starších domků, do kterých se nastěhovaly i mladé rodiny, které nemají kde bydlet.

 

SŇATKY:

V roce 1997 bylo uzavřeno celkem 32 sňatků

 

z toho 2 v obřadní síni ve Vlčnově

 

6 v kostele ve Vlčnově /opět velmi málo !/

 

24 sňatků bylo uzavřeno mimo Vlčnov !!!

 

 

 

Nejstarší občané Vlčnova:

Muži:

VOZÁR František

č. 111

nar. 1905

 

MIKULEC Jiří

č. 31

nar. 1906

 

JUDr. ŠÁLA Josef

č. 450

nar. 1907

Ženy:

KUŽELOVÁ Marie

č. 542

nar. 1901

 

ONDRŮŠKOVÁ Anna

č. 421

nar. 1903

 

ZEMKOVÁ Růžena

č. 530

nar. 1903

 

VOZÁROVÁ Anna

č. 906

nar. 1905

 

PAVELČÍKOVÁ Anna

č. 114

nar. 1906

 

 

Místní lidová knihovna Vlčnov - 1997

Knihovnu vede velmi dobře paní Marie Kolajová. V roce 1997 knihovnu navštívilo 3.465 návštěvníků, kteří si vypůjčili 11.422 knih, z toho 3.655 časopisů. Knihovna má 432 čtenářů, z toho 232 dětí do 15ti let. Knihovna odebírá 25 titulů časopisů.

V současné době je knihovna 11.688 knih. V roce 1997 bylo koupeno 214 knih. Odepsána nebyla žádná kniha. Obecní úřad v květnu pro knihovnu koupil počítač, který slouží jak knihovně, tak čtenářům. Zapisují se do něj knihy, aby se mohly občanům půjčovat přes čárkový kód. Děti si s počítačem hrají nebo využívají výukové programy (např. Naší přírodou), které pro knihovnu nakoupila knihovna B. Beneše - Buchlovana v Uh. Hradišti.

 

Česká spořitelna ve Vlčnově 1997

Česká spořitelna je umístěna v budově Obecního úřadu a pracují zde tito zaměstnanci: Jitka Flasarová - vedoucí, ing. Miroslava Vráblíková a místo ní od 14. 11. 1997 Jitka Pospíšilová.
 

Počet vkladových účtů

2.342 ks

Počet sporožirových účtů

535 ks

Počet běžných účtů

58 ks

 

 

Objem vkladů k 31. 12. 1997:

 

Běžné účty

9.709.000,- Kč

Vkladní knížky a sporožiro

48.709.000,- Kč

 

POŠTA ve Vlčnově 1997

Pošta je rovněž umístěna v budově Obecního úřadu a pracují zde tito zaměstnanci:

 

Marcela Bělohlávková

poštmistrová

Eva Polanská

doručovatelka

Jaroslava Kudláčková

doručovatelka

Jitka Mikulcová

doručovatelka

 

V měsíci září odchází na mateřskou dovolenou Eva Polanská a na její místo nastupuje Marie Bednaříková, která už na poště pracovala (návrat z M.D.).

 

Listovní a peněžní služby: V dubnu dochází k zvýšení poštovních tarifů:

 

POHLEDNICE

4,- Kč

PSANÍ

4,60 Kč

DORUČENÉ PSANÍ

12,60 Kč

 

 

Zvyšují se také rozhlasové a televizní poplatky: Za rozhlas se platí měsíčně 37,- Kč; Televize - 75,- Kč.

Důchodové služby: Ve Vlčnově je 793 důchodců, z toho 163 invalidních; V srpnu proběhla valorizace - to je zvýšení f 350,- Kč, takže měsíční důchody se vyplácí v průměru 5.000,- Kč.

Od října zavedení nových poukázek typu -V- pro příjem SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva). Dále pozvolné převádění poštovních poukázek typu A na poukázky -V-. Zavádí se spořící účty, termínové vklady, elektronické platební karty. Uzavírají stavební spoření a penzijní fond.

 

Zdravotnictví ve Vlčnově 1997

Personál ve zdravotním středisku stejný jako v minulém roce. Rok 1997 začal a probíhal v poklidu a zdálo se, že nebude ničím výjimečný. Až do června se nic zvláštního nedělo. Od června 1997 však se zhoršilo počasí a začalo pořádně pršet. Počátkem července nabyly deště takové intenzity, že byly překonány všechny rekordy v množství srážek. Řeka Morava se vylila ze svého koryta způsobila doslova ekologickou katastrofu. Celé povodí Moravy zasáhla obrovská povodeň, jaká nemá v historii obdoby.

V nekritičtější době podle hydrologů protékalo Uh. Hradištěm v Moravě množství vody odpovídající 2,5x průtoku Dunaje u Bratislavy. Kdo to neviděl a nezažil, neuvěří a nedokáže si tu hrůzu představit. Ochranná hráze nevydržely obrovský nápor vody a Morava zaplavila celé město. V nemocnici v Uh. Hradišti bylo místy až 2 m vody. Celá nemocnice byla druhou červencovou neděli evakuována do Vlčnovské školy, která jako nová byla Okresním úřadem Uh. Hradiště pro tento účel vybrána. Během tohoto dne bylo do naší školy evakuováno přes 250 pacientů z nemocnice. Některé pacienty přivážela obrněná vozidla přímo z operačních sálů. Funkci nemocnice převzala Poliklinika v Uh. Brodě. Pacienti, kteří nutně vyžadovali hospitalizace, museli být hospitalizováni ve Zlíně.

Celé léto 1997 netekla voda, neboť byly zaplaveny a zničeny všechny vodárny zásobující naši oblast. Zdravotní středisko přesto práci nezastavilo a pracovali všichni i přes kritické podmínky.

Podařilo se zabránit infekčním onemocněním, takže přes kritický stav, žádná epidemie se neobjevila. Největší obavy byly z průjmových onemocnění, infekční žloutenky a možnosti výskytu tyfu. Celé zdravotnictví však pracovalo důsledně a vytrvale, takže žádná epidemie se nakonec vyskytla. Důsledky této povodně však byly strašné. Mrtví, zranění, zničené domy, silnice, úroda, zvířata a jiné. Takový krutý byl rok 1997.

 

Základní škola ve Vlčnově 1997

Na přípravě nového školního roku 1997/98 se podíleli všichni členové pedagogického sboru v přípravném týdnu. Pro zabezpečení kvalitní výuku bylo nutné respektovat Pedagogické organizační opatření MŠMT ČR pro daný školní rok. Všichni vyučující prostudují Vzdělávací programy, Učební osnovy dle nově vydaných učebnic, rozpracují a doplní do plánů pro jednotlivé předměty na celý rok. Pravidelně budou sledovat nabídku ŠÚ ve Zpravodaji a nabídku Služba škole v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Hlavním úkolem bylo přidělení třídnictví v jednotlivých ročnících, správců kabinetů, návrh volitelných předmětů a metodických útvarů.

 

Obsazení školy: Ředitelka školy: p. GERŽOVÁ Jana; Zástupce: p. KUČEROVÁ Jitka.
 

 

I. A

p. TRECHOVÁ Marie

VI. A

p. PROCHÁZKA Jaroslav

I. B

p. SVÁČKOVÁ Marie

VI. B

p. ANČINCOVÁ Iveta

II. A

p. KADLČÍKOVÁ Blanka

VII. A

p. JURČIČKA Ivan

II. B

p. ŠTĚRBOVÁ Jana

VII. B

p. HRABALOVÁ Marta

III. A

p. HASÍKOVÁ Marie

VIII. A

p. KONÍČKOVÁ Danuše

III. B

p. KNOTKOVÁ Kateřina

VIII. B

p. KUDRATOVÁ Soňa

IV. A

p. JABŮRKOVÁ Jaroslava

IX. A

p. MIKULCOVÁ Marie

IV. B

p. KAŠPAŘÍKOVÁ Milada

IX. B

p. KŘIVÁKOVÁ Jana

V. A

p. DRGOVÁ Renáta

1. ŠD

p. MOURALOVÁ Jana

V. B

p. KŘAPOVÁ Marie

2. ŠD

p. UHROVÁ Ladislava

Netřídní uč.

p. ZEMKOVÁ Alena

p. HOLUBOVÁ Alena

Výchovný poradce:

p. VÁLEK Antonín

 


Na škole vyučuje celkem 23 učitelů s počtem 515 hodin.

Z důvodu nařízeného zvýšení počtu hodin (24 hodin týdně) odešli na jinou školu přebyteční učitelé p. MAŘÍK Karel, p. ČERNÁ Klára, p. KUČEROVÁ Lenka. Na mateřskou dovolenou odešla p. ULČÍKOVÁ Danuše. Do školní družiny nastoupila nové pracovnice. Ve výuce náboženství došlo rovněž ke změnám. V nižších třídách vyučuje p. MOŠŤKOVÁ Anna a p. BENÍČEK a vyšších třídách pater Václav HALTMAR.

Správní zaměstnanci školy: U správních zaměstnanců odešla jedna pracovnice do důchodu a na její místo nastoupila p. Tomalová Jana.

ŠKOLNÍ JÍDELNA: Ve školní jídelně pracují 2 kuchařky, 4 pomocné síly, jedna pro MŠ pod vedením vedoucí p. CIFROVÉ Marie. Vzhledem ke zvýšení cen potravin dochází ke změně vyhlášky MŠMT ČR 48/93 o školním stravování finanční normativy na nákup potravin v důsledku této změny ke zvýšení cen stravy. Přehled růstu cen obědů od roku 1992:

 

 

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

ŽÁCI 1.-4. roč.

6,-

8,-

9,50

11,-

13,-

ŽÁCI 5.-9. roč.

6,50

8,50

10,50

12,-

14,-

Učitelé a zaměstnanci

7,70

10,80

12,50

14,-

14,-

 


K 1. 9. 1997 byl počet zapsaných strávníků 488 z toho:

 

116 dětí

1.-4. roč.

137 žáků

5.-9. roč.

185 žáků

Dospělých

40 a cizích 10

 

 

V rámci zlepšení provozu jídelny byla provedeny generální oprava varného kotle, zakoupen nářezový el. stroj.

Nový školní rok 1997/98 byl slavnostně zahájen v KSK za účasti všech žáků a rodičů dětí prvních ročníků a zástupce obce. Paní ředitelka Geržová seznámila přítomné s úkoly nového školního roku. Po ukončení všichni přítomní odešli do školy, kde žáci byly seznámení tř. uč. s rozvrhem a hlavními úkoly na další den.

V rámci průběžného plnění hlavních úkolů během roku jsou všichni učitelé i pracovníci školy seznamováni p. ředitelkou i zástupkyní písemnou formou na nástěnkách ve sborovně (ped. rady; kritéria pro přiznání osobních příplatků, metodické útvary a další). Nezbytnou součástí kvalitní práce jsou plánované provozní porady s danými úkoly a následnou kontrolou.

I nadále jsou zařazeny a sledovány preventivní PROTIDROGOVÉ PROGRAMY řízené střediskem výchovné péče v Uh. Hradiště nejen pro vyšší ročníky, ale jsou zařazeny i pro žáky 4. a 5. ročníků.

Na základě vyhlášení OR ZŠS byly podány dva projekty na dovybavení učebny počítačů a učebny cizích jazyků.

Prospěch žáků: Školní rok 1996/97 navštěvovalo 414 žáků, docházku ukončilo 411 žáků. Ve dvou odděleních školní družiny bylo přihlášeno 50 žáků. K výuce slouží 28 učeben, z toho 11 odborných a poloodborných. Cizí jazyky - angličtina, němčina se vyučovaly od 4. ročníku. Rodinná výchova se vyučovala jako samostatný předmět od 7. ročníku. Prospělo 410 žáků, 1 žák ze 3. ročníku neprospěl.

Na 2. stupni prospělo s vyznamenáním 88 žáků. Sníženou známkou z chování nebyl klasifikován žádný žák. Bylo uděleno 30 pochval s knižní odměnou za prospěch, chování, práci pro školu a její reprezentaci a 57 pochval za mimořádné aktivity.

Ze 49 vycházejících žáků z 9. tříd školy a gymnázia 33 a 16 žáků si vybralo učební obory, z toho 4 žáci obor 4letý s maturitou. Z 8. roč. odešel 1 žák na SOU.

Ve škole je uplatňován individuální přístup k žákům s přihlédnutím na jejich zvláštnosti. Poradnu pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování navštěvovalo se souhlasem rodičů 32 žáků dle individuálního učebního plánu. SOUTĚŽENÍ: Talentovaní žáci a žáci se zájmem o předmět se účastnili školních a mimoškolních olympiád, např. biologických, chemických, fyzikálních, matematických, Pythagoriád a Kolumbiád, ekologických soutěží, soutěže Den Země, Zazpívej slavíček, Mladý historik, soutěží výtvarných, recitačních a sportovních. Žáci obou stupňů pracovali v řadě kroužků - zajímavé matematiky, přírodovědném, zeměpisném, výtvarném, knihovnickém, dramatickém, lega, vaření, národopisném a logopedické prevence. Žáci 3., 4. tříd absolvovali plavecký výcvik; žáci 3., 4. tříd dopravní výcvik na dopravním hřišti v Uh. Hradišti. Na plavecký výcvik přispívá OÚ ve Vlčnově částkou 13.389,- Kč za pronájem bazénu v Dolním Němčí a také hradí část cestovného autobusem. Žáci obou stupňů se zúčastnili různých kulturních akcí, výstav, besed, přednášek, koncertů, filmových a divadelních představení. Na škole byla 4.-7. března vykonána komplexní inspekce s dobrým výsledkem. Dle finančních možností bylo pokračováno ve vybavení školy pomůckami, zvláště učebnicemi, mapami, počítači a pomůckami pro tělesnou výchovu. Ve šk. roce 1996/97 byl evidován 1 úraz. Škola dobře spolupracuje s rodiči, s Obecním úřadem, Klubem sportu a kultury, s místními hasiči, tělovýchovnou jednotou s OPPP Uh. Hradiště, Střediskem výchovné péče HELP, dětskou lékařkou a stomatoložkou.

 

Mateřská škola ve Vlčnově 1997

Personální složení v čele s p. řed. Marcelou Strouhalovou beze změny. Provoz zahájen 6. 1. 1997. Druhý únorový týden byl ve znamení masopustu, který byl završen maškarním karnevalem. Děti si samy zhotovovaly papírové masky, zatančily si a dostaly sladké odměny. V dubnu - návštěva Domu kultury v Uh. Brodě na loutkové pohádce "O sluníčku". Také na MŠ děti shlédli loutkovou pohádku "O zvířátkách, kterou zahrála p. uč. Thořová. 6. května by ve znamení oslavy "Svátek matek". Besídka proběhla v každé třídě za hojné účasti maminek, babiček, tatínků a dědečků. Děti po skončení vystoupení předaly maminkám kytičku a drobný dáreček. Pouze 1. třída musela besídku odvolat pro velkou nemocnost dětí. Stalo se už tradicí, že naše MŠ při veřejných akcích s úspěchem reprezentuje folklórní soubor "Čerešničky" pod vedením p. uč. Plaché s pomocí p. Dacíkové. Vyvrcholením celoroční práce je vystoupení dětí na "Jízdě Králů". Potom se děti už těšily na výlet do ZOO v Hodoníně a na zámek v Miloticích. V posledním květnovém dni se děti fotografovaly. Na mezinárodní den děti byly pro děti připraveny hry a soutěže ve třídách i ve školní zahradě. Děti dostaly diplomy a sladké odměny. U ohně si opékaly špekáčky a zpívaly písničky za doprovodu kytary. Přijeli i hasiči, kteří děti seznámili s technikou a poučili je o nebezpečí ohně. Na závěr se děti povozily v požárním autě.

Před ukončením šk. roku 25. 6. jely do Slováckého divadla na pohádku "Princ Bajaja". Je škoda, že náš KSK nezajistí dětem také nějakou pohádku. Poslední červnový den proběhl slavnostním rozloučením s dětmi, které již 1. září nastoupí do I. tř. ZŠ. Na památku tyto děti dostaly papírové hodiny a upomínkový list. Ani děti nezapomněly na své paní učitelky a přinesly jím květiny nebo malé dárečky.

Během prázdnin byl provoz MŠ zajištěn. Paní učitelky i provozní pracovnice si vybíraly řádnou dovolenou a většina dětí měla prázdniny. MŠ byla uzavřena od 21. 7. do 1. 8. 1997. K 31. srpnu ukončila pracovní poměr p. uč. Jaroslava Thořová z důvodu navýšení vyučovacích hodin z 31 na 33 hodin týdně. Nyní mají všechny učitelky celý prac. úvazek. Zahájení šk. roku 1997/98 proběhlo 1. září a bylo zapsáno 116 dětí - rozděleny do 4 tříd. Dne 22. září naši MŠ navštívilo 45 ředitelek + OŠI z celého našeho okresu. Všichni si prohlédly celou budovu školy. Velmi se jim líbila výzdoba, čistota, sauna i zahrada. Tak byla naše MŠ hodnocena jako nejpěknější z celého okresu. Velmi se o nás stará Obecní úřad, zvláště pan Pijáček. V říjnu bylo zahájeno saunování dětí, které pokračuje až do jarních měsíců. Do sauny jdou pouze zdravé děti. Děti, které se saunují jsou zdravější a netrpí ani banální rýmou.

Svátky vánoční mají v MŠ vždy slavnostní ráz. Nechyběl ani "opravdový" Mikuláš, čert a anděl. Děti dostaly pěkné dárečky. K vánocům byla celá MŠ vzorně vyzdobena a v učebnách měly vánoční stromečky. MŠ byla uzavřena od 23. 12. do 4. 1. 1998. Paní učitelky se účastnily předvánočního předvádění výroby různých dárečků v KSK ve Vlčnově.

V MŠ byla provedena oprava žaluzií v oknech, doplněna zbývající část pavučiny na průlezce, proveden nátěr brouzdaliště. Do každé třídy byl zakoupen osvěžovač vzduchu. Dále byl proveden izolační nátěr střechy - krčku. Pro děti byly v jarních měsících nakoupeny velké hračky v hodnotě cca 18.000,- Kč obdržené z ŠÚ a v listopadu další hračky v hodnotě 6.000,- Kč. Všechny učitelky jsou zapojeny do odborného studia, které hradí SSSŠ. Stále je velmi dobrá spolupráce se zubařkou MUDr. Pappovou z Uh. Brodu a MUDr. Haníkovou - místní dětskou lékařkou. Výtvarné práce dětí byly opět zaslány do soutěže - 1 dítě dostalo knihu - I. cena.

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčnově 1997

SDH pod vedením Víta Kašpaříka čítá 70 členů z toho 18 žen a mladé hasiče vede Stanislav Moštěk a má 18 chlapců ve věku 8 do 14 let. Jejich prvním úkolem je provedení prohlídek rodinných domků. Obec je z velké části plynofikována, takže jen z mála komínů se kouří. Hasiči v lednu opět kropili kluziště ke spokojenosti dětí a mládeže. Opět také pořádali již tradiční hasičský ples. Jejich tradicí je již také při stavění a kácení máje opékání makrel za hasičskou zbrojnicí. K tanci a poslechu hraje dechová hudba. Hasiči také každoročně pomáhají při přípravě koupaliště na letní sezónu, ale letos koupání bylo povodněmi znemožněno, protože koupaliště bylo rezervoárem užitkové vody. V červnu hasiči pomáhali MŠ organizovat dětský den a povozili děti v AVII.

POVODNĚ: Hasiči byli povoláni k povodním 11. 7. a dá se říci, že měli dva měsíce plné ruce práce. Nová TATRA vozila dva měsíce pitnou vodu. Při povodních čerpali vodu v Uh. Hradišti, v Jarošově, v Ostrožské Nové Vsi, v Hluku, ale 4 dny pracovali i v Otrokovicích, kde dostali odměnou zboží za 58.632,- Kč od firmy "HESCO" (5 ks plášťů FIREMAN a 10 kusů triček). V měsíci srpnu se konal dětský den pro hasiče. Byl odložen z července pro povodně. Konal se ve zbrojnici z důvodu velkého množství komárů v lese. V srpnu i v září čerpali vodu ze zatopených studní. Dne 27. 8. navštívili bratry hasiče v Podkopné Lhotě a zájezd se všem velmi líbil. V měsíci srpnu a září provedli brigádu na kácení stromů u pálenice. Odměna od p. Ant. Mošťka 12.000,- Kč. Za kmeny dostaly 7.500,- Kč (na nákup motorové pily). Velké záplavy byly i 5. září a Nivnická ulice byla zaplavena blátem. Někteří lidé i ve sklepě měli vodu a bláto, takže hasiči opět čerpali vodu a umývali silnice od bláta. Kanalizace nestačila odvádět vodu.

PLYNOFIKACE: V listopadu a prosinci se budoval v hasičské zbrojnici plyn. Akci financoval Obecní úřad.

ÚSEK REPRESE: 14. 10. 1997 Požár hospodářské budovy v rod. domku č. 1154 ing. Františka Josefíka, 7. 11. 1997 Požár lesa mezi Nivnicí a Korytnou.

CVIČENÍ: Dne 18. 10. bylo provedeno námětové cvičení na neveřejnou čerpací stanici pohonných hmot na farmě I.VOD Vlčnov -účast 17 členů sboru Dne 1. 12. námětové cvičení na farmu Xaverov Těšov.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ - "Soutěže "HRY PLAMEN". Dne 17. 5. HRY PLAMEN v Krhově u Bojkovic. V kategorii starších žáků skončili na 5. místě ze 12 hodnocených družstev.

Dne 25. října se zúčastnili nového ročníku HRY PLAMEN v Bojkovicích na Světlově, kde se konal Závod požárnické všestrannosti, kde jsme postavili 3 hlídky. Hlídka starších žáků v konkurenci 16 týmů obsadila 2. místo za St. Městem. Druhá hlídka obsadila 8. místo. Nejmladší žáci ve své kategorii byli druzí.

V závěru roku Petr VOZÁR ukončil čtyřletou práci s mladými hasiči, za což mu patří dík a místo něho nastoupil Ludvík PĚRKA. Obecní úřad zakoupil za 30.000,- Kč nové obleky pro 25 mladých hasičů.

SPONZOŘI: Sbor dobrovolných hasičů má řadu velmi dobrých sponzorů, od kterých dostali celkem 225.216,80 Kč. Mezi sponzory např. patří: ing. Zdeněk Zemek - jeho firmy, u kterých má akcie věnovali 50.000,- Kč Autodoprava Moštěk - zakoupili 2 vysílačky PVT 56 - 26.000,- Kč f. ARAVER - zakoupila přilbu GALLET - 13. 000,- Kč. Další sponzoři: F. Delika Otrokovice, f. RENOVA Vlčnov; Kavka Libor - vinárna "U KRÁLA; Kovář Miroslav - pekárna Vlčnov; f. ZAMKO - L. Horák; f. Teramont - Lad. Kovář.

 

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově 1997

ČZS ve Vlčnově v čele s předsedou Antonínem Mikulcem č. 1021 vykazuje bohatou činnost a na počest 40. výročí od založení dostali na plenárním zasedání ÚR pamětní list a 14 členům byly uděleny pamětní medaile a to: Josef Kukulka 756; Moštěk Vladislav č. 212; Moštěk Antonín 976; Knotek Josef 280; Marášek František 889; Mikulec Josef 64; Mikulec Antonín 1021; Zemek Josef 742; ing. Koníček Pavel 1111; Coufalík Eduard 825; Šupka Jan 895; Vozár Jaroslav 44; Křapová Josefa 648;

SLUŽBY ČLENŮM A OBČANŮM: Již tradiční výkup zeleniny v letošním roce prováděla slečna Petra Koníčková a vykoupila zeleniny za 251.475,- Kč. Bylo vykoupeno 19.350 kg okurek, 2.238 kg cuket, 545 cibule a 22 kg česneku. O česnek není zájem! Cena okurek: I.- 17,- Kč; II.- 14,- Kč; III.- 9,- Kč;

SUŠENÍ A ZPRACOVÁNÍ OVOCE: Dlouholetý pracovník pan Josef Vozár č. 818 pro nemoc a vysoký věk už nemůže tuto práci vykonávat a patří mu dík a uznání. Sušení ovoce a moštování prováděl ke spokojenosti občanů p. uč. Vojtěch Janovský. Ve zpracovně ovoce od 2. 9. do 8. 11. bylo zpracováno 22 tun ovoce z toho: usušeno 377 lések ovoce, to je 3.370 kg ovoce. Cena: 1 léska - 10 kg za 70,- Kč . Nejvíce ovoce bylo zpracováno na mošt - 12.500 litrů. Cena: drcení 1 q za 30,- Kč, drcení, lisování, zátkování, sterilizování: 1,60 Kč za 0,7 l moštu. Vaření povidel 1 kotel za 15 Kč/1 hodina. Prováděla Jos. Křapová a M. Bachůrková. Pečení koláčků - 1 ks za 2,40 Kč paní Anna Ulčíková.

ZÁJEZD uspořádali na výstavu "FLORIA" do Věžek 4. května 1997.

OPRAVY A ÚDRŽBA: Pod vedením př. Frant. Maráška byla provedena výměna střechy nad zpracovnou ovoce a vylíčení zpracovny v celkové hodnotě 39.400,- Kč. Oprava lisu 1.500,- Kč. V prosinci vylo započato s výměnou dlažby v chodbách budovy "Zahrádkář v Pustém" v ceně 21. 000,- Kč. V prosinci plynofikace a nová přípojka na telefon do pečivárny. Obě tyto akce uhradí obec. Spotřeba el. proudu za 24.800,- Kč.

PRODEJNA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB V PUSTÉM: Místo Josefa Knotka 280 zde prodává Josef Kučera č. 954. Provádí prodej sadbového materiálu, potřeb, hnojiv i stromků.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY byla 19. 10. 1997; Vystavovalo 31 vystavovatelů celkem 104 vzorků. Nejhezčí byly jablka paní Marie Indrové č. 988.

VÝSTAVA VÍNA s ochutnáváním na velikonoční neděli 30. 3. 1997 v Sokolovně. Bylo vystaveno 298 vzorků vín. Předsedou výstavního výboru byl ing. Pavel Koníček, deg. komise Vacula Vl. Cena vína do 18,1 b = 1 bloček; 18,2 - 18,4 = 2 bl.; 18,5 - 19 = 3 body; nad 19,1 = 4 bl.; 1 bloček za 2,- Kč. Víno nad 19,1 měli: Zábrana Josef 874 (RB/90 =19,2); Zemek Fr. 1083 (SČ=19,2); Mlýnek Josef 67 (RM/92 =19,2);

 

Pálení slivovice ve Vlčnově 1997

V pálenici u pana Antonína Mošťka bylo v roce 1997 vypáleno 26.146 litrů abs. lihu, což je 52.000 litrů slivovice. Na spotřební dani státu odvedeno 2.483.000,- Kč. Celkem bylo asi 50 vagónů kvasu převážně trnek a durancií. Účastníků 1.100, asi polovina cizích.

 

Spotřební družstvo Jednota - prodejny Vlčnov

Počet členů spotřebního družstva Jednota Uh. Ostroh stále klesá, protože ve Vlčnově mají již jen dvě prodejny potravin a to: Prodejna potravin vedoucí p. VLKOVÁ (dolní konec) - tržba 6.027.694,-Kč, Prodejna potravin vedoucí p. DUFKOVÁ (Obchodní dům)- tržba 5.872.706,-Kč.
Jednota Uh. Ostroh v roce 1997 postavila výstavbu supermarketu "Slovácko" v Kunovicích v celkové hodnotě 69 mil. Kč, kde pracuje 40 zaměstnanců. Prodává se i v sobotu i neděli. Výstavba byla zahájena 24. 5. 1997 a prodejna otevřena za 187 dní - to je 27. 11. 1997. Velkou konkurencí prodejen potravin ve Vlčnově je prodejna Výrobně obchodního družstva, kde chodí nakupovat mnoho lidí i z Dolního konce (potraviny jsou zde levnější !) Ceny základních potravin sice v posledních letech nejsou motorem inflace i než výdaje na jiné účely, přesto růst těchto cen citelně zatěžuje rodinné rozpočty, neboť rodiny utrácejí v průměru asi třetinu svých peněz. Ceny zboží v roce 1997 se pohybují v rozmezí: 1 kg krystalu 18,- až 20,- Kč; 1 kg mouky 9-10,- Kč; tvaroh - 50,- Kč; 1/4 kg másla 25,- Kč; 1 ks chléb 14-18,- Kč; rohlík 1,20 Kč; 1 kg maso 100-130,- Kč; 1 l stolní olej 32-35,- Kč; 1 balíček cigaret 25-30,- Kč; pivo 7-10,- Kč, víno 40-60 Kč.

Různé jiné ceny a poplatky: Osobní auta starší 20 až 50 tisíc Kč; nová osobní auta 300 až 600 tisíc Kč; nafta 18,- Kč; benzín 20,- Kč, plyn 10 l = 220,- Kč, nájemné za byty 500 až 1500,- Kč; povinné ručení za auta: 1997 =1212,- Kč 1998 = 1932,- Kč;Dálniční známka: 1997 = 400,- Kč, 1998 = 800,- Kč

Byty a stavby domků: Byty se prodávají za 500.000,- Kč až 800.000,- Kč; Rodinné domky se staví za 1,5 - 2,5 mil. Kč;

Jízdné autobusem do Uh. Brodu 6,- Kč; do Uh. Hradiště 11,- Kč.

Český svaz včelařů v roce 1997 stále vede předseda V. Vozár a jednatel pan Vladislav Mošťěk, ale jejich činnost je slabá a není o nic zájem. Svaz chovatelů drobného zvířectva vede pan Jiří Zemek, ale nelze vykazovat žádnou činnost.

 

Sportovní činnost ve Vlčnově 1997

Sportovní činnost ve Vlčnově se provozuje jednak pod hlavičkou TJ, je to oddíl kopané, volejbalu a šachů, jednak pod KSK - je to oddíl nohejbalu a pod Sokolem hraje oddíl stolního tenisu.

Tělovýchovná jednota Vlčnov v čele s předsedou ing. Zdeňkem Ulčíkem se snaží v roce 1997 úspěšně generálkovat kabiny na stadiónu, ale kopaná, která měla vždy ve Vlčnově dobrý zvuk, téměř zaniká. Už nemáme dorost ani B družstvo a v A družstvu hraje polovina hráčů cizích (hostování). Zatím co kdysi (1963-1966) jsme hrávali krajský přebor, hrajeme v roce 1997 okresní přebor a zdá se, že ani ten neudržíme.

Předsedou oddílu kopané je pan Jan Chvilíček, trenérem je Ivan Rachůnek a vedoucím I. mužstva je ing. Frant. Ulčík. KÁDR HRÁČŮ: Šabršula Marcel, Kroupa Milan, Mikulec Kamil, Mikulec Karel, Podškubka Vlastimil, Křapa Ivo, Kužela Jaromír, Fibichr Dušan, Koníček Josef, Mikulec Radek, Mikulec Jaroslav, Mikulec Zdeněk, Flasar Vlastimil, Junaštík Petr, Chovánek Libor, Ulčík František, ŠAÁR Julius, Hasík David;

Za celé soutěžní období 1996/97 jsme uhráli jen 17 bodů, což znamenalo sestup do okresního přeboru. Prohráli jsme doma s Miloticemi 0:2; s Kněždubem 0:5; s Kyjovem 2:3; v Nedakonicích 5:0. Prohráli jsme co se dalo a s kázní jsou hráči také na štíru. Dva hráči vyloučen, množství žlutých karet, takže jsme na pokutách zaplatili 3.070,- Kč. K neuvěření: Hradčovice hrají župní přebor a Vlčnov okresní přebor - to je o 3 třídy níže.

DOROST soutěž nedohrál a s pokutou 1000,- Kč byl ze soutěže vyloučen NEZÁJEM HRÁČŮ!

ŽÁCI - pod vedením trenéra Jana Křapy (Baryše) a ved. uč. Vojty Janovského jsou uprostřed tabulky a hrají se střídavými výsledky. Dokázali i doma prohrát s Popovicemi 0:7. Mohla by být ve Vlčnově přípravka, ale kdo by trénoval. Velkou chybou je i to, že v celé vlčnovské škole je 23 učitelek a jen 3 učitelé, kteří o sport nemají zájem a žáci balon celý rok nevidí. Mohly by sehrát mezitřídní utkání a snad by se fotbal naučili hrát. To co natrénuje pár žáků 2x za týden po hodině není ani to minimum, co by Vlčnov potřeboval. I obecní úřad a vedení školy má o čem přemýšlet !

Na podzim I. mužstvo hrálo doma 7 zápasů z toho jen 5 vyhráli a 1 bod přivezli ze Slavkova. Opět bylo vyloučeno 7 hráčů a to: Mikulec Radek 2x, Junaštík 2x, Fibichr, Mikulec Jar. a Mulko.

VOLEJBAL hrají 3 Vlčnovjané a 3 z Dolního Němčí v okr. přeboru se střídavými výsledky.

ŠACHY pod vedením Jana Javora jsou na dobré úrovni. Mají 18 členů z toho 5 cizích. Družstvo A hraje dobře v oblastním přeboru, družstvo B hraje v okresním přeboru.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST: Všechna čest výboru TJ - hlavně Janu Chvilíčkovi a ing. Zdeňku Ulčíkovi, že i za minimální pomoci hráčů a fandů opravují kabiny.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 1997. 20 LET KSK

K malé slavnosti se sešli 10. 1. 1997 členové výboru KSK. Před 20 lety byla dokončena stavba víceúčelového zařízení se sálem, klubovnami a restaurací a předána Vlčnovu do užívání. Tak vznikl KSK, který se stal organizátorem kulturního a společenského života v obci. Ředitel KSK ing. Antonín Pavelčík uvedl, že celý objekt byl vybudován v akci Z během rekordně krátké doby samotnými občany, kteří na stavbě odpracovali 90 tisíc brig. hodin. KSK si po celých 20 let udržel ekonomickou soběstačnost a vysokou úroveň všech pořádaných akcí. Je mimo jiné organizátorem dnes již významného folklórního festivalu Jízdy Králů, zřizovatelem folklórních souborů a hudeb, hudební školy, pořadatelem oblíbených trhů, krojových plesů, kulturních pořadů, vydavatelem publikací a samozřejmě i servisem pro mnoho dalších složek, které prostory KSK užívají pro svoji činnost. Jde zejména o školáky, kteří zde mají tělocvičnu a také pro příznivce halových sportů. Členům výboru KSK starosta obce ing. Šimon Knotek jim poděkoval za jejich obětavou činnost. Po malém pohoštění pokračovaly oslavy ve velkém sále Klubu při vystoupení Slabákovy Moravanky, která před 20 lety zde účinkovala na zahajovacím koncertu.

Mezi nejdůležitější akce KSK patří každoročně již tradiční krojový ples, jarní a předvánoční trhy a vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů. Na krojovém plese se představil nový král 11letý David VOZÁR - žák šesté třídy. Pracovník KSK Petr Pančocha tvrdí, že letošní krojový ples byl nejkrásnější ze všech. V krojích přišli nejen Vlčnovjané a členové hostujícího F studia Buchlovice, ale také hosté z Hluku, Starého Města a dalších obcí. Plesala i Čechoameričanka z Chicaga, rodačka ze Svárova, kterou na ples přivedli známí ze St. Města, kteří si na tuto slavnost také půjčili kroj.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ

se konaly ve dnech 23. až 25. května 1997 s tímto programem:

 

Pátek 23. 5.

21.00

Dům lidového umění č. 57 - cimbalisté Uh.Brodska a jejich hosté. Stadión TJ - taneční zábava se skupinou REFLEXY

Sobota 24. 5.

14.30

Koncert u KSK - dechová hudba Vlčnovjané.

 

15.30

VERNISÁŽ výstavy výtvarných prací a fotografií PhDr. Josefa Beneše - přísálí KSK

 

16.30

VITAJTE VE VLČNOVĚ - pódium na návsi před Obecním úřadem.

 

19.00

VEČER PRO KRÁLE - hraje Vlčnovjanka a beseda u cimbálu BURČÁCI

 

20.00

Předání vlády krále: král 1996 Marek Dacík předává vládu legrutům r. 1997 a králi Davidu Vozárovi V restauraci PEPČÍN v búdách zábava s cimbálovou muzikou Vlčnovjan.

Neděle 25. 5.

8.00

JARMARK lidových výrobků - náves před Obecním úřadem

 

8.50

PRŮVOD legrútů a krále od kostela k Obecnímu úřadu při dechovce Vlčnovjané.

 

9.00

PŘIJETÍ družiny rekrutů ročníků 1979 a krále Davida Vozára starostou obce ing. Šimona Knotka.

PÓDIUM NA NÁVSI:

 

9.15

Do tance nám hrajte - dětské soubory Pramének Světlovánek, Rosenka, Vlčnovjánek.

 

10.30

Koncert před KSK dechovka Vlčnovjanka.

 

11.30

Vystoupení souboru JAVORNÍČEK

 

12.15

Slovenský soubor VRŠATEC

Pořad v ulicích Vlčnova:

 

10.00

u OÚ - Burčáci

 

10.00

u kapličky za Sokolovnou LIPINA Vracov; Radovan Napajedla;

 

10.30

U Slov. jizby DANAJ - Strážnice

 

11.00

u OÚ LÚČKA - Svatobořice-Mistřín; Velička - Velká n. Vel.

 

11.00

u KSK Vlčnovjan s Cimbálovkou; u kapličky dechovka STŘÍBRŇANKA

JÍZDA KRÁLŮ:

 

10.00

Koncert VLČNOVJANÉ u krále Davida Vozára;

 

11.30

Sraz jezdců u krále

 

11.30

objížďka jezdců - z ul. Dvorská k OÚ, kolem KSK, ul. 28. října, otáčka u dolní samoobsluhy, ul. Jana Plesla, seřadiště u Stloukalového

 

13.00

KONCERT cimbálovek na seřadišti

Slavnostní průvod a pořady na STADIÓNU TJ:

 

13.30

Slavnostní průvod od Sokolovny na Stadión TJ: krojované soubory, cimbálové a dechové muziky, krojovaný Vlčnov, předlegrúti 1980 a JÍZDA KRÁLŮ - příchod na stadión 14.15 hod.

 

13.00

na stadiónu soubory: LIPINA, RADOVA, DANAJ.

 

14.50

VLČNOVSKÝ BLOK: soubory ČEREŠNIČKY, VLČNOVJÁNEK, VLČNOVJAN a zahr. soubor VRŠATEC.

 

15.20

pořad PRAMENY: Soubory LÚČKA, VELIČKA.

 

16.30

Muzikantská rozlúčka v KSK - hraje dechovka STŘÍBRŇANKA.

 

 
JEZDCI KRÁLOVSKÉ DRUŽINY ročníku 1979:

Vlastimil KŘIVDA č. 1030, Miroslav Moštěk 789; Richard HASÍK 994; Zdeněk JURAČKA 1113; Roman KONÍČEK 1015; Tomáš Kučera č. 969; Robert KOSTKA 1094; Pavel MAŘICA 419; Michal MIKULEC 1123; Tomáš MIKULEC 10; David MICHÁLEK 1038; Michal ONDŘEJKA 1110; Dušan PRAVDA 897; Petr ŠIŠÁK 362; Vojtěch ŠOBÁŇ 1060; Radek ZEMEK 1137;

Jízda Králů v pořadí již 188. za pěkného počasí se vydařila a všichni byli spokojeni.

Tanečnímu souboru VLČNOVJAN v roce 1997 tleskal i SINGAPUR !

Taneční soubor Vlčnovjan zastoupen ing. Josefem Bobkem, Petrem Pančochou, Janou Neničkovou a Radmilou Mošťkovou a cimbálová muzika Technik z Ostravy úspěšně reprezentoval českou zemi v Singapuru na festivalu "Dny české republiky". První tři dny vystupovali v hlavní hale Suntec City v obrovském komplexu několika tisíc kanceláří, kde se nachází i naše velvyslanectví, kde je velvyslancem ing. Jar. Ludva a také zástupcem vedoucího velvyslanectví ing. Martin Plachý - rodák z Vlčnova. Desetiminutový pořad z vystoupení Vlčnovjanu vysílala i Singapurská televize a pozornost mu věnovaly i dva hlavní deníky. Několikrát vystupovali u stánku ČR na jednom z největších veletrhů cestovního ruchu v Asii NATAS 97. Vystupovali zde i v rámci Dnů České kuchyně v hotelu Hilton, které probíhaly až do 2. 3. 1997.

25 let v souboru VLČNOVJAN - V únoru 1972 na doplatcích JZD bylo první vystoupení souboru pod vedením Břetislava Mikulce. Za dobu existence tohoto souboru se vystřídalo mnoho členů, ale i vedoucích. Paní uč. Marie Matulová, Břetislav Mikulec, MUDr. Josef Gregůrek, Věroslav Orlovský s manželkou, ing. Josef Bobek.

VLČNOVJANKA - pod vedením Pavla Nevařila v roce 1997 účinkovala v Německu 15.3. a 28.-29./6. a v Nizozemí 4.-5./7. V Luhačovicích hráli ve dnech: 20/2, 13/3, 15/3, 10/4, 24/4, 15/5, 16/6, 24/7, 1/8, 11/9, 9/10. Další účinkování na plesech, zábavách a estrádních pořadech: 11/1 Chrapině, 18/1 Senice na Hané; 25/1 KSK Vlčnov; 1/2 Pelhřimov; 14/2 Zborovice; 22/2 Brněnec; 8/3 Trnávka; 22/3 Lipník nad Bečvou, 30/3 Brankovice; 10/4 Trnávka; 8.9.10/5 Karlovy Vary; 18/5 Odry; 25/5 Vlčnov; 9/6 Horní Benešov; 26/7 Mor. Písek; 2/8 Roštětín; 9/8 Beroun; 16/8 Brněnec; 17/8 Mohelno; 30/8 Náměšť na Hané; 14/9 Rajhrad; 27/9 Ivančice; 11/10 Trenčín; 18/10 Náměšť; 21/12 Otrokovice. NATÁČENÍ CD v Brně 8/11 1997 !

 

Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová ve Vlčnově 1997

KDÚ-ČSL ve Vlčnově v čele s předsedou Frant. Mošťkem č. 345 má 120 členů. Její činnost se ubírala převážně kulturně společenským směrem. První společenskou akcí byla návštěva okresního plesu KDÚ-ČSL v Boršicích u Buchlovic v 18. 1. 1997. Koncem května aktivně pomáhali při vlčnovských slavnostech, hlavně vybírání vstupenek u brány od Hluku. Dne 29. června uskutečnili zájezd - 45 účastníků. Zúčastnili se mše v bazilice sv. Prokopa, prohlédli si zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, muzeum betlémů aj. Po celý rok nemalou měrou se podílí na všech akcích farního úřadu.

 

Farní úřad ve Vlčnově 1997

Pod vedením patera Václava Haltmara pokračuje budovatelská činnost. Byla provedena oprava zvonů - přesněji stolit a závěsných zařízení, jejichž některé části museli být zhotoveny nové. Náklad 140.000,- Kč. Opravu zhotovila firma Kadlec, která zařízení i zhotovila. Dále byla provedena oprava varhan - výměna rejstříků nákladem 50.000,- Kč. V sobotu 6. září i do Vlčnova dorazily ostatky sv. Vojtěcha, které u příležitosti milénia (1000 let úmrtí) putovaly po kostelech v celé republice. Ráno kolem 8. hodiny vyšel průvod od Sokolovny do kostela za účasti několika stovek věřících-převážně v krojích, za doprovodu hudby Vlčnovjanů, hasičů aj. Následovala slavnostní mše v kostele. Také v kostele byla provedena sbírka na postižené povodněmi. Vybralo se kolem 120.000,- Kč.

 

V roce 1997 se narodilo ve Vlčnově 29 dětí, ale v kostele křtěno jen 20 dětí. Ještě horší je to se sňatky. Je to k přemýšlení:

 

1995:

sňatků 22 ve Vlčnově v kostele 4

1996:

sňatků 23 ve Vlčnově v kostele 2

1997:

sňatků 32 ve Vlčnově v kostele 6

 

Poznámka: Za minulého režimu bychom to asi chápali. Dnes to lidem není lhostejné.

 

KERAMIKA ve Vlčnově 1997

Mistr uměl. výroby pan Ant., Moštěk č. 148 majitel výrobny zaměstnává 18 lidí. Letos byla otevřena zalévací dílna (technologie lití do forem), kde se vyrábí výrobky, které nelze točit na kruhu. Bylo získáno několik nových zákazníků z ČR - Export jen 10%. Výrobky se mění podle požadavku zákazníků.

 

Myslivecká Jednota Dřínek ve Vlčnově 1997

Myslivci v čele s předsedou Bedřichem Chaloupkou se snaží s budováním a přikrmováním zvěře, ale odstřel a odchyt je minimální. Ve své pěkné kronice, kterou píše Mir. Divoký uvádí: Kometa - vlasatice, kterou jsme letos v létě sledovali po 14 dní v noci pouhým okem, v minulých dobách, když se objevila, věřili, že přinese zlý čas. Tentokrát to byla pravda, protože takové povodně na Moravě nebyly 300 let. I naši myslivci po 100,- Kč v celkové částce 4.100,- Kč přispěli na zazvěření honiteb postižených povodněmi. Není vůbec zvěře ani živočišstva v půdě, dokonce se uvádí, že se k nám mají přivážet žížaly z Ukrajiny. V roce 1997 ve Vlčnově nebyl žádný hon na zajíce a bažanty a nebylo jim povolen ani odchyt zajíců pro postižené honitby pro rozšířený mor, tularémii a myxomatózu. Mor zničil téměř všechny divoké králíky a rozšířil se i do domácích králíkáren. Mnoho králíků lidem uhynula pro velmi rozšířenou myxomatózu. Mor divočáků se vyskytl v Bojkovicích, na Březové i v Bánově a v některých okresech bylo vyvražděno mnoho prasat ve velkovýkrmnách.

V roce 1997 ulovili: 8 srnců, 8 srn, 14 srnčat, 4 holuby hřivnáče, 4 divočáky. Dva střelil Joža Ondrůšek, 1 Kája Chovánek a 1 sraženého autem dostřelil Zdena Janča.

Ze škodné: 20 lišek, 1 toulavý pes, 67 toulavých koček, 6 sojek, 4 straky a 3 kuny.
 

 

POČASÍ 1997

 

teploty ° C

srážky mm

Poznámky:

Měsíc

50 letý
prům.

1997

50 letý
prům.

1997

Teploty

Srážky

Leden

- 2,4

- 4,9

28

13

21/1 + 1 °C
26/1 - 16 °C

1/1 sněží
4/1 sněží

Únor

- 0,7

1,6

27

26,5

3/2 - 16° C
13/2 + 10 °C

16/2 sněží
19/2 a 26/2 kroupy

Březen

3,7

3,6

32

22,4

11/3 - 5 °C
21/3 - 9° C

13/3 déšť
17/3 sněží, 28/3 kroupy

Duben

9,5

6

32

23,1

5/4 - 2 °C
14/4 - 8°C
9/4 -7°C
24/4 - 6°C

6/4 sněží
16/4 10 cm sněhu

Květen

14,4

11,3

61

54,1

5/5 + 27 °C
13/5 + 31 °C

8/5 liják
17/5 bouřka
20.-kroupy

Červen

17,7

17,3

69

80,1

3/6 + 27 °C
12/6 + 30 °C

6/6 a 17/6 prší
30/6 bouřka

Červenec

19,6

21,1

73

218

12/7 27 °C
30/7 28 °C

od 4.-26.7. DEŠTĚ !
velké POVODNĚ !

Srpen

18,8

20,3

73

82

8/8 28° C
27. 32° C

5,9/8 bouřka
13/8 31 °C
29/8 déšť

Září

15,1

14,1

42

37,7

3/9 31° C
18/9 25° C

5/9 bouřka
13/9 prší

Říjen

9,4

6,9

44

22,4

6/10 25 °C
29. - 10 °C
17/10 - 3 °C

2/10 prší
10/10 liják
26. sněží

Listopad

4,5

4,1

41

80,8

4/11 - 7 °C
20. - 10 °C
13/11 + 11 °C

8/11 prší
22,24/11 sněží

Prosinec

0,3

1,3

29

27,4

6/12 - 5 °C
16.- 12 °C
25/12 + 5 °C
30/12 +4 °C

5/12 sněží
25/12 prší

Celkem Rok

9,2

8,7

551

687

Tak teplo nebylo 200 let !

VELMI MOKRÝ ROK POVODNĚ !

Rozdíl:

 

- 0,5 °C

 

+ 136

 

 

 

 

POČASÍ ROKU 1997 lze označit za katastrofální !

V červenci prakticky za 10 dní spadlo tolik vody co jindy za půl roku. Někde bylo 2 až 3 m vody. Auta v ulicích i na náměstí plavala jak loďky. V ČR 58.000 lidí ztratilo střechu nad hlavou. Celkové škody přes 60 miliard Kč. Přišlo o život přes 60 lidí, zatopeno 290 obcí a 50 měst.

 

Výrobně obchodní družstvo Vlčnov - 1997

Jak ho hodnotí výsledky hospodaření VOD Vlčnov za rok 1997 předseda ing. Jan Chvilíček:
"Výrobní i hospodářské výsledky zemědělství byly ovlivněny v roce 1997 jak nepřízní mimořádných klimatických podmínek, tak i pokračující disparitou mezi farmářskými cenami a cenami vstupů. Na průměrném růstu spotřebitelských cen o 8,5 % podílí ceny zem. produktů jen o 2,9 % a to při růstu cen stupů o 10,8 %. Ekonomický tlak i vlivem tzv. vládních balíčků a k tomu nepřízeň počasí (1/3 půdy ČR pod vodou) se projevili v roce 1997 poklesem hrubé zem. produkce o 5,9 % proti roku 1996. Také restriktivní měnová politika, která vedle ke zdražení úvěrů z 15 % až na 30 % měla nepříznivý vliv na výsledky hospodaření. Pro naše VOD to znamenalo více než 1/2 mil. úroků. Nepříznivě působí i celostátní snižování stavu hosp. zvířat. Ještě v roce 1990 bylo v ČR 3.360.00 skotu z toho 1.195.00 krav, v roce 1997 jen 1.650.000 skotu, z toho 627.00 krav. Nezájem o výrobu mléka i vlivem dotovaných výrobků ze zahraničí. Stabilitě zemědělství neprospívá ani nedořešené majetkové poměry družstva".

 

 

UKAZATEL:

1996 /tis. Kč/

1997 /tis.Kč/

Tržby z obchodu

25.701

23.569

Obchodní marže

3.489

3.909

Tržby z výroby

44.490

42.627

Tržby a výnosy celkem

63.386

61.465

Materiálové náklady

23.443

22.601

Služby

8.256

9.504

Přidaná hodnota

31.687

29.282

Osobní náklady celkem

18.908

18.232

Daně celkem

1.518

1.560

Odpisy HIM

5.917

6.732

Provozní náklady celkem

2.699

2.154

Provozní hospodářský výsledek

2.724

603

Finanční výnosy

304

36

Finanční náklady

3.026

1.982

HV z finančních operací

- 2.721

- 1.946

Mimořádné výnosy

1.483

109

Mimořádné náklady

1.035

1.265

Mimořádný hospodářský výsledek

449

- 1.157

Hospodářský výsledek za účetní období

452

- 2.499

Spotřeba osiva a sadby

2.471

2.944

Spotřeba hnojiva

2.251

3.060

Spotřeba nakupovaných krmiv

7.798

6.304

Spotřeba PHM

3.189

3.257

 

 

Přehled o stavu pracovníků a mzdách VOD Vlčnov - 1997

 

1996

1997

Počet pracovníků

127

113

Mzdové prostředky

14.230.000,- Kč

13.612.000,- Kč

Průměrná mzda hodinová

54,24 Kč

57,32 Kč

Průměrná mzda měsíční

9.335,- Kč

10.038,- Kč

Produktivita práce

249.504,- Kč

259.133,- Kč

STRAVOVÁNÍ

Počet vyrobených obědů:

34.695 kusů

32.162 kusů

Průměrná cena obědů:

25,92 Kč

28,97 Kč

 

Výsledky hospodaření závodu 01 rostlinná výroba - vedoucí Josef Šobáň. VOD Vlčnov v roce 1997 hospodařilo na 1709 ha zem. půdy. Od roku 1989 bylo vydáno soukromým zemědělcům a občanům téměř 200 ha orné půdy. Družstvo je klasickým zemědělským podnikem s rostlinnou a živočišnou výrobou, kde rostlinná výroba je zaměřena hlavně na pěstování krmných plodin pro potřebu živ. výroby a na zbývající ploše jsou tržní plodiny (potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, cukrovka, řepka, slunečnice). Vláhové poměry do června byly normální, ale v červenci přišly povodně, které nemají pamětníka. Snad 1/3 půdy v ČR byl pod vodou a úroda někde úplně zničena. Naše družstvo nebylo pod vodou, ale 220 mm srážek v červenci poznamenalo všechny plodiny. Dlouhodobé zamokření, nedostatek vzduchu v půdě, houbové choroby a plísně a také složité žně (polehlé a porostené obilí) měly vliv na výnosy a kvalitu hlavně pšenice a ječmene, čímž vznikla družstvu ztráta asi 1 mil. Kč.

 

V roce 1997 byly pěstovány jednotlivé plodiny na těchto výměrách a byly tyto výnosy:

 

pšenice ozimá

535 ha

5,05 t / ha výnos

řepka ozimá

130 ha

2,8 t / ha výnos

ječmen ozimý

55 ha

4,6 t / ha výnos

ječmen jarní

226 ha

4,3 t / ha výnos

kukuřice na zrno

58 ha

7,34 t/ ha výnos

pšenice jarní

29 ha

4,3 t/ ha výnos

slunečnice

36 ha

1,83 t/ ha výnos

kukuřice na siláž

252 ha

 

vojtěška

224 ha

 

cukrovka

110 ha

42,1 t / ha výnos

louky a pastviny

54 ha

 

Sklizeň hroznů na 1 ha v roce 1996 byla 6,7 t v roce 1997 jen 1,35 t.

 

Výsledky hospodaření závodu 02 živočišná výroba - vedoucí Moštěk František. Na úseku chovu se v roce 1997 dokončila výstavba nové dojírny s technologií firmy ALFA LAVAL 2x6 autotandem a rekonstrukce kravína č. 2 na volnou vzdušnou boxovou stelivovou stáj. Ustájení krav a dojící zařízení s automatickým měřením množství mléka každé dojnice a řízení dojení počítačem umožňuje dokonalé využívaní všech vědeckotechnických poznatků ve výživě s maximálním využitím vysokého produkčního potenciálu našeho holštýnského plemene a zabezpečení vysoké kvality produkce všech složek mléka pro co nejlepší ekonomické ukazatele výroby. Snížila se potřeba pracovních sil na úseku chovu dojnic o 12 pracovníků. Produkce mléka na 1 dojnici a den se zvýšila o 5 litrů. V přepočtu na roční užitkovost je to 1500 l mléka. Zlepšila se tržnost výroby mléka o 10% mléko do mlékárny = 97 % ! nadojené mléko

Zlepšilo se také stájové prostředí a pracovní podmínky pro dojičky. Zvýšená produktivita práce šetří na mzdových nákladech 1,5 mil. Kč ročně. Na tuto investici si vzalo VOD úvěr 8,5 mil. Kč, který se zvýšenou produkcí a nižšími mzdovými náklady vrátí do 3 let.

STAVY SKOTU: K 1. 1. 1997 bylo 1122 kusů - z toho 372 krav, k 31. 12. 1997 jen 951 kusů - z toho 314 krav

Byly vyřazeny hlavně krávy, které se nemohly přizpůsobit provozu nové dojírny. Průměrná roční dojivost v roce 1996 byla 5.588 l, v roce 1997 byla 5.800 litrů. Roční výroba mléka byla 1.997.670 litrů - z toho prodáno 1.698.710 l = 12.512.401,- Kč

MASO HOVĚZÍ: Roční produkce hovězího masa byla 184,1 t., z toho prodáno 182 tun = 4.716.000,- Kč - z toho v prodejně 74 tun za 1,9 mil. Kč

Zaměstnanci:
K 1. 1. 1997: 31 pracovníků, K 31. 12. 1997: 19 pracovníků

CHOV PRASAT: Na úseku chovu prasat bylo v roce 1997 méně uspokojivých výsledků. Pro lepší využití plemene prasnic JEGHERS HYBRID bude třeba podobně jako u dojnic investovat do stájového prostředí v žíru a do nové technologie chovu prasnic a produkce selat. Zvýšit produkci a snížit potřebu pracovních sil.

STAVY PRASAT: K 1. 1. 1997 žír 1810 kusů prasnic 165 kusů, K 31. 12. 1997 žír 2099 kusů prasnic 188 kusů. Počet odchovaných selat v roce 1996 bylo 3.214, v roce 1997 3.807 kusů.

VEPŘOVÉ MASO: V roce 1997 bylo 2.846 ks jatečných prasat = 317 tun = 10,5 mil. Kč
z toho prodejna 1475 jatečných prasat = 165 tun = 5,5 mil. Kč

Zaměstnanci v chovu prasat: K 1. 1. 1997 bylo 16 pracovníků, K 31. 12. 1997 bylo jen 14 pracovníků

Kuřice:
V roce 1996 bylo 10.180 kusů, V roce 1997 bylo 10.000 kusů


ČERNÁ KRONIKA 1997:

Trestná činnost se stále zvyšuje. Na policii v Uh. Brodě v roce 1997 (do října) je zaznamenáno těchto 58 trestných činů: Sebevražda (1); vloupání (4); krádež (6); padělání dokumentů (1); pašování osob (1); podvody (2); zpronevěry (2); výtržnictví (5); požáry (2), nedovolené ozbrojování (2); ublížení na zdraví (4); ublížení z nedbalosti, dopravní nehody (4); opilství (9); neoprávněné užívání cizí věci (2); fyzické napadení (6); neplnění výživ. povinností (4); přepadení (3).

Dále bylo zaznamenáno těchto 34 přestupků: Občanské soužití (9); drobné krádeže (10); poškozování cizího majetku (7); dopravní nehody a přestupky (8).

 

STRUČNÉ NĚKTERÉ ZÁZNAMY:

V lednu 1997 se vloupal neznámý pachatel do dílny umístněné pod KSK a odcizil zde 4 el. vrtačky, pily a nářadí v celkové hodnotě 30.000,- Kč. (Majetek p. Louckého).

Dne 15. 4. 1997 se v noci 25letý M.D. z Veselí vloupal do Sokolovny. Rozbil skleněnou výplň dveří, poškodil hrací automat, odcizil 4.000,- Kč a 8 balíčků cigaret. Zásluhou p. Ryšavé jej policie zadržela.
Policie z Brna zadržela v noci v Hluku 4 Srby, kteří překročili hranici pod Velkou Javořinou a to za podpory a úplaty dvou mužů z Vlčnova (S + M 26 a 27 let) a 3 mužů z Uh. Brodu. Vzati do vazby.
Dne 6. května 1997 se oběsil 70letý Šimon Kučera č. 158.
 

Závěrečné zhodnocení roku 1997

Rok 1997 byl velmi rozmanitý a snad i bouřlivý, protože 1/3 ČR byla pod vodou. V průběhu povodní ztratilo životy přes 60 lidí a celková škoda převyšuje 60 miliard Kč. V době povodní vlčnovská škola sloužila jako nemocnice, protože nemocnice v Uh. Hradišti byla zatopena (1-2 m vody!). Ve Vlčnově byla vybudována nová komunikace v ulici Vinohradská nákladem 2.168.000,- Kč

Klub sportu a kultury ve Vlčnově oslavil 20 let svého trvání a soubor Vlčnovjan 25 let.

Výrobně obchodní družstvo Vlčnov postavilo novou dojírnu ALFA-LAVAL, boxové ustájení krav a zakoupilo výkonný americký pásový traktor CATERPILLAR.

 

Zápis kroniky byl projednán a schválen dne: 27. 7. 1998

 

 
 


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download