Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1994

Rok 1994


Rok 1994 je sice teprve druhým rokem samostatné České republiky, ale již čtvrtým rokem volebního období do zastupitelských orgánů, což znamenalo v listopadu 1994 ukončení činnosti dosavadního zastupitelstva, volby a zahájení činnosti zastupitelstva nového.

V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že šlo o první období od změny politického systému, což samo o sobě znamenalo náročnost orientace v nových podmínkách. Funkční období dosavadního zastupitelstva lze v hlavních rysech charakterizovat především tím, že v souladu s celospolečenským vývojem bylo nutno reagovat i v podmínkách obce na nové zákony, nový způsob ve financování na působení daňového systému, na snižující se dotace z vyšších rozpočtů a na větší odpovědnost a samostatnost v řízení a rozhodování. Za zmíněných okolností za prioritní úkol bylo nutno nastoupit cestu podpory podnikatelských aktivit, vytvářením podmínek pro jejich prosperitu. Jednalo se o pronájmy objektů ve vlastnictví obce (nebytových) s cílem dosáhnout návratnosti ve prospěch obecního rozpočtu formou daňových odvodů z nájemného. Jednalo se o objekty: stará škola naproti kostela, obchodní blok nad cukrárnou, vinárna pod obecním úřadem, stará mateřská školka. Hospodaření obce ve funkčním období odstupujícího zastupitelstva vycházelo prakticky z nulového finančního stavu. Přesto bylo přistoupeno k finančně náročným rekonstrukcím místních komunikací na havarijních vozovkách v ulicích: Vinohradská, Rybáře, Podedvorská, příjezdová k lékárně a v neposlední řad byli majitelé vinařských búd zbaveni příslovečného vlčnovského bláta zpevněním vozovky v tomto památkově chráněném areálu. Získáním finanční spoluúčasti ze strany České pojišťovny se podařilo uskutečnit dlouholetý sen několika generací místních hasičů výstavbou moderní hasičské zbrojnice. Při příležitosti 100. výročí založení hasičského sboru byla zakoupena za finančního přispění obecního úřadu, místních podnikatelů a občanů hasičská cisterna umožňující rychlejší hasební zásah.

PLYNOFIKACE OBCE: Vzhledem k tomu, že naše obec byla po dlouhá léta sužována exhalacemi ze spalování tuhých paliv, ať už se jedná o domácnosti nebo o větší zdroje znečištění. Obecní zastupitelstvo pro rok 1994 schválilo úplnou plynofikace obce. Byla to nejvýznamnější investiční akce za poslední léta. Toto rozhodnutí mělo významný ekologický dopad pro všechny občany obce.

Projekční přípravu zabezpečovala firma INVESTPROJEKT ZLÍN - ředitel pan ZEMEK Šimon - vlčnovský rodák.

Ve výběrovém řízení komise ve složení: starosta ing. Knotek Šimon, místostarosta pan Pijáček Jan, ředitel Plynáren Zlín pan Řezáč Zdeněk, projektant pan ZEMEK Šimon, předseda stavební komise pan VOZÁR Antonín, vybrala z předložených návrhů firmu Plynotop HLUK-KADLČÍK-KONÍČEK. Práce byly zahájeny v únoru instalováním regulační stanice VTL 2000. Středotlaké rozvody byly rozděleny celkem do dvou skupin:

V první etapě v ulicích Brodská, PLOTY a POD BOČKY - bylo uloženo do země středotlaké potrubí z lineárního polyethylenu. Průměr 160 mm v délce 886 m, průměr 110 mm v délce 228,9 m, průměr 90 mm v délce 68,9 m a průměr 63 mm v délce 1623,6 m. V těchto ulicích bylo dále instalováno 92 plynových přípojek pro rodinné domky. Celková délka STL plynových domovních přípojek byla 528,6 m. Kolaudace této etapy proběhla dne 18. 8. 1994.

Druhá etapa byla rozdělena na 5 samostatných částí: První a druhá část proběhla v ulicích 28. října, SPORTOVNÍ, JANA PLESLA, VINOHRADSKÁ, ZÁHUMNÍ, STARÁ HORA a HRANIČKA. V této části bylo uloženo do země 70,7 m průměr 160 mm, 182 m průměr 110 mm, 5235,1 m, průměr 63 mm, dále bylo instalováno 261 domovních přípojek v celkové délce 1261,5 m. Kolaudace těchto ulic proběhla dne 12. 9. 1994. Třetí část druhé etapy proběhla v ulicích HLUCKÁ, JOŽE ÚPRKY, část ulice 28. října, MASARYKOVA, Dr. E. Beneše a V JAMĚ. V této části bylo uloženo do země 3.411,2 m průměr 63 mm, a zbudována 144 domovních přípojek v celkové délce 1057,1 m. Kolaudace této části proběhla 28. 9. 1994. Čtvrtá a pátá část druhé etapy proběhla v ulicích: RYBÁŘE, KAUNICOVA, TYRŠOVA, PODEDVORSKÁ, NIVNICKÁ, U RYBNÍČKA, SOKOLSKÁ, NA PANSKÉM A DRUŽSTEVNÍ. Do země bylo uloženo 1138,7 m průměr 110 mm, 153,6 m průměr 90 mm, 1945,7 f 63 mm a bylo zbudováno 152 domovních přípojek v celkové délce 984,65 m. Tato část byla zkolaudována 5. 10. 1994. Na toto dílo byla vynaložena nemalá částka finančních prostředků jak obce, tak i Jihomoravských plynáren a.s. Brno a Státního fondu životního prostředí Praha.

Jihomoravská plynárenská akciová společnost zaplatila vysokotlaký přiváděč v ceně 1.889.000,- Kč, regulační stanice v částce 1.610.000,- a všechny přípojky od plynovodu po plynoměr. Obec financovala projekt v částce 793.214,- Kč, středotlak 11.673.000,- Kč. Na financování této částky se podílel Státní fond životního prostředí částkou 4.800.000,- Kč. Co se týče plynofikace, obce v tomto roce vybudovala moderní plynovou kotelnu školy v hodnotě 1.700.000,- Kč, dále kotelnu Klubu sportu a kultury v hodnotě 1.000.000,- Kč.

Dále byly plynofikovány obecní objekty Domu pečovatelské služby - 70.000,- Kč a prodejna zahrádkářských potřeb č. p. 14. Na slavnostní kolaudaci, které se zúčastnili ředitel fondu životního prostředí Praha- pan ing. Jan Beneš, generální ředitel Jihomoravské plynárenské akciové společnosti Brno - pan ing. Libor Martínek, ředitel Zlínského Plynárenského závodu pan Zdeněk Řezáč, přednosta Okresního úřadu pan ing. Jaroslav Hrabec a jiní hosté, kteří napomohli úspěšnému završení tohoto velkého díla. Podle vyjádření generálního ředitele Plynáren pana ing. L. Martínka nemělo toto dílo co do rozsahu a rychlosti provedení obdobu na území naší republiky. Celkem je v obci zabudováno 664 kusů přípojek. O koordinaci všech prací a o to, aby se maximálně zkrátil datum dokončení, pečoval pan Loucký Jar., jehož vytrvalost, s níž působil na všechny dodavatele a investory, byla příkladná a přinesla své ovoce. Celá akce, během níž bylo do země položeno více než 24 km potrubí byla ukončena v září 1994.

Do konce roku 1994 Obecní úřad přijímal od občanů žádosti na podporu plynofikace rodinných domků, které odvezli do Prahy k dalšímu řízení. Průměrný náklad na plynofikace jednoho domu se pohyboval od 20.000,- Kč do 40.000,- Kč. V Praze určitý příslib dostali, ale šance na podporu jsou velmi malé. Přesto, že plynofikace obce z pohledu obecního rozpočtu byla velmi náročná, podařilo se v roce 1994 investovat i do dalších potřebných akcí: Výstavbou hasičské zbrojnice vyvstala potřeba vybudování v Rybářích nového mostu. Nový most byl postaven v druhém pololetí roku nákladem 750.000,- Kč. Při této příležitosti se upravil i vjezd do hasičské zbrojnice. Při příležitosti stého výročí založení hasičského sboru v naší obce byla zakoupena Obecním úřadem za přispění občanů a místních podnikatelů HASIČSKÁ CISTERNA NA PODVOZKU TATRA 815 umožňující rychlejší a efektivnější hasební zásah.

V tomto roce po skončení plynofikace se započalo s obnovou místních komunikací, které byly výstavbou plynu nejvíce poškozeny. Provedla se rekonstrukce vozovky v ulici Pod Bočky s jednostrannými obrubníky v hodnotě 870.000,- Kč. V rámci dobudování školního areálu byla provedena výsadba dřevin, vybudování hřiště pro školní družinu a nově vybudováno brouzdaliště před mateřskou školkou.

Jak vyplývá z celkového zápisu, byl rok 1994 v oblasti investiční výstavby velmi náročný na výdaje z obecní pokladny a tímto celoroční hospodaření skončilo s úvěrem 2,5 mil. Kč, který musí být splacen v I. pololetí 1995.

 


Zaměstnanci obecního úřadu VLČNOV 1994

 

ing. KNOTEK Šimon

Vlčnov č. 134

starosta obce

PIJÁČEK Jan

Vlčnov č. 1173

místostarosta obce

PEŠLOVÁ Anna

Vlčnov č. 1124

účetní

CAHLOVÁ Libuše

Vlčnov č. 712

účetní

ROHLÍKOVÁ Marie

Vlčnov č. 1037

samostatný referent

CHVILÍČKOVÁ Lenka

Vlčnov č. 1205

matrikářka

 

 

POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ - 1994 

 

STAV OBYVATEL k 1. 1. 1994

3.083

Počet přihlášených osob

+ 32

Počet odhlášených osob

- 39

Počet narozených dětí

+ 37

Počet zemřelých osob

(21 doma, 24 v nemocnici) - 45

Počet obyvatel k 31. 12. 1994

3.068

Rozdíl:

- 15 

 

 

V roce 1994 bylo uzavřeno celkem 31 sňatků z toho: CÍRKEVNÍCH 23 ( ve Vlčnově 9, mimo Vlčnov 14), OBČANSKÝCH 8 ( ve Vlčnově 1, mimo Vlčnov 7)

NEJVYŠŠÍ PŘIDĚLENÉ ČÍSLO DOMU JE 1230 /manželé Křapovi, Nivnická ul./.

 

NEJSTARŠÍ OBČANÉ VLČNOVA 1994

 

MUŽI:

MOSŤĚK Karel

č. 635

nar. 5. 9. 1904

90 let

 

VOZÁR František

č. 111

nar. 21.4. 1905

89 let

 

ZEMEK Jakub

č. 509

nar. 3. 8. 1905

89 let

ŽENY:

KUŽELOVÁ Marie

č. 542

nar. 4. 2. 1901

93 let

 

HÁLOVÁ Josefa

č. 308

nar. 4. 4. 1902

92 let

 

INDROVÁ Marie

č. 39

nar. 15. 9. 1902

92 let

 

 

Hospodaření Obecního úřadu ve Vlčnově - 1994

 

PŘÍJMY:

Lístky na popelnice

178.396,-

Nájem popelnice

63.000,-

Celkem odpadové hospodářství

350.000,-

Ostatní činnosti v lesnictví

10.000,-

Komunikace

200,-

Mateřská škola

88.080,-

Základní škola

6.719,-

Školní jídelna

607.778,-

Celkem školství

702.577,-

VNITŘNÍ SPRÁVA

15.975,-

KOUPALIŠTĚ

64.560,-

Bytové hospodářství

112.153,-

Nebytové prostory

309.574,-

HŘBITOV

40.317,-

Celkem místní hospodářství

526.604,-

Stavebnictví

1.463,-

Daně ze závislé činnosti

3.347.780,-

Daň z příjmu fyz. osob

2.661.181,-

Daň z nemovitostí

1.057.929,-

Správní poplatky

380.330,-

Doplatky zrušených daní

3.189,-

Vztahy mezi rozp. a fondy obcí

6.693.535,-

Převody ze stát. fondu republiky

4.800.000,-

Sankční poplatky

1.182,-

Ostatní a nahodilé příjmy

75.833,-

Poplatek ze psa

8.273,-

Poplatek za užívání veř. prostranství

69.095,-

Poplatek ze vstupného

7.420,-

Poplatek z řekl. zařízení

11.000,-

Poplatek z alkoholu a tabáku

121.425,-

Příjmy z prodeje majetku

150.000,-

Přijaté dary

137.000,-

Dotace ze SR

831.000,-

Účelové prostř. z rozp. OKU

773.000,-

Převod prostř. mezi obcemi

86.631,-

Přijaté úvěry

3.479.400,-

Úroky z bank. účtů

257.509,-

Celkem všeobecná pokladna

24.779.425,-

PŘÍJMY CELKEM:

26.272.605,-

Zůstatek k 31.XII.1994 na Z BÚ

3.429.032,-

V pokladnách

0

Zůstatek celkem

3.429.032,-

Nezaplacený úvěr k 31.XII.1994

2.579.400,-

 

VÝDAJE

Vodohospodářské zařízení

3.628,-

Skládka odpadu

638.538,-

Celkem vodní hospodářství

642.166,-

Trestní činnost v lesnictví

39.037,-

Komunikace + most

955.022,-

Mateřská škola

295.331,-

Základní škola

2.672.832,-

ŠKOLNÍ JÍDELNA

895.168,-

Celkem školství

3.863.332,-

Zdravotnictví

10.140,-

Klub sportu a kultury

1.351.794,-

z toho příspěvek KSK

250.000,-

Památková péče

913,-

Ostatní činnost v kultuře

46.038,-

Celkem kultura

1.398.745,-

Požární zbrojnice

352.240,-

Informační a publ. činnost

13.320,-

Vnitřní správa

1.450.950,-

Celkem vnitřní správa

1.816.421,-

Péče o staré občany

220.457,-

Ostatní služby tech. charakteru /KOUPALIŠTĚ/

165.332,-

Bytové hospodářství

16.113,-

Nebytové prostory

659.923,-

Veřejné osvětlení

404.769,-

HŘBITOV

38.574,-

Ostatní služby VPP

552.187,-

Veřejná zeleň

28.466,-

Čištění komunikací

3.890,-

Celkem míst. hospodářství

1.837.028,-

Investiční výstavba /komunikace/

759.858,-

PLYNOFIKACE OBCE

4.936.257,-

Plynofikace-čerpání úvěru

3.169.810,-

Celkem:

8.865.925,-

Splátka úvěru

3.033.323,-

Příspěvek obč. sdružení

76.475,-

Náhrada za koupaliště

85.500,-

Celkem všeobec.pokladna

3.195.298,-

VÝDAJE CELKEM:

22.843.573,-

 

 

KOMISE OBECNÍHO ÚŘADU VLČNOV

 

KOMISE STAVEBNÍ

ing. ULČÍK Zdeněk

č. 932

KOLEK Jan

č. 1068

DACÍK František

č. 89

ing. MOSŤĚK Miroslav

č. 164

ZHOŘ Petr

č. 898

CHVILÍČKOVÁ Lenka

č. 1205

 

 

KOMISE SOCIÁLNÍ

MOŠŤKOVÁ Marta

č. 1086

KUČEROVÁ Jitka

č. 1048

ZEMÁNEK Petr

č. 68

KONÍČKOVÁ Marie

č. 394

VOZÁROVÁ Ludmila

č. 76

ROHLÍKOVÁ Marie

č. 1037

 

 

 

 

 

KOMISE FINANČNÍ

JAVOR Jan

č. 474

KNOTKOVÁ Marie

č. 1089

PEŠLOVÁ Anna

č. 1124

PLESL Antonín

č. 1076

 

 

 

 

KOMISE KONTROLNÍ

MOŠTĚK František

č. 345

KADLČÍK František

č. 822

KAŠPAŘÍK Vít

č. 535

KRÁLIČEK Rostislav

č. 392

CAHLOVÁ Libuše

č. 712

 

 

 

 

 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PAVELČÍK Petr

 

PhDr. PROCHÁZKOVÁ Jarmila

č. 1218

VLK Libor č.

292

ing. KUDLÁČEK Michael

č. 773

 

 

 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 1994

 

Ve dnech 18.-19. listopadu 1994 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 24. 8. 1994 rozhodlo, že nové zastupitelstvo bude mít 15 členů a 5 členů rady. K volbám do zastupitelstva obce Vlčnova se v řádném termínu do 13. 9. 1994 zaregistrovaly čtyři volební strany a to:

 

 

KDU-ČSL

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

kandidátů 15

ODS

Občanská demokratická strana

kandidátů 15

LSNS

Liberálně strana národně sociální

kandidátů 30

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

kandidátů 10

 

 

 

 

KANDIDÁTI KDU-ČSL

 

profese

strana

HLASŮ:

1.

ing. KNOTEK Šimon

/45 let/

starosta obce

KDU-ČSL

920

2.

JAVOR Jan

/40/

podnikatel

KDU-ČSL

731

3.

DACÍK František

/37/

technik

bezpartijní

705

4.

KRÁLÍČEK Rostislav

/46/

podnikatel

bezpartijní

624

5.

ZEMÁNEK Petr

/40/

truhlář

KDU-ČSL

616

6.

KNOTKOVÁ Marie

/42/

účetní

KDU-ČSL

610

7.

VOZÁROVÁ Ludmila

/43/

dětská sestra

KDU-ČSL

556

8.

KOVÁŘ Miroslav

/26/

podnikatel

KDU-ČSL

539

9.

ing. KUDLÁČEK Michael

/35/

technik

KDU-ČSL

539

10.

BRAVENEC Pavel

/36/

stolář

KDU-ČSL

481

11.

ing.MOŠTĚK Miroslav

/31/

projektant

KDU-ČSL

462

12.

MOŠTĚK František

/50/

montér

KDU-ČSL

445

13.

PAVLACKÝ Stanislav

/57/

kalič

KDU-ČSL

434

14.

ŠTEFANIK Pavel

/38/

dělník

KDU-ČSL

413

15.

KNOTEK Pavel

/46/

podnikatel

KDU-ČSL

331

 

 

 

 

KANDIDÁTI ODS

 

profese

strana

HLASŮ:

1.

PIJÁČEK Jan

/36/

truhlář

ODS

974

2.

MOŠŤKOVÁ Marta

/35/

zdrav. sestra

bezpartijní

908

3.

ing. ULČÍK Zdeněk

/35/

stav. technik

bezpartijní

824

4.

Mgr. KUČEROVÁ Jitka

/38/

učitelka

ODS

700

5.

PLESL Antonín

/49/

frézař

bezpartijní

632

6.

KAVKA Libor

/33/

podnikatel

bezpartijní

616

7.

VLK Libor

/28/

seřizovač

bezpartijní

470

8.

PhDr. PROCHÁZKOVÁ Jarmila

/30/

historik umění

bezpartijní

465

9.

ing. MARÁŠEK Jaromír

/37/

projektant

bezpartijní

457

10.

BRANDÝSOVÁ Zdeňka

/40/

výtvarnice

ODS

450

11.

ing. ZHOŘ Petr

/38/

podnikatel

ODS

443

12.

VOZÁR Josef

/43/

podnikatel

bezpartijní

435

13.

KONÍČEK Josef

/36/

technik

bezpartijní

353

14.

ing. ZELINKA Vladislav

/36/

filmař

ODS

302

15.

BRANDÝS Pavel

/38/

technik

ODS

292

 

 

 

 

KANDIDÁTI LSNS

 

profese

strana

HLASŮ:

1.

KAŠPAŘÍK Vít

/26 let/

instalatér

bezpartijní

398

2.

KADLČÍK František

/44/

řidič

LSNS

339

3.

ZEMEK František

/43/

dělník

LSNS

328

4.

MIKULEC Jan

/40/

dělník

bezpartijní

316

5.

ZEMKOVÁ Věra

/44/

dělnice

bezpartijní

264

6.

KŘAPA Antonín

/45/

elektromontér

LSNS

279

7.

CIFROVÁ Marie

/30/

v domácnosti

bezpartijní

278

8.

PESTL Jaroslav

/30/

opravář

bezpartijní

256

9.

ing.KONÍČEK Pavel

/43/

analytik

bezpartijní

242

10.

KUKULKA Josef

/47/

dělník

LSNS

203

11.

CHVILÍČEK František

/31/

skladník

LSNS

200

12.

PAVELČÍK František

/52/

dělník

bezpartijní

200

13.

MOŠTĚK Jan

/61/

důchodce

LSNS

168

 

 

 

 

 

KANDIDÁTI KSČM

 

profese

strana

HLASŮ:

1.

ELIÁŠ Antonín

/53 let/

elektromechanik

KSČM

440

2.

KOLEK Jan

/43/

podnikatel

KSČM

372

3.

ŠIMEK Josef

/40/

opravář

KSČM

299

4.

KONÍČEK Jaroslav

/52/

podnikatel

KSČM

279

5.

BAŘINOVÁ Anna

/50/

úřednice

KSČM

263

6.

PRCHLÍKOVÁ Marie

/52/

dělnice

KSČM

221

7.

BAŘINA Josef

/37/

topič

KSČM

221

8.

KOVÁŘ František

/57/

zámečník

KSČM

214

9.

MIKULEC Jaroslav

/46/

ošetřovatel vepřů

KSČM

206

10.

GAVALEC František

/42/

stroj. zámečník

KSČM

205

 

 

 

 

VOLBY SE KONALY VE VELKÉM SÁLE KSK

VE DNECH:

PÁTEK 18. 11. 1994

od 14.00-22.00 hodin

 

SOBOTA 19. 11. 1994

od 7.00-14.00 hodin

 


CELKOVÝ POČET HLASŮ VŠECH KANDIDÁTŮ

 

1.

KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

8406

hlasů

2.

ODS Občanská demokratická strana

8327

hlasů

3.

LSNS Liberální strana národně sociální

3571

hlasů

4.

KSČM Komunistická strana Čech a Moravy

2838

hlasů

 

Trestná činnost ve Vlčnově - 1994

V roce 1994 stále pokračuje trestná činnost a kradou se auta, kola, různá vloupání do obchodů a restaurací. Dne 12. 1. 1994 bylo p. Fr. Kučerovi č. 1048 ukradeno auto Š-120 v Prostějově. Dne 27. 2. 1994 byl vykradený obchod "U KRÁLA" - prodejna p. Beňovského: Elektro-satelit. Dne 14. 3. 1994 bylo vloupání do Sokolovny /lihoviny, cigarety../. Dne 21. 3. 1994 opět vykradené rychloobčerstvení "Králíci" ved. Strážnický. Dne 17. 7. 1994 byla odcizena "BABETA" na parkovišti "U Krála". Na krádežích se velkou měrou podíleli i naši kluci. Dne 23/3 1994 chytili: Jiřího K., Jana T., Romana B., Pavla O.; Celkem v roce 1994 byly: 4 trestné činy, 8 přečinů a 5 přestupků.

 

Místní lidová knihovna VLČNOV - 1994

Vedoucí knihovny je paní Marie Kolajová. Knihy půjčuje v pondělí a ve čtvrtek od 9.30 do 17.30 hodin. Počet čtenářů, návštěvníků i počet vypůjčených knih mírně klesá. V roce 1994 knihovnu navštívilo 2.842 občanů. Knihovna má 422 čtenářů, z toho je 244 dětí do 14ti let. V roce 1994 si občané vypůjčili 10.800 knih. Z toho bylo 797 naučných knih pro děti, 2.628 krásné literatury pro děti a 3.446 časopisů. Knihovní fond tvoří 11.350 svazků. Za rok 1994 přibylo 417 knih, odepsáno bylo 256 svazků zastaralé literatury. Do knihovny dochází 27 titulů časopisů, které lze vypůjčit.

 

ČESKÁ SPOŘITELNA pobočka ve Vlčnově 1994

Vedoucí spořitelny je paní Jitka FLASAROVÁ pracovnice je paní ing. Miroslava VRÁBLÍKOVÁ.

 

Stav vkladů obyvatelstva k 31. XII. 1994

VKLADNÍ KNÍŽKY:

44.125.748,- Kč

VKLADNÍCH KNÍŽEK:

2.180 ks

SPOROŽIRO:

2.006.142,98 Kč

SPOROŽIROVÝCH ÚČTŮ:

305 ks

 

 

POŠTA ve Vlčnově 1994

Vedoucí pošty je paní Marcela BĚLOHLÁVKOVÁ. Listovní přepážka - paní BAHNOVÁ Andrea. Doručovatelé: Kovářová Marie, Mlýnková Marie, Kudláčková Jaroslava, Kuželová Anastázie (odchod do důchodu IV/1994). V roce 1994 nastal větší rozmach produktů investiční a poštovní banky. Zakládání vkladních knížek a postžírových účtů.

 

Podané balíky:

2944 ks

Podané doporučené zásilky:

4.812 ks

Dodané balíky:

2320 ks

Dodané doporučené zásilky:

10.540 ks

 

V roce 1994 bylo 865 důchodců z toho 184 důchodců invalidních. V prosinci 1994 došlo ke zvýšení důchodů v f o 340,- Kčs tj. 11%. Průměrný důchod v ČR je 3.380,- Kč.

VÝHRY: Vyplaceno 969 výher na Sportku, Sazku, Mates, 5 ze 40, Super-49.
ODBĚR NOVIN A ČASOPISŮ: Dodáno 122 020 ks novin; 32.712 ks časopisů.
Tisk: Zemědělské noviny 103 ks; Mladá fronta 89 ks; Lidové noviny /60 ks/; Rovnost /46 ks/; Rudé právo /34 ks/; Svobodné slovo /13/; Hosp. noviny/10/; Špígl /11/; Sport /7/; Práce /6/; Blesk /3/; Český deník /3 ks/; Celkový počet podaných sázenek v roce 1994 bylo 6.890 ks.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve Vlčnově 1994

Příprava nového šk. roku 1993/94 byla zahájena 26. 8. 1993 společným setkáním celého pedagogického sboru s ředitelstvím školy. Vyučovací povinnost pro učitele I.stupně je 23 hodiny týdně, pro učitele II. stupně je 22 hodin týdně.

 

OBSAZENÍ ŠKOLY A JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

 

Ředitelka ZŠ:

p. GERŽOVÁ Jana

zástupce řed.:

p. KUČEROVÁ Jitka

Třídnictví:

I. A

p. HASÍKOVÁ Marie

V. A

p. MIKULCOVÁ Marie

I. B

sl. ZLÁMALOVÁ Renata

V. B

sl. KŘIVÁKOVÁ Jana

II. A

sl. KONÍČKOVÁ Petra

VI. A

p. KŘAPOVÁ Marie

II. B

p. JURČÍKOVÁ Marie /důch./

VI.B

p. ZEMKOVÁ Alena

III. A

p. MOŠŤKOVÁ Božena /důch./

VII.A

p. JURČIČKA Ivan

III.B

p. MALUŠKOVÁ Dagmar

VII. B

p. HRABALOVÁ Marta

IV. A

p. VÁLKOVÁ Kajetána

VIII.A

p. VÁLEK Antonín

IV. B

p. KAŠPAŘÍKOVÁ Milada

VIII.B

p. KONÍČKOVÁ Dana

 

Bez třídnictví: p. MENŠÍK Josef (důchodce); p. KUNDRATOVÁ Soňa; BREŠLOVÁ Pavla; p. NOVOTNÁ Vlad. (důchodce); NÁBOŽENSTVÍ - pan farář Haltmar Václav + sestřička.
Školní družina: p. TRECHOVÁ Marie, p. GAJDOŠÍKOVÁ Marie; SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI: Školník - Bělohlávek Vít; uklizečky: p. Běňová, Galušková, p. Mikušková, p. Ondrušková; Ve školní jídelně pracuje 6 pracovnic pod vedením p. KŘEHÁČKOVÉ Marie. Během roku zapsaných dětí a dospělých 446. Průměrný stav podávaných obědů denně 360, dospělých 54. Celkem v roce 1994 bylo podáno 70.505 obědů.

 

Cena obědů:

 

I.- IV. tř.

8,- Kč

V.- VIII. tř.

8,50 Kč

Dospělí

12,50 Kč

MŠ - celodenně

12,50 Kč

 


Nový školní rok 1993/94 byl slavnostně zahájen 1. 9. 1993 v KSK za účasti žáků, rodičů I. tříd, starosty obce ing. Knotka Šimona, místostarosty p. PIJÁČKA Jana, předsedkyně SRPŠ ing. VRÁBLÍKOVÉ Miroslavy.

p. KVASNIČKA Milan - zást. řed. ZŠ Vlčnov v září přeložen na ZŠ Dolní Němčí. Od I. do IV. třídy začali učitelé vyučovat podle nově vydaných učebnic, které nebyly však včas dodány do školy. Přicházely nepravidelně až do vánoc, což značně stěžovalo práci učitelů. Učebnice jsou pro žáky dosud bezplatné. Na základě pokynů školského úřadu byla věnována velká pozornost dětem vyšetřených v okresní ped. psychol. poradně s dyslektickou vadou, které byly zařazeny mezi integrované žáky, na které jsou dodány pro školu finanční prostředky. Rodiče na třídních schůzkách byli seznámeni s návrhem zajištění základních potřeb a pomůcek pro nový šk. rok, ve kterém si je budou hradit sami, kromě žáků I. roč., kdy je určena částka 200,- Kč na žáka.

 

Přehled o klasifikaci žáků ZŠ Vlčnov ve II. pol. 1993/94

Celkový počet žáků: 366, Prospělo s vyznamenáním 71. Neprospěl 1 žák. CHOVÁNÍ: 1. stupeň - 364; 2. stupeň 1 žák, 3. stupeň 1 žák; Školu opustilo 52 žáků z toho 30 chlapců. 1 žák navštěvuje 9. roč. v Uh. Brodě. Ostatních 52 žáků bylo přijato na střední školy a střední odb. učiliště.
Gymnázium 8 žáků; střední školy 17 žáků, čtyřleté s maturitou 5 žáků, tříleté uč. obory 22 žáků.

Na ZŠ přijíždí náborové pracovnice a většinou pomocí videokazety získávají žáky na své školy a učiliště.
V průběhu roku žáci pracovali v různých zájmových kroužcích a to: jazykových, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, hasičský, výtvarný, fotbal, národopisný - ŠOHAJEK, několik žáků navštěvuje lidovou školu umění. Žáci III. roč. se učili plavat do Dolního Němčí a žáci VII. roč. měli lyžařský výcvik.

Celý školní rok 1993/94 lze hodnotit kladně jak po stránce výukové, tak i materiální. Zlepšila se estetická výzdoba chodeb zakoupením květin, nově vymalována sborovna, ředitelka i ostatní potřebné místnosti. PLYNOFIKACE ŠKOLY se prováděla od března do září a znamená velkou úsporu práce, zpříjemnění prostředí a zlepšení ovzduší celé školy.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově 1994

Ředitelkou mateřské školy zůstává paní Marcela STROUHALOVÁ. Vzhledem k úsporným opatřením, která postihla i nás, byla k 1. 2. 1994 propuštěna uč. p. Aranka Grůlíková. Paní uč. Michalcové Jar. zkrácen úvazek na 0,82 a placení uklizečky p. Pavlicové převzal Obecní úřad Vlčnov. Změnil se i počet tříd. Na dopoledne byly 4 třídy a odpoledne 3. třídy Od měsíce února se začal vybírat od rodičů příspěvek 140,- Kč měsíčně na provoz MŠ. Dne 17. 2. 1994 se všechny děti zúčastnily loutkového divadla "HONZA A DRAK". Dne 24. 11. 1994 proběhl v sále KSK "Dětský karneval", kterého za velké účasti dětí Vlčnova. I v měsíci březnu si udělali v MŠ Minikarneval a diskotéku pro děti. Svátky jara - velikonoce začátkem dubna zpestřili malováním kraslic a výzdobou svých tříd. Ke dni matek 10. května připravili pěkné pásmo tanečků a písniček a matkám pěkné dárečky. Na den dětí si udělali táborák a opékali špekáčky. Vyvrcholením byla beseda s myslivcem p. Rachůnkem z Havřic. Soubor Šohajek úspěšně vystoupil na vlčnovských slavnostech s Jízdou Králů.

 

Zápis dětí do Mateřské školy proběhl v květnu 1994 a bylo zapsáno 104 dětí. Podle data narození jsou děti rozděleny do 4 tříd a to:

 

 

První třída

děti 3 leté

uč. PÍŠKOVÁ Markéta

 

 

uč. MICHALCOVÁ Jaroslava

Druhá třída

děti 4 leté

uč. ZÁLEŠÁKOVÁ Marie

Třetí třída

děti 4 - 5 leté

uč. ZEMKOVÁ Ludmila

 

 

PODŠKUBKOVÁ Jarmila

Čtvrtá třída

děti 5 - 6 leté

uč. PLACHÁ Helena

 

 

řed. STROUHALOVÁ Marcela

 

Koncem měsíce května za plného provozu byla školka nově vymalována. Do úklidu se zapojil celý kolektiv školky. Dne 31. 6. 1993 byl školní rok slavnostně ukončen. Děti dostaly zmrzlinový pohár, tužku a malovánky. Ve školce bylo vybudováno brouzdaliště, které bude využíváno až v roce 1995 po instalování přívodu vody. )

PLYNOFIKACE MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhla současně ze ZŠ. V měsíci prosinci bylo upořádána Mikulášská nadílka a na vánoce měly děti ve všech třídách pěkné vánoční stromečky. Od 23. XII. do 2. 1. 1995 byla MŠ uzavřena - vánoční prázdniny.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově 1994

Duchovní správu stále vede páter Václav Haltmar a i v roce 1994 pokračuje budovatelská činnost. Stejně jako v celé obci nejnáročnější byla plynofikace farní budovy. Kostel zůstává vytápěn akumulačními kamny. Výuka náboženství ve škole v posledních letech zůstává na stejné úrovni.

 

Přehled křížů v obci a v katastru obce Vlčnova:
 

KŘÍŽE V OBCI:

Rok postavení:

Nápis na kříži: /Pozn./

Malý kříž u kostela - kamenný s kalichem

1821

kamenný

KŘÍŽ SV. JAKUBA

1881

Umístěn u Zdrav. střediska

KŘÍŽ na HORNÍM KONCI

1898

Postaveno nákladem obce

KŘÍŽ U HŘBITOVA

1910

kamenný

KŘÍŽ U FARY KOSTELA

1919

kamenný

KŘÍŽ U KOVÁRNY Pavlackých

1937

V tomto znamení zvítězíš

KŘÍŽ NA HRANIČCE

 

dřevěný

KŘÍŽ U VCHODU DO KOSTELA

 

dřevěný

 

 

 

KŘÍŽE V KATASTRU OBCE:

Postaven:

Nápis /poznámka/:

KŘÍŽ U PÁLENICE /směr k Hluku/

1751

Dokonáno jest!

KŘÍŽ NA OKRAJI HLUKU

1780

kamenný

KŘÍŽ ve VINOHRADECH

1877

kamenný

KŘÍŽ HÝBLŮV /U RYBNÍKA/

1882

/obnoven 1927/

KŘÍŽ ONDRŮŠKŮV - k Uh. Brodu

1898

kamenný

KŘÍŽ U VÝCHODNÍ FARMY

1918

kamenný

KŘÍŽ u lesa HLUBOČEK

1940

kamenný

KŘÍŽ mezi Hlukem a Dolním Němčí

1944

kamenný

KŘÍŽ PAVELČÍKŮV na Čupech

1948

Sv.Antoníne oroduj za nás

KŘÍŽ NA DRAHÁCH

 

kamenný

KŘÍŽ NA KRAJI OBCE k Veletinám

 

kamenný

 

Poznámka: /Pověsti ke křížům/. Kamenný kříž ve vinohradech: Text na něm mluví o vraždě z roku 1877. HÝBLŮV KŘÍŽ: Uvádí se že, J. HÝBL byl na robotě v roce 1834 utlučen a jen zázrakem se uzdravil.

PEKÁRNA CHLEBA ve Vlčnově 1994.

Majitelem pekárny je pan KOVÁŘ Miroslav, Vlčnov č. 714. Pracovníci pekárny: PEŠL Zdeněk, KŘAPA Radek /PEKAŘI/ PODŠKUBKA Frant., VOZÁR Jaroslav, DOLINA Martin, PODŠKUBKA Vlastik Šoféři: Josefík František, Kovář Miroslav. Expedice: Kovářová Anna

 

Rozvoz chleba asi do 70 obchodů

Uh. Hradišťsko

 

Uh. Brodsko

 

Veselsko

 

Denní produkce asi 20 q chleba.

 

Peče se chléb:

domácí 1,8 kg

20,- Kč

obyčejný kmínový

1,5 kg

15,- Kč

domácí

1 kg

12,- Kč

 

V roce 1994 zavedena plynofikace pekárny.

 


PÁLENÍ SLIVOVICE 1994

Majitel pálenice pan Antonín Moštěk. Pálil ing. Frant. Josefík. Vypáleno 17.723,46 l 100% alkoholu = 33.235 l slivovice. Odvedena daň státu 1.629.693,80 Kč.

 

SLOVÁCKÉ DRUŽSTVO JEDNOTA 1994

Prodejní prostory SD Jednoty ve Vlčnově se stále zužují. V průběhu roku 1994 SK Jednoty předalo větší část obchodního domu ve Vlčnově (celé první patro a prostory bývalého řeznictví) do pronájmu, o který se ucházel o prostory místní obchodník pan JAVOR Jan. Dosud prodával v pronajatém obchodě p. Kužely. Pan Javor Jan v prvním poschodí zavedl průmyslovou prodejnu, kde si zákazník může nakoupit od hřebíčků přes hrníčky a sporáky také různé elektrospotřebiče. Má zde i prodejnu nábytku. V přízemí je pěkně vybavená drogerie, barvy a laky. Ze dvou prodejen potravin, které ještě ve Vlčnově zůstaly byl tento obrat: Provozovna POTRAVINY - vedoucí p. Mikulcová Lud. 3.837.000,- Kč, Provozovna POTRAVINY - vedoucí p. KONÍČKOVÁ Lud. 3.598.000,- Kč.
SD Jednota ve Vlčnově má 516 členů.

 

VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO VLČNOV - 1994

Vedení VOD v čele s předsedou p. Janem Kučerou, zůstává beze změn. Rok 1994 byl druhým rokem po provedené transformaci zemědělství. I přes přetrvávající negativní jevy v našem zemědělství jako celku, zejména jeho vysoké ztrátovosti, podařilo se stabilizovat naše družstvo na dobré úrovni. Důkazem toho je vyplacení nájemného z půdy ve výši 690 Kč na 1 ha. Vyplacení naturální formou podílu na hospodářském výsledku členům družstva a rozhodnutí členské schůze o vyplacení nájemného z vložených podílů oprávněných osob. Z vytvořeného zisku bylo na základě rozhodnutí členské schůze uvolněno 70.000,- Kč jako dar místnímu hasičskému sboru k zakoupení nové techniky u příležitosti slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice. O příznivém postoji občanů k nové formě družstva hovoří i to, že v roce 1994 vstoupilo dobrovolně do družstva dalších 14 členů. Na druhé straně 3 občané požádali o vydání majetku s tím, že budou hospodařit samostatně.

 

VÝSLEDKY V Rostlinné výrobě:

Pšenice ozimá ha výnos:

5,4 t

kmín ha výnos:

1,18 t

Ječmen jarní

4,8 t

mák

0,59 t

Ječmen ozimý

3,9 t

cukrovka

37,2 t

Slunečnice

2,01 t

řepka

3,04 t

 

VÝSLEDKY v živočišné výrobě:

Na úseku ŽV dále klesal stav hovězího dobytka, zejména krav v důsledku nízkých cen mléka a ceny hov. masa. V tomto roce došlo k zastavení výroby mléka ve velkokapacitním kravíně farmy II. a převedení zbytku stáda do objektu farma I.

 

Průměrná roční dojivost

4.854 l

Počet odchovaných selat na prasnici

17,9 ks

 

V roce 1994 se velmi dobře rozvíjela obchodní činnost družstva. Vzhledem k tomu, že družstva zajišťuje porážky vepřového a hovězího dobytka ve vlastních jatkách v Hluku, dostává zákazník v družstevní prodejně vždy maso čerstvé. Protože do této prodejny chodí občané ze širokého okolí, napomáhá to i zvyšování tržeb v družstevní prodejně potravin. V roce 1994 došlo k dalšímu poklesu počtu pracovníků zaměstnaných v družstvu. V roce 1993 pracovalo ve VOD 177 zaměstnanců a v roce 1994 jen 165 zaměstnanců.

V roce 1994 družstvo provedlo plynofikace bytových jednotek, obchodů a administrativních budov. Ve výši 2 mil. Kč provedlo obnovu strojního parku mechanizačního střediska.

Vzhledem k tomu, že byla zrušena veřejná vyvařovna v obci (SVOKO - ved. Svoboda Michal - výskyt salmonelózy), rozšířilo družstvo kapacity závodní kuchyně a zajišťuje vyvařování obědů mimo členů a zaměstnanců družstva také pro ostatní občany Vlčnova.

MISTR REPUBLIKY V ORBĚ ONDRŮŠEK Miroslav. V sobotu 17. září 1994 se konalo v Lysicích v okrese Blansko Mistrovství České republiky v orbě, na kterém se opět nejlépe dařilo absolutnímu vítězi Miroslavu Ondrůškovi z Vlčnova. Dříve jezdíval pod JZD Vlčnov, poslední roky soutěží pod firmami INPOST a KARGEN. Soutěžilo 20 oráčů (16 z Čech a 4 z Moravy).

 

KERAMIKA MORAVIA - pan MOŠTĚK Ant. č. 148:

V roce 1994 byla postavena vzorková prodejna při domě č. 910. Rekonstrukce objektu a přístavba administrativní budovy /hala 8x4 m pro návštěvníky/. Venkovní fasády s reklamou a plynofikace. Přes 90% výrobků na export (Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, Belgie). Spokojenost zákazníků s kvalitou a plněním termínů. Přijato dalších 5 pracovníků. Zakoupen počítač a videokamera. Změněna technologie výroby kameniny, poloporcelánu, dekorace zlatem. Zřízeny dvě nové dílny.

 

Soukromý podnik ERB s.r.o. - JAVORSKÝ Robert - bytem Hodonín

Zaměstnává po celý rok 1994 7 celkem pracovníků. Vyrábí se různé klopové odznaky, přívěsky ke klíčům, kravatové spony, znaky pro bezpečnostní službu a jiné drobné ozdobné předměty.

 

ZDRAVOTNICTVÍ ve Vlčnově 1994

V roce 1994 začali všichni lékaři již provozovat soukromou praxi. V únoru 1994 na obvodním středisku u MUDr. Sváčka začala pracovat nová zdravotní sestra - paní Marta Mošťková Vlčnov č. 1084 a od dubna nastoupila sestra Pěchová Věra č. 19. V roce 1994 začala příprava a jednání s Poliklinikou Uh. Brod a převedení zdravotního střediska z vlastnictví Polikliniky do vlastnictví lékařů zdravotního střediska v rámci privatizace. Privatizace má být ukončena v roce 1995. Zdravotníci střediska Vlčnov se opět podíleli se členy Červeného kříže při organizaci zdravotní služby při vlčnovských slavnostech.

V létě 1994 proběhla v obci epidemie infekčního onemocnění - SALMONELOSY - způsobená závadnými potravinami firmy SVOKO - ved. Svoboda Michal. Onemocnělo a bylo léčeno asi 80 místních obyvatel a několik lidí muselo být i hospitalizováno v nemocnici v Uh. Hradišti. Během roku 1994 proběhlo i pravidelné očkováni proti tetanu prováděné po 10 letech. Během roku bylo přeočkováno asi 300 osob. Rozvinula se spolupráce s Červeným křížem, Svazem invalidů a byla navázána spolupráce s Výrobně obchodním družstvem Vlčnov, které slíbilo finanční pomoc zdravotnímu středisku při vybavování zdravotní technikou.

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ve Vlčnově 1994

Služby pro členy, ale i pro ostatní občany naší obce se stále opakují jako v minulých letech. Jedná se o zpracovávání ovoce, žehlení prádla, půjčování zahrádkářské literatury, odzrňovač hroznů a jiné drobné služby. Pečení koláčků bylo pronajato paní Uhříčkové č. 193.

Ve zpracovně ovoce bylo zpracováno celkem 7,6 tun různého ovoce. Z toho na povidla 3280 kg, na mošt 4100 kg a na sušení 240 kg. Výkup zeleniny a prodej různého sadbového materiálu, chemických postřiků a další bohatý sortiment pro zahrádkáře je prováděn v prodejně zahrádkářských služeb v domě č. 14. Ve společenské místnosti se konaly 3 rodinné oslavy, takže je málo využívána. Na členské schůzi 9. září bylo jednáno o pronájmu budovy ČZS panu Svobodovi Michalu, pro zřízení vyvařovny obědů a různé oslavy, ale tento záměr nebyl schválen. ČZS ve Vlčnově má 164 členů a předsedou byl opět zvolen Zemek Josef č. 742. Ve finanční zprávě je uvedena uložená částka u St. spořitelny 140.000,- Kč a dalších 150.000,- Kč půjčeno Joinvest Praha na větší úrok již v roce 1992. Po neplacení úroků a nevrácení uvedené částky celá záležitost předána okresnímu soudu v Benešově u Prahy a ten ji předal krajskému soudu do Prahy.

Zahrádkáři uskutečnili v srpnu pěkný zájezd na výstavu do Věžek a v říjnu další zájezd do Polska. Oba zájezdy byly plně obsazeny a účastníci byli spokojeni. VÝSTAVA VÍN ve Vlčnově u příležitosti 35. výročí založení první zahrádkářské organizace v naší obci se konala 3. 4. 1994 - velikonoční neděle. Bylo to 1. května 1959, kdy učitel Josef Kukulka pozval do staré školy 5 zájemců, kteří byli ochotni pracovat na zlepšení místního ovocnářství a vinařství. Práce to byla velice svízelná, protože tehdy totalitní režim likvidoval rolníky. Práce starých vlčnovských vinařů zůstávala vzorem. Vlčnovské vinohrady jsou tak staré jak Vlčnov sám. Jsou dílem velehradského kláštera, který vinohrady zakládal po celém kraji. Při každém vinohradě stávaly búdy, jejichž silueta se táhla obloukovitě od katastru Veletin až k havřickému regionu. Vlivem nepříznivých poměrů a povětrnostními vlivy búd ubývalo až v roce 1979 jich bylo evidováno 39, jež dnes zůstávají pod ochranou památkové péče. Bylo v nich 17 robustních dřevěných presů jako svědectví starých časů, nejstarší v búdě Šustkově s datem 1715. Búdy v Bočku a Starých horách si po I. světové válce vracející se vojáci zařídili pro nové manželské soužití. Všechny staré búdy neměly sklepů vyjma dvou panských, dosud zachovalých. Vrchnostenské víno bylo uskladněno ve sklepě pod dnešním domkem Gavalcovým a děkanský sklep pod Coufalíkovým sloužil potřebám vlčnovské fary. To vše patří dnes minulosti. Vzpomeňme také na dosud zachovalou búdu Úprkovu, která nám připomíná autora Jízdy Králů, jež proslavila Vlčnov na celém světě. Smutnou událost nám připomíná búda Vincka Kužely, kde se koncem II. světové války odehrávala schůze Revolučního výboru při níž zahynul velitel partyzánů Dmitrij Lavrentěvič Kuriněnko 9. 4. 1945 při výbuchu granátu.

Na výstavě vín 3. 4. 1994 bylo vystavováno 255 vzorků vín, z toho 114 vzorků z okolních obcí. Degustační komise pod vedením Vladimír Vaculy, garanta OV ČSZ Uh. Hradiště nejlépe ocenila tyto vzorky vín vlčnovských vinařů: Zábrana Josef 874 (MT- 19 b.), VOD Vlčnov (BB- 18,8, SČ- 18,8 b.); Mlýnek Fr. 984 (Tramín- 19 b.); MM- RR 18,8 b; ing. Koníček Pavel 1111 (MT- 18,7 b.) Mlýnek Josef 67 (SČ 19,1 b., BM- 18,8 b.); Kolek Jan 1068 (TR- 18,6, PM-VA 18,6 b.); Knotek Pavel 1016 (BB- 19 b., FR-VA 18,8b.); Mikulec Lad. 203 (BB- 18,9 b.);
Cizí vzorky: Marek Josef Blatnička 164 (RB- 18,9 b.); Berka M. Veletiny (MT- 18,8); Sbor dobr. hasičů Hradčovice (BŠ- 19,1 b.); Medek Zd. Popovice 3 (MT- 19 b.); Novák Vlad. Popovice 160 (BB- 18,9); Křapa Ant. Popovice 311 (BB- 18,8); Zemek O. Zlín (MB- 18,8); VÁŽANY: Procházka Fr. 153 (RR- SA 19,1); Forman V. 17 (RR- 19,2); Mařatice JEŽ Boh. (André 19); St. Poddvorov: Strýček (MT- 18,9); Veselský (VA- 18,9); Turek Josef (MT- 18,9 b.);

 

100 let sboru dobrovolných hasičů ve Vlčnově

V neděli 15. května 1994 vyvrcholily ve Vlčnově oslavy 100. výročí založení dobrovolného hasičského sboru slavnostní schůzí v Sokolovně. Slavnostní shromáždění se zúčastnila delegace Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Uh. Hradišti, vedená starostou panem Václavem Holáskem. Za ústředí Sdružení hasičů byl přítomen náměstek starosty Sdružení a ředitel Hasičské vzájemné společnosti Praha pan ing. Ján Chlebo.

SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE v sobotu 14. 5. 1994 v 10.00 hodin. Byl to den otevřených dveří, vyhrávala dechová hudba Vlčnovjané a ve 13.30 hodin hasiči předvedli ukázky techniky a způsoby hašení. V neděli ráno byla mše svatá v chrámu páně sv. Jakuba a pak uctění památky zesnulých bratří na hřbitově. V 10.00 hodin slavnostní schůze v Sokolovně a odpoledne taneční zábava - hudba Vlčnovjané.

Stručně z historie: Stanovy hasičského sboru byly předloženy obecnímu zastupitelstvu, která je dne 27. 9. 1894 schválilo a potvrdilo. Dne 9. října 1894 byla zakoupena dvoukolová stříkačka od firmy R.A. Smekal za 1050 zl., která byla za zvuku hudby ověnčena a pak čtyřmi bílými koňmi pentlemi ozdobnými, z nádraží Uh. Brodu do Vlčnova přivezena. Dne 13. října 1894 byla nová stříkačka vyzkoušena za přítomnosti obecního zastupitelstva a zástupce firmy R. A. Smekal. Dne 28. 10. 1894 obdržel sbor výzbroj a výstroj pro 21 mužů rovněž od firmy R. A. Smekal za 191 zl., která byla členům přidělena. Sbor dobrovolných hasičů konal dne 15. 11. 1894 s novou stříkačkou na "Bařině" první praktické cvičení, kterého se zúčastnilo 19 členů a 2 se omluvili.

Za 100 let trvání Sboru dobrovolných hasičů ve Vlčnově je evidováno celkem 126 požárů z toho v obci 108, mimo obec 18.

Prvním velitelem Sboru dobrovolných hasičů /1894-1899/ byl Leopold Horák. Přehled o ostatních velitelích, o činnosti Hasičského sboru ve Vlčnově je zpracován v tiskové dokumentaci ke kronice Vlčnova /1992-1994/.

 

Činnost sboru dobrovolných hasičů ve Vlčnově 1994

Starostou SDH je Kašpařík Vít č. 535 a velitelem Plesl Antonín č. 632. Členská základna má 71 členů z toho 17 žen. Úsek represe: Zásahová jednotka zasahovala v průběhu roku 1994 u tří požárů. Dne 18. 2. 1994 požár stolárny u Fr. Křivdy ve Veletinách. K tomuto požáru byla naše jednotka povolána Okresním veřejným požárním útvarem přes okresní ohlašovnu požárů a akceschopnost naší jednotky byla hodnocena velmi kladně. Dne 19. 2. 1994 požár kontejneru na Hraničce. Požár byl zlikvidován ve spolupráci s požární stanicí Uh. Bod. Dne 14. 9. 1994 - požár briket u pana učitele Kučery. I tato činnost zásahové jednotky byla hodnocena kladně.
Soutěže: Družstvo mužů se zúčastnilo prvního kola soutěže v požárním sportu v Dolním Němčí, kde získalo pěkné druhé místo. Zúčastnili se i soutěže O slovácký pohár v požárním útoku v Částkově.

Mladí hasiči pod vedením Stanislava Mošťka byli také úspěšní: Zúčastnili se pohárové soutěže v Ostrožské Lhotě, kde starší žáci obsadili 13. místo a mladší žáci 2. místo v provedení požárního útoku.

Dne 15. října 1994 absolvovali branně požární závod v Hradčovicích, kde družstvo starších žáků v konkurenci 16 týmů obsadilo 4. místo. Sbor dobrovolných hasičů opět uspořádal pěkný Hasičský ples v KSK a již 10. ledna 1994 při roznášení pozvánek z celkového počtu 1029 domů provedli preventivní prohlídku v 911 domech. Bylo zjištěno 10 závad.

Provozovna SVOKO ved. Svoboda Michal - pro SALMONELU končí činnost !!! Dvacátý pátý týden roku 1994 se pro řadu lidí z Uherskohradišťského okresu stal více než nepříjemným zážitkem. Během pondělí 13. a úterý 14. června 1994 začala na Okresní hygienickou stanici v Uh. Hradišti přicházet hlášení od obvodních lékařů upozorňující na podezření vzniku epidemie - SALMONELÓZY. Šetřením již v úterý bylo zjištěno, že příčinou jsou knedlíky z vyvařovny SVOKO - ved. Svoboda Michal z Vlčnova. Již ve středu došlo k uzavření provozovny. Salmonela byla nalezena jak ve výrobcích, tak přímo ve výrobně, v rodinách postižených i ve stolicích dvou pracovnic kuchyně. Na SALMONELU bylo celkem ve Vlčnově a okolí léčeno 269 lidí, z toho 29 lidí bylo umístěno do nemocničního opatrování. Postih: POKUTA 50.000,- Kč.

 

Základní organizace VČELAŘŮ ve Vlčnově 1994

Organizace včelařů pod vedením předsedy Václava Vozára má 27 členů s 241 včelstvy - to je rozšíření o 13 včelstev. V roce 1994 se vyplácel státní příspěvek na zazimování jednoho včelstva 40,- Kč. Včelaři léčili včelstva na podzim 3x fuminací Taktikem. Léky jsou placeny z pokladny ZO. Jinak činnost není žádná, přednášky se nekonají, schůze se nesvolávají, protože z řad členů není žádný zájem. Včelstva se přisunují k polním kulturám velmi málo - výrobní zem. podniky neplatí. Včelstva přisunul ve Vlčnově jen Tihelka Fr. - 100 včelstev, Cingálek Šimon - 60 včelstev a Kovář Vl. 90 včelstev do Dolního Němčí. O práci v organizaci není žádný zájem, protože ústředí se nestará, aby se vykupoval med, propolis, vosk i mateří kašička.

Soukromníci, kteří vykupují med, platili jen 16,- Kč za 1 kg světlého medu. Med dodal jen jeden člen Kovář Vl. č. 101 a ten jediný dostal 3.000,- Kč příspěvek na 30 včelstev.

 

POČASÍ 1994

 

 

víceletý
normál

Dešťové srážky v mm

 

Měsíc

1992

1993

1994

Poznámka

Leden

28

13,9

14,1

35,6

1/1 prší, 4/1 liják, 17/1 sněží 23/1 déšť, 25/1 i 31/1 déšť

Únor

27

16,9

14,-

11,6

3/2 prší, 8/2 prší,

Březen

32

55,8

14,8

25,4

2/3 prší, 4/3 prší, 13/3 prší 17/3 déšť se sněhem

Duben

32

33,8

8,2

62,1

6/4 prší, 10/4 prší, 13/4 bouřka, 27/4 prší

Květen

61

24,9

34,6

124,4

1/5 liják, 5/5 prší, 19/5 prší 24/5 bouřka, 27/5 prší

Červen

69

71,4

43,-

46,4

1/6 liják, 5/6 prší, 19/6 prší, 24/6 bouřka

Červenec

73

16,9

89,9

25,7

5/7 bouřka, 7/7 déšť, 12/7 bouřka

Srpen

73

6,4

71,1

132,6

7/8 bouřka, 11/8 prší, 17/8 bouřka

Září

42

39,1

30,-

32,1

2/9 veliká bouřka, 7/9 déšť 17/9 déšť

Říjen

44

55,2

39,9

52,2

7/10 déšť, 24/10 déšť, 30/10 déšť

Listopad

41

23,6

33,6

11,8

11/11 prší, 15/11 prší, 24/11 prší,

Prosinec

29

47,7

70,-

38,4

4/12 ledovice, 11/12 déšť 30/12 déšť

Rok:

551

406

436

598

 

Rozdíl:

 

-145

-115

+ 47

 

 

Rok 1994 lze hodnotit jako srážkově nadnormální, ale nelze opominout fakt nerovnoměrnosti vláhy v průběhu roku, zejména vegetace.

 

 

víceletý
normál

Průměrné teploty °C

Nejnižší a nejvyšší
teploty

Měsíc

1992

1993

1994

Leden

- 2,4

0,7

- 0,3

2,3

19/1 - 11 °C 11/1 + 11 °C

Únor

- 0,7

2,3

- 1,9

- 0,2

15/2 - 15 °C 27/2 + 15 °C 20/2 - 15 °C

Březen

3,7

5,-

2,4

6,7

28/3 - 6 °C 12/3 + 16 °C

Duben

9,5

9,8

10,1

9,4

4/4 - 3 16/4 + 30 19/4 - 4 24/4 + 27

Květen

14,4

15,4

16,8

14,2

4/5 - 1 16/5 + 31 25/5 + 28

Červen

17,7

18,9

17,7

17,9

7/6 5 19/6 + 29 18/6 7

Červenec

19,6

21,1

18,7

22,3

11/7 9 15-22/7 30-32 °C

Srpen

18,8

24,1

19,6

20,7

16/8 8 1.-8/8 32-34 °C

Září

15,1

15,3

14,8

16,2

5/9 10 14/9 26 25/9 25

Říjen

9,4

8,4

10,4

7,5

10/10 - 2 °C 4/10 + 13 18/10 - 5 °C 24/10 + 7

Listopad

4,5

4,5

1,1

4,7

12/11 - 2 4/11 + 13 13/11 - 4 24/11 + 7

Prosinec

0,3

- 0,7

2,1

0,9

2/12 - 9 12/12 + 8 3/12 - 9 28/12 + 5

Rok:

9,2

10,4

9,3

10,2

 

Rozdíl:

 

+ 1,2

+ 0,1

+ 1,-

 

 

V posledních pěti letech je patrný vzestup průměrných teplot - mírné zimy a vysoké letní teploty. Rekord byl v roce 1992 - průměr 10,4 °C.

 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vlčnov 1994

Předsedou KDU-ČSL je pan MOŠTĚK František č. 345. Činnost v roce 1994 zahájili členskou schůzí 16. ledna v Klubu sportu kultury za přítomnosti 87 členů. Na schůzi vystoupil také host JUDr. ing. Jiří Karas, který odpovídal na četné dotazy v oblasti restituce církevního majetku a spolků. V lednu byl také promítnut dvojdílný film známého románu z počátku křesťanství v Římě "QUO VADIS" a vzpomenuto 41. výročí od mučednické smrti vlčnovského rodáka Jana Plesla, který by se letošního roku dožil 97 let.

V sobotu 12. února uspořádali tradiční lidový ples za účasti asi 250 lidí. V neděli 15. května členskou schůzi za účasti 60 členů navštívil místopředseda poslanecké sněmovny a parlamentu a místopředseda KDU-ČSL ing. Jan KASAL, který rovněž mluvil o restitucích církevního majetku a spolků. Ve dnech 26. až 28. srpna se uskutečnil zájezd do Rtyně v Podkrkonoší, o který byl velký zájem. Volby ve dnech 19.-20. listopadu do místního zastupitelstva dopadly pro KDU-ČSL ve Vlčnově úspěšně.

Ostatní politické strany a to jak ODS, LSNS a KSČM pro kroniku nezpracovaly žádnou zprávu.

 

Myslivecká jednota DŘINEK ve Vlčnově 1994

Předsedou MJ Dřinek je pan Chaloupka Bedřich a jejich činnost je v podstatě stejná jako v minulých letech. V zimním období to bylo přikrmování zvěře a tlumení škodné. Byl proveden odchyt živé zaječí zvěře na stejné úrovni jako loni. Rovněž myslivecký ples v KSK se vydařil. Na hodnotící schůzi MJ byli pasováni noví členové. V květnu byla k svátku matek uspořádána pro ženy pěkná beseda s pohoštěním a hudbou.

V ledních měsících zajišťovala senoseč na přikrmování zvěře. V měsíci září se uskutečnily závody členů MJ na asfaltové terče v Záhorovicích. V době honů se lovila jen zvěř zaječí. Znovu se zvyšují stavy koroptví a proto byly vybudovány koroptví zásypy a intenzivně přikrmovány. Koncem roku byla provedena výpomoc ochráncům přírody při ošetřováním stromků a dřevin v trati Dřinek proti ohryzu. V klubovně MJ byl vybudován plyn a zařízení opraveno.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1994

Předsedou TJ Vlčnov je ing. ULČÍK Zdeněk č. 932. V roce 1994 jsou v činnosti tyto oddíly: Kopaná, házená, šachy, kulturistika a stolní tenis hrající pod Sokolem.

KOPANÁ: Předsedou kopané je pan Jan Chvilíček č. 72. Trenérem I. mužstva hrající I.B třídu je pan Ivan Rachunek z Uh. Brodu a ved. mužstva Jan Mikulec č. 316. V soutěžním ročníku 1993/94 - I.B třídy jsme skončili na 7. místě s 24 body. Soutěžní období 1994/95 - podzimní kolo bylo lepší a skončili jsme s 29 body na II. místě za Dolními Bojanovicemi (rovněž 29 bodů). Další pořadí: Polešovice (28); Šardice (26), Huštěnice (22), Žarošice (19), Milotice (17), Kyjov B (17), Kněždub (16), Velká n. V. (14), Vacenovice (12), Strání (9), Dubňany (9), Petrov (2). KÁDR HRÁČŮ: Šabršula Marcel (brankář), Bělohlávek Vít (hostuje v Hluku), Mikulec Karel, Podškubka Vl., Mikulec Kamil, Junaštík Petr, Mikulec Zdeněk, Koníček Josef, Přecechtěl Přemek, Mikulec Radek, Chovánek Libor, Křapa Ivo, Mikulec Jar., Lekeš František. Kopaná je na velkém úpadku. Druhé mužstvo odhlašujeme ze soutěže a ani dorost není schopen soutěž dohrát. Dá se očekávat období temna ve vlčnovské kopané.

Oddíl ŠACHU si vede velmi dobře a má v soutěži dvě družstva: Družstvo A hraje oblastní přebor a na konci roku je tabulka následující: Hodonín (8 bodů), Vnorovy (8), Boršice (5), Uh. Brod (4), Napajedla (4), Uh. Ostroh (4), VLČNOV (4), St. Město C (4), Bzenec (2), Vracov B (2), Uh. Ostroh B (2), Polešovice (1). Družstvo B hrající okresní přebor II. třídy v soutěži zvítězil a postoupil do okresního přeboru I. třídy. Konečná tabulka: VLČNOV B (11 bodů), Uh. Ostroh D (9), St. Město F (9), Velehrad (8), Hluk (8), Uh. Brod B (7), Osvětimany (4), Uh. Hradiště B (0).

HÁZENÁ - trenérem je pan Leoš Gajdošík a vedoucím pan Frant. Podškubka. Mají družstvo dorostenek hrající II. ligu a družstvo žen - hrající krajský přebor. Obě družstva si vedou dobře. Finančně děvčatům pomáhají vlčnovské firmy AB MORITZ, Pekárna Vlčnov, JUDr. Frant. Zemek, Rychlé občerstvení KRÁLÍCI, P+M Strážničtí a firma KLIMONT Štěpán LASÁK.

STOLNÍ TENIS má v soutěži tři družstva A,B,C a vedou si dobře. Trénují pravidelně v Sokolovně, kde hrají i soutěžní utkání.

Oddíl kulturistiky vede pan Zdeněk Kohutič a zúčastňují se různých soutěží.

TJ Vlčnov nemá oddíl lehké atletiky, ale reprezentuje nás velmi úspěšně pan Antonín TYKAL č. 81. Pravidelně se zúčastňuje závodu na 10 km z Běchovic do Prahy s krásnými výsledky: Rok 1990 (223 závodníků, 13. místo = 39.38 min); Rok 1991 (181 závodníků, 13. místo = 39.07); Rok 1992 (209 záv., 11. místo = 39.01); Rok 1993 (227 závodníků, 16. místo = 39.36);

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově 1994

Ředitelem KSK je pan ing. PAVELČÍK Antonín a svoji činnost za rok 1994 hodnotila na výroční schůzi kladně. Jde o jedno z mála prosperujících kulturních zařízení v našem okrese. Jeho hrubý obrat činil 1 mil 400 tisíc Kč, z toho dotace od obce na provoz činila pouhých 300 tisíc. Zbylého obratu dosáhl KSK svou vlastní činností a podnikáním zejména v oblasti reklamy. Výtěžku využívá Klub na provoz objektu i na činnost souborů a kroužků: dětských souborů Čerešničky, Vlčnovjánek a Šohajek, mládežnické dechovky, dechové hudby Vlčnovjané, souboru Vlčnovjan, dvou cimbálových muzik a oddílu nohejbalu. Mezi největší akce roku patří vlčnovské slavnosti s Jízdou Králů, jarní a předvánoční trhy a Silvestr.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ ve dnech 27., 28., 29., V. 1994 měly tento program:

 

Pátek 27. 5.

18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÁ MORAVA - Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě.

 

20.00

TANEČNÍ ZÁBAVA na stadiónu TJ - hraje skupina Generace

Sobota 28. 5.

14.30

Koncert u KSK - hrají chlapci Vlčnovjané

 

16.00

Vitajte ve Vlčnově - KSK: Dechovky a soubor Folklór 75 ze Švýcarska

 

19.00

Hrajeme pro Vás: Dechovka DOLANKA a cimbálovka BURČÁCI

 

20.30

Předání vlády králů: Král 1993 Martin Janča a nový král 1994 Petr KADLČÍK č. 822 a legrúti ročníku 1976. Potom taneční veselice.

Neděle 29. 5.

7.30

JARMARK LIDOVÝCH VÝROBKŮ - náves před obchodním domem "U KRÁLA".

 

9.00

PŘIJETÍ družiny legrútů r. 1976 a krále Petra Kadlčíka starostou obce.

 

9.30

ZLATÁ BRÁNA: Vlčnovjánek, Veleťánek, Děcka z Kunovic a Handrlačky.

 

10.00

VLČNOVEČKU, VLČNOVE - rolnický dům č. 57 - cimbálové muziky.

 

11.00

Pódium na návsi: DOLANKA, FOLKLÓR 75 ze Švýcarska

 

11.30-13.30

před Sokolovnou - dechová hudba Šohajka

 

13.30

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD od Sokolovny na Stadión TJ

 

14.30

ZAHRAJTE MNĚ MUZKANTI, DÁM VÁM PATÁK: Soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek, Šohajek,Vlčnovjan,dechovka Vlčnovjané, Lipovjan, Lůčka ze Svatobořic - Mistřína a Světlovan z Bojkovic

 

16.00

MUZIKANTSKÁ ROZLŮČKA v KSK - hraje Šohajka z Dolních Bojanovic.

 


Legrúti roč. 1976: Pobočníci: Dostálek Vojtěch č. 822, INDRA Ant. č. 308 JEZDCI: Eliáš Radim 832, Chvilíček Fr. 1078, Koníček Vl. 653, Křivák Tomáš Uh. Brod 2212, Mikulec Martin 1095, Pavelčík Josef 1065, Pavelčík Petr 933, Pechal Tomáš 259, Šupka Marek 895, Uhříček Petr 629, Zemek David 1067, Zemek Josef 1070.

POČASÍ JIŽ TRADIČNĚ PĚKNÉ. NÁVŠTĚVNÍKŮ ASI 7.000. SPOKOJENOST !!!

 

JÍZDA KRÁLŮ I V PRAZE:

Po 57 letech dne 4. července 1994 Jízda Králů v Praze. Tuto akci se rozhodla uspořádat Nadace Zborov-Tyršova sekce v Praze a to u příležitosti XII. VŠESOKOLSKÉHO SLETU, kterého se zúčastnili i cvičenci z Vlčnova (18 žen, 10 mužů). U prašné brány naši družinu přivítal prezident nadace Zborov ing. Miclec CSc. Poté se Jízda Králů vydala po královské cestě na Staroměstské náměstí a přes Karlův most na Hradčany. Celý průvod byl zakončen na Výstavišti, kde je pozdravil náměstek primátora ing. Exner a ředitel Radia ALFA, které průběh celé akce vysílalo přímým přenosem. Obnovené tradice se vydařilo a snad se budou "pražské jízdy" častěji opakovat. Vlčnovjané jeli do Prahy autobusem řízením Frant. Chvilíčkem č. 648 /po cestě 2 defekty/. VLČNOVJANÉ VE FRANCII: Začátkem července soubor Vlčnovjan se svým programem vystoupil ve švýcarském městečku Wintertallu pro Čechy žijící v této oblasti. Hlavním cílem zájezdu však byla Francie, departement Lille. Zde soubor vystoupil ve městech La Gorgue a Lenz na velkém hudebním mezinárodním festivalu, kterého se zúčastnily skupiny a soubor z Francie, Holandska, Anglie, Německa, Belgie, Polska, Senegalu, Číny a dalších zemí. Soubor Vlčnovjan s primášem Pavlem Smetanou i skupina tanečníků si získaly srdce Francouzů i zahraničních účastníků festivalu. V pátek 1. 7. 1994 odcestoval do Francie i dětský soubor Šohajek, který zde již před dvěma lety navázal přátelské styky s podobným souborem. Účinkovali zde 10 dní.

Dechová hudba VLČNOVJANKA pod vedením Pavla Nevařila ve stejném obsazení jako loni účinkovala: 15/1 Velký Ořechov; 20/2 Losiny, 19/2 Uh. Hradiště, 13/3 Ostr. Nová Ves, 26/3 Hulín; LUHAČOVICE ve dnech: 10/2, 15/2, 10/3, 13/3, 14/4, 9/6,7/7, 11/8, 8/9, 13/10,10/11,18/12, Karlovy Vary 12.-15/5; Tovačov 22/5, 1/6 BRNO - Česká televize, Uh. Ostroh 4/6, Hodonín 16/6, Velké Losiny 19/6, Mutěnice 3/7, Hroznová Lhota 26/6, Ratiškovice 10/7, 16/7 Zámarovce, 17/7 Štramberk, 23/7 Mor. Písek, 7/8 Petrov, JESENÍK 12.-14./8; Kvasice 14/8, Tršice 21//8, Trnávka 27/8, Holešov 6/9, Velké Losiny 10/9, Štíty 17/9, Uh. Brod 23/9, Senice 1/10, Velké Losiny 17/12, Hulín 31/12. Celkem 42 vystoupení.

OKOLO VLČNOVA je nový titul dechovky Vlčnovjanky, které vydalo vydavatelství Delfa ve Zlíně na zvukových nosičích (MC, DC) a jsou od 1. 5. 1994 v prodeji. Hudební i pěvecké mistrovství protagonistů této hudební novinky řadí Vlčnovjanku podle odborné kritiky k nejlepším souborům tohoto žánru v České Republice. V tomto roce je to již 15 let, co Vlčnovjanka na koncertních pódiích doma i v zahraničí šíří svými písněmi slovácký folklór autorů z jižní Moravy.: Boh. Smišovského, V. Maňase, Z. Burského, J. Konečného, F. Kotáska a dalších.

Dechová hudba VLČNOVJANÉ pod vedením Zdeňka Kužely měla rovněž bohatý program: Zúčastnili se účinkování na 1. Selské jízdě - to byl první ples po pádu kom. režimu, který pořádal jezdecký klub Kladno a Vlčnovjany si vytipovali na předešlé Jízdě Králů. Hrály se selské fanfáry, selský pochod, selská mazurka, jedla se selská jídla a zlatým hřebem večera byla Moravská a Česká beseda. Měli velký aplaus. Další významný ples se konal v Hrusicích u Prahy - v rodišti malíře Josefa LADY, kde nescházela známá "Šatlava", kde vodili strážníci plesové hosty, kteří odmítali poslušnost a tam museli za určitý poplatek konzumovat alkohol. Bohatá tombola program plesu zpestřil celkový dojem jak to natáčela Česká televize ČT 1. VLČNOVJANÉ úspěšně vystupovali tři dny ve Vlčnově při oslavách 100. výročích hasičů. Dalším jejich úspěšným vystoupením bylo v srpnu 1994 v obci Košíky, kde oslavovali 300 let obce.

Největšího úspěchu se DH Vlčnovjané dostalo v německého Dallenu a v Lipsku, kde v srpnu probíhaly oslavy sportovních dnů. Zde ve velkém vedru v kroji provázeli průvod sportovců celým městem až na stadión. Při jízdě do Německa měli zastávku v Praze, kde zahráli na Staroměstském náměstí před Orlojem našemu kolegovi ing. Jindřichu Kučerovi, který se zde ženil. Při cestě zpět ve 20.00 hodin u Prahy jim začal hořet autobus, ale hasícími přístroji oheň uhasili. Ráno jiným autobusem dojeli domů. Vlčnovjané celkem měli 54 vystoupení na různých koncertech, plesích, oslavách, ale i pohřbech ve Vlčnově. V pokladně mají asi 25.000,- Kč, za které byl rádi koupili stejnokroje. Problémem je nedostatek hudebníků a jejich obsazení negativně ovlivňuje skupina "KVÍTKO" -je to 5 muzikantů z dechovky, které sami hrávají v restauracích v Luhačovicích a doma třeba na pohřeb musí zajišťovat i cizí hudebníky.

 

QUELLE ve Vlčnově:

Jistě není třeba zvlášť představovat největší evropský zásilkový obchodní dům "QUELLE", který dodává kvalitní a atraktivní zboží za férové ceny. Důkazem snahy firmy QUELLE o přiblížení se ke svým spokojeným zákazníkům je zprovoznění další agentury i na Moravě. Od úterý 26. dubna 1994, kdy zahájila svou činnost nová agentura Quelle v nově rekonstruovaném obchodním centru "U KRÁLA" ve Vlčnově. Nabízí nejen kompletní vyřizování objednávek bez jakýchkoliv dalších poplatků, ale též přímý prodej přes pult z celého katalogu Quelle.

 

Různé zajímavosti roku 1994:

TJ ve Vlčnově uspořádala na stadiónu dva filmové festivaly a to ve dnech: 2. 7. 1994 až 8. 7. 1994. Další 22. 8 až 28. 8. 1994.

Otevření VINÁRNY "U KRÁLA" ved. Libor KAVKA dne 27. 5. 1994.

Otevření prodejny KERAMIKA ved. Ant. Moštěk dne 26. 5. 1994.

BIŘMOVÁNÍ se konalo 4. června 1994 - účast 112 lidí.

Firma VESNA s.r.o. - majitel firmy pan Antonín PŘÍKAZKÝ - bytem Zlín, vedoucí provozu pan Josef ŠPAČEK - bytem Kněžpole

Ke změně firmy MULTIPLEX došlo k 31. XII. 1994, protože firma byla velmi zadlužena a už asi 4 měsíce nevyráběla. Státní banka podnik zabavila a dlouhodobě pronajala panu Ant. Příkazkému. Pokračuje zde výroba spárovek na nábytek a schodišťových desek. Pracuje zde asi 40 lidí převážně z Vlčnova a s průměrným měsíčním výdělkem 6.000,- Kč.

 

Závěrečné zhodnocení roku 1994.

V roce 1994 se konaly volby do zastupitelských orgánů obce. V průběhu roku 1994 byla celá obec plynofikována. Dne 14. 5. 1994 byla slavnostně otevřena HASIČSKÁ ZBROJNICE a proběhly důstojné oslavy 100 let hasičského sboru ve Vlčnově. V roce 1994 proběhla privatizace zdravotnictví ve Vlčnově.

 

Zápis kroniky Vlčnova projednán a schválen dne: 9. 8. 1995.

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download