Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1993

Rok 1993

 

Datum 1. 1. 1993 je jedním z nejvýznamnějších dnů posledních desetiletí. Od tohoto dne začal existovat ve střední Evropě nový stát - ČESKÁ REPUBLIKA. Je to tak významná událost, že je srovnatelná jedině se vznikem Československé republiky v roce 1918. Až zase historie zhodnotí, zda tento krok byl pro nás přínosem. Doufejme, že tento poměrně malý stát bude v dalších letech prosperovat a vytvářet pro své občany lepší podmínky ke spokojenému životu.

V této souvislosti se utvářel i společenský, politický a ekonomický život naší obce. Nové podmínky v naší společnosti dávají větší možnost rozhodovat o činnosti obce samostatně, bez většího zasahování nadřízených orgánů. Hlavně se to projevuje v oblasti ekonomické, kde hlavní příjem je z daní od občanů a podnikatelů. Jak vyplývá z následující tabulky je soukromé podnikání v naší obci na vysoké úrovni. Mnoho našich občanů se chopilo této příležitosti a vytvořili či založili dobře prosperující firmy, což se kladně projevuje na příjmech obce.

 

Příjmy a výdaje obce 1993

 

Příjmy:

v tis. korunách

Lesní hospodářství

94

Stravné školní jídelny

620

Příjmy vnitřní správy MH

429

Daň z příjmu obyvatelstva

4.564

Správní poplatky

151

Poplatky z prodeje alkoholu

154

Daň z nemovitostí

789

Dotace ze státního rozpočtu

716

Doplatky zrušených daní

4.429

Ostatní příjmy

297

Přebytek hospodaření z roku 1992

1.703

CELKEM PŘÍJMY

13.946 Kč

 

 

Výdaje:

v tis. korunách

Odpadové hospodářství

217

Lesní hospodářství

62

Komunikace

354

Školství

2.018

Kultura a sport

153

Požární zbrojnice

225

Vnitřní správa

1.268

Sociální zabezpečení

220

Koupaliště

114

Bytové hospodářství

549

Plynofikace

2.041

Ostatní výdaje

800

VÝDAJE CELKEM

8.021 Kč

 

 

Příjmy celkem:

13.946.000,- Kč

Výdaje celkem:

8.021.000,- Kč

Zůstatek:

5.725.000,- Kč

 


Hospodaření obce v roce 1993 skončilo s přebytkem, čímž se vytvořily dobré podmínky pro úspěšné pokračování plynofikace a dalších důležitých akcí v příštím roce.

V oblasti výstavby byla v roce 1993 dokončena výstavba nové hasičské zbrojnice, kterou si místní hasičský sbor zasloužil za svoji obětavou činnost pro obec a hlavně naše občany.

Po mnoha letech úsilí se podařilo přimět Správu a údržbu silnic Uherské Hradiště k rekonstrukci vozovky od křižovatky u OÚ po Sokolovnu. Opravou vozovky a vybudováním nového chodníku se vzhled v této části obce velmi zlepšil. Silnice je od křižovatky po faru kostková, od fary k Sokolovně asfaltová. Celkový náklad přes jeden milion korun Správa a údržba silnic Uh. Hradiště. Chodníky vydláždil vlčnovský občan a rodák, dlaždič pan Antonín Indra. K vyřešení nevyhovující situace s parkováním automobilů a autobusů ve středu obce prospělo vybudování nového zpevněného parkoviště pro tato vozidla u Stadiónu TJ.

Neplánovanou, ale velmi nutnou akcí byla oprava střechy na bývalé měšťanské škole. Stav střechy byl ve velmi havarijním stavu a při větší sněhové pokrývce hrozilo její prolomení. Při opravě byly vyměněny špatné části krovu a střecha byla pokryta novou krytinou. Oprava si vyžádala částku 260.000,- Kč. Největší stavební akcí, která byla započata v druhé polovině roku bylo vybudování 2.700 m vysokotlakého plynového potrubí od Uh. Brodu pro Vlčnov. Tímto byla zahájena plynofikace celé naší obce, která bude i v příštích letech pro nás finančně nákladná, ale bude mít velký vliv na zlepšení životního prostředí pro naše občany.

Firma PLYNOTOP Kadlčík a Koníček se sídlem v Hluku zvítězila ve výběrovém řízení na stavební akci vybudování vysokotlakého přiváděče plynu pro obec Vlčnov. Firma získala výhradní zastoupení pro jižní Moravu k instalaci plynových kotlů všech výkonů vyráběných Slokovem Hodonín. Nabízí i kotle od firem Destila Brno, Kovoděl Moravský Písek, Moravia Mariánské Údolí, Viadrus Bohumín a ze zahraničních Junkers Vicaland a Mont Blanc. Svým zákazníkům nabízí kompletní plynofikaci rodinných domků s předpokládanou cenou 20-25 tisíc korun. V ceně je zahrnut: projekt, kotel, instalace, nový plynový sporák, vyvložkování komína, revize. V domě, kde není zavedeno ústřední topení, je možno do jednotlivých místností instalovat topidla o výkonu 2 kW (2.000,- Kč), 3 kW (3.800,- Kč), 4 kW (4.200,- Kč), 5 kW (4.300,-), 6 kW (4.500,-). Instalační práce činí 4.000,- Kč.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ V OBCI: Ve ztížených podmínkách zimního období byla provedena výměna rozvodových skříní na veřejném osvětlení s novým regulačním systémem, který umožnil snížit spotřebu elektřiny o 50%. Výměnu provedli elektrikáři ze Šumic.

SBĚR DOMOVNÍHO ODPADU V OBCI: Od 1. 4. 1993 vešel v platnost nový poplatkový systém vybírání poplatků za vyvážení odpadu z popelnic. Mimo roční nájemné za popelnici ve výši 70,- Kčs, musí si občané na obecním úřadě na každý odvoz popelnice zakoupit známku (10,- Kč), kterou nalepí na popelnici a Technické služby Uh. Brod odpad odvezou.

 

Pohyb obyvatelstva v obci 1993

 

Počet obyvatel k 1. 1. 1993

3.150

 

Počet narozených dětí

39

15 chlapců a 24 děvčat

Počet zemřelých osob

45

 

Počet přihlášených osob

37

 

Počet odhlášených osob

98

 

Počet obyvatel k 31. XII. 1993 

3.083

 

Rozdíl:

- 67

 

 

Tendence je stále velmi klesající. MANŽELSTVÍ: Vlčnovští občané uzavřeli celkem 31 sňatků, z toho ve Vlčnově 13, mimo obec 18 sňatků.

 

Nejstarší ženy:

KNOTKOVÁ Anna č. 481

rok nar. 1900

 

KUŽELOVÁ Marie č. 542

rok nar. 1901

 

INDROVÁ Marie č. 39

rok nar. 1902

Nejstarší muži:

MOŠTĚK Karel č. 635

rok nar. 1904

 

VOZÁR Frant. č. 111

rok nar. 1905

 

ZEMEK Jakub č. 509

rok nar. 1905

 

Domovní čísla: Nejvyšší přidělené číslo je 1230, které bylo přiděleno manželům Křapovým v ulici Nivnická.

 

POŠTA - 1993

Vedoucí je Marcela Bělohlávková. Doručovatelka Marie Pavelková č. 975 odchází do důchodu. Za ni nastupuje Marie Kovářová č. 1073. Je zřízeno druhé pracoviště - sdružení přepážky - obsluhuje Marie Bednaříková č. 1018. V roce 1993 je měnová odluka se Slovenskou republikou - 3 dny výměna peněz. Končí i platnost poštovních známek a kolků s nápisem Československá republika a jsou nové s nápisem Česká republika - průběh 2 měsíce.

V roce 1993 došlo k dalším poklesu předplatitelů novin a časopisů. Naopak vzrostla podávka na sázkové hry: SAZKA, SPORTKA, MATES, 5 ze 40, Super 49. V roce 1993 byla ve Vlčnově vyplácena nejvyšší výhra 10.000,- Kč. Končí služba cestovních vkladních knížek a začíná nová spolupráce s Poštovní bankou a s ní i nové služby pro občany: vkladní knížky, vkladní listy, podnikatelské účty, postžirové účty, běžné účty. Je 870 důchodců.

 

Základní škola ve Vlčnově 1993

Na přípravě nového školního roku 1992/93 se začali podílet všichni členové ped. sboru v přípravném týdnu od 26. 8. 1992. Na zahajovací poradě nová ředitelka paní Jana GERŽOVÁ z Uh. Hradiště seznámila ped. sbor s hlavními úkoly šk. roku, o nové míře vyučovací povinnosti - to je 22 a 23 hodin týdně a určila třídnictví takto:

 

1. A JURČÍKOVÁ M. (důch.)

5. A. KŘAPOVÁ M.

1. B HASÍKOVÁ M.

5. B. HOLUBOVÁ O.

2. A MIKULCOVÁ J.

6. A JURČIČKA I.

2. B MOŠŤKOVÁ B.

6. B HRABALOVÁ M.

3. A VÁLKOVÁ K.

7. A VÁLEK A.

3. B KAŠPAŘÍKOVÁ M.

7. B KONÍČKOVÁ D.

4. A KUČEROVÁ J.

8. A ZEMKOVÁ A.

4. B ZLÁMALOVÁ R.

8. B KUNDRATOVÁ S .

 


Bez třídnictví: MENŠÍK Josef (důch.), KŘIVÁKOVÁ Jana, MIKULCOVÁ Marie, Pelikánová Katka.

Pedagogický zástupce: KVASNIČKA Milan Školní družina- 2 oddělení: KONÍČKOVÁ Petra, Gajdošíková Marie. Náboženství: pan farář Václav Haltmar + sestřička Pavla Mariková. Správní zástupci: Bělohlávek Vít - školník, Kučera Josef - topič a údržbář. Uklizečky: Beňová M., Podškubková, Sládková M., Zemková Jana, Galušková H., Bařinová. Školní jídelna: KŘEHÁČKOVÁ Marie - vedoucí, kuchařky a pomocnice: Tykalová A., Hrubošová Hana, Koníčková M., Hrubošová M., Kolková A..

Školní rok byl zahájen 1. září 1992 v KSK za účasti žáků, rodičů, předsedkyně SRPŠ ing. Miroslavy Vráblíkové, starosty obce Fr. Zemka a místostarosty Jana Pijáčka. Od 1. října žáci prvních ročníků pro vysoký počet byli rozděleni do třídy A,B,C, I. C vyučuje uč. Čonková Hana.

Pod vedením ředitelky Jany Geržové je ve škole pořádek, kázeň a dobré výsledky. Výsledky pololetní klasifikace: Celkový počet žáků: 375 z toho 171 chlapců a 204 dívek. Prospělo s vyznamenáním 80 žáků, neprospěli 3 žáci. Písemných pochval bylo uděleno 35, napomínáno 15, důtka 7 žáků. Nejslabší žáci jsou posíláni na pedagogicko psychologické vyšetření. Ve II. pololetí žáci 3. a 4. tříd jezdí do Městských lázní do Uh. Hradiště na výuku plavání. V závěru šk. roku jezdí žáci na vlastivědné zájezdy.

Výsledky za II. pololetí: Celkový počet žáků: 375. Vyznamenání 79, jednomu žáku povolena opravná zkouška. Uděleno 52 pochval, 10 napomínáno, 11 důtky a dva žáci 2 z chování. Do důchodu odchází uč. MOŠŤKOVÁ Božena, MIKULCOVÁ Jana. Ředitelka školy jim poděkovala za záslužnou dlouholetou ped. práci.

 

Kulturní program a jiné akce ZŠ v roce 1992/93

 

10. září

Divadelní představení "Houpací pohádky"

16. září

Divad. představení ve Slováckém div.: VLK, KOZA A KŮZLÁTKA

20. listopadu

Koncert skupiny RYTMUS v KSK.

4. prosince

Předvánoční besídka s programem a nadílkou

22. prosince

Bruslení na zimním stadiónu v Uh. Brodě LEDEN - týdenní lyžařský výcvik žáků 7. tříd na Makově

21. ledna

Filmové představení v Uh. Brodě "Číslo 5 žije"

29. ledna

Zápis dětí do 1. post. ročníku

30. dubna

Jarní běh okolo školy

31. května

Oslava Mezinárodního dne dětí ve spolupráci s rodiči

7. června

Vystoupení kouzelníka v Klubu sportu a kultury Žáci školy i učitelé úspěšně pracovali v různých zájmových kroužcích: Vlčnovjánek, Šohajek, kroužek s počítači, volejbal, gymnastika, kopaná, Mladých hasičů i v Lidové škole umění.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově 1993

Obsazení mateřské školy ve šk. roce 1992/93 v čele s paní ředitelkou Marcelou Strouhalovou bez podstatných změn. Školku navštěvovalo 110 dětí ve věku 2,5 - 7 let. Děti byly přijímány i v průběhu šk. roku. Vzhledem ke snížení stavu pracovních sil, byl uvolněn údržbář Josef Kučera, což citelně postrádáme, neboť různé opravy musí zajišťovat Obecní úřad. Spolupráce se ZŠ úplně zanikla a MŠ se řídí vlastním programem přiměřeným věku dětí. Ke konci školního roku si děti předškolního věku jen ZŠ a družiny prohlédly. Družina se jim moc líbila a dostaly zde i malé dárečky. V průběhu celého roku byly dětem přibližovány všechny svátky. Na velikonoční svátky byly třídy zaplaveny malováním kraslic, pletením kančuchů, výzdobou tříd. Děti se naučily hodně básní, říkadel a písní. Také na tradiční Jízdě Králů vystupoval dětský folklórní soubor "ČEREŠNIČKY" ved. uč. Plachá H. V květnu ke Dni matek si každá třída nacvičila pásmo básní, říkadel, písní a tanečků. Děti předaly maminkám dárečky, které si samy vyrobily. Ukončení šk. roku proběhlo na zahradě táborákem, opékáním špekáčků a různými hrami. V září nastoupily další děti a už v listopadu se těšily na blížícího se Mikuláše a svátky vánoční. Mikuláš dětem přinesl pěkné dárečky. Pod stromečkem nové hračky z peněz okresu i obecního úřadu.

KRÁDEŽE V MŠ: V dubnu 1993 vznikl do školky zloděj a ukradl 3 ks radiomagnetofonů a magnetofonové kazety. Díky rychlému zásahu policie byl zloděj zadržen a věci vráceny zpět do MŠ. Zlodějem byl místní občan Jiří KOVÁŘ. Další krádež byly v měsíci květnu 1993, kde byly po vypáčení uzamčeného stolu ukradeny peníze v částce 902,- Kč. Tato krádež zatím nebyla objasněna.

 

Z budovatelské činnosti:

V roce 1993 byla dobudována silnice, obrubníky, konečná úprava celého terénu, vysázeny ozdobné keře a stromky. Hodně pomáhali místní myslivci. V MŠ byla provedena revize hromosvodového a elektrického zařízení, provedeny nátěry a malby stěn, vyčištěny koberce, záclony. Děti i zaměstnanci si váží velmi pěkného prostředí naší MŠ.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově 1993

Pod vedením patera Václava Haltmara úspěšně pokračuje budovatelská činnost v kostele i ve farní budově. Byla dokončena dostavba farní budovy. Byly provedeny omítky, vnitřní zařízení a kolaudace. Celkový náklad asi 200.000,- Kč a odpracováno přibližně 5000 brig. hodin. Dále bylo provedeno předláždění dvoru, vjezdu. V kostele byla dokončena restaurace soch. Celkový náklad restaurace oltářů včetně soch ve staré kapli obnáší částku 273.000,- Kč. Okresní úřad přispěl 140.000,- Kč.

 

Lidová knihovna ve Vlčnově 1993

Od 15. března 1993 místo slečny Jarmily Blahové nastoupila Marie KOLAJOVÁ bytem č. 329. V knihovně je otevřeno v pondělí a čtvrtek od 9.30 hodin do 17.30 hodin. Výpůjčky celkem 10966; Návštěvníků 2.976; čtenářů 486; Celkem bylo 21 besed. Počet svazků v knihovně je 14.975.

 

SPOŘITELNA ve Vlčnově 1993

 

Stav vkladů k 31. XII. 1993

42.633.908,- Kč

Roční přírůstek

4.537.409,- Kč

Průměrný zůstatek na 1 VK

42.770,- Kč

 

V pobočce je vedeno 220 sporožirových účtů a 42 běžných účtů fyzických i právnických osob.

 

POČASÍ 1993

 

 

TEPLOTY ° C

SRÁŽKY mm

 

MĚSÍC

1993

50 letý
prům.

1993

50 letý
prům.

Poznámka:

LEDEN

- 0,3

- 2,4

28

14,1

3/1, 4/1 - 19 °C 13/1 silný vítr !

ÚNOR

- 1,9

- 0,7

27

14,-

17.-21/2 asi 20 cm sněhu

BŘEZEN

2,4

3,7

32

14,8

28/3 asi 20 cm sněhu

DUBEN

10,1

9,5

32

8,2

17/4 - 3 °C, 23/4 + 28 °C

KVĚTEN

16,8

14,4

61

34,6

Bouřky: 7/5, 15/5, 21/5 21/5 + 32 °C

ČERVEN

17,7

17,7

69

43,-

Bouřky: 7/6, 11/6, 20/6, 28/6

ČERVENEC

18,7

19,6

73

89,9

Od 12/7 do 25/7 deštivo

SRPEN

19,6

18,8

73

71,1

Od 14/8 do 17/8 vedra přes + 30 °C

ZÁŘÍ

14,8

15,1

42

30,-

9/9 + 29 °C

ŘÍJEN

10,4

9,4

44

39,9

27/10 - 5 °C, 28/10 - 4 °C

LISTOPAD

1,1

4,5

41

33,6

20/11 - 13 °C, 21/11 sněží 5 cm

PROSINEC

2,1

0,3

29

70

25,26/12 sněží 27/12, 28/12 30 cm sněhu

CELKEM

9,3

9,2

551

525

 

 

Rozdíl:

- 0,1 °C

Rozdíl:

- 26 mm

 

 

 

Tepelné rozdíly (- 0,1 C), ani srážkové rozdíly roku 1993 s dlouhodobým průměrem jsou minimální, takže celý rok můžeme hodnotit jako normální. Nutno však poznamenat, že první pololetí a hlavně jarní měsíce byly úplně suché a skoro nic po setí a sázení nevzcházelo. Okurky, řepa se musela podsazovat i zalévat. Nástup jara byl provázen vyššími teplotami, což spolu s nedostatkem vláhy se projevilo i na vzrůstu obilovin. Vláhová situace se značně zlepšila srážkovým spádem v červenci a srpnu, což se projevilo zejména na výnosu cukrovky, i když byla nižší cukernatost. Přestože byla cukrovka seta jednoklíčková, dá se říci bez ruční práce, bylo dosažena výnosu 50 tun/ha.

 

VÝBORNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO VLČNOV 1993

Výrobně obchodní družstvo ve Vlčnově bylo založeno 8. 1. 1993 a na své členské schůzi v hale Klubu sportu a kultury zvolilo představenstvo a revizní komisi v tomto složení:

 

 

KUČERA Jan

Předseda

Vlčnov č. 580

MOŠTĚK Václav

místopředseda

Vlčnov č. 188

JUDr. MARÁŠEK Jan

člen

Uh. Hradiště 995

Ing. VOZÁR Frant.

člen

Vlčnov 111

Ing. CHVILÍČEK Jan

člen

Vlčnov 87

KAŠPAŘÍK Jan

člen

Vlčnov 132

MIKULEC Břetislav

člen

Vlčnov 1106

KAŠPAŘÍK Zdeněk

člen

Vlčnov 1058

ONDRŮŠEK Josef

člen

Vlčnov 743

KUČERA Frant.

člen

Vlčnov 1012

KONÍČEK Josef

člen

Vlčnov 653

Ing. KNOTEK Šimon

člen

Vlčnov 134

REVIZNÍ KOMISE:

 

 

CHVILÍČEK Frant.

předseda

Vlčnov 302

TIBENSKÁ Marie

člen

Vlčnov 109

PAVELČÍK Miroslav

člen

Vlčnov 7

KŘAPA Antonín

člen

Vlčnov 1103

JANČÁŘOVÁ Marie

člen

Vlčnov 1036

Ing. VOZÁR Josef

člen předst.

Vlčnov 1193

KRÁLÍČEK Rost.

člen předst.

Vlčnov 392

KAŠPAŘÍK Frant.

člen předst.

Vlčnov 1035

 

V roce 1993 působilo Výrobně obchodní družstvo Vlčnov prvním rokem jako transformované družstvo vlastníků půdy a majetkových podílů. Nové družstvo založilo 165 členů na ustavující schůzi 8. 1. 1993. V průběhu roku se členská základna družstva rozšířila na 328 členů.

Ekonomická situace v zemědělství se v průběhu roku odrazila spolu s nepříznivými klimatickými vlivy v jarních měsících i do hospodaření družstva. I přesto, že bylo dosaženo zisku, došlo ke snížení hektarových výnosů u obilovin, sena, hrachu a slunečnice. Na druhé straně byl v tomto roce dosažen rekordní výnos u cukrové řepy ve výši 50 tun z 1 ha, i když byla poměrně nižší cukernatost.

 

Přehled výnosů plodin

 

1992

1993

Pšenice ozimá

5,4

4,7

Ječmen jarní

5,9

5,5

Slunečnice

2,6

2,5

Cukrovka

36,2

50,-

Hrách

3,9

1,7

Hrozny

7,1

5,2

 


Živočišná výroba 1993: Na úseku živočišné výroby došlo v průběhu roku k dalšímu snížení stavu hovězího dobytka a to v důsledku nižších realizačních cen než byly ceny nákladů na 1 kg produkce. Došlo k poklesu užitkovosti při výrobě mléka na 4.562 l při průměrné denní dojivosti 12,5 l na kus. Dále došlo k poklesu stavu prasnic z 327 na 318 a tím i snížení produkce vepřového masa. V průběhu roku došlo k dalšímu snížení počtu pracovníků zaměstnaných ve Výrobně obchodním družstvu na 177 osob. Ve srovnání s výchozím rokem 1989 tak došlo k celkovému snížení o více jak 100 pracovníků.

O vydání půdy a majetkových podílů požádalo v tomto roce 20 oprávněných osob, z nichž však jenom polovina skutečně v zemědělství podle zákona č. 42/92 Sb. 813 podniká.

Celkově lze rok 1993 z hlediska přírodních a klimatických podmínek, ekonomické situace v zemědělství a legislativy hodnotit pro zemědělství, jako celek, příznivě. Tato skutečnost se odrazila i do činnosti VOD Vlčnov s menším ekonomickým dopadem.

Podmínkou členství ve VOD Vlčnov byla stanovena hodnota podílu ve výši 70.000,- Kč. V roce 1993 člen VOD obdržel 2 q pšenice (á 200,- Kč/1 q) a nájemné za 1 ha ve výši 600,- Kč.

Soukromých zemědělců ve Vlčnově nepřibývá. Větší výměru asi 25 ha obhospodařuje Tykal Ant. a Šobáň Petr; Asi do 5 ha obhospodařují: Moštěk Frant. č. 946, Zemek Jiří č. 537, Indrová Eva č. 308, Klabačka Jos. č. 207, Štefanik Pavel č. 63, ing. Josefík Fr. č. 1145.

Ve Vlčnově je již jeden pár koní, s kterým Jiří Šobáň pomáhá občanům obhospodařovat jejich záhumenky.

Lesní hospodářství ve Vlčnově postihla letos kůrovcová kalamita a bylo nutno větší množství napadeného dřeva vytěžit a všechen klest na místě spálit. Ve velmi krátké době se podařilo vytěžená místa úspěšně zalesnit jasanem. Těžbu o zalesnění zorganizoval vlčnovský občan Vlastimil Straňák.

 

VÝMĚNA PENĚZ VE VLČNOVĚ 1993:

V souvislosti s rozpadem Československa na sebe nenechalo dlouho čekat rozdělení společné měny. Stalo se tak ve dnech 4. až 7. února 1993. Maximální jednorázová vyměnitelná částka na jednoho občana byla stanovena na 4.000,- Kč, přičemž další peníze převyšující tuto částku si mohli vyzvednout, jakmile peněžní ústavy získají dodatečné zásoby okolkovaných bankovek. O zdárný a klidný průběh výměny peněz ve Vlčnově se postarala ve Spořitelně ing. Miroslava Vráblíková se svou kolegyní Jitkou Flašarovou a na Poště zkušený kolektiv pod vedením paní Marcely Bělohlávkové. Od čtvrtka do soboty u tří přepážek lidé vyměnili 1.700.000,- korun československých za nové okolkované koruny české.

 

JAK ZAČAL A SKONČIL KRÁL

V letech 1971-72 vznikla potřeba mít kvalitní stánek pro kulturní a sportovní vyžití občanů Vlčnova a zajištění hladkého průběhu JÍZDY KRÁLŮ. K tomuto účelu byla v roce 1973 za přispění převážné většiny Vlčnovjanů zahájena stavba víceúčelového zařízení. Celou stavbu financoval Okresní národní výbor Uh. Hradiště prostřednictvím rozpočtu tehdejšího Místního národního výboru Vlčnov. Na této akci bylo odpracováno občany Vlčnova 89 146 brigádnických hodin. Celé víceúčelové zařízení stálo 7.211.000,- Kč, z toho restaurace 4.500.000,- Kč. Stavba byla realizována za předsedy tehdejšího MNV pana Fr. Křivdy a taj. Fr. Koníčka. Obec ani žádný občan v té době nesměl ani nemohl podnikat. Proto bylo od počátku rozhodnuto o prodej restaurace Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota Uh. Ostroh. Po skončení stavby budoucí majitel uhradil rozpočtovou částku. To znamená, že zaplatil spotřebovaný materiál, všechny odpracované řemeslnické a brigádnické hodiny a rozpočtový zisk. Za peníze, které vznikly zaplacením brigádnických hodin, byla dostavěna nemalá část Klubu sportu a kultury.

Vlastní provoz restaurace byl zahájen dne 5. listopadu 1976. Prvním vedoucím tohoto zařízení byl pan Huspenina z Hluku. Po něm nastoupil do provozovny pan František VÁVRA. V době jeho působení dosáhla restaurace největších tržeb a věhlasu v širokém okolí. Tehdy byla tato restaurace výstavní síní Jednoty. S postupujícími personálními změnami docházelo k opotřebování a rovněž v důsledku nepochopitelného zanedbávání běžné údržby a nakonec k znehodnocení celého objekt. Odchod vedoucího Frant. VÁVRY měl též za následek zhoršení kvality poskytovaných služeb a následně upadající zájem hostů.

Po roce 1989 nastupující soukromý sektor začal konkurovat cenou i příjemnější obsluhou. Tyto okolnosti přinutily Jednotu, aby tento velmi ztrátový podnik uzavřela.

V této době Jednota musela přehodnotit svůj podnikatelský záměr. Rozhodla se pronajmout nebo prodat všechny restaurace a ponechat si jen prodej potravin. O tom, že tento záměr byl myšlen vážně, svědčí uzavření prodejny obuv, textilu, smíšeného zboží a pronájem obou masen. Tyto důvody vedly k tomu, že nabídla objekt restaurace U Krála do ekonomického pronájmu. Pro ilustraci této situaci uvádíme odpověď člena Obecního zastupitelstva pana Dušana Vráblíka na dotaz občanů při veřejném zasedání zastupitelstva. Pan Vráblík jako bývalý zaměstnanec znalý poměrů v tomto zařízení prohlásil, že za podmínek ekonomického pronájmu, které nabízí Jednota, není možné tento provoz bez ztráty obnovit a udržet. Nabídka Jednoty trvala celý jeden rok. V této době se nenašel žádný podnikatel z Vlčnova ani odjinud, který by o obnovení provozu restaurace formou pronájmu projevil zájem. Po této době Jednota z ekonomických důvodů nabídla objekt k prodeji. Vyskytly se názory, proč obec nezakoupí a neprovozuje tuto restaurace ve vlastní režii? Odpověď je jednoduchá - obec na tuto činnost nemá prostředky. Totiž při porovnání příjmů a nejnutnějších výdajů rozpočtu nebylo možno tento objekt zakoupit bez velkého zadlužení Vlčnova. Obec by nebyla schopna splácet ani úrok, který by v té době činil asi 18%, natož splátky a nejnutnější opravy a údržbu. Názor bývalého velmi úspěšného vedoucího provozovny pana Fr. Vávry je: "Současné ekonomické a konkurenční podmínky neumožňují existenci a prosperity tak velkého, a tím i provozně nákladného zařízení v místních podmínkách." Podle jeho názoru mají v dnešní době a obecních podmínkách jen malé rodinné podniky. Podle informací podaných v té době vedením Jednoty bylo několik zájemců o koupi objektu. Jediný vážný zájemce ing. Vladislav Zelinka odkoupil budova za úřední odhadní cenu. Kdyby totiž existoval ještě jiný vážný zájemce, jistě by byla Jednota uskutečnila prodej formou veřejné dražby ve prospěch vyššího zisku. Současnému majiteli nezbývá nic jiného, než do oprav a údržby investovat nemalé prostředky. Čas ukáže, zda nový podnikatelský záměr bude dobře sloužit dalším generacím občanů Vlčnova.
Zpracovala a zveřejnila v AKTUALITÁCH Obecní rada Vlčnova.

Ptali jsme se, bylo nám odpovězeno: Dne 10. 3. 1993 převzala do svého vlastnictví společnost s.r.o. HENKAY se sídlem ve Vlčnově budovu č. 127 ve Vlčnově (U KRÁLA). Nový vlastník bude v objektu podnikat spolu s nájemníky (vybranými z řad výhradně místních podnikatelů) tak, aby jej smysluplně využili. Jinými slovy: ochota nést podnikatelská rizika je orientována pouze do těch oblastí, které nepovažujeme za ztrátové a o které je tedy co největší zájem. Obchodní tajemství nám dovoluje podat pouze obecnou informaci o tom, že budeme trvale doplňovat a zejména zkvalitňovat sféry obchodu, služeb a zábavy v sortimentu, který není buď zastoupen vůbec a nebo jen na nízké úrovni. Logicky tím dojde k vytvoření konkurenčního prostředí. Zajisté jsme dále ochotni a připraveni zvážit jakýkoliv další požadavek na využití objektu po prostudování jeho ekonomické stránky. Uvádění do provozu bude postupné po dokončení důkladných oprav - kterých se budově nikdy nedostalo, a po vybavení zařízením, neboť od převzetí startujeme "od nuly".
Závěrem ještě dodejme, že celá transakce (změna a nabytí vlastnictví) proběhla podle platných zákonů.  Ing. Vladislav Zelinka

 

 

Prodej:

Horní obchod POTRAVINY

- pan JEŽEK z Vlčnova

 

CUKRÁRNA

- paní VALÍČKOVÁ - Uh. Brod

Pronájem:

MASNA - Dolní konec

- paní ZABLOUDILOVÁ - Vlčnov

 

MASNA - "Obchodňák"

- fi ALFA Zlín


Co se týká I. patra "Obchodňáku" t. j. průmyslová prodejna, obuv, textil: v této části byl družstvem Jednota provoz zrušen. Zájemci o pronájem těchto prostor jsou, ale zatím nebylo rozhodnuto družstvem Jednota, zda se vůbec tato část bude pronajímat. Vlčnovjané by jistě rádi uvítali využití těchto již dlouho uzavřených prostor.

 

Slovácké družstvo Jednota

Transformací SD Jednoty Uh. Ostroh nastávají různé změny neuvěřitelného rázu. SD Jednota Uh. Ostroh převádí či prodávají provozovny pohostinství okresu Uh. Hradiště do soukromého podnikání a zaměřují se pouze na obchodní činnost. Tomuto rozhodnutí neunikla ani obec Vlčnov, která údajně z důvodu finančního propadu ztratí obě pohostinství - Dolní konec u Chovánků i Restauraci "U KRÁLA". Restaurace ve středu obce v rukou fa HENKAY se mění v obchodní středisko a Vlčnovjané, kteří Restauraci "U KRÁLA" usilovně brigádnicky vybudovali si vlastně s Jízdou Králů ani nemluvě. Z dřívějších provozoven Jednoty, kterých bylo 9 zůstávají už jen 2 a to:

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - ved. MIKULCOVÁ - tržba 6.800.000,- Kč, POTRAVINY - (Dolní konec) ved. Vlková - tržba 3.560.000,- Kč

Budova "CUKRÁRNA" - majetek Jednoty Uh. Ostroh byla k 1/3 1992 pronajata k soukromému podnikání paní VALÍČKOVÉ Františce bytem Uh. Brod č. 1868, která objekt v dubnu 1993 od Jednoty odkoupila. V říjnu 1993 byla zahájena oprava, předpokládané ukončení opravy duben 1994. Budova bude nadále sloužit jako prodejna "CUKRÁRNA".

 

PEKÁRNA CHLEBA ve Vlčnově 1993

Majitel pan KOVÁŘ Miroslav, Vlčnov č. 714. Pracovníci: PEŠL Zdeněk - pekař; PODŠKUBKA Frant. – pekař, Pomocníci: VOZÁR Jaroslav, DOLINA Martin, KŘAPA Radek
Šofér: MIKULEC Radek; účetní: KOVÁŘOVÁ Ludmila.
 

 

VÝROBA:

Peče se obyčejný chléb kmínový

1,5 kg á 14,- Kč

 

domácí "vlčnovský"

1,8 kg á 20,- Kč

 

domácí "vlčnovský"

1,- kg á 12,- Kč

 

AGROBANKA ve Vlčnově 1993

Dne 19. 11. 1991 byla v naší obci otevřena kampelička AGB Praha a.s. jednatelství Uh. Hradiště. Zemědělské družstvo Vlčnov projednalo smlouvu o pronájmu jedné místnosti v administrativní budově družstva, kde kampelička měla 3x týdně po 2 hod. odpoledne otevřeno. AGB nabízela všem občanům tyto služby:


1.

termínované vklady od 3 měsíců až po 5 let, klient si mohl vybrat na jak dlouhou dobu potřeboval peníze uložit.
 

2.

depozitní listy, tyto byly pouze na 3 roky, ale byly velmi výhodně úročeny - nejvyšší úrok co v té době AGB nabízela.

3.

vkladová knížka Agrokonto, tato knížka sice neměla tak velký úrok, ale zase byla zvýhodněna, že se z ní mohlo kdykoliv vybírat bez sankcí.
 

4.

vkladové listy, které nahradily depozitní listy, zde si mohl klient vybrat od 1 měsíce až po 24 měsíců.

5.

vkladové knížky s výpovědní lhůtou 3,6,9 a 12 měsíců.
 

6.

běžné účty fyzickým a právnickým občanům, to znamená buď soukromým podnikatelům, organizacím nebo podnikům.

7.

stavební spoření, což je velmi výhodné pro mladé lidí začínající si stavit svůj rodinný domek, nebo pro všechny občany, kteří si chtějí 5 let spořit na cokoliv.
 

Za krátkou dobu se pracovní doba rozšířila na 4x týdně po 2,5 hod. Větší rozsah pracovní doby již nemohl být, jelikož zde pracovala paní Ježková Ludmila, která byla v té době na mat. dovolené. Od 1. 6. 1993 jednatelství změnilo své působiště. Přestěhovalo se do budovy Obecního úřadu - do středu obce. Klientů přibývalo a byli spokojeni. Jenže v březnu 1994 přišlo rozhodnutí z AGB Praha a.s., že se budovy jednatelství typu II.-tj., ty které patří pod okresní, měla rušit.

Účty klientů byla převedeny do AGB Uh. Hradiště a tak od 1. 4. 1994 bylo AGB jednatelství Vlčnov zrušena.

 

KOVOZNAK ve Vlčnově 1993

Vznik Kovoznaku se datuje od roku 1968. V té době shodou okolností, se naskytly všechny nezbytné podmínky pro vznik podniku (Vlčnovjan), kterému byly vlčnovská veřejnost příznivě nakloněna. Byl podnikatel, výhodné umístění podniku, výrobní prostory, pracovní síly, zájem o odznaky a v neposlední řadě, velká snaha něco ve Vlčnově vybudovat.

Podnik začal pracovat, získávat dobré jméno, měnil název, vedoucího a zvyšoval výrobu. Podzim 1989 jej zastihl v dobré ekonomické situaci. Po událostech 1989 došlo k politickým, hospodářským změnám, byl vydán zákon o restitucích, došlo k transformaci podniků v rámci celé bývalé ČSFR. Mezi podniky, kterých se týkala tzv. malá privatizace patřil i Kovoznak ve Vlčnově. Jeho prodej se tímto způsobem neuskutečnil, z důvodu reklamace spolku LIDOVÝ DŮM ve Vlčnově (dále jen spolku), kterému před zestátněním v roce 1951 patřil nejenom pozemek, ale i budovy. Spolek obnovil svou činnost 30. ledna 1991. Požadoval vrácení majetku, ale právní předpisy toto vrácení neumožňovaly. Z toho důvodu bylo na schůzi spolku schváleno utvoření společnosti CREDO s.r.o. (dále jen CREDO) - z řad členů spolku za účelem odkoupení Kovoznaku od fondu národního majetku a to na základě konkurenčního privatizačního projektu. CREDO měla plánovaný počet společníků 50, plánovaný vklad na 1 společníka byl 20.000,- Kč. Skutečný počet přihlášených společníků byl však jen 11, což signalizovalo malý zájem členů spolků o koupi Kovoznaku. Malá aktivita ze strany spolku /vedení/ se projevila i při jednání se zástupci CREDO v době, kdy ministerstvo schválilo prodej Kovoznaku. CREDO, ve zdůvodnění v konkurenčním privatizačním projektu uvedla, že cílem CREDO je podnikat ve výrobě odznaků a jiných kovových předmětů. Skutečnost však byla jiná. V průběhu let 1992, 1993 poklesl zájem o odznaky. Kovoznak postupně propustil téměř všechny zaměstnance, většina společníků CREDO ztratila zájem podnikat. Zájem ze strany podnikatelů, místních i cizích, byl malý, nájemné, i když jeho výše by nebyla zanedbatelná, nemohlo zajistit potřebné finanční prostředky pro uhrazení kupní ceny za KOVOZNAK. Poslední variantou byl prodej. Místní podnikatelé nabízeli nízkou cenu, takže KOVOZNAK byl prodán mimovlčnovskému podnikateli p. Javorskému Robertu z Hodonína. Členy CREDA byli: Knotek Jos. 380, ing. Knotek Šimon 134, Zemek Frant. 750, Zemek Jos. 742, Koníček Jar. 225, Koníček Fr. 995, Moštěk Fr. 345, Martišová M. 1014, Moštěk Jan 894, Vozár Jaroslav 44, Mařicová Jaroslava 419. Rozhodnutí o prodeji nebylo jednoduché. Předcházela celá řada jednání společníků, měnily se stanoviska, rozhodnutí, uváděly se argumenty pro i proti. Při konečném hlasování, rozhodli společníci těsnou většinou jednoho hlasu o prodeji Kovoznaku dne 25. 9. 1993. Pro kroniku Vlčnova zprávu zpracoval jednatel CREDA pan Josef Knotek č. 380.

 

620 let VLČNOVSKÉHO KOSTELA /1993 - 1373/

Mezi jednu z nejstarších památek naší obce patří i kostel. Přestože jeho hlavní část pochází až z tohoto století, můžeme bez obav tvrdit, že je vůbec nejstarší stavební památkou Vlčnova, neboť skrývá jednotlivé stavební prvky dávných časů. Prvních nejstarší zmínka o vlčnovském kostele pochází z roku 1373, tedy před 620 lety a uvádí se tehdy i farář Petr, který je označován jako děkan luckého kraje. Přestože počátky vlčnovského kostela jsou dosti vzdáleného data, lze předpokládat, že zde kostel mohl stát i dříve a to už za pánů z Ryznburka, kdy titul Jakuba staršího, který náš kostel nese, byl tehdy dost častým titulem při zakládání nových kostelů. Tomu, že patronicium slavili Vlčnovjané už snad od pradávna, nasvědčuje i dochovaný záznam o vlčnovských "hodách" z roku 1641, kdy je zapsán jako samozřejmost. Určitou spojitost musel mít Vlčnov za husitských válek i s tehdejším Velehradem, neboť při volbě opatu velehradského kláštera se v listinách uvádějí i zdejší kněží a to dokonce jako účastníci volby. Za skutečnou zvláštnost můžeme v tehdejších dějinách Vlčnova považovat také to, že v roce 1586 zde zemřel vlčnovský kněz Anton HASECKI, který se dožil úctyhodného stáří 125 let, což je (a to nejen na tehdejší dobu) přímo až neuvěřitelné. Po Bílé Hoře byla zdejší farnost až do roku 1630 neobsazena, než se jí ujali brodští dominikáni. Od roku 1652 přebírá vlčnovskou farnost Václav Gabriel Medek a zakládá tak postupný a nepřetržitý sled vlčnovských kněží až do dnešní doby. Je těžké se dnes domnívat, jak asi vlčnovský kostel ve svých počátcích vypadal. Jedinou dochovanou částí z nejstarší doby je kamenný gotický portál, který je přímo uvnitř kostela, před bočním východem pod věží z vnitřní strany chrámu. Je to původní vchod, kterým už od pradávna vcházívali staří vlčnovjané po dlouhá léta do kostela a to pravděpodobně až do 2. poloviny 18. století, kdy byla postavena nejen věž, ale celý kostel byl zrekonstruován. Do té doby, jak vyplývá z jednoho starého zápisu, visely zvony na jakémsi "lešení" či snad dřevěné konstrukci předchůdkyně dnešní věže. Proto se zvony uvádějí už v roce 1671, z nichž nejstarší byl ulit v roce 1597. Pozdější zvony padly za oběť první světové válce, kdy byly v roce 1916 zkonfiskovány pro vojenské účely. Zvony svolávaly lid nejen na mši, ale v nebezpečných dobách upozorňovaly na blížící se nebezpečí. Dost často se dříve zvonívalo před blížící se bouří či podobnou přírodní pohromou, ale nařízením císaře Josefa II. bylo z důvodů četným úrazem bleskem zvoníků na nechráněných věžích zakázáno.

Pozůstatkem přestavby kostela v roce 1783 je tzv. stará kaple, zaklenutá v barokním slohu a nachází se v ní také starý náhrobek Matouše z Kunovic, který byl bratrem tehdejšího vlčnovského pána Jetřicha a roku 1560 zde pohřbil své syny. Pohřbívání přímo v kostele dokumentuje jeden ze starých nápisů. Zde stojí, že v roce 1775 byl v presbytáři před hlavním oltářem pod druhým kamenem uprostřed, naproti dveřím sakristie pochován P. Josef Hassewein, který byl ve Vlčnově 5 roků a 3 měsíců farářem. Že tento nápis není ojedinělý, naznačuje to, že ve vlčnovském kostele bývala nějaká krypta, do které bývaly pohřbívány význačnější osobnosti obce. Kolem kostela se dlouhá léta rozkládal hřbitov, jak se ještě občas při zemních pracích můžeme o tom přesvědčit. Dokonce i zápisy ve starých matrikách u některých úmrtí uvádějí přímo místo pohřbení. Do vlčnovské farnosti patřily v roce 1661 obce Veletiny, Hradčovice, Drslavice a Lhotka. Do kostela pak tito lidé jezdívali na vozech. V jednom starém záznamu se také mimo jiné uvádí: " …by také zemřelé svoje k pohřbení křesťanskému na svaté pole u kostela našeho dovážeti mohli … budu míti rychtáře obce Vlčnova k udržení této cesty hluboké přes vinohrady, které leží na celém boku hory Myší … aby cestu kameny vyložit nechal a k posekání hloží trnitého z kopce Myšího až po vodu Olšovou."

Tyto obce se osamostatnily a roku 1756 vlčnovskou farnost opustily. HŘBITOV u kostela byl zrušen v první polovině minulého století a byl zřízen hřbitov nový - nynější. Z původního hřbitova se dochoval do dnešní se dochoval do dnešní doby jeden kříž kamenný s kalichem, který je pozůstatkem z kněžských hrobů, které bývaly naproti starého vchodu do kostela. Tento je křížem z hrobu P. Josefa Machálka, rodáka ze Strážnice, pochovaného v roce 1921. Jak je vidět má vlčnovský kostel bohatou historii a za dobu své existence se v něm vystřídaly celé generace vlčnovjanů, kteří s ním byly spjati po celý život. Jejich životní cesta počínala v kostele při křtu a končila posledním rozloučením také v kostele. Pro někoho je kostelem se vším všudy, pro druhého pouze stavební památkou, pro dalšího pouze součástí obce a pro jiného ani to. Možná si však té úcty zaslouží i trochu více. Jen nejen nejstarší památkou celého Vlčnova, ale je také spjat s celými generacemi našich předků, kteří zde žili před námi a které provázel po celý život. V posledních letech je našemu kostelu i hřbitovu věnována velká péče jak ze strany patera Václava Haltmara, členů org. strany lidové, ale i řady ostatních občanů, za což jim patří dík a uznání.

 

Křesťanskou dem. unie - Česká strana lidová ve Vlčnově 1993

KDU-ČSL má celkem 148 členů. Předseda je Frant. Moštěk č. 345, jednatelem Pavel Brabenec. Činnost organizace v roce 1993 byla poněkud odlišná od let předešlých. Už začátkem roku došlo ke změnám ve výboru a má celkem 10 členů. Výbor se schází 1x měsíčně a udržuje kontakt v OV KDU-ČSL v Uh. Hradišti. Organizovali promítání filmů s náboženskou tématikou, pomáhali při organizaci největší moravské pouti na Velehradě, jíž se většina členů zúčastnila jako poutníci. V dubnu 1993 byla provedena podpisová akce za navrácení církevního majetku. Při vzpomínce 40. výročí mučednické smrti vlčnovského občana a člena strany ČSL Jana Plesla byla dne 21. srpna položena kytice na jeho hrob a uctěna jeho památka. Dne 21. října proběhla členská schůze, na které promluvil II. místopředseda KDU-ČSL MUDr. Roubáček a odpovídal na dotazy přítomných členů. Velká většina členů pomáhala na dokončení přístavby farní budovy, za což jim patří poděkování.

Ostatní politické strany ve Vlčnově 1993. Ostatní politické strany jako je ODS-KDS, HSD-SMS, LB-KSČM, LSU, které ve volbách 5.-6. 6. 1992 získali více než 100 hlasů, nevykazují zvláštní iniciativu a není možno od nich získat žádnou zprávu o činnosti k zapsání do obecní kroniky.

 

HASIČSKÝ SBOR ve Vlčnově 1993

Hasičský sbor ve Vlčnově v roce 1993 pod vedením Mir. MERTY měl 64 členů, z toho 16 žen. Během roku měli 10 výborových a 6 členských schůzí. Členové sboru prováděli asistenční hlídky při kulturních akcích v KSK. Při Jízdě Králů byl zajištěn prodej občerstvení ve stánku před pekárnou. Svědomitě provedli přípravu koupaliště na letní sezónu. Začátkem roku byla obecním úřadem předána do užívání nová HASIČSKÁ ZBROJNICE, ale práce zde ještě pokračovala. Byly to dřevěné obklady ve společenské místnosti, na schodišti a na soc. zařízení. Zhotovili regály na uložení výzbroje, panely pro uložení výstroje, pracovní stůl a jiné doplňky. Za účinné pomoc i Ant. Křapy a Jos. Zemka srovnali terén za zbrojnicí a oseli travou.

Úsek prevence: V měsíci lednu 13 prohlídkových skupina provedlo preventivní kontroly v obytných domech. Proškolení provedl Vozár Petr a Dacík Pavel. Zkontrolovali 1095 domácností, v nichž byly zjištěny 4 závady a nahlášeny na obecní úřad k odstranění. Požární plán obce je zpracován a 1x vyvěšen na obecním úřadě, 1x ve školící místnosti zbrojnice a 1x v požárním vozidle.

Úsek prevence: V měsíci lednu 13 prohlídkových skupina provedlo preventivní kontroly v obytných domech. Proškolení provedl Vozár Petr a Dacík Pavel. Zkontrolovali 1095 domácností, v nichž byly zjištěny 4 závady a nahlášeny na obecní úřad k odstranění. Požární plán obce je zpracován a 1x vyvěšen na obecním úřadě, 1x ve školící místnosti zbrojnice a 1x v požárním vozidle.

Požár domu pana Antonína MIKULCE č. 95 /viz fotoalbum II. díl - 8 list/, kde shořelo i několik demižónů slivovice. Požár dne 16. 2. 1993. Dalším zásahem byl dne 17. 3. 1992 - požár v Dřevodělu a 12. 9. 1992 u Chovánka Jiřího. Při požáru lakovny v ARAVERU nebyl jednotce našeho sboru poplach vyhlášen a zásah provedl OVPÚ Uh. Brod. Rovněž tak při samovznícení uhlí ve sklepě u pana Mošťka. Ve všech případech, kdy jednotka našeho sboru zasahovala, byla úspěšná.

Výcvik a školení: Družstvo mužů se zúčastnilo 1. kola soutěže v požárním sportu ve Veletinách, kde se umístnilo na velmi pěkném 2. místě. Dne 24. 7. 1993 v 18.00 hod. bylo provedeno námětové cvičení na farmě I. Výr. obch. družstva ve Vlčnově, kterého se zúčastnilo 12 členů sboru.

Činnost mládeže: Dne 13. 3. 1993 členové sboru Moštěk Stan. a Vozár Petr založili kroužek MLADÝCH HASIČŮ. Přihlásilo se 8 chlapců ve věku 8-12 let. Byli zařazeni do hry PLAMEN 93. Dne 6. 6. 1993 se zúčastnili soutěže v Krhově - 3. místo. Při soutěži o putovní pohár starosty OS DH ČMS v Ostr. LHotě a branném požárním závodě v Hradčovicích se jim tolik nedařilo. O prázdninách se mladí hasiči zúčastnili 3. denního výletu do Buchlovských hor s místostarostou obce p J. Pijáčkem. Do konce roku se členská základna zvýšila na 16 členů.

Přehled o odpracovaných hodinách: 1213 hod. na výstavbě zbrojnice, 288 hod. - údržba výzbroje a výstroje, 211 hod.- oprav a údržba vodních zdrojů a 179 hod.- příprava koupaliště na letní sezónu.

Kulturní činnost: Hasičský ples v KSK a jedna taneční zábava.

 

VČELAŘI ve Vlčnově 1993

Organizace českých včelařů ve Vlčnově má 27 členů s 228 včelstvy- to je úbytek o 51 včelstev. Vypláceli 35 Kčs na 1 včelstvo. Včelstva léčili TAKTIKEM a někteří členové i vložením Gabonových pásků po medobraní. V říjnu a listopadu 2x-3x léčili TAKTIKEM. Léky jsou placeny z pokladny ZO. Činnost není bohatá. Družstva nechtějí přísuny platit. Jen Tihelka a Cingálek přisunuli 100 včelstev družstvu a soukromníku Tykalovi do slunečnice 15 včelstev přisunul Kovář č. 101. Med se nevykupuje, tak činnost včelařů vázne. Předsedou je stále V. Vozár, jednatelem Vl. Moštěk a pokladníkem Knotek Josef č. 863.

 

MYSLIVECKÁ JEDNOTA "DŘINEK" ve Vlčnově 1993

Předseda organizace je Bedřich Chaloupka jednatelem Jar. Mikulec. Naší jednotě byly vrácena i Havřicka, což zlepšilo i lov zvěře. V roce 1993 byl odchyt živých zajíců - 67 kusů. Zvěř zaječí byla splněna na 57%, pernatá zvěr se nelovila. Činnost jednoty je zaměřena na chov a ochranu zvěře a údržbu mysliveckého zařízení. Každoročně pořádají pěkný myslivecký ples v KSK.

 

Český svaz ZAHRÁDKÁŘŮ ve Vlčnově 1993

Předsedou zahrádkářů je stále Josef Zemek č. 742. jejich činnost je v podstatě stejná jako v minulém roce. Občanům nabízí hlavně tyto služby: pronájem společenské místnosti, pečení "vlčnovských vdolečků", vaření povidel, mandlování, moštování a sušení ovoce. V roce 1993 se ovoce nesušilo, protože cena el. energie je drahá a lidé suší ovoce doma jak dovedou.

VÝSTAVA VÍN: Již tradičně na velikonoční neděli pořádají výstavu vín. Dne 11. 4. 1993 bylo k degustaci předloženo 249 vzorků vín. Vedoucími degustačních komisí byli: VACULA Vladimír (Popovice), ŠUPKA Jan (Vlčnov), STRÝČEK Fr. (St. Poddvorov), LEKEŠ Josef (Vlčnov), ZEMEK Fr. (Vlčnov), ZÁBRANA Jos. (Vlčnov), ŠVESTKA Frant. (Hradčovice), FORÝTEK Josef (Popovice), LIMAN Stan. (Uh. Brod).
 

NEJLEPŠÍ VZORKY VÍN:

 

Coufalík Ed. č. 825:

(RB- 19,1; RR+RB-18,8);

ZÁBRANA Jos. č. 874

(BB/88- 19,2, SZ/90- 19, RR/90- 18,8);

VOD:

(Klaret/83- 19; BB/89- 19,RR/89 18,8);

Koníček Jos. č. 804

(BB/90- 18,8);

Kolek Jan č. 1068

(BB- 18,9); TR- 18,9;

Mlýnek 984

André 19,-;

POPOVICE:

OMELKA Fr.

(MO- 18,8)

VACULA Vl.

(SA 91- 19,1);

MEDEK

(MT/84- 18,8);

HRADČOVICE:

Zajíc Karel

(BB/91- 18,8);

Požární sbor:

(BŠ- 18,8);

St. PODDVOROV:

Strýček Fr.

(ESC- 18,8);

TREFILÍK Jos.

(TR- 19,-, BB- 19,-, TR/91- 18,8);

Mařatice:

Pernička Ant.

(RR/87- 18,9);

Nový Poddvorov:

Svoboda V.

(RR- 18,8);

 

RÉVA VE ZNAKU VLČNOVA . Tradice vlčnovského vinohradnictví sahá až do počátků historických zpráv obce ve 13. století. V kraji se pěstovala réva už v době římské, ale podstatné rozšíření vinic nastalo až v době křesťanské. Vinohrady bývaly ve Vlčnově značně rozsáhlé. táhly se od veletinského katastru až ke katastru havřickému. Ještě v roce 1870 se na Brodsku uvádí 16 vinařských obcí, načež pěstování révy v důsledku zhoubného révokazu téměř zaniklo. Obrat nastává až začátkem 20. století zavedením amerických podnoží, odolných tomuto zhoubnému škůdci.

Také ve Vlčnově vznikla taková pokusná školka při hluboké cestě, kterou vysadil zahradní Karel Hřebřina z Uh. Brodu. Vinic přibývá a tak podnes ve vinařství na Brodsku Vlčnov dominuje. Když v 17. století obdržely obce právo používat pečeti, objevily se ve vinařských obcích vinařské znaky. Pečeť obce Vlčnova pochází z roku 1704 a je na ní nahoře hrozen, kvítek a kosíř, dole radlice a krojidlo. Tuto pečeť přitiskovala obec na úřední listiny. Z ní bylo později vyrobeno obecní razítko, kterého se používalo do nejnovější doby.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1993

Majitel pálenice pan Antonín Moštěk. Slivovice pálil ing. Frant. Josefík. Začátek pálení: 4. 11. 1993, konec pálení 29. 12. 1993. Celkem bylo vypáleno 940 q kvasu a napáleno 94.229 litrů slivovice (50%). Odvod daně 424.032,- Kč. Za 1 l (100 st.) se platilo 120 Kč včetně paliva a odvoz výpalků.

 

KERAMIKA ve Vlčnově 1993

Keramika Moravie - MOŠTĚK Antonín: Výroba - prodej dekorační a užitkové keramiky. V roce 1993 byl zakoupen dům č. 148 včetně dílen od paní Marie Kučerové z USA Chicago. Dále byla zakoupena za 170.000,- Kč nová pec do 1300°C řízená počítačem. Veškerá produkce byla určena na export: SRN, Rakousko, Švýcarsko, Anglie, Belgie. Výroba byla zaměřena na aromaterapii - keramické výrobky používány jako lampy, vonné kameny a podobně - vypařování různých aromatických olejů. Rezerva výroby byla odprodána v naší republice. V I. pololetí byla určitá recese, malý odběr, výroba na sklad, v II. pololetí přibráno 6 brigádníků a 4 nové pracovníky. Celkem pracuje v keramice 13 stálých pracovníků a 2 učni.

 

HODINÁŘSTVÍ ve Vlčnově 1993

Provozovna hodinářství je zřízena ve Vlčnově v bývalé mateřské školce od 1. 1. 1992. Provozovatelem je pan ŽIŽKA Miroslav, bytem Vlčnov č. 1169. Opravna je otevřena denně od 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Provádí se veškeré opravy náramkových hodinek, budíků a různé hodiny i starší. Současně se provádí i prodej našich i zahraničních hodinářských výrobků. Průměrně za 1 měsíc je 100-120 zakázek.

 

SVOKO ve Vlčnově 1993

Vedoucím kuchyně je pan SVOBODA Michal. Počet pracovníků 4. Průměrný počet strávníků je 150 - OBĚDY. Počet míst v jídelně 32. Vaří se asi 50 obědů pro důchodce v obci, které roznáší 4 pracovníci. Při jídelně je zřízen salonek asi pro 60 lidí pro různé oslavy, svatby, pohřby a podobně.

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1993

TJ ve Vlčnově v roce 1993 s předsedou ing. Zdeňkem Ulčíkem s velkým vypětím sil zajišťují činnost všech oddílů na dobré úrovni. Je to stále populární oddíl kopané, házené, šachu, volejbalu, kulturistiky a pod sokolem i úspěšný stolní tenis.

Oddíl kopané si vytknul za cíl postup do I. A třídy. Po podzimním kole 1992/93 jsme byli s 18 body na I. místě před Rohatcem. Trenér Josef Šrámek odešel do Uh. Brodu a novému trenéru Stan. Sadílkovi z Hluku se moc nedařilo. První zápas pro nepříznivé počasí (20 cm sněhu) se nehrál a v náhradním termínu v pátek 20. 4. jsme prohráli 2:1 a Rohatec se dostal na I. místo a do čela tabulky už jsme se nedostali. Je nutno poznamenat, že hráči měli dobrou motivaci. Velmi pomohl pan Radomír Cifr se svou firmou Radamax, který se stal hlavním sponzorem. Vyhráli jsme s Lipovem, ve Ždánicích, se Žarošicemi, na Strání, s Bánovem, ale v posledním zápase v Ratiškovicích jen remíza 2:2 na postup nestačila. Skončili jsme na 2. místě za Rohatcem stejně jako v minulém roce na 2. místě za Střílkami. V dalším kole už nám to tak nejde a jsme až na 9. místě s 12 body. V roce 1993 jsme hostili 4. 7. Internacionály Slavie Praha s remizou 1:1 a dne 21. 8. 1993 jsme vyhráli 6:2 s Motorem DAHLEN. Dne 4. 7. jsem také hostili SVIT Zlín - účastník I. ligy ČR a prohráli jsem 0:7.

Oddíl házené má v soutěži dorostenky- hrají II. ligu a družstvo žen- hrají krajský přebor. Porazily i Kunovice 11:9 (4:4). Ve Slováckých novinách je napsáno: "Vlčnovjankám stačila bojovnost k výhře nad loňským účastníkem národní ligy." Branky: Kuželová Romana 4, Navláčilová, Matošková, Tibenská po 2, Bartoňková 1.

Oddíl ŠACHU v oblastním přeboru si vede poměrně dobře. Slovácké noviny píší: "V derby VLČNOV- Uh. Ostroh B zaslouženě vyhrál Vlčnov 5,5:2,5. O výhru se zasloužili Franta, Oharek, Hasík, Ondrůšek, hostující Ludvíček a remizoval Javor. Tabulka: Vracov, Vnorovy, Hodonín, St. Město C, Uh. Ostroh A, Napajedla, Uh. Brod, VLČNOV, Uh. Hradiště, Uh. Ostroh B, Bzenec, Strážnice. V okresním přeboru II. třídy šachu je pořadí: Uh. Ostroh D, Vlčnov B, St. Město E, Hluk, St. Město F, Uh. Hradiště B.

KULTURISTIKA: SEDMÝ V EVROPĚ ! Ve dnech 26.-30. 5. 1993 se uskutečnilo v Sokolově mistrovství Evropy ve vzpírání.

KOHUTIČ Jan z TJ Vlčnov v olympijském dvojboji v kategorii veteránů (40-45 let) ve hmotnostní kategorii do 76 kg obsadil 7. místo Evropy za výkon 200 kg (85+115). Bylo zde 350 závodníků ze 17 států. Blahopřejeme! Oddíl stolního tenisu má v soutěži 3 družstva: A,B,C.

Tabulka okresního přeboru I. třídy mužů. Pořadí: Hluk B, Nivnice A, Kunovice B, Dolní Němčí B, Bojkovice A, VLČNOV A, Ostr. Nová Ves, Bílovice A, Syrovín, Hluk C, Havřice A, Kunovice C. Tabulka okresního přeboru II. třídy mužů: Kunovice C, VLČNOV B, Traplice, Havřice A, Uh. Brod, Nivnice B, Zlechov, Bánov, Újezdec-Těšov, Kostelany, Boršice u Bl. B, Bílovice B. Tabulka okresního přeboru III. třídy: Drslavice A, Bojkovice B, Komňa, Bystřice p. Lop., VLČNOV C, Veletiny, Boršice u Bl. C, Havřice B, Drslavice C. Ve dnech 20.-23. 5. 1993 se zúčastnili naši tenisté družebního setkání v DAHLENU. Je to již desáté setkání v němž vítězí domácí: Dahlen A- VLČNOV A 11:7; DAHLEN B- VLČNOV B 11:7. V soutěži jednotlivců první tři místa obsadili naši hráči: Jar. Vlachynský, Josef Kučera a Dušan Vráblík.

LETNÍ FILMOVÝ FESTIVAL na stadiónu TJ uspořádali sportovci a 7 širokoúhlých filmů shlédlo 1200 spokojených diváků. O dobrou náladu se při filmech staral promítač Josef Janíček, kterému neúnavně pomáhal pan Josef VOZÁR. Promítáno od 2. 7. do 8. 7. 1993.

PŘÍPRAVA NA SOKOLSKÝ SLET: V sokolovně začal nácvik mužů v čele se Zdeňkem Králíčkem a nácvik žen v čele s Věrkou Zemkovou. Mezi muži cvičí i Josef Mikuláštík (78 let !). Nacvičovalo 18 žen a 10 mužů.

POSTOUPÍ VLČNOV? To je nadpis letáku, který zveřejnil předseda TJ Vlčnov pan ing. Zdeněk ULČÍK pro naši sportovní veřejnost. V letáku se mimo jiné píše: "Máme řadu talentovaných fotbalistů, o které projevují zájem fotbalové oddíly zvučných jmen. Ke kádru I. mužstva - brankáři: Bělohlávek Vít, Šabršula Marcel, k hráčům: Kužela Jaromír, Junaštík Petr, Ulčík Frant., Šimčík Petr, Jurča Klement, Mikulec Radek, Mikulec Jaroslav, Kužela Frant., Josefík Fr., Ulčík Zdeněk, Křapa Ivo, Chovánek Libor, Mikulec Zdeněk, Koníček Josef. Udělejme vše proto, aby jméno Vlčnov nebylo spojováno v podvědomí lidí s tradiční Jízdou Králů, ale i s fotbalem, se kterým počítá široká sportovní veřejnost. Držíme našim fotbalistům palce, Vlčnov je nejlepší !"

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově 1993

Ředitelem KSK je nadále pan ing. Antonín Pavelčík č. 933. Činnost KSK v roce 1993 byla velmi omezená vlivem odprodeje restaurace "U KRÁLA", likvidace kuchyně (Jednotou) a přestavby celého areálu k jiným účelům. V hale se uskutečnily tradiční plesy včetně krojového plesu KSK. Úspěšné byly i jarní trhy v hale a okolí Klubu.

Poslední květnová sobota a neděle patří každoročně vlčnovským slavnostem s Jízdou Králů.

 

PROGRAM VLČNOVSKÝCH SLAVNOSTÍ S JÍZDOU KRÁLŮ - 1993

 

Pátek
28. 5. 1993

 

Taneční zábava na stadiónu TJ, hrají Reflexy.

Sobota
29. 5. 1993

13.30

Koncert dechové hudby Jugendblaskapelle Weinitzen - Rakousko.

 

16.00

Vitajte ve Vlčnově - veselé i vážné besedování s herečkami Gabrielou Vránovou a Evou Jakoubkovou, zpěvákem Petrem Novákem a ředitelem Slováckého divadla p. Igorem Stránským. Účastníky slavností pozdravili z jeviště i hosté z Anglie, starosta z Bridgewater John Turner a přednosta okresu Patrick Daniel, stejně jako bretaňský malíř Moarch EVENO, jehož výstava byla v KSK instalována.

 

19.00 hod.:

"Hrajeme pro vás" - beseda u cimbálu, dechovka Vlčnovjanka.

 

20.30 hod.:

"Předání vlády králů" - účinkují král 1992 Dušan Pravda, nový král Martin Janča, královská družina legrútů r. 1975. Taneční zábava.

 

21.00 hod.:

Večerní posezení s cimbálovou muzikou Terka (vlčnovské búdy).

Neděle
30. 5. 1993

8.00

Jarmark lidových výrobků.

 

9.00 hod.:

Přijetí družiny legrútů a mladého krále starostou obce - obecní úřad.

 

10.00 hod:

"Veselá kopa" přehlídka dětských národopisných souborů: Šohajek, Špindleráček, Litovánek z Bučovic, Kamenáček z Ostr. Lhoty (dům č. 57).

 

10.00 hod.:

"Enom mu hrajte"… pořad v ulicích Vlčnova: Slovácká jizba - Pentle z Boršic u Buchlovic.

 

11.30 hod.:

Koncert Stříbrňanky před Sokolovnou. Vlčnovjané hrají U Krála.

 

11.30 hod.:

Soustředění jezdců královské družiny před domem krála.

 

11.45 hod.

Výjezd od domu krále Martina Janči ul. J. Úprky na horní konec, po vesnici na dolní konec a zpět na seřadiště u Sokolovny.

 

13.00 hod.:

Koncert cimbálových muzik na seřadišti průvodu.

 

13.30 hod.

Slavnostní průvod od Sokolovny na stadión TJ: účinkující, předlegrúti roč. 1976, krojovaný Vlčnov. Příchod na stadión 14.15 hod.

 

14.30 hod.:

"Pentle a struny" - pořad slováckého folklóru, v němž vystoupily soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Pentla, Marýnka a Vonica z Krumvíře a Mužáci z Klobouk a Dúbrava.

 

16.00 hod.:

Muzikantská rozlúčka v KSK - hraje Stříbrňanka. Počasí se opět vydařilo a návštěvníci byli spokojeni.

 


Předvánoční trhy v KSK 1993:

Vlčnovský klub se 13. a 14. 11. stal cílem návštěvy mnoha občanů z Vlčnova a okolí. Již pátá prodejní akce přivedla do Vlčnova asi 125 firem a prodejců, kteří přivezli velké množství zajímavého zboží ze všech oborů. Někteří prodejci se do Vlčnově těší, mají pronajata svá místa a přijíždějí i z větší dálky např. z Brna, Rožnova, Olomouce, Hodonína, Zlína apod. Asi 35 prodejců se opakovaně hlásí na Vlčnovské trhy, ale pro všechny platí, že ten, kdo přivezl do Vlčnova kvalitní zboží za dobré ceny, odjíždí velmi spokojen. Ti, kdo přivezou špatné zboží anebo chtějí za každou cenu vydělat, obvykle vydělají sotva na nájem a víc je ve Vlčnově nevidíme. Vlčnovské trhy začínají získávat tradici, výstavní uspořádání stánků ve velkém klubu a pěkná výzdoba vytváří příjemnou atmosféru prodejcům i kupujícím. Na zahájení v sobotu odpoledne přišlo a přijelo asi 850 návštěvníků a pro dobrou náladu vyhrávala dechovka Vlčnovjané. Celkem bylo v Klubu 2400 kupujících a dalších asi 1500 pouze na parkovišti před obecním úřadem. Trhy mají ekonomický přínos a získané prostředky pomáhají udržet klub v provozu.

Velký silvestrovský večer v KSK 1993: Ve velkém sále vyhrávala dechová hudba Straňanka, v salónku hrála cimbálová muzika souboru Vlčnovjan se svými zpěváky a v přísálí byla diskotéka DJ Radima Grebeníčka z Kněžpole. Cena slosovatelné vstupenky 180,- Kč. V ceně vstupenky byla silvestrovská večeře fy. SVOKO, půlnoční večeře a založení na stole. Vstupenky byly vyprodány a lidé byli spokojeni.

Oddíl nohejbalu při KSK: Oddíl nohejbalu vznikl při KSK Vlčnov již v roce 1987, jehož zakladatelem byl Karel Prchlík. Mistrovskou soutěž začali hrát v roce 1990. Trenér oddílu: Pavelčík František; členové: Mikulec Radek, Kužela Josef, Moštěk Petr, Hruboš Roman, Pavelčík Jaroslav, Knotek Petr, Knotek Frant., Klabačka Zdeněk, Moštěk Richard, Koníček Miroslav, Pešl Miroslav a Podškubka Vlastik. Dorost: Mikulec Martin, Knotek Martin, Knotek Roman, Kadlčík Vlast., Kadlčík Rosťa. V roce 1992 hrají oblastní soutěž - konečná tabulka: Prostějov, Kroměříž, Přerov, Holešov, VLČNOV, Slavkou u Brna, Rájec-Jestřabí.

 

Dechová hudba Vlčnovjanka při KSK 1993:

Vlčnovjanka vede stále umělecký vedoucí a kapelník Pavel Nevařil. V závěru roku 1993 nahráli novou kazetu "Okolo Vlčnova".
V roce 1993 měli přes 50 vystoupení v České republice a dvou zahraniční zájezdy a to: 1. května- zájezd do Rakouska a 20. září zájezd do Belgie. V ČR hráli: 21/1 Zlín, 30/1 Krojový ples KSK ve Vlčnově, 9/2 Žďár n. Sáz., 27/2 Mařatice, 10/3 Bystřice p. Peršt., 13/4 Kojetín, 28/4 Luhačovice, 4/7 Bohuslavice, 8/5 Nová Bystřice, 13/5 Luhačovice, 15/5 Jablunka, 21/5 Jeseník, 29/5 Jízda Králů, 1/6 Luhačovice, 6/6 Uh. Hradiště, 12/6 Bohumín, 17/6 Luhačovice, 19/6 Uh. Brod, 26/6 Frenštát, 4/7 Bohuslavice, 15/7 Luhačovice, 17/7 Trenčín, 20/7 Luhačovice, 24/7 Lutonina, 31/7 Roštění, 9/5 Opatovice, 9/5 Soběchleby, 8/8 Luhačovice a Bojkovice, 12/8 Luhačovice, 15/8 Kvasice, 31/8 Luhačovice, 4/9 Zábřeh, 9/9 Luhačovice, 10/9 Karviná, 11/9 Mikulov, 25/9 Jarošov, 28/9 Luhačovice, 16/10 St. Město, 17/10 Podolí, 23/10 Opata + Krnov, 4/11 Poruba, 11/11 Kroměříž, 13/11 Kudlovice, 18/12 Velké Losiny, 26/12 Broukovice.

Dechová hudba VLČNOVJANÉ v roce 1993: pod vedením kapelníka ing. Zdeňka Kužely v roce 1992 měla jen 29 vystoupení, v roce 1993 měla vystoupení 48 a zahraniční zájezd do německého Kirchan-schoringu, kde se konala dvoudenní slavnost "Dny dobrých sousedských vztahů". V hlavním sobotním představení se naše dechovka přestavila před více než šesti sty posluchači nejen z Německa, ale i z rakouského Salzburgu, s nimž vlčnovská hudba udržuje přátelství několik let. To, že večerní atmosféra byla přátelská, se potvrdilo nedělní návštěvou v obřím stanu s kapacito 1000 osob, kde opět naše hudba s moderátorkou a tlumočnicí prof. Helenou Knotkovou účinkovala spolu s bavorskou kapelou z Kirchanschoringu. Umělecké vystoupení obou hudeb se výrazně stupňovalo až ke společné skladbě - naší tradiční polce Karla Vejvody- ŠKODA LÁSKY. DH "Vlčnovjané" tak jako v dřívějších letech, tak i v roce 1993 zajišťovali v obci různé církevní i kulturní akce jako: pohřby, sv. přijímání, vánoční trhy, ale i některé plesy a taneční zábavy. Škoda, že nemají vlčnovské zpěváky.

Taneční souhlas VLČNOVJAN v roce 1993 měl řadu úspěšných vystoupení v obci, v ČR i v zahraničí. Na tradičním krojovém plese v sobotu v hale KSK předvedl unikátní přehlídku mnoha variant vlčnovských krojů. Vystoupení VLČNOVJANU při vlčnovských slavnostech s Jízdou Králů je již samozřejmostí a patří vždy k nejlepším.

Rychlý zájezd souboru VLČNOVJAN a dechové hudby Hradčovjané do FRANCIE: Soubor Vlčnovjan dostal v pátek 6. 8. 1993 nabídku k zájezdu do 12/8 do 18/8 1993. Protože naše dechovka Vlčnovjané odjeli do Německa, tak na zájezd s Vlčnovjanem jeli Hradčovjané. Ve čtvrtek večer 12/8 odjíždí 6 párů souboru Vlčnovjan, 15 muzikantů z Hradčovic. Vedoucím zájezdu Petr Pančocha. Účinkovali na oslavách "šesti býků". Tyto oslavy se v DAXU konají každoročně 6 dnů a každý je v souboji s toreadory poraženo 6 býků. Tohoto svátku se zde zúčastnilo 24 souborů z celého světa. Při průvodech a vystoupeních se ve městě pohybovalo asi 50.000 lidí a náš soubor s Hradčovjany byl velmi úspěšný. Svým účinkováním po celé dny jsme zaujali pořadatele natolik, že nás vybrali do galaprogramu nedělního večera, který se uskutečnil v býčí aréně za účasti jen čtyř vybraných souborů před 8.000 diváky, jejichž dlouhotrvající potlesk svědčil o jejich spokojenosti.

 

Různé zajímavosti roku 1993:

Na letošním 48 ročníku Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici mezi 35 zpěváky první místo získal vlčnovský zpěvák pan František Knotek. Blahopřejeme a děkujeme za tuto reprezentaci Vlčnova.

Mistrem České republiky v orbě za rok 1993 je ONDRŮŠEK Miroslav z Vlčnova. O víkendu 25. 9. 1993 se konalo na Plzeňsku mistrovství České republiky v orbě. Jméno vítěze nás všechny maximálně potěšilo. Vyhrál talentovaný traktorista pan Miroslav Ondrůšek z Výrobně obchodního družstva Vlčnov, soutěžící v barvách společnosti s. r. o. KARGEN Nivnice. Vyhrál s výrazným bodovým odstupem před ostatními oráči včetně soutěžících z Francie a Německa. Miroslav Ondrůšek si tak zajistil účast na mistrovství světa v orbě, které se bude konat v květnu 1994 na Novém Zélandu. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci obce.

 

Smutná výročí 1993:

Dne 21. srpna 1993 jsem si připomenuli dvě tragická výročí. Uplynulo čtvrtstoletí od hanebné okupace naší vlasti "přáteli nejvěrnějšími" a 40 let od úmrtí našeho vlčnovského občana v komunistické věznici na Mírově pana Jana PLESLA.

 

TRESTNÁ ČINNOST - KRÁDEŽE:

Stejně jako v celé České republice, tak i ve Vlčnově narůstá trestná činnost a různé krádeže aut a vykrádání ochodů. Osobní auto Škoda 120 L bylo odcizeno našemu občanu p. Frant. Kučerovi v Prostějově na parkovišti. Vedoucímu ARAVERU panu Ant. Macháčkovi bylo ukradeno osobní auto Mercedes v Praze. Jel do Prahy na služební jednání a domů přijel vlakem.

Dne 30. 5. 1993 bylo vloupání do podniku ARAVER a odcizena větší částka peněz. Dne 17.5. 1993 byly násilně vypáčeny dveře v prodejním stánku, novin, časopisů a cigaret u hlavní křižovatky paní Zdeňky Vaculíkové a způsobena škoda přes 20.000,- Kč.

Vykradení u paní Zdeňky Vaculíkové se později opakovalo, vykradena byla i prodejna Elektro - Satelity "U KRÁLA", později byla vykradena i sokolovna a tzv. rychloobčerstvení "U KRÁLÍKŮ" vedoucí Strážnický. Hodně se krade i na polních kulturách /cibule, česnek/. Těžko je krádežím bránit a určitým nedostatkem je, že ve Vlčnově není zaměstnán stálý policajt, který by přece jenom vesnici obcházel a některým krádežím tak mohl zabránit.

 

K zápisu v kronice Vlčnova - část II. rok 1968.

V osudných srpnových dnech před 25 lety obsazovaly okupační vojenské jednotky proti vůli lidu města a vesnice také v našem okrese. Kronikář obce Vlčnova pan Josef Kukulka pozorně sledoval a pečlivě zapsal všechno co viděl. V době tzv. normalizace chtěli komunisté tyto historické řádky zamazat tuší nebo listy vytrhnout, ale nedošlo k tomu. Opravu v kronice neudělal ani nový kronikář Antonín Staroba, přestože o opravu zápisu byl několikrát žádán. Dnes znovu v kronice listujeme a v ročníku 1968 s pohnutím čteme: "Odčiňují se křivdy z deformací z let padesátých i ve Vlčnově. Letos 16. května nastoupili znovu učitelé Anastázie Handlířová a Antonín Kužela na školu ve Vlčnově, odkud museli pro své náboženské přesvědčení odejít po komunistické prověrce v roce 1958. Z vězení byli propuštěni kněží Josef Maňásek, Oldřich Klabačka, Josef Moštěk a Jakub Zemek. Rehabilitováni byli političtí vězni rolník Jan Kučera a poslanec národního shromáždění Jan Plesl, který zemřel na Mírově v roce 1953.

Srpnové události se hluboce odrazily též u vlčnovských občanů. Okupační jednotky přijížděli ve středu 21. srpna 1968 ve 23.30 hodin Brodem po státní silnici od Bánova směrem k Uh. Hradišti. Za tiché letní noci poslouchali jsme se zatajeným dechem dunění tanků o dlažební kostky. Nové kolony vozidel pokračovaly týmž směrem ve čtvrtek ráno o půl šesté hodině a další za dvě hodiny. Pozoroval jsem je u nádraží v Uh. Brodě. Lidé jdoucí do práce je přehlíželi, z oken Zbrojovky dělníci okupantům hrozili zaťatými pěstmi. Na každém autě držel voják kulomet v pohotovostní poloze s ukazováčkem na spoušti. Neviděl jsem ani jednoho našeho člověka, který by projíždějící nějak zdravil nebo dokonce vítal. Vlčnovem projížděla první menší motorizovaná skupina ve čtvrtek 22. srpna kolem 21. hodiny ve směru z horního konce k Veletinám. Marně hledali orientační tabulky, které lidé zavčas odstranili. Občané alespoň tímto způsobem v bezmocnosti ukazovali svůj zásadní nesouhlas s obsazováním naší vlasti cizím vojskem.

Ve středu večer svolal Místní národní výbor členy Rady a Národní fronty do přízemí budovy MNV. Jednalo se o urychlené odeslání protestní rezoluce proti okupaci.

Rezoluci proti okupaci podepsalo 1780 osob včetně podpisů z JZD a Komunálních služeb.

Rezoluce byla odevzdána osobně na Okresní výbor Komunistické strany Československa v Uh. Hradišti k dodání pro Velvyslanectví Sovětského svazu v Praze. Projevy nesouhlasu s okupací projevovali občané hesly česky i RUSKY psanými vápnem nebo nesmazatelnými barvami po silnici a budovách. Už ve středu bylo na brodské silnici u skleníků vápnem napsáno rusky: "Tu není doma" a česky "Zrádci". V dalších dnech se objevily nápisy vápnem u Kovářů "SVOBODA, DUBČEK". Na stěně budovy MNV hlásal ruský nápis "Kontrarevoluce u nás není, tu najdete v Moskvě, v Kremlu". Na vývěsní tabuli jsme četli rusky "JDĚTE DOMŮ!" Na skleněných tabulích samoobsluhy pod Mateřskou školou česky "Za dvacet let spolupráce - odměna okupace."

V Rybářích na silnici vyjádřil autor svůj nesouhlas s okupanty verši: "Co Čech, to muzikant - co Rus, to okupant".

Projev odporu a smutku vyjádřil MNV ve Vlčnově v pátek vyvěšením státní vlajky na půl žerdi. Komunální služby vyvěsily černý prapor u silnice za kinem. Koncem týdne se objevily první portréty prezidenta Ludvíka Svobody a Alexandra Dubčeka a to za oknem MNV a správkárny obuvi pana Jaroslava Kolíska.

Místní Komunální služby začaly z vlastní iniciativy už v prvních dnech okupace vyrábět vkusný kruhovitý odznak s nápisem nahoře L. Svoboda, dole A. Dubček, uvnitř v kruhu s třemi národními barvami.

A jenom jako "bílé vrány" se našlo ve Vlčnově několik jedinců z exponovaných činitelů padesátých let, kteří se k projevům nesouhlasu s okupací nepřipojili. Říkalo se, že se scházejí ve vinných búdách, ale žádný z nich do konce roku otevřeně nevystoupil".

Trvalo ještě dvacet let hlubokého ponížení, ale lid toužící po svobodě se nedal zastrašit. V listopadu 1989 odsoudil přesvědčivě podíl komunistického totalismu. Přes čtyřicetiletou devastaci, kulturního a společenského života spějeme i přes všechny těžkosti k ideálům demokracie a humanismu, ke kterým nás vedl první prezident T. G. Masaryk.

 

Zhodnocení roku 1993

Písemná, tisková i fotografická dokumentace kroniky Vlčnova je dokladem úspěšného rozvoje budovatelské, kulturní i společenské činnosti v obci. Rok 1993 je důležitým mezníkem života občanů státu i naší obce, protože se jedná o první rok existence České republiky. Nové podmínky v naší společnosti nám umožňují daleko samostatnější rozhodování v činnosti naší obce a lze říci, že i za ztížených ekonomických poměrů se nám budovatelská práce daří!


a)

Dominantní akcí roku 1993 bylo vybudování 2 700 m vysokotlakého plynového potrubí z Uh. Brodu k Vlčnova.

b)

Velmi důležitou akcí roku 1993 byla rekonstrukce vozovky od křižovatky po Sokolovnu včetně nových chodníků.
 

c)

Dokončení výstavby a uvedení do provozu nové hasičské Zbrojnice je rovněž záslužným činem obce, hasičů i občanů. d) Kladně se hodnotí i vybudování parkoviště aut u sportovního stadiónu a oprava střechy na bývalé měsťance.

e)

Rok 1993 poznamenal Vlčnov dalšími privatizacemi, z nichž nejdůležitější je odprodej restaurace "U KRÁLA", obchodu potravin na horním konci Jednotou Uh. Ostroh a prodej Kovoznaku společností CREDO.
 

f)

Negativním jevem roku 1993 je vzrůstající trestná činnost a různých krádeží /vykrádání obchodů, aut, polních kultur…/.

 

Zápis kroniky Vlčnova projednán a schválen dne: 22. 7. 1993
 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download