Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1992

Rok 1992

 

ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE VLČNOVA

Dne 3. července 1992 udělilo obecní zastupitelstvo obce Vlčnova čestné občanství svému rodáku panu Janu Zemkovi narozenému 3. 5. 1915 bytem v Brně - Králově Poli.

Stalo se tak na důkaz vděčnosti za proslavení své rodné obce, za přinesené oběti v době nesvobody a ohrožení vlasti a za prokázané hrdinství. Pan Jan Zemek byl příslušníkem ozbrojeného vzdušného výsadku Silver B vyslaného v roce 1942 z Anglie ke spáchání atentátu na říšského protektora tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. Atentát uskutečnili příslušníci skupiny Anthropoid, později zradou odhaleni a zahynulí v boji proti německé přesile v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Pan Jan Zemek se až do skončení války ukrýval a třebaže německá státní policie věděla o jeho přítomnosti na území našeho státu, nepodařilo se jej odhalit a zajistit. Nepředstavitelné útrapy prožívali jeho rodiče při četných nočních prohlídkách německého gestapa, které předpokládalo, že hledaného zde jedenkrát zastihne.

Obětem na životech se přece jen rodina nevyhnula. V koncentračních táborech byli umučeni švagr a bratr nejmladší bratr Jana Zemka, Václav Kozák a Jaroslav Zemek. Jako Jugoslávský partyzán padl v boji nejmladší bratr Josef. Jejich jména jsou vtesána do pamětní desky umístěné na místní škole, když rodiče po přestálých hrůzách odmítli její umístění na vlastním domě Je smutnou ironií, že místo vděku byl Jan Zemek odsouzen v roce 1950 na dva roky do tábor nucených prací, neboť /citát výměru/ "svým způsobem života vzbuzuje pohoršení a narušuje budovatelské úsilí pracujícího lidu. Svými styky s osobami státu nepřátelskými prokazuje svůj záporný postoj k současnému zřízení a budování republiky a ohrožuje lidově demokratické zřízení našeho státu.

Udělením čestného občanství chce obec vyjádřit jednat svůj vděk a uznání, jednak přispět ke zmírnění zklamání nad spáchanou křivdou.

Ve Vlčnově 3. července 1992

 

 

ROK 1992

 

Rok 1992 se stal minulostí, nastal opět čas hodnocení a bilancí. Navzdory tomu, že se tak má stát z pohledu obce, nelze se nezmínit v jakých celospolečenských podmínkách, poměrech a událostech probíhal život obce. Uplynulý rok, vzato z politicko-ekonomického pohledu byl dalším dokladem toho, jak obtížné bude napravovat chyby minulosti a jak složitá a dlouhá cesta povede k prosperitě srovnatelné se sousedními státy směrem na západ. Občané však tuto okolnost dílem nedokáží, dílem nechtějí vzít na vědomí, vzniká nervozita rozdmýchávaná stoupenci zkrachovaného režimu. Socialistický model ekonomiky se vyčerpal a zhroutil, ukázal se být neschopným utvářet další život. Hospodářství tedy třeba reformovat, transformovat na soukromé držení majetku s osobní odpovědností za prosperitu.

Rok 1992 se stal rozhodujícím v uplatnění tzv. KUPÓNOVÉ PRIVATIZACE s cílem odstranit veškeré podniky tak, aby každý podnikatelský subjekt měl svého, či jistý okruh svých vlastníků. Každý dospělý občan měl právo za 1.000,- Kčs vstoupit do privatizace a stát se akcionářem zvoleného podniku. Této možnosti využili snad všichni oprávnění občané. Zavedený způsob privatizace je ve světě ojedinělý a teprve budoucnost ukáže, zda byl správný a účinný. Rok 1992 byl rovněž rokem voleb do nejvyšších zastupitelských sborů. Volby se uskutečnily koncem prvního červnového týdne. Byli voleni poslanci do federálních i republikových zákonodárných orgánů. Výsledky voleb dokumentovaly, že občané zvolili pravicovou orientaci z níž vzešla vládní koalice stran: ODS-KDS, KDU-ČSL a ODA. V opozici se ocitly KSČM, ČSSD a LSU - vesměs levicově orientované a strana krajní pravice - republikáni. Výsledek voleb byl tedy volbou pro pokračování ekonomické reformy směrem k tržnímu modelu hospodaření. Výsledky voleb v naší obci jsou uvedeny na jiném místě. Rok 1992 byl posledním rokem existence společného státu Čechů a Slováků. Po 74 letech se zhroutilo dílo T.G. Masaryka, Československá republika. Stalo se tak zásluhou slovenské strany, která již ve volebních programech některých stran tento záměr plánovala. Na podzim vyhlásila Slovenská národní rada státní svrchovanost Slovenské republiky.

Následovala pak vzájemná dohoda české a slovenské politické reprezentace, že společný stát Česká a Slovenská Federativní republika zanikla dne 31. XII. 1992. Za této situace odstoupil z funkce prezidenta společného státu Václav Havel. Federální shromáždění se stalo nefunkčním orgánem a veškerá zákonodárná moc přešla na republikové rady. Tak se naše obec stala obcí na pohraničí české republiky a je téměř neuvěřitelné, že pohled na vrchol Javořiny je pohledem na území cizího státu.

V uvedeném kontextu se utvářel i společenský, politický i ekonomický život obce. Vedení obce zabezpečovalo obecní zastupitelstvo vzešlé z obecních voleb v roce 1990 v čele se sedmičlennou radou a starostou Františkem Zemkem č. 281. Jmenovaný se v závěru roku funkce starosty obce vzdal z důvodu pokročilého věku zejména s přihlédnutím na další dvě léta do skončení volebního období. Novým starostou byl zvolen ing. Šimon Knotek z čp.134, dosavadní agronom místního zemědělského družstva, člen zastupitelstva za KDU-ČSL. Novým členem rady za odstoupivšího starostu byla zvolena Marie Knotková čp. 1089, členka zastupitelstva za KDU-ČSL. Logickým projevem každého vedení obce je snaha o její zvelebení. V tomto směru dochází k zásadnímu obratu oproti "předlistopadovým poměrům", kdy občan (zejména nekomunista) byl buď loajálním, tzn., že se účastnil tzv. brigád, nebo se nezúčastňoval a pak byl označen za občana s nepřátelským postojem k socialistické společnosti. Vedení obce vycházelo ze zásady, že občan je plátcem daní a tím plní svou povinnost. Z toho vyplývá i určité právo. (Samozřejmě zcela dobrovolnou iniciativou se nepohrdalo).

V oblasti výstavby v obci vůdčí místo zaujímá výstavba nové HASIČSKÉ ZBROJNICE. Za přispění České pojišťovny (600.000,- Kčs) vzniklo zařízení v celkové hodnotě 1.350.000,- Kčs. Stávající objekt hasičské zbrojnice bude využít zájemci z místních podnikatelských kruhů. Veřejností je kladně hodnoceno zřízení LÉKÁRNY. Stalo se tak nákladem 300.000,- Kčs rekonstrukcí části bývalé mateřské školy. Nákladem 570.000,- Kčs za finančního přispění ze strany spojů, byla provedena oprava fasády a vstupního objektu budovy obecního úřadu. Jistým obchodním centrem (zřejmě dočasným) se stala budova bývalé mateřské školy za "měšťankou". Špatné přístupové poměry si vynutily zřízení řádné komunikace s asfaltovým povrchem. Na rozdíl od dob předchozích byla ve větší míře věnována pozornost obecní infrastruktuře, věcem často nákladným, zato méně viditelným, avšak z hlediska stavu veřejného prostranství nanejvýš žádoucím. V tomto směru vedení obce využilo místních uchazečů o zaměstnání, jichž v jistou dobu u obecního úřadu pracovalo osm. Na jedné straně se tímto způsobem řešila sociální problematika dotčených osob, na druhé straně to znamenalo jistý přínos pro obec. V souvislosti se sociální problematikou dlužno poznamenat, že mimo zaměstnanost potřebných osob, vynaložila obec na sociální účely 179.000,- Kčs, částečně jako příspěvek na stravování důchodců, ve větší míře pak na jednorázový finanční příspěvek před vánoci.

Je třeba zaznamenat, že zásluhou duchovního správce farnosti patera Václava Haltmara, probíhala oprava historické a památkové části kostela, na kterou obec obdržela z vyššího rozpočtu 150.000,- Kčs. V této souvislosti je třeba se zmínit, že v průběhu roku byl vystavěn nový objekt farní budovy z prostředků farního úřadu a za pracovního přispění farníků.

Ze společenského hlediska stojí za zaznamenání, že při příležitosti Jízdy Králů 31. 5. navštívili obec ministři české vlády pan HORÁLEK, zejména však ministr kultury Dr. Milan UHDE, po volbách předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Návštěvníky zmíněné slavnosti byli i občané z dolnorakouské obce Pernersdorf, s níž vedení obce navázalo kontakty se záměrem seznámit se s funkčností správy obce v podmínkách dosud neznámých. Do rámce společenského zapadá i udělení čestného občanství obce pplk. Janu Zemkovi.

Finanční hospodaření je stěžejní a limitující stránkou úspěšnosti či neúspěšnosti. Je třeba objektivně a možná i kriticky posuzovat situaci, která vlivem čtyř uplynulých desetiletí učinila obec pouhou převodovou pákou záměrů státního centra. Obec se stává právnickou osobou s dosud omezenými právy, ale neúměrně většími povinnostmi. Neujasněnost finančních vztahů, opatrnost centra a důsledky z toho vyplývající jsou pochopitelné. Přesto obec žila rok 1992 v nejistotě a očekávání. Navzdory tomu, možno předložit bilanci, ve srovnání s předchozími léty i navzdory pesimistickým předpokladům, příznivou. Je zcela evidentní, že se tak stalo zásluhou daňové povinnosti místních podnikatelských subjektů. Výdajová stránka byla usměrňována s přihlédnutím k finančním možnostem odvislých od získaných zdrojů tak, aby přebytek hospodaření umožnil "přežití" v začátku roku příštího, kdy ve prospěch obce plyne jen minimum příjmů. Za všechnu záslužnou činnost obecního zastupitelstva a především starostovi Františkovi Zemkovi nutno upřímně poděkovat.

 

HOSPODAŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU VE VLČNOVĚ V ROCE 1992

 

PŘÍJMY OBCE CELKEM:

9.978 tisíc Kčs

100 %

státní dotace

1.916 tisíc

19,2 %

platební povinnosti občanů

287 tisíc

2,9 %

příjmy z majetku obce

592 tisíc

5,9 %

platební povinnosti podnikatelské sféry

4.790 tisíc

4,8 %

stravné školní jídelny

522 tisíc

5,2 %

příjmy vnitřní správy

427 tisíc

4,3 %

přebytek hospodaření z r. 1991

1.444 tisíc

14,5 %

 

 

 

VÝDAJE OBCE CELKEM

8.257 tisíc Kčs

100 %

skladování odpadů

121 tisíc

1,5 %

komunikace

223 tisíc

2,7 %

školství

1.928 tisíc

23,3 %

zdravotnictví (lékárna)

300 tisíc

3,6 %

kultura a sport

511 tisíc

6,2 %

vnitřní správa

2.537 tisíc

30,7 %

hasičská zbrojnice

1.352 tisíc

16,3 %

místní hospodářství a ostatní

2.655 tisíc

32,- %

veřejné osvětlení

1.121 tisíc

13,4 %

 

Přebytek hospodaření převoditelný do roku 1993 1.703 tisíc Kčs.

 

POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ 1992

 

Stav obyvatel k 1. 1. 1992

3.141

Počet narozených dětí

+ 40

Počet přihlášených občanů

+ 44

Zemřelo osob

- 29

Počet odhlášených osob

- 46

Stav obyvatel k 31. XII. 1992

3.150

Rozdíl

+ 9 osob

 

Nejvyšší přidělené číslo domu ve Vlčnově je 1226.

 

 

Nejstarší občané - ženy:

KNOTKOVÁ Anna č. 841

nar. 2. 10. 1900 = 92 let

 

KUŽELOVÁ Marie č. 542

nar. 4. 12. 1901 = 91 let

 

INDROVÁ Marie č. 3

9 nar. 15. 9. 1902 = 90 let

Nejstarší občané - muži:

MOŠTĚK Karel č. 635

nar. 5. 9. 1904 = 88 let

 

VOZÁR František č. 111

nar. 21. 4. 1905 = 87 let

 

ZEMEK Jakub č. 509

nar. 3. 8. 1905 = 87 let

 

 

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZÁKONODÁRNÝCH ORGÁNŮ 5.-6. června 1992

 

Počet osob zapsaných do seznamů voličů

2.285

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

2.117

Počet odevzdaných úředních obálek

2.117

Počet platných odevzdaných hlasů do sněmovny FS lidu

2.073

Počet platných odevzdaných hlasu do Sněmovny národů FS

2.080

Počet platných odevzdaných hlasů do České národní rady

2.060

VOLEBNÍ ÚČAST:

92,65 %

 

 

 

č. str. STRANA

SL FS

SN FS

ČNR

 

HLASŮ:

%

HLASŮ:

%

HLASŮ:

%

42. ODS-KDS

447

21,59

531

25,53

484

23,43

17. KDU-ČSL

476

22,96

456

21,92

456

22,07

4. HSD-SMS

231

11,14

268

12,88

308

14,91

33. LB-KSČM

162

7,81

181

8,70

185

8,95

22. LSU

120

5,79

128

6,15

128

6,20

3. ČSSD

171

8,25

70

3,37

62

3,00

1. ODA

160

7,72

47

2,26

45

2,18

28. SRP-RSČ

60

2,89

70

3,37

63

3,05

24. OH

46

2,22

85

4,09

68

3,29

19. SČPŽR

56

2,70

67

3,22

70

3,39

5. HDŽJ

54

2,60

61

2,93

77

3,73

31. KAN

33

1,59

40

1,92

30

1,45

21. HSS

12

0,58

22

1,06

33

1,60

41. NEI

13

0,63

32

1,54

24

1,16

38. SPP

9

0,43

12

0,58

8

0,39

10. NSS

7

0,34

7

0,34

8

0,39

13. D 92

5

0,24

1

0,05

10

0,48

14. SRNDJ

3

0,14

1

0,05

7

0,34

9. SPI

8

0,39

-

-

-

-

15. EGÜTT

0

0,00

1

0,05

-

-

32. ROI

0

0,00

0

0,00

-

-

 

Zkratky čísla stran: 42. Občanská dem. strana-křesťanská dem. strana; 17. Křesť. dem. unie-Čsl. strana lidová; 4.Hnutí za sam. dem. SMS; 5. Hnutí důchodců za životní jistoty; 33. Koalice LEVÝ blok-KSČM, 3.Čsl. soc. demokracie; 1. Občanská dem. aliance; 28. Sdružení pro rep.-Republ. strana; 24. Občanské hnutí; 19. Str. čs. podnik., živ. a rolníků; 31. Klub ang. nestraníků; 21. Hnutí za soc. spravedlnost; 41. Nezávislá iniciativa; 38. Strana přátel piva; 10. Nár soc. strana-Čs. str. nár. soc.; 13. Demokraté 92 za spol. stát; 14. Str. rep. a nár. dem. jistoty; 9. Strana práce a jistoty; 15. Koalice MKDH, ESWS, MUS, 32. Rómská obč. iniciativa ČSFR; 22. Liberálně soc. unie.

 

Místní lidová knihovna ve Vlčnově 1992

Místní lidová knihovna poskytovala po celý rok výpůjční služby svým čtenářům. Získávala nové čtenáře, zvláště z řad dětí a mladých lidí. Propagovala literaturu ze všech vědních oborů, nové knihy a časopisy. Knihovnice slečna Blahová z Uh. Hradiště prováděla besedy pro děti ze školy i školky. V oblasti ochrany fondu opravovaly poškozené knihy, zastaralé knihy byly vyřazeny, nové obaleny. Návštěvnosti proti roku 1991 se zvýšila. Číselné ukazatele:

 

Počet svazků:

11025

Registrovaní čtenáři:

460

Návštěvníci celkem:

2.270

Výpůjčky celkem:

10.596

 

 

 

 


 

Česká spořitelna pobočka ve Vlčnově 1992

Dosavadní pracovnice paní Marie Bravencová skončila pracovní poměr s Českou spořitelnou k 31. XII. 1992. Od 1. 7. 1992 je ustavena do funkce vedoucí pobočky ing. Miroslava Vráblíková. Pobočka umístěná na obecním úřadě byla zmodernizována a podstatně byl rozšířen její rozsah. Kromě vkladové služby vede pobočka sporožirové účty občanů, běžné účty organizacím a podnikatelům, a je možno poskytovat úvěry občanům.
 

Stav vkladů a sporožirových účtu k 1. 1. 1992

36.310.097,34 Kčs

obrat vloženo v roce 1992

8.100.001,35 Kčs

Celkem:

44.410.098,69 Kčs

Obrat vybráno v roce 1992

- 9.056.800,10 Kčs

CELKEM:

35.353.298,59 Kčs

Pobočka vede 2.482 vkladových a 127 sporožirových účtů.

 

POŠTA ve Vlčnově 1992

Vedoucí pošty je Marcela Bělohlávková. Od 19. 6. 1992 je zvýšení poštovních tarifů u některých zásilek až o 200%. Známky na dopis 3,- Kčs, pohled 2,- Kčs. Od 1. 10. 1992 zřízeno nové pracoviště - sdružené přepážky z důvodu přetíženosti pošty. Z pošty Uh. Hradiště přišla paní Marie Bednaříková bytem Vlčnova. V průběhu roku byly prováděny různé změny důchodových dávek. Jednalo se celkem asi u 854 důchodců. Již od 1. 1. 1992 se ruší poskytování státního vyrovnávacího příspěvku ve výši 140 Kčs osobám ekonomicky činným. Dnem 31. XII. 1992 končí služba Cestovních vkladních knížek a nahrazuje je nová "VKLADNÍ KNÍŽKA POŠTOVNÍ BANKY".

 

Duchovní správa ve Vlčnově 1992

V roce 1992 byla uskutečněna přístavba jednopatrového farního domu pro pastorační účely se zaměřením duchovní úrovně ve farnosti. Dům byl postaven brigádnicky v celkové hodnotě - materiál + práce cca 500.000,- Kčs. V kostele ve staré kapli, kde oltáře jsou památkově chráněny je prováděna restaurace těchto oltářů. Tento rok od státu získáno na tuto akci 150.000,- Kčs. Zatím utraceno 100.000,- Kčs. Akce bude stát asi 275.000,- Kčs.

Dne 12. července 1992 zemřel pater Leopold Běhal - kněz Brněnské diecéze, který bydlel jako důchodce ve Vlčnově č.p. 183.

Podle posledního sčítání lidu z roku 1991 se z celkového počtu 3108 obyvatel přihlásilo k církvi římskokatolické 2644 osob, to je 85,1 %. Bude všem hlásícím se křesťanství jistě prospěšné, aby se mimo jiné také tímto malým duchovním příspěvkem zkonfrontovali, zdali se jejich život shoduje s životem křesťana.

Podle sčítání všech účastníků na nedělních bohoslužbách 13. X. 1991 bylo přítomno 892 věřících, z toho 130 dětí, což je z počtu hlásících se ke křesťanství jen 33,7 %. Na výuku náboženství v 1. stupni dochází z počtu 195 jen 151 = 77,4 %, na 2. stupni z počtu 183 dětí jen 87, což je 47,5 %. Jsou zde zahrnuty i děti z Veletin. Výstavba nové farní budovy by měla poskytnout vhodné podmínky, aby zde mohly být konány různé přednášky pro všechny věkové kategorie a zvláště pro duchovní obnovy a rozpor mezi smýšlením a jednáním byl u věřících křesťanů umenšován.

 

Lékárna ve Vlčnově 1992

Vlčnov má do 3. 8. 1992 podle vyjádření ředitele Lékárenské služby Dr. Lysoňka nejmodernější lékárnu svého druhu v okrese. Za nemalého finančního a organizačního přispění obce byla k tomuto účelu zrekonstruována část objektu bývalé mateřské školy. Projekčně rekonstrukci zabezpečila soukromá projekční kancelář PRODOS z Uh. Brodu, stavební práce provedla stavební skupina obecního úřadu a řemeslné práce místní živnostníci. Je mimo jiné vybavena elektronickým signálním zabezpečovacím zařízením a již první noc se ukázalo provozuschopné a účinné při nočním pokusu o vloupání. Otevřením lékárny získává Vlčnov úplný komplex zdravotnických služeb nutných k poskytnutí základní zdravotní péče. Lékařská péče poskytovaná praktickým, dětským, ženským a zubním lékařem je doplněna o péči lékárenskou. Občanům obce a okolí přináší významné zlepšení v dostupnosti léčiv a zdravotnických potřeb, za kterým zatím museli dojíždět do Uh. Brodu nebo Uh. Hradiště, což zejména starším občanům činilo nemalé potíže. V počáteční provozní fázi má lékárna k dispozici hromadně vyráběná léčiva a zdravotnické potřeby. Postupně bude vybavena potřebnými přístroji a zařízením, aby bylo možno co nejdříve připravovat i léky na individuální předpisy lékařů. Lékárnu vede PhmD. Katarina Cetkovská z Uh. Hradiště. Otevřena je denně 7.20-12.00; 12.30-13.30 hod. (Viz fotoalbum II.1992)

 

Základní škola ve Vlčnově 1992

Po dvouměsíčním prázdninovém odpočinku, načerpán psychických i fyzických sil, zahájili pedagogičtí pracovníci šk. rok 1991/92 přípravným týdnem koncem srpna. Ředitel Třetina uvedl nové kolegyně Renatu Zlámalovou, Mgr. Janu Horsákovou, Janu Křivákovou, Kateřinu Pelikánovou - všechny z Uh. Hradiště a místní Marii Mikulcovou. Učitelé byli seznámeni s hlavními úkoly školy, platovými záležitostmi, bylo přiděleno třídnictví, předměty, učebny, kabinety, odborné pracovny, dozory a jiné organizační záležitosti.


 

Obsazení tříd - třídnictví:

 

Ředitel: Třetina Vladislav

zást. řed. Kvasnička Milan
školník Bělohlávek Vít

I. A. Jana MIKULCOVÁ

V. A. Ivan JURČIČKA

I. B. Božena Mošťková

V. B. Marta Hrabalová

II.A. Jana Horsáková

VI.A. Antonín Válek

II.B. Marie Hasíková

VI.B. Dana Koníčková

III.A. Jitka Kučerová

VII.A. Alena Zemková

III.B. Renata Zlámalová

VII.B. Soňa Kundratová

IV.A. Kajetána Válková

VIII.A. Marie Křapová

IV.B. Milada Kašpaříková

VIII.B. Olga Holubová

 


Bez třídnictví: Kateřina Pelikánová, Jana Křiváková, Marie Mikulcová. Dvě oddělení školní družiny vedou Anna Mošťková a Petra Koníčková. Výuka náboženství byla zavedena /opět dobrovolně/ už od prvního ročníku, v nižších ročnících vyučuje s. Pavla Mariková, vyšší třídy pan farář V. Haltman. Po předchozím zrušení funkce výchovného poradce byla tato funkce od 1. 1. 1992 opět zavedena. Výchovný poradce spolupracuje s Okresní pedagogicko psychologickou poradnou a pomáhá vycházejícím žáků při výběru a umisťování na studia a do učebních oborů. S blížícím se pololetím na mnoha okresech a školách znovu probíhala odvolávání některých ředitelů škol. Také ředitel Třetina byl odvolán. Ani obecní zastupitelstvo nedalo potřebné množství hlasů. Do konkurzu na místo ředitele se přihlásil uč. Antonín Válek a paní Jana Geržová, uč. z Uh. Hradiště, která už ve Vlčnově působila. Obecní úřad a také většina pracovníků školy nesouhlasili s panem Válkem, proto byl dočasně pověřen vedením školy pan Vojtěch Čumíček z Hluku. Škola i veřejnost žila v různých dohadech, názorech, což nepřispívalo pracovnímu úsilí, osobní pohoda pracovníků, ba naopak. Do konkurzu v červnu byli přihlášeni opět paní Geržová, dále paní Jitka Kučerová a V. Čumíček. Jednoznačně vyhrála paní Jana Geržová a koncem června přebírá školu.

V květnu 1992 byly pedagogickým pracovníkům zvýšeny platy dle směrnic MŠ - podle výše vzdělání a délky praxe.

Ředitelka ZŠ paní Jana GERŽOVÁ uvádí: "K 1. září 1992 bylo na školu zapsáno celkem 378 žáků. Jsou rozděleni 17ti tříd. Pro jejich vyučování je na školu ustaveno 23 učitelů, z toho místních 14. Na nižším stupni 2 vychovatelky vedou 70 žáků šk. družiny. O údržbu a provoz školní budovy pečuje 8 správních zaměstnanců. Ve školní jídelně je 7 pracovnic. Učebny i kabinety jsou vybaveny. Obtížnost v naší práci vyvolávají učebnice. Nové učebnice, zejména vlastivědy a přírodovědy, dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy jsou vydávány opožděně, v omezeném množství a některé dosud nebyly zpracovány. Staré učebnice, zejména společenských nauk, nemohou být používány. Učitelé si musí radit sami, ale to nelze chápat tragicky. Prožíváme přechodné stadium společenské přeměny a s tím se musíme umět vyrovnat. Během prázdnin byly dobudovány dvě jazykové učebny. S představiteli obce byla vyřešena i problematika nevyhovující školní cvičné kuchyně, dosud umístěné v bývalé mateřské škole - nyní restaurace SVOKO. Byla provedena rekonstrukce v přízemí budovy 5.-8. roč. a nákladem asi 100.000,- Kčs pěkná účelová cvičná kuchyně pro žákyně 7.-8. ročníků. Kuchyňské linky vyrobili místní podnikatelé - stoláři JUHASZ a JOSEFÍK.

V průběhu školního roku byly uskutečněny tyto kulturní a tělovýchovné akce: Divadelní představení pro žáky ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti Filmové představení v kině MÁJ v Uh. Brodě. Bruslení žáků na zimním stadiónu v Uh. Brodě, lyžařský výcvik žáků 7. tříd v Beskydách, plavecký výcvik žáků 3. a 4. tř. v Uh. Hradišti, dvě plenární a 3 třídní schůzky SRPŠ, den otevřených dveří pro rodiče.

Závěrečné hodnocení žáků: Ze 364 žáků bylo 79 s vyznamenáním, 1 žák neprospěl, 1 snížená známka z chování, 12 důtek a 30 pochval. Školní rok byl slavnostně ukončen v KSK za přítomnosti rodičů - SRPŠ, hostů obecního úřadu.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ve Vlčnově 1992

Ředitelkou školky je stále paní Marcela Strouhalová a ani v uč. sboru a u správních pracovníků nedošlo ke změnám. Školku navštěvuje 100 dětí, většinou jsou tam celodenně. Děti jsou rozděleny do 4 tříd. Třídy jsou vkusně upraveny a děti mají dostatek nových moderních hraček, na které přispívá školský úřad (10.000,-Kčs), obecní úřad a sponzoři. Školský úřad dodal i barevný televizor a kopírky. Již časně zjara se začalo s budováním školní zahrady dovozem hlíny, úpravou terénu, vysázením ozdobnými keři a stromky. Na zahradě jsou vybudovány dvě pískoviště a průlezová dráha. Školka získává na vzhledu. Díky žaluziím v oknech lze regulovat sluneční světlo a tím i nepříjemné vedro v létě. Děti již nemhouří oči a nepotí se. Balkony jsou ozdobeny truhlíky s pěknými popínavými muškáty.

Z činnosti: Jaro bylo ve znamení 400. výročí narození J. A. Komenského. K velikonocím děti malovaly kraslice a pletly pomlázky. Důstojně byl oslaven i svátek matek. Na Jízdu Králů vystoupil dětský soubor "Čerešničky" vedený uč. H. Plachou. Děti vystupovaly na vánoce pro důchodce a na Štědrý večer v Luhačovicích v hotelu "Zálesí". Také mikulášská nadílka s Mikulášem, čertem a andělem se dětem velmi líbila.

 

Koupaliště ve Vlčnově v roce 1992

Nepamatujeme léto, který by oplývalo teplem a krásným počasím tak jako letos. Místní obecní úřad se začal zabývat problematikou našeho koupaliště již v zimě. Byly zajištěny všechny potřebné "vitaminy" do vody s předstihem. Místní hasičský sbor pod vedením pana Merty obětavě provedl nátěr bazénů a úpravy zelených ploch v celém areálu. Zásluhou pana Fr. Křapy se zlepšilo i občerstvení na koupališti. Za měsíc červenec a srpen prošlo branou areálu, celkem 4583 dospělých a 7588 dětí, což činí průměr na 1 den 196 osob. Největší návštěva byla dne 8. srpna 700 lidí. Plavčíkem je pan Milan Kvasnička.

 

HASIČSKÝ SBOR ve Vlčnově 1992

Hasičský sbor v čele s Miroslavem MERTOU má 66 členů, z toho 51 mužů a 15 žen. Členové sboru se podíleli v průběhu roku na zajišťování služeb při kulturních akcích v KSK a při Jízdě Králů měli stánek občerstvení před hasičskou zbrojnicí. Již v začátku roku prováděli preventivní kontroly v obytných domech a pak i v ostatních provozovnách.

V době od 19. 1. 1992 do 1. 3. 1992 byla provedena kontrola hydrantové sítě v obci. Bylo zjištěno, že hydrantová síť v obci je ve velmi špatném stavu. V obci je 311 hydrantů, z toho je 33 nepoužitelných a to jen z hlediska nasazení hydrantového nástavce. Některé jsou úplně pod terénem jiné posunuty bokem a určitá část není vůbec označena. Po dohodě s obecním úřadem bylo započato s opravami.

Úsek represe: Zásahová družstva zasahovala při dvou akcích: Dne 13. 7. 1992 požár maringotky za mateřskou školou a 28. 7. 1992 při požáru výrobní haly ve Sportu Hluk. V obou případech byla akceschopnost zásahové jednotky hodnocena kladně.

Výcvik a školení: Družstvo mužů se zúčastnilo prvního kola soutěže v požárním sportu 14. 6. 1992 v Hluku, kde se umístilo na 2. místě. Na úseku kulturní činnosti uspořádali požárnický ples a červencové odpoledne při příležitosti předání koupaliště do provozu, kde odpracovali 330 hodin při nátěrech bazénů a úpravě okolí.

VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE: Samotná stavba hasičské zbrojnice byla předána na základě konkurzu obecního úřadu stavební skupině Zemědělského družstva Vlčnov. V roce 1992 byla provedena hrubá stavba, vnitřní a venkovní omítky a obložení.Členové hasičského sboru na výstavbě odpracovali 820 hodin.

 

Zemědělské družstvo Vlčnov 1992

Rok 1992 byl rozhodujícím rokem v transformaci ZD Vlčnov. Podle zákona č. 42/92 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. Šlo v tomto procesu o přeměnu družstev na družstva přizpůsobená obchodnímu zákonu na družstva vlastníků.Tato přeměna spočívala především v úpravě majetkových vztahů v družstvu, stanovení podílu oprávněných osob na majetku družstva a tomu odpovídající změny stanov. K datu 28. 4. 1992 se přihlásilo v ZD Vlčnov 1527 občanů jako oprávněných osob. Dne 21. 5. 1992 se konala první valná hromada oprávněných osob, jejímž úkolem bylo zvolit členy transformační rady, která měla za úkol kontrolovat postup transformace družstva. Na této schůzi bylo přítomno nebo zastoupeno celkem 1.292 oprávněných osob. Schůze zvolila následující členy transformační rady: JUDr. MARÁŠEK Jan Uh. Hradiště, MLÝNEK Josef č. 67, KUČERA F. 1012, MIKULEC Antonín 732, ŠOBÁŇ Jan 61, PAVLACKÝ St. 1013, KOLEK Jiří 815, ing. KNOTEK Šimon 134, ing. VOZÁR Frant. 111, MOŠTĚK Václav č. 188, ing. CHVILÍČEK Jan č. 87. Tato rada spolu s představenstvem družstva a za účasti firmy CONSUS zpracovala transformační projekt, který byl dne 10. 11. 1992 předložen oprávněným osobám na jednání druhé valné hromady za účasti 873 osob. Valná hromada schválila počtem hlasů 872 způsob výpočtu majetkových podílů. Současně byly oprávněné osoby seznámeny s návrhem na přeměnu stávajícího družstva na VÝROBNĚ - OBCHODNÍ DRUŽSTVO vlastníků se vstupním členským vkladem 70.000,- Kčs. Po skončení druhé valné hromady vypočítalo a rozeslalo družstvo oprávněným osobám registrační listy, na nichž byl uveden majetkový podíl těchto osob na celkovém majetku družstva. Tím byla ukončena první část transformace Zemědělského družstva Vlčnov. I přes nepříznivé podmínky v průběhu roku 1992 ve vývoji cen zemědělských produktů a poměrné suchém roce což se odrazilo ve výnosech zemědělských plodin bylo dosaženo dobrých výsledků a ZD patřilo v tomto roce k málo družstvům na okrese, které vykázalo zisk z hospodářské činnosti. Výrazným jevem, který se v tomto roce projevil bylo podstatné snížení počtu pracovníků. Pro porovnání uvádíme, že ještě v roce 1990 pracovalo v ZD 280 pracovníků, zatím co koncem roku 1992 jejich stav poklesl na 180, což představuje za dva roky snížení o 100 lidí.

Družstvo se nedostalo v průběhu roku do platební neschopnosti, což umožnilo použít finanční zdroje i na další rozvoj družstva. Vedle vlastní družstevní prodejny masa byla zahájena výstavba družstevního nákupního střediska, které bude otevřeno v průběhu roku 1993. V průběhu roku 1992 požádalo 10 občanů o vrácení majetku k zajištění provozování soukromé hospodářské činnosti na úseku zemědělské činnosti. Kladně lze hodnotit to, že z obou stran nedošlo k žádným konfliktním situacím při vydávání tohoto majetku. V průběhu roku byla občanům také vrácena půda podle předložených žádostí podaných v zákonném stanoveném termínu.

 

Ekonomické ukazatele ZD Vlčnov 1992

 

1991

1992

TRŽBY A VÝNOSY CELKEM:

93.467.000,- Kčs

82.241.000,- Kčs

NÁKLADY CELKEM:

91.275.000,- Kčs

81.866.000,- Kčs

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

2.192.000,- Kčs

375.000,- Kčs

Mzdové náklady:

8.251.000,- Kčs

8.351.000,- Kčs

PRACOVNÍCI

210

180

Průměrný měsíční výdělek:

3.444,- Kčs

4.629,- Kčs

 

 

Rostlinná výroba:

OSEV ha:

Výnos 1 ha 1991

Výnos 1 ha 1992

pšenice ozimá

580,1

6,4

5,5

ječmen jarní

176,2

5,5

5,9

kukuřice - zrno

35

6,3

4,36

slunečnice

113,6

3,15

2,55

cukrovka

180,6

42,1

36,2

vojtěška

203

44,2

44,5

jetel červený

72,8

24

48,5

hrách

65,8

-

3,96

vinice

4

6,5

7,1

 

 

PRACOVNÍCI ZD Vlčnov

 

počet

prům. měs.
výdělek Kčs

 

1991

1992

1991

1992

DĚLNÍCI

170

145

3.507,-

4.640,-

Ostatní prac.

15

11

2.468,-

3.295,-

Tech. hosp. prac.

25

24

3.653,-

5.194,-

CELKEM:

210

180

3.444,-

4.632,-

 

 

 

Živočišná výroba

1991

1992

Výroba mléka na rok /tis./ l

3.206

2.859

Průměrná denní dojivost

13,07

12,77

Prodejní cena mléka

5,13

5,66

Náklady na 1 l mléka

4,15

5,24

Výroba hovězího masa tun

293

293

Náklady na výrobu hov. masa

32,18

25,20

Prodejní cena 1kg skotu

23,03

18,77

Výroba vepřového masa tun

348

358,8

Náklady na 1 kg vepřového masa

18,48

16,73

Prodejní cena 1 kg vepřového masa

24,16

23,42

 

 

BILANCE PROSTŘEDKŮ ZEM. DRUŽSTVA

Základní prostředky a investice /tis./

68.187

Zásoby celkem

40.644

Ostatní

12.597

Aktiva celkem /tis./

141.426

 


Komentář a plnění plánu ZD - 1992

Ve srovnání s rokem 1991 došlo v roce 1992 k dalšímu snížení tržeb v důsledku zastavení činnosti přidružených výrob až na 12,8 % skutečnosti roku 1991. K nárůstu tržeb došlo v dopravě a to realizací kamionové přepravy, která za rok 1992 přinesla 994.000,- Kčs tržeb. Ke zvýšení tržeb došlo i u stavební výroby dodavatelským zajištěním výstavby hasičské zbrojnice pro Obecní úřad Vlčnov. V roce 1992 dochází k výraznému poklesu vybavenosti základními prostředky a jejich celková úroveň stagnuje a výrazně se zvyšuje jejich opotřebení. Nové stroje se nekupují jednak pro nedostatek finančních prostředků a také pro nejasnou perspektivu ZD.

Soukromých zemědělců zatím je registrováno 7 a to: Tykal Antonín 81, Zemek Jiří 537, ing. JOSEFÍK František 1154, MOŠTĚK František 946, INDROVÁ Eva 308, KLABAČKA Josef 207, ŠTEFANÍK Pavel 63.

Transformace probíhá stále velmi pomalu, zákon o půdě stále není schválen a podpora zemědělcům ze strany státu je velmi malá. Křapa Jan u dvora určitou podporu dostal, začal stavět drůbežárnu, zakoupil asi 600 slepic, které postupně pozabíjel, rozprodal, část uhynulo a zbytek museli veterináři ve spolupráci s policií zlikvidovat.

 

Zahrádkáři ve Vlčnově 1992

Předsedou je stále Josef Zemek a mají 198 členů. Pokračuje ve službách občanům a to: pečení vdolečků na různé rodinné oslavy. Žehlení - mandlování prádla stále dělá p. Josefka Křapová.

V roce 1992 byla velmi malá úroda ovoce, stromy nekvetly a staré stromy uschly. Ovoce se nesušilo, jen něco málo se zpracovávalo na mošt. Zarodily jen hrušky a ořechy. Práce traktorem byly prováděny dle požadavku občanů a to hlavně v odvozu odpadového dříví z podniku Multiplex. Jelikož o jiné práce nebyl zájem, drobní zahrádkáři měli možnost si různý mechanismus nakoupit, nebo sami zhotovit, výbor rozhodl o odprodeji veškerého traktorového parku. Byly prodány dva traktory, čtyři čtyřkolové trakt. vlečky, dvoukolová vlečka a jiné drobné předměty - vše za 106.000,- Kčs.

Výkup ovoce již nebyl přes zahrádkáře prováděn. V prodejně zahrádkářských potřeb v domě č. 14 před účelovým zařízením byly prodávány různé zahrádkářské potřeby. Výkup i prodej dělá člen Josef Knotek č. 380. Sál je málo využíván, protože se zde konalo jen pět rodinných oslav.

VÝSTAVA VÍN již tradičně se konala na velikonoční neděli 19. 4. 1992. Předsedou výstavního výboru byl pan ŠUPKA Jan. Členové: ing.Koníček Pavel, Coufalík Eduard, Mikulec Josef, Juračka Zdeněk, Zemek Josef, Mikulec Ant. Knotek Pavel a Králíček Jiří. Celkem bylo vystaveno 147 vzorků z Vlčnova a 78 vzorků z blízkého okolí. Degustace vín byla provedena odbornými komisemi 12. 4. 1992 pod vedením Vladimíra VACULY, garanta OV ČZS Uh. Hradiště. Vedoucí degustačních komisí: LEKEŠ Josef, ŠVESTKA Frant., NOVÁK Fr., ZÁBRANA Josef, VACULA Vladimír, MLÝNEK František, ZEMEK Josef, MOŠTĚK Josef.

Diplomy jsou udělovány za 18,5 bodů a výše. Nejvyšší ohodnocení 19 bodů dostal pan KNOTEK Pavel č. 1016 za FRANKOVKU.

 

Další hodnocení:

Knotek Pavel

(TR+BB = 18,8), (BB+RR+SA = 18,7)

Lekeš Jos.

(ZW 18,7)

Zábrana Josef

(SZ = 18,7; MT = 18,8)

Kolek Jan

(PO+VA = 18,8)

MIKULEC Fr.

(Klaret = 18,7)

KUŽELA Josef

(FR + PM = 18,8)

ZD Vlčnov

(ANDRÉ = 18,8)

MLÝNEK Fr.

(ANDRÉ = 18,7)

Coufalík Ed.

(SB I.A = 18,7)

Kučera Fr.

(SB = 18,7; VA = 18,7)

MLÝNEK Jos.

(VA = 18,7)

POLEŠOVICE:

Jordánová Anežka

(SČ = 18,7)

Bartošík Stan.

(SČ = 18,7)

Plevák Ant.

(FR = 18,8)

Tobolák Frant.

(RR+BB = 18,7)

POPOVICE:

Novák Vl.

(SB = 18,7)

OMELKA Fr.

(BB = 18,7)

MEDEK

(RR = 18,7)

MAŘATICE:

JEŽ B.

(MT = 18,7)

KIERYK Vlad.

(FR = 18,7)

Starý PODDVOROV:

Bařina Petr

(SČ = 18,8)

HRADČOVICE:

 

UHŘIČEK Frant.

(VA = 18,8)

BURÁŇ Josef

(ZW = 18,6)

LUHAČOVICE:

Heřmanovský Milan

(MT = 18,7)

DUBŇANY:

ZEMEK Josef

(MT = 18,6)

 

 

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově 1992

Na začátku roku 1992 měla TJ Vlčnov 6 oddílů a to: fotbal, házenou, volejbal, stolní tenis, kulturistiku a šachy. V průběhu roku oddílu kulturistiky a stolního tenisu přešly pod SOKOL, protože trénují i soutěže hrají v SOKOLOVNĚ. Hodnocení oddílů:

FOTBALOVÝ ODDÍL: Předsedou je Jan CHVILÍČEK. Mají 80 členů a v soutěži jsou 4 mužstva: ŽÁCI: Po skončení jarní sezóny skončili na 7 místě. Od nové sezóny žáky trénuje Josef ŠRÁMEK a vedoucím je Milan JUHASZ. Skončili na podzim 8. s 5 body. DOROST: Dorost byl téměř v likvidaci, protože nebylo možné po vesnici sehnat 11 hráčů. Dne 20. 6. 1992 doma s Újezdcem prohráli 1:11 a to si museli od hostů půjčit 3 hráče, aby si aspoň zahráli. Jich přijelo 16. Dorost trénoval Jan Mikulec a Fr. Vozár a sestoupili do okresní soutěže. Od nové sezóny je trénuje Libor Chovánek a Marcel Solík. Po podzimním kole jsou na 3. místě s 12 body. II. MUŽSTVO KOPANÉ: po jarní sezóně skončilo v základní třídě na 7. místě. Po podzimní části jsou na 2. místě s 15 body. Vede je K. Mikulec a Jos. Bařina. I.MUŽSTVO KOPANÉ: Trenérem je Josef ŠRÁMEK a vede si dobře. Po jarním kole skončili na 2. místě, postoupili STŘÍLKY. Podzimní kolo vedeme s 18 body. Vlčnov doma neprohrál od 16. června 1990 s Hlukem - to je 33 zápasů a to snad podle statistických ročenek nemá v Čechách a na Moravě obdoby. Mužstvo bylo posíleno z Nivnice Vasilievičem a z Uh. Brodu Matuštíkem, který velmi posílil naši obranu. Chtěli bychom postoupit do I.A.

HÁZENÁ: Předsedou je Mirek KONÍČEK. Oddíl má 38 členů a v soutěži pro nezájem skončily žákyně. Hrají jen dorostenky a ženy. Dorostenky trénuje Leonard Gajdošík a ve II. dorostenecké lize Moravy jsou na 7. místě s 6 body. Ženy po dvouleté přestávce v soutěži divize Morava jsou ze 7 družstev na 4. místě s 6 body.

VOLEJBAL: Předsedou je Michael KUDLÁČEK. Oddíl má 10 členů a v okresní soutěži jsou na třetím místě.

ŠACHY: Předsedou je Jan JAVOR a oddíl má 22 členů. A družstvo vyhrálo okresní soutěž a postoupilo do oblastního přeboru a to je největší úspěch v historii šachu. B družstvo šachu je na 4. místě v okresním přeboru.

 

Přehled o hospodaření v TJ Vlčnov v roce 1992
 

V roce 1992 činily

příjmy celkem

1.695.979,- Kčs

 

 

výdaje celkem

1.643.003,- Kčs

 

 

Rozdíl

52.476,- Kčs

 

Stav pokladny k 1. 1. 1992:

262,30 Kčs

31. XII. 1992

4.525,50 Kčs

Stav na účtu k 1. 1. 1992:

29.906,- Kčs

31. XII. 1992

90.921,30 Kčs

 

Ekonomická situace se stále zhoršuje a dobrovolných funkcionářů stále ubývá. Předseda TJ Vlčnov JUDr. František Zemek z funkce odstoupil a činnost vedli dva místopředsedové Jan Javor a Dušan Vráblík a pak bylo rozhodnuto, že předsedu dosadí největší oddíl a to je kopaná a funkci předsedy převzal ing. Zdeněk ULČÍK. Místo hospodářky ing. Knotkové nastoupila paní Marie SCHUBERTOVÁ.

 

Klub sportu a kultury ve Vlčnově 1992

Poslední květnový víkend patří ve Vlčnově tradičním národopisným slavnostem a Jízdě Králů, které opět velmi důstojně připravil Klub sportu kultury, obecní zastupitelstvo a odvedenci ročníku 1974 ve spolupráci s Klubem kultury Uh. Hradiště a pod záštitou okresního úřadu tento pestrý program:
 

Pátek 29. 5.

20.00 hodin

taneční zábava na stadiónu TJ se skupinou Reflexy.


Sobota 30. 5.

16.00 hodin

v programu VITAJTE VE VLČNOVĚ veselé i vážné povídání o Slovácku s hudbou BURČÁCI. Večer hraje v KSK oblíbená Vlčnovjanka

 

20.30 hodin

bude slavnostní předání vlády králů mezi Václavem Pančochou a Dušanem Pravdou. Současně ve vlčnovských búdách vyhrává cimbálová muzika.

Neděle 31. 5.

8.00 hodin

JARMARK LIDOVÝCH VÝROBKŮ - náves před obecním úřadem.

 

9.00 hodin

Přijetí družiny legrútů a mladého krále starostou obce Františkem Zemkem.

 

10.00 hodin

OBRÁZKY VE VSI - přehlídka dětských folklórních souborů ze Strání, Uh. Brodu, Uh. Ostrohu, Vlčnova, Jičína a Dolní Lhoty. Současně je vystoupení souborů v ulicích obce HORE DĚDINŮ CHLAPCI ZPÍVAJŮ, kde účinkují dechové hudby o folklórní soubory: Vlčnovjané, Vlčnovjanka, Mladí Vlčnovjané, Burčáci, Žerotín, Lipovjan, hudecká muzika z Terchové a koncert Stříbrňanky u Sokolovny.

 

11.30-13.30 hodin

JÍZDA KRÁLŮ: Soustředění jezdců před domem krále Dušana Pravdy ze Sportovní ulice na dolním konci, kolem obecního úřadu, sokolovny, horní konec, a zpět na seřadiště průvodu u Stloukalového, kde od 13.00 hodin koncertuje cimbálová muzika.

 

13.30-14.30

slavnostní průvod na stadión TJ Vlčnov.

 

14.30-16.00 hodin

hlavní pořad slavností VLČNOVSKÉ ŠTANDRLE: Účinkují soubory: VLČNOVJAN, ČEREŠNIČKY, ŠOHAJEK, Lipovjan, Žerotín, Včelaran, Burčáci, Terka, hudecká muzika z Terchové a dechová hudba Vlčnovjané.

 

16.00 hodin

v KSK MUZIKANTSKÁ ROZLÚČKA, kde hraje STŘÍBRŇANKA.

 


Na Jízdu Králů se prodalo 2.849 vstupenek á 25,- Kčs a 2.235 ks za 15,- Kčs. Ze zahraničí navštívilo Vlčnov asi 400 návštěvníků. Stravování zajistila Jednota (asi 1400 obědů) a firma SVOKO (600 obědů). Význam Jízdy Králů potvrdila i návštěva ministra kultury p. UHDEHO a dalších hostů. Jízdu Králů podpořili i sponzoři a tak do KSK přibylo asi 60.000,- Kčs zisku. Již tradičně na Jízdu Králů bylo pěkné počasí.

V roce 1992 proběhlo v KSK celkem 42 akcí, z nichž mimo Jízdu Králů byly nejvýznamnější: 1. února 1992 KROJOVÝ PLES KSK, kde dobře hrála dechová hudba VLČNOVJANÉ, ale účast byla slabá: 200 civilních občanů, 37 krojovaných Vlčnovjanů, 25 členů souboru Vlčnovjan, 17 legrútů s králem, 11 děvčat. Ples měl dobrou úroveň, ale zisk z plesu nebyl.

JARNÍ TRHY 1992 v KSK byla další zdařilou akcí, která přinesla zisk asi 20.000,- Kčs a hlavně spokojenost prodávajících i kupujících. K dobré pohodě přispěla dětská dechovka KSK a celkem dobře zajištěné občerstvení pro všechny účastníky.

PŘEDVÁNOČNÍ TRHY 1992 v KSK byly ještě úspěšnější a přinesly zisk 33.000,- Kčs.

SILVESTR 1992 v KSK byl pěknou rozlučkou s minulým rokem i Československem. Pěkně hrála dechová hudba STŘÍBRŇANKA. Vstupenky byly vyprodány (550 ks) a ještě by se prodalo o 200 ks více. Účastníci byly se stravou i programem spokojeni. Zisk ze Silvestra byl 18.000,- Kčs.

Z dalších akcí: Schůze a přednášky: KSK 8x, ČSL 6x, Spolek Lidový dům 4x, Obecní úřad 5x, ČZS 2x, Jednota 2x, ČSS 2x, TJ 1x, OH 1x, Svaz invalidů 1x, Včelaři 1, ZD 1x, Finanční úřad Uh. Brod 6x, schůzky ročníku 1974 3x;

Pravidelné zkoušky souborů: Vlčnovjánek, Šohajek, Vlčnovjan s cimbálovou muzikou, Dětská dechová hudba, dechovka VLČNOVJANÉ.

Pravidelné tréninky TJ: šachy, házená, volejbal, kopaná, nohejbal - KSK.

ZÁJEZDY: Soubor VLČNOVJAN oslavil 20 let svého trvání a v době od 12.-23. června, uspořádal zájezd do ANGLIE. Zájezd byl organizován v rámci vznikajícího přátelství mezi Uh. Hradištěm a Bridgewater v Jižní Anglii. Soubor Vlčnovjan zde zanechal ty nejlepší dojmy a náklady si platil sám s pomocí sponzorů. Soubor ŠOHAJEK uskutečnil zájezd do FRANCIE, rovněž na svoje náklady s pomocí sponzorů. Dětská dechovka uskutečnila zájezd do RAKOUSKA opět na svoje náklady.

 

 

MAJETEK KSK:

DKP do 300,- Kčs

44.094,- Kčs

 

DKP do 500,- Kčs

493.489,- Kčs

základní prostředky

672.973,- Kčs

 

Materiál na skladě

60.709,- Kčs

 

Inventář TJ-nářadí, židle

439.240,- Kčs

 

Celkem hmotná odpovědnost za

1.717.000,- Kčs.

 

 

Dechová hudba VLČNOVJANKA

V roce 1992 pod vedením uměleckého vedoucího a kapelníka Pavla Nevařila nedoznala proti roku 1991 podstatných změn. Pouze na trumpetu místo Jaromíra Suchánka hraje Bezděk Radek a místo zpěvačky Šárky Vlachynské zpívá Hana Žajdlíková. Stručně z jejich programu: 18/1 Vlčnov, 15/2 Vlčnov, 29/2 Povážany, 21/3 Opava, 27/3 Fr. Teplice, 29/3 Zlín, 5/4 Lutyně, 11/4 Opava, 17-20/4 Holandsko - zájezd; 2/5 Val. Polanka, 3/5 Hovězí, 4/5 Lipník n. B., 11/5 Karviná, 15/5 Náměšť n. Osl., 16/5 Žďár n. Sáz., 22/5 Brumov, 23/5 Vrbno p. Pradědem, 2/6 Uh. Hradiště, 13/6 Tišnov, 16/6 TELEVIZE - v búdách natáčeno do soutěže NEJLEPŠÍ Z MORAVY. 19/6 Povážská Bystrica, 23/6 N. Město n. V., 18/7 Střítež, 2/8 Kúty, 9/8 Jilemnice, 28/8 Rakousko, 30/8 Vsetín, 11/9 Kudlovská dolina, 12/9 Havířov, 26/9 Tišnov, 15/10 Karviná, 17/10 Mařatice, 25/10 Luhačovice, 28/10 Opava, 14/11 a 19/11 Luhačovice, 21/22 Nová Lhota, 22/11 Ilava, 19/12 Lutonina, 26/12 Všemina. VLČNOVJANÉ pod vedením kapelníka ing. Zdeňka Kužely jsou bez podstatných změn.

 

Zdravotnictví 1992

V roce 1992 byla zahájena privatizace zdravotního střediska ve Vlčnově, na které se podílí obvodní lékař MUDr. SVÁČEK Břetislav, dětská lékařka MUDr. Hana HANÍKOVÁ a zubní lékařka MUDr. Ivana OSWALDOVÁ. Významnou měrou bylo postupné zahájení činnosti všeobecné zdravotní pojišťovny, která se stane zárukou kvalitní péče zdravotnictví o pacienty. Velmi radostnou a potřebnou událostí v roce 1992 bylo zahájení provozu LÉKÁRNY ve Vlčnově, která patří mezi nejlepší na okrese co se týká vybavení a prostorového uspořádání. Lékárnu vede magistra Katarina Cetkovská z Uh. Hradiště.

K uspokojení zdravotních potřeb našich občanů bylo i otevření činnosti centra FIT - areál zdraví, jehož majitelem i provozovatelem je paní Zdeňka Mikušková - nový dům na Panském. Provádí zde různé rehabilitace, masáže i kosmetické zákroky.

V roce 1992 odešla do starobního důchodu sestra Koníčková Marie, která pracovala ve zdravotnictví 42 let.

Československý červený kříž 1992 měl organizován 196 členů s 14 členným výborem. Předseda MUDr. Břetislav Sváček, jednatelkou je paní Marie KONÍČKOVÁ č. 394, pokladnice paní Věra Pavelková č. 169. V roce 1992 bylo předáno 6 bronzových plaket MUDr. Jánského za 10 odběrů krve a 1 zlatá plaketa za 40 odběrů paní Janě Mikulcové č. 485.
 

 

K 31. XII. 1992 málem celkem

56 nositelů bronzových plaket MUDr. Jánského

 

7 stříbrných bronzových plaket MUDr. Jánského

 

4 zlaté bronzové plakety MUDr. Jánského


V pečovatelské službě využívá 46 občanů donášky obědů, které se vaří ve vývařovně SVOKO - vedoucí pan Michal Svoboda v bývalé mat. školce.

 

PÁLENÍ SLIVOVICE 1992

V roce 1992 majitel pálenice pan Antonín MOŠTĚK zajistil opravu pálenice. Uvnitř nově obložena a provedeny venkovní fasády. Zahájení pálení bylo 11. 11. 1992 a ukončení již 18. 12. 1992. Byl to jeden z nejslabších roků. Celkem 165 zákazníků napálilo 1947 litrů 100% lihu to je 3.744 l slivovice. Pálili převážně přespolní: Podolí, Míkovice, Popovice, Hluk. Byl to jen minimální množství švestek, více hrušek a víno. Na dani bylo odvedeno 175.277,- Kčs. Pálilo se jen přes den. Pálil převážně ing. František Josefík.

 

POČASÍ 1992

 

 

SRÁŽKY mm

TEPLOTY ° C

 

MĚSÍC

50. letý
průměr

1992

50. letý
průměr

1992

Poznámka:

I.

28

13,9

- 2,4

+ 0,7

4/1 – 13 °C 7/1 + 1 °C

II.

27

16,9

- 0,7

+ 2,3

4-16/2 prší + 6 °C 18/2 20 cm sněhu - 8

III.

32

55,8

3,7

5

- 14/3 sněží + 1 °C 17-19/3 - 5 °C

IV.

32

33,8

9,5

9,8

11/4 – 5 °C, 18/4 - 6 °C, 25/4 + 25 °C

V.

61

24,9

14,4

15,4

3/5 + 24 °C 22/5 + 27 °C bouřka

VI.

69

71,4

17,7

18,9

12/6 +18 °C velký liják 19/6 + 30 s bouřkou

VII.

73

16,9

19,6

21,1

od 14/7 až do 1/9 jen dvě malé přeháňky - téměř 48 dní sucho a tropické dny i noci

VIII.

73

6,4

18,8

24,1

Celý srpen horko a sucho-teploty 30-35°C

IX.

42

39,1

15,1

15,3

1-6/9 přeháňky 14/9 bouřka + 22 °C 27/9 + 24 °C

X.

44

55,2

9,4

8,4

13/10 první mráz -6 °C stále velké sucho 18/10 sníh s deštěm

XI.

41

23,6

4,5

4,5

9/11 – 6 °C 22/11 déšť se sněhem

XII.

29

47,7

0,3

- 0,7

12-13/12 déšť se sněhem, 24.-27 -12°C 27/12 sněží

50 letý f Rok 1992

551 mm

406 mm

9,2 °C

10,4 °C

Suchý a teplý rok !

 

Rozdíl:

- 145 mm

Rozdíl:

+ 1,2 °C

 

 

V posledních pěti letech je patrný pokles dešťových srážek zejména v zimních měsících a vzestup průměrných teplot. Jsou mírnější zimy a vysoké letní teploty. Rekord v roce 1992 ( f 10,4 °C). Rok 1992 byl pro rostlinnou výrobu značně proměnlivý. První polovina roku byla až na sušší zimu a suchý květen ještě vláhově a teplotně příznivá a tak byly dosaženy vcelku dobré výnosy všech základních obilovin a luskovin. Druhá polovina roku, zejména pak červenec a srpen byla mimořádně chudá na dešťová srážky a zejména srpen měl vysoce nadnormální teploty (+ 5,3 °C nad normál). Tento nedostatek vláhy při vysokých teplotách se velmi nepříznivě promítl do výnosů pícnin, kukuřice na siláž i na zrno, brambor i cukrovky.

V červenci i srpnu byly stále tropické dny i noci. Měsíc srpen byl nejlepším měsícem v tomto století.

 

Včelaři ve Vlčnově 1992

Včelaři mají organizováno 31 členů v čele s předsedou Václavem Vozárem a jednatelem Lad. Mošťkem. Čestným členem je pan uč. Ludvík Válek, p.uč. med. pečiva Schmiedová Marie z Val. Klobouk. Třetí čestný člen pan PEŠL Josef č. 647 - nejstarší občan Vlčnova ve věku 91 let 10. 6. 1992 zemřel. Včelaři chovají 279 včelstev to je o 21 včelstev méně než v roce 1991. Vypláceli 35,- Kčs příspěvek na 1 včelstvo. Všechna včelstva byla na podzim 1992 léčena TAKTIKEM 3x zakuřováním. Přísuny včelstev k zemědělským kulturám nebyly prováděny pro nebezpečí šířeni nemocí včelstev a také proto, že družstva nechtějí přísuny platit. V roce 1992 nebyl ani vykupován med Jednotou. Sem tam se objevilo v novinách, že někdo vykupuje med světlý za 18,- Kčs/1 kg, smíšený med 35,- Kčs a tmavý 45,- Kčs /1 kg. Za takové ceny nemohou včelaři med prodávat, protože 1 kg cukru stojí 15,- Kčs. Včelařský areál, který byl vrácen majiteli Fr. Kučerovi byl prodán p. F. Křapovi k zřízení dílny na opravu el. motorů, takže včelaři už nepečou vdolečky ani nepůjčují nádobí.

 

Myslivci ve Vlčnově 1992

Z usnesení Českého mysliveckého svazu a na pokyn České národní rady vyšlo prohlášení o změně a transformaci ČMS. Myslivecké sdružení ve Vlčnově bylo přejmenováno na "Myslivecká Jednota Dřinek Vlčnov".

Při ustavení honitby a smlouvy museli vlastníci půdy potvrdit svým podpisem a souhlasit s pronájmem. Tak bylo zvolené honební společenství v zastoupení vlastníků půdy, obecního úřadu a členů myslivecké jednoty. I v roce 1992 uspořádali pěkný myslivecký ples, v jarních a letních měsících zajišťovali krmení pro zvěř a opravovali myslivecká zařízení. V zimních měsících přikrmovali zvěr a tlumili škodnou. Byl proveden odchyt zajíců za účasti místních občanů. Lovili jen zajíce a škodnou. Bažantí zvěr se v roce 1992 nelovila.

Místní organizace strany Křesťansko dem. unie - České strany lidové v roce 1992 má 145 členů. Místopředsedy po Ant. Pešlovi zastává MOŠTĚK František č. 345. Uspořádali pěkný ples za účasti 400 lidí, různé přednášky a besedy a velmi iniciativě pomáhali při přístavbě farní budovy.

Ostatní strany - KSČ, strana socialistická i sdružení občanské demokratické strany nevykazují zvláštní aktivitu, jejich činnost je podobná jako v roce 1991 a nebylo možno získat podrobnější zprávy.

 

JEDNOTA ve Vlčnově 1992

 

 

 

 

+ ZISK

 

 

 

- ZTRÁTA

Provozovna

Vedoucí:

TRŽBA

 

Potraviny - střed obce

Mikulcová

6.387.000,-

+ 123.900,- Kčs

Potraviny - Dolní konec

Vlková

3.492.000,-

- 10.300,- Kčs

Potraviny - Horní konec

Tykalová

1.099.000,-

- 39.000,- Kčs

Masna - Dolní konec

 

Zabloudilová

1.227.539,-

- 4.900,- Kčs

Masna - Střed obce

Běhůnek

1.935.000,-

- 52.100,- Kčs

TEXTIL - prům.

Změny

1.495.000,-

- 25.800,- Kčs

Pohostinství KRÁL

Změny

681.000,-

- 312.300,- Kčs

 

 

Většina provozoven nejen ve Vlčnově, ale i v jiných obcích okresu byly pasivní a proto JEDNOTA velmi pasivní provozovny ruší a prodává. Takto i ve Vlčnově byla prodána provozovna Potraviny na horním konci panu Ježkovi.

CENY POTRAVIN, SLUŽEB I DOPRAVY SE ZVYŠUJÍ: Pokud jde o potravinářské zboží, zvýšily se ceny výrobků z mořských ryb (14%), pečiva pšeničného (7%), ovoce mírného pásma (5,4%), ovoce a plodin tropického pásma (8,7%), piva (6,7%), brambor (13,8%). Poklesly ceny vajec a vaječných výrobků (-2,3%), cukru, kakaa, čokolády, cukrovinek a cukrářských výrobků (-3,1%). Z nepotravinářského zboží nárůst cen u textilního zboží (4,8%), zařízení pro domácnost (5,5%), kulturní zařízení (11,7%); Téměř na stejné úrovni zůstaly ceny obuvi a kožené galanterie, hygienického, zdravotnického a drogistického zboží a stavebních potřeb.

Ceny veřejného stravování vzrostly o 2,8% a to jak v restauračním tak závodním stravování. Ceny služeb vzrostly o 6,8%.

NÁJEMNÉ Z BYTŮ se zvýšilo u státních bytů o 32,7%.

Silniční nákladní doprava v 61%, osobní autobusová doprava o 40,5%.

Zvýšení cen služeb: Holičství a kadeřnictví (5,1%), fotoslužeb (5,2%), správních, notářských, soudních a advokátních poplatků (19,8%). Ceny oprav osobních motorových vozidel (5,7%), zakázkové šití oděvů (1,4%), půjčovné za průmyslové zboží (4,6%), opravy obuvi (12,2%). Poznámka: V průběhu roku 1992 došlo současně i ke zvýšení platů pracovníků, ale těžko posoudit zda toto zvýšení odpovídá vyšším cenám potravin, služeb, dopravy a nájemného.

Růst cen potravin se v roce 1992 nezastavil: Zvýšení spotřebitelských cen předčilo všechna očekávání, neboť mnozí výrobci i obchodníci zvyšovali ceny svých výrobků a zboží o více než nově zaváděnou daň z přidané hodnoty.

V průběhu roku došlo například ke zvýšení ceny potravin: chléb kmínový z 11,40 Kčs na 12,60 Kč,
Cukr krystal z 14,50 na 14,90 Kč, mléko z 6,40 Kčs na 7,60 Kč, mouka hrubá z 7,40 na 8,70 Kčs
máslo I. z 74,- Kčs na 79,- Kč.

SUNAR - dětská výživa stále ještě v roce 1989 10,60 Kčs a nyní stojí 53,- Kčs.

 

Statistický úřad zvýšení potravin rozdělil takto:

Zvýšení:

o 10-20 %

hovězí maso zadní, šlehačka, tvaroh, rýže

 

o 20-30 %

hovězí maso přední, mléko, rohlíky, brambory

 

o 30-40 %

šunkový salám, sunar, jablka

 

o 40-50 %

jogurt, mouka hladká, láhvové pivo 10°.


Ceny v různých prodejnách a také v různých okresech byly velmi rozdílné. Například: SUNAR v České Lípě stál 37,90 Kčs, v Jihlavě 54,40 Kčs.

 

PEKÁRNA CHLEBA ve Vlčnově 1992

V roce 1992 se společnost KONSORCIUM změnila na společnost s ručením omezeným, ve které byli 4 společníci: Pešl Josef, KOVÁŘ Miroslav, BARTOLŠIC Karel a PEŠL Zdeněk, který však neuhradil povinný vnos a koncem roku vystoupil. Od. 1. 10. 1992 byli přijati zaměstnanci: Podškubka Fr.- pekař, DOHNA Martin - pekař, Kratochvílová Jarmila - účetní. Denně se peče f 500 ks domácího chleba v ceně: 2 kg=19,- Kčs; 1 kg=10 Kčs. Chléb se rozváží do 42 prodejen v okrese Uh. Hradiště.

 

KERAMIKA ve Vlčnově 1992

Umělecký ved. Moštěk Ant. V roce 1992 pracovalo ve výrobě 10 lidí z toho dvě učnice. Výroba byla zaměřena převážně na export - francouzská firma PIEREDUXE, USA, Švýcarsko - galerie DOLEŽAL Curych a prostřednictvím firmy DEKOR velké zakázky pro Německo, Švýcarsko, Rakousko. Soukromě bylo dodáváno zboží pro bývalou firmu ÚLUV, ale zakázky byly omezeny pro nesolventnost. Firma KERAMIKA - Ant. Moštěk zakoupil z Karlových Varů novou pec na 1320 °C a pro dovoz materiálu a rozvoz zboží dodávku Renault trafik. Kromě keramika vyrábí i hlínu pro drobné výrobce keramiky. Budova č. 148 byla v červnu 1992 navrácena původní majitelce paní Marii Kučerové z USA a je zahájeno jednání o odkoupení těchto objektů.

 

KOVOZNAK ve Vlčnově 1992 vedoucí Josef Zemek č. 742

Z důvodu úbytku práce zde již pracuje jen 13 pracovníků a i těmto se někdy vyplácí jen náhradní mzda. O výrobky je malý zájem. Většina odznaků byla vyráběna pro Anglii a Francii. V roce 1992 bylo celkem vyrobeno:

 

Odznaky

233.480 ks

Medaile

5.000 ks

Klíčenky

5.805 ks

Známky pro psy

500 ks

Známky na čepici pro lesníky

7.140 ks

Jmenovky na dveře vč. čísel

1.175 ks

Kovové chrániče podpatku - Svit Zlín

13.245 ks

Razidla a pečetidla

215 ks

 

Další existence podniku není jasná a koncem roku je zde již 11 pracovníků.


 

ZÁMEČNICTVÍ - firma METÁL pan VOZÁR Josef Vlčnov č. 1104.

Zaměstnává 5 lidí a jejich činnost je zaměřena na zakázkovou výrobu ocelohliníkových předmětu jako: vstupní dveře, vrata, obchodní výlohy a stavební zámečnictví. Hrubý objem výroby činil za rok 1992 cca 1.400.000,- Kčs a průměrný měsíční výdělek na 1 pracovníka činil asi 5.000,- Kčs.

 

OPRAVA ELEKTROMOTORŮ - ved. pan KŘAPA Fr. Vlčnov č. 601

Oprava motorů byla zřízena již v roce 1988 v domě č. 1062. Zde opravoval el. motory pan Fr. Křapa samostatně po zaměstnání. Od 1. 5. 1990 se stala oprava el. motorů jeho hlavním zaměstnáním a od 1. 9. 1991 přijal dalšího pracovníka. Od 1. 5. 1992 zřídil opravnu u koupaliště v bývalé Mlýnkově pálenici. Objekt odkoupil a opravil v celkové hodnotě 1.200.000,- Kčs. V současné době zde pracuje 16 lidí převážně z Vlčnova. Měsíčně se zde opraví cca 300 motorů. V kooperaci MEZ Brno se podílí na výrobě asi 200 ks motorů měsíčně.

 

VÝROBA A MONTÁŽ TERASOVÝCH VÝROBKŮ-firma TERAMONT -Kovář Lad. 687

Soukromá dílna ve Staré škole vyrábí: terasové schody vnitřní i venkovní i s protiskluzovou technikou, parapetní desky okenní, zahradní stolky lehce sestavitelné, orámování hrobů, krycí desky na hroby.

 

Firma RADAMEX - vedená panem Radkem CIFREM, Vlčnov č. 305.

Firma Radamax má 32 zaměstnanců. Provádí práce klempířské, pokrývačské a stavební. Firma vznikla v roce 1991. Majitelem je CIFR Radomír. Svoji činnost zahájila v domku č. 235, který byl upraven na klempířskou dílnu, ale již dnes jsou tyto dílny nedostačující. Z tohoto důvodu firma Radamax zakoupila "MLATA" (u Dvora) pro rozšíření klempířské dílny. V roce 1992 zahájila spolupráci s kanadskou firmou CARUBA, s kterou provádí nové technologie ve stavebnictví.

 

Firma MULTIMPEX ve Vlčnově 1992.

Majitelé firmy: pan ZSOLDOŠ Julius, pan POLEHŇA František, pan JUDr. KRYČER Jan, pan ing. MICHALČÍK Miloš z Blatničky. V roce 1992 pokračují ve výrobě parketových přířezů a zahradních laviček. V průběhu roku zaměstnává asi 25 lidí s průměrným platem 4.500,- Kčs. Pro rok 1993 počítá s přístavbou a celkovým rozšířením výroby.

Závěrem: V obci je celá řada drobných podnikatelů a o všech není možné se v kronice rozepisovat a navíc soukromí podnikatelé nejsou ani ochotni svoji činnost zveřejňovat. Nelze ani zachytit velké změny, které nastávají v podniku "ARAVER" - vedoucí pan Závodský Jaroslav z Trenčína, kde pracovníci bývalého podniku JAKOS Uh. Hradiště ztratili zaměstnání a těžištěm je prodej osobních aut "FAVORITŮ".

 

ZHODNOCENÍ ROKU 1992.

Rok 1992 byl z mnoha hledisek zajímavý a důležitý. Byl posledním rokem společného států Čechů a Slováků, neboť dnem 31. XII. 1992 zanikla Československá federativní republika. Byl rokem voleb do nejvyšších zastupitelských sborů. Byli voleni poslanci do federálních a republikových zákonodárných orgánů. Byl rokem kupónové privatizace s tím cílem, aby každý dospělý občan za 1.000,- Kčs se mohl stát akcionářem zvoleného podniku.

Z hlediska výstavby obce vůdčí místo zaujímá výstavba hasičské zbrojnice, zřízení lékárny a oprava fasády obecního úřadu.

 

Zápis kroniky obce Vlčnova projednán a schválen dne: 26. 8. 1993.
 

 

 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download