Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1988

Rok 1988

 

Rok 1988 byl mimořádně významný řadou historických výročí, která ovlivnila vývoj celé naší společnosti. V únoru to bylo již 40. výročí vítězství pracujícího lidu a socialistické revoluce v naší vlasti. V květnu to bylo 43. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Také ve druhé polovině letošního roku jsme vzpomněli dvou výročí, která mají také určitou vnitřní souvislost. Dne 28. října to bylo 70. výročí vzniku samostatného Československa a 30. září 50. výročí Mnichovské kapitulace, která byla prvním krokem k likvidaci Československé republiky. I když jde o dávnou minulé historické události z naších novodobých dějin, zůstávají neustále významným poučením i pro naši současnost a toho si musíme vážit.

Nástup do roku 1988 byl zcela ve znamení 7. zasedání ÚV KSČ. Na tomto významném jednání bylo vypracováním koncepce hospodářské a společenské přestavby ukončena složitá etapa konkretizace a rozvinutí závěrů XVII. sjezdu KSČ. Máme za sebou 12 měsíců uskutečňování přestavby hospodářského mechanismu, procesu prohlubování socialistické demokracie v hospodářství, politice i ve veřejném životě. Tento proces není náhodným přáním, ani samoúčelem. Je potřebou urychlit společenský rozvoj, plně využít optimálních možností, které se po desetiletí nashromáždily. Staré metody řízení hrozily získané zkušenosti a výsledky umrtvit. Obdobně i jisté pocity sebeuspokojení z dosažených výsledků se staly brzdou, ne hnací silou rozvoje. Současný pol. systému v ČSSR vyžaduje rychlé změny.

Přestavba hospodářského mechanismu nejen od řídících pracovníků, ale od všech občanů zvýšenou pracovní aktivitu, která se musí v prvé řadě projevit v plnění volebního programu Národní fronty. Jak to s plněním volebního programu Národní fronty ve Vlčnově vypadá za rok 1988 podává zprávu předseda MNV ve Vlčnově s ing. Vojtěch Dostálek.

 

INVESTIČNÍ ČINNOST:

OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.10.1988 -hodnota díla 5 miliónů Kč

OTEVŘENÍ UČEBNOVÉHO PAVILONU 5.-8. post. roč. -hodnota díla 10,7 milionu Kč

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY UČ. PAVILONU 1.- 4. post. roč. - hodnota díla 7,7 mil. Kčs.

KOMUNIKACE - stavba komunikace v horní části obce -hodnota díla 2,4 mil. Kč

STAVBA MOSTU NA OKRESNÍ KOMUNIKACI mezi obcemi VLČNOV-VELETINY.

POŽÁRNÍ ZBROJNICE - akce je pozastavena, k zahájení brání zákaz výstavby budov patřících MNV a důvodem je i nedostatek fin. prostředků.

MODERNIZACE, REKONSTRUKCE:

MÍSTNÍ KINO - pro nedostatek stavebních kapacit a také pro nedostatek finančních prostředků pozastaveno. Na této akci bude pokračováno v roce 1989.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO - ženské oddělení - pro stagnaci cca 3/4 roku, akce byla vybudována v hrubé stavbě HD 250.000,- Kčs.

SKLAD OBCHODNÍHO STŘEDISKA - hrubá stavba HD 300.000,- Kčs

HŘBITOV - bylo provedeno položení dlažby v celé ploše hřbitova.

 

Činnost poslanců v jednotlivých obvodech a občanských výborech:
Aktivita poslanců zajímající se o řešení problémů v obvodech a zejména podílet se na jejich odstraňování je u části poslanců nedobrá. Probíhá hodnocení poslanců i pohovory s nimi, přesto se situace zásadně nelepší, s postupem volebního období ubývá aktivity a zájmu, jakoby tato čestná funkce jim byla přítěží. Dětská hřiště spadající do obvodů stagnují mimo obvod s. Eliáše.

OBČANSKÉ VÝBORY přesto, že se podílí na činnosti v obci rovněž stagnují.

ČINNOST KOMISÍ MNV: Část komisí pracuje aktivně. Patří sem komise stavební, sociální, přestupková, školská a kulturní a komise péče o dítě a rodinu. Další komise jsou již měně aktivní - komise ochrany veřejného pořádku, finanční a tělovýchovně - branná.

 

MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ: V této oblasti máme dobré výsledky, ale i nedostatky. U drobných provozoven (DP) se stabilizovala činnost a má dnes tyto provozy: zámečnictví, vzduchotechnika, doprava, zedníci, malíř, kadeřnice, účetní tj. 12 pracovníků. Přesto nebyla dořešena otázka zasklívací, kterou převzal k zabezpečení DP- MNV Vlčnov. Na základě dlouhodobých nedostatků budou řešeny tyto problémy: Zabezpečení posypu místních komunikací pracovníky a autem DP ve spolupráci s JZD. Dále stále se opakující problémy v údržbě osvětlení a tím i vzniku ztrát se jeví nutnost zajistit do stálého pracovního poměru elektrikáře. Do funkce ved. DP stanovit stálý plný úvazek.

Spolupráce se složkami Národní fronty: Národní výbor hodnotí složky jak plní svoji vlastní činnost a náplň, ale má zájem, aby tyto organizace se podíleli aktivně na budování a rozvoji obce.
Kladné hodnocení z těchto pohledů je u těchto organizací: Požárníci, Klub sportu a kultury, tělovýchovná jednota, myslivci, zahrádkáři, pol. org.-socialisti a strana lidová. Všechny složky by měly zlepšit zájem o životní prostředí. Řada úseků v naší obci není dosud řádně spravována. Jsou to i nedostatky ve vinohradech soukromníků. Mentalita mnoho našich občanů je taková - užíváme to všichni, je to obecní, státní, nech to spravuje NV, stát. Tato maloměšťácká úvaha musí být potlačena, jestli chceme, aby kolem nás byl pořádek a platil pro všechny.

Spolupráce NV s výrobními organizacemi: Spolupráce s JZD je na velmi dobré úrovni. Rada MNV děkuje představenstvu JZD za takový kladný postoj při budovatelských akcích v obci. Spolupráce s ORP-JAKOS je celkem dobrá-odpovídající ekonomické situaci podniku. OBLAST KULTURY: Zde dosahujeme velmi dobré výsledky - zejména u Klubu sportu a kultury. Přesto je zde nutné přecházet z kvantitativních ukazatelů na kvalitativní a snažit se, aby všechny naše folklórní soubory byly hodnoceny dobře. Je dobré, že KSK ve spolupráci se správou KINA zabezpečuje provoz VIDEOKAVÁRNY v přísálí KSK a doplňuje potřebu oblasti zábavy mládeže VIDEODISKOTÉKOU. Tuto záslužnou práci dělá hlavně Josef VOZÁR /ved. film. kroužku/ a je nutno vyjádřit dík a uznání. V závěru roku byl uveden provoz místní KNIHOVNY v nových prostorách v bývalé mateřské škole s novou pracovnicí - která se bude podílet svojí činností na zvýšení kvality kulturního života v obci. Budou zde konány různé besedy, diskuse pro mládež i dospělé.
Dosavadnímu vedoucímu lidové knihovny Janu Mikulcovi je nutno za jeho velmi dobrou a dlouholetou práci.

OBLAST TĚLOVÝCHOVY: TJ je nejmasovější složkou v obci - má 595 členů. Velkým kladem je obětavá činnost trenérského aktivu i všech výborů v péči o mládež. Těžký problém z předcházejících let - zajistit ekonomickou rovnováhu činnosti TJ v zásadě dnes při obětavé práci části členů hlavního výboru dořešen. Snad největším úkolem je dostat vlčnovskou kopanou na vyšší úroveň a to se může podařit jen tou nejlepší prací s mládeží.
OBLAST KULTURY I OBLAST TĚLOVÝCHOVY VE Vlčnově se dostává na vyšší kvalitativní úroveň. O činnosti KSK i TJ bude psáno v dalších samostatných kapitolách.

OBLAST ŠKOLSTVÍ: Rok 1988 vejde do dějin Vlčnova! ŠKOLSTVÍ VE Vlčnově zahajuje novou éru a proto o této oblasti trochu podrobněji. Tato kapitola se bude mnohokrát sledovat a hodnotit. Dnes co píše ředitel základní školy s. Vladimír TŘETINA.

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - KONEČNĚ JSME SE DOČKALI !

V sobotu 27. srpna 1988 byla slavnostně otevřena NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE VLČNOVĚ. Byl otevřen učební pavilon pro 5.-8. postupný ročník. Co jsme se na tato slova načekali. Dlouhá léta nám zněla jen jako hudba budoucnosti. O stavbě nové školy ve Vlčnově se jednalo dlouhá, předlouhá léta. Několikrát už bylo o stavbě rozhodnuto, ale vzápětí zase rozhodnutí zrušeno. Konečně dospělo jednání ke zdárnému konci - to ještě v době, kdy funkci ředitele školy zastával s. Jan KONÍČEK, předsedou MNV byl s. František KŘIVDA a tajemníkem MNV s. František KONÍČEK. Když se začalo se stavbou, funkci předsedy MNV zastával s. Karel Křapa a tajemník MNV byl s. Stanislav MIHEL z Veletin.

Slavnostně otevíráme NOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU VE VLČNOVĚ. Teprve noví funkcionáři MNV ve Vlčnově předseda s. ing. Vojtěch Dostálek č. 1136 a tajemník MNV s. Jaroslav KONÍČEK Veletiny č. 181 dosáhli stavbu až do této etapy. Protože se nepodařilo sehnat takové finanční prostředky, aby mohla být postavena celá škola najednou,byla výstavba rozdělena do několika částí a to:

 

1. inženýrské sítě

5. pavilon pro 1.-4. post. ročník

2. čistící stanice

6. šatny a byt školníka

3. školní jídelna

7. tělocvična /její vybudování je ovšem ještě v současné době velmi nejisté/.

4. Pavilon pro 5.-8. roč. a spoj. krček

 

 


Dnes už je tedy hotová čtvrtá část výstavby a začíná se rýsovat hrubá stavba pavilonu pro 1.-4. postupový ročník. Učební pavilon pro žáky druhého stupně naší ZŠ mohl být otevřen jen díky tomu, že okresní stavební podnik dodržel plán výstavby, ale také díky pomoci s. Šimona Zemka /rodák z Vlčnova-odp. prac. Stavoprojekt Gottwaldov/, více než stovky brigádníků z řad rodičů, učitelů i správních zaměstnanců. Celkem 63 rodičů v měsíci červenci a 36 rodičů v srpnu odpracovalo 801 brigádnickou hodinu při úklidu objektu a při dokončovacích pracích. Učitelé obětovali 6 dnů ze své řádné dovolené a spolu se svými rodinnými příslušníky, se svými žáky i s jejich rodiči často až do pozdních večerních hodin uklízeli, stěhovali inventář a připravovali učebny i kabinety, aby se od 1. září 1988 mohly naše děti učit v novém, krásném a důstojném prostředí. V novém učebním pavilonu se nachází celkem 8 kmenových učeben, žákovská knihovna, která bude sloužit také odbornému vyučování literární výchovy, odborná pracovna hudební výchovy /zatím ji ještě pracovníci Lidové tvorby Jan Pijáček a Jar. Vozár s učitelkou s. Matulovou budují/, provozní učebna pro speciální přípravu dívek (šití) a školní družina. Dvě učebny slouží jako speciální pracovny- jedna pro výuku fyziky a chemie, druhá pro přírodopis a výtvarnou výchovu. Jsou zde speciální pracovní stolky, ještě je třeba dodělat rozvody plynu a elektřiny. Kromě toho budujeme v ostatních třídách poloodborné učebny pro výuku matematiky, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a cizích jazyků.
V 2. a 3. podlaží pavilonu jsou čtyři pedagogické prostory, které budou v budoucnu přetvořeny v odborné pracovny pro šití, technické práce 8. ročníku, pracovnu s počítači a v zelenou zahradu pro zimní výuku pěstitelských prací. Kuchyňka pro výuku vaření bude vybudována z kuchyně bývalé mateřské školy, další prostory staré mateřské školy budou sloužit našim pionýrům.
V nové budově základní školy se našly i kabinety pro práci fotokroužku a kroužku s počítači. Prozatím vlastní škola 3 počítače typu PMD 85, letos přibudou ještě další 4 kusy. Dva televizory k nim slíbilo obstarat naše patronátní JZD Čs.ghanského přátelství, další dva pak OPP Jakos Uh. Hradiště. Přivítali bychom vedoucí kroužků z řad občanů. NOVÝ PAVILON ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro žáky 5.-8. post. roč. byl k 1. září 1988 připraven také díky poctivé a obětavé práci nových provozních zaměstnanců-školníka s. Ondřeje Hančikovského a uklizeček s. Marie Beňové, Ludmile Podškubkové, Petry Hančikovské a Evy Indrové. Učitelský sbor se rozrostl o novou učitelku s. Olgu Holubovou, která má aprobaci TV - ON pro 5.-12. post. ročník.

VE VLČNOVĚ DO NOVÉ ŠKOLY - pod tímto nadpisem ve Slovácké JISKŘE dne 31. srpna 1988 je napsáno: Prázdniny se definitivně nachýlily k samému konci a zítra již školní chodby, třídy a učebny oživnou dětskými hlásky. Některé děti přivítají školní rok v nové škole. TAK TOMU BUDE I VE VLČNOVĚ, kde se konečně pedagogičtí pracovníci i jejich žáci dočkali. A dá se říci, že jejich čekání bylo dlouhé, protože naposled se nová školní budova otevírala roku 1910. Mezi pracovníky školy nebyla v posledním období dobrá pracovní atmosféra. Učitelé odcházeli, hledali možnosti působení na jiných školách, kde byly podstatně lepší pracovní podmínky. Nyní, ale mohou být spokojeni. A že si přípravu nové školy vzali za své, o tom svědčí slova ředitele školy s. Vlad. Třetiny, který vysoce vyzdvihl obětavost učitelů i jejich rodinných příslušníků, aby zítra 1. září 1988 očekávaly žáky třídy i odborné učebny v naprostém pořádku. V sobotu 28. 8. 1988 se v přítomnosti vedení vlčnovské základní školy, pedagogických a správních zaměstnanců i rodičů žáků slavnostně otevřel a předal k výuce pavilon II. stupně ZŠ a stravovací blok. Shromážděné hosty přivítala dětská dechová kapela složená z žáků školy. Slavnostního otevření se zúčastnili tajemník OV KSČ J. NÁPLAVA, místopředsedkyně ONV s. Fr. MALINOVÁ, pracovník min. školství Dr. L. PFLÉGER, zástupce Jm KNV ing. V. VRÁNEK a ved. odboru školství ONV v Uh. Hradišti PhDr. J. NOSTERSKÝ. Předseda MNV ve Vlčnově s. ing. Vojtěch Dostálek vyzdvihl podíl stavoprojektu Gottwaldov a okresního stavebního podniku-prov. Uh. Brod.při výstavbě školy a předal jim ocenění rady ONV. Místopředsedkyně ONV s. Fr. Malinová ocenila snahu místních občanů i funkcionářů MNV o to, aby vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělání a výchovu mladé generace. Poděkovala všem zúčastněným institucím za vynaložené úsilí při výstavbě nového pavilónu a vyzvala vedení školy společně se všemi pedagogickými i správními zaměstnanci k poctivé práci při výchově mladé generace, aby tak svým posláním splatili společnosti její péče o to, aby mohli vyučovat a vychovávat v tak krásném prostředí. Zítra se budou tedy vlčnovské děti těšit na devět tříd a odborných učeben, které jsou vybaveny novým nábytkem, moderními pomůckami, učitelé budou očekávat moderně vybavené kabinety. Přejeme všem pracovníkům školy a hlavně dětem, aby v tomto krásném prostředí byli spokojeni.

VZPOMÍNKU NA STAROU ŠKOLU: Při příležitosti otevření NOVÉ základní školy Pavel Brabenec ve vlčnovském zpravodaji vzpomíná na začátky staré /obecné/ školy. Začátkem léta, přesněji 30. června, se ozývalo ze všech budov naší školy poslední zvonění, které oznamovalo konec školního roku a začátek prázdnin. Ve Vlčnovské staré škole to však bylo zvonění opravdu poslední. Neoznamovalo pouze začátek prázdnin, ale budova se jím též loučila se svou původní funkcí. Celých 127 let sloužila vlčnovským dětem, které ji navštěvovaly už od nejútlejšího mládí a připravovala je na budoucí život. Připomeňme si jak toto "VETERÁNKA" VZNIKALA. Pravděpodobně nejstarší vlčnovská škola z roku 1771 už v polovině minulého století prostorově nevyhovovala a proto bylo rozhodnuto o postavení nové školy, což také bylo v brzké době uskutečněno. Je zajímavé, jak v krátkém čase byla tato stavba provedena. V roce 1860 byl ve veřejné dražbě v obci rozprodán materiál ze zbourané školy, za který obec utržila částku 119 zlatých a v roce následujícím už byla slavnostně otevřena nová budova. Stavbu řídil stavitelský mistr Jan MALBOLAN z Uh. Ostrohu. Celá škola byla postavena za 8.000 zlatých, což v té době byla částka nemalá. Při financování stavby pomohla i obecní rada. Z obecní pokladny byly poskytovány různé částky na výlohy, např. při svěcení základních kamenů, na "aldemáš" řemeslníkům atd. Při svěcení nové školy obec mimo jiné poskytla také částka více než pěti zlatých na prach ke střílení. Za materiál zaplatila částku 410 zlatých. Největší finanční zásluhu však měl bezesporu statkář hrabě ALBRECHT Z KOUNIC.
Po dokončení nové školní budovy koupila obec na Strání mír vápna na obílení celé budovy a 6 sáhů dřeva k vytopování školních místností. Každoroční zajišťování dřeva a vápna už obecnímu výboru zůstalo až do konce minulého století. Mimo to byla nová škola zařazena do seznamu sedmi obecních domků, které byly každoročně pojišťovány. Obecní rada nechala také vystavět od školy ke kostelu nový most přes žleb.

VIZ FOTOALBUM MVN: první list - ŽLEB S KOSTELEM třetí list - OBECNÍ ŠKOLA

Přízemí budovy bylo vyhrazeno specielně pro obytnou část - pro byt nadučitele a podučitele. Ke každému z nich patřila kuchyň a komora. Okna obou bytů /každý měl dvě/ vedla do ulice ke kostelu. Učebny se nacházely nahoře v patře. Vzhled původní budovy změnila přístavba pravé části v r. 1888. Vznikla tak pěkná čtyřtřídní škola, jejíž plocha zabírala 1.321,69 m2 a stála celkem 21.000 zlatých. Do areálu školy patřily v té době také jeden chlév, dva zděné a dva laděné dřevníky. Za školou byly zahrádky učitelů, štěpařská školka a u samého potoka zelnice. I když byla školní budova začátkem našeho století opravována, svůj původní ráz už příliš nezměnila a sloužila mnoha generacím víc než století. Nyní bude sloužit obci k jiným účelům.

ČINNOST V ZÁKLADNÍ ŠKOLE - šk. rok 1987/88. K 1. 9. 1987 nastoupili na ZŠ tito noví pracovníci: Soňa Kundratová - uč. Děj. + Obč. nauka, Lenka Koníčková - ved. vychovatelka a Marek Tvrdoň - skupinový vedoucí, ve II. pol. Bernardová Š. Ředitelem školy je s. TŘETINA Vladislav, zást. ředitele s. KVASNIČKA Milan. Třídnictví: I. A. Mikulcová Jana, I. B Hasíková Marie, II. třídy se učí ve Veletinách, III. A. Janovský Vojtěch, III. B. Kučerová Jitka, IV. A. Válková Kajetána, IV. B Galušková Drah., V. A. Jurčička Ivan, V. B Hrabalová Marta, VI. A. Schubertová Vladimíra, VI. B. Koníčková Dana, VII. A. Zemková Alena, VII. B. Matulová Marie, VIII. A. Křapová Marie, VIII. B. Kalivodová Jana. Bez třídnictví: Válek Ant. -vých. poradce, Kundratová Soňa. Počty žáků: V I.-IV. post. roč. je 142 dětí, v V.-VIII. post. roč. = 228 žáků = CELKEM 370 žáků. Členem pionýrské organizace 328 žáků, náboženství navštěvuje 106 žáků. Školní dílny vede Koníčková Lenka. V I. pololetí na 1.-4. post. ročníku bylo 20 žáků se samými jedničkami. V V. -VIII. post. roč. bylo 44 žáků z vyznamenáním 68 žáků prospělo velmi dobře, 1 žák neprospěl. Chování žáků: Druhý stupeň dostalo 7 žáků, třetí stupeň 1 žák. Výsledky v soutěžích: Nejlepšího umístění dosáhl DÍVČÍ KLUB, který postoupil do krajského kola. Vede jej Galušková Drahoslava a její sestra Zdenka, která v minulém roce v kraji obsadilo 2. místo. Žáci byli úspěšní i v olympiádách: Mat., Fyzika, Biologie, Zeměpis a poprvé i v dějepisu. Úspěchy byli i ve sportovních a branných soutěžích.

HODNOCENÍ NA KONCI ŠK. ROKU: Vycházelo 56 žáků - z 8 tříd = 51 žáků, z 7 tříd = 5 žáků.
V 1.-4. post. ročníku mělo samé jedničky jen 15 žáků. V 5.-8. post. ročníku mělo vyznamenání 46 žáků, velmi dobře prospělo 65 žáků, neprospěl a opakuje ročník 1 žák. Chování: pochvalu dostalo celkem 95 žáků, napomenutí 5 žáků, důtku třídního učitele 16 žáků, důtku ředitele 16 žáků, 2. st. z chování 1, 3. st. = 1 žák.

Přijímací pohovory udělalo všech 19 přihlášených žáků, 4 žáci přijati na 4 letý obor s mat., 3 chlapci a 12 děvčat na střední školy a 37 žáků na střední odborné učiliště. Michal Miosga byl přijat na školu vojenskou - SVOŠ do Nového Města nad Váh. Na všech školách i učilištích si vedou naši žáci dobře - což je dobré vysvědčení pro vlčnovské učitele. Nový šk. rok 1988/89 začal se změnami v uč. osnovách: Zrušil se volitelný předmět jazyk německý, anglický, prac. výchova. Podařilo se zajistit vyučování od 5. třídy nepovinně angličtinu - uč. Koníčková Dana, němčinu - uč. Schubertová Vladimíra. Na ZŠ nastoupila uč. Olga Holubová (TV+ON). Byl přijat školník Hančikovský Ondřej, údržbář Vít Bělohlávek, uklizečky: Hančikovská, Podškubková L.,Galušková Helena. ÚKOL: UDRŽET A ZLEPŠIT DOBRÉ JMÉNO VLČNOVSKÉ ŠKOLY.

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 30. září 1988 byla ve Vlčnově slavnostně otevřena nová Mateřská škola. Místopředseda MNV s. Josef Zemek ve vlčnovském zpravodaji o této akci píše: Podobných a zvláště tak významných slavnostních příležitostí bývá ve společenském životě obcí jen velmi málo a dá se říci, že mnohdy jen jednou za celé století. Do sedmdesátých let navštěvovaly naše děti MŠ, která byla umístěna ve velmi špatných prostorách dnešní sběrny chemické čistírny. Do této MŠ bylo zapsáno až 50 dětí. V roce 1971 byla ve spolupráci MNV a OPP Vlčnovjan zahájena stavba nové MŠ. Byl to likusový projekt pro 60 dětí s životností 10 let. K tomuto zařízení byla v roce 1976-1978 přistavena SAUNA a další třída, takže celková kapacita vzrostla na 90 dětí. Poněvadž vybudované prostory byly provizorní a nedostačující, byla do volebního programu 7. pětiletky schválena výstavba nové MŠ pro 120 dětí v ulici 28. října. Při komplexním řešení výstavby nové Základní školy na Hradíšťku bylo rozhodnuto, že nová MŠ bude postavena v areálu ZŠ a kotelny i kuchyně bude využito pro obě školy. Stavba byla zahájena v akci "Z" na podzim roku 1984. Byly sdruženy finanční částky v hodnotě 3,2 miliony Kčs od podniků a 770.000,- Kčs od ONV v Uh. Hradišti. Zbývající částka do hodnota díla 5 milionů Kčs byla realizována brigádnickou činností. Celkem bylo odpracováno 25.960 brigádnických hodin. V průběhu výstavby musel MNV řešit spoustu problémů v souvislosti se zajišťováním veškerého materiálu, dopravy, techniky, brigádníků i odborníků jednotlivých profesí. Zvláště kritické byly dny, kdy nenastupovali občané z plánovaných obvodů. Nebylo to vždy jednoduché, ale za pomoci stavební a technické komise, poslanců a občanů se podařilo tyto dílčí problémy vyřešit. Na budování nové MŠ se podílela drobná provozovna MNV, složky Národní fronty, poslanci, občané, OKP Hluk, zaměstnanci MŠ a rodiče dětí umístěných v MŠ. Stavbu řídila stavební a technická komise v čele s Františkem Kašpaříkem a členové Josef a Pavel Hauerland a Josef Mikuška. Stavbu řídil Stanislav KUČERA. Slavnostní otevření nové MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskutečnilo 30. září 1988 za účasti výše jmenovaných a zástupců OV KSČ a ONV Uh. Hradiště. Nový objekt otevřela politická pracovnice OV KSČ s. Eva Ptoczková a vedoucí odboru školství ONV PhDr. Jiří Nosterský. Na zahájení koncertovala dechová hudba VLČNOVJANÉ a pak vystoupil náš nejmladší soubor ČEREŠNIČKY. Ve slavnostním projevu ocenil předseda MNV ing. V. Dostálek zásluhy všech občanů, podniků a organizací NF. V další části předal vyznamenání zástupcům OPP Jakos, JZD Vlčnov a jednotlivcům Josefu a Pavlovi Hauerlandovi a Josefu Mikuškovi. Vedoucí odboru školství ONV PhDr. Jiří Nosterský předal předsedovi stavební komise MNV Fr. Kašpaříkovi plaketu za rozvoj okresu Uh. Hradiště, věnovanou radou ONV za dlouholetou a aktivní činnost při budování naší obce a výstavbě MŠ.V závěru slavnostního aktu si účastníci prohlédli nové prostory MŠ. Areál nové základní a mateřské školy jsou dvě velké a moderní investice, které budou dlouhá léta sloužit našim dětem a jejich pedag. pracovníkům. Vlčnov po nich toužil už půl století. Poděkování patří i funkcionářům předcházejícího MNV v čele s předsedou Karlem Křapou, tajemníkem Stanislavem Mihlem a místopředsedkyní Pavlou Kučerovou. Na plenárním zasedání MNV byli oceněni zaměstnanci MŠ, BSP, OPP Jakos-provozovna 14 a kolektiv pracovníků ZŠ Vlčnov. Rada MNV poděkovala poslancům, složkám NF, organizacím, stavební a technické komisi, vedoucímu stavby MŠ Stanislavu Kučerovi, pracovníkům drobné provozovny MNV a všem občanům za jejich práci při výstavbě nového objektu mateřské školy.
Otevřením základní školy i mateřské školy začíná nová - moderní epocha vlčnovského školství. Ředitelka MŠ Marcela STROUHALOVÁ o zahájení činnosti uvádí: Mateřská škola je čtyřtřídní, s kapacitou 120 dětí. Budova MŠ je dvoupavilonová, v každém pavilonu jsou umístěny 2 třídy, které mají svoje podlaží. Třídy jsou prostorné, vkusně barevně sladěné. Každá třída má svou hernu, kuchyňku, soc. zařízení a šatnu. U každé třídy je sborovna pro učitelky a isolační místnost pro nemocné děti. Celá budova je vybavena novým nábytkem, koberci, byly zakoupeny záclony, dekorační závěsy a většina nových hraček a učebních pomůcek. Stravování je ze školní kuchyně ZŠ.

Zaměstnanci MATEŘSKÉ ŠKOLY ve Vlčnově 1988: Marcela STROUHALOVÁ - ředitelka - dojíždí z Uh. Brodu. Helena Plachá - uč. – místní. Markéta Píšková - uč. místní. Ludmila Zemková - uč. – místní. Dana Mikulcová - uč. místní. Aranka Grůlíková - uč. místní. Jitka Martincová - uč. - dojíždí z Veletin. Marie Zálešáková - uč. - dojíždí z Uh. Brodu. ŠKOLNICE: Anna Buráňová - místní
Uklizečky: Katarína Josefíková- místní, Marie Pavlicová- místní (50% úvazek). Údržbář: Vít Bělohlávek - místní (45% úvazek).

Děti i všichni zaměstnanci si na nové, krásné prostředí velmi rychle zvykli a jsou spokojeni.

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VLČNOVĚ – 1988. Rok 1988 byl velmi významný a bohatý na události jak z hlediska domácího tak i zahraničního. Dohoda velmocí o stažení raket středního i kratšího doletu, iniciativa OSN a řešení různých mezinárodních konfliktních situací a mnoho jiných dohod světového významu přispělo k uvolnění mezinárodního napětí. Snaha naší společnosti směřuje ke společenské přestavbě, urychlení a zdokonalení rozvoje socialismu. Významnou úlohu v tomto snažení bude mít také oblast kultury. S radostí proto vítáme zařazení naší MLK mezi profesionální knihovny v okrese. Přestěhováním MLK z prostorů MNV do nových prostorů bývalé mateřské školy byly vytvořeny podmínky ke zlepšení kulturní úrovně na tomto úseku v naší obci. Je to výsledek dobré spolupráce MNV, okresní a střediskové knihovny v poslední době.

 

Výsledky výpůjční činnosti MLK za rok 1988 jsou následující: Výpůjčky celkem 10. 180 knih z toho:

 

naučná literatura pro dospělé

1.547 knih

knih krásná literatura pro dospělé

3.734 knih

krásná literatura pro děti a mládež

3.109 knih

knih naučná literatura pro děti a mládež

1.790 knih

 

POČET ČTENÁŘŮ CELKEM: 421

 

Uvedený počet čtenářů uskutečnil 2 157 návštěv knihovny. Mimo výpůjční činnost bylo instalováno 23 knižních výstavek v prostoru knihovny a 14 jiných akcí - nástěnky a 1 beseda. Je přirozené, že příprava a stěhování knihovny ovlivnila činnost knihovny v závěru roku. Poněvadž přechod knihovny na vyšší formu řízení si vyžádal změnu ve vedení knihovny dosavadní vedoucí Jan Mikulec děkuje vedení knihovny- zejména pracovnicím okresní i střediskové knihovny za velmi dobrou spolupráci, jakož i funkcionářům MNV a přeje všem hodně úspěchů v jejich další práci. Na druhé straně je nutno zase poděkovat Janu Mikulcovi, protože MLK ve Vlčnově vždy vedl svědomitě a ke spokojenosti všech.

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA OTEVŘENA - 1988

Na konci měsíce října 1988 bylo započato s úpravou části bývalé mateřské školy na prostory místní knihovny, která dosud měla nevyhovující podmínky. Za velmi dobré spolupráce Okresní knihovny v Uh. Hradišti, střediskové knihovny v Hluku a MNV ve Vlčnově bylo možno již 13. a 14. prosince 1988 provést přestěhování do nových prostor a již od Nového roku 1989 zahájit zkušební provoz. Přemístěním MLK do prostorných a dobře vybavených místností se naše MLK zařadila mezi nejpěknější knihovny v okrese a bylo rozhodnuto, aby se stala knihovnou profesionální. Cílem je rozšířit výpůjční činnost a zvýšit celkovou kulturně výchovnou činnost v obci. V příštím školním roce bude při nové knihovně založen také Klub mladých čtenářů a tak rozšířit počet čtenářů ve Vlčnově, protože dosavadní stav jen 450 čtenářů na 3.000 obyvatel je opravdu málo,zvláště když máme dnes 12.670 svazků knih. Veletiny mají jen 2.500 svazků a čtenářů mají 96.

Půjčovní doba ve Vlčnově: Pondělí a čtvrtek: 9.30 - 15.00 hodin – pondělí 9.30 - 17.30 hodin – čtvrtek Veletiny: pondělí: 15.30-17.30 hod. Vedoucí MLK je Martina Bartošová.

 

POŠTOVNÍ ÚŘAD ve Vlčnově - 1988

Vedoucí pošty je Marcela Bělohlávková a i ostatní pracovníci beze změny. V měsíci květnu v průběhu normálního provozu se prováděla rekonstrukce interiéru. Byly obloženy stěny dřevem a zakoupeno nové vnitřní zařízení. Telefonní ústředna byla rozšířena o dalších 40 účastníků. V měsíci říjnu byly provedeny změny v důchodech u všech důchodců. Ve Vlčnově pobírá důchod 870 občanů. Byla uskutečněna akce "Neoprávnění posluchači rozhlasu a televize" a bylo podchyceno asi 30 nepřihlášených účastníků. Stále více přibývá barevných televizí a sledování různých VIDEOKAZET. V roce 1988 bylo vyplaceno na poště 1440 výher sazky, sportky a Matesu, ale žádná větší výhra nebyla.

 

FARNÍ ÚŘAD ve Vlčnově 1988

Duchovní správu stále vede páter Václav Haltmar. V roce 1988 byly zhotoveny v jedné části kostela nové lavice v hodnotě asi 20.000,- Kčs. Lavice zhotovil p. Ševčík z Březové u Uh. Brodu. Další podstatné změny nebyly.

 

POHYB OBYVATELSTVA ve Vlčnově - 1988

 

 

VLČNOV

VELETINY

Počet obyvatel v obci 1988. Stav k 1. 1. 1988

3. 325

571

přihlášeno k trvalému pobytu

+ 50

+ 14

odhlášeno z trvalého pobytu

- 53

- 4

narozeno dětí

+ 45

+ 5

zemřelo osob

- 37

- 5

CELKEM:

3. 230

581

rozdíl:

+ 5

+ 10

 


SŇATKY ve Vlčnově: Ve Vlčnově bylo uzavřeno 15 sňatků z toho 5 neopakovaných. V jiných matričních obvodech uzavřelo sňatek 21 našich občanů. ÚMRTÍ ve Vlčnově:
Ve Vlčnově zemřelo 18 osob, v Uh. Hradišti a v jiných okresech 19 osob - celkem zemřelo 37 osob.

NEJSTARŠÍ OBČANKA VLČNOVA: 99 let se dne 22. 11. 1988 dožila p. Anna KNOTKOVÁ Vlčnov č. 144.

 

AKCE SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI - 1988.

V roce 1988 bylo vítáno na MNV v obřadní místnosti 44 dětí a bylo uzavřeno 15 sňatků.

Počet obřadů ve smuteční síni bylo 36. Počet kremací: 2.

 

 

22. 2. 88

Přijetí zasloužilých členů KSČ k 40. výročí února

14 lidí

15. 3. a 30/11

Slavnostní slib JISKER

59 dětí

15. 3. 88

Slavnostní slib PIONÝRŮ

12 dětí

8. 5. 88

Předávání občanských průkazů

16 lidí

29. 5. 88

Slavnostní přijetí královské družiny

17 lidí

30. 6. 88

Slavnostní přijetí vycházejících žáků

55 žáků

28. 8. 88

Přijetí ročníků 1928 - šedesátníci

41 lidí

1. 9. 88

Přijetí žáků I. tříd - prvňáčci

49 dětí

17. 9. 88

Přijetí ročníku 1938 - padesátnici

38 lidí

16.12.88

Přijetí členů JZD - odcházejících do důchodu

6 lidí

 

 

 

DIAMANTOVÁ SVATBA:

9.7.88

Josef a Jana Maráškovi

Vlčnov č. 603

ZLATÉ SVATBY:

26.6.88

František a Cecílie Bařinovi

Vlčnov č. 694

 

26.6.88

Jan a Marie Pavelčíkovi

Vlčnov č. 100

 

24.9.88

Ludvík a Marie Válkovi

Vlčnov č. 43

 

29.9.88

Josef a Marie Zemkovi

Vlčnov č. 340

 


PÉČE O STARÉ A NEMOCNÉ LIDI – 1988

V roce 1988 bylo poskytnuto 163 důchodcům celkem 42.500,- Kč jako jednorázový příspěvek na zakoupení potřebných věcí (deky), prostěradla nebo i potraviny podle vlastního výběru. Dále 11 důchodcům byl poskytnut příspěvek na obědy v celkové výši 6.230,- Kčs. Na vánoční svátky členové sboru pro občanské záležitosti uskutečnili návštěvy důchodců ve Vlčnově - dům. peč. služby, dále v Nezdenicích (p. Kašpaříková Marie z Vlčnova č. 364, p. Orlovskou a Gálovou z Veletin). V Uh. Hradišti (p. Maráškovou Marii - Vlčnov 105, Klabačkovou Anežku - 432, a p. Mikuškovou Marii - č. 252). V Buchlovicích - p. Stanislava Mikuláštíka z č. 117 Na Žítkové - p. Anežku Mikulcovou z č. 21.

Všem navštíveným důchodcům popřáli veselé svátky, pevné zdraví a předali jim malé dárečky.

V roce 1988 na pohřebné bylo vyplaceno celkem 36.000,- Kčs.

SLUŽBY OBYVATELSTVU VLČNOVA A VELETIN v roce 1988 jsou podle nařízení vlády č. 1/1988 Sb. zabezpečovány takto: STOLÁŘSKÉ: Jar. Moštěk, Ant. Moštěk 1151, Ant. Moštěk 401, Fr. Křivda -Veletiny 175, Jos. Bičan -Veletiny 196, Jar. Graja -Veletiny 203. KNIHAŘSKÉ: Zemek Jan 735, KLEMPÍŘSKÉ - Podškubka St. Míkovice 228, KREJČOVSKÉ - Mikulec Ant. 260, Otto Jedlička-Veletiny č. 155, OPRAVY OBUVI: Nevařil Fr. 593, VÝROBKY ZE SLÁMY: Beňová 927
DÁMSKÉ KREJČOVSTVÍ: Janečková 1037, ŠOBÁŇOVÁ 1020, Mošťková 1160, Zemková 367
MALÍŘSTVÍ, NATĚRAČSTVÍ: PŘIKRYL - Veletiny 127, DOVOZ MATERIÁLU: MIKULEC J. Uh. Brod - NA LÁNĚ č. 1971, PNEU SERVIS, VYVAŽOVÁNÍ: MIKULEC 592,
POKRYVAČSKÉ - Motyka 1148, ČALOUNICKÉ PRÁCE: ŠVESTKA - Veletiny č. 202, KOŽEŠNICKÉ PRÁCE: ŠVESTKOVÁ - Veletiny č. 202, VÝROBA A PRODEJ PERNÍKŮ: UHŘIČKOVÁ 629, VYŠÍVÁNÍ KROJOVÝCH SOUČÁSTÍ: ZEMEK Josef 338, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE: KONÍČEK Jar. 347, ŠTĚRBA Fr. Veletiny 185, VÝROBA A PRODEJ VIZOVICKÉHO PEČIVA: KUČERA 1048, PALIČKOVÁNÍ ODĚVNÍCH A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ - Brandýsová č. 98.

 

Základní organizace Komunistické strany Československa

ZO Vlčnov Činnost ZO KSČ ve Vlčnově vycházela jako každoročně ze základní osnovy stanovené plány činnosti na jednotlivá pololetí. Na schůzích byly projednávány okruhy tykající se života obce a byla zaujímána stanoviska jak ke kádrovému obsazení nomenklaturních míst, jako např. i občanských výborů, složek NF. Účelem bylo zajistit co nejlepší podmínky pro činnost všech těchto složek. Předsedou ZO KSČ ve Vlčnově je stále JUDr. Lad. Mikulec a vede si svoji funkci odpovědně. ZO KSČ ve Vlčnově ve vlastní činnosti se zabývala zejména akcemi celospolečenského významu. Byly zajišťovány oslavy "Vítězného února" ve spolupráci ZŠ, dále osvobození obce a oslavy 1. máje, oslavy 70. výročí vzniku ČSR a oslavy VŘSR. Na těchto akcích se vždy podílely i další složky - hlavně ZŠ zajištěním sportovní akademie při oslavách vzniku ČSR a také aktivní pomoc KSK při zajišťování kulturního programu. V činnosti ZO se projevuje velká převaha komunistů, kteří jsou již v důchodovém věku. Aktivně působící je vlastně jen stranická skupina MNV a drobná provozovna MNV. Proto je převážná část zapojení se do budovatelských akcí ve Vlčnově záležitostí registrovaných členů, kterých je asi 150. Jejich počet se v průběhu roku mění. Tito se zúčastňují akcí jako členové různých složek NF - myslivci, sportovci, škola a podobně. Jejich činnost je pravidelně hodnocena a není možno vyslovit spokojenost s malou aktivitou nejméně poloviny registrovaných členů. Dobře si plní své úkoly KSK, tělovýchova, myslivci, v ostatních složkách není zapojení členů KSČ na požadované úrovni. Zejména v občanských výborech by se tato situace měla zlepšit, k tomu byla přijata ze strany ZO KSČ i patřičná kádrová opatření a ve Obč. výboru č. 1 byla zvolena nová předsedkyně s. Marie Černíková. Demokratizační proces stále stagnuje. Ostatní činnost: V průběhu roku 1988 byly organizovány dvě brigády členů KSČ na dokončovacích pracích výstavby mateřské školy, ale účast členů nebyla nejlepší. Na první brigádu - izolace krčku bylo přítomno 5 členů ZO a na druhou brigádu za 50 pozvaných registrovaných členů přišli jen tři členové strany. Zde se právě projevuje s jejich povinnostmi ve společenských organizacích a nepochopení závazků vůči obci jako členové KSČ - i když jen registrovaných jejich neodpovědnost. V měsíci lednu ZO KSČ uspořádala spolu s ostatními ZO KSČ ve Vlčnově v KSK ples pracujících, zde vyhrávala dechová hudba MISTŘÍŇANKA a pro mládež "DISCO". Ples byl velmi úspěšný u účastí přes 350 spokojených mladých i starších lidí. Členové ZO KSČ jsou zapojení v činnosti všech složek NF a v nemalé míře se podílí na organizování vlčnovských slavností s Jízdou králů.

 

Základní organizace Socialistického svazu mládeže ve Vlčnově - 1988

Začátkem roku 1988 začal pracovat sedmičlenný výbor pod vedením předsedkyně Dany KONÍČKOVÉ. Z jejich důležitých akcí v 1. pololetí lze uvést uspořádání dětského karnevalu v KSK, uskutečnili návštěvu výstavy zbraní "Samurajská čest" a také beseda se žáky osmých tříd Zákl. školy. V červnu převzal neoficiálně vedení ZO SSM místopř. Zdeněk Moštěk-92. Pod jeho vedením v srpnu uspořádali tenisový turnaj hráčů do 18 let, který vyhrál Petr ŠIMČÍK. V září zorganizovali obdobu televizních soutěží nazvanou "ŠEST RAN DO ČEPICE". Byla to zdařilá akce jejíž vítězkou se stala Věra Michalčíková. Další úspěšnou akcí byly podzimní "HOVORY S MLÁDEŽÍ", které byly spojeny s promítnutím filmu "BONY A KLID". Členové ZO SSM na různých brigádách odpracovali celkem 173 hodin. Na konci roku 1988 měla ZO SSM ve Vlčnově celkem 47 členů. Svazáci dostali k dispozici klubovnu v budově bývalé mateřské školy. Klubovna je nevybavená a málo využívaná. Lze říci, že výbor v čele s Zd. Mošťkem se snaží pracovat, ale aktivita ostatních členů je stále malá.

 

ZDRAVOTNICTVÍ VE VLČNOVĚ - 1988

OBVODNÍ LÉKAŘ: Od 1. 2. 1988 odešel z Vlčnova MUDr. Jiří Lapčík a byl jmenován ředitelem nemocnice s poliklinikou v Uh. Hradišti. Nastalo střídání zastupujících lékařů. Od 1. 8. byl pověřen funkcí obvodního lékaře ve Vlčnově MUDr. Břetislav SVÁČEK, bytem Vlčnov 994.
Obvodní sestra: s. Zdeňka Dostálková č. 1136 a Marie Koníčková č. 394.
Činnost v roce 1988: V přímé péče mají 1800 pacientů, celkem bylo vyšetřeno 15.753 pacientů. Návštěvní služba lékařem - 723 lidí. Velmi kladně lze hodnotit přednosti přístroje EK 6 k zjišťování náhle vzniklých srdečních potíží. ZUBNÍ ODDĚLENÍ: Ordinuje stále MUDr. Ivana OSWALDOVÁ, která bydlí v Uh. Hradišti, zdrav. sestra Božena Koníčková a zubní laborantka: Helena Baránková.
Dvakrát za rok konají prohlídky žáků ZŠ i MŠ a zde zajišťují i zdravotní výchovu. Osvěta v hygienické péči o ústní dutinu a správné čištění zubů. Podstatně se zvyšují výkony v protetice. ŽENSKÉ ODDĚLENÍ: ordinuje MUDr. Michal KREMR, ženské sestry: Ludmila JURIGOVÁ a Irena KRAJČOVÁ. Činnost na ženském oddělení: kurativní prohlídky, preventivní prohlídky, návštěvní služba u nastávajících matek a po porodu. Na našem zdravotním středisku je stále ženské oddělení ve výstavbě. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: Ordinuje MUDr. HANÍKOVÁ Hana, Zdravotní sestra: ZEMKOVÁ Libuše a SKŘEHOTOVÁ Hana /z Uh. Brodu/. Činnost v roce 1988: V našem obvodě máme 810 dětí. V průběhu roku byly provedeny preventivní prohlídky dětí ZŠ i MŠ z Vlčnova i z Veletin. K našemu obvodu patří i prevence ve dvou jeslích a 3. MŠ v Uh. Brodě. Preventivní prohlídky byly provedeny i u všech dětí ročních, dvouletých, tříletých a šestiletých. Jedenkrát týdně je poradna pro kojence. Podle schématu je prováděno očkování dětí, cílené návštěvy v ZŠ i MŠ, přednášky se zdravotní tematikou pro žáky i pro rodiče

 

Čs. ČERVENÝ KŘÍŽ VE VLČNOVĚ - 1988

Ve funkci předsedkyně zůstává s. KONÍČKOVÁ Božena č. 518 a jednatelky M. Koníčková 394. Úspěšně pokračovalo získávání dárců krve - splněno na 122% a byl proveden odběr od 63 dárců. Byly předány 3 bronzové plakety Dr. Jánského a to: Dušanu Vráblíkovi, Janu Pijáčkovi a Milanu Kvasničkovi a jedna stříbrná plaketa Emilu Belanovi. Ve Vlčnově máme již 51 držitelů bronzových plaket, 7 stříbrných a 2 zlaté plakety - jejichž nositeli jsou: KUŽELA František č. 693 a MAJÍČEK OLDŘICH č. 880. Dále se organizace zabývala zdravotní výchovou mládeže ve zdravotních kroužcích na školách - zajišťují manželé Válkovi - učitelé ZŠ. PLES ČSČK pořádaný v lednu byl velmi málo navštíven - jen 44 lidí. Členové ČSČK v průběhu roku prováděli zdravotní služby při kulturních a sportovních akcích, pomáhali v úpravě životního prostředí i budování MŠ.
Na výroční schůzi 22. 11. 1988 byl zvolen nový předseda MUDr. Břet. SVÁČEK.

 

ZEMĚDĚLSTVÍ - 1988

K podstatným kádrovým změnám v JZD Vlčnov nedošlo. Ve funkci předsedy zůstává s. Bohumil Píštěk, hlavním agronomem Jan Kučera, hlavní zootechničkou ing. Anna Kulovaná a ekonom ing. Miloslav Bída. V roce 1988 JZD Vlčnov dosáhlo dalšího plánovitého rozvoje dynamiky a to jak v ekon. ukazatelích, tak i v celkové produkci. Plánované výkony splnilo při dosažení objemu 61.709.000,- Kčs na 107,5% při indexu růstu 108,6% proti roku 1987.

 

 

 

1987

1988

PŘEHLED:

VÝKONY:

56.801.000,-

61.709.000,- Kčs

 

NÁKLADY:

48.180.000,-

54.426.000,- Kčs

 

ZISK:

8.621.000,-

7. 283.000,. Kčs

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK NA PRAC.

 

2.783,-Kčs

2. 832,- Kčs

Zůstatková cena zákl. prostředků:

 

60.753.000,-

73.221.000,- Kčs

 

Rostlinná výroba v JZD Vlčnov - 1988:Hlavní agronom Jan Kučera uvádí o hlavních plodinách - to jsou obiloviny a cukrovka toto: O pěstování a výrobě obilovin hovoříme dosti často v souvislosti s potravinářským programem 8. pětiletky. Tento úkol je o to významnější, že letošní rok je i v zemědělství rokem přestavby, rokem, kdy byl schválen a uveden v platnost zákon o zem. družstevnictví. I v našem JZD jsme obilovinám věnovali maximální pozornost. Po skončení sklizně v roce 1987 byla svolána komplexní racionalizační brigáda pro pěstování obilovin. Bylo zde jednáno o zastoupení pšenice ozimé v osevním postupu, výběru odrůd, hnojení i ochraně. Bylo rozhodnuto, že v JZD se bude pěstovat 10 odrůd s tím, že odrůda DANUBIA, VIGINTA, HANA budou nosnými odrůdami, vypustit z pěstování odrůdu VALU, HELU a ROXANU. V dalších pokusech zkoušet celkem 14 odrůd. V JZD Vlčnov osev pšenice ozimé byl ukončen až 7. listopadu v důsledku pozdní sklizně cukrovky. Pšenice ozimá byla zaseta na výměře 813 ha, ječmen jen 35 ha a kukuřice na zrno 55 ha a ještě pak místo cukrovky doseto 40 ha kukuřice na zrno. Porosty kukuřice jsou pěstovány ve spolupráci s JZD Agrokombinát Slušovice, které nám dodává osivo i chemické přípravky. Průměrný ha výnos kukuřice na zrno byl 5,7 tun/ha. Byly osety 3 odrůdy, nejlépe vyšla odrůda DEA s f výnosem 6,3 t/ha a bude seta i v příštím roce. NOVÉ SMĚRY VE VÝROBĚ OBILOVIN: JZD Vlčnov se zařadilo do systému stabilizace vývojů pšenice při JZD PRÁČE.
Jedná se o zavedení systému KSL vypracované technologie ang. odb. Dr. Pidgeana s těmito hlavními zásadami: Pozemek před setím nesmí být hnojem dusíkem, dřívější setí o 14-20 dní, výsevek na 1 ha 165-220 kg, osivo mořené Vincitem 3 cm hluboko do řádků 12,5 cm, po zasetí do 3 dnů aplikovat stomp 5 l/ha a dusíkem přihnojit po 4 listu. Takto bylo zaseto 40 ha s odrůdou HE - 417 R v trati Rovné. OBILNÁŘI O SVÝCH ÚKOLECH - ve Vlčnově 14. 9. 1988 v KSK proběhl krajský obilnářský aktiv Jm kraje za účasti tajemníka ÚV KSČ Fr. PITRY a vedoucího tajemníka KV KSČ s. Vlad. Hermana, náměstka MZVž ČSR Jana Vodehnala a prac. fed. MZVž Roberta Ševcoviče i za účasti okr. taj. KSČ Ant. Bachaně a předsedy ONV ing. Zd. Lapčíka. Bylo zde konstatováno, že výsledky letošních žní byly nejúspěšnější v celé historii soc. zemědělství. V Jm kraji f 5,33 t/ha. VÝROBA CUKROVKY: V roce 1988 jsme sklidili 6.580 tun cukrovky při f ha výnosu 35,2 t. Průměr v okrese Uh. Hradiště byl 34,4 t/ha. Cukernatost f 15,39%. Setí cukrovky proběhlo od 5.-4. do 21.4. Pro špatnou scházivost 18 ha zaoráno. Na 135 ha byl proveden výsev jednoklíčkové cukrovky na vzdálenost 15 cm -bez ruční práce, ostatní plocha zaseta na vzdálenost 6 cm s jednocením. Sklizeň cukrovky v říjnu sklízecími soupravami "REAG" a soupravou "MULLTO".

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA v JZD Vlčnov - 1988: Živočišná výroba úzce souvisí s rostlinnou výrobou a hlavní zootechnička ing. Anna Kulovaná uvádí, že R.V. zůstala ž.v. hodně dlužna ve výrobě objemných krmiv a následkem toho došlo k poklesu hmotnosti dojnic, onemocnění končetin, poruchám metabolismu a tím i vyššímu počtu nutných porážek. Přes všechny nedostatky došlo ke zvýšení užitkovosti hosp. zvířat.:

 

 

 

1987

1988

VÝROBA MLÉKA

4. 060.000 litrů

4.161.000 litrů

PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA

258 tun

269 tun

PRODUKCE VEPŘOVÉHO MASA

325 tun

409 tun

NAROZENO TELAT

868 telat

903 telat

NAROZENO SELAT

3.533 selat

3.599 selat

 

Z dalších důležitých ukazatelů: Od jedné prasnice odchov 19,42 selat, přírůstek u skotu 0,758 kg, u prasat 629 gramů a roční dojivost 5.580 litrů. Kolektiv na úseku chovu prasat i přes vysoký úhyn vlivem intoxikace státní plán splnil a o 2 tuny překročil.

MECHANIZACE V JZD Vlčnov pod vedením s. ing. Josefa KACHNÍKA je úzce spjata s vědecko technickým rozvojem. Citelnou pomoc pracovníci úseku mechanizace v zimním období poskytli stavařům téměř akrobatickými výkony na jeřábech a montážních plošinách při instalaci opláštění velkoskladu hnoje a siláží. Vyšší využití zakoupeného systému STEYR umožňuje nesený postřikovač o záběru 16-24 m naší vlastní konstrukce použitelný do všech kultur. Nově zřízené devizové konto v servisním středisku JZD Hustopeče bude zárukou naprosté spolehlivosti celé technologické linky. Organizační změnu jsme doznali v lince na úklid slámy. Nasazení dvou obřích stohařů umožňuje zejména kvalitní zakončení stohů. Pokud se nám podaří třeba i v kooperaci nasazovat minimálně 12ti samosběracích vozů, budeme mít technologickou linku výkonově synchronizovanou na sklizňovou techniku.

Rozvoj hnutí brigád soc. práce v JZD Vlčnov:

Kolektivy zapojené do hnutí BSP a jejich členové na všech pracovištích aktivním a iniciativním přístupem k zabezpečování úkolů pomáhají rozvoji soc. velkovýroby. Souhrnný soc. závazek, uzavřený na počest 40. výročí Vítězného února BSP překročily ve finanční hodnotě.

 

BSP ošetřovatelů prasat:

614.765,- Kčs

BSP ošetř. dojnic na F I:

296.381,- Kčs

BSP ošetř. dojnic na F II:

210.292,- Kčs

BSP - dílny:

70.100,- Kčs

BSP - stavební:

54.000,- Kčs

BSP - sýpka:

49.351,- Kčs

BSP - THP:

16.950,- Kčs

BSP - trakt. a řidiči:

4.200,- Kčs

 

 

CELKEM:

1.316.049,- Kčs

 

KOLEKTIVU BSP OŠETŘOVATELŮ A CHOVU PRASAT BLAHOPŘEJEME!

 

POČASÍ - 1988

Počasí je vždy důležité hlavně pro zemědělství. Podzimní měsíce roku 1987 byly pro zasetí ozimů a jejich vývoj do zimy vláhově i teplotně vcelku příznivé. Zima byla až nezvykle mírná (nejnižší teploty měl již prosinec), a tak ozimy i když s menšími přestávkami, přes zimu slabě vegetovaly a vesměs dobře přezimovaly. Nástup jara a jarních prací byl po deštivém únoru i březnu opožděn a příprava půdy pro jařiny v nepromrzlé a značně přemokřené půdě byla značně těžká a velmi náročná. Tuto nepříznivou situaci potom zkomplikovalo suché období v dubnu i v květnu. Jařiny, cukrovka i kukuřice vzcházely velmi nevyrovnaně. Zlepšení nastalo až začátkem června - v červnu spadlo 69 mm vody. Byly to však také poslední vydatné dešťové srážky v letních měsících. Červenec na začátku byl suchý a teplý (teploty 32-34 °C) což urychlilo zrání obilovin a žně byly do konce července ukončeny. Nejhorší dopad nedostatku vláhy a vysokých teplot byl zejména u kukuřice, což mělo za následek malé klasy a drobné zrno. Pro nedostatek srážek byly špatné i seče pícnin a již v polovině srpna došlo téměř k zastavení růstu cukrovky. V září spadlo jen mm a v říjnu jen 44 mm vody.

Tabulka: viz str. 100 !

Srážky roku 1988 souhlasí s 50. letým průměrem. Teplota roku 1988 byla nižší o 0,8 °C než 50. letý průměr.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE VLČNOVĚ - 1988

Komise životního prostředí pod vedením předsedy Jaroslava Mikulce č. 1049 se zabývá rozsáhlými problémy životního prostředí ve Vlčnově i ve Veletinách. Ochrana zdraví člověka je nejvyšším úkolem soc. společnosti, která vynakládá vysoké finanční prostředky na jeho zlepšování. Celkové investice na zlepšení Ž.P. do r. 2000 v ČSSR mají přesáhnout částku 100 miliard Kčs. Každý člověk, každý závod může přispět k ekologickému programu naší společnosti. Přestože okres Uh. Hradiště nepatří mezi ty nejhůře postižené, ani jemu se negativní jevy současnosti nevyhýbají. Příkladem je řeka Morava, která patří v Jihomoravském kraji k nejvíce znečištěným tokům a její voda se nedá použít ani v průmyslové výrobě, ani v zemědělství pro závlahy a ryby z Moravy jsou nepoužitelné. Skutečností je, že v ČSSR v silně znečištěných oblastech žije více než 1/3 obyvatel. Proto i naše komise Ž.P. se zabývá problémy, které ve Vlčnově a ve Veletinách máme. Je jich dost a k nejvážnějším patří: Vzduch ve středu obce v zimním období znečištěný kouřícími komíny z pekárny, Klubu sportu a kultury, Základní školy a připočteme-li k tomu zápach z JZD - zejména velkoskladu hnoje a siláže - není o čem hovořit. Je plynofikace nanejvýš nutná, je otázka, kdy to bude. Výhled - 9. pětiletka. Nadstavba komína v KSK se stále řeší. Regulace potoka protékající obcí Vlčnova bude po úsecích provádět zemědělské výrobní sdružení - St. Město. Velký podíl na zvelebování životního prostředí má MNV a občanské výbory. Vybudování bezprašné vozovky na Horním konci v roce 1988 velmi zlepšilo provoz i pohyb lidí v této části obce. NÁKLAD 2,4 mil. Kčs.
Velkou pomocí jsou i složky Národní fronty, které mají určené prostranství obce v socialistické péči. Všechny pomáhaly při stavbě nové MATEŘSKÉ ŠKOLY ! Stálým problémem jsou skládky odpadu i různého stavebního materiálu. Je nutné hledat vhodné prostory, které by vyhovovaly občanům, hygienikům a ochraně životního prostředí. Spalování pytlů a vyvážení odpadů od jedovatých prostředků z JZD na Bařinu na JZD není také nejvhodnější řešení. Sesuv půdy a splavování půdy v trati "PADĚLEK" je nutno také řešit, protože splavovaná voda velmi znečišťuje životní prostředí v Dolním konci. Komise životního prostředí má určité finanční prostředky v rozpočtu, ale není jich mnoho:
 

 

Ošetřování růží v obci

150,- Kčs

Přihnojení růží a porostů

300,- Kčs

Dosázení růží a keřů

4.000,- Kčs

Výsadba zeleně na Horním konci

3.000,- Kčs

Osivo na podsetí parků

200,- Kčs

Údržba pomníku u staré školy

300,- Kčs

Celkem rozpočet:

7.950,- Kčs

 

Okresní průmyslový podniky JAKOS - provozovny Vlčnov 1988:

V OPP Jakos v roce 1988 realizovali nová pravidla hosp. mechanismu a uplatňovali nové formy vnitropodnikového řízení včetně samofinancování. I když byly určité problémy na úseku dodavatelsko odběratelských vztahů, plán výroby byl splněn. POMOC ARMÉNI: Na fond solidarity-lidu Arménie postižené ničivým zemětřesením přispěli pracující OPP Jakosu finanční částkou 20.000,- Kčs a kromě toho pracovnice provozovny 14 - VÝROBA STANŮ ve Vlčnově ušily 6 stanů v hodnotě 9.480,- Kčs, které odeslaly do Arménie. PROVOZOVNY ve Vlčnově jsou v činnosti jako v minulém roce.

Textilní výrobu stále vede Antonín Macháček, má 100 pracovníků, kteří dosáhli celkového výkonu 21.641.367 Kčs a zisku 3.063.932 Kčs. Struktura provozovny zůstala stejná - tzn., že se zde vyrábí stany pro tržní fond a export, oděvní výroba, textilní hračky, galanterní výroba a sportovní výrobky. PROVOZOVNA KOŽEŠNICTVÍ je vedena s. Kohoutkovou, má 19 lidí s f věkem 32 let, a vyprodukovali pro tržní fondy za 5.185.841 Kčs a čistý zisk činil 427.688 Kčs. Průměrný výdělek pracovníků byl 2.394,- Kčs. V současné době pro obchod vyrábí: dámský velurový kožich HANA, DANA, potahy do nových aut zn. FAVORIT, předložky RULETA, pracovní vesty, ledvinové pásy, polštáře a sedačky. Pro zpestření trhu malé série Paleto Pavla ze psa, čínské kočky, králíka, lišky a podobně. Zakázkové opravy a práce podle dostupnosti materiálu. PROVOZOVNA KOVOVÝROBY je vedena Jos. Zemkem č. 742 a má 29 lidí. Vyrobili zboží za 2.441.355 Kčs a dosáhli zisku za 494.211 Kčs. Celkem bylo vyrobeno: 486.123 ks odznaků, 7.885 ks plaket, 6.377 štítků na dveře, 114 raznic, 43.900 ks spon, 5.165 ks odznaky Šmoulové, 23.900 ks RONDELA BIŽUTERNÍ - okrasné díly pro BIŽUTERII JABLONEC n. Nisou, 3.046.600 ks náhradních dílů na výrobky SIGMA ČESKÁ TŘEBOVÁ. PROVOZOVNA AUTOSERVISU je vedena s. Jos. Zemkem č. 1070 má 42 lidí a dosáhla výkonu 5.603.000 Kčs. Průměrná mzda byla 2.731,- Kčs. Výroba a činnost podobná jako v roce 1987. Počet garančních vozů 526, počet zakázek 5.332, počet renov. čelistí 48.956 ks, počet konstrukcí 4.500 ks. V roce 1988 bylo pokračováno v rekonstrukci topení v celém areálu s uvedením do částečného provozu. Přes inventuru (červen) byla zahájena činnost v diagnostické dílně, byla zabudována brzdová stolice a nový zvedák Rotex.
Pro zaměstnance uskutečnili zájezd do Nitry a Bratislavy. V knize přání a stížností měli 3 pochvaly a 1 stížnost na renovace. Jsou prováděny příprava na garanční opravy aut zn. FAVORIT.
Ústředí umělecké výroby - provozovna keramiky - Vlčnov 1988 pod vedením mistra Antonína Mošťka č. 148 12 pracovníků (3 ženy jsou na mateřské dovolené). Dosavadní ředitel oblastního závodu Uh. Hradiště s. Oldřich Malina odešel do důchodu a na jeho funkci nastoupil ing. Vlastimil Zeman. V celostátní soutěži mistrů a pracovníků lidové umělecké výroby obsadila v kategorii o nejlepší výrobek roku Chramostová Anna 3. místo a Smělíková Alena čestné uznání. V soc. soutěži oblastního závodu Uh. Hradiště naše keramika obsadila 3. místo. V roce 1988 skončilo používání olovnatých glazur v hrnčířské výrobě a byla započata výroba bezolovnaté hrničiny a částečně slinutá hlína (kvalitnější střed), vypalovací teplota 1080-1100 °C. Majolika zůstává stejná. Hlína místo Věteřova se dováží z Vážan u Kroměříže, ale obsahuje až 2% kysl. siřičitého, což dělá problémy ve výrobě. Plán výroby za rok 1988 splněn již 5.12.88. a pracovníci dostali slušné tzv. 13. platy.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY ve Vlčnově - 1988

pod vedením předsedy Fr. Koníčka č. 959 vykazuje dobrou činnost. Provádí pravidelnou kontrolní činnost zejména sledují dodržování otevírací doby, čistotu, dodržování záručních lhůt u zboží a celkovou spokojenost občanů. Stálým problémem je zásobování chlebem, mlékem - zejména pátky. Někdy asi 10% schází, někdy přebývá. V obci je 6 objektů, které patří SD Jednota a členové dohlížecího výboru pomáhají udržovat jejich stav. Do restaurace U KRÁLA i do dolního pohostinství dodali nové televizory.

 

TRŽBY V PRODEJNÁCH V ROCE 1988:

 

PRODEJNA

vedoucí

TRŽBA Kčs

% splnění

POTRAVINY

POKORNÝ

4.035.000,-

103

POTRAVINY

TYKALOVÁ

2.028.000,-

101

POTRAVINY

MIKULCOVÁ

7.787.000,-

99,4

CUKRÁRNA

MAJÍČKOVÁ

340.000,-

124,4

PRŮM. ZBOŽÍ

JAVOR

6.453.000,-

111,6

Papír, hračky

KOVÁŘOVÁ

1.200.000,-

98,1

MASNA

KADLČEK

3.177.000,-

95,6

MASNA

ZABLOUDILOVÁ

1.374.000,-

94,6

BOTY

ZEMKOVÁ

804.000,-

106,1

TEXTIL

MIKULCOVÁ

2.563.000,-

101,4

Restaurace U KRÁLA

SVOBODA

3.657.000,-

95,3

SOKOLOVNA

HORÁKOVÁ

394.000,-

101,3

Dolní hospoda

Chovánková

764.000,-

99,1

CELKEM:

34.576.000,-

 

 

Tržba je o 160.000,- Kčs vyšší než v roce 1987.

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově 1988

Ředitelem KSK je s. Josef Zemek č. 1070 a jeho zástupce ing. Ant. Pavelčík ve ZPRAVODAJI MNV 1988 pod názvem KLUB VLČNOVJANŮM A JEJICH DĚTEM píše: Všichni jsme si už zvykli zkracovat oficiální název Klub sportu a kultury na "NÁŠ KLUB". Vlčnovský KLUB jako kulturní zařízení MNV Vlčnov je v provozu už 11 let a významným způsobem se podílí na kulturně společenském životě naší obce. Stále si ještě většina občanů ve věku nad 25 let pamatuje na to obětavé budovatelské nadšení Vlčnovjanů při stavbě Klubu v letech 1973-76. Mnoho rodin tehdy odpracovalo 100, 200 i více brig. hodin ročně a po otevření Klubu mnozí prováděli své hosty, aby se pochlubili co jsme ve Vlčnově dokázali společným úsilím MNV, poslanců, všech složek NF za masové podpory občanů vybudovat. I dnešní návštěvníci stále s uznáním prohlížejí velký víceúčelový sál vybavený sklopným jevištěm s kvalitní oponou, závěsy ze zlatého plyše, polopružnou podlahu a další vybavení, útulné přísálí a šatnovou část. Dobrý technický stav celého objektu a pečlivě udržované vnitřní prostory a celkové dovybavení svědčí o velmi dobré práci výboru Klubu a hosp. vedení. V posledních dvou letech bylo věnováno mnoho finančních prostředků na celkovou údržbu Klubu po 10 letech provozu. Bylo to především nové položení 1 vrstvy živičné krytiny na celou plochu střechy sále i šaten, úplné vymalování všech prostor Klubu, nátěry dveří, nátěr podlahy dvousložkovým lakem, velká oprava a kontrola celé elektroinstalace a nouzového osvětlení. Je nutno vyměnit asi 800 ks popraskaných skleněných cihel. Opravy si vyžádaly částku přes 70.000,- Kčs. Přesto, že Klub se při otevírání zdál všem velký, dnes po 11letém provozu jen stěží může zabezpečit všechny požadavky na cvičební hodiny základní školy, kroužků, zajistit prostor pro dětskou dechovku, mladou cimbálovku Vlčnovjana, dechovky Včnovjané a Vlčnovjanku, hudební kurs, výuku němčiny, cvičení oddílu TJ, nácvik souboru Vlčnovjanu, Šohajku, Vlčnovjánku, Čerešniček, nohejbalu, schůzovou činnost MNV, ZO KSČ, OV a složek Národní fronty. V posledních letech se provoz rozšířili na sobotu a neděli a v některé dny je problémem vyřešit nutné půlhodiny na úklid. Vlčnovský klub vytvořil tak ekonomické, technické i programové možnosti pro rozvoj Vlčnovských slavností s Jízdou králů, které jsou již zařazeny do celostátních akcí festivalu zájmové umělecké činnosti při ministerstvu kultury ČSR. Tyto slavnosti navštěvuje přes 15.000 občanů z celé republiky, vystupuje zde přes 30 souborů a dechových hudeb v celkovém počtu 1.200 účinkujících po dobu tří dnů. Zájmová umělecká činnost v KLUBU zahrnuje: SOUBORY LIDOVÝCH A TANCŮ: ČEREŠNIČKY, které již oslavili 15 let svého trvání a od r. 1972 jej obětavě vede s. Helena Plachá a v poslední době s ní spolupracuje s. Marie Zálešáková. Spolupráce s MŠ.
VLČNOVJÁNEK /ZŠ - 6-10 let./. ŠOHAJEK /11-17 let/. VLČNOVJAN - soubor dospělých, který v roce 1988 vystupoval 8x v Čs. televizi, a reprezentoval naši obec i ČSSR úspěšně na různých zahraničních zájezdech. CIMBÁLOVÁ MUZIKA: HORŇAŇÉ - DOLŇANÉ SOUČÁST SOUBORU VLČNOVJAN , DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA /12-18 let/ DECHOVÉ HUDBY:
VLČNOVJANKA: V roce 1988 reprezentovala ČSSR v Holandsku /3x/, NSR /2x/, POLSKO /1x/, RAKOUSKO /2x/. Vlčnovjanka patří mezi nejlepší hudby v ČSSR, ročně uskuteční přes 100 vystoupení a připravuje vydání druhé LP desky. VLČNOVJANÉ - vystupovali v Rakousku a úspěšně zajišťují mnohé kulturně společenské akce v obci. Dětská dechová hudba - má 35 členů včetně zpěvaček a vede je uč. hud. školy s. UHER. Jsou velmi populární doma i venku a pro občany v KSK uspořádali krásný VÁNOČNÍ KONCERT, který je i nahrán na VIDEOKAZETĚ.
OSTATNÍ HUDEBNÍ A PĚVECKÁ TĚLESA: MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR, který vystupuje při vlčnovských slavnostech NOVÁ MODERNÍ HUDBA - přehrávky uskuteční v roce 1989.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY: Fotografický, výtvarný, filmový VIDEOKLUB - zřízen koncem roku 1988 jako druhý v okrese Uh. Hradiště. OBLAST SPORTU A TĚLOVÝCHOVY: Džezgymnastika - děvčata 13-18 let Nohejbal pro žáky a dospělé, KURZOVNÍ ČINNOST: HUDEBNÍ: klavír, housle, flétna. KURS němčiny: pro děti i dospělé (23 dětí, 15 dospělých). KURS ŠITÍ - v I. pololetí: 15 žen Ve spolupráci s ČSŽ (25 žen) v listopadu kurs zdobení, vázání svícnů a vánočních ozdob ze suchého kvítí.

 

PŘEHLED O NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKCÍCH POŘÁDANÝCH KSK v roce 1988:

TRADIČNÍ SLOVÁCKÝ KROJOVÝ PLES KLUBU v KSK 6.II.88, hrála dechová hudba VLČNOVJANÉ a cimbálovka Martina Hrbáče. Představil se i soubor Vlčnovjan a legrůti r. 1970. Účast 350 lidí. PLES MLADÝCH, ZO SSM + branci, hrála skupina REFLEXY, účast 480 lidí.
OSLAVY MDŽ - účinkoval soubor VLČNOVJÁNEK, přítomno 250 lidí Spoluúčinkovala VLASTA, která předvedla krásnou módní přehlídku. KULTURNÍ LÉTO bylo uspořádáno 24. 7. 1988 v muzejním domku č. 57, kde hráli VLČNOJANÉ a vystoupil soubor Veleťánek. Účast 120 lidí.
KONCERT PRAŽSKÉ SKUPINY CENTRUM a hercem Lukášem VACULÍKEM, byla to úspěšná akce i když jen 150 lidí /červen 1988/. KELNER - kouzelnická skupina, vystoupení 3 dny, ale také jen 350 lidí. TEMATICKÉ A NÁRODOPISNÉ ZÁJEZDY v červnu pro soubory: ČEREŠNIČKY - PIEŠŤANY VLČNOVJÁNEK A DĚTSKÁ DECHOVÁ HUDBA - ZOO park OLOMOUC VÁNOČNÍ KONCERT - velmi pěkná akce v KSK - účast 390 lidí. DECHOVÁ HUDBA VLČNOVJANKA - 1988 pod vedením uměl. vedoucího a dirigenta Ant. Koníčka účinkovala v zahraničí ve dnech: 1.4.-4/4. v Holandsku, 20-22/5. v Rakousku, 5.-6/6 v NSR, 17.-20/6 Holandsko, 25.-27/6. NSR, 12.-15/7. Polsko, 6.-8/8 Holandsko, 28/8 Rakousko. V ČSSR hráli: 23.1. v Bratislavě- folklórní večer v Parku kultury a oddechu, 29/1 Ples ve Strážnici, 5/2 Výroční schůze JZD Kelč, Ples VSZ Mikulov, 7/2 JZD Košeca, 11/2 JZD Dukla DRAHANY, 13/2 SPO Martinice, 17/2 JZD Klára-Slavičín, 18/2 JZD Budoucnost-Blatnice, 19/2 Kojetín, 24/2 JZD Záhorie-Jablonica, 25/2 JZD Rovina-Velké Kostelany, 26. 2. JZD Slavoňov, 4/3 JZD Vrbovce - MDŽ, 4/3 JZD Javořina, 8/3 JZD Loštice, 9/3 JZD Senica, 10/3 JZD Albrechtice, 11/3 JZD NIVA-VÝČAPY, 12/3 Urxovy závody Val. Meziříčí, 14/3 JZD CHTELNICE, 15/3 JZD Bystřice p. Hostýnem, 16/3 JZD Pokrok-PLUMLOV, 18/3 JZD ZÁKŘANY, 19/3 Krásná ves, 25/3 KONICE, 9/4 Slavíkovice, 14/4 Přerov, 30/4 Troubky, 1/5 1. MÁJ TRUTNOT, 8/5 Javorník, 30/5 Otrokovice, 25/7 Šternberk, 16/9 Národní dům v OLOMOUCI - ČSČK, 17/9 Znojmo, 25/9 Trenčín-Opatová, 30/9 Štěpánov, 14/10 Třebíč, 22/10 Tábor, 25/10 Frenštát, 17/11 Zábřeh, 17/11 Boskovice, 18/11 Dolní Bečva, 25/11 JZD Kylešovice, 9/12 SIGMA-Dolní Benešov, 30/12 ZNOJMO. PROGRAM TELEVIZE: Dne 13/3 "KOMU TO HRAJÍ" hraje VLČNOVJANKA! Dechová hudba VLČNOVJANÉ pod vedením St. KUČERY hrají na většině plesů v KSK včetně krojového plesu i plesu Stadiónu. Zpívají manželé Mošťkovi z Hluku a p. Poláková. Dne 29. června 1988 odjíždí do Rakouska, odpoledne 29/6 hrají ve Vídni, 30.6. účinkují v Halleinu u Salzburku. Zde hrají až do 3//7 a 4/7 se vrací domů. Celý zájezd byl zajištěn jako reciproční akce s dechovým souborem z Halleinu, který v roce 1989 přijede na Vlčnovské slavnosti. V Rakousku si získali velké sympatie a největší úspěch měla dvě poslední vystoupení, zařazená do programu oslav města Halleinu a slavnostní otevření místní vodní elektrárny, které shlédlo přes 1500 diváků.

 

TANEČNÍ SOUBOR VLČNOVJAN VE VELKÉ BRITÁNII - 1988

O tomto zájezdu píše V. Orlovský ve Vlčnovském ZPRAVODAJI velmi obšírně, proto zde jen velmi stručně: LLANGOLLEN je malé půvabné městečko o něco větší než Vlčnov. Zde se v červenci 1988 konal jeden z největších hudebních festivalů na světě. Letos se ho zúčastnilo téměř 100 souborů, sborů a skupin z 29 zemí světa. Byli zde Filipínci, černoši z Lesotha, Eskymáci z Kanady, Baskové ze Španělska, byli zde z Austrálie, Norska, Argentiny a z mnoha dalších zemí. Náš soubor odjíždí z Vlčnova v sobotu 2. července autobusem s řidičem Laďou Mikulcem a J. Juřičkou. Jeli přes Prahu, NSR, Belgii a v podvečer přijíždí do přístavu Odstande, aby se nalodili do Anglie. Stále prší. Ráno opět autobusem míří k Londýnu, ale asi 50 km před Londýnem se pokazil autobus, ale přijeli na jedničku k našemu velvyslanectví, kde zajistili festivalový autobus, který je až v úterý ráno přivezl do festivalového areálu, kde úspěšně reprezentovali ČSSR. V konkurenci 17 souborů z 11 zemí obsadili 6. místo v párovém tanci a sbor děvčat byl na 8. místě z 32 sborů z 20 zemí. Náš opravený autobus za nimi přijel až v pátek. Náš soubor Vlčnovjan byl v Anglii 3 týdny a všude získával velké sympatie.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ - 1988

Ani historie si nedokáže vysvětlit jak vlastně vznikla jízda králů. Někteří národopisci tvrdí, že byla součástí prastarých evropských lidových slavností. Na Uherskobrodsku nejčastěji mluví o útěku krále Matyáše po porážce u Bílovic v přestrojení přes Uh. Brod a ukrytí v lese zv. Králov, kde prý se prozradil tasením šavle. Specificky vlčnovskou pověst publikoval Jiří Jilík a mluví o osvobození Viktorina z Poděbrad z Uherského zajetí na trenčanském hradě. Osvobodili ho prý Vlčnovjané a v ženském přestrojení jej doprovodili bezpečně do vojenského ležení Jiřího z Poděbrad u Uh. Hradiště. Ať už je původ jakýkoliv, jízda králů se jezdí od nepaměti a ve Vlčnově první ověřený král byl v roce 1808 a tedy v letošním roce 1988 je jubilejní - STO OSMDESÁTÁ. VLČNOVSKÁ JÍZDA KRÁLŮ patří k vrcholným projevům naší lidové kultury v národním měřítku a je plným právem předmětem obdivu široké veřejnosti i uměleckých kruhů. V seznamu králů, publikovaném v programové brožuře, najdeme několikrát se opakující běžná vlčnovská jména Moštěk, Pavelčík, Chvilíček, Koníček, Knotek aj. Nejstarší z účastníků Jan KNOTEK jezdil v roce 1909 a mohl ještě ve svých 86 letech živě přednést vzpomínku, jak to bývalo za jeho časů jiné proti dnešku. Jak jednoduchá byla třeba hostina pro legrůty. Z nasbíraných vajíček se usmažila "škvařetina" a tato míchané vejce byla s pivem vlastně celým královským pohoštěním. Od té doby podstatně vzrostla životní úroveň a podobně jako při svatbách je i královská hostina dnes bohatým hoštěním celé královské družiny. Jízda králů dostává i nové znaky, odrážející začlenění tradičního zvyku do nového soc. způsobu života. Je to slavnostní přijetí celé královské družiny předsedou MNV v obřadní síni, kam se dostaví odvedenci i s malým králem, všichni v obřadním kroji. Krále si vyzvednou u jeho rodičů s poděkováním za jeho vychování a přinesou ho k obřadnímu aktu, jímž se oficiálně zahajuje jízda králů. To přinesení je míněno doslovně, vybraný odvedenec NESE KRÁLE ZA KRKEM a vpředu přidržuje nohy tak, aby malý KRÁL JAKOBY SEDĚL NA KONI. Stejným způsobem jej pak dodají domů. Předseda MNV přivítá všechny proslovem, v němž připomene tradice tohoto zvyku s výzvou, aby jízda králů provedli důstojně a dobře reprezentovali rodnou obec. Vybraný reprezentant ročníku odvedenců přednese za všechny tento slib: "Slibuji za celou královskou družinu našeho ročníku, že budeme důstojně a společensky vystupovat při letošní jízdě králů, abychom co nejčestněji obstáli tak, aby nikdy nezanikla pokladnice těchto lidových zvyků a národopisu naší rodné obce"! Každý z královské družiny obdrží pamětní list a zapíše se do kroniky SPOZ při MNV Vlčnov.

PROMĚNY VLČNOVSKÉ JÍZDY KRÁLŮ: Jak vypadala vlčnovská jízda králů víc než před 100 lety, to nevíme, protože byla tak běžným úkonem, že nikomu nenapadlo uchovat její přesný popis. Máme však mnoho starých fotografií z jízdy králů a také černobílý film z JÍZDY KRÁLŮ V ROCE 1949, kde vidíme její jednoduchost.

Z historie JÍZDY KRÁLŮ: Nejstarší dosud známé vyobrazení jízdy králů ve Vlčnově pořídil v roce 1890 Josef KLVAŇA a publikoval v ČESKÉM LIDU 1893. Z obrázku je patrné, jak kroj i výzdoba koní byly skromnější proti dnešku. To ostatně dokonale prokazuje ÚPRKŮV slavný obraz z roku 1897. Že jízda králů ve Vlčnově nezanikla, má na tom velkou zásluhu přední slovácký malíř Joža ÚPRKA. Do folkloristicky bohatého Vlčnova se dostal podle vzpomínek své dcery Boženy Novákové-Úprkové, věrné otcovy kronikářky takto: "Obešel jsem celé široké okolí, kde všady, jezdíja králé, ale najvíc sa ně líbili vlčnovští a protože jsem se znal s redaktorem Jančů vlčnovským rodákem a Josefem Zemkem -poštmistrem, tak jsem sa do Vlčnova nastěhoval a maloval." Vrcholné umělecké dílo JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ dokončené v roce 1897 v uměleckých kruzích zpočátku nenašlo ohlasu a uznání, ale až se jeho obraz dostal zásluhou slavného francouzského sochaře Augusta Rodina v roce 1912 na pařížskou výstavu, doznal zaslouženého ocenění. Tím Úprka i vlčnovský kroj pronikl do světa. Ukázalo se to nápadně na jízdách králů v dalších letech stále se zvyšující návštěvnosti cizinců ve Vlčnově. Pro vysokou uměleckou hodnotu zakoupila Úprkovu vlčnovskou Jízdu králů Moravská galerie v Brně. Vlčnovjané předvedli v roce 1895 Jízdu králů v PRAZE na slavné NÁRODOPISNÉ VÝSTAVĚ československé v rámci tzv. moravských dnů a měli velký úspěch jak v průvodě PRAHOU, tak i při honění krále, jež ukázali s Kněždubjany v amfiteátru výstaviště-v dnešním parku kultury. V Úprkově době pořádali vlčnovskou jízdu králů "legrůti", většinou z řad selských chlapců, kteří se v hospodě domluvili na svém králi. Jezdili na svém domácím koni, na kterém "rajtovali" už ve školním věku. Koní ve Vlčnově v roce 1910 bylo 293. Dopoledne v den jízdy-na svatodušní pondělí pod "KOLŇŮ" mašlili koně. Strojení bylo jednoduché. Svazky textilních pentlí, které se v rodinách po léta uchovávaly, se upevnily koni na hlavě, za hřívou a na zadku tak, aby se kůň neplašil. Odpoledne se 20-30 jezdců sešlo v humně u krála ustrojeného i s pobočníky v ženském kroji a jakmile hospodář otevřel vrata - jízda začala. Průvod uváděl "vyvolávač", kterému se říkalo přiléhavě "žebrák," protože prosil o dary pro krále, jak hlásala jeho úvodní vyvolávka:

POČÚVAJTE HORNÍ, DOLNÍ, DOMÁCÍ AJ PŘESPOLNÍ, CO VÁM BUDEM POVÍDAT O SVATODUŠNÍ PONDĚLÍ. MÁME KRÁLA POCTIVÉHO, ALE VELMI CHUDOBNÉHO,
OKRADLI NÁM HO NA HORÁCH, NA DOLÁCH, NA ZELENÝCH PUSTINÁCH. UKRADLI MU TŘI STA KONÍ Z PRÁZDNÝCH STÁJÍ, TŘI STA VOLŮ Z PRÁZDNÝCH DVORŮ.
DOBŘE ŽE TAM NEMĚL NIC, UKRADLI BY MU JEŠTĚ VÍC.

Sběrem darů bývali pověřeni 3-4 "vybírači," kteří se mohli vybočovat z průvodu. Byly to vajíčka, slanina, klobásy a uzené maso. To byla pak královská hostina.

Tradiční vlčnovské slavnosti s jízdou králů - 1988

Klub sportu a kultury ve Vlčnově, složky Národní fronty, odvedenci roč. 1970, Okresní kulturní středisko v Uh. Hradišti a redakce časopisu VLASTA, v rámci celostátních akcí festivalu zájmové umělecké činnosti uspořádali ve dnech 27.-29. května 1988 tradiční vlčnovské slavnosti s JÍZDOU KRÁLŮ s tímto programem:

PÁTEK - 27. května 1988: Ve 20.00 hodin začal program "VEČER PRO KRÁLA" (autor pořadu Dr. J. Mikulík), kde vystoupila dětská dechovka KSK, cimbálová muzika souboru Vlčnovjan, mužský sbor z Vlčnova a krátký program časopisu VLASTA. V průběhu programu byla slavnostně předána práva a povinnosti novému králi a odvedencům roč. 1970. Hala byla plná spokojených diváků.

SOBOTA - 28. května 1988: Ve 13.00 hod. v hale začal koncert cimbálové muziky Olšava z Uh. Brodu pod názvem HRAJEME PRO VÁS. Ve 14.00 byl pořad (M. Potyka) "VÍTAJTE VE VLČNOVĚ", kde se setkáváme se zajímavými lidmi, kteří mají dobrý vztah ke Slovácku. Letos to byla Gabriela VRÁNOVÁ, PhDr. Miluše ZINDELKOVÁ, PhDr. Jos. Jančář CSc. a další, které v jejich vyprávění doprovázel soubor Vlčnovjan a cimbálová muzika Olšava. Od 17.00 hodiny byla otevřena výstava uspořádaná z nejlepších fotografií pojících se ke slavnostem jízdy králů. Od 20.00 hodin na stadiónu vyhrávala dechovka SKOROŇÁCI a KSK hrála cimbálová muzika OLŠAVA.

NEDĚLE - 29. KVĚTNA 1988: Již v 7.00 hodin byl otevřen JARMARK lidových výrobků. Koncert dětské dechovky KSK a cimbálové muziky LIPINA začal v 9.00 hodin. V tuto dobu bylo na MNV provedeno SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ KRÁLOVSKÉ DRUŽINY předsedou s. ing. Vojtěchem DOSTÁLKEM v obřadní síni. V 9.30 hodin vyšel průvod dětských souborů od horní školy na stadión, kde v 10.00 h. začal komponovaný pořad dětského folklóru nazvaný "Bez práce nejsou koláče."(autorka pořadu A. Maděričová). Účinkovali: Hradišťánek, Světlovánek, Vlčnovjánek, soubor Valášek z Brna, Lhoťánek ze Sehradic a dětská folklórní skupina z NSR z Bayreuthu. Ve stejnou dobu - v 10.00 hodin začal monotematický blok s názvem "ANIČKU VDÁVAJÚ, SVAĎBU JÍ UDĚLAJŮ", který v rolnickém domě č. 57 předvedl soubor VČELARAN z Bílovic. Pořad svatebních obrázků z Bílovska autorky Z.Lapčíkové režijně připravil Dr. Jiří JILÍK. "CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ" - pořad řízený Dr. V. Blahutkou začal v 10.30 hod, v němž jsme viděli obřadní obchůzky ze Slovácka s doprovodem dechovek i cimbálovek.

Slavnostní JÍZDA KRÁLŮ od Romana CHVÍLÍČKA - krále roku 1988 vyjela z Údvoří v 11.30 hodin s tratí: Horní konec, Hlavní komunikace - Dolní konec a zpět na seřadiště průvodu. Od 12.30 hod. koncertuje cimbálová muzika Dolňácko před "Dolním pohostinství" a současně na stadiónu začal pořad "Pozdrav z HANÉ" souboru Haná z Velké Bystřice. 13.30 hod. SLAVNOSTNÍ PRŮVOD od d. pohostinství na STADIÓN. "KVĚTY VLČNOVA" - pořad vlčnovských souborů: ČEREŠNIČKY, ŠOHAJEK, VLČNOVJAN. Hlavní pořad od 15.00 hodin "VŠEDNÍ DEN NA SLOVÁCKU" /aut. R. Habartová/ navazuje na ranní pořad dětského folklóru a jsou zde ztvárněny pracovní motivy celého roku. Účinkují soubory: KUNOVJAN, VLČNOVJAN, LŮČKA KUDLOVICE, mužský sbor KUDLOVICE a BROZANÉ. Od 16.30 hodin byla "KRÁLOVSKÁ VESELICE" v KSK, kde VESELANÉ hráli novému králi ROMANOVI, královské družině a všem vzácným hostům vlčnovských slavností s jízdou králů.

 

TĚLOVÝCHOVA VE VLČNOVĚ - 1988

Předsedou TJ ve Vlčnově je MUDr. Ant. PLACHÝ č. 1075 zvolený za výr. konferenci 14. 2. 1988. Finanční situace v TJ není dobrá a on sám a výbor jsou si této situace vědomi. Je nutno rozumně hospodařit a rozvíjet vedlejší činnost. V průběhu roku se situace částečně zlepšila. Do OV ČSTV Uh. Hradiště za TJ Vlčnov byl opět zvolen s. Staroba Antonín č. 558. Jan Kohutič činnost v OV ČSTV ukončil. Činnost jednotlivých oddílů TJ Vlčnov v roce 1988: KOPANÁ - předsedou je Frant. Pavelčík č. 1024. Přípravku žáků vedl ing. Haník, Jan Podškubka a Miroslav Pravda. V průběhu roku se stabilizovalo 15 hráčů. Zpočátku roku byly výsledky špatné, ke konci roku došlo k výraznému zlepšení. ŽÁCI - trenéři: Koníček Josef, Podškubka Jos., ved. Kučera Antonín. Na jaře 1988 sestup z okresního přeboru do okresní soutěže. Měli kádr 23 hráčů, z nichž k nejlepším patřili: Koníček Josef, Lekeš Frant., Koníček Robert, Janča Dalibor a Moštěk Petr. Na podzim skončili se 7 body na 9. místě. Skóre 19:34. DOROST - trenér Jan Křapa. Dorost rovněž hrál celou sezónu špatně a sestoupil z okresního přeboru do okresní soutěže. Za brankáře Šabršulu, který odešel hrál do Slov. slavie Uh. Hradiště nemáme náhradu. Podzimní kolo s 13 body skončili na 3. místě. Skóre: 45:18. VLČNOV B- mužstvo - hraje základní třídu. Nejlepším střelcem je Dušan Vráblík.
VLČNOV A - mužstvo - trenér ing. Miroslav Josefík, ved. Vlastik Křivda. Mužstvo na jaře bylo s 15 body na 4. místě a snaha o postup nevyšla. Na podzim kádr 22 hráčů, ale na trénincích sotva polovina. Jarní kolo ukončili opět na 4. místě s 28 body. Skóre: 40:32. Podzimní kolo máme velmi špatné - končíme s 10 body na 12. místě. Skóre: 13:20. HÁZENÁ - ved. oddílu je Mirek Koníček, Miniházená - trenér - Frant. Podškubka, ved. Mikulec Ant. Hrají v okresním přeboru, odehrály 6 zápasů, jsou na II. místě. Skóre: 48:17. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ - trénují: Bělohlávková, Fr. Podškubka, ved. Pančochová. Na jaře sehrály 10 utkání a v okresním sdruženém okrese skončily na 9. místě, skóre: 189:191. Na podzim 6. místo - skóre (28:103) 44:84. STARŠÍ ŽÁKYNĚ - trénuje Eva Nevařilová, ved. I. Horňáčková. Rovněž v okresním sdruženém přeboru skončily na 5. místě, skóre: 28:103. HÁZENÁ - ŽENY - na podzim začaly hrát krajský přebor pod vedením E. Nevařilové a jsou na 4. místě z 8 družstev. Skóre: 123:96. Nejlepší střelkyní je Romana Kuželová č. 599

ODDÍL ŠACHU: pod vedením Josefa Koníčka má dvě družstva. A. družstvo v okresním přeboru skončilo na II. místě, B. družstvo ve 2. třídě je ve středu tabulky. Naši šachisté absolvovali 6 turnajů pořádaných okresním výborem šachu a vždy si vedli celkem úspěšně.

ODDÍL VOLEJBALU - předsedou je Petr Grůlík. Žákovské družstvo bylo pro nezájem ze soutěže odhlášeno. Muži hrají ve 2. třídě se střídavými výsledky. Hřiště mají antukové, ale není na dobré úrovni. Stále malá aktivita hráčů. Oddíl základní rekreační tělovýchovy vede Zdeněk Králíček a ženy Věra Zemková. Začíná příprava na spartakiádu - zatím se bude dělat nábor a získávat cvičence. V hale cvičí ženy rekreačně. Oddíl stolního tenisu - vede Václav Knotek a mají dvě družstva: A. mužstvo v okresním přeboru skončilo na 8. místě. B. mužstvo ve 3. třídě obsadilo druhé místo.
Stolní tenis hrají i žáci a v okresním přeboru skončili na 6. místě. Stolní tenisté uspořádali turnaj o nejlepšího tenistu Vlčnova v roce 1988 s tímto výsledkem: 1. Petr Gavalec, 2. Miroslav Knotek,
3 - Vráblík , Vlachynský.

ODDÍL KULTURISTIKY - vede Jan KOHUTIČ a mají celkem 10 členů, z toho jsou 2 hostující a 4 jsou na vojně. Absolvovali několik turnajů a to: 21.5. 1988 v Luhačovicích, kde náš J. Kozák byl první a Jan Kohutič 7. místo. 12.8. 1988 v Gottwaldově jsme skončili na 2. místě - rozdílem 22,5 kg. 17.9. 1988 v Jemnici - byl to krajský přebor a J. Kozák skončil na 2. místě.

STRUČNÝ PŘEHLED O DŮLEŽITÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍCH - 1988

Dne 29. 1. v KSK konal tradiční PLES STADIÓNU s vyhlášením nejlepším sportovců a kolektivů okr. Uh. Hradiště za rok 1987. Dne 9. 7. 1988 v přísálí KSK se uskutečnila oslava 20 let DRUŽBY TJ Vlčnov a Motoru DAHLEN z NDR. Dne 16. 7. 1988 na stadiónu TJ - hřiště házené se uskutečnil již V. ročník turnaje dorostenek házené "STADIÓN HLEDÁ NADĚJE" s účastí a výsledky:

 

1. OSTRAVA

5. VLČNOV

2. ZMZ PRAHA

6. TRENČÍN

3. KUNOVICE

7. WERMSDORF

4. BIELSZOWCE

 


 

Základní organizace SVAZARM ve Vlčnově

Vzhledem k tomu,a že v tomto roce 1988 je IV. celonárodní soutěž kronikářů zaměřena na rozvoj tělovýchovné a branné činnosti je nutno i do kroniky MNV zapsat podrobněji historii a činnost Svazarmu od svého založení po současnost.

HISTORIE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SVAZARMU: Základní organizace Svazarmu ve Vlčnově byla založena v roce 1954. Prvním předsedou Svazarmu byl s. Miroslav Knotek č. 172, který v té době byl i tajemníkem MNV. Dalšími členy výborů byli: Josef Moštěk 536, Fr. Ondráček 601, Fr. Pavelčík a uč. St. Zlomek.

Jejich hlavním úkolem bylo zajišťovat předvojenskou výchovu branců. Cvičení se konalo každou neděli od 9-11 hodin v sále sokolovny nebo na provizorní střelnici "NA ŽLEBĚ". Organizace Svazarmu měla toto vybavení: vyřazené-střelby schopné vojenské pušky, malorážky a vzduchovky.
Koncem roku 1955 byl za předsedu zvolen Josef Moštěk č. 536 a dalšími členy byli: Frant. Pavelčík, Josef Knotek, Frant. Ondráček, St. Pavlacký, Jos. Podškubka. Mimo předvojenskou přípravu konali i kulturně společenskou činnost. Pořádali velikonoční, hodovou i kateřinskou zábavu a v roce 1956 i svazarmovský ples v sokolovně (byl to první ples tohoto druhu na okrese).

Jejich velkou akcí bylo v roce 1956 pořádání Jízdy králů a tato akce byla spojena s ukázkami svazarmovské činnosti - letecké modelářství, seskoky výsadkářů, výcvik služebních psů a podobně. V roce 1957 ZO Svazarmu nacvičila a sehrála divadelní hru "HADRIÁN Z ŘIMSU", která se setkala s velkým úspěchem a byla hrána i v Hluku a Nezdenicích. Mimo uvedené kulturní akce se 1x ročně uskutečnilo branné odpoledne na fotbalovém hřišti nebo u zámečku "PEPČÍN".

Při branných cvičeních byly předváděny ukázky výcviku branců ve střelbě z pušek, dělobuchů a dýmovnic. Záslužnou práci prováděli cvičitelé - hlavně Frant. Pavelčík a Josef Knotek mezi mládeží na školách, kde dělali i přednášky o čs. armádě, mírovém hnutí a ukázky střelby z pušky, malorážky a vzduchovky.

Instruktora ZO Svazarmu ve Vlčnově dělali ing. Vladimír Vaněk, který se i hodně zasloužil o materiální vybavenost Svazarmu. V tomto období se naše organizace řadila mezi nejlepší v okrese. Po dobu dvou let byl členem předsednictva OV Svazarmu Josef Moštěk a dvě funkční období byl Josef Knotek členem OV Svazarmu a za dobrou práci při příležitosti 10. let Svazarmu dostal od ÚV Svazarmu odznak a věcnou cenu. Mezi jejich velkou a důležitou akci patřila i účast členů Svazarmu na folklórním festivalu ve Strážnici, kde předvedli vlčnovskou JÍZDU KRÁLŮ. Strážnického folklórního festivalu se zúčastnili a jízdu králů předvedli v roli odvedenců zkušení jezdci: Jaroslav Jindra č. 860, František Surma č. 722 a František Pavelčík. Za odměnu jezdci i děvčata, která strojila koně byli na třídenním zájezdu ve Vysokých Tatrách. Po sloučení dvou okresů Uh. Brodu a Uh. Hradiště se činnost naší organizace velmi omezila a nebyly již prováděny pravidelné nácviky předvojenské přípravy branců. V roce 1959 byl do funkce předsedy ZO Svazarmu zvolen Bohumil Vaculík 1007 a dalšími členy výboru byli: Karel Chvílíček, Frant. Bařina, Josef Vacula a Ant. Knotek. Nově zvolený výbor začal aktivně pracovat a pořádali různé střelecké soutěže v rámci okresu, organizovali kursy řidičů malých motocyklů a na tomto úseku má největší zásluhu Miroslav Kužela č. 599, který téměř každoročně zajišťuje pro naši mládež - starší 15 let školení a výcvik k řízení malých motocyklů. ZO Svazarmu ve Vlčnově zajišťovala za režijní poplatek i technické prohlídky soukromých motorových vozidel. Zájem o motorismus narůstal. Předseda automotoklubu od začátku dělal Karel Kužela a po jeho odchodu do důchodu Miroslav Kužela 599. Oba mají velkou zásluhu na budování mycí rampy "NA ŽLEBĚ", která byla dobudována v roce 1978, ale na základě zpřísněných předpisů o ochraně vod nebylo možno rampu zkolaudovat a předat ji členům i veřejnosti k používání, přestože o kolaudaci bylo dne 9. 8. 1978 požádáno. Rozvoj aut se rozšiřuje a jejich majitelé by rampu potřebovali. Mnoho užitečné práce ve Svazarmu vykonal i pokladník Lad. Kryštof a Josef Zemek č. 742. Činnost Svazarmu byla v roce 1979 rozšířena zahájením pravidelné práce kynologického klubu pod vedením s. Vlastimila Zapletala č. 907 na vymezeném prostoru "PADĚLKY" a od roku 1981 si vybudovali svůj areál "NA ŽLEBĚ". SVAZARM v roce 1982 má 82 členů z toho 18 členů pracuje v kynologickém odboru a dosahují dobrých výsledků. V Ostr. Nové Vsi v okresní soutěži získali: Matušík Miroslav č. 683 II. místo ZVV2 , JURÁK Ladislav č. 28 V. místo ZVV1
Pavelčík Miroslav č. 814 VI. místo ZVV1 , Eliáš Ivan č. 832 IX. místo ZVV1, Zálešák Vlad., Veletiny 194 IX. místo ZVV2.

V roce 1984 s. Bohumil VACULÍK ze zdravotních důvodů přestal ve Svazarmu pracovat a předsedou byl zvolen Zdeněk Zemek č. 1100. Od roku 1984 kynologický klub úspěšně vedl Ivan Eliáš č. 832. Od roku 1987 je předsedou ZO Svazarmu ve Vlčnově Vlastimil Zapletal č. 907 a mají tyto 4 odbornosti:
a) odbor kynologický - vedoucí KUBÍČEK Pavel, b) odbor motoristický - vedoucí Miroslav Kužela, c) odbor modelářský - vedoucí VAŠKOVÝCH František, d) odbor střelecký - vedoucí HALA Jan

Činnost ZO Svazarmu v roce 1988 a pod předsedou organizace s. Vlastimilem Zapletalem je zaměřena nejvíce na kynologický odbor. Ostatní obory prakticky nevykazují žádnou činnost. Motoristický odbor nezajistil dostatek zájemců pro kurs řízení malých motocyklů a tak musel Miroslav Kužela několik zájemců zařadit do kurzu v Uh. Brodě. Nepodařilo se ani uspořádat soutěž jízdy zručnosti. Přes určité potíže bylo uskutečněno školení pro 87 řidičů-amatérů. Nejlepších výsledků dosáhl odbor kynologický.

 

OKRESNÍ LIGA KYNOLOGŮ:

 

I. KOLO Uh. OSTROH:

KOIŠ Petr 1. místo /ZVV1/,

 

KOIŠ Pavel - 7. místo /ZVV2/

 

Halová P. - 3. místo.

II. KOLO BOJKOVICE:

KOIŠ Petr 1. místo /ZVV1/,

 

KOIŠ Pavel - 4. místo /ZVV2/ ,

V PRAZE byla soutěž ve SVODU:

Čumíček Vojta – nadějná

 

KOIŠ Pavel – nadějná

VÝSTAVY:

KOIŠ Petr /Galanta/: velmi dobrá

 

KOIŠ Pavel - dobrá

V Nezamyslicích

KOIŠ Pavel i Jurák Lad.: nadějná

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ VE VELETINÁCH byl uspořádán 5. 6. 1988 v souvislosti s nově vybudovaným tenisovém hřišti za Restaurací a při této příležitosti zde byla všem účastníkům předvedena ukázka činnosti naší ZO Svazarmu - kynologického odboru pod vedením KUBÍČKA Pavla. Při vystoupení psovodů se svými psy hustě pršelo a i tak o vystoupení byl velký zájem a ukázka se zdařila.
Naši kynologové si vedou velmi dobře, pravidelně trénují a dokonce si nechali za své finanční prostředky zakoupit stejnokroje. Navíc ještě uspořádali dvě taneční zábavy, pomáhaly při vlčnovských slavnostech a budují svůj vlastní areál, kde již mají svou klubovnu s televizorem, vybudované dvouposchoďové kotce pro krátkodobé ustájení psů. Bylo provedeno vybetonování prostranství před klubovnou a areál oplocen. K úplnému dobudování je třeba ještě hodně práce i fin. prostředků.

 

SVAZ ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ ve Vlčnově - 1988

pod vedením s. Markéty Píškové č. 994 má celkem 73 členů z nichž polovina je již důchodců. Jejich činnost se zaměřuje k upevňování internacionálního cítění a soc. vědomí zvláště v řadách mládeže. Zúčastnili se mírových slavností v Uh. Brodě, v Brně-Líšni a v rámci MĚSÍCE SČSP uspořádali "BESEDU U SAMOVARU". Uspořádali výstavku knih o SSSR s prodejem a promítáním pohádek. Odbočka SČSP Jakos pozvala výbor k besedě se sov. odboráři. Na závěr MĚSÍCE SČSP pomáhali při oslavách 15. výročí souboru ČEREŠNIČKY. Pomáhali při vlčnovských slavnostech a také při výstavbě mateřské školy.

 

Základní organizace SVAZU POŽÁRNÍ OCHRANY - 1988

má organizováno celkem 70 členů z toho 54 mužů a 16 žen. Předsedou je Miroslav MERTA č. 930. Již v měsíci lednu 28 členů bylo zapojeno do provádění preventivních prohlídek obytných domů i malých provozoven v obci. Dne 23. 1. 1988 uspořádali v KSK POŽÁRNICKÝ PLES, hrála dechová hudba Rozmarýnka.

ÚSEK REPRESE: Naše ZO má dvě zásahové družstva. První je utvořeno z řad členů JZD a je akceschopné po celých 24 hodin, druhé je z řad dělníků, kteří jezdí do práce mimo Vlčnov a je akceshopné od 15.00 - 03.00 hod. Mají k dispozici. DVS 12- A 30 s kompletní výbavou. V obci jsou 4 ohlašovny požárů s nepřetržitým provozem.

 

ZÁSOBA POŽÁRNÍ VODY:

Rybník na farmě JZD VÝCHOD   10.000 m3

Rybník na farmě JZD ZÁPAD       2.000 m3

Požární nádrž u Pavelčíkového    70 m3

 

ZÁSAHOVÁ DRUŽSTVA ZASAHOVALA PŘI 3 AKCÍCH:

1.) 24. ledna 1988 - požár bytu Fr. KUČERY, naší pomoci nebylo potřeba. Požár byl dříve nahlášen jednotce OÚ sboru PO.

2.) 12. května 1988 - požár hospodářské budovy Jaroslav Mošťka č. 70. Zde členové provedli velmi dobrou práci při hašení a likvidaci požáru.

3.) 9. října 1988 - technický zásah: VLAKOVÁ NEHODA - NÁDRAŽÍ V HRADČOVICÍCH. Za tuto činnost rovněž dostali pochvalu a uznání.

BYLA USKUTEČNĚNA DVĚ NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ:

26/4 1988 - JZD VLČNOV - farma II.,   20/10 1988 JZD Vlčnov - farma I.         

Tato cvičení organizoval OÚ sboru PO Uh. Brod. Byla hodnocena kladně. Od 1. října 1988 byl zahájen kroužek mladých požárníků, který se zúčastnil v Nivnici branného závodu pod vedením Antonína Knotka a Jaroslava Pechala.

Uložení požární techniky, pracovní prostory a prostory pro činnost při vyhlášení bojového poplachu se částečně zlepšilo předáním do užívání ZO národním výborem bývalé družiny.

Členové ZO PO aktivně pomáhali při plnění volebního programu a zejména při instalaci ČISTIČKY VODY na místním koupališti, kde odpracovali 865 hodin.

V průběhu roku uspořádali taneční zábavu v SOKOLOVNĚ, NA STADIÓNU a uskutečnili zájezd do Trenčína, Piešťan + vinný sklep Sovín v Boršicích u Buchlovic i s rodinnými příslušníky.

Členové ZO PO aktivně pomáhají při zvelebování životního prostředí - odpracovali 210 hodin a pomoc zemědělství - CUKROVKA = 150 hodin.

Základní organizace soc. strany ve Vlčnově 1988

pod vedením předsedy Fr. Mošťka č. 1040 má 4O členů. Na brigádách akce "Z" 280 hodin - hlavně MŠ. Uspořádali oslavu MDŽ a zúčastnili se okresního plesu soc. strany v Suché Lozi.

 

MYSLIVOST ve Vlčnově 1988

Předsedou je Bedřich Chaloupka č. 998. V jarních měsících provedli sčítání zvěře a k 31. 3. 1988 uvádí stav kmenový u srnčí zvěře 68 (sčítaný stav 76 ks). Schválený plán odchovu: 13 srnců, 13 srn, 10 srnčat. Kmenový stav zaječí zvěře je 550 ks, sčítaný stav 490 ks. Schválený odlov 230, odchyt 50. Kmenový stav bažantí zvěře je 300 ks slepic a 100 kohoutů. Schválený odlov - 200 kohoutů. Dále je schválen odlov 1 kaňoura a 3 selat. Přehled o plnění odlovu v roce 1988. Srnčí zvěře odloveno: 13 srnců, 13 srn, 10 srnčat. Největší zásluhu na odlovu srnčí mají: Ondrůšek Miroslav, Malůš Josef, Vala Josef. Jak bylo založeno se srnčí zvěří: 11 ks dodáno Interlov Přerov, 9 ks vlastní spotřeba, 13 ks rozděleno členům, 1 ks darován JZD, 1 ks na svatbu, 1 ks znehodnoceno.

ZVĚŘ ČERNÁ: Odloven 1 kňour, 3 loučáci, 1 sele. Zásluha: Malůš Josef, Ondrůšek Josef. ZVĚŘ ZAJEČÍ: Odloveno 327 ks a odchyceno 67 ks, z toho 30 ramlic a 37 ramlíků. ODLOV BAŽANTŮ - 111 ks kohoutů, Odlov králíků: 9 ks. V roce 1988 bylo ještě odloveno 72 ks divokých kachen. Celková produkce odlovu a odchytu činila 2.186 kg, to je produkce na 1 ha 1 kg a produkce na 1 člena 57,5 kg. V roce 1988 bylo nalezeno uhynutých: 3 srny, 2 srnci, 3 srnčata a při kosení pícnin usmrcena 3 srnčata. Odstřel zvěře škodné: 8 lišek, 8 toulavých psů, 77 koček, 2 kuny, 13 straky a 1 šedivka. Nejlépe si v odstřelu škodné vedli: Ondrůšek Mir., Divoký M. Kohutič Jan.

ODCHOV BAŽANTÍKŮ: 6. června bylo přivezeno 200 ks 8.týdenních bažantíků a již 10. července byli vypuštěni, protože se velice ozobávali. Bažantíci nebyli označeni, takže těžko přesně zjistit % slovitelnosti. V domácí kvočně nasazeno 30 bažantích vajíček - rovněž puštěni do přírody. Dne 21. června bylo přivezeno 100 ks divokých kachňátek a po 14 dnech puštěny "NA ŽLEBĚ" na vodu. Na tyto kachny bylo zjištěno i pytlačení, takže odstřel byl jen 72 ks.

STŘELECTVÍ: V roce 1988 se uskutečnil I. ročník memoriálu našeho člena J. Chaloupky na střelnici v Záhorovicích. Vítězem střelby na asfaltové holuby se stal J. Ondrůšek č. 743, druhé místo obsadil J. Malůš a třetí Ondrůšek Mir.

ZAŘÍZENÍ V HONITBĚ: Mají 11 krycích kazatelen, 28 posedů, 15 ks srnčích jeslí, 14 ks jeslí zaječích, 5 oborohů, 17 zásypů, 28 solných lízů, 11 skladišť na krmivo, 1 zásobník na granule, 1 odchovna bažantů, 2 vypouštěcí voliéry, 2 umělé nory na lišky, 2 budnaky na kvočny, 2 zásobníky na krmení kachen, 20 ks plašičů zvěře a 1 skladiště pro krmivo kachnám.

KYNOLOGIE: V roce 1988 se v naší honitbě konaly podzimní zkoušky psů. Členové MS vlastní 7 lovecky upotřebitelných psů. Další 3 psi neudělali zkoušky. V roce 1988 byly celkem 4 hony na drobnou zvěř. Myslivci v r. 1988 vysázeli 1.200 keřů a stromků remízku DŘINKY A HLAVINY.

Český svaz žen ve Vlčnově v roce 1988 pod vedením předsedkyně Marty Kondrové byl aktivní zejména při vlčnovských slavnostech, pečení medového pečiva a úzce spolupracovali při oslavách MDŽ, MDD a besedách důchodců. Podrobnější zprávu předsedkyně nedala.

ČS. SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ ve Vlčnově 1988 předsedou je dále Josef Zemek č. 742 a vykazují aktivní činnost zejména v oblasti služeb obyvatelstvu. Je to zejména pečení vdolečků po celý rok. Bylo vyhověno ve 355 případech a bylo upečeno 14.481 plechů - to je 912.303 kusů. Službou je i mandlování - celkem bylo vyžehleno 688 dávek prádla. Ve společenské místnosti se konalo 8 rodinných oslav. Práce traktorem byla provedena 51 občanů. Ve SLOKO v Kunovicích traktorem odpracovali 155 dní. Celkem bylo spotřebováno 3.600 litrů nafty.

Dne 8. září 1988 byla zahájena sezóna zpracování ovoce. Na mošt bylo zpracováno 5.040 kg ovoce, na sušení 4.392 kg, na vaření povidel 2.020 kg, na vaření celkem 32 kotlů. V roce 1988 bylo celkem zpracováno 11.452 kg ovoce a uspokojeno 259 občanů, z toho 74 lidí z okolí. V měsíci prosinci byla provedena rekonstrukce společenské místnosti v hodnotě 55.000,- Kčs. Bylo prodáno 351 ovocných stromků a keřů, 890 ks sazenic vinné révy, 9,5 kg okurkového semene, 164q sadbových brambor, 112 kg cibulky sazečky, 1931 sazenic jahod a 106 ks keřů růží. Průmyslových hnojiv bylo prodáno 113q a 70q strusky, 101q rašeliny = celkem 127.880,- Kčs. OKUREK NAKLADAČEK bylo vykoupeno 107,5q v hodnotě 68.763,- Kčs. Vykupovali i rybíz, angrešt, jablek padavek 4.375 kg, 11.400 ks hlávek salátu, 77 kg rajčat, 150 kg ranných brambor, 8.096 kg česneku - vše v hodnotě 344.000,- Kčs. Dále bylo vykoupeno 4.719 kg bezinek, 1.511 kg šípku = 15.000,- Kčs. Na stavbě MŠ odpracovali 655 hodin.

Organizovanost: Mají k 31.XII. 1988 celkem 215 členů, z toho 40 žen.

VÝSTAVA VÍN byla 3. dubna 1988 u zahrádkářů. Bylo vystavováno celkem 152 vzorků, z toho 36 vzorků z okolí. Předsedou výboru byl Zábrana Josef, předsedou degustační komise s. Vacula Vladimír z Popovic. K nejlépe vyhodnoceným vzorkům patřili: Zábrana Josef 874 (Sylván zel. 18,9); JZD Vlčnov (Vavřinec 18,8, R-R 18,8); Pechal Tomáš 259 (R-R 18,7); Vítek Josef 1061 (Port + Vavř. 18,7); Moštěk Jar. 165 (Port. 18,7); ing. KUČERA Josef 533 (MOPR 18,7); Knotek Josef 981 (B-B+R+R 18,6); Nevařil Fr. 890 (B-B 18,6); MLÝNEK Josef 67 (B-B 18,7); BRAVENEC Josef 724 (Neuburg 18,6); Šupka 895 (směs 18,5); Coufalík Ed. 825 (M-T-Neuburg 18,5, směs červ. 18,5); Kašpařík Zd. 1058 (B-B 18,5); Klabačka Václav (Potr.-Vavř. 18,5); Pechal Jos. 859 (směs b. 18,5); Zemánek Fr. 261 (B-B 18,5); ULČÍK Stan. 193 (Neuburg 18,6); MIKULEC Jos. 64 (směs b. 18,5); Knotek Pavel 1016 (Vavř. 18,5); Vaculík Fr. 867 (směs b. 18,5); Knotek Jos. 380 (směs b. 18,5); Lekeš Jos. 467 (směs b. 18,5); Janásek Lad. 787 (Veltlín 18,6); Vaculík Boh. 1007 (směs č. 18,5); Pešl Zd. 1124 (R-R 18,5);

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1988 - vedoucí Božena Josefíková č. 848, pracovníci: JANČA Josef 718, PEŠL Josef 411, PODŠKUBKA Jakub 835, V době od 10. října 1988 do 8/3 1989 vyrobeno celkem 56.369 litrů slivovice a odvedeno 2.480.248,- Kčs. Bylo celkem 45 vagónů kvasu a pálilo celkem 2.270 účastníků převážně z Vlčnova (jen asi 10% cizích).

Pálenice byla v provozu celkem 128 dní. Je možno hodnotit rok 1988 jako lepší průměr !

 

Základní organizace ČESKÝCH VČELAŘŮ ve Vlčnově 1988

pod vedením předsedy s. Václava Vozára č. 845 má 35 členů z toho 3 čestné: Ludvík Válek, Marie Shmiedová a Josef Pešl. V roce 1988 vypláceli na 297 včelstev státní příspěvek po 35,- Kčs. Pro nemoc včel VARROA nebylo dovoleno kočovat. NA STÁTNÍ NÁKUP DODALI 3.200kg MEDU ! Včelaři si zakoupili postřikovač- vyvíječ AEROSOLA, který je potřebný na ošetřování včelstev. Vychovali 160 matek. Ve včelařském areálu jedna část byla upravena k možnosti pečení vdolečků, však na příkaz hygieniků se voda musí dovážet, protože v studni je voda závadná. Všechno nádobí od Fr. Kováře bylo převezeno do včelařského areálu. Zde byla provedena elektroinstalace a také přípojka na akumulační kamna s nočním proudem. MNV poskytlo včelařům velkou ledničku a el. sporák komb. na propan butan.

Z ostatní činnosti: Na fond SOLIDARITY dali 100,- Kčs, důchodcům 300,- Kčs, dětem do mateřské školy 25kg medového pečiva. Krev darovali 3 členové, vysadili 60 stromů a 100 pylodárných keřů. Měl pro kontrolu zdravotního stavu se bude odebírat až na jaře.

 

Základní organizace Čs. svazu CHOVATELŮ ZVÍŘECTVA ve Vlčnově - 1988

pod vedením předsedy Frant. Mošťka č. 630 má 28 členů z toho 5 mladých chovatelů. V roce 1988 chovali: 170 ks drůbeže, 260 holubů, 103 králíků, 62 ks okrasného ptactva, 5 ovcí, 2 kozy a 20 nutrií. Mají dva rozmnožovací chovy drůbeže a to: Zemek Jiří a Kolek Jiří.

NA STÁTNÍ NÁKUP DODALI: 1617 kg králičího masa, 609 ks králičích kůží, 12 kg angorské vlny, 363 kg hov. masa, 28 kg ovčí vlny a 74 kůží z nutrií. Celková hodnota odprodaných produktů činí 68.457,- Kčs což je na 1 člena částka 2.852,- Kčs. V okresní soutěži to znamená 12. místo.
Chovatelé v roce 1988 nakroužkovali 350 ks holubů, 340 ks drůbeže a 30 kusů okrasného ptactva.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA byla v květnu na vlčnovské slavnosti, kde vystavovali: 99 králíků, 112 ks holubů, 66 ks drůbeže a 25 ks okrasného ptactva, 4 ks nutrií. Výstava měla velmi dobrou úroveň.

Z ostatní činnost: Členové odevzdali 1588 kg železa, 1559 kg papíru, 19 kg bar. kovů a odpracovali celkem 1.142 brig. hodin.

Naše organizace se v soc. soutěži v rámci okresu umístnila na 5. místě.

 

VIDEOKAVÁRNA ve Vlčnově:

Dne 5. listopadu 1988 byla v přísálí KSK uvedena VIDEOKAVÁRNA - jako druhá na okrese Uh. Hradiště. Filmy promítá s. Josef VOZÁR každou sobotu a neděli a to: pro děti a mládež ve 14.30 hod., pro dospělé v 17.30 hodin. Jsou zde instalovány dva barevné televizory. V průběhu promítání je podáváno občerstvení. Návštěvy jsou zatím dobré.

 

ZÁVĚR ROKU 1988.

ROK 1988, ROK 40. VÝROČÍ VÍTĚZNÉHO ÚNORA BUDE PRO VLČNOV SKUTEČNĚ HISTORICKÝM, PROTOŽE TAKOVÉ SLAVNOSTNÍ AKCE JAKÉ JSME PROŽILI SE NEBUDOU OPAKOVAT ANI ZA 100 LET.

JEDNÁ SE O SOBOTU 27. SRPNA 1988, KDY BYLA VE VLČNOVĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. /VIZ ZÁPIS V KRONICE str. 84, FOTOALBUM MNV - list 36 a dokumentární filmy ze stavby a otevíraní školy 1985-89/.

JEDNÁ SE O PÁTEK 30. ZÁŘÍ 1988, KDY BYLA VE VLČNOVĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. /VIZ ZÁPIS V KRONICE str. 89 a 101, FOTOALBUM MNV - list 37 a dokumentární film ze stavby a otevírání MŠ 1985-89/.

NELZE NEPŘIPOMENOUT I NOVĚ VYBUDOVANOU BEZPRAŠNOU KOMUNIKACI NA HORNÍM KONCI, KTERÁ ZMĚNILA VLČNOV K NEPOZNÁNÍ. /VIZ ZÁPIS V KRONICE str. 81 a 101, FOTOALBUM MNV - LIST 32 A FILMOVÁ DOKUMENTACE ROKU 1988./

Zápis projednán a schválen ve Vlčnově 3.5. 1989.

V roce 1988 pokračuje úspěšná mírová politika. Jen tak dále k roku 2.000 a do třetího tisíciletí. Demokratizační proces je v plném proudu ve všech soc. státech i v SSSR a přejeme si, aby dospěl k vítěznému konci i v ČSSR.
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download