Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1985

Rok 1985

 

ROK 1985 byl posledním rokem 7. pětiletky. Situace ve světě byly napjatá se stoupající zbrojní tendencí. Po zvolení s. Gorbačova generálním tajemníkem ÚV KSSS nastává částečné uvolnění a jsou vkládány velké naděje do listopadového setkání představitelů SSSR a USA v Ženevě.

Rada MNV ve Vlčnově pokračuje v plnění volebního programu. Hlavním úkolem je úspěšně pokračovat ve VÝSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY. Stravovací pavilon ZÁKLADNÍ ŠKOLY v hodnotě 5 mil. Kčs je budován dodavatelsky formou Okresním stavebním podnikem v Uh. Hradišti. Mateřská škola pro 120 dětí je budována v akci “Z”. V roce 1985 byla vybudována hodnota díla 990.000,- Kčs a občané a organizace NF na stavbě MŠ odpracovali bezplatně 15.200 hodin. MNV zajišťovali veškerý materiál ke stavbě MŠ bez bilančních přídělů, proto mnoho energie a úsilí bylo věnováno shánění různých druhů materiálů po celé republice.

V uplynulém roce byly v rozpočtu MNV značně omezeny finanční prostředky na místní hospodářství a dopravu. Proto byly po celý rok velké problémy se zajišťováním údržby a oprav veřejného osvětlení a místních komunikací, které jsou ve správě MNV. Problémy byly i s urovnáním skládky domovních odpadků na žlebě Pod vinohrady. To vše se projevovalo na plenárních zasedáních v interpelacích poslanců. Z těchto důvodů byla činnost občanů, občanských výborů a složek NF směřována na údržbu základních fondů a údržbu a úpravu zeleně a veřejných prostranství. Byl upraven pozemek po vykoupeném rodinném domku Ondráčka - č. 601 a terén po vykoupeném domu J. Koníčka č. 713 /křižovatka/.

VÝSTAVBA NOVÝCH DOMŮ: V roce 1985 bylo ve Vlčnově kolaudováno 17 rodinných domků postavených občany svépomocí a jedna osmibytová jednotka postavená formou družstevní výstavby pro pracovníky OPP Jakos. Ve Veletinách byl kolaudován dům č. 119 Rous Zdeněk ml. a přístavba jedné bytové jednotky FRAJ Josef č. 44.

Životní prostředí se stále zlepšuje - upraveno prostranství a postaven nový plot v zahradě u pečovatelského domu, navezena zemina k vyrovnání terénu před starou školou č. 184, dále bylo upraveno hřiště na dolním konci, které je ve správě obč. výboru č. 1. JZD Vlčnov zlikvidovalo divokou skládku a srovnalo terén u Horňanského mostu. Byly provedeny terénní úpravy po vykoupených domcích v Horních chaloupkách č. 764, 220, 221.

VÝKUP DOMKŮ - ve Vlčnově byl vykoupen domek č. 195 a 762 od majitelky Lud. Zemkové (roz. Helebrandtové) v hodnotě 78.000,- Kčs. Ve Veletinách domek č. 58 - Daňková v hodnotě 21.000,-.

Při zvelebovací činnosti bylo v roce 1985 občany v obou naších obcích odpracováno celkem 112.250 brigádnických hodin, což v přepočtu činí 80 hodin na 1 domácnost za rok.

 

 

POHYB OBYVATELSTVA VE VLČNOVĚ - 1985

 

 

VLČNOV:

VELETINY:

CELKEM:

Stav k 1. lednu 1985

3.189

595

3.784

PŘISTĚHOVÁNO

50

5

55

NAROZENO

50

9

59

ODSTĚHOVÁNO

62

9

71

ZEMŘELO

41

6

47

Stav k 31. XII. 1985

3.186

594

3.780

ÚBYTEK k r. 1985

- 3 

- 1

- 4

 

 

 

STAVY HOSP. ZVÍŘAT:

DRŮBEŽ

3245

732

3977

 

OVCE

49

10

59

 

KOZE

17

4

21

 

PRASATA

106

30

136

 

SKOT

13

0

13

 

KONĚ

4

0

4

 

Držitelem tří koní je Jiří Chovánek č. 791 a jednoho koně Josef Klabačka č 207.

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI VE VLČNOVĚ v roce 1985 pod vedením předsedy Josefa Zemka č. 1070 se svými 15 členy a 22 pomocného aktivu tvoří vyspělý a ukázněný kolektiv usilující o nejlepší působení na občany v duchu socialistického pojetí k významným životním událostem. Jejich nejdůležitější akce:

SLAVNOSTNÍ OBŘADY: Vítání do života 21x /48 dětí/ = 10 bez církevního obřadu, SVATBY - 20 x z toho dvě neopakované

SMUTEČNÍ OBŘADY: POHŘBY 42, z toho 1 občanský, 3x kremace Gottwaldov - všechny s účastí smutečního řečníka. 1x vzpomínková slavnost ve SOS.

Jiné akce v obřadní síni: Slavnostní slib PO (28. 4.= 38), předávání OP (28. 4.=10), přijetí královské družiny s KRÁLEM PETREM ŠOBÁNĚM (26. 5.= 19), přijetí učitelů (28. 3.= 6), přijetí souboru z MLR (25. 5.= 46), rozloučení s MŠ (28. 6.= 50), vítání prvňáčků (2. 9. = 45), předávání povolávacích rozkazů (24. 3. = 8, 14. 9. = 24), sjezdy rodáků: Ročník 1925 (27. 7. = 36); Ročník 1945 (8. 6. = 49); Slavnostní odchod do důchodu 7 členů JZD Vlčnov. Dále ukázkové akce ve SOS (2x), přijetí žen k svátku MDŽ, besedy s branci, besedy s důchodci.

NÁVŠTĚVY V DOMĚ: Anna Knotková č. 144 - 96 let - nejstarší občanka Vlčnova (22/11). Anna Zábranská č. 1022 /90let/, Fr. ULČÍKOVÁ č. 193 /90 let/, Marie KOVÁŘOVÁ 516 /90/; Fr. Knotková 219 /93 let/.

Návštěvy v DD a domech pečovatelské služby.

DD NEZDENICE: Moštěk Jan č. 143, Klabačka Fr. č. 663, Chvílíček Jan 689, Šobáňová Marie č. 36.
DD BUCHLOVICE: Marášek Josef 74, MIKULÁŠTÍK Stanislav 117, BURÁŇOVÁ Marie č. 412, Koníčková Marie č. 155.

DD UH. HRADIŠTĚ: MIKUŠKOVÁ Marie č. 242, KLABAČKOVÁ Anežka č. 432
DD VLČNOV: Strouhal Karel /Uh. Brod/, Vybíral Mir., Koníčková Marie z Veletin a KNOTKOVÁ Františka č. 439 - 94 let = druhá nejstarší občanka Vlčnova.

ZLATÉ SVATBY: Karel a Anastazie Křapovi č. 439 (16. 7.); Josef a Anna, Pavelčíkovi (6. 6. 1985), František a Františka Pavelčíkovi č. 745 (13. 7.); Josef a Františka Buráňovi č. 417 (3. 8. 1985).

Hudební blahopřání v Čsl. rozhlase Brno: Anna Zábranová č. 1022 (90 let), Fr. Koníček č. 77 (60), Marie Dostálková č. 684 (75 let); manž. Křapovi 439 (zlatá svatba); manž. Pavelkovi č. 169 (zlatá svatba); Marie Bařinová 759 (75 let), Jan Eliáš č. 567 (65 let), Marie Křivdová č. 690 (75 let).
Zaslání blahopřání: Ročníku 1935, 1925, 1920, 1915, 1910, 1900, 1895 a starším!

V ROCE 1985 poskytnuto: 95.000,- Kčs na potraviny /starým a nemocným lidem/
39.800,- Kčs - pohřebné / 40 rodinám/.

 

LIDOVÁ KNIHOVNA VE VLČNOVĚ v roce 1985

je nadále vedena Janem MIKULCEM č. 553 a je vykazována velmi dobrá činnost. Mimo často měněné nástěnky a výstavky k důležitým politickým událostem bylo v sále místního kina provedeno vyhodnocení ANKETY uspořádané na počest 40. výročí SNP a 40. výročí osvobození naší vlasti. Ze 30 správných odpovědí bylo 10 žáků odměněno knihou. Ve výpůjční činnosti za rok 1985 je potěšující nárůst jak počtu čtenářů, tak i zapůjčených knih. Do knihovny přicházelo 431 čtenářů a bylo jim zapůjčeno 9.233 knih naučné a zábavné literatury - z toho čtenářů do 14 let bylo 217 a vypůjčili si 5.152 svazků krásné a naučné literatury. Novin a časopisů docházelo do MLK 19 druhů. V průběhu roku 1985 jich bylo zapůjčeno 1974 kusů. V měsíci lednu 1985 jich bylo zapůjčeno 1974 kusů. V měsíci lednu 1985 instalovala MLK výstavku knih u příležitosti výroční členské schůze svazu zahrádkářů a byla příznivě přijata a i v dalších letech v této propagaci se bude pokračovat. Úspěšná práce MLK Vlčnov a velmi dobré výsledky v soutěži aktivity knihoven Jihomoravského kraje, bylo v měsíci listopadu oceněno ČESTNÝM UZNÁNÍM odboru kultury KNV BRNO a krajským výborem svazu pracovníků umění a kultury BRNO. Je to velký úspěch a škoda, že dosavadní prostorové podmínky nedovolují zapojit se do vyšší formy soutěže. Rostoucí zájem o knihu by si zasloužil rozšíření knihovnictví ve Vlčnově o nové progresivní formy práce.
Dynamický rozvoj naší společnosti si to jistě vynutí v zájmu odb. růstu naší mladé generace.

 

POŠTA ve Vlčnově - 1985

Personální obsazení beze změny - vedoucí Marie Mikulcová, bytem Nivnice č. 859. Budovatelská činnost: Generální oprava celého el. vedení a zřízeno el. akumulační vytápění - nákladem 50.000,- Kčs. Průměrně měsíčně je podaných doporučených zásilek 230 kusů, balíků 430 kusů. Podaných peněžních poukázek 2060 kusů; vyplacených poukázek 486 kusů, odeslaných telegramů 52 ks a doručených telegramů 86 ks. Časopisů se prům. měsíčně odebírá 3.730 ks a deníků 18.090 ks. Lidé se pokouší o štěstí podáváním SAZKY, SPORTKY a MATESU. Týdně se podává asi 42 ks sportek a 61 Matesů, ale větší výhra ve Vlčnově nebyla. Měsíčně se vyplácí průměrně 882 důchodů v celkové částce ar.m. 1.032.000,- Kčs.

 

JZD - Čs. Ghanského přátelství ve Vlčnově v roce 1985

je vedeno těmito funkcionáři: Předseda - s. PÍŠTĚK Bohumil, místopředseda a hl. agronom Jan KUČERA č. 580, hlavni ekonom ing. Jiří MALINA, hl. zootechnik ing. Anna KULOVANÁ, hlavní mechanizátor ing. Vincenc HORÁK (z Hluku), ved. pád. plac. Jaromír PAZDERKA, stavební technik Josef MIKUŠKA; ZOOTECHNIKOVÉ: Fr. Knotek, Vlast. Pilka, Jan Podškubka, Fr. Moštěk. AGRONOMOVÉ: Josef ZÁBRANA, Josef Mikulec, Josef ŠOBÁŇ, ing. Miloslav BÍDA, Mechanizátoři: Karel Zemek, Frant. Pavelka; Hlavní účetní - Jiřina Kryštofová, Skladová účetní - Marie Horáčková (po odchodu do důchodu Josefa INDRY č. 39), Pomocná účetní - Božena Uřičáková, Antonie Mikulcová, pokladní - Ludmila Zemková. Účetní Ž.V.: Marie Bařinová, Účetní R.V.: Marie Zemková, MZDOVÁ účetní - Marie Marášková - ved., Věra Mulková, Libuše Lasáková, Marie Zemková, Marie Kašpaříková ml., SKLADNÍK - Nezdařil Jos. Sekretářka předsedy: Marie Kašpaříková st., Bezp. ref. - Jelének Ant., Nákupčí - Kučera Zd., Mat. tech. zásobování - Frant. ŠÁCHA; VRÁTNÍ: Marie Knotková, Jarmila Vozárová, Frant. Pešl, Fr. Moštěk, Fr. Mudrák, Fr. Zemek.
ORG. KSČ - předseda - Jaromír Pazderka, - organizováno 25 členů + 4 kandidáti

ČLENSKÁ ZÁKLADNA v JZD: /k 31. 12. 1985/.

Celkem je 488 členů - z toho trvale pracujících 268, občas - 78, nepracujících -důchodci: 142. Prac. mužů je 158 a prac. žen 110.

 

Z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů - 1985:

 

Výkony celkem

53.223.000,- Kčs

Mat. náklady

30.726.000,- Kčs

Prac. náklady - MZDY

8.340.000,-

Fond odměn celkem činil

9.445.000,-

ZISK

9.924.000,- Kčs

 

Rostlinná výroba v roce 1985 byla poznamenána velkou zimou - silné mrazy téměř celý leden (7/1 = - 32 °C), přesto výroba obilovin i cukrovky byla splněna. Žně byly nejnáročnější za posledních 10 let a vlivem chladného počasí opožděny více než o 14 dní. Trvaly 29 dní však jen v 9 dnech se dalo sklízet - jinak mokro - déšť. Za 20 deštivých dní napršelo 3x více proti normálu. V pondělí 12. 8. sekali do 03 hod. v noci a ještě v neděli 18. srpna déšť přerušil sečení - zbývalo 80 ha obilí. Pšenice sklizeno 3.670 tun, ječmene 357 tun. Hlavní agronom Jan KUČERA č. 580 - posl. nár. shromáždění 15. 9. 1985 se dožil 50 let.

MISTR ORBY ČSSR - 1985 z JZD Vlčnov Miroslav ONDRŮŠEK č. 553. V sobotu 28. září 1985 uskutečnilo v JZD Kačina Kutnohorsku XV. mistrovství ČSSR v orbě. Ve třech kategoriích soutěžilo 33 oráčů ze všech krajů. Ve III. kat. 6 a více radl. pluhů překvapivě zvítězil zástupce Jm kraje a našeho okresu člen JZD Vlčnov - Miroslav Ondrůšek pod vedením Jos. Zábrany. Ve III. kat. převládaly těžké tahače Š 180 a “KYROVEC”, Mir. Ondrůšek se Z- 16145 a pluhem 6 PHX- 30 suverénně zvítězil a postupuje do soutěže v rámci států RVHP, která se bude konat 2. října 1986 v Maďarské republice. Blahopřejeme a hodně dalších úspěchů !

Velké škody ve vinohradech - lze označit za katastrofální. Je známo, že očka zmrzají od - 18 °C a při - 24 °C zmrzne i jednoleté dřevo a při vyšších i stařina. Dne 7. ledna 1985 byla ve vinohradech naměřena teplota - 32 °C. Nejlépe se držel rýnský ryzlink a i ten jarními mrazíky - 4 °C byl doražen. JZD z 8 ha vinic sklidilo 2 q rýnského ryzlinku. Vinařské závody z Bzence u nás výkup nekonaly. Škody byly i v jiných obcích.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA v roce 1985 pod vedením ing. Anny KULOVANÉ dosahuje dalšího rozvoje. Závazek 5.000 l od každé dojnice byl překročen o 162 litry při spotřebě 0,22 kg jádra /l mléka. Na 1 ha zem. půdy dosaženo 2.113 l mléka. Ve velkokapacitním kravíně prům. doj. 5.723 l - řadíme se mezi nejlepší v ČSSR. Odchov telat na 100 krav = 108 telat. Odchov selat na 1 prasnici - 20,17 ks. Doplňkem ŽV je chov kuřic, kterých bylo prodáno 15.613 ks při úhynu 2,3 %.

SOUTĚŽ DOJIČEK se konala v JZD Dolina (VKV Huštěnovice) pod vedením OV SSM a OZS a pěkné II. místo získala členka JZD VLČNOV Marie VACULÍKOVÁ za vítězkou Irenou Hradcovou z JZD Dolina.

ACH TY KONĚ! Tak každoročně sténají pořadatelé JÍZDY KRÁLŮ. JZD už jich má jen 5. Jezdí s nimi Josef Dacík č. 45 a Fr. Kašpařík č. 102. Situace se zlepšila koncem roku 1985, když JZD koupilo dva bělouše - KLADRUBÁKY.

POČÍTAČE ve VKK na farmě II Rakouské firmy MILLE pomáhají v racionální výživě 650 krav. Učí se s ním pracovat Josef Indra a všichni odp. pracovníci, kteří se snaží o maximální užitkovosti i efektivnost. Zaměstnanci se o počítači vyslovují s uznáním a slibují si od něho další ulehčení práce.

VÝSTAVBA V JZD Vlčnov - 1985 - pod vedením Josefa Mikušky a ing. Jana Beneše se podařilo dokončit výstavbu MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA a KOTELNY - obě akce v celkové hodnotě 5.774.00,- Kčs jsou v provozu a slouží svému účelu. Dále byla dokončena stavba “SKLADŮ STROJŮ” v hodnotě 1.298.000,- Kčs a před dokončením je stavba pro KEJDU na farmě II.

Neinvestiční výstavba v JZD: Modernizace přípravy krmiv VKK v hodnotě 973.000,- Kčs a provedena instalace počítače “MINKS”.

PŘIDRUŽENÁ VÝROBA v JZD: Jednotlivé úseky byly splněny takto: DOPRAVA - plán 300.000,- splněno 580.000,- ; Zemní práce 300.000,- Kčs Farmakon 839.000,- TESLA: 487.000,- a výroba vit.min. směsí 4.157.000,- Kčs

ZLEPŠOVATELSKÉ HNUTÍ v JZD: Koncem roku 1985 v Českých Budějovicích bylo vyhodnocení zlepšovatelů a zde prvenství získal Jihomoravský kraj a na tomto úspěchu mají zásluhu i JZD našeho okresu a to: JZD Babice, JZD Poolšaví a třetí místo JZD Vlčnov - člen JZD MIOZGA a další naši zlepšovatelé.

Socialistické soutěžení: Podle záznamů kádr. prac. Jaromíra Pazderky je 244 pracovníků a z toho plná třetina je držiteli stříbrných odznaků BSP, další bronzových a tři kolektivy soutěží o titul BSP. Všechny kolektivy se snaží o zlepšování životního prostředí v JZD. Zlatá BSP ved. Miosga Jos. - jaro 1985.

PÉČE O ČLENY - zdravotní péči poskytuje přednostně v 7- 8.00 hod. Dr. Lapčík na zdravotním středisku. Mnozí dostávají lázeňskou léčbu a také rekreační poukazy tuzemské i zahraniční. V roce 1985 to bylo: 14 poukazů (Praha, Piešťany, Rusava, Stará Lubovňa.) Rumunsko 4, SSSR - 35, Bulharsko 23. Pionýrské tábory - 24 dětí, Jugoslávie 1, Bulharsko 1.

STRAVOVÁNÍ v JZD: Téměř 50% trvale činných členů - 150 i více se denně stravuje v družstevní jídelně - platí 5,50 Kčs - zbytek do hodnoty 10,80 Kčs hradí družstvo. Navíc si zde odebírají pracovníci z místní keramiky, Dřevodělu, Jednoty a také někteří důchodci. Vedoucí v kuchyni je Anna Pavelčíková, pomocnice Fr. Mikuláštíková a Truxová. Družstevníci si stravu chválí.

Pracovní neschopnost v JZD: MUŽI 4,88%, ženy 3,61%. Stanice mladých přírodovědců - od r. 1984 je v JZD založen tento kroužek - celkem 24 školních dětí - vede jej ing. Miloslav BÍDA. Z jejich činnosti nutno ocenit i vybudování meteorologické stanice, která má v budoucnu sloužit i výrobním úkolům družstva.

VYZNAMENÁNÍ v JZD: Státní vyznamenání “Za vynikající práci” JAN KUČERA č. 580.
Rezortní vyznamenání “VZORNÝ PRACOVNÍK” - Jakub MIKULÁŠTÍK, Rezortní vyznamenání “VZORNÝ PRACOVNÍK” - Jaroslava MIKULCOVÁ - vítězka soc.soutěže 1984. Vyznamenání JZD: “Zasloužilý pracovník” - Ludmila Koníčková, “Vzorný pracovník” - Marie ČOŇKOVÁ, Marie ZEMKOVÁ,Anna PESTLOVÁ, “Vzorný pracovník” - Stanislav BAŘINA, Josef KONÍČEK, Jan TYKAL.

 

VINOHRADNICTVÍ v JZD Vlčnov

Připijme si vlčnovským /nadpis v Jiskře 7. 8. 1985/, kde jsou zveřejněny dobré výsledky dobrého vinohradníka a vinaře Aloise Stodůlky nar. v Ořechově a ženatého v Polešovicích, kde od mládí vinařil. Později - až do důchodu byl vedoucím bufetu ve Slovácké Slavii v Uh. Hradišti. Odtud ho získal předseda JZD Fr. ŠIK před šesti lety a dnes se jeho výsledky poctivé práce projevily. Tenkrát nemělo vlčnovské víno svůj nynější zvuk. Mnoho věcí se svádělo na okrajovou oblast. Jenže Alois ukázal, že při velké péči celého kolektivu, při příznivém počasí se dá i ve Vlčnově vypěstovat víno vysoké kvality. Daří se zde především veltlínskému červenému a vavřineckému. Pro toto tvrzení nemusíme jít daleko: na celostátní výstavě v Kunovicích v roce 1984 bylo vavřinecké z JZD Vlčnov oceněno jako šampión červených vín soc. sektoru. A to je již nějaký úspěch ! Zlepšily se i další pěstované odrůdy jako je portugal, ryzlink, burgundské bílé. Jak on sám říká, Ivan MLÁDEK by měl již svou písničku o šuškavém víně v Uh. Brodě a v okolí změnit, pro Vlčnov to již dávno neplatí. Tradiční výstavy vín ve Vlčnově mají dnes již svou váhu a vlčnovská vína začínají pronikat i na výstavy ryze vinařských oblastí. Vlčnovští vinaři s JZD výborně spolupracují a to je dobře. Letos /1985/ se sice s vinaři moc dobře nehovoří, protože na dobré víno se budeme všichni těšit - doufejme - až z úrody 1986. Lojza neztrácí dobrou mysl. Říká, jak to povídali i naši předkové: čeho je mnoho, s tím se má nejvíce šetřit. A dobrý hospodář a vinař chce a také vystačí až do té příští úrody.

/Viz tisková dokumentace - 1985/.

KOOPERACE tří JZD - VLČNOV, NIVNICE, BÁNOV: transplantace embryí krav. Tým odborníků veterinárního střediska v Uh. Brodě pod vedením Dr. Kaděry, Dr. Dančíka a Dr. Cahla Fr. /z Vlčnova/ chce rozšířit genetický potenciál telat vynikajících vlastností svých rodičů. Mají k dispozici transplantační laboratoř, což je ojedinělým zjevem v ČSSR, kde se provádí pouze v JZD Slušovice, ale i v Evropě vůbec. Snahou všech pracovníků je získat od vynikající krávy co nejvíce jejich potomků. Na tomto úseku už je zaznamenán i světový rekord: Za 12 let života se narodilo z embryí jedné vynikající matky 152 telat - bez možnosti transplantace by to mohlo být přibližně jen deset. /Viz tisková dokumentace - 1985/.

 

POČASÍ - 1985

Rok 1985 byl pro zemědělství opět příznivý, i když ha výnosy obilovin nebyly tak vysoké jako v roce 1984, ale lepší výnosy byly u cukrovky, kukuřice i u pícnin. Nástup do zimy nebyl pro ozimé obiloviny příliš příznivý. Po deštích na konci září 1984 se opožďovala příprava k setí i vlastní setí ozimů, které šly do zimy slabě urostlé. Zima byla velmi krutá / 7/1 bylo - 28 °C/ a celý leden s prům. - 8,2 °C proti padesátiletému průměru - 2,4 °°C byl velmi studený, ale výhodou byla sněhová pokrývka, takže mráz ozimům neuškodil. Jaro bylo poněkud pozdější, ale celkem příznivé. Přes sušší duben - jen 17,1 mm proti 50letému prům. 32 mm vzcházely i jarní kultury vcelku dobře.Teplejší a srážkově příznivý květen podpořil velmi příznivě vývoj celé vegetace. K značnému útlumu vývoje však došlo v červnu, který sice měl také vydatné dešťové srážky, ale byl velmi chladný 14,6 °C (ø 50letý =17,7 °C) - nejchladnější za posledních 20 let. Chladný byl i červenec a deštivé počasí v srpnu nejen že ztížilo a prodloužilo žně o 14 dní, ale vytvořilo podmínky pro mimořádný výskyt plísně bramborové a peronospory u okurek v kalamitě, která nemá obdoby ani pamětníka.

 

 

 

prům. teplota:

50letý prům.:

srážek mm:

50letý průměr:

LEDEN:

- 8,2 °C

- 2,4 °C

45,2

28 mm

ÚNOR:

- 5,5 °C

- 0,7 °C

30,9

27 mm

BŘEZEN:

3,5 °C

3,7 °C

34,6

32 mm

DUBEN:

9,2 °C

9,5 °C

17,1

32 mm

KVĚTEN:

15,5 °C

14,4 °C

88,-

61 mm

ČERVEN:

14,6 °C

17,7 °C

84,1

69 mm

ČERVENEC:

19,2 °C

19,6 °C

70,5

73 mm

SRPEN:

18,5 °C

18,8 °C

136,5

73 mm

ZÁŘÍ:

14,1 °C

15,1 °C

8,4

42 mm

ŘÍJEN:

8,7 °C

9,4 °C

16,9

44 mm

LISTOPAD:

1,2 °C

4,5 °C

75,-

41 mm

PROSINEC:

2,4 °C

0,3 °C

43,3

29 mm

CELKEM:

prům. 7,8 °C

9,2 °C

654 mm

551 mm

ROZDÍL:

- 1,4 °C

 

+ 103 mm

 

Byl to rok poměrně studený s větším množstvím srážek.

 

OKRESNÍ průmyslový podnik JAKOS - provozovny Vlčnov 1985

zůstávají v činnosti bez podstatných změn. Ředitelem OPP Jakos zůstává ing. Čagánek. Provozovna AUTOSERVISU je vedena ved. Josefem Zemkem č. 1070, stav pracovníků 42. Z nejdůležitějších ukazatelů: Celkový výkon 5.251.000,- Kčs, průměrná měs. mzda 2.587,- Kčs, počet zakázek 4.654, počet obsloužených zákazníků prodej 1.435, počet balíků 1.592 ks, počet garančních vozů 523 ks, počet renovací 47.018 ks, zisk 16.000,- Kčs.

V roce 1985 proinvestováno 271.000,- Kčs. V diagnostické dílně oplášťování skeletu, montáž oken a vrat, vnitřní a venkovní omítky, izolace, betonování, dlažba, rýny, elektroinstalace a zabudování rámů pro zvedáky. Byly zakoupeny 3 nové boční zvedáky MOTEX v částce 50.000,- Kčs a flotační jednotka k čištění všech odpadních vod - 101.000,- Kčs. Byly zakoupeny 3 kotle - rekonstruována kotelna, vybudována čerpací stanice pro vlastní studny. Zavedena nová služba - montáž střešních oken na osobní auta. V září byl uskutečněn kulturní zájezd do BAZ Bratislava s jednodenním výjezdem do MLR - Budapešť. Na zpáteční cestě - husí hody. Všeobecná spokojenost.

Provozovna DROBNÉ KOVOVÉ ZBOŽÍ pod vedením Jos. Zemka č. 742 zaměstnává 33 pracovníků. V roce 1985 vyrobili zboží za 3.602.000,- Kčs. Zaměstnancům byly vyplaceny mzdy ve výši 853.884,- Kčs. Bylo vyrobeno toto zboží: ODZNAKY - 446.350,- ks, PLAKETY - 16.399, jmenovky na dveře - 1.566 ks, opaskové spony - 663.000 ks, přívěsy na koberce - 10.600 ks, podložky na obuv pod vruty - 53.200 ks, raznice - 197 ks, dětské hodinky - hračka - 242.200 ks, odznaky pohádkové motivace - 25.100 ks. Zisk z uvedených výrobků činil 910.000,- Kčs. Provozovna byla vybavena dvěma novými lisy síly 6,3 t, a 10 t, nové auto ŠKODA 1203 v hodnotě 114.000,- Kčs. Průměrná měsíční mzda pracovníků byla 2.137,- Kčs.

Provozovna VÝROBA STANŮ pod vedením Antonína Macháčka, zaměstnává 106 pracovníků /plán 108/. Výkony splněny na 101,6 %. Výrobní sortiment: oděvní výroba, výroba opasků, stany pro TF a pro export do NSR, Anglie, Španělsko, Švédsko, Norsko, Holandsko. Do Anglie dodáno 10.000 ks lehátek. Vyrábí se i hračky /dětské opasky, kolty …/. Do obchodní sítě dodáno zboží za 8.966.700,- Kčs. Celkový zisk splněn na 100,9 %. Ostatní provozovny - kožešnictví /ved. Edita Zámečníková/ a stavební /ved. Šuráň. Vlad./.

PROVOZOVNA KOŽEŠNICTVÍ pod vedením s. Edity Zámečníkové zaměstnává 20 pracovníků a výrobní úkoly v roce 1985 plnily takto: Výkony celkem 6.216.000,- Kčs (113 %), ZISK 442.846,- Kčs (145 %), dodávky pro vnitřní trh 4.145.300,- Kčs (112 %), produktivita práce 68.248 (114 %).
Sortiment výroby: 3/4 KOŽICHY, VESTY pracovní i vycházkové, čepice, rukávníky, ledvinové pásy, dek. polštářky, předložky, potahy a kryty na volanty. jsou poskytovány i služby obyvatelstvu podle zakázek nebo různé opravy.

PROVOZOVNA STAVEBNÍ pod vedením Antonína Macháčka zaměstnává 41 pracovníků a měli celkové výkony 9.198.547,- Kčs (101 %), ZISK = 321.000,- Kčs (101 %). Jejich činnost: montáže ústředního topení a etážového topení, klempířské výrobky (svody, žlaby), výroba terasových výrobků, výroba a stavení pomníků, stavební obklady, omítky aj.

 

Základní organizace SBORU POŽÁRNÍ OCHRANY Vlčnov - v roce 1985

pod vedením Miroslava Merty č. 930 dosahuje velmi dobrých výsledků a mají organizováno 63 členů /56 mužů a 7 žen/. Na úseku prevence provedli 19. 1. 1985 prohlídky 1095 obytných domů a 15. 2. prohlídky v 28 malých provozovnách. /272 hodin !/

Úsek represe: Mají 2 zásahové družstva. Od 1. 9. 1985 založeno družstvo žen !!

Dne 11. 5. 1985 v 18.06 byl POŽÁR - STOH SLÁMY JZD na “ČUPECH”, kde pomáhalo 15 členů naší ZO. Dne 9. 6. 1985 bylo zahření v místní pekárně, ale ke škodě nedošlo, protože už v začátku úspěšně lokalizováno.

Výsledky v soutěžích:

Dne 19. 5. 1985 - II. místo v okresní soutěži ve Veletinách.

Dne 7. 7. 1985 - 15. místo z 53 družstev v putovním poháru v Častkově.

Dne 11. 8. 1985 - 6. místo z 23 družstev v putovním poháru ve Zlechově.

Dne 7. 9. 1985 - 7. místo z 19 družstev v putovním poháru n. p. LET Kunovice.

Dne 14. 9. 1985 - 3. místo z 12 družstev v putovním poháru v Ostrožské Nové Vsi.

Naše ženské družstvo se umístilo na 12. místě bez rozdílu kategorií.

Dne 29. 9. 1985 ženy I. místo a muži 8. místo v putovním poháru Autopal HLUK.

Naši požárníci v roce 1985 uspořádali pěkný požárnický ples, taneční zábavu v Sokolovně i na stadiónu a dětský den v mysliveckém zařízení. Na úseku budovatelské činnosti odpracovali asi 1000 brig. hodin a to jednak na údržbě svého zařízení i na pomoci v JZD Vlčnov, zvelebování živ. prostředí, na stavbě mat. školy a pomoci při vlčnovských slavnostech a jiných akcích.

 

KLUB SPORTU A KULTURY ve Vlčnově v roce 1985

pod vedením ředitele Josefa Zemka č. 1070 vykazuje velmi bohatou činnost. Plní důležité úkoly v oblasti kulturně společenského vyžití občanů, podílí se na jejich ideové a estetické výchově a vzdělávání a pomáhá také při organizaci mimoškolské výchovy mládeže a dětí, při formování jejich světového názoru. KSK je zřizovatelem zájmových kroužků, souborů i hudeb. Při klubu působí od 1. 9. 1984 kurs hudební výchovy na housle a klavír pod vedením Dany Starobové - 13 žáků. Aktivně pracuje i Malý filmový klub pod vedením Jos. Vozára. Jsou promítány filmy pro děti a mládež s různou tématikou - filmy cestopisné i kreslené pohádky prům. návštěvnost 40-50 dětí. Začíná pracovat kroužek džezgymnastiky pod vedením cvičitelek Emilky Přecechtělové č. 1070 a Zdeňky Starobové č. 558. Jedná se o nácvik asi 20 děvčat ve věku 13-14 let. Úspěšně působí v KSK tzv. mladá cimbálovka pod vedením uč. Marie Matulové - účinkuje 8 dětí. Klub podporuje dětský národopisný kroužek Čerešničky při MŠ, dětský kroužek Vlčnovjánek a ŠOHAJEK. Oba soubory měly v roce 1985 po 3 vystoupeních.

Soubor VLČNOVJAN má za sebou změny jak ve vedení - po dlouholetém velmi úspěšném vedení Břetislava Mikulce, kterému patří upřímné poděkování, nastupuje Věroslav ORLOVSKÝ a pomáhá mu i jeho manželka /bydlí v Uh. Brodě/. Nastávají i změny generační. Do souboru přišlo celkem 14 nových členů, v tzv. přípravce se na vstup do souboru připravuje dalších 8 chlapců a děvčat. Soubor uskutečnil v r. 1985 celkem 23 vystoupení - děvčata v upravených krojích podle návrhu PhDr. Jos. Beneše. Mezi nejdůležitější patřily:

VLČNOVJAN V BELGII ve dnech 13. - 25. 1985. Zúčastnil se významné kulturně politické akce, jakou bezesporu byla valná hromada společnosti Belgicko-československého přátelství. Vlčnovjan při svých vystoupeních i mimo ně získával si svou vitalitou, spontánností, vlídností a kamarádstvím sympatie všech. Soubor vedl B. Mikulec, doprovázela cimbálová muzika pod vedením M. Matulové. /Viz tisková a fot. dokumentace/.

VLČNOVJAN V MAĎARSKU - V roce 1985 v rámci rozšiřování kulturních styků mezi ČSSR a MLR byla pod patronací ÚVKČ v Praze uskutečněna družební výměna vesnických souborů KSK Vlčnov a výrobním družstvem AFEZS v oblasti MOHACS - jih MLR! Vesnický soubor ze Szébeny z MLR se letos v květnu zúčastnil vlčnovských slavností a soubor VLČNOVJAN reprezentoval slovácký folklór v srpnu v MLR jako zahraniční host Harkánského kulturního léta a vesnického souboru ze Szébeny. Soubor vedl V. Orlovský. /Viz tisk. dokumentace/.

VLČNOVJAN V PRAZE se zúčastnil 3. ročník festivalu zájmové umělecké činnosti soc. států, kde patřil k nejlepším.

VLČNOVJAN na 23. roč. Jánošíkových dnů ve VRÁTNÉ DOLINĚ v Těrchové. Účinkoval i náš Šohajek.

 

DECHOVÉ HUDBY: Klub KSK je zřizovatelem dechových hudeb

DH VLČNOVJANÉ s kapelníkem St. Kučerou velmi dobře spolupracuje se Sborem pro občanské záležitosti a zajišťuje většinu politických společenských kulturních akcí v obci pro KSK, MV, NF, MNV a často hraje na plesích, zábavách a svatbách. V r. 1985 měli 48 vystoupení. Obsazení: Kučera Stanislav č. 507 - umělecký vedoucí, Nevařil Fr. 890 - org. ved., Dr. Plachý Ant. 1075, Mikulec Jos. 64, Kučera Jindřich 1012, Chvílíček Václav 529, Podškubka Jan 878, Koníček Jar. 653, Bařina Stan. 115, Koníček Pavel 740, Kužela Zd. 826, Knotek Fr. 421, Janča Fr. 1157, Kovář Fr. 6, Mikulec Ant. 732, Dacík Josef 45, Pavelka Fr. 169, Ježek Stan. 1064, Chvílíček Jan. Výpomoc z Uh. Brodu: Mačálík Karel, Chmelina Vlad. zpěváci z Bánova: MACKOVI - František a Ludmila.

DH VLČNOVJANKA pod vedením uměleckým vedoucím a dirigentem Ant. Koníčkem účinkuje a je zřízena Uměleckou agenturou KKS Brno v tomto obsazení: Kapelník: Ant. Koníček; trumpety - Vladimír ČEŠEK (Rusava), Ladislav Čada (Vizovice), Jindřich Krsička (Uh. Hradiště); Klarinety: Dobromil Červenka (St. Město), Evžen UHER (Uh. Hradiště), Josef KONÍČEK (Vlčnov); tenory: Zdeněk FANTURA (Uh. Brod), Pavel Nevařil starší (Uh. Brod), Pavel Nevařil ml. (Otrokovice); Doprovody: Jan Moštěk st. (Vlčnov), bicí: Jan Moštěk ml. (Vlčnov), P. Smíšovský (Ostroh).

Zpěv: Josef Malina (Kunovice), Marie Zábranská (O. N. Ves), Věra Koníčková (Uh. Hradiště), Věra Smíšovská - Zámečníková. Konference: Marie Mahdalíková (Vlčnov). Lid. vyprávěč: Ant. PRAJZA (Záhorovice); Zvukař: Vlastimil TYL (Uh. Hradiště).

 

Přehled o jejich nejdůležitějších akcích v roce 1985: Plesy; výroční schůze JZD, MDŽ a jiné:

 

Leden:

Krojový ples KSK Vlčnov 19/1; Pardubice, Pačlavice, Velké Bílovice

Únor:

Znojmo, Želetice, JZD Valašsko, Vsacko, Strážnice, Dub na Mor., Štěpánov, Luhačovice, Polička

Březen:

MDŽ - JZD Blata, UJČOV, Čejkovice, Police, Gottwaldov, Kralice, Brtnice, Sehradice, Břeclav …,

Duben:

JZD Olbramovice. Svatba: Petr Smíšovský ze Zdenou Buchlovskou ze Ždánic.

Květen:

Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů; Červen: slavnosti BARCHAN- Jemnice ZÁŘÍ: Slavnost míru Pardubice, mírová slavnost Třebíč, Pelhřimov, Chabařovice.

Říjen:

Borovany, STS Šumperk; Listopad: Mor. Krumlov, Unčovice, Mikulovice.

 

Další činnost v KSK - 1985: Plesy: 12/1 KSČ, 18/1 ples Stadionu, 19/1 - ples KSK, 2/2 - Blažejská beseda u cimbálu, 2/2 ples SRPŠ, 16/2 ples myslivců a další akce, kterých bylo celkem 53. Nebylo žádné vystoupení profesionálních umělců, hlavně z důvodů finančních /zpravidla se musí doplácet/. Klub musel asi 60.000,- Kčs investovat na generální opravy - zejména střech - srpen 1985 /1.000 m² lepenky!/, dále rekonstrukce a oprava nouzového osvětlení, vyčištění kotlů, nátěry podlah aj.

INVENTURY: DKP do 300,- = 29.420,- Kčs, do 5.000,- = 464.853,- ; nad 5.000,-= 582.000,- materiál na skladě = 22.000,- Kčs. Celková hodnota majetku KSK = 1.098.958,- Kčs.

 

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI S JÍZDOU KRÁLŮ V ROCE 1985

/24. - 26. 5./ Tradičně krásné počasí, tradičně pestré a hodnotné pořady a velký zájem diváků - tak by se stručně daly charakterizovat vlčnovské slavnosti roku 1985. Již páteční místní kolo soutěže “O SLOVÁCKÝ KOŠTÉŘ” mělo velmi dobrou úroveň. Byl to již 10. ročník - asi poslední!

 

 

I. místo:

STLOUKAL Rostislav - Od Starej Breclavi ;

předzpěváci: Eva Nevařilová

II. místo:

MOŠTĚK Jan - Pálavské vršky ;

předzpěváci: Kateřina Mošťkovi

III. místo:

PANČOCHOVÁ Marie - Hora, hora ;

předzpěváci: Irena Mošťkovi

Bez pořadí:

MOŠŤKOVÁ Marta - Otevři milá ;

předzpěváci: Tomáš Trtek

---

ŠOBÁŇ Antonín - Polka Hradišťanka;

předzpěváci: Lenka Dostálková

---

ZEMKOVÁ Magda - Šohajíčku můj ;

předzpěváci: Lukáš Kužela

---

JAVOR Jan - Pod slováckým vinohradem ;

předzpěváci: Veronika Plachá

---

ŠMÍDOVÁ Irena - Studená rosenka ;

předzpěváci: Markéta Pilková
Magda Šobáňová

 

 

Do okresního kola postoupil Rosťa Stloukal, kde také obsadil II. místo - konáno ve Vlčnově ! Po soutěži předání vlády králů, vystoupení dětských zpěváků z Těrchové a cimbálové muziky Marie Matulové. V závěru večera se představil soubor ze Szebény z MLR. Plný sál KSK byl i v sobotu při pořadu “VITAJTE VE VLČNOVĚ” s milými hosty, herci Národního divadla zasloužilým umělcem Vladimírem RÁŽEM a Jiřím ŠTĚPNIČKOU, primášem ing. Martinem HRBÁČKEM, jehož muzika program doprovázela a Dr. Jos. Benešem. Příjemnou atmosféru dotvořily vtipné dotazy diváků a zejména pak improvizované vystoupení cestovatele a fotografa Zdeňka THOMY a jeho přítele Dr. Sekine z TOKIA, který vyjádřil dobrou češtinou svůj vztah k naší zemi a její hudbě. Závěrečná písnička všech účinkujících byla pěknou tečkou za hezkým odpolednem, které ukončilo slavnostní vystoupení družebního maďarského souboru.

Nedělní dopoledne patřilo dětskému folklóru: pořad “ZIMA” byl věnován zejména zvykoslovnému materiálu a předvedly jej soubory z Vlčnova, Veletiny, Strání a hostující Malý Rozsutec z Terchové. V tradičním zvykoslovném pořadu v ulicích Vlčnova se letos představil soubor LÚČKA z Kudlovic / hody/ a KOPANIČÁŘ ze Starého Hrozenkova (fašank). K dobré náladě přispěla i cimbálová muzika Dolňácko z Hluku a viděli soubory z Terchové a Szebény.

Nedělní odpoledne z Jízdou králů: Letošním králem byl Petr ŠOBÁŇ a byl s celou svojí družinou přijat na MNV jejím předsedou Karlem Křapou. Po příjezdu Jízdy králů a příchodu krojovaného průvodu na stadión byl zahájen hlavní pořad letošních slavností, věnovaní 40. výročí osvobození a nazvaný “ŽIJEME PRO KRÁSU”. Jeho autor Jiří Jilík v něm dal prostor vlčnovským souborům ČEREŠNIČKY a VLČNOVJAN a vesnickým kolektivům LÚČKA z Kudlovic, ROZMARÝN z Uh. Brod - Újezdce s muzikou ŠABLA, Včelaran z Bílovic, KOPANIČÁŘ ze St. Hrozenkova. Citlivě komponovaný program plně zaujal diváky a byl důstojným vyvrcholením vlčnovských slavností a také oslav 40. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou.

PRVNÍ VLČNOVSKÁ JÍZDA KRÁLŮ V PRAZE ROKU 1895 / z historie J. Kukulka/
Vlčnovští chlapci jezdili v PRAZE “po králoch” několikrát, poprvé před 90 lety, v roce 1895 u příležitosti pořádání Národopisné výstavy československé. Programem Výstavy byl celý život našeho lidu ve všech jeho složkách a projevech. Ale prvé a největší místo bylo věnováno lidovému umění.

Z podnětu Lubora Niederla a malíře Joži UPRKY se vypravili Vlčnovjané k slavnostnímu vystoupení Jízdy králů, pořádané jako okázalá součást VÝSTAVY. Výpravu vedl Jan MOŠTĚK č. 34. Nebylo zjištěno, zda jeli také muzikanti, ale ze skutečnosti, že ostatní slovácké výpravy muzikanti doprovázeli. lze soudit, že ani vlčnovští nescházeli. V kladném případě se jedná o první dechovou kapelu Antoše VOZÁRA č. p. 112. Na pražské Výstavě, prvního tohoto druhu, reprezentovaly lidové umění našich děvčic a žen především výšivky, které výstavě propůjčil nadšený sběratel a redaktor Fr. Kretz z Uh. Hradiště a z Uh. Brodu Jan Kučera a Marie Stejskalová. Na výstavním areálu zdobily četné vitríny mimo jiné figuríny vlčnovských šohajů a děvčic a slovácká Jízda králů. Na jiném místě kroje Vlčnovjanů dokumentovaly fotografie národopisce Josefa KLVANI a stejně nadšeně působily na návštěvníky, kteří navštívili Výstavu v počtu přes dva miliony folkloristické obrazy Joži UPRKY. Slovácká mládež se nejvíce vydováděla na Národopisných slavnostech moravských, uspořádaných v rámci Výstavy po čtyři dny, 15. - 18. 1895. Na bohatém programu lidových zvyků a tanců vystoupily všechny čtyři moravské kmeny: Slováci, Valaši, Hanáci i Horáci. Jejich průvod z Žofína k výstavnímu paláci zářil vírem barev od ozdobených koní, vozů a různého rolnického nářadí. Průvod začal 24 člennou skupinou jízdních králů z Vlčnova a Kněžduba a pestrými praporci a se zvonky na ozdobených koních. Kromě třetího dne, který byl vyhrazen jen Hanákům, jezdili Vlčnovjané po tři dny. Při jízdě se stávala často ledajaká nehod a ani Praha nebyla výjimkou. Stalo se, že do programu královniček v areálu nedopatřením či ukvapením vjela tryskem slovácká jízda. Došlo k nepopsatelné panice u diváků z obavy o královničky. Ty se však schovaly do bezpečí. Navíc se srazili dva koně, jezdci spadli a koně pádili napříč arénou. Odvážlivci je chytili, chlapci vyskočili na koně a zkrotili je. Teprve potom - třebas jízda vzbudila u diváků heroické nadšení, královničky se vrátily a ve zpěvech a tancích obecenstvo znamenitě rozveselily. Byly to nezapomenutelné dojmy pro všechny.

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově v roce 1985 pod vedením předsedy Karla Zemka č. 1067 dosahuje ve sportovní i budovatelské činnosti dobrých výsledků. Z budovatelské činnosti nutno zaznamenat poměrně rozsáhlou opravu SOKOLOVNY. Byly vyměněny okna, dveře, byly provedeny obklady soklu na přední a horní straně sokolovny a také obnoven - vybarven Fr. Bařinou reliéf nad okny zhotovený sochařem Amortem r. 1926. Hodnocení jednotlivých oddílů TJ Vlčnov v roce 1985 je následující:

KOPANÁ - předsedou je Fr. Pavelčík č. 1024. I. mužstvo hraje krajskou soutěž. Jarní kolo pod vedením trenéra Jos. Šrámka bylo úspěšné - 4. místo - 29 bodů. Ved. mužstva - Vlastik Křivda. Kádr hráčů: Kužela Jaromír, Chovánek Libor, Kusák Vl., Trtek St., Josefík Fr., Solík Marcel, Mikulec Jan, Josefík Pavel, Křapa Lad., Bařina Fr., Bělohlávek Vít, Bachůrek Jar., Stloukal Josef, Moštěk Břet., Plachý Radek, Vozár Fr. Po skončení jarní sezóny trenér Šrámek i ved. Vl. Křivda vzdali své funkce, s nimi zanechali činnost i někteří hráči / Fr. Bařina, Jan Mikulec, Fr. Vozár/ a tak podzimní kolo bylo velmi oslabeno. Trenér Jan Křapa i ved. Jos. Mikulec a Fr. Křapa mají starosti. Uhrálo se jen 8 bodů - 12. místo a po jarním kole, kdy bude reorganizace to žádá aspoň 9. místo. Bude to velmi těžké. Druhé mužstvo po Janu Křapovi převzal Jos. Koníček - hrají slabě jen v okresní soutěži - skončili podzimní kolo na 7. místě. Dorost pod vedením Mirka Josefíka v okresním přeboru na podzim třetí místo. Žáky už řadu let úspěšně vede Fanek Koníček - 5. místo v okr. soutěži.

HÁZENÁ - II. dorostenecká liga: Předseda Dr. Ant. Plachý, trenér Alfons Balcar a Gajdošík. Kádr hráček: Zpěváková Antonie, Tibenská Stanislava, Pančochová Eva, Tykalová Štěpánka, Mikulcová Alena, Křapová Anna, Kuželová Romana, Mikulcová Eva, Plachá Eva, Pleslová Veronika, Bělohlávková Monika, Pančochová Marie, Vojtěšková Lenka, Ondrůšková Jarmila, Trtková Marie, Ved. Ant. Mikulec. / Fotoalbum MNV/. Rok1984 končí úspěšně na 6. místě. Pořadí: 1. NHKG Ostrava (13 bodů), 2. Let Kunovice (11), 3. Ostrava (10), 4. Nový Jičín (10), 5. Gottwaldov (6 bodů), 6. Vlčnov (4 body), 7. Otrokovice (2), 8. Olomouc (bez bodu). Začátkem roku 1985 byla vyhodnocena soutěž o pohár předsednictva VSH ČUV ČSTV za rok 1984, kde naše dorostenky v této soutěži skončily na pěkném III. místě v ČSR z 26 soutěžících oddílů.

TURNAJE HÁZENÉ 1985: Turnaj v Gottwaldově - 4. místo (2 body), Trtková (15), Pleslová (10), Kuželová (9); Turnaj v Otrokovicích - 4. místo (2 body); Trtková (12), Mikulcová (12), Kuželová (11 branek). Turnaj v Melčicích 23. 2. 1985: vítězství s Trenčínem a Čachticemi, prohra s Melčicemi a N. Mestem. Druhý turnaj 9. 3. 1985: vítězství nad Čachticemi, N. Mestem, remíza s Melčicemi, prohra s Trenčínem. Trtková (16), Kuželová (10), Plachá (8 branek). Turnaj 10. 8. 1985 v Čachticích - TJ Vlčnov 3 místo. Dne 18. 8. 1985 turnaj ve Vlčnově pod názvem “STADION HLEDÁ NADĚJE”-VLČNOV A - I. místo, Čachtice II. místo, Trenčín III., Vlčnov B- IV. místo.

TURNAJ MÍRU HÁZENÉ V NDR se hrál 23.- 26. 8. za pěkného slunečného počasí v hale OSCHATZ. Na pozvání oddílu házené MEDIZINU WERMSDORF se turnaje zúčastnilo družstvo Vlčnova A i B. Pořadí: 1. Vlčnov A, 2. Kreisauswahl, 3. Wermsdorf, 4. Vlčnov B. Byl to pěkný 4 denní zájezd. 23. 8. prohlídka města Turgau, dne 24. 8. prohlídka expozice v Míšni, 25. 8. turnaj OSCHATZ a 26. 8. Drážďany. STARŠÍ

ŽÁKYNĚ I MLADŠÍ ŽÁKYNĚ s plněním závazku a podmínek v roce 1985 obhájily titul “VZORNÝ KOLEKTIV MLÁDEŽE ČSTV” a tento jim byl ponechán. Odznak zdatnosti BPPOV II. stupně získalo 11 hráče, III. st. - 17 hráček. V soutěži o Pohár předsednictva VSH ČSTV se žákyně TJ Vlčnov umístila na 27. místě ze 118 družstev ČSR.

KULTURISTIKA - ved. oddílu je Jan Kohutič a oddíl má 10 členů - z toho je 6 členů hostujících a dosahují výborných výsledků. Dne 21. 6. 1985 bylo v Gottwaldově v silovém trojboji, kde naši závodníci nazvedali 1185 kg (Vycudilík 380 kg, Kohutič - 400 kg, Tkadlčík - 405 kg), soupeř 1.290 kg. Ještě úspěšnější byl přebor pěti okresů a zde náš okres byl zastoupen nejvíce našimi závodníky dosáhl prvenství. Okresním přeborníkem se stal náš člen KOZÁK a JANEBA. V celkové soutěži náš Galečka byl druhý, Jenda Kohutič byl pátý. Dne 21. 9. 1985 v krajské soutěži v Jemnici Jan Kohutič obsadil 9. místo a zvítězil náš J. KOZÁK a postoupil do přeboru ČSR.

PŘEBORY ČSR V PRAZE 26. 10. 1985 měly vysokou úroveň a náš J. KOZÁK zde obsadil II. místo a tak se stal nejlepším sportovcem TJ Vlčnov r. 1985. Blahopřejeme k tomuto úspěchu a hodně chuti do další činnosti.

Oddíl ZRTV ve Vlčnově - VI. CELOSTÁTNÍ SPARTAKIÁDA V PRAZE: Vedoucím ZRTV i cvičitelem mužů je Zdeněk Králíček, žen - Věra Zemková a Mirka Svobodová. Do nácviku se zapojilo 36 žen a 9 mužů. Se svými skladbami s ostatními cvičenci našeho okresu se představili na spartakiádách v Bánově, Slavkově, Dolním Němčí, Nivnici, Strání, Horním Němčí, Uh. Brodě, Vlčnově, na okresní spartakiádě Uh. Hradišti a ženy i CS v PRAZE a to: Zemková Marie, Zemková Slávina (Šimková), Knotková Marie, Mikulcová Božena, Kadlčíková Marie, Jurčičková Marie. V Praze byli i starší žáci - vedl je učitel Kvasnička. Na mnoha vystoupeních pršelo. I ve Vlčnově 25. 5. v neděli odpoledne, kdy byli všichni cvičenci i z okolí seřazeni před Sokolovnou (přeprchalo celý den) rozhodl spartakiádní štáb vystoupení přeložit na sobotu 1. 6. 1985, kdy celkem za pěkného počasí a zároveň dětský den se spartakiádou se uskutečnil. Bylo to pěkné !

OKRESNÍ SPARTAKIÁDA v Uh. Hradišti měla velmi dobrou úroveň a ve 14. spartakiádních skladbách vystoupilo 8.440 cvičenců a shlédlo 14.000 diváků. Celkem v našem okrese vystoupilo 37.455 cvičenců a přihlíželo 57.500 diváků.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU vede Václav Knotek a vedou si dobře. I. mužstvo hraje v okresním přeboru II. třídy a skončilo na 3. místě. Druhé mužstvo hraje v okresním přeboru III. třídy a skončili na 2. místě. Žáci skončili v okresním přeboru a 5. místě. Uspořádali i turnaj nejlepších tenistů Vlčnova r. 1985. I. Petr Gavalec, II. Miroslav Knotek, III. Dušan Vráblík.

Oddíl ŠACHU vede ing. Jos. Vozár a hrají v okresním přeboru, ale výsledky jsou poměrně slabé a vypadá to na sestup.

Oddíl volejbalu vede sále Fr. Kužela. Muži v okresní soutěži ze 14 účastníků jsou na 9. místě. Muži sehráli i spartakiádní turnaj za účasti: starší páni, ZRTV, JZD a zaměstnanci restaurace U KRÁLA. Podařilo se založit i družstvo žen a v soutěži z pěti účastníků jsou na 4. místě.

Oddíl lehké atletiky ve Vlčnově dosud nebyl při TJ ve Vlčnově založen, ale velmi úspěšně nás reprezentuje Antonín TYKAL, který od roku 1976 každoročně absolvuje závod na 10 km s velmi dobrými výsledky za účasti 700-800 závodníků. V roce 1982 byl na 29. místě. V říjnu 1982 běžel maratón (42 km) za 2.55 hod. a získal v kategorii veteránů 4. místo. Ant. Tykal č. 81se narodil 24. 3. 1940 a je příkladem všem sportovcům. Miroslav KUŽELA č. 599 dne 13. 5. 1985 úspěšně absolvoval pochod 35 km PRAHA - PRČICE !

KINO ve Vlčnově v roce 1985 stále vede Josef Koníček č. 492 a zatím, i když MNV usiluje o získání promítače není žádný zájemce /asi malá odměna!/. Přehled o počtu představení v jednotlivých měsících: Leden (9), Únor (8), Březen (12), Duben (10), květen - dovolená, červen (11), červenec (9), srpen (10), září (12), říjen (9), listopad (10, prosinec (11). Celkem 111 představení.
Skladba filmů: 50 % ČSSR, 40 % lid. dem. států, 10 % kapitalistických států. NÁVŠTĚVNOST celkem 10.757 to je průměr na 1 představení 96; TRŽBA: 33.720 Kčs.

KERAMIKA ve Vlčnově v roce 1985 je stále pod vedením mistra umělecké výroby Antonína MOŠŤKA č. 148 a zaměstnávají celkem 11 pracovníků. Jeden prac. Břetislav Moštěk slouží voj. službu a Alena Smělíková je na mateřské dovolené. Plán výroby byl splněn k 6. 12. 1985 včetně exportu. Vývoz hlavně do NSR a Rakouska. V roce 1985 byly provedeny poloprovozní zkoušky na novou výrobu slinutý materiál za vypalovací teploty 1180 C (vyšší o 200 °C). Zkoušky dopadly dobře a v roce 1986 se počítá s touto technologií výroby. V roce 1985 byla uskutečněna výstava výtvarnice ÚLUV Marie KOTRBOVÉ /květen až září/, převážná část exponátů byla vyrobena ve Vlčnově.

LIDOVÁ TVORBA - provozovna Vlčnov - pod vedením Antonína KOLKA zaměstnává celkem 16 pracovníků (13 žen +3 muži). Ženy jsou jen zapracované - ne vyučené ! Vyrábí se reproskříně pro n. p. TESLA. Objem výroby za rok činí 3,5 - 4 miliony Kčs. Nábytek se nevyrábí a obyvatelstvu jsou poskytovány jen minimální služby.

STROJNÍ VYBAVENOST: 2 frézy, 2 okružní pily, 1 srovnávačka, 1 protahovačka, 1 pásová bruska, 1 pásová pila, 1 nůžky na dýhu.

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTY ve Vlčnově v roce 1985 v čele s Františkem Koníčkem č. 959 vykazuje dobrou činnost. Z budovatelských akcí: Výměna poloviny oplocení u prodejny ved. Gregor. Byla provedena boční fasáda na dolním POHOSTINSTVÍ, oprava rýn, zhotovení svodů, nátěry okapů a oken. Akce nejsou dokončeny, není hotový sokl a hlavně odvody vody, které zaplavují vrata od garáže. Nutno i dodělat nájezd na rampu, neboť současný stav je i nebezpečný.

KONTROLNÍ ČINNOST DV Jednoty: Kontroly se provádí 1- 2x měsíčně a jsou zaměřeny na zásobování hlavními druhy potravin v sortimentu i kvalitě, dodržování prodejní doby, čistotu prodejen, oblečení prodavače a pořádek ve skladišti zboží. Převážná většina našich provozoven podmínky splňuje. Malé sklady jsou u Gregora a celkem nevyhovující v prodejně na Horním konci. I když v prodejnách jsou knihy přání a stížností zákazníci jich nevyužívají, i když někdy není všechno v pořádku. Byly stížnosti v horním pohostinství - ved. Křapová a došlo k nápravě. Celá SOKOLOVNA se bude postupně opravovat včetně pohostinství. Stará se o to hlavně Jan Chvílíček a výbor TJ. Členská základna v roce 1985 - 711 členů.

 

 

Čerpání rozpočtu:

14.870 Kčs pro údržbu objektů Jednoty

 

3.000,- Kčs pro jiné účely.

 

HOSPODAŘENÍ:

 

1985

Č. prodejny:

PRODEJNA - vedoucí

PLÁN: /tis./

SKUTEČNOST:

% plnění:

130

POTRAVINY - POKORNÝ Št.

3940

3916

99,4

132

POTRAVINY - TYKALOVÁ Eva

2223

2176

97,9

471

POTRAVINY - GREGOR Mir.

7024

7603

108,2

188

MASNA - JOSEFÍKOVÁ A.

1543

1461

94,7

473

MASNA - BĚHŮNEK Fr.

2852

3542

124,2

227

CUKRÁRNA - DACÍKOVÁ Lud.

289

258

89,4

312

PAPÍRNICTVÍ, HRAČKY - KOVÁŘOVÁ M.

1126

1116

99,2

334

JAVOR - Prům. zboží - JAVOR Jan

4884

5050

103,4

475

ODĚVY - VLKOVÁ Anežka

2331

2284

98,-

476

BOTY - ZEMKOVÁ M.

610

645

105,8

70-758

POHOSTINSTVÍ - CHOVÁNKOVÁ

770

778

102,4

62-644

“U KRÁLA” - VÁVRA Fr.

3616

3654

101,1

70-623

POHOSTINSTVÍ - Sokolovna - Křapová-Chvílíčková

257

274

106,5

TRŽBY CELKEM ZA ROK 1985: 32.757.000,- KčTRŽBY CELKEM ZA ROK 1985: 32.757.000,- Kč
 

TRŽBY v roce 1985 jsou o 4.421.000,- Kčs vyšší než v roce 1984. Každoročně se konají veřejné schůze Jednoty, kde se dostaví zástupce ústředí Jednoty Uh. Ostroh a vysvětlí dotazy a připomínky členů - zejména upozorní na nedostatkové zboží. Soudruh Chovanec opakoval, že je stále nedostatek ŠICÍCH STROJŮ /Veritas/, barevných televizorů, naších jízdních kol a také jižních plodů a podobně.

 

ŠKOLSTVÍ VE VLČNOVĚ - 1985

Ředitelem ZÁKLADNÍ ŠKOLY je Vladimír TŘETINA, ředitelkou mateřské školy je Marcela Strouhalová z Uh. Brodu. Provoz v dosavadních budovách bez podstatných změn. Jedná se o hlavně o to, aby v roce 1985 úspěšně podle plánu probíhala VÝSTAVBA MŠ, která se dělá v akci “Z” to znamená brigádně pod vedením MNV Vlčnov a také výstavba ZÁKLADNÍ ŠKOLY - dodavatelsky: OSP Staré Město.

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY: S příchodem jara se konečně rozběhly práce na stavbě MŠ. Společně se stavbyvedoucím Stanislavem Kučerou pracuje dalších 5 lidí z řad důchodců. Jako první se dokončují základy a pokračuje se ze zděním obvodových zdí. Práce během roku, hlavně na zdění se opožďují. Příčinou je nedostatek cihel a nakonec nedostatek zedníků, kteří by ochotně brigádnicky přišli vypomoct, aby stavba rostla. Z těchto důvodů v polovině roku MNV svolává všechny zedníky v obci, aby vypomohly se stavbou dle svých možností. Dá se říct, že většina našla kladný přístup k této výzvě MNV a pomohla s jednou odpracovanou směnou i v pracovní dny. Do konce června byly zednické práce na první nadzemní podlaží ukončeny. Dalším velkým problémem pro Vlčnovské občany byly práce tesařské, spočívající ve zhotovení bednění pro ztužující obvodové věnce, podesky a oběhy nad spojovacím krčkem. Práce se prakticky zastavily, protože nebylo možné sehnat řemeslníky, který by je provedl, aby se dalo pokračovat v betonáži a posléze v uložení stropů. Po delší pracovní přestávce se podařilo sehnat partu 4 tesařů ze Štítné nad Vláří, kteří za sobotu od 6.00 do 20.00 hod. tuto práci provedla a nikterak draze. Po zabetonování věnců se přikročilo ke kladení stropů, což byla otázka dvou dnů, ale usilovného shánění výhodného jeřábu. Práce pokračovaly dále vyzdívkou obvodových zdí dvou nadzemních podlaží. Nepodařilo se toto však vyzdít, tím pádem ani stavbu zastřešit před příchodem zimy. Proti vypracovanému harmonogramu je zpoždění do roku 1986 tři měsíce. Stavba se velmi těžko realizuje, není mezi občany potřebný zápal pro společné dílo. Dokonce se nedaří sehnat potřebné odborníky ani za řádnou mzdu. Největší podíl na výstavbě mají složky Národní fronty, což ve Vlčnově je určitým překvapením. Velká pomoc složek Národní fronty na stavbě MŠ. Nutno pochválit zejména nejaktivnější členy mysliveckého sdružení i Čs. strany lidové za pomoc a pochopení - často v sobotu i v neděli. Do roku 1986 stavba vstupuje s tříměsíčním skluzem a přečerpáním 65% krytí nákladů. Do konce roku 1985 bylo prostavěno 1 milion Kčs s hodnotou díla cca 1.300.000,- Kčs.

FINANČNÍ KRYTÍ: Rozpočet na stavbu MŠ činí 5.193.000,- Kčs v akci “Z” můžeme prostavět jen 65% - to je 3.375.450,- Kčs. Na stavbu MŠ

 

Budou přispívat podniky:

ve výši Kčs:

MESIT Uh. Hradiště

45.000,- Kčs

Oděvní prům. podnik Prostějov

180.000,- Kčs

SILNICE n. p. BRNO

135.000,- Kčs

Jihomoravské pekárny

90.000,- Kčs

Pozemní stavby Gottwaldov

270.000,- Kčs

Jihomor. řed. spojů BRNO

90.000,- Kčs

Potraviny Uh. Hradiště

90.000,- Kčs

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY UH. BROD

1.000.000,- Kčs

AGROZET UH. BROD

1.000.000,- Kčs

AUTOPAL HLUK (N. Jičín)

84.000,- Kčs

ČSAD BRNO

135.000,-Kčs

JEDNOTA UH. OSTROH

33.200,- Kčs3.152.000,- Kčs

 

S ostatními podniky je uzavřena smlouva o sdružení finančních prostředků a tyto svůj příspěvek uhradí dle smlouvy. JZD Vlčnov přispěje 700.000,- Kčs.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VLČNOV má ve šk. roce 1985/86 celkem 366 žáků, o které se stará 20 výchovných pracovníků. Máme po dvou třídách v každém ročníku mimo druhé třídy, které chodí do Veletin. Pro 14 tříd máme jen 13 učeben, a proto třetí třídy směňují. Proti minulému roku je změna ve 3. třídě, kde učí s. učitelka Jiřina Pánová, na 5.- 8. přišla po mateřské dovolené s. učitelka Schubertová a nový skupinový vedoucí s. Pavel Fusek. Tuto funkci krátkou dobu dělala Jitka Pechalová, která nastoupila za Zuzanu Hučkovou, když odešla na mateřskou dovolenou v lednu 1985. Odešla i učitelka Novotná - za ní učí s. L. Vávrová. Koncem I. pol. 1984/85 ještě do 4. třídy nastoupila s. uč. E. Frydrichová, ze 3. třídy odešla s. uč. Svozilová - za ní učí s. učitelka D. Galušková.

Přihlášky ke studiu: Vychází 47 žáků, z toho se na střední školy a učební obory s maturitou hlásí 20 žáků. Většina žáků se do škol dostalo a ředitelství ZŠ požádalo o informace jakých dosahují výsledků. Nejlepší jsou Pavelková Jaroslava, která studuje SZŠ v Gottwaldově, Jitka Tykalová SPŠ kožařskou v Gottwaldově. Dobrých výsledků se dosahuje i v soutěžích: II. místo v okresní soutěži malé kopané pod vedením uč. Kvasničky. II. místo získalo i družstvo střelců. Dobrých výsledků pod vedením s. uč. Kalivodové dosahují i v okresní olympiádě jazyka ruského i ve fyzikální olympiádě pod vedením ředitele Vladimíra Třetiny. Ve výtvarných soutěžích “Děti, mír a umění” se umístnil K. Mahdalík na 4. místě, v soutěži “Vám poděkování a lásku Vám” - rovněž 4. místo Irena Mošťková pod vedením uč. I. Jurčičky.

BUDOVATELSKÁ ČINNOST: Byly opraveny střechy - část pokryta "ipou", vyměněny okapy, opraveny WC, dvorek, ploty

VÝSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. V dubnu r. 1985 se započalo s dlouhou očekávanou výstavbou nové Základní školy ve Vlčnově. Po předchozích složitých jednáních o způsobu výstavby a financování, které za Vlčnov vedla rada MNV a vlčnovský rodák Šimon Zemek, který je náměstkem projektové organizace podílející se na projektu, přišla do Vlčnova i stavební organizace. Realizací projektu byla pověřena OSP Uherské Hradiště a na výstavbě se podílel závod Uh. Brod se stavbyvedoucím s Veleckým pocházejícím ze Suché Loze. Do terénních úprav provedených o rok dříve začali stavbaři osazovat prefabrikované patky nosných sloupů a pomocí jeřábové dráhy byl vystavěn z prefabrikátů nosný skelet budovy jídelny a kotelny. Hlavním problémem celé stavby a dominantou této budovy byl 27 m vysoký komín. Původně měl být vystavěn z cihel, ale dodavatel stavby nechtěl pro pracnost výstavby komín z cihel stavět a vynutil si výstavbu pomocí betonových prefabrikátů, což budově na vzhledu nijak nepřidalo. Výška komínu je prvé vítězství občanů Vlčnova, kdy se podařilo přesvědčit nadřízené orgány a projektanty, že i ve Vlčnově je třeba udržovat životní prostředí, do kterého patří i čistota ovzduší. Do začátku zimy byla postavena a zastřešena hrubá stavba a dokončeno vystavení kotelny a rozvodů vytápění. Přes zimní měsíce se v teple provádělo vyzdívání příček a vnitřní práce včetně omítek a obkladů.

Výstavba kanalizační čistírny pro Základní školu se protáhla rovněž až do zimního období, kde značné hloubky podporovaly sesuvy půdy. Přesto však tato stavba byla do zimy v podstatě hotova a nedá se upřít snaha stavbařů, aby celá akce probíhala podle plánu.

 

DUCHOVNÍ SPRÁVA ve Vlčnově

i v roce 1985 pod vedením pátera Václava HALTMARA úspěšně pokračuje v budovatelské práci. Ve staré kapli opraveny dva oltáře a byla položena nová dlažba na podlahu ve staré kapli - použito kubánského mramoru. V hlavní lodi - presbitáři byl zbořen hlavní oltář a svatostánek z tohoto oltáře byl umístěn na čelní stěně. Celý prostor presbitáře byl vybetonován a rovněž vyložen kubánským mramorem. Celkový náklad činil cca 70.000,- Kčs.

 

Český svaz žen ve Vlčnově

v čele s předsedkyní Martou Kondrovou č. 873 má v roce 1985 organizováno celkem 137 členek. Při úpravě zelených ploch odpracovaly 2.000 brig. hod., špičkových pracích v JZD 1.300 hodin, při pomoci starým a nemocným lidem 270 hodin. Odevzdaly 460 kg papíru a 80 kg léčivých bylin. Na fond solidarity přispěly 1.730,- Kčs. Pro své členky v září uspořádaly zájezd do Maďarska a v listopadu a v prosinci kurs studené kuchyně.

ZO strana socialistická ve Vlčnově má organizováno 43 členů, předseda František Moštěk č.1040 a v rámci svých možností pomáhali při vlčnovských slavnostech, brigádnické činnosti, nasbírali 50 q šrotu a pro své členy uspořádali zájezd na dostihy ve Slušovicích, oslavu MDŽ a den dětí.

Z řad svých členů poslaneckou funkci odpovědně vykonávají: Kučera Jan č. 580 - poslanec federálního shromáždění, MOŠTĚK František č. 1040 - poslanec ONV Uh. Hradiště, poslanec MNV Vlčnov - MIKULEC Karel č. 1029.

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

ve Vlčnově v roce 1985 pod vedením předsedy Václava VOZÁRA č. 845 a jednatele Lad. Mošťka č. 766 vykazují dobrou činnost. Pod patronací včelařů hrála hudební skupina 3+1 (ved. Lad. Ryšavý), ale brzy na jejich žádost byla skupina zrušena. Včelaři mají 33 členů a 6 členný kroužek při ZDŠ a ještě jsou 3 čestní členové: Pešl Josef, Válek Ludvík a uč. med. pečiva Marie Schmiedová - z Val. Klobouk. Příspěvek na 1 včelstvo se vyplácelo 35,- Kčs. Dodávka medu pro výskyt nemoci - VARROA - v okolí, nebyla splněna. Byl zákaz kočování, proto se prodalo jen 924 kg medu proti plánu 2.000 kg. Tím se naše organizace ani nemohlo zúčastnit soutěže o největší přísun včelstev k zem. kulturám a také pro rok 1986 je tato soutěž zrušena. Bylo vychováno 150 včelích matiček. Na fond solidarity odevzdali částku 300,- Kčs. Vysadili 60 medonosných stromků a 120 pylodárných keřů v obci. Včelaři stále udržují svůj včelařský areál (NA ŽLEBĚ), kde odprac. 1.360 hodin. Pro členy byly dvě odborné přednášky, ale pro nezájem členů v roce 1985 nebyl uskutečněn žádný zájezd. Dva členové darovali krev.

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ

ve Vlčnově v roce 1985 pod vedením předsedy Frant. MOŠŤKA č. 630 má organizováno 27 členů - z toho 2 do 15 let. V roce 1985 odevzdali pro veřejné zásobování 3741 kusů vajec, 870 kg králičího masa, 370 kg ovčího masa a dále bylo odprodáno 2.646 ks králičích kůží, 150 kg ovčí vlny a 50 ks kůží z nutrií. Nastal určitý pokles a zájem o chov nutrií /vysoké požadavky na chov, kvalitu kožek !/. I králičí kůže musí být kvalitní /bez tuku, nekrvavé, patřičné rozměry/ cena I. 7,- ; II. jen 2,- Kčs. Výbor chovatelů má zájem o získání svého areálu pro výstavy a skladování klecí, ale zatím MNV nenašel řešení. Ve dnech 14.- 15. září 1985 na dvorku “nové školy”- měšťanky uspořádána výstava holubů, králíků a drůbeže. Bylo vystavováno 136 holubů, 70 králíků a drůbež v 17 voliérách. Na okresní výstavě v O. N. Vsi vystavovalo 5 naších členů s dobrými výsledky. Dále naši chovatelé vystavovali zvířectvo v Uh. Brodě, v Hradčovicích a v Kunovicích a všude byli úspěšní /čestné ceny, diplomy/.

 

Základní organizace SSM ve Vlčnově v roce 1985

pod vedením předsedkyně Marie Mošťkové a jednatelky Zd. Starobové na začátku vykazovala dobrou aktivitu ve všech oblastech své činnosti. Pravidelná schůzová činnost v klubovně SSM, kam chodil i zástupce ZO KSČ ing. VOZÁR. Za dobrou činnost dostali ČESTNÉ UZNÁNÍ MNV Vlčnov za I. pololetí r. 1985. Měli zpracovaný plán politického vzdělávání - zajišťoval s. Bednařík - přednášky a besedy o činnosti SSM, stanovy SSM. Celkem byly 4 členské schůze a 12x výbor SSM, i když účast nebyla stoprocentní. Zúčastnili se všech důležitých akcí v obci: oslavy Vítězného února, OSVOBOZENÍ, 1. MÁJE, VŘSR a také pokladny při vlčnovských slavnostech.

DVĚ BESEDY: KRIMINALITA MLÁDEŽE a NADPŘIROZENÉ BYTOSTI. Propagace byla dobrá, v obci rozneseno 200 pozvánek, plakáty, ale účast slabá. SSM v roce 1985 uspořádal již XIII. ročník nočního pochodu VLČNOV - BUCHLOV.

Další akce SSM: BRIGÁDA - “směna mládeže”; uspořádání taneční zábavy, návštěva populární skupiny ELÁN a OLYMPIC. Celkem 8 členů SSM se zúčastnilo okresního setkání mládeže v HLUKU - “BABÍ HORY”. Velmi záslužná je jejich práce s pionýry - z jejich řad jsou 4 vedoucí a 2 instruktoři.

 

Český svaz MYSLIVCŮ

ve Vlčnově pod vedením předsedy Bedřicha Chaloupky č. 998, hospodáře Jos. Ondrůška č. 979 má organizováno 42 členů. Stalo se již tradicí, že se manifestačně ve stejnokrojích zúčastňují všech významných oslav. Uspořádali oslavu MDŽ a zájezd do BRNA - “Příroda a myslivost”. Aktivní na směnách NF, brigáda na MŠ. Na chladné počasí doplatila i zvěř - hlavně drobná - pernatá. Kuřátka se zchladila v mokrých podrostech a hynula. Na Padělkoch odchovali v bývalé drůbežárně 438 ks bažantů, pak je vypustili do voliér v Hájku a Hlavinách a po aklimatizaci do volné přírody, ale protože tato zvěř je krotká stává se snadno kořistí škodné a i někteří občané nemohou odolat. Na podzim z okroužkovaných bažantů střelili jen 32 ks. MUFLON a DANĚK se zdržovali pár dnů v BOŘÍ. Josef Ondrůšek střelil na Černé hoře v kukuřici statného divočáka cca 160 kg, jehož zbraně (zuby) - trofej kňoura snad dostane i stříbrnou medaili. Pozor na vzteklinu a myxomatózu. Myslivci v roce 1985 střelili 21 ks lišek, 31 ks srnčí zvěře, 185 ks zajíců a 92 ks bažantů. Škodné zvěře bylo celkem střeleno 154 kusů. Odchyt zajíců byl rovněž splněn - plán 60 ks, odevzdáno 64 kusů. Z řad myslivců 3 darovali bezplatně krev: Malůš, Heindrich, Kohutič a to je dar nejcennější.

 

Český svaz ZAHRÁDKÁŘŮ

ve Vlčnově v roce 1985 pod vedením předsedy Josefa ZEMKA č. 742 má organizováno 226 členů a opět vykazují bohatou činnost: Před svým zařízením vybudovali příjezdovou plochu - 4.000,- Kčs, sociální zařízení včetně manipulačního skladu a skladu pro různý materiál v hodnotě 12.5000,- Kčs, obklad soklu budovy 2.300,- Kčs. Provádí tyto služby: pečení vdolečků (168 zákazníků), žehlení prádla (591 zájemců), ve spol. místnosti 17 spol. akcí, práce traktorem (50 občanům), prodáno 110 ovocných stromků, 100 ks keřového ovoce, 60 q sadbových brambor, přísady květin, zeleniny, jahod - 8.830,- Kčs. Do SLOKO Kunovice prodáno jen 19,5 okurek nakladaček, protože téměř všechny porosty velmi silně napadeny plísní OKURKOVOU a to nejen u nás, ale snad v celé Evropě !! Nebylo pomoci ! Dále bylo vykoupeno 1.300 q různého ovoce, hlavně padané jablka - v hodnotě 217.430,- Kčs. Průmyslových hnojiv odprodáno za 70.000,- Kčs.

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN dne 20. 10. 1985 byla velmi zdařilá - 190 lidí. Vystavováno 280 vzorků ovoce, z nichž 19 oceněno diplomem. Na velikonoční svátky VÝSTAVA VÍN s ochutnáváním. Místní vinaři vystavovali 151vzorků a okolní organizace 33 vzorků. Zbylé víno na slavnostech vyprodáno. Velmi zdařilá byla přednáška ing. KŘIVÁNKA na téma: ŘEZ a PODLOM zmrzlých vinohradů (65 lidí). Velká pozornost byla věnována zpracování ovoce, kterého i po tak kruté zimě bylo velmi mnoho. Na DRAHÁCH byl obrovské množství durancií, každý strom měl 3 až 5 podpěr, jinak větve polámány. V zahrádkářském zařízení bylo zpracováno 626 q ovoce, z toho na mošt 507 q, na sušení 97 q, vaření povidel 22 q.

 

Čs. strana LIDOVÁ ve Vlčnově v roce 1985

v čele s předsedou Ant. Pešlem č. 749 a jednatele Ant. Zemka č. 530 vykazují tuto činnost. V rámci směn NF prováděli 2x úklid okolo hřbitova a kostela, starali se o údržbu kaplí a Božích muk. Spolu s ostatními věřícími spoluobčany se aktivně zapojili do rozsáhlé opravy farního chrámu sv. Jakuba st. I když věkový průměr členské základny je hodně vysoký, zapojili se i při výstavbě mateřské školy v akci “Z”, kde byli vzorem i ostatním složkám NF s podstatně s mladšími členy. Pomáhali při vlčnovských slavnostech /pokladna od Hluku/. Dne 10. 8. 1985 uspořádali ZÁJEZD do ŽILINY, TERCHOVEJ a lanovkou na VELKÝ KRIVÁŇ. Členové se zúčastnili okresního plesu ČSL v Kunovicích a v Dolním Němčí. V čestném dárcovství krve mají 6 bronzových, 2 stříbrné a 1 zlatou medailí plakety Dr. Jánského. Pečovatelskou službu u nemocných a starých spoluobčanů vykonává KONÍČKOVÁ Marie č. 394. Z jejich řad jsou 3 poslanci MNV a to: MOŠTĚK Jaroslav č. 70 /člen rady/, ZEMEK Frant. č. 281 a KNOTEK Josef č. 981.

 

Zdravotnictví ve Vlčnově - 1985

Na obvodním zdravotním středisku ve Vlčnově ordinuje obv. lékař MUDr. Jiří Lapčík, bytem Kněžpole s obvodní sestrou Zdenou Dostálkovou - Vlčnov č. 1100, geriatrickou sestrou Marií Koníčkovou č. 394 a ženskou sestrou Ludmilou Jurigovou - Uh. Brod.

Dětské oddělení: Obvodní lékařka MUDr. KUBISOVÁ - Vlčnov 1100, obvodní dětská sestra - Libuše Zemková - Vlčnov č. 513

Zubní oddělení: zubní lékařka MUDr. OSVALDOVÁ Ivana - Vlčnov č. 994, zubní sestra - Božena Koníčková - Vlčnov č. 518

Počet obyvatel na obvodního lékaře je 3.186 z toho nad 60 let - 669. Celkový počet vyšetření v roce 1985 u obv. lékaře: 13.658 - z toho prev. prohlídek 558. Provedeno návštěv v bytě: lékařem 605, obv. sestrou - 699, geriatrickou sestrou 1004. Počet vystavených prac. neschopností: 793. Počet úrazů pracovních - 23, neprac. 72. Počet lázeňských léčení: 58 ; Počet zabezpečených pečovatelskou službou - 11, počet umístěných v ústavech soc. péče: 10.

Dětské oddělení: počet dětí v péči: Vlčnov + Veletiny = celkem 817.

Počet vyšetření: 7.395 léčebných, 1.123 preventivních. U dětí předškolního a školního věku jsou prováděny preventivní prohlídky a očkování.

Zubní oddělení: Počet osob v péči: 3.200 + 350 školáků . Počet ošetření: 4.633, průměrná délka objednací doby - 14 dní ; Počet zhotovení náhr. chrupu: 250.

Ženská poradna je 1x týdně - ženská lékařka MUDr. Záhorovská Libuše.

 

ČSČK ve Vlčnově

V roce 1985 má ZO ČSČK 238 členů, předsedkyní je nadále Božena Koníčková č. 518, jednatelkou - Marie Koníčková. Činnost řídí 18 členný výbor. V brig. činnosti odpracováno: ve zdravotnické činnosti 296 hod., v soc. činnosti 288 hod., zeleň = 409, zeměd. 453 hodin.

V dárcovství krve: Dosaženo udělení 50 plaket Dr. J. Jánského - z toho je 42 bronzových, 7 stříbrných a 1 zlatá (Fr. Kužela). Celkový počet dárců v obci je 166. V roce 1985 uskutečněno 74 odběrů - to je 150 % proti plánu.

 

Svazarm

v čele s předsedou ing. Zdeňkem Zemkem pokračuje v rozvoji své činnosti. Vedle nejaktivnější složky - kynologů, který se 20 členy buduje “Za pálenicí” svůj areál, pracuje aktivně i klub motoristický a střelecký. Pro řidiče amatéry v únoru a v prosinci organizovali školení a v dubnu byla branná soutěž - jízdy zručnosti.

Stručný přehled o hospodaření MNV Vlčnov v roce 1985. Celkový počet příjmů byl 1.299.000,- Kčs - skutečnost byla 3.299.500,- Kč. Z hlavních příjmů: Stravné školní jídelny 372.000,- z bytů 69.000,-, daň domovní - 120.000,- dotace z ONV - 640.000, přísliby z ONV 502.000,-Kč, převod ze sdružených prostředků 1.279.263,- Kčs. Celkový rozpočet výdajů byl 1.299.000,- Kčs - skutečnost: 3.299.260,- Kč. Z hlavních výdajů: Mateřská škola Vlčnov+ Veletiny: 108.198,- Kč. Základní školy: 359.230,- Kčs, školní jídelny = 618.904,- Kčs,-, doprava 464.000,- Kčs, generální oprava rozhlasu Vlčnov + Veletiny = 230.627,- ; vnitřní správa - refundace poslanců 144.537,- ; pohřebné = 40.682,- soc. pomoc starým lidem = 42.603,- Kčs, bytové hospodářství = 90.000,- ; veřejné osvětlení 79.615,- ; výkup domů 104.899,- ; stavba mateřské školy - placeno ze sdružených prostředků = 806.876,- Kčs ;

 

PÁLENÍ SLIVOVICE - 1985

V roce 1985 byla sezóna zahájena 16. října 1985 a pracovalo se ve třech směnách až do 24. dubna 1986. Byl to velmi úrodný rok na durancie, zejména na “Drahách” byly stromy osypány, větve se lámaly. Ozdravění stromů pomohly silné mrazy, které zničily škůdce. Za sezónu bylo vyrobeno 35.734 hl stupňů alkoholu (100 %), což znamená výrobu 71.468 litrů 50 % slivovice. Celkem bylo vypáleno 71 vagónů kvasu - převážně kvas z Vlčnova a asi jen 2 vagóny kvasu z okolí. A to ještě někteří lidé ovoce prodávali, protože neměli dostatek beček. Vedoucí pálenice paní Anežka Mošťková č. 539 říká, že tolik slivovice za její činnosti se nikdy nevypálilo. V pracovních směnách po 12 hodinách se střídali: Janča Josef č. 718, Pešl Josef č. 411, Podškubka Jakub č. 936, Moštěk Jaroslav č. 70 a někdy pomáhal ing. Josefík František č. 1154.

Základní organizace KSČ ve Vlčnově v roce 1985 v čele s předsedou ing. Vojtěchem Dostálkem svoji činnost hodnotí takto: Rok 1985 byl významným rokem v němž jsme oslavili 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje Československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Revoluční odkaz těchto slavných událostí byl významným podnětem k širokému rozmachu tvůrčí iniciativy a uvědomělé aktivity pracujících ke splnění a překročení úkolů posledního roku sedmé pětiletky. Stranické organizace se aktivně podílela na řídící a kontrolní činnosti v oblastech působnosti spadající do základní organizace KSČ ve Vlčnově.

Jednotliví členové strany se významně podíleli na aktivitě společenských organizací Národní fronty. Rovněž tak při zabezpečování plnění volebního programu Národní fronty. Stranická organizace reagovala ve své činnosti na významná výročí v obci, oslavy důležitých státních svátků a výročí. V oblasti masově politické a propagační práce byly stanoveny konkrétní úkoly, které zabezpečovaly činnosti v této oblasti. Základní organizace KSČ reagovala na zasedání ústředních stranických orgánů a rozpracovala pro ně příslušná organizační opatření. Významnou akcí byla příprava a průběh výroční stranické schůze, na níž bylo provedeno zhodnocení celoroční práce a stanoveny nové úkoly. Tato schůze byla přípravou na významnou celostátní událost v roce 1986 - to je svolání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

V závěru lze konstatovat, že v složité mezinárodní politické situaci, v problémech vznikajících při vývoji socialistické společnosti svůj úkol základní organizace KSČ ve Vlčnově v roce 1985 čestně splnila.

 

Závěr k zápisu roku 1985 a celého volebního období let 1981 - 1985

Písemná, filmová, tisková i fotografická dokumentace za uplynulé volební období je dokladem velkého rozvoje života v naší obci pod vedením státních a stranických orgánů a účinné pomoci všech složek Národní fronty.

Rada MNV ve Vlčnově v čele s předsedou Karlem Křapou č. 812. vynakládala velké úsilí pro plnění velmi náročného volebního programu a lze konstatovat, že všechny důležité akce byly čestně splněny.

V jednotlivých letech 1981 - 1985 to byly zejména tyto akce:

1981: dokončení generální opravy elektrického osvětlení v obci, uvedení do provozu víceúčelové zařízení “ZAHRÁDKÁŘ”, nové hřiště pro házenou na stadionu TJ Vlčnov. 1982: Vlčnov se stává střediskovou obcí a úspěšně pokračuje budovatelská činnost a rozvoj 15 druhů služeb obyvatelstvu. Do provozu uvedena SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ na místním hřbitově.

1983: K nejvýznamnější akci patří zahájení výstavby ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve Vlčnově dne 1. 10. 1983 a generální oprava fáry.

1984: Zahájení výstavby MATEŘSKÉ ŠKOLY v akci “Z” a provádění terénních úprav pro stavbu školy.

1985: Výstavba kotelny s 27 m vysokým komínem, stravovací pavilon, stavba mateřské školy.

V celém volebním období současně s budovatelskou činností probíhal v míru klidný, politický, kulturní a sportovní činnost ke spokojenosti všech občanů naší obce.

 

Zápis projednán a schválen ve Vlčnově dne: 24. 4. 1986.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download