Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1977

Rok 1977

 

Rok 1977 byl v celém pokrokovém světě ve znamení oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, což bylo v rámci našeho státu, okresu i obce Vlčnova impulsem k veškeré budovatelské, politické, kulturní i sportovní činnosti, ke zvýšené aktivitě občanů při všech pořádaných akcích v tomto významném roce.

Rada MNV ve Vlčnově schválila vypracovaný školskou a kulturní komisí jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1977 jednotlivých složek Národní fronty a již zde bylo vidět, že činnost po celý rok bude bohatá.

Tou největší událostí a největším novoročním dárkem bylo dne 8. ledna 1977 ve 14.00 hodin slavnostní otvírání a předání do užívání celého areálu Klubu sportu a kultury s restaurací “U KRÁLA” za přímo manifestační účasti občanů Vlčnova dechových hudeb a vzácných hostů ze širokého okolí a odpovědných funkcionářů ze státních stranických i společenských orgánů a organizací. Společné dílo v hodnotě téměř 11 miliónů Kčs se předává občanům Vlčnova do užívání a touto účelnou a pohlednou stavbou se výrazně mění i pohled na střed Vlčnova. Zlaté písmo na novém vlčnovském zařízení oznamuje:

 

“VYBUDOVÁNO V AKCI “Z” občany VLČNOVA 1973-1976.”

Na realizaci projektu ing. Bergmana z Gottwaldovského Stavoprojektu se svorně a nadšeně podíleli všichni občané a všechny složky Národní fronty.

Závěrečné měsíce, týdny, dny i hodiny byly naplněny neuvěřitelným vypětím všech sil i schopností funkcionářů MNV, jeho komisí a hlavně řemeslníků, stolařů, zedníků, obkladačů, elektrikářů, instalatérů a dalších občanů, hlavně žen při dokončovacích pracích a úklidu tak, aby kolaudace byla provedena v termínu pokud možno bez závad a termín k slavnostnímu otevírání 8. ledna 1977 nebyl narušen.

 

Slavnostní otevírání 8. 1. 1977 ve 14.00 hodin byli přítomni:

Dr. HLAVÁČEK - předseda ČÚV ČSTV z PRAHY

s. Vincenc GAJDOŠÍK - tajemník OV KSČ z Uh. Hradiště

s. Milan ZLATNÍK - předseda ONV Uh. Hradiště

s. JANÍK - místopředseda ústředního svazu českých spotřebních družstev

s. ŠTURM - předseda krajského svazu spotř. družstev

s. LEDABIL - předseda JEDNOTY UH. OSTROH

s. KLABAČKA Frant. - předseda ZO KSČ ve VLČNOVĚ

s. KŘIVDA Frant. - předseda MNV ve VLČNOVĚ

s. KONÍČEK Frant. - tajemník MNV ve VLČNOVĚ

poslanci MNV VLČNOV, předsedové složek Národní fronty,


 

Velké množství občanů a funkcionářů, kteří se o výstavbu zařízení Klubu sportu kultury a překrásné restaurace “U KRÁLA” zasloužili.

Přeplněný sál občanů byl svědkem velmi hodnotného programu, vystoupení souborů, skupiny "džezgymnastek" a velmi zdařilého audiovizuálního programu ing. Ant. PAVELČÍKA 933 s hudebně slovním vyprávěním a postupu celé rozsáhlé výstavby. Dokumentem jsou fotografie, diasnímky, filmy i magnetofonové záznamy.

Na otázku, jak se vlastně zrodila myšlenka ve Vlčnově vybudovat toto zařízení odpovídá předseda MNV s. František KŘIVDA a tajemník MNV s. KONÍČEK František takto:

Předseda MNV VLČNOV s. KŘIVDA František říká, že je na to jednoduchá odpověď: “Dosavadní nevhodné podmínky pro kulturní a sportovní činnost ve Vlčnově.”

Vlčnov je velikou obcí - má 3.500 obyvatel. Přitom byla veškerá zájmová činnost jak sportovní, tak kulturní odkázána na již nevyhovující sál bývalé SOKOLOVNY, kde nebyla nejzákladnější sociální a hygienická zařízení. Sál nedostačoval svojí kapacitou pro tak velké obce při kulturních akcích, akcích lidové zábavy - jako jsou plesy, taneční veselice a podobně, a ani při sebelepším rozvrhu vněm nebylo možné uspokojit všechny požadavky zájmové činnosti ať už se jednalo o základní tělesnou výchovu, zimní tréninky fotbalových oddílů, stolních tenistů, nebo i zájmovou činnost v oblasti lidových písní a tanců. Pravda - máme ještě jeden - ale mnohem menší sálek - u CHOVÁNKŮ - ten však už svým napojením na místní pohostinství byl nevhodný pro zájmovou činnost mládeže. Jedním z rozhodujících motivů, který nás vedl k úvahám o výstavbě nového víceúčelového zařízení, byla neutěšená situace ve výuce tělesné výchovy na základní devítileté škole. Tělocvik se rovněž vyučoval v sále sokolovny a dovedete si představit ty hygienické podmínky, když v sobotu a v neděli byla v sále do půlnoci zábava nebo ples a v pondělí ráno od 8 hodin tělocvik žáků školy. Výstavbou víceúčelového zařízení jsme rovněž chtěli vyřešit naši tíživou situaci v pohostinství a veřejném stravování. Dvě dosavadní pohostinství již zdaleka nevyhovují současným požadavkům. V době národopisných vlčnovských slavností se k nám sjíždí tisíce návštěvníků, mnozí z nich chtějí poobědvat a posedět v kulturním prostředí. I na ně jsme mysleli. A pochopitelně i na naše občany. Dnes má každý možnost poobědvat ve výborné restauraci, pobavit se ve vinárně a přilehlém salónku je dána možnost uspořádání svatebních, promočních či jiných hostin, ale i podnikových školení, seminářů, schůzí a podobně.

Tajemník s. František KONÍČEK odpovídá:

Mezi rozhodnutím něco postavit a vlastním zahájením stavby je období příprav. Práce zainteresovaných pracovníků v tomto období není navenek příliš viditelná, přesto však se jedná o vlastně klíčové období pro samu realizaci stavebního záměru. Je to především schvalovací řízení, získání projektu, jednání o dodavateli, získání finančních prostředků a podobně. Byly to ne hodiny, ale dny a noci strávené na jednáních s orgány na KNV v Brně, na ministerstvu výstavby a techniky v Praze a jiných institucích. Nakonec vše dobře dopadlo.

Podařilo se nám získat finanční prostředky. Lidové družstvo JEDNOTA přispěla 4,5 milionu Kčs, ÚV ČSTV 2 milióny Kčs, ONV Uh. Hradiště 1 milion Kčs, JZD Vlčnov 300.000,- Kčs. Desítky dalších podniků a organizací pomohly zapůjčením odborníků, techniky a zařízení. Projekt vyhotovil Gottwaldovský Stavoprojekt - autorem návrhu byl ing. architekt Bergman. Hlavním investorem byl MNV Vlčnov a pomocí čtyř komisí, funkcionářů, poslanců a všech občanů se podařilo vybudovat tak rozsáhlé a užitečné dílo. Kdybych chtěl použít klasického srovnání, řekl bych: “Jestliže symbolem Národního divadla v PRAZE je nápis NÁROD SOBĚ, my ve Vlčnově bychom řekli: VLČNOVJANÉ SOBĚ A SVÝM DĚTEM.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ VLÁDY ČSR

v roce 1977 bylo uděleno v Jihomoravském kraji jen dvěma obcím a to VLČNOVU a Hovoranům na Hodonínsku. Čestné uznání vlády ČSR I. stupně z rukou předsedy vlády ČSR s. Josefa Korčáka za dosažené výsledky v soutěží národních výborů za rok 1976 přibírají tři Františkové z Vlčnova:

 

KŘIVDA František - předseda MNV Vlčnov

KONÍČEK František - tajemník MNV Vlčnov

KLABAČKA František - předseda ZO KSČ Vlčnov.

 

Na otázku jak to všechno občané Vlčnova dokázali odpovídá předseda MNV s. Fr. Křivda: “Ruku k společnému dílu přiložili příslušníci celé Národní fronty. Příkladem šli všem občanům poslanci MNV. Každý ve svém obvodu mobilizoval pracovníky a tak to každou sobotu a neděli vypadalo v obci jako v úle. Na všech staveništích bylo živo. Každý Vlčnovjan kromě dětí, starých a nemocných lidí, odpracoval zdarma na brigádách 60-70 hodin.

 

BUDOVATELSKÁ ČINNOST MNV VLČNOV - 1977

 

Investiční obce:

Odprac. brig. hodin

ztoho mládež

Náklad Kčs

Hodnota díla Kčs

Kanalizace

7.081

 

361.000

501.000

Úprava skládky
  pod vinohrady

4.380

2.840

163.000

234.000

Úprava komunikací
 a parku KSK

2.550

 

107.000

160.000

CELKEM:

14.011hodin

 

631.000

895.000

 

 

 

 

 

Neinvestiční akce:

Odprac. brig. hodin

 

 

Hodnota díla Kčs

Úprava veřejného prostranství

44.572

 

 

557.000

Úprava zeleně

35.454

14.760

 

443.000

Bytový fond soc. sektoru

7.880

 

 

113.000

CELKEM:

87.906

 

 

1.113.000 Kčs
V rámci zkrášlení obce bylo vysázeno:

400 okrasných keřů a 50 okrasných stromků

1200 m2 květin

100 ks lesních stromků

400 ks ovocných stromků

Zeleň u Klubu sportu a kultury 3.000 m2.

Vybudována nová místní komunikace při úpravě skládky pod VINOHRADY 4.500 m2.

Postavení nové ČEKÁRNY ČSAD - k UH. BRODU /u OBCHODNÍHO DOMU/.

 

 

Finanční podpora:

JZD Vlčnov

na AKCE Z

38.000,- Kčs

 

 

 

na činnost SKK

50.000,- Kčs

 

 

OPP VLČNOVJAN:

na činnost SKK

50.000,- Kčs

 

 

 

 

 

 

 

 

papír

textil:

železo:

 

SBĚR: plán

55.000 kg

6.800 kg

55.000 kg

 

SBĚR: skutečnost

71.924 kg

6.790 kg

71.924 kg

 

SCHŮZE: 2x veřejná -466 občanů, 2x shromáždění - otevření SKK- 550 občanů

 

Budovatelská činnost složek Národní fronty

 

Složka NF

Předseda:

Odpracováno brig. hodin

KSČ

KLABAČKA František č. 817

1440

SSM

KNOTEK Pavel č. 1014

1880

ČSTV

PAVELČÍK Frant. č. 246

3660

ZDŠ

KONÍČEK Jan č. 934

3840

Český svaz žen

KUČEROVÁ Pavla č. 954

1110

Čes. svaz myslivosti

MIKULEC Antonín č. 260

2290

Čes. svaz požárníků

ZEMEK Jiří č. 537

410

SČSP

KONÍČEK Josef č. 492

100

ČSČK

VÁLEK Ludvík č. 43

800

SVAZARM

VACULÍK Boh. č. 1007

300

SRPŠ

BĚLOHLÁVEK Tomáš č. 238

860

DV JEDNOTY

ZEMEK Josef č. 537

510

ČSCHDZ

KONÍČEK Josef č. 584

380

Čes. svaz zahrádkářů

MIKULEC Jan č. 553

680

OPP Vlčnovjan

SKŘEHOTA Mil.

2400

VČELAŘI

VOZÁR Václav č. 845

3730

JZD

ŠIK František

2060

Čs. strana lidová

PEŠL Antonín č. 749

2140

Čs. str. socialistická

KUČERA Jan č. 580

470

CELKEM:

 

101.917 brig. hod.

z toho mládež:

 

17.600 brig. hod.

 

Ve Vlčnově celkem 58 dárců KRVE.

Domovní čísla: Poslední číslo roku 1977 je 1.104 BYTŮ ve Vlčnově v roce 1977 je 1.148 - to je o 25 bytů více než v roce 1976.

Další důležité akce v roce 1977- činnost sboru pro občanské záležitosti při MNV VLČNOV.
Na MNV Vlčnov uzavřeno celkem 30 sňatků - z toho 26 sňatků bylo církevních.
V roce 1977 bylo celkem 40 pohřbů, z toho dva v krematoriu v BRNĚ.
Vítání do života: Celkem na MNV ve Vlčnově vítáno 66 narozených dětí, z toho 5 nebylo křtěno.

V měsíci květnu v kinosále předávání občanských průkazů a skládán slib pionýrů. Na zahájení školního roku 1977 v obřadní síni MNV vítání prvňáčků do školy. V srpnu v obřadní síni vítání 50letých občanů Vlčnova.

V roce 1977 byly v obřadní síni na MNV Vlčnov dvě zlaté svatby manželů VOZÁROVÝCH č. 111 a KUŽELOVÝCH č. 640.

 

OBYVATELSTVO:

Stav obyvatelstva k 1. 1. 1977

3.326

Narozeno dětí

71

ÚMRTÍ OBČANŮ

40

PŘISTĚHOVÁNO

46

ODSTĚHOVÁNO

64

CELKEM obyvatel k 31. 12. 1977

3.339

 

PŘIBYLO CELKEM 13 občanů.

KLUB SPORTU A KULTURY - KSK

 

KSK - ve Vlčnově byl zřízen 1. 1. 1977 na základě zákona o osvětové činnosti podle § 14 zákona číslo 52/1959 Sb. KSK je státní socialistickou příspěvkovou organizací řízenou MNV Vlčnov. Plní funkci kulturního a společenského zařízení a jeho činnost je řízena STATUTEM vydaným 1. 1. 1977 MNV Vlčnov. V čele klubu je ředitelem jmenovaný radou MNV . Od 1. 1. 1977 od založení byl jmenován ředitelem klubu MVDr. Ant. PLACHÝ č. 1075.

 

RADA KLUBU má tyto zástupce:

 

1. Ředitel Klubu

MVDr. Antonín PLACHÝ

Vlčnov č. 1075

2. Tajemník MNV

s. Frant. KONÍČEK

Vlčnov č. 452

3. Zástupce VO KSČ

s. Frant. KLABAČKA

Vlčnov č. 817

4. Předseda JZD Vlčnov

s. Frant. ŠIK

Buchlovice č. 253

5. Ředitel OPP Vlčnovjan

s. Mil. SKŘEHOTA

Březolupy č. 910

6. Ředitel ZDŠ

s. Jan KONÍČEK

Vlčnov č. 934

7. Předseda ŠKK a DV Jednoty

s. Jos. ZEMEK

Vlčnov č. 844

8. Předseda NV

ing. s. Josef KUČERA

Vlčnov č. 533

9. Předseda TJ

s. Frant. PAVELČÍK

Vlčnov č. 246

10. Správce více účel. zařízení

ing. Ant. PAVELČÍK

Vlčnov č. 933

 

 

VÝBOR SKK má toto složení:

 

MVDr.

Antonín PLACHÝ

předseda SKK

Vlčnov č. 1075

ing.

Antonín PAVELČÍK

správce SKK

Vlčnov č. 933

s.

Josef ZEMEK

předseda ŠKK

Vlčnov č. 844

s.

Marta KONDROVÁ

účetní SKK

Vlčnov č. 874

s.

Frant. MIKULEC

člen výboru SKK

Vlčnov č. 485

s.

Jana MIKULCOVÁ

ved. kroužku Vlčnovjánek

Vlčnov č. 485

s.

Božena MOŠŤKOVÁ

členka SKK

Vlčnov č. 958

s.

Jiří JILÍK

ved. souboru ŠOHAJEK

Vlčnov č. 994

s.

Ladislav PLESL

člen SKK

Vlčnov č. 436

s.

Václav KLABAČKA

ved. souboru VLČNOVJAN

Vlčnov č. 662

s.

Josef VOZÁR

ved. filmového kroužku

Vlčnov č. 818

s.

Jaroslav KONÍČEK

pokladník TJ Vlčnov

Vlčnov č. 347

s.

Zdeněk KRÁLÍČEK

zástupce TJ

Vlčnov č. 179

 
 
 

Revizní komise:

Šátek Jar. č. 512, Klabačková Libuše č. 817
Mikulec Frant. č. 592, Ryšavý Vl. č. 377

Kult. tech. KOMISE:

Kašpařík Josef č. 224, Marcaníková Vlasta 1037, Chvilíček Fr. 302, Vozár Fr. 480, Křapa Jan 1038, Matošková Jiřina 19, Zemek Ant. 530, Koníček Jos. 492, Mikulec Lad č. 264, Mikulec Jan č. 553.

 
 
Činnost SKK v prvním roce své existence byla velmi bohatá. Občané Vlčnova měli možnost v novém krásném zařízení vidět velmi hodnotné akce. Mezi nejdůležitější patří:
 
 

8. 1.

Slavnostní otevření KSK

22. 1.

MORAVANKA - přeplněný sál spokojených občanů, pak taneční zábava - ved. Ant. Koníček

13. 2.

Dětský karneval

6. 3.

MARTA, TENA, BOB FRIEDL - populární zpěváci

12. 3.

PLES KSČ

17. 3.

Výroční schůze Lidové spotřební družstvo

31. 3.

Technicko ekonomická konference OZS

6. 4.

Výchovný koncert ZDŠ

10. 4.

Pantůčci

28. 5.

Místní kolo “SLOVÁCKÝ KOŠTÝŘ” - nejlepší umístnění Eda COUFALÍK - postup do okresní soutěže

29. 5.

JÍZDA KRÁLŮ - králem byl Bělohlávek č. 238

12. 8.

DOŽINKY JZD

20. 8.

MORAVANKA

20. 10.

Varietní skupina BEKONY PRAHA

31. 10.

Turnaj odbíjené pro Vietnamské učně

5. 11.

Slavnostní koncert zpěváků okresního KOŠTÝŘE

9. 11.

Zájezd do DRNOVIC u Ploštiny - soubor VLČNOVJAN

9. 12.

Okresní konference ved. souborů Lidové umělecké tvořivosti

10. 12.

Vánoční besídka OPP Vlčnovjanu

16. 12.

Výroční schůze OPP Vlčnovjan

16. 12.

Soustředění souboru ŠOHAJEK a VLČNOVJAN JÍZDA KRÁLŮ

29. 5.

Pořádal ročník 1959, králem: Vít Bělohlávek 238

 
 

Všechny akce měly vynikající úroveň, však VLČNOVSKÁ JÍZDA KRÁLŮ s bohatým programem včetně SLOVÁCKÉHO KOŠTÝŘE, VELKÉHO KARNEVALU a v neděli JÍZDA KRÁLŮ s krásným vystoupením mnoho souborů byla nejen občany Vlčnova, ale i hosty z širokého okolí hodnocena jako nejkrásnější. Účinkovali: DOLINA ze St. Města, Dolňácko Hluk, Kunovjan, Rozmarýn z Újezdce, Lůčka z Kudlovic a naše soubory - ŠOHAJEK a Vlčnovjan. V programu byla v činnosti i památkové rezervace - vlčnovské búdy, KOŠT vína s vystoupením BURČÁKŮ. O stravování a občerstvení bylo poprvé zajištěno v nové restauraci Jednoty “U KRÁLA”.

VÝROBA KERAMIKY VE VLČNOVĚ

Ústředí lidové umělecké výroby - ÚLUV - tato provozovna byla vybudována rekonstrukcí zemědělské usedlosti jako konfiskát po J. Kučerovi 148, který odjel v roce 1968 s rodinou do USA. Usedlost zakoupilo MK od MNV Vlčnov a předalo oblastnímu středisku ÚLUV Uh. Hradiště, který částkou cca 800.000,- Kčs přebudoval hlavní budovu hospodářské místnosti a postaví keramickou provozovnu, která byla slavnostně otevřena za účasti hostů z min. kultury PRAHA, KNV, ONV, MNV, VO KSČ a JZD Vlčnov dne 1. 12. 1977. Vyhrávala cimbálová muzika a byla uspořádána módní přehlídka ÚLUV v restauraci “U KRÁLA”. Vedoucím provozovny ve Vlčnově byl jmenován mistr lidové umělecké výroby s. Antonín MOŠTĚK, který v objektu bydlí s rodinou a jeho manželka Františka zde pracuje jako malířka hrnčiny.

V provozovně pracuje celkem 8 lidí, z toho 5 žen /včetně 3- učňů/. V roce 1977 se začala vyrábět majolika a hrnčina zdobená kukačkou - podle návrhů výtvarnice Marie Kotrbové z ÚLUV Praha a mistra lidové uměl. výroby A. Mošťka. Keramická výroba má charakter lidové umělecké výroby a vyrábí se: kávové hrnky, souprava džbánů a pohárků, majolikové figurky a upomínkové předměty podle starých hrnčířských nádob malovaných bílou hlinkou. Výrobky jsou prodávány v KRASNÝCH JIZBÁCH: Uh. Hradiště, BRNO, OSTRAVA, BRATISLAVA, Karlovy Vary, PLZEŇ PRAHA, vyváží se i do světa. Kolekce výrobků mistra umělecké výroby Ant. Mošťka vyrobená v roce 1977 byla zaslána do celostátní soutěže nejlepších výrobků roku 1977.

Provozovna má tato zařízení:

MALÍRNU, pecní místnost s dvěma el. pecemi, kde se vypalují výrobky 980 - 1050 °C, KRUHÁRNA - 3 hrnčířské kruhy na ruční vytáčení, strojní příprava hlíny, SKLEP na rozpracované výrobky, VLHČÍRNA a sklep na hlínu, kterou těží v Jarošově, Větéřov u Kyjova. V roce 1978 budou hledány zdroje hlíny v bližším okolí.

ŠKOLSTVÍ

Občanský rok 1977 byl na škole zahájen blahopřáním žáků pracujícím místních závodů k zahájení 3. roku šesté pětiletky a přípravou 60. výročí VŘSR ve výchovné práci školy, v rozvoji pracovní iniciativy a obohacení kulturně-politického a veřejného života v obci. To se projevilo v uzavírání kolektivních i individuálních závazků školskými pracovníky a třídními kolektivy. Celkem bylo uzavřeno 17 individuálních závazků učitelů vesměs k rozvoji aktivity a iniciativy na úseku školní a mimoškolní práce a 13 kolektivních závazků žákovských kolektivů na rozvoj veřejně prospěšné práce o zvelebení obce, které představovaly v rámci celoobecního závazku 3.900 brig. hodin.

Z pověření SRPŠ provedla škola prostřednictvím žáků inkaso členských příspěvků. Od 318 rodičů bylo vybráno 3.120,- Kčs. Získaných prostředků využívá SRPŠ, který se konal 15. ledna v pohostinství pod VINOHRADY.

Při hodnocení učebně-výchovné práce za 1. pololetí 1976/77 byla sledována především účinnost výuky podle nového pojetí vI. post. ročníku, modernizace výuky se jen poněkud posunula kupředu a výsledky ateistické výchovy v porovnání s rokem 1976 byly poněkud slabší. Větší pozornost byla v kontrolní činnosti věnována výchovným předmětům. Ze 448 žáků prospělo 438, z toho 47 s vyznamenáním a 10 žáků neprospělo. Koncem ledna byl proveden zápis žáků do I. post. ročníku. Celkem bylo zapsáno 52 žáků: 23 chlapců a 29 děvčat. Současně byly zahájeny přípravy na realizace kooperace škol ZDŠ Vlčnov se ZDŠ Veletiny. 10. února se vítězná družstva školní soutěže “Co víš o zem, kde zítra znamená včera” zúčastnila okrskové soutěže. V okresní soutěži úspěšně reprezentovali Vlčnov i v oblasti KULTURA a umění SSSR. V soutěži “Věda a technika SSSR v Dol. Němčí se umístnilo na 2. místě. Počátkem února byly také podepsány patronátní smlouvy s místním JZD a Slov. strojírny v Uh. Brodě, které umožnily žákům 7. tř. ZDŠ pořádání lyžařského výcviku v jejich rekreačním středisku na Lopeníku za výhodných finančních podmínek. Pionýrské shromáždění se slibem JISKER a bohatým kulturním pořadem k 29. výročí Vítězného února za účasti zástupců veřejného života se zúčastnili také zástupci Lidových milicí patronátního závodu Slov. strojíren. Vybudováním Klubu sportu a kultury se zlepšily podmínky pro rozvoj základní tělesné výchovy. Škola zahájila výuku povinné TV, zvláštní TV a různých oddílů DTV /džez gymnastika, odbíjená, ZTV/ i národopisných kroužků počátkem března ve sportovní hale, i když dosud chudě vybavené tělovýchovným nářadím. Škola se podílí na nákladech KSK částkou 40.000,- Kčs ročně. SSKK byla uzavřena smlouva. V měsíci březnu a dubnu vyvrcholila zájmová činnost řadou soutěží místních kol i okresního rozsahu. Dne 2. 3. se pět úspěšných řešitelů FO zúčastnilo okresního kola FO. VMO se žáci v okresním kole nedostali mezi úspěšné řešitele. Družstvo mladých včelařů se zúčastnilo soutěže “O ZLATOU VČELKU”. Dne 3. 3. zastupovali v recitační soutěži školu dva žáci 4. a 5. post. ročníku, dva žáci 6 a 7. roč. a dva žáci 8. a 9. ročníku. Dne 16. 3. vyvrcholila pionýrská branná hra: “O partyzánský samopal”. Vítězné družstvo se zúčastnilo okresního kola v NIVNICI. Dne 17. 3. 1977 hlásila škola výsledky ve sběru odpadových surovin. Sběrem 53.401 kg v hodnotě 21.260,90 Kčs /47,50 Kčs na 1 žáka/ získala škola 1. MÍSTO s odměnou 1 žáka - Anny JURÁKOVÉ z IX. A do JUGOSLAVIE

DEN UČITELŮ se uskutečnil ve Vlčnově za účasti družební ZDŠ POBEDIM a zástupců veřejného života. Dne 30. 3. byl zahájen lehkoatletický čtyřboj na dálku /běh, skok vysoký, skok daleký a hod granátem/ mezi ZDŠ Vlčnov a ZDŠ Pobedim.

Koncem března byla také uzavřena dohoda se státní spořitelnou o propagaci spořivosti mezi mládeží proti odměně 3.000,- Kčs na tělovýchovné potřeby. Dne 6. 4. se uskutečnil v KSK velmi hodnotný výchovný koncert hudby Pohraniční stráže z Holešova za účasti ZDŠ Hluk, Vlčnov, NIVNICE, Dol. Němčí. V měsíci dubnu organizovány dopravní soutěže všech ročníků jako vyvrcholení dopravní výchovy. V 1.-4. p. r. ZLATÁ ZEBRA, 5. p.r. MLADÝ CYKLISTA, v 6.-8. r. cyklistické soutěže a v 9. r. zahájen KURS řidičů malých motocyklů pro 30 uchazečů.

SVÁTEK PRÁCE - 1. MÁJ byl zahájen mohutnou manifestací 30. 4., které předcházel přespolní běh “O pohár osvobození Vlčnova” za účasti okolních škol. Držitelem poháru se stal žák ZDŠ NIVNICE z IX. třídy.

BĚH MLADÉ FRONTY v okresním kole vyhrála Jana Koníčková z 8. třídy a postoupila do krajského kola.

NÁRODOPISNÉ SOUBORY se dostávají do popředí. Soubor Vlčnovjánek se žáky 2.-5. p. r. reprezentoval naši obec natáčením pro televizní studio Brno v Uh. Hradišti, Mařaticích v pořadu Moravský rok II JARO.

Dne 8. 5. v rámci Dne vítězství byl v kinosále se uskutečnil slavnostní pionýrský slib a předávání obč. průkazů za účasti delegace pionýrů ze ZDŠ Pobedim. Dne 13. 5. se 210 žáků 1.-5. p. r. zúčastnilo divadelního představení “O SLUNÍČKU MĚSÍČNÍKU a VĚTRNÍKU” ve Slov. divadle v Uh. Hradišti. Také školní divadelní soubor nezahálel. Pod vedení s. uč. Vojty Janovského nacvičil div. hru KUBULA a KUBA KUBIKULA, kterou uvedl i v družební obci Pobedim. Soutěž STTM vyústila přehlídkou prací na výstavě v rámci vlčnovských slavností. Několik prací se dostalo také do okresní soutěže STTM.

VLČNOVSKÉ SLAVNOSTI obohatily pěkným programem soubory Vlčnovjánek pod vedením s. uč. Mikulcové a Jurčíkové a soubor ŠOHAJEK pod vedením s. uč. Jilíka.

DĚTSKÝ DEN byl uspořádán 5. 6. ve spolupráci SRPŠ a MŠ, kde byly organizovány různé hry, soutěže i tance. V druhé části programu pobavili žáky vojáci, modeláři i psovodi. Dobrá úroveň i účast. Dne 14. 6. se žáci zúčastnili literárního uměleckého přednesu díla Johna Rieda: “Deset dnů, které otřásly světem” v návaznosti na výchovné využití 60. výročí VŘSR.

Výuka náboženství na ZDŠ Vlčnov: Od 15. - 25. 6. probíhalo na ZDŠ Vlčnov přihlašování žáků do vyučování nepovinnému náboženství. Z 283 žáků bylo přihlašováno 150 - to je 52%. Ve druhém pololetí bylo jen 48%.

STUDIUM: Z 64 vycházejících žáků na 21 přihlášených žáků do středních škol a 4letých učebních oborů s maturitou přijatou 14 žáků do stř. škol a 3 žáci do 4letých uč. oborů s maturitou.

UČENÍ: Do prioritních oborů odešlo: 1 horník, 4 do zemědělství a 5 do kovoprůmyslu. Z 8. p.r. na přihlášených 14 - přijato 6 do stř. skol a 2 do 4letého uč. oboru s maturitou.

STAV ŽÁKŮ: Koncem roku bylo na škole 449 žáků, z toho 219 dívek a 39 žáků přespolních - Veletiny. Do zájmových kroužků bylo zapojeno 309 žáků, ve školní jídelně stravovalo 307 žáků.

PIONÝŘI: v PO bylo organizováno 350 žáků včetně JISKER. Na konci šk. roku 1976/77 prospělo 438 žáků, s vyznamenáním 60, 1 žák neprospěl a jeden žák měl sníženou známku z chování. Školní rok byl ukončen slavnostním shromážděním v kinosále, za účasti zástupců veřejného života.

UČITELSKÝ SBOR: ředitelem zůstává Jan KONÍČEK č. 934. Vlčnov opouští učitelé: Tomáš MIKŠÍK - do starobního důchodu, Milan KOUDELA - přeložen do Uh. Brodu, uč. SLAVÍČEK - přeložen do Bánova, uč. ŽÁKOVÁ odešla za manželem na ZDŠ do BRNA, s. SLAVÍČKOVÁ a JURČÍKOVÁ v rámci kooperace do Veletin /Jurčíková- řed. ZDŠ/. Na naši školu byli nově ustanoveni: s. ing. Ema SUDNÍKOVÁ ze ZDŠ Březová, s. uč. Jarmila KOLKOVÁ ze ZDŠ NIVNICE, s. Zdeňka Verbergerová z Přerovska a s. Hana SABÁKOVÁ z Domu pionýru v Bojkovicích.

Dne 26. 9. na ZDŠ v rámci dopravní výchovy uskutečněna dětská estráda “ŠAŠEK NEMOTORA MOTORISTOU”. Dne 12. 10. opět výchovný koncert pro 1.- 5. p. r. k výročí hud. skladatele Leoše Janáčka, pro 6.- 9. p. r. Veliká přátelství k 60. výročí VŘSR. Dne 6. 10. pozvala škola v rámci Dne Čs. armády na besedu se žáky tankisty z voj. posádky z Uh. Hradiště. V rámci 60. výročí VŘSR se žáci zúčastnili štafety MÍRU A PŘÁTELSTVÍ, velké manifestace s lampiónovým průvodem, uspořádali pro dospělé školní akademii a měsíc ČSP ukončili pionýrským shromážděním k výročí Čs. sov. smlouvy o přátelství. ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ v nové ZDŠ bylo vybudováno pro 6.-9. ročník v roce 1977 - uvedeno do provozu v měsíci prosinci 1977.

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA

Místní lidová knihovna pod vedením Jana MIKULCE č. 553 zahájila svou činnost v dubnu 1977 v nových prostorách MNV. Od doby otevření knihovny v roce 1977 bylo vzato do evidence celkem 287 čtenářů, kterým půjčeno 6.300 knih. Uvedený počet čtenářů provedl 2.300 návštěv knihovny. Ku dni 31. 12. 1977 měla knihovna ve stavu 8.500 knih a to jak literatury zábavné, naučné, technické a jiné. Vybavení knihovny novými regály umožňuje lepší orientaci při půjčování. Mimo uvedené svazky knih mají čtenáři k dispozici 10 druhů různých časopisů. K 60 výročí VŘSR byly zhotoveny dvě nástěnky a instalovány 3 výstavy knih s tematikou VŘSR. Potěšující je zájem mladých občanů a dětí o četbu, zvláště ve věku od 6 do 15 let.

HOSPODAŘENÍ VJED. ZEM. DRUŽSTVU

JZD v roce 1977 obhospodařovalo 1868 ha zem. půdy z toho orné 1760 ha. Předseda JZD s. ŠIK František, bytem Buchlovice č. 253. Agronom: s. Jan KUČERA, bytem Vlčnov č. 580 Mechanizátor: s. PÍŠTĚK Bohuš, bytem KUNOVICE č. 721, Zootechnik: s. ing. Rybníkář, bytem Hluk č. 450 Ekonom: s. Ant. HUBÍK, bytem Vésky č. 161 - během roku vyměněn nastoupil ing.

 

Rostlinná výroba:

VÝMĚRA [ha]

Hektarové výnosy [q]

Pšenice ozimá

629

45,50

Ječmen jarní

375

38,80

KUKUŘICE

45

47,-

BOB

49

17,5

Řepa cukrová

170

391

Kukuřice na zeleno

129

350

Jetel červený

68

71

Vojtěška

239

86 q sena

HROZNY

6,93

54,90 /MRAZÍKY/

Průměrný výnos v roce 1977 byl nižší než v roce 1976.

ZRNA CELKEM

45.333

 

Dodáno státu

19.400

 

Fond KRMIV pro ZVS /zemědělské výr. sdružení/ - 10.390 q

 
 


Cukrovka na honě v BŘEZÍ prudkými dešti byla na ploše 17 ha zaplavena, byla seta znovu a dala nízký výnos. Na výměře 30 ha byla cukrovka ošetřována novým způsobem - s MINIMÁLNÍ RUČNÍ PRACÍ - bez jednocení - setí geneticky vyšlechtěné jednoklíčkové semeno, pouze se 1x okopávala se současným dojednocením a dala vysoký výnos = 526 q z 1 ha. Pícniny byly sklízeny převážně samosběracími vozy a řezačkami a poprvé ukládány do SENÁŽNÍCH VĚŽÍ /forma Západ/, však kvalita senáže nebyla nejlepší a celkem obtížné vybírání hmoty z věží.

ŽNĚ: Sklizeň obilovin zajišťovalo 14 kombajnů - převážně kombajny výroby NDR - E 512 a sovětské SK 4, jednak vlastní a také výpomoc ze Slovenska. Žně pro špatné počasí trvaly od 19. 7. do 7. 8. Největší výnosy dala Jugoslávská “SÁVA”, slabší výnosy dal “KAVKAZ” - jen 37 q. “SÁVA” na ploše 110 ha dala ø 52 q Ječmen “FAVORIT” na ploše 109 ha dal ø výnos 44 q. Ametyst jen 35 q.

CUKROVKA se sklízela od 26. 9. do 22. 10. pomocí dvou sklízecích souprav - celkem 666 vagónů. Nejlepší výnosy dala odrůda DOBROVICKÁ 430 q, nejnižší HIMONA - jen 300 q. Pozemky byly odvodněny na černých horách na ploše 450 ha celkem.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA - dosáhla v JZD Vlčnov NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ na OKRESE Uh. Hradiště - a to jak natalitě krav, ve vysokých přírůstcích v ŽÍRU skotu a v selatech.

 

 

 

PLÁN:

SKUTEČNOST:

MLÉKO

1.630.000 l

1.660.000 l

Maso hovězí

2.610 q

2.617 q

Dojivost na 1 krávu

3.453 litrů

prům. 9,46 litru

SKOT - ŽÍR

---

přírůstky - 0,895 kg

PRASATA

---

přírůstky - 0,611 kg

Odchov selat na 1 prasnici

---

20,66 selat

Odchov telat na 100 krav

---

115,60 ks


Výsledky v roce 1977 lepší než v roce 1976.

 

VÝROBA HOVĚZÍHO MASA celkem

2.689 q

MASA vepřového

2.874 q

Celkem spotřeba jádra:

22.619 q

Spotřeba na 1 l mléka:

0,27 kg jádra

na 1 kg hov. masa:

2,38 kg jádra

na 1 kg vepř. masa:

3,53 kg jádra

na 1 kg drůbeže:

2,72 kg jádra

 
 

Prodej státu: hovězího masa: 2.350 q, vepřového 2.636 q, drůbežího: 1.193 q.
Za vynikající výsledky bylo JZD Vlčnov odměněno z Okresní zemědělské správy.

ČESTNÉ UZNÁNÍ - za I. MÍSTO

za nejlepší výsledky: přírůstky a prasat, v žíru skotu, nejvyšší odchov selat i telat.

VELKOKAPACITNÍ KRAVÍN pro 600 kusů na farmě západ byl koncem roku 1977 uveden do provozu - ustájeno zatím 130 dojnic a 160 ks březích jalovic.

Na výborných výsledcích v Ž.V. se podílí i Výzkumný ústav biofaktorů - středisko Horní POČERNICE - aplikace neantibiotických stimulátorů NITROVIN, KARBADOX a také pro prasnice výživa tzv. VITAMINOVÉHO PREMIXU /úspory jádra/.
 

 

STAVY ZVÍŘAT:

SKOT

1628 ks

---

z toho krav

540 ks

---

vepř. dobytek

1876 ks

---

z toho prasnic

140 ks

---

KONÍ

6 ks

 

MECHANIZACE - traktory kolové 32 ks, pásové 6 ks, nákl. auta 10 ks, osobní auta 4 ks, trakt. přívěsy 43 ks, kombajny E 512 - 4 ks, pluhy 22 ks, brány 22 ks, secí stroje na obilí 5 ks, přesná řeposecí 1 ks, sklízecí souprava na cukrovku /ořezavač chrástu + vyorávač bulev/ - 2 soupravy.

JZD mělo v roce 1977 na úseku mechanizace četné havárie ať aut osobních, nákladních i traktorů - sice bez ztrát lidských životů, ale s dost nákladnými opravami. Nutno ocenit výkon v krajské soutěži v ORBĚ, kde Josef ZÁBRANA (u JZD) získal I. MÍSTO.

PRACOVNÍCI v JZD: trvale činní - 240, brigádníků 32 z toho: traktoristé a kombajnéři 28, kočí 3,

 

 

pracovníci v RV

24

přidružená výroba

8

dojičky

48

v dílnách

27

ostatní skot

15

stavební četa

13

prasnice

11

řidiči nákl. aut + závozníci

11

prasata - žír

3

ostatní pracovníci

12

drůbež

7

tech. hosp. pracovníci

30

 

 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ v JZD - 1977

 

Tržby na zem. výrobky

22.454.000 Kčs

Tržby přidruž. výroby

943.000 Kčs

Tržby z aktivace investic

497.000 Kčs

Za práce a služby pom. výroby

3.632.000 Kčs

Tržby z výr. činnosti celkem:

27.526.000 Kčs

Výkony včetně mimořádných výnosů / i pojišťovny/

30.173.000 Kčs

Náklady celkem

23.268.000 Kčs

ČISTÝ ZISK:

6.905.000 Kčs

 

 

V roce 1977 celkem na mzdách vyplaceno 6.905.000 Kčs . Průměr na 1 pracovníka 26.451Kčs - což je nárůst proti roku 1976 o 1,27%.

 

POČASÍ - 1977

Počasí pro zemědělství nebylo v roce 1977 tak příznivé jako v roce 1976. Spadlo sice jen o 17 mm srážek méně, ale nebyly v měsících stejnoměrně rozloženy. Velké množství spadlo v červenci a srpnu v jednom dni 21. 7. 25 mm a 21. 8. dokonce 28 mm. V březnu byly mrazy /10. 3. - 5° C, 30. 3. - 4°C a napadlo 10 cm sněhu/.

 

 

MĚSÍC:

prům. teplota denní

SRÁŽKY [mm]

 

Průměrná teplota /ve 14.00/

I.

- 0,5

70

(21. 1. 20 cm sněhu)

3,5 °C

II.

2,2

62,4

 

7,5

III.

7,7

38,8

(28. 3. večer bouřka)

13 (10. 3. - 5 °C)

IV.

7,5

42,8

(30. 3. sníh 10 cm)

13,5 (30. 4. - 4°C)

V.

13,4

74,9

 

18,5

VI.

18

38,3

 

24,5

VII.

19,3

75,3

(21. 7. 25 mm)

25

VIII.

17,3

127,4

(21. 8. 28 mm)

23

IX.

12,3

36,2

 

19,5

X.

10,4

27,9

 

16,5

XI.

5,1

56,2

 

10

XII.

- 1,1

9,6

 

4,5

PRŮMĚR 1977:

9,2° C

659,8 mm

 

prům. polední teploty /ne denní/

 

 

 

Porovnání:

1974 srážek 684,9 mm

 

1975 srážek 547,5 mm

 

1976 srážek 576,6 mm

 

1977 srážek 659,8 mm - velké srážky
v červenci a srpnu způsobily polehnutí
obilí, obtížná sklizeň a větší ztráty.

 

 

ČESKÝ SVAZ ZAHRÁDKÁŘŮ A OVOCNÁŘŮ

- má organizováno 165 členů včele s předsedou Janem MIKULCEM č. 553. Snahou všech členů bylo zúčastňovat se veřejného života v obci a plnit úkoly dané stanovami svazu. Bylo to především rozšíření služeb pro členy i ostatní občany. Jednalo se zejména o zajištění hnojiv, postřiků, sazenic vinné révy a stromků. Výkup okurek přes počáteční sucho bylo později příznivé a přinesl nejen organizace, zprac. průmyslu, ale i pěstitelům pěkný finanční přínos. Také vinaři i přes jarní mrazíky byli spokojeni. Stalo se již tradiční - pořádat v búdách na Vlčnovské slavnosti posezení při víně a cimbálové hudbě. V roce 1977 tohoto posezení se zúčastnili i naši hosté - zahrádkáři ze SKALICE. Z tématických zájezdů byl pěkný zájezd do Věžek u Kroměříže na výstavu podniku Sempra. Byly uspořádány 3 přednášky - 2x ovocnářsko vinařská 1x pěstování okurek.

VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN byla v říjnu ve staré škole. Celkem 78 vystavovatelů vystavovalo 293 ks druhů ovoce, 31 vzorků květin a 18 vzorků zeleniny. Potěšující byla účast mladých vystavovatelů s novými perspektivními druhy ovoce. ZO ČSZO byla zapojena do soutěže na počest 60. výročí VŘSR a 20. výročí založení organizace a za 3. místo v okrese jsme dostali diplom a peněžitou odměnu. V roce 1977 byla ve spolupráci s komisí pro výstavbu při MNV přikročeno k vypracování projektového úkolu na výstavbu

VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ a to: MOŠTÁRNY, POVIDLÁRNY, SUŠÁRNY - jako důležitého podkladu k vyřizování žádosti o povolení stavby.

PÁLENÍ SLIVOVICE

 

 

Napáleno litrů slivovice 50%

Vagónů kvasu:

Účastníků pálení:

Odvedeno Kčs:

Konec pálení:

1975/76

60.700

58

2836

2.215.520

26. 3.

1976/77

43.590

43

2116

1.591.008

21. 3.

1977/78

36.350

39,6

1723

1.326.763

10. 2.

 

DOHLÍŽECÍ VÝBOR JEDNOTA

Jednota - Lidové spotřební družstvo ve Vlčnově má organizováno 884 členů - čímž patří k nejsilnějším složkám NF v naší obci. Předsedou je Josef ZEMEK č. 844. LSD má v obci 13 provozoven a roční obrat činí 26 miliónů Kčs. Ve svých provozovnách zaměstnává 32 pracovníků. Většina provozoven je majetkem LSD. Jedná se o 7 budov, která jsou ve velmi dobrém stavu, z toho 4 postavilo LSD v posledních 10 letech. Na výstavě restaurace “U KRÁLA” se podílela finanční částkou 4,5 miliónu Kčs. Další dvě budovy, ve kterých provozuje své služby jsou v nájmu a to:

SOKOLOVNA - která je majetkem TJ Vlčnov

PRODEJNA PAPÍRU - je v soukromém domě pana VOLFA.

Výstavbou nových provozoven se za posledních 10 let velmi změnil vzhled celé naší obce. Při výstavbě obchodního střediska - k Uh. Brodu se počítalo s překrytím potoka - u mostu - což se neuskutečnilo a bude provedeno až v roce 1978 - čímž se opět zlepší vzhled naší obce.

SVAZARM má org. 65 členů - předseda Boh. Vaculík 1007. V měsíci únoru beseda s řidiči mot. vozidel na téma rozbor nehodovosti a výklad vyhlášky č. 100 - přednášel zást. ved. autoškol Milan Koranda - spokojenost motoristů. V květnu a červenci kurs řidičů malých motocyklů - 29 žáků. Při vlčnovských slavnostech JÍZDA KRÁLŮ - členové Svazarmu zajišťovali parkování osobních aut.

MYCÍ RAMPA - provedena rekonstrukce el. instalace, úprava terénu a dokončení úpravy terénu. Provedeno oplocení. Celkem odpracováno na akcích “Z” a úpravě veřejného prostranství.

 

Rozvoj MOTORISMU ve Vlčnově

Za 30 let budování socialismu v naší vlasti nastal mohutný rozvoj motorismu. Svazarm - oddíl automotoklub - ved. KUŽELA Karel č. uvádí:

V roce 1957 byla ve Vlčnově jen 11 majitelů aut.

V roce 1967 bylo ve Vlčnově 40 aut - převážně zn. ŠKODA

V roce 1977 bylo asi 250 aut - převážně zn. ŠKODA, MOSKVIČ, TRABANT.

Přehled majitelů aut z roku 1957: Dr. KOSTELNÍK (OPEL KAPITÁN), Dr. CAHLÍK (MINOR), RYŠAVÝ Vlad. (Š-445), KONÍČEK Fr.- zámečník (TATRA 57 A), Chovánek Jakub (PICOLA), KUŽELA Šimon (TATRA 12), KUŽELA Karel (SIMCA ARONDE), PRCHLÍK J. (WARTBURG), PAVLACKÝ Lad. (TATRA 30), ZÁBRANA Fr. (ŠKODA 422), KLABAČKA Fr. (SPARTAK).

 

Svaz ČESKOSLOVENSKO SOVĚTSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

v čele s předsedou Josefem KONÍČKEM č. 492 pořádají 16. 2. v kinosále na téma ELEKTRIFIKACE SSSR a 24. 2. další besedu se Sov. filmem k 107. výročí nar. V. I. Lenina. Ve spolupráci se ZDŠ organizují AKADEMII “CO VÍŠ O SSSR” pro žáky i občany s pěkným programem. SČSP pořádá v rámci měsíce přátelství filmovou přehlídku sovětských filmů za účasti složek NF. Členové SČSP iniciativně pomáhali organizovat oslavy 60 výročí VŘSR, kde byly i sovětští vojáci z Nového Města, stříleli rakety na návsi. Předseda Jos. Koníček, který po celý rok ve Vlčnově promítá filmy, pomáhá organizovat i filmovou přehlídku na stadiónu. V letošním roce v měsíci červenci 10 filmů zhlédlo 6.214 návštěvníků a bylo vybráno na vstupném 42.090,- Kčs. Největší návštěva byla na americkém filmu “ČELISTI” a premiéra filmu OSVOBOZENÍ PRAHY a SOV. FILMU “CIKÁNI JDOU DO NEBE”.

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA: 1/7 Jsem nevěrný manžel, 2/7 Tři mušketýři, 3/7 ČELISTI, 4/7 Scény z manželského života, 5/7 Cigáni jdou do nebe, 6/7 Osvobození PRAHY, 7/7 Tentokrát zbohatneme.

OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK - OPP VLČNOVJAN

V OPP Vlčnovjan zůstává ředitelem Milan SKŘEHOTA, Březolupy a jeho výrobním náměstkem František Jindra z Hradčovic. Tento podnik se svými 289 zaměstnanci končí 31. 12. 1977 svoji činnost a dnem 1. 1. 1978 rozhodnutím pléna ONV Uh. Hradiště je začleněn do OPP JAKOS v Uh. Hradišti. Provoz OPP Vlčnovjan v roce 1977 v porovnání s rokem 1976 nedozná podstatných změn ve výrobě ani ve vedení jednotlivých provozoven.

 

 

č.

VÝROBA:

Vedoucí:

VÝKON:

LIDÍ:

100

STAVEBNÍ

KLABAČKA Ant. č. 312

4,2 miliony

46

200

ODZNAKY

ZEMEK Josef 742

3,6

38

300

AUTOSERVIS

ZEMEK Josef 571

5,3

39

400

Prodej výrobků

Hauerlandová Karla

0,6

1

500

Vedení podniku

SKŘEHOTA Miloš

-

30

600

KONFEKCE

KOHOUTKOVÁ Lud.

6,8

63

700

KOŽEŠNICTVÍ

PEŠL Jan 861

1,3

11

800

STANY

JANEČKOVÁ Marie

5,3

51

900

DOPRAVA

TOMALOVÁ

1

10

CELKEM:

 

 

28.402.000,- Kčs

289

 

Celkový objem výkonů za rok 1977 činil 27.578.000 Kčs a plán za rok 1977 byl splněn již 21. XII. 1977, což svědčí o dobré iniciativě všech pracovníků. Průměrné výdělky 1 pracovníka činily 2.227 Kčs a bylo dosaženo produktivity práce na 1 pracovníka 98.846,- Kčs. Počet pracovníků 289 z toho žen 187.

ZISK - bilanční zisk podniku za rok 1977 činil 4.114.000,- Kčs, což svědčí o dobrém hospodaření v roce 1977.

Vedení podniku pečuje o zvyšování kvalifikace. 5 pracovníků studuje na odborných školách pro pracující a 15 pracovníků se zúčastnilo odborných krátkodobých kursů. Pro pracovníky slouží místní kantýna, kde je i jídelna. Obědy se dováží z nově vybudované restaurace “U KRÁLA”.

REKREACE pracujících:


3 osoby - zahraniční výběrová rekreace

15 osob - tuzemská výběrová rekreace

2 osoby - zahraniční zájezd družby

1 osoba - zahraniční rekreace

 

Dále bylo uskutečněno 5 zájezdů - 198 osob, 10 kulturních akcí - 889 osob a zakoupeny vstupenky do Slov. divadla - 30 osob. Rekreace na VRANOVĚ - 68 osob. Celkem 1217 osob se podílelo na těchto zábavných a rekreačních akcích. VOPP Vlčnovjan v roce 1977 bylo 18 dárců KRVE. Pracovníci uzavřeli 18 kolektivních závazků, 13 individuálních.

 

MAJETEK OPP Vlčnovjan:

 

BUDOVY a STAVBY

7.986.000,- Kčs

STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

556.000,- Kčs

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

1.276.000,- Kčs

INVENTÁŘ

75.000,- Kčs

Celková hodnota ZP

9.657.000,- Kčs

Drobné krátkodobé předměty

1.657.000,- Kčs

 

 

Zaměstnanci OPP Vlčnovjan spoří měsíčně 42.000,- Kčs.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA: V srpnu 1977 byla zahájena rekonstrukce betonárny na objekt AUTOLAKOVNY.

Do konce roku 1977 byla prostavěna částka 360.000, - Kčs a celá akce bude ukončena do 30. 6. 1978.

OPP VLČNOVJAN KONČÍ SVOJI ČINNOST.

Všichni pracovníci a všechny provozovny dnem 1. 1. 1978 rozhodnutím rady ONV začleněn do OPP JAKOS Uh. Hradiště. Lze jen konstatovat, že samostatný podnik VLČNOVJAN v roce 1977 dobře hospodařil a je k INTEGRACI v jediný OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK Uh. Hradiště předáván s konsolidovaným kádrem stálých pracovníků, se slušně investičně vybavenými provozy a bude znamenat velké posílení celého rozšířeného podniku.

Důležitý závěr: S integrací se zabývalo i plenární zasedání MNV ve Vlčnově, kde se souhlasem ředitele JAKOSU s. Čagánka vzešlo usnesení, že provozy ve Vlčnově se nebudou likvidovat, ale rozšiřovat, tak aby zaměstnanost lidí ve Vlčnově se nesnižovala.

Politicko výchovná práce byla v podniku soustavná jak ze strany jednotlivých THP, tak ze strany ZO KSČ a ZV ROH. Proti 9 zlepšovacím návrhům v roce 1976 bylo podáno 16 - je tedy nárůst aktivity 178 %. Vyhodnocený efekt činí 214/M Kčs úspor na nákladech, relativní úsporů 3 pracovníků, přírůstek výkonu 280/M Kčs. Rovněž dobrá pověst autoservisu Vlčnov si další rozvoj zasluhuje.

 

Místní organizace SOCIALISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE ve Vlčnově

Pod vedením nového předsedy Pavla KNOTKA č. 1014 s počtem členů 39 došlo ke zlepšení práce na všech úsecích činnosti.

OBLAST IDEOVĚ VÝCHOVNÁ - lektorem byl ing. Vojtěch DOSTÁLEK a na členských schůzích přednesena témata: SSM - moje organizace; Pokrokové mládežnické hnutí; Život mládeže na západě. Účast 75% členů. Organizace SSM se zapojila do oslav pořádaných Národní frontou: Oslavy osvobození Vlčnova Sov. armádou Oslavy 1. MÁJE; Oslavy 60. výročí VŘSR.

OBLAST PRÁCE SPIONÝRY - celkem 18 členů pracuje jako oddílový vedoucí pionýrské organizace SSM. Byla uspořádána soutěž s pionýry “MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU” s dobrými výsledky.

OBLAST KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A VŠEZÁJMOVÁ: Na jaře proběhl “BĚH OSVOBOZENÍ VLČNOVA”, v červnu turnaj tenisu, nohejbalu a odbíjené. V červenci druhý ročník turnaj “O PUTOVNÍ POHÁR ZO SSM v MINIKOPANÉ. Na počest 60. výročí VŘSR jsme uskutečnili turnaj o nejlepšího stolního tenistu Vlčnova. Koncem roku proběhla anketa o nejlepšího fotbalistu roku 1976. Byl vyhlášen na I. místě ŠOBÁŇ Josef (brankář), II. místo ŠIMEK (obránce), III. BAŘINA Fr. (útok). V době vánočních svátků za spolupráce s oddílem šachu - turnaj o nejlepšího šachistu Vlčnova r. 1977. Mezi nejlepší patřili: Josef Křapa, Ondrůšek Jan, Nekorjak a Mirek Ryšavý. Na všech sportovních akcích úzce spolupracovali s TJ. Pro špatné počasí se nepodařil uskutečnit tradiční noční pochod VLČNOV-BUCHLOV. V rámci vlčnovských slavností v KSK v neděli uspořádali svazáci pěknou taneční zábavu. Během roku další tři zábavy pro mládež. Svazáci také pomáhali zajišťovat v červenci na stadionu TJ filmovou přehlídku.

OBLAST BUDOVATELSKÁ - zde byla činnost zaměřena na KOUPALIŠTĚ, které má SSM od MNV v socialistické péči. Byla provedena nadstavba filtrů filtrační stanice, oprava vodoinstalace v kabinách a oprava plotu okolo areálu koupaliště. Celkem odpracováno 950 brig. hodin. Plavčíkem na koupališti byl Tomáš Bělohlávek - v pořádku, bez ÚRAZU. Dalším úkolem bylo vybavení KLUBOVNY SSM (ve staré MŠ). Z vlastních prostředků zakoupeny naftové kamna a MNV poskytl částku 6.000 Kčs na zakoupení nábytku.

OBLAST VNITROSVAZOVÁ - na výroční schůzi zvolen 9ti členný výbor včele s předsedou Pavlem Knotkem č. 1014. Během roku pro malou aktivitu zbaveni funkce Eva Zemková a Ladislav Plesl a doplněn výbor z řad členů Františkem Zemkem a Boženou Dostálovou.

 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO HOSP. ZVÍŘECTVA - ČSCHDHZ

s předsedou Josefem KONÍČKEM č. 584 se svými 17 členy /16 MUŽŮ + 1 ŽENA - manželka kronikáře Ludmila Starobová/, uspořádali již v červenci pěknou výstavu exotického ptactva v klubovně SSM - velká účast hlavně dětí. V září byla výstava drobného zvířectva na dvoře ZDŠ, kde posuzovatelé udělali pro chovatele hodnotnou přednášku o chovu zvířectva, o nemocích a přípravě zvířat na výstavu. Bylo vystavováno 200 holubů, 30 králíků a 70 ks drůbeže, 5 bažantů a bylo uděleno 12 čestných cen. Naši chovatelé vystavovali také v Uh. Brodě, v Uh. Hradišti, Kunovicích a v TRENČÍNĚ. I zde získali ceny. Celkem 70 králíků bylo očkováno proti myxomatóze. Chovatelé odevzdali 1269 vajíček, 135 králičích kůžek, 75 ovčí vlny a 80 dkg angor. srsti. V porovnání s minulým rokem zvířat ubývá. Chovatelé na úpravě potoka u Vážnice odpracovali 100 brig. hodina a na úpravě zeleně bytového fondu 350 hodin.

 

MYSLIVOST

Český svaz myslivosti včele s předsedou Antonínem Mikulcem č. 260 má 44 členů. Vlivem tvoření velkých honů 80-100 ha dochází k úbytku zajíců. U bažantů to není tak citlivé. Naopak se zvyšuje stav srnčí zvěře a objevuje se v našem katastru i černá zvěř. V roce 1977 bylo uloveno odstřelem 44 ks srnčího a 2 ks divočáku. Oba byli střeleni v prosinci po sobotním honu na zajíce ve 15.30 hodin. Po ukončení a nakládání zvěře na vlečku byli připraveni i střelci k odjezdu domů. Předseda Ant. MIKULEC č. 260 měl svoje auto u hlavní silnice, a proto přecházel se svými syny a bratrem Františkem směrem od myslivecké chaty v BOŘÍ přes remízek a syn Antonín spatřil dva kusy černé zvěře. Rychle upozornili i ostatní střelce, obstoupili BOŘÍ a během 10 minut Josef Ondrůšek st. č. 104 střelil jednoho a brzy host Stanislav Rachůnek z Havřic střelil druhého, který byl dohledán v neděli v lesíku HÁJEK - kde ležel již zhaslý. Takové události není ve Vlčnově pamětníka, aby byl střelen divočák - dokonce dva v jeden den, přestože již dříve divočák ve Vlčnově viděn byl. Zakončení této události bylo uspořádáním vepřových hodů pro myslivce s manželkami v SOKOLOVNĚ, kde vedoucí Anna Koníčková osobně jako dobrá kuchařka pochoutku připravila. Pozváni byli i střelci z Havřic s manželkami a naši tak zvaní “SKALNÍ” honci. Jsou zachovány i dokumentární snímky. “U KRÁLA” bylo přes 1.100 lidí.

VČELAŘI

ve Vlčnově mají 48 členů včele s předsedou Václavem Vozárem č. 845 a jednatelem Vladislavem Mošťkem č. 908. Počet včelstev 325. Včelaři ve Vlčnově v roce 1977 se přihlašují do soutěže o nejvyšší přísun včelstev k zemědělským kulturám za účelem zvyšování ha výnosů. V rámci okresu Uh. Hradiště se ze 6 soutěžících umístnili na 1. MÍSTĚ a v ČSR ze 136 hodnocených byli 16. Přisunuli 393 včelstev = 122%. Byli pozváni do PRAHY - hotel Belveder. Na toto vyhodnocení letěl letadlem Vladislav MOŠTĚK č. 908 a bylo to velmi hodnotné. Při ZDŠ vede včelařský kroužek V. Vozár a v soutěži O ZLATOU VČELU z 11 hodnocených byli 7. Z ostatní činnosti mezi nejhodnotnější v roce 1977 patří: Zřízení pekárny na PÁLENICI (Mošťkové), kde zakoupili cukrářský robot na mísení a šlehání těsta a 35 ks plechů na pečení. Tohoto zařízení a vybavení včetně půjčování kuchyňského nádobí používá mnoho našich občanů na různé oslavy, svatby a veselice. Občané jsou s touto pomocí velmi spokojeni. Uspořádali kurs pečení medového pečiva pro manželky včelařů - 20 a dalších 20 děvčat ze ZDŠ. V roce 1977 včelaři získali 3 ČESTNÉ DÁRCE KRVE.

 

Český svaz POŽÁRNÍ OCHRANY ve Vlčnově vede Jiří ZEMEK

č. 537, kde je organizován 44 členů a 11 mladých požárníků. V roce 1977 měli jak činnost preventivní tak přímou účast při požárech i činnost kulturně společenskou. Mezi nejdůležitější akce preventivní patří:

 

15. 1. - provedení preventivních prohlídek rodinných domků i provozoven

15. 2. - byla provedena prohlídka požární zbrojnice a její techniky

12. 3. - družstvo žáků se zúčastnilo branného cvičení v SUCHÉ LOZI “HRA PLAMEN”

19. 3. - pod vedením Ant. Křapy a Fr. Ryšky cvičení v Dolním Němčí

25. 5. - byla ve Vlčnově okrsková soutěž požárníků za účasti: Vlčnov, Veletiny, Hradčovice, Drslavice, Lhotka

30. 6. - prohlídky a přezkoušení hadic v Rybníku JZD Vlčnov a 3. 7. cvičení v JZD Hluk - II. MÍSTO ze 7 sborů. Poplach vyhlášen v 7.20, 9 požárníků odjezd v 7.25 a u požáru v 7.35.

PŘÍMÁ ÚČAST: Dne 21. 4. Vyhlášení požáru v 15.00 hodin z důvodu požáru u J. Knotka na dolním konci, kde se na půdě vznítilo seno nad chlévem. Zde v 15.10 již 9 požárníků likviduje požár a zabránilo rozšíření ohně na obytný domek.

15. 8. v ranních hodinách nastal výbuch plynu v rod. domku Jos. Podškubky u Rybníčka. Únik plynu z plynového sporáku v kuchyni způsobil paní Boženě Podškubkové dost vážné popáleniny a demolici zdiva a stropu v přístavku, kde se vznítilo seno. Byl to rychlý zásah požárníků. 17. 8. byl výjezd požárníků do JZD - farma ZÁPAD, kde se vznítil dávkovací stůl, který dopravoval slámu do stodoly. Vznícení zlikvidováno.

Z kulturně pol. a společenských akcí byl 16. 1. pěkný ples v DOLNÍ HOSPODĚ. Členové ČSPO ve stejnokrojích navštívili pohřby známých bratrů v Hluku a ve Slavkově. 10. 12. byla výroční členská schůze za přítomnosti předsedy MNV Fr. KŘIVDY, kde byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Antonínem PLESLEM č. 1076 místopředsedou Jiřím Zemkem 537, velitelem J. Klabačkou 1057, jednatelem Frant. Maráškem 105, pokladníkem Kašpaříkem 102 a preventistou J. Kovářem. Předseda ČSPO Jiří ZEMEK č. 537 končí po 14 letech předsedování ČSPO ve Vlčnově, za což mu patří DÍK a UZNÁNÍ. Přeje novému výboru, aby naše skutky byly nám KU CTI, VLASTI KOBRANĚ, BLIŽNÍMU KOCHRANĚ.

 

Československý ČERVENÝ KŘÍŽ má organizováno 219 členů a 15 mladých zdravotníků včele s předsedou Dr. Ant. Bětákem a jednatelem Ludvíkem Válkem č. 43. Jejich činnost byla bohatá. Získali 20 nových dárců krve a organizovali odběr krve. Místo 40 plánovaných odběrů splněno 58 =145%. Vyškolili 25 poslouchačů v základech zdrav. pomoci - získali odznak PZO. V únoru uspořádali ples ČSČK. V červnu výbor uspořádal okresní soutěž mladých zdravotníků ve Vlčnově. Členové ČSČK prodali - 500 losů loterie ČSČK. Členové odpracovali 320 brig. hodin, nasbírali 318 kg léčivých bylin a plodů (šípky, bezinky, makovice, pomerančová kůra). Uspořádali 4 hodnotné přednášky. V předvánočním období navštívily 107 osamělých osob v obci, dorost v týdnu před vánocemi uspořádal v DOMOVĚ DŮCHODCŮ v Buchlovicích besídka a předal jim dárky.

Strana LIDOVÁ včele s předsedou Ant. Pešlem č. 749 má 140 členů a jako složka NF dobře plnili své povinnosti. Celkem odpracovali a akcích “Z” - 2.140 brig. hodin zejména na úpravách hřbitova a kostela a úpravách hřbitova a kostela a úpravě zeleně v obci. Uspořádali 2 zájezdy do divadel a 2. denní zájezd do TATER.

Český svaz ŽEN - má 53 členek, včele Pavla Kučerová č. 954. Iniciativně pomáhali při budování Klubu sportu a kultury - zejména při úklidu a čištění. V únoru uspořádali kurs vázání ozdob ze špagátu. V rámci 60. výročí VŘSR členky ČSZ se zúčastnily velkého společenského večera OV ČSŽ v Uh. Hradišti s výstavkou prací žen. Naše ženy vystavovaly malovanou kolébkou, vlčnovskou panenku a vyšívaný obrus. KMDŽ 8. 3. 1977 v kinosále měli pěkný program s referátem. Velmi pěknou výstavu dovedných rukou uspořádaly na ZDŠ, kde se přišlo podívat přes 700 občanů. Při národních směnách okopávaly růže, uklízely MUZEUM a na dvorku staré JIZBY vedle kostela bouraly staré chlévy. KJÍZDĚ KRÁLŮ napekly vdolečky pro návštěvníky a zhotovily ozdobné růže, aby návštěvníci netrhali růže zkoní. Na počest 60. výročí VŘSR členka s. Kondrová se zúčastnila soutěže OV ČSŽ v recitaci, kde získala diplom. Pro mládež uspořádaly kurs vyšívání a zakoupily jim potřebné věci a materiál. Spolu se soc. a zdravotní komisí MNV nacvičily pro důchodce divadlo.

Sbor pro občanské záležitosti v roce 1977. Sbor pro občanské záležitosti v roce 1977 vykazoval bohatou činnost a je v něm aktivně zapojeno 6 členek ČSŽ. Na MNV v pěkné upravené obřadní místnosti bylo vítáno 66 narozených dětí. Členky ČSŽ uspořádaly přednášku s dětskou lékařkou - DĚTSKÉ NEMOCI. V rámci SČSP zhotovily slovácké vyšívané kabelky a zaslaly je jako dárek pro SOVĚTSKÉ ŽENY do družebního okresu VORONĚŽ. Pořádaly i tradiční VINOBRANÍ.

TĚLOVÝCHOVA ve Vlčnově má organizováno 401 členů, z toho 118 žactva. Funkci předsedy TJ Vlčnov v roce 1977 zastává s. František Pavelčík č. 246. Tělovýchova ve Vlčnově obhospodařuje majetek přes 5 miliónů Kčs - z toho 4.873.000 Kčs tvoří základní prostředky /SOKOLOVNA, SPORTOVNÍ STADIÓN/ a 236.000 Kčs jsou DKP. TJ ve Vlčnově patří v okrese mezi středně velké TJ a má 4 oddíly: KOPANÁ, STOLNÍ TENIS, VOLEJBAL a nově utvoření oddíl ŠACHY a dále dva odbory: Základní rekreační tělesné výchovy a turistiky. Předsedou oddílu kopané byl v roce 1977 Fr. Kovařík 243, který se během roku odstěhoval z Vlčnova a tuto funkci vykonával Vladislav Ryšavý č. 377. Trenérem I. mužstva, které hraje I.B třídu je Karel LOVECKÝ z Uh. Brodu a ved. mužstva Pestl Josef 671. Vlčnovská kopaná pod jejich vedením se dostává opět na lepší úroveň a na konci roku 1977 je Vlčnov na 3. MÍSTĚ v tabulce - za TRAPLICEMI a SLOV. SLAVIÍ B. Zlepšují se i návštěvy fanoušků a hrajeme dobrou kopanou i venku. Rovněž dorost v krajské soutěži pod vedením Josefa ŠRÁMKA si vede dobře - je na 5. místě. Slabší výkony jenom v základní - IV. třídě podává naše B mužstvo a je slabou pomocí pro I. mužstvo.

Organizace SSM ve spolupráci s TJ uspořádala ANKETU o nejlepšího sportovce roku 1977 a byli vyhodnoceni:

1. MÍSTO - ŠOBÁŇ Josef - brankář

2. MÍSTO - ŠIMEK Vlastik - obránce

3. MÍSTO - BAŘINA František - úročník - kapitán mužstva

V roce 1977 byl založen nový oddíl ŠACHU pod vedením Josefa KONÍČKA č. 713 a se soupeři z Velehradu, Polešovic, St. Města B, O. N. Vsi a Boršic u Buch.- E, soutěž vyhráli a postoupili do vyšší třídy. Oddíl ODBÍJENÉ pod vedením Fr. Kužely vyvíjel činnost převážně se žáky ZDŠ, dorostem a dorostenkami. Trénují v novém zařízení KSK. Oddíl stolního tenisu pod vedením Antonína Kadlčíka si nevede dobře - jsou naši muži na předposledním místě, jen družstvo žáků je v okrese na 3. MÍSTĚ. Odbor ZRTV již v nové hale KSK pod vedením Zdeňka Králíčka - CVIČENÍ MUŽŮ a Mirky KONÍČKOVÉ - cvičení žen si vedou dobře, i když ještě do tělocvičny nebylo dováno nové objednané nářadí. V roce 1977 pokračovala TJ Vlčnov v družební činnosti s TJ MOTOR DAHLEN - přijeli do Vlčnova na hody a je navázaná družba s TJ Pobedim. Vlčnovská kopaná a celá TJ jako složka NF velkým dílem se zasloužila o budování nového zařízení KSK.

 

ZÁVĚR ROKU 1977

Rok 1977 - rok 60. výročí VŘSR byl pro nás velmi významný. Pod vedením KSČ se rozvíjel politický, hospodářský, budovatelský i kulturní život. Byla to příkladná práce ZO KSČ ve Vlčnově pod vedením předsedy s. Františka KLABAČKY č. 817, MNV ve Vlčnově v čele s předsedou s. Františkem KŘIVDOU č. 643 a tajemníkem Františkem KONÍČKEM č. 452 a všech složek NÁRODNÍ FRONTY. BYLA TO INICIATIVNÍ PRÁCE OBČANŮ VLČNOVA.

 

VE VLČNOVĚ DNE 21. ÚNORA 1978
 

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download