Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1975

Rok 1975

 

Slovácká obec Vlčnov s 3.380 občany vstupuje dnem 1. 1. 1975 do roku 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou.

Nelze nikdy zapomenout, že tato svoboda byla těžce vybojována životy sovětských vojáků.

Třicet svobodných let, které v současné době vzpomínáme - to je bohatý život našich občanů, z nichž polovina se již narodila v osvobozené vlasti. Je to období, vyznačující se výstavbou a zvelebováním měst a vesnic, rozsáhlou industrializací, soustavným zlepšováním sociálních a kulturních podmínek života lidí, ale i denními problémy.

Život lidí ve Vlčnově za uplynulé období do 31. 12. 1974 zachycen v kronice MNV Vlčnov, kterou psal kronikář Josef Kukulka, bytem Vlčnov 756 - učitel ZDŠ Vlčnov, v současné době v důchodu. Kronika založená 15. 12. 1954 s 600. stranami je uložena na MNV ve Vlčnově.

Od 1. 1. 1975 byl radou MNV Vlčnova jmenován kronikářem obce Vlčnova Antonín STAROBA nar. 8. 1. 1931, bytem Vlčnov č. 558. Je zaměstnancem střední zemědělské technické školy Uh. Hradiště, v současné době ve funkci vrchního mistra odb. výcviku učňů zemědělského odborného učiliště. Kronikář Antonín Staroba je maturantem SZTŠ v Opavě, má ukončené pedagogické vzdělání pro učitele zemědělských škol a mistrů odborného výcviku. Je ženatý a má 3 dcery. Je bezpartijní, členem revizní komise okresního výboru ČSTV v Uh. Hradišti, členem výboru TJ Vlčnov a je členem komise pro mládež při MNV Vlčnov. Na zemědělské škole učí 25 let - od roku 1951. Ředitelem zem. školy v Kunovicích 1959- 63. Od 1. 9. 1977 jmenován ped. zást. ZOU Uh. Brod.


Správnost potvrzuje předseda MNV Vlčnov.

Národní výbory jsou nositeli státní moci, které v úzké spolupráci se složkami Národní fronty a pod vedením Komunistické strany Československa pečují o šťastný život našich občanů.


Tato péče ve Vlčnově je svěřena MNV, který je v tomto jubilejním roce 1975 v tomto složení:

 

 

PŘEDSEDA MNV:

s. KŘIVDA František, nar. 15. 11. 1922
Vlčnov č. 643, člen KSČ

TAJEMNÍK MNV:

s. KONÍČEK František, nar. 17. 2. 1919
Vlčnov č. 452, člen KSČ

RADA MNV:

 

 

František KŘIVDA

č. 643

- předseda

František KONÍČEK

č. 452

- tajemník

František KLABAČKA

č. 817

- místopředseda

Josef ZEMEK

č. 844

- předseda ŠKK

Šimon KUŽELA

č. 474

- př. finanční komise

Josef MIKULEC

č. 10

- př. zemědělské komise

František KOVÁŘ

č. 955

- př. komise veř. pořádku

ing. Jan BENEŠ

č. 911

- stavební komise

Jiřina MATOŠKOVÁ

č. 19

- soc. a zdrav. komise

Nečlenové rady:

 

 

Josef BORÝSEK

č. 829

- př. místního hospodářství

Antonín VÁLEK

č. 43

- př. komise pro mládež

Jiří JILÍK

č. 994

- př. osvětové besedy

 

Rada MNV ve Vlčnově se schází 2x měsíčně, komise 1x za měsíc, plenární zasedání za 2 měsíce, veřejné schůze 2x za rok.

 

POSLANCI MNV VLČNOV

Celá obec Vlčnov je rozdělena na 30 obvodů s 30 poslanci, kteří jednotlivé úkoly a usnesení a plenárních zasedání projednávají s občany svého obvodu zejména při zajišťování budovatelských akcí "Z". V roce 1975 to znamenalo velkou pomoc při budování víceúčelového zařízení, vodovodů, kanalizací, přístavba mateřské školky na těchto akcích "Z". to v roce 1975 představuje celkem 46.347 brigádnických hodin - to je 45 brigádnických hodin a na jeden dům v obci.

 

 

OBVOD:

POSLANEC:

č.

POVOLÁNÍ

1.

KŘIVDA Jan

690

dělník

2.

KONÍČEK Josef

390

st. úředník

3.

ULČÍKOVÁ Božena

692

dělnice

4.

KOVÁŘ František

955

dělník

5.

MOŠŤKOVÁ Božena

958

učitelka

6.

ZEMEK Josef

571

mistr

7.

KŘIVDA František

943

obchodník

8.

MIKULEC Josef

10

dělník

9.

MATOŠKOVÁ Jiřina

19

čl. JZD

10.

BORÝSEK Josef

829

úředník

11.

PANČOCHA Antonín

631

dělník

12.

PAVELČÍK František

246

dělník

13.

KONÍČEK František

452

čl. JZD

14.

KUŽELA Šimon

474

obchodník

15.

KNOTEK Šimon

136

čl. JZD

16.

KŘAPA Karel

439

důchodce

17.

KUČERA Jan

580

člen JZD

18.

ZEMEK Josef

844

mistr

19.

KUČEROVÁ Pavla

954

dělnice

20.

BAŘINOVÁ Františka

115

čl. JZD

21.

ZEMEK Josef

742

mistr

22.

PAVELKA František

169

čl. JZD

23.

KLABAČKA František

817

st. zaměstnanec

24.

KLABAČKA Antonín

312

úředník

25.

ROHLÍKOVÁ Marie

764

úřednice

26.

MIKULEC Josef

64

člen JZD

27.

VÁLEK Antonín

43

učitel

28.

VOZÁR Josef

953

dělník

29.

CHVÍLÍČEK František

649

dělník- řidič

30.

PODŠKUBKOVÁ Božena

931

por. asistentka

 

 

ZAMĚSTNANCI MNV VLČNOV:

 

1.

MOŠŤKOVÁ Marie

č. 930

matrikářka

2.

MAJÍČKOVÁ Marie

č. 880

účetní

3.

ROHLÍKOVÁ Marie

č. 764

zem. a soc. referent

4.

ZEMKOVÁ Marie

č. 550

uklizečka

 

 

 

Pracovní doba na MNV Vlčnov:

 

PONDĚLÍ:

 

8.30 - 18.00

ČTVRTEK:

7.00- 15.00

ÚTERÝ:

 

7.00 - 15.00

PÁTEK:

7.00- 15.00

STŘEDA:

 

8.30 - 18.00

SOBOTA:

VOLNO

 

 


ČINNOST KOMISÍ:

MNV ve Vlčnově má 7 komisí a 2 komise spadající do kompetence stavební: - komise pro životní prostředí a ŠKK: komise pro mládež.

 

1.

ŠKOLSKÁ a KULTURNÍ

př. ZEMEK Josef 844

2.

STAVEBNÍ

př. ing. BENEŠ Jan 811

3.

ZEMĚDĚLSKÁ

př. MIKULEC Josef 10

4.

MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

př. BORÝSEK Josef 829

5.

SOC. a ZDRAVOTNÍ

př. MATOŠKOVÁ Jiřina 19

6.

VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

př. KOVÁŘ František 955

7.

OSVĚTOVÁ BESEDA

př. JILÍK Jiří 994

 

ROZPOČET OBCE VLČNOVA - 1975

Plán rozpočtu MNV Vlčnov v roce 1975 činil celkem 3.464.000 Kčs a skutečné čerpání činilo 5.770.722 Kčs. Celkový příjem MNV byl 5.913.865 Kčs.

SOUTĚŽENÍ NÁRODNÍCH VÝBORŮ:

MNV ve Vlčnově se každoročně přihlašuje do soutěže národních výborů a dosahuje velmi dobrých výsledků. V roce 1972 MNV Vlčnov dostal čestné uznání Jm KNV v BRNĚ a peněžitou odměnu 50.000,- Kčs. V roce 1973 - čestné uznání rady ONV Uh. Hradiště a 25.000,- Kčs. V roce 1974 - opět čestné uznání KNV Brno a 50.000,- Kčs. V roce 1975 - opět čestné uznání rady ONV Uh. Hradiště a 25.000,- Kčs. To jsou krásné výsledky, které všechny občany těší.

ÚPRAVA OBCE VLČNOVA

 

V roce 1975 byly v obci vykonány tyto hlavní akce:

 

STAVBA VODOVODU:

H. D.

2.206.000 Kčs

 

F. N.

1.877.000 Kčs

KANALIZACE:

H. D.

483.000 Kčs

 

F. N.

231.000 Kčs

PŘÍSTAVBA MŠ:

H. D.

298.000 Kčs

 

F. N.

190.000 Kčs

VÍCEÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ:

H. D.

2.500.000 Kčs

 

F. N.

1.750.000 Kčs

 

VODOVOD v OBCI v roce 1975 dokončen až na stavbu vodojemu objemu 1.000 m3 vody, který bude dokončen v roce 1976. Na státní vodovod je napojeno 350 obytných domů a další občané jsou přihlášeni.

Kanalizace je provedena v ul. J. ÚPRKY od stávajících starých stodol a zahrad, kde se počítá s novou zástavbou rodinných domků tak jak určuje směrný územní plán obce. Celkem se počítá s 28 rodinnými domky.

Pro stálý nedostatek místa v mateřské školce byla provedena přístavba 1 třídy a odpočívárny s příslušenstvím ve stávající mateřské školce. Do mateřské školy je přihlášeno 100 dětí a touto přístavbou je dosaženo 90 míst.

V roce 1975 úspěšně pokračuje výstavba VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ s moderní restaurací u KRÁLA, SPORT. HALA a SOC. ZAŘÍZENÍ. Občané Vlčnova a poslanci jednotlivých obvodů vzorně plní svoje závazky a na této akci bylo odpracováno 22.000 brigádnických hodin. Na výstavbě velmi pomáhají mechanizačními prostředky JZD a OPP Vlčnovjan. JZD Vlčnov na tuto akci každý rok přispívá částkou 100.000,- Kčs.

Na akcích "Z" bylo celkem odpracováno 46.347 hodin brigádnických hodin - to je 45 hodin na jeden dům.

Na úklidu prostranství + bytový fond 164.389 hodin.

Tyto akce jsou neinvestičního charakteru.

 

Rekapitulace:

 

INVESTIČNÍ AKCE:

46.347 brig. hodin

NEINVESTIČNÍ AKCE:

164.389 brig. hodin

CELKEM 1975:

210.736 brig. hodin.

 

POHYB OBYVATELSTVA:

 

Počet obyvatelstva ve Vlčnově 1.1. 1975

3.380 lidí

V průběhu roku k pobytu přihlášeno

37 lidí

Počet narozených dětí

65 dětí

CELKEM:

3.482 lidí

Odhlášeno občanů z pobytu

71 lidí

V roce 1975 zemřelo

38 lidí

STAV OBYVATEL k 31. 12. 1975

3.373 občanů

 

 

 

Znamená to pro VLČNOV ÚBYTEK 7 OBČANŮ.

Nejstarší občanka Vlčnova Františka VOZÁROVÁ č. 44, nar. 13. 9. 1877 dne 2. 2. 1975 zemřela VE VĚKU 98 let.

V roce 1975 bylo kolaudováno 17 domů a přibylo 31 bytů. Vlčnov má celkem 1.114 bytů a 1031 domů.

 

Kulturní život v obci

V jubilejním roce 1975 - v roce 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou byl v obci Vlčnově bohatý kulturní život organizovaný školskou a kulturní komisí v čele s Josefem Zemkem 844 a osvětovou besedou pod vedením předsedy - učitele Jiřího Jilíka.

Již 25. ledna byl uspořádán v sokolovně krojový ples s vystoupením souboru Vlčnovjánek.

Soubor VLČNOVJAN úspěšně také vystoupil dne 30. 4. v soutěži ve Starém Hrozenkově. Za krále jezdil ročník 1957, král: Pavlacký Petr. Vyvrcholením slavností byla 18. 5. velmi pěkná JÍZDA KRÁLŮ a po ní navštívili Vlčnov filmaři z Prahy a natáčeli některé záběry do filmu "SLOVÁCKO SE NESOUDÍ".

Dne 22. 6. vystoupil soubor VLČNOVJAN na mezinárodním festivalu ve Strážnici.

Dne 6. 7. soubor VLČNOVJAN i VLČNOVJÁNEK vystoupili na DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTECH v HLUKU.

Poslední neděli v červenci v obci byly uspořádány tradiční hody s právem.

Soubor VLČNOVJÁNEK velmi úspěšně vystoupil dne 10. 12. na závěr MČSP v Uh. Hradišti a 12. 12. ve Vlčnově za účasti SOVĚTSKÉ POSÁDKY v Novém Městě n./Váhom.

Rok 1975 byl ukončen pořádáním SILVESTROVSKÉ ESTRÁDY 31. 12.

Za velmi úspěšnou celoroční kulturně výchovnou činnost byla OSVĚTOVÉ BESEDĚ ve Vlčnově uděleno čestné uznání rady ONV Uh. Hradiště a II. místo v soutěži aktivity O.B. od okresního kult. střediska v Uh. Hradišti.

KNIHOVNA

Místní lidovou KNIHOVNU, která je umístěna na MNV vede M. JILÍKOVÁ 994. Na konci roku 1975 měla celkem 7.842 svazků knih, z toho je 1529 svazků knih pro mládež, 936 svazků naučné literatury pro mládež, 842 svazků politické literatury, 453 svazků zemědělské literatury. Pro dospělé čtenáře je k dispozici 3.356 svazků světové literatury a 726 svazků naučné literatury včetně cestopisů. Knihovnu navštěvuje celkem 193 čtenářů - z toho pouze 37 dospělých, 26 studentů a 130 školní mládeže. Knihovna má stálý odběr 5 časopisů: KVĚTY, LIDÉ A ZEMĚ, ZAHRADNICKÉ LISTY, SVĚT SOCIALISMU a dále POLITICKÉ BROŽURY k významným událostem. Bohužel - časopisy a brožury nejsou dostatečně využity pro malou prostoru knihovny - i malý počet návštěvníků. Každý měsíc v knihovně se děla VÝSTAVKA NOVĚ VYŠLÝCH KNIH a nástěnka k významným událostem měsíce.

SPOŘITELNA

Spořitelna ve Vlčnově je umístněna rovněž na MNV v prvním poschodí. Ve spořitelně pracuje 3x týdně (pondělí, středa, pátek) Marie Brabencová a dá se říci, že občané hodně spoří a využívají služeb spořitelny.

ŠKOLSTVÍ

Ředitelem Základní devítileté školy je s. JAN KONÍČEK č. 934. Nástup do roku 1975, roku 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou zastihl školu již v průběhu plnění úkolů školního roku. Výchovná práce školy navazovala na 30. výr. SNP, aby žáci měli možnost po celý školní rok sledovat vývoj osvobozovacích bojů a seznámení s historickými událostmi novodobých dějin našich národů. K tomu účelu využívala škola různých metod, forem a prostředků, jimiž působila na žáky a veřejnost. Především to bylo výchovné využití obsahu učební látky ve všech vyuč. předmětech. Vyučující využili činnosti žáků k výchovnému působení na veřejnosti a obohacení kulturního a společenského života v obci ve smyslu spojení školy se životem. Činnost žáků vyústila v různé soutěže s tematickým zaměřením. Masovou se stala soutěž recitační, výtvarná a slohová soutěž k 30. výročí osvobození a hlavně všestranná soutěž: "ZA MÍR, ZA VLAST, ZA SOCIALISMUS". V jejím okresním kole se čestně umístnili žák VIII. A třídy Karel Moštěk ve hře na klarinet a z IX. B Marie TOMALOVÁ - v recitaci.

Ve výtvarné soutěži v našem JZD se v rámci okr. soutěže pěkně uvedl Zdeněk BAŘINA. Školního kola v interpretaci lidových písní pro žáky 1.-5. p.r. se zúčastnilo 30 žáků. Okresního kola 1. 3. se zúčastnily Jiřina Válková I. B., Ivo Mikulec - II. B, EVA PLACHÁ II. B, Věra TOMALOVÁ IV.B, Ilona MOŠŤKOVÁ V.B, M. Novosadová V.B. Naše veřejnost byla seznámena s činností žáků na školní akademii k MDŽ, při veřejných oslavách 30. výročí osvobození obce v měsíci dubnu a na VLČNOVSKÝCH slavnostech 17. 5. vystoupením žáků i prostřednictvím výstavy žákovských prací.

Nevšední pozornost byla po celý rok věnována vnitřní i vnější výzdobě školních budov, aby i prostředí žákům připomínalo události před 30 lety. Škola se také ve větší míře podílela na slavnostní výzdobě veřejných místností a budou v obci. V rámci 30. výročí se konaly různé školní i mimoškolní akce, které vyústily v masovou účast žáků-jako besedy s účastníky odboje, zasloužilými členy KSČ a veřejnými činiteli, exkurze a turistické putování po stopách SNP a partyzánských bojů / SALAŠ, JAVOŘINA, LOPENÍK /, společná shromáždění žáků v rámci výročí vítězného února na besedě s LM k výročí 30. výročí osvobození obce v besedě nad kronikou a filmových představení např. SOKOLOVO a OSVOBOZENÍ.

Také sportovní a tělovýchovná činnost se v roce 30. výročí osvobození projevila výrazněji vlivem celé řady různých tělových. akcí a sportovních utkání. Již v lednu se žáci 7. p.r. zúčastnili týdenního lyžařského výcviku v Beskydech a 25 žáků 5. p.r. plaveckého výcviku v Městských lázních v Uh. Hradišti. V únoru škola zorganizovala také polodenní výcvik v bruslení na zimním stadiónu v Uh. Brodě pro všechny žáky 1.-9. p.r. Výsledky branné přípravy a tělesné zdatnosti žáků si ověřila na zimním branném cvičení 19. února. Pak následovala celá řada turistických akcí převážně o volných sobotách a nedělích, jejichž cílem bylo poznávat památná místa v okolí a získání odznaku 100 JARNÍCH KM. Také účast žáků na dalších sportovních střetnutích jako bylo okrskové kolo v BĚHU MLADÉ FRONTY ve Vlčnově, okresní kolo v Hluku, účast našich reprezentantů Věroslava MOŠŤKA a Mařenky Novosadové na krajském kole v Brně, účast žáků na přespolním běhu Tyršovými sady v Uh. Brodě, již tradiční přespolní běh o POHÁR OSVOBOZENÍ VLČNOVA, jehož držitelem se stal Vlad. ŠEVČÍK, žák naší ZDŠ, dále účast žáků na Hluckém Km, kde zvítězil Jiří ZEMEK a na okresním branném závodě v NIVNICI-Lipinách přispěla k reprezentaci naší školy v tělovýchově a sportu. Důležitým vyvrcholením oslav 30. výročí bylo tělovýchovné odpoledne v sobotu 21. června na sport. stadiónu, na kterém vystoupilo se SPARTAKIÁDNÍMI SKLADBAMI 88nejmladších žáků, 90 mladších žákyň, 96 mladších žákyň, 116 starších žákyň, 86 starších žáků, ženy z místní TJ a TJ Dolní Němčí a muži z TJ Vlčnov, Dolní NĚMČÍ a HLUK. Přesto, že tělovýchovné odpoledne se konalo pro nepříznivé počasí v náhradním termínu těsně před odjezdem mužů na CS do PRAHY, zúčastnilo se ho hodně občanů a závěr vystoupení žen i mužů byl doprovázen velkým lijákem. Naše cvičence jsme viděli také na tělovýchovném vystoupení v PODOLÍ, v Uh. Brodě, v Uh. Hradišti a 9 žákyň 9 p.r. také na CS v PRAZE. Značné potíže v rozvoji ZTV a DTV i v nácviku spartak. vystoupení vznikly odkrytím dosavadní tělocvičny - sokolovny jako jediné cvičební plochy za nepříznivého počasí v důsledku její generální opravy. Svou úlohu sehrály také národopisné soubory mladší a starší VLČNOVJÁNEK pod vedením s uč. Mikulcové, Jurčíkové a Jilíka, pěvecký sbor a žákovský divadelní soubor, který pod vedením s . uč. Málkové uvedl divadelní hru: "MODRÝ KOSATEC". V rámci oslav osvobození se v květnu žáci zúčastnili uměleckého přednesu literárního díla: "Z BUZULUKU DO PRAHY". Součástí pracovní výchovy byla účast žáků ve veřejně- prospěšné práci. Spočívala v plnění lehčích úkolů jako je úklid veřejných prostranství, vyhrabávání parčíků, úklidové práce na výstavbě víceúčelového zařízení, ale hlavně ve sběru odpadových surovin. V krajské soutěži se naše škola sběrem 48.232 kg odpadových surovin v hodnotě 20.000 Kčs a f 40,38 kg na žáka umístnila na 2. MÍSTĚ. Také ve sběru léčivých bylin, padaného ovoce a lesních plodů i výsadby lesních stromků dosáhla pěkných výsledků.

Hlavní pozornost školy však byla věnována zkvalitnění učebně výchovné práce uplatňováním modernizačních prvků výuky v místních podmínkách. Absolutní nedostatek prostoru v kabinetech a přenášení pomůcek ztěžuje práci učitelů a způsobuje poškozování a poruchovost učebních pomůcek. Individuální péče o žáky se projevila doučováním neprospívajících žáků a zařazením talentovaných žáků do různých forem dalšího vzdělávání. Práce s nimi vyústila jejich účastí ve školním i okresním kole PUŠKINOVA PAMÁTNÍKU, chemické, matematické, zeměpisné a přírodopisné olympiády. Ve fyzikální olympiádě pod vedením uč. Vinc. KUČERY se žáci probojovali až do krajského kola.

PIONÝRSKÁ ORGANIZACE

Významné místo v životě školy sehrála pionýrská organizace SSM. Počet členů PO rok od roku vzrůstá a koncem tohoto roku dosáhl počtu 325, z toho 25 jisker. Těžiště práce pionýrských oddílů bylo v plnění výchovného systému - PLAMENY a CESTY, do nichž bylo zapojeno 290 žáků. Rozvíjení mimoškolní činnosti se projevilo v celé řadě kroužků vzdělávacího, uměleckého a tělovýchovného zaměření. Nejméně jsou zastoupeny kroužky technického směru. Význačných úspěchů v rámci okresu dosáhla dorostová skupina ČSČK JEŘABINA pod vedením uč. Antonína a Kajetány VÁLKOVÝCH.

V měsíci červnu postihly školu dvě smutné události.

1. června 1975 po těžké nemoci zemřel Augustin ČASTULÍK uč. 6.-9. p.r. bytem v TĚŠOVĚ, který od 1. 9. 1974 působil krátkou dobu ve Vlčnově.

O den později 2. června zemřela a ve Vlčnově byla pohřbena dlouholetá učitelka na ZDŠ ve Vlčnově BOŽENA JINDROVÁ, která byla od r. 1971 v inv. důchodě.

ODCHOD ŽÁKŮ NA STUDIA

Výsledkem celoročního úsilí o dobré pracovní výsledky bylo rozmístění vycházejících žáků. Z 60. vycházejících žáků bylo 19 žáků přijato na různé typy středních škol. Do učebního poměru odešlo 39 žáků, z toho 1 horník a do pracovního poměru odešly 2 žákyně. V rámci nové úpravy školství byli 3 žáci přijati ke studiu na gymnáziu z VIII. třídy.

POČTY a PROSPĚCH ŽÁKŮ

Koncem roku bylo na škole 494 žáků, z toho 250 v 1.-5. p.r. a 244 žáků v 6.-9. p.r. S vyznamenáním prospělo v 5.-9. p.r. 82 žáků, na škole neprospělo celkem 12 žáků a 6 žákům byla povolena opravná zkouška po prázdninách.

Školní rok 1974-75 byl ukončen 27. června zhodnocením celoroční práce školy na společném shromáždění všech žáků, učitelů a zástupců společenského života v místním KINOSÁLE.

Prázdninová činnost žáků byla zaměřena na sběr léčivých bylin, odpadových surovin a péče o kultury ve školních zahradách a na školním pozemku. 92 žáků ZDŠ se zúčastnilo organizované pionýrské rekreace v rekreačních táborech ROH. Prázdninovou činnost žáků organizovaly učitelské služby. 4 vyučující 1.-5. se během celého roku i o prázdninách připravovali na výuku podle nové koncepce v roce 1976.

OPRAVY ŠKOLY

V rámci plánované údržby byla o prázdninách provedena nová přípojka el. vedení k budově 1.-5. kabelem od hlavní silnice provedena malba všech prostorů 1.-5. a drobná údržba obou škol. Údržba si vyžádala finančního nákladu 30.000,- Kčs. Na nákladnější opravy nutné na základě revize elektroinstalace nebylo finančních prostředků ani zajištěn dodavatelský podnik, z důvodů nerentability jelikož se počítá s výstavbou NOVÉ ŠKOLY.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 1975-76

Již týden před zahájením nového šk. roku se učitelé pečlivě připravují ve škole k náročné práci.

1. září v pondělí byl zahájen nový šk. rok na společném shromáždění žáků, učitelů, rodičů 1. p.r., zástupců lidosprávy, KSČ, společenských organizací NF a místních závodů. Shromáždění mělo slavnostní ráz se vzpomínkou 31. výročí SNP. Zúčastnilo se ho v rámci tématické inspekce OŠI s Vlasta KLIMENTOVÁ.

Do školy nastoupilo celkem 479 žáků, kteří byli vyučováni v 18 třídách, tedy ve všech post. roč. po 2 třídách. Počty žáků ve třídách mají stále ještě klesající tendenci. Přesto směnnost na škole zůstává stejná. Do vyučování na směny docházejí žáci 10 tříd. Nesměňují pouze žáci 1.5.8. a 9. tříd.

UČITELSKÝ SBOR

V obsazení učitelského sboru došlo ke změnám přeložením zást. ředitele VI. Pípala na ZDŠ s sport. třídami v Uh. Hradišti, s. S. Konečné na vlastní žádost na ZDŠ Traplice, s. Marie JURAČKOVÉ a M. MÁLKOVÉ na vlastní žádost v důsledku jejich provdání a odchodem s. KŘIVÁKOVÉ a KŘAPOVÉ na mateřskou dovolenou.

OBSAZENÍ ŠKOLY UČITELI K 1. 9. 1975: Ředitelem školy zůstává s. Jan KONÍČEK - Vlčnov č. 934. Do funkce zástupce ředitele byla jmenována Božena MOŠŤKOVÁ uč.1.-5.
 

 

TŘÍDNÍ:

 

I. A

Jana MIKULCOVÁ

V. B

Věra ŠUSTALOVÁ

I. B

Marie HASÍKOVÁ

VI. A

Vlasta MARCANÍKOVÁ

II. A

Zdenka SLAVÍČKOVÁ

VI. B

Antonín VÁLEK

II. B

Marie JURČÍKOVÁ

VII. A

Jiří JILÍK

III. A

Drahoslava GALUŠKOVÁ

VII. B

Marta HRABALOVÁ

III. B

Kajetána VÁLKOVÁ

VIII. A

Zdenka NAJMANOVÁ

IV.A

Milada KAŠPAŘÍKOVÁ

VIII. B

Vladimír SLAVÍČEK

IV.B

Marta KUBÍNIOVÁ

IX. A

Jarmila KVAPILÍKOVÁ

V.A

Vojtěch JANOVSKÝ

IX. B

Tomáš MIKŠÍK

Výchovný poradce: Josef MALEC

Bez třídnictví: Vincenc KUČERA,
Milada ONDRÁČKOVÁ, Karel JIRÁTKO.

 

 


Učebně výchovná práce školy navazovala na výsledky práce v min. roce. Škola pokračovala v plnění závazků k 30. výročí a připravovala se novými pracovními závazky uvítat nástup do 1. roku VI. pětiletky a jednání XV. sjezdu KSČ. V duchu ideově-pedag. pokynů a pedag. org. opatření se škola zaměřila na:

1. Prohlubování účinnosti komplexního pojetí kom. výchovy, zvláště zdokonalování metod a forem ideově-pol. výchovy ve šk. i mimošk. práci.

2. Soustavné zvyšování efektivnosti vyučování a snižování počtu neprospívajících žáků.

3. Prohlubování pracovní a polytechnické výchovy a cílevědomé orientace žáků k volbě povolání.

4. Systematické zvyšování ideové, odborné a pedagogické úrovně učitelů a ideové a odborné úrovně správních zaměstnanců.

5. Zkvalitnění a zintenzivnění řízení a kontroly. Velký důraz byl kladen na výchovu žáků k vědeckému světovému názoru

Velký důraz byl kladen na výchovu žáků k vědeckému světovému názoru překonávání náboženských přežitků ve vědomí žáků a jejich rodičů. Dělo se tak na všech úsecích šk. i mimošk. práce se žáky, ale hlavně intenzivnější ped. propagandou mezi rodiči žáků, která byla po celý rok ve všech post. ročnících zaměřena na ateistickou výchovu, výchovu k rodičovství a morální výchovu žáků. Jakýmsi ukazatelem je opětné snížení počtu žáků přihl. do náboženství na 60% začátkem šk. roku a 54% koncem roku. V rámci internacionální výchovy navázala škola družební styky se slovenskou ZDŠ Pobedim a usilovala o upevnění družby žáků se sovětskými vojáky a pionýry a žáky z DAHLENU v NDR. Důležitým pomocníkem v práci je žákovský tisk. 40 žáků odebírá SLUNÍČKO, 62 MATEŘÍDOUŠKU, 32 OHNÍČEK, 82 PIONÝR, 13 ABC, 70 SEDMIČKU PIONÝRŮ, 38 PIONÝRSKOU STEZKU, 7 VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽI, 106 ruský časopis MURZILKU a 153 VESOLYJE KARTINKY. Slabší žáci v jazyku českém byli zařazováni do dyslektické poradny a psychologické poradny v Uh. Hradišti. Estetická výchovy byla prohlubována návštěvami divadel /Gottwaldov, BRNO/, přednáškami z naší historie i současných společ. věd v Moravském muzeu v BRNĚ.

Význačným výročím bylo 58. výročí VŘSR a MĚSÍC Čsl. sov. přátelství. Škola zajišťovala výzdobu obce, lampiónový průvod, kult. pořad a výstavku literatury a besedy s účastníky zájezdu po SSSR. Ve dnech 1-.12. 12. provedla OŠI s. Vlasta Klimentová tématickou inspekci s dobrými výsledky práce školy.

Jubilejní rok 30. výročí uzavřela škola setkáním žáků a pionýrů se zástupci Sovětské armády a představiteli veřejného života a veřejnosti na kulturním večeru k 35. výročí podepsání čs. sov. přátelství a spolupráci se Sov. svazem 12. 12. v závěru MČSP. Této mohutné oslavy se zúčastnil také tajemník OV KSČ s. MARVAN a OŠI s Vlasta KLIMENTOVÁ.

Závěr roku 1975 byl věnován zpracování pracovních závazků žákovských kolektivů a učitelského sboru uzavřených na počest XV. sjezdu KSČ a hodnocení rozvoje pracovní aktivity v závěru plnění páté pětiletky.

Celý rok 1975 ve školní práci lze označit za velmi úspěšný.

 

OPP - OKRESNÍ PRŮMYSLOVÝ PODNIK VLČNOVJAN .

OPP-Vlčnovjan je budován od roku 1960. Začínal pracovat s 31 lidmi a dnes v roce 1975 má již 276 pracovníků v čele s ředitelem s. Milošem SKŘEHOTOVOU z Březolup a výrobním náměstkem Františkem Indrou z Hradčovic.

OPP Vlčnovjan v roce 1975 má tyto provozy:

 

1.

STAVEBNÍ PROVOZ, který zajišťuje výstavby a opravy provozoven i domků, zařizování ústředního topení, klempířství, kamenosochařství, betonových výrobků. Tento provoz vede s. Antonín Klabačka č. 312 s 58 pracovníky s roč. výkonem 5,5 milionů Kčs.
 

2.

PROVOZ VÝROBY ODZNAKŮ vede Josef Zemek č. 742 s 30 pracovníky a výkonem 3,3 mil. Kčs.

3.

PROVOZ AUTOSERVISU na auta Škoda pod vedením Josef Zemka č. 571 s 35 pracovníky a od r. 1971 zde byla již provedena oprava 10.259 vozidel ke spokojenosti zákazníků.
 

4.

PROVOZ KONFEKČNÍ VÝROBY pod vedením s. Ludmily Kohoutkové z Uh. Hradiště s 73 pracovníky s ročním výkonem 6,6 mil. Kčs. Vyrobil v roce 1975 15.407 kusů kabátků a šatů, 45.000 šatiček pro panenky a 160.000 panských opasků.

5.

PROVOZ KOŽEŠNICTVÍ pod vedením Jana PEŠLA, č. 861 s 12 pracovníky a ročním výkonem 1,2 mil. Kčs. Vyrábí hlavně kožichy, límce a potahy do aut.
 

6.

PROVOZ VÝROBY STANŮ v kooperaci s TECHNOLENEM Lomnice nad Popelkou pod vedením s. Drahomíra JANEČKA s 44 pracovníky vyrábí různé typy stanů o celkovém výkonu 3 mil. Kčs.

Všechny provozy představují roční výkon 21,661 mil. Kčs a průměrný výdělek 276 pracovníků v roce 1975 činil 2.090,- Kčs.

 

MAJETEK OPP VLČNOVJAN

 

OPP Vlčnovjan vlastní budovy a stavby v hodnotě

7,647 mil. Kčs

STROJE v hodnotě

1,114 mil. Kčs

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

1,076 mil. Kčs

CELKOVÁ HODNOTA:

9,837 mil. Kčs

 

Počet pracovníků v OPP Vlčnovjan.

V roce 1975 v OPP Vlčnovjan bylo zaměstnáno celkem 276 pracovníků z toho: 100 MUŽŮ a 176 ŽEN.

PÉČE O MLÁDEŽ

V OPP Vlčnovjan věnují velkou péči výchově mládeže. Mají samostatnou ZO SSM od roku 1972 s 25 členy v čele s předsedou Zdeňkem Kuželou č. 826. ZO SSM dobře spolupracuje s vedením podniku, s organizací SČSP a ROH. Svazáci se starají o zveřejňování politických aktualit na místních nástěnkách, pomáhají při sběru odpadových hmot a podle potřeb MNV Vlčnov pomáhají při zajišťování různých kulturních i sportovních akcí v obci.

ZO SSM VLČNOV

Předsedou SSM ve Vlčnově je Pančocha Petr č. 631. Organizace měla na začátku roku 62 členů, však během roku 34 členů bylo přeorganizováno do závodů a škol, takže koncem roku 1975 bylo v SSM ve Vlčnově jen 28 členů. Členové SSM převzali od MNV do soc. péče koupaliště, kde odpracovali 930 brig. hodin v hodnotě 9.520,- Kčs. Mimo to svazáci odpracovali na víceúčelovém zařízení 635 hodin a získali 6 čestných dárců krve. V oblasti zájmové činnosti svazáci organizovali pochod VLČNOV-BUCHLOV - účast 30 členů, uspořádali III. ročník TRAMPSKÝCH PÍSNÍ - 40 členů. Dále uspořádali turnaj ve stolním tenisu - 20 členů, v šachu 18 členů, závody v plavání - 16 členů, výstup na rysy - 10 členů.

8 členů pracuje jako oddílový vedoucí PO a k jejich činnosti jim SSM poskytl svoji Klubovnu.

SVAZ ŽEN

Základní organizace čs. svazu žen ve Vlčnově v roce 1975 organizoval 39 členek v čele s předsedkyní Marií Bobčíkovou 709. V lednu a únoru pod vedením Jany Mikulcové uspořádán pro pionýry ZDŠ kurs vyšívání. Dne 27. 4. k 30. výročí osvobození připravili pěknou, divadelní hru N. A. Ostrovského "POZDNÍ LÁSKA". O místní muzeum se starala Jiřina MATOŠKOVÁ.
Svaz žen ve Vlčnově za aktivní činnost ochotnických divadel byl odměněn čestným uznáním okresního kulturního střediska v Uh. Hradišti.

Chovatelé drobného zvířectva

Předsedou organizace byl Josef KONÍČEK č. 584. Na výstavě drobného zvířectva 23 chovatelů vystavovalo 220 ks holubů, 90 ks drůbeže, 30 králíků a 50 ks exotického ptactva. Na státní výkup odevzdali 450 kg vajíček, 258 ks králičích kožek a 5 kg ovčí vlny. Za svoji dobrou činnost z 54 organizací okresu získali III. MÍSTO.

Československý ČERVENÝ KŘÍŽ

ve Vlčnově pod vedením předsedy Dr. Ant. BĚŤÁKA 856 a jednatele Ludv. VÁLKA ve Vlčnově na počest 30. výročí měl závazek 40 dárců krve a dosáhl 54 bezplatných odběrů. Organizace má již 11 Jánského plaket a 7 dárců bylo odměněno 10 vzorných dárců a 1 řetízek a kapkou krve. ČSČK má v obci 5 pečovatelek, které se stávají o bezmocné občané v obci. Dorost ZO ČSČK uspořádal pro naše spoluobčany v domě důchodců v Buchlovicích besídku a předal jim dárky k MDŽ a k vánocům. Členové navštěvovali osamělé občany a sledovali jejich zdravotní stav a sociální poměry. Bylo provedeno 250 ošetřených případů první pomoci.

MYSLIVOST

Čs. svaz myslivců v roce 1975 oslavoval 50. výročí svého založení a při této příležitosti předseda Antonín MIKULEC č. 260 a ULČÍK Fr. 692 dostal vyznamenání - DIPLOM s PLAKETOU od FV MS. Organizováno 42 členů. Hospodářem je ONDRŮŠEK Josef 979. Členem krajského svazu je CHVÍLÍČEK Jan 48. Organizace obdržela čestné uznání z OV NF a příspěvek 3.500 Kčs za velmi dobrou brigádnickou činnost. Průměr na 1 člena 145 hodin. Vysázeli 5.800 ks křovin VRBY a přistavěli mysliveckou chatu v BOŘÍ.

ROK ŽENY oslavili pěknou besedu s ženami členů MS. Při ZDŠ 22 žáků kroužku ochrany přírody vedli mladí myslivci Jaroslav MIKULEC, Josef VALA a Jos. Podškubka.

V roce 1975 bylo uloveno 457 zajíců, 651 bažantů, 34 srnčího - z toho 10 srnců, 10 srn a 14 srnčat. Odlov drobné zvěře byl ovlivněn nepříznivým počasím jara, přesto srnčí zvěře bylo o 40% více než v r. 1974. Největší zaznamenaný odlov zvěře byl v roce 1973 a to BAŽANTŮ 1019, COŽ NIKDO NEPAMATUJE! Honební plocha 2128 ha.

VČELAŘI

V čs. svazu včelařů bylo organizováno 53 členů, kteří chovali 350 včelstev. Pod vedením Václava VOZÁRA 845 a jednatele Vladě MOŠŤKA 908-člena okr. výboru byli vyhodnoceni na okrese jako nejlepší organizace v přísunu včelstev ke kulturám a v celostátní soutěži na 4. MÍSTĚ a byla jim udělena čestná vlajka od ústředního svazu. Členové vlastní 3 kočovné vozy pro přepravu včelstev ke kulturám a dodali 500 kg medu. Předseda V. Vozár úspěšně vede včelařský KROUŽEK při ZDŠ. Při jízdě králů prodávali medové pečivo a uspořádali 3 KURSY pečení - účast 106 osob. Včelaři u Fr. KOVÁŘE zřídili půjčovnu vlastního nádobí pro 150 osob. Včelařův rok natočili na svůj 30. minutový film, který svědčí o jejich dobré práci.

TĚLOVÝCHOVA

Tělovýchovná jednota Vlčnov má organizováno celkem členů. V roce 1975 nastupuje místo dlouholetého předsedy Jana KONÍČKA č. 546 František PAVELČÍK č. 246. Tělovýchovu v rámci oslav 30. výročí čekaly VELKÉ ÚKOLY: v úzké spolupráci s MNV budování víceúčelového zařízení, generálka SOKOLOVNY v hodnotě 260.000 Kčs, kde byla postavena nová horní zeď, výměna oken, nové stropy, STŘECHA a soc. zařízení. Velká aktivita cvičenců se projevila v nácviku mužů i žen na místní okresní i celostátní spartakiádu v PRAZE. O nácvik se nejvíce staral Zdeněk KRÁLÍČEK 179.

Předsedou oddílu kopané je František KOVAŘÍK. Výsledky družstev kopané v r. 1975 nebyly dobré. I. mužstvo hrající I.B třídu krajské soutěže trénoval Jan Křapa a se 7 body skončili poslední - pořadí: ŠTÍTNÁ, Újezdec, Želechovice, Jalubí, Sl. Slavia B, Otrokovice B, Malenovice, Prštné, Topolná, Slušovice, Tečovice, Jarošov, Mor. Otrokovice, VLČNOV.

II. mužstvo hrající III. třídu okresní soutěže rovněž se 7 body skončili předposlední. Dorost hrající krajskou soutěž končí s 5 body na předposledním místě. TJ Vlčnov ve dnech 14.-19. srpna 1975 pro I. mužstvo a dorost uspořádal zájezd do družebního města DAHLENU a našim sportovním autobusem zajíždí i do BERLÍNA. Dorost v Dahlenu sehrál turnaj s 7 družstvy a vyhrál 1. MÍSTO. I. mužstvo v Dahlenu s Motorem prohrálo 1:3 a staří páni prohráli 2:3. Dobré jméno vlčnovské kopané dělá Jeňa STAROBA v Gottwaldov, kde studuje a hrál I. ligu dorostu a III. ligu dospělých.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Jednotné zemědělské družstvo ve Vlčnově v roce 1975 hospodařilo na výměře zem. půdy 1876 ha, z toho orné 1770 ha. Záhumenkáři obdělávali 91,90 ha zem. půdy, z toho 50,70 ha orné.

Předsedou družstva od roku 1967 jede s. František ŠIK - bytem Buchlovice č. 253 a dosahuje stále lepších hosp. výsledků. I v roce 1975 byly splněny všechny plánované ukazatele v rostlinné i živočišné výrobě i dosažení plánované ukazatele v rostlinné i živočišné výrobě i dosažení plánovaného zisku. V družstvu pracuje 266 členů, z toho 128 žen a jejich zařazení je následující:
 

 

traktoristů a kombajnérů

29

 

dojičky

41

řidičů nákladních aut

12

 

ostatní skot - ošetř.

14

pracovníci rostl. výroby

31

 

ošetřovatelky prasat

11

technicko hosp. pracovníci

25

 

ostatních prasat

3

ostatní pracovníci

21

 

ošetř. drůbeže

10

stavební skupina

19

 

ostatní ž. v.

13

opraváři

32

 

kočí

3

přidružená výroba

2

 

---

 

 

 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Vedoucím živočišné výroby je ing. RYBNIKÁŘ Antonín bytem HLUK 312 a pod jeho vedením je dosahováno velmi dobrých výsledků.

 

STAVY DOBYTKA k 31. 12. 1975:

 

SKOT CELKEM

1.483 ks

Z TOHO KRAV

510 ks

PRASATA CELKEM

1.633 ks

Z TOHO PRASNIC

131 ks

KONÍ

7 ks

KUŘAT VE VÝKRMU

6.300 ks

 

 

 

STAVY u členů: 5 krav, 135 prasat, 1.597 slepic.

UŽITKOVOST:

 

odchov selat na 1 prasnici

23 ks

průměrná roční dojivost

3.270 litrů

výroba hovězího masa

2.233 q

ž. v. výroba vepřového masa

2.643 q

ž. v. výroba drůbežího masa (brojlery)

1.370 q

ž. v. výroba mléka

1.632.204 litrů

průměrný přírůstek hov. masa

0,67 kg

průměrný přírůstek vepř. masa

0,60 kg

 

 
 

DODÁVKY: mléka 1.525.885 litrů, záhumenkáři mléka 25.747 litrů vepřového masa 2.392 q, hovězí maso 2.306 q, drůbeží 1.370 q.

Realizační cena: 1l mléka 2,70 Kčs, 1 kg hov. maso 14,15 Kčs, 1 kg vepř. maso 13,25 Kčs

PRODUKCE NA 1 ha: mléka 870 litrů, hov. masa 119 kg, vepř. masa 149 kg. V roce 1975 byla ukončena adaptace kravína č. 11 na odchovnu mladého dobytka v hodnotě 982.000,- Kčs.

V roce 1975 započata na farmě II. VÝSTAVBA KRAVÍNA pro 600 dojnic a celková hodnota díla má činit 17.868.000 Kčs.

 

ROSTLINNÁ VÝROBA

Vedoucím rostlinné výroby je Jan KUČERA č. 580 - pod jehož vedením je dosahováno stále vyšších výnosů. V roce 1975 byla provedena meliorace na výměře 120 ha a rekultivována neplodná půda na výměře 5 ha, takže JZD hospodařilo na 1770 ha orné půdy.

 

Dodávky:

pšenice

12.797 q

 

ječmen

8.657 q

 

KUKUŘICE

246

 

CELKEM:

21.700 q

 

 

Průměrná realizační cena:

1 q pšenice

169,60 Kčs

 

1 q ječmene

161,40 Kčs

 

 

PLOCHY SKLIZNĚ PLODIN:

ha:

výroba q:

PRŮMĚRNÝ ha výnos

ozimá pšenice

431

19.149

44,3

jarní pšenice

92

3.196

34,6

ječmen jarní

437

15.477

35,4

KUKUŘICE NA ZRNO

81

4.700

58,1

SMĚSKY

23

628

27,5

OBILOVINY CELKEM:

1064 ha

43.150 q

40,5 q

VINICE

4,90 ha

283 q

57,8 q

CUKROVKA

120 ha

45.374 q

378 q

VÍCELETÉ PÍCNINY

274 ha

21.648 q

74,1 q

 
 

MECHANIZACE

Vedoucím mechanizačního střediska je s. Bohumil PIŠTĚK. Mechanizace sehrává v družstvu rozhodující úlohu. Jsou používány stroje druhé a třetí generace. Mechanizace nahrazuje těžkou práci a šetří lidi. Velký pokrok na všech úsecích. Ještě před 10 lety na příklad sklizeň slámy byla velkým problémem. Sláma se lisovala a na sklizeň bylo třeba až 50 lidí. V roce 1975 sklízelo slámu jen 10 lidí a ještě v kratším termínu. JZD vlastnilo a používalo v roce 1975 tyto stroje:

 

SKLÍZECÍ MLÁTIČKY E 512 (NDR)

3 ks

KOLOVÉ TRAKTORY KYROVEC K 700

2

KOLOVÉ TRAKTORY + pásové

30 + 3

NÁKLADNÍ AUTA

7

FEKÁLNÍ VOZY

2

ŘEZAČKA SAMOJÍZDNÁ

1

VYORÁVAČE CUKROVKY

2

NAKLADAČE CUKROVKY

2

NAKLADAČE HONY UNH 050

2

 

 

MAJETEK JZD VLČNOV

 

HODNOTA ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ

31.201.668 Kčs

CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU 1975

63.821.104 Kčs

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 1975:

CELKOVÝ VÝKON

28.734.609 Kčs

 

NÁKLADY CELKEM

22.292.268 Kčs

 

ČISTÝ ZISK

6.537.261 Kčs

 

POČASÍ

Počasí v roce 1975 bylo pro zemědělskou výrobu poměrně příznivé - ne však vždy nejlepší. V jarních měsících bylo pěkně, však deště zpozdily osev cukrovky a KUKUŘICE. Přede žněmi rovněž prudké deště způsobily polehnutí obilí a stíženou sklizeň kombajny. Sklizeň cukrovky byla za pěkného počasí.

 

Přehled srážek v jednotlivých měsících:

 

LEDEN

15 mm

silně pod normál

ČERVENEC

27 málo

ÚNOR

15 mm

opět málo srážek

SRPEN

45 vlhčí

BŘEZEN

44 mm

deštivo

ZÁŘÍ

47 vlhčí

DUBEN

29 mm

normál

ŘÍJEN

57 vlhčí

KVĚTEN

47,3 mm

normál

LISTOPAD

26 málo

ČERVEN

64,5 mm

deštivo

PROSINEC

5,6 velmi

 

Celkové srážky v roce 1975 činily 408,3 mm - což je pod NORMÁL.

Přehledy za rok 1970-75

 

 

Srážky za vegetaci (IV.- X.)

CELKEM (mm)

 

1970

377 mm

602

poměrně vlhko

1971

358 mm

515

normál

1972

424 mm

521

normál

1973

302 mm

405

poměrně sucho

1974

394 mm

547

normál

1975

315 mm

408

poměrně sucho

 

 

Stručný přehled o činnosti ostatních složek Národní fronty:

 

SVAZARM: V roce 1975 bylo organizováno 26 členů a předsedou byl Bohuš VACULÍK č. 1007. Je nutno říci, že činnost byla slabší a budovatelská činnost je zaměřena už asi 3 roky na RAMPU u pálenice a dosud není dána do provozu.

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY - předsedou požárníků v roce 1975 byl ZEMEK Jiří 531. Požárníci v roce 1975 konali pravidelný výcvik, však vážnější akci neměli.

ZAHRÁDKÁŘI - předsedou byl Jan MIKULEC č. 553 - zvolen po dosavadním a dlouholetém předsedovi J. Kukulkovi. V roce 1975 organizovali výkup OKURKŮ pro FRUTU a byla mimořádně vysoká úroda, kterou Fruta nestačila zpracovat ani vykoupit /snad celou 1/3 úrody/.

Čs. strana LIDOVÁ - měla v roce 1975 organizováno 146 členů. Předsedou byl Antonín PEŠL č. 749. V organizaci je jen 10 členů do 35 let, 92 členů do 60 let a 42 členů nad 60 let. Organizace stárne a nejstarším členem je Jan VOZÁR - 83 let. Získali 5 dárců krve. Jejich člen Ant. Pešl je členem OV ČSL v Uh. Hradišti a Jar. Moštěk - členem revizní komise OV ČSL. Uspořádali zájezd do Brna na operu "RUSALKA" a zájezd do LUBINY u KOPŘIVNICE - prohlídka muzea, KOSTELA a KULT. ZAŘÍZENÍ, dvoudenní zájezd na "ZNOJEMSKÉ HODOKVASY" - ve dnech 19.- 20. 7. 1975.

 

Čs. strana socialistická - předseda KUČERA Jan č. 580

SČSP ve Vlčnově - předseda s. KONÍČEK Josef č. 492

SRPŠ při ZDŠ - předseda s. BĚLOHLÁVEK Tomáš 238.

 

ZÁVĚR

Rok 1975 - rok 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou byl ve znamení velkého aktivity celého národního výboru v čele s předsedou s. Františkem KŘIVDOU 643, tajemníkem s. Františkem KONÍČKEM č. 452, všech složek Národní fronty v čele s předsedou s. Františkem MIKULCEM č. 485 a ZO KSČ v čele s předsedou s. Františkem KLABAČKOU č. 817.

Po všech stránkách činnosti - politické, budovatelské, kulturní, sportovní byl vykonán velký kus poctivé práce ku prospěchu všech občanů Vlčnova a celé naší socialistické vlasti.

 

Ve Vlčnově dne: 5. března 1976.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download