Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1974

Rok 1974

 

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

V neděli 17. listopadu se konaly doplňovací volby do MNV tří poslanců:

1. Poslanec Frant. Zemek čp. 885 se vzdal funkce, místo něho zvolen Josef Zemek čp. 571.

2. Místo nešťastně zemřelého poslance Frant. Ondráčka zvolena Marie Rohlíková čp. 764.

3. Dne 16. srpna zemřela poslankyně MNV Ludmila Chvilíčková, roz. Benešová, čp. 578. Pohřeb zesnulé se konal v neděli 18. srpna, MNV se s ní rozloučil u katafalku před budovou MNV. Funkci poslance za zemřelou převzal po volbě Frant. Pančocha 631.

Ve čtvrtek 28. února tr. byli seznámeni zástupci všech MNV v okrese v zasedacím sále ONV v Uh. Hradišti s výsledky plnění volebních programů v r. 1973. Po slavnostním projevu předsedy ONV M. Zlatníka seznámil tajemník ONV A. Pospíšil přítomné s vítězi soutěže, v níž se okres Uh. Hradiště umístil druhý v kraji za okresem Gottwaldov. Z obcí v okrese byly v rámci kraje vyhodnoceny MNV Dolní Němčí a Nezdenice. Naše obec dostala čestné uznání III. stupně rady ONV a finanční odměny 25.000 Kčs. Značný podíl na úspěšně realizaci měly společenské organizace, mezi nimi vlčnovská zákl. org. Sov. svazu mládeže se umístila na prvním místě mezi svazáckými organizacemi okresu.

Dnem 1. srpna nastoupil ve Vlčnově církevní úřad nový farář P. Josef Piatrik, původem Slovák a přišel z Uh. Brodu. Dosavadní farář P. Frant. Šesták se současně po stáří odstěhoval do důchodu ke svému bratru do Vések u Uh. Hradiště.

V pátek 23. srpna se odstěhovala do Brodu bezdětná rodina Richarda a Anny Holomkových, cikánského původu, která bydlela v Rybářích na Kovářovém čp. 38. Na silnici stál traktor, který odvážel všechny cikánské svršky, staré skříně, kredenc, stůl a množství zavazadel v plachtách, oblíbeném to cikánském způsobu balení. Při stěhování figurovala celá cikánská přízeň, mezi nimi bratr jmenovaného Vilibald Holomek, který se rovněž odstěhoval do Brodu několik dní předtím. Bydlel na dolním konci v čp. 758. Po 30. srpnu je tedy obec prosta osob cikánského původu.

Prostým způsobem uctili památku padlých bojovníků SNP žáci 8. B třídy, ZDŠ ve Vlčnově, kteří po jízdě vlakem do Záhorovic se pěšky vydali k památníků padlých partyzánů na Velkém Lopeníku, kde jednak položili kytičku květů a poté si zde zazpívali bojové písně. Třídní učitel Mikšík pak žákům povyprávěl o bojích sovětských a našich partyzánů v této části Karpat.

Aby zklamaných lidí v manželství ubývalo, uspořádal v pátek 27. září sbor pro občanské záležitosti při MNV besedu se snoubenci a mladými manželi. Na tuto besedu byly delegováni lektoři MUDr. Králová a dr. Gavanda, kteří zajímavě mluvili k přítomným. obě přednášky byly velmi hodnotné.

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Od pondělka 29. července ozýval se téměř každodenně od brány JZD pronikavý hukot 12 kombajnů, které se rozjely do družstevních lánů a pustily se do zdolání 958 ha obilovin, jež vlčnovské družstvo letos vyprodukovalo. Vedle 4 místních kombajnů přijely do Vlčnova k rychlému dokončení žní na vzájemnou výpomoc 4 kombajny ze Semenářského statku v Telči a JZD Jamné od Jihlavy a další 4 kombajny ze STS z Uh. Hradiště. Pěkné počasí ulehčilo obavy z provedení plánovaných úkolů agronomovi Janu Kučerovi a předsedovi JZD Frant. Šikovi. A tak rozhlas MNV mohl oznámit radostnou zprávu, že družstvo ve čtvrtek 8. srpna splnilo plán státního nákupu na 100% a poté dodalo ještě 10 vagónů obilí navíc. Za týden 15. srpna, tedy za 18 dní, zdolaly kombajny poslední lány obilí. Úroda byla opravdu bohatá, sklidilo se 47q, u pšenice až přes 50 q/ 1ha.

A právě letos, kdy se zhodnocuje 25 let trvání JZD, uvědomují si i Vlčnovjané, jakého pokroku ve velkovýrobě dosáhli. Vždyť v prvních letech se sklidilo sotva 20q/1 ha. A o tom všem názorně vypráví výstava "Kronika cesty k socialistické vesnici Vlčnov", která byla otevřena ve Slováckém muzeu Uh. Hradišti a trvala do konce října. Je důkazem toho, jak jedno z největších družstev, jakým je JZD Vlčnov se přičinlivostí družstevníků za pomoci vědy a nejmodernější techniky propracovalo k tak pěkným úspěchům .

Po úspěšném skončení letošních žní se vlčnovští družstevníci přichystali k radostným oslavám na dožínkách, které uspořádali ve Vlčnově v neděli 18. srpna. Vedlo tradičního dožínkového programu byli na nich odměněni nejlepší pracovníci.

V pondělí odp. 11. března otevřeli ve Vlčnově novou prodejnu potravin Jednoty. Byla postavena v krátké době od července 1973 do konce roku v akci "Z" na dolním konci v místech zbořeného starého mlýna. Nově otevřená prodejna je určena pro potraviny a Masnu. Byla vybudována finančním nákladem 1,1 mil. Kčs, navíc zde občané zdarma odpracovali 9.270 brig. hodin, k nimž dlužno připočíst mechanizační prostředky JZD a OPP Vlčnovjan. Stavbu řídil MNV z brigádníků zejména přispěli občané z dol. konce ze složek NF, členové ČČK, Myslivecké společnosti, Dohlížecího výboru Jednoty, Svazu žen a Těl. jednoty.

Slavnostního otevření moderně konstruované prodejny se zúčastnil za ONV ved. odboru obchodu Řezníček, za vedení Jednoty předseda Ledabyl, Brammer a Jaroš, zástupci MNV ve Vlčnově, Dohlížecí výbor, zástupci složek NF, kteří se na výstavbě podíleli. Slavnosti se zúčastnilo na 400 občanů. V blízkém pohostinství Jednoty se pak všichni bavili v družné zábavě při hudbě JZD až do večerních hodin.

 

III. VÝSTAVBA

I letos úspěšně pokračovalo budování v akci "Z":

1. Výstavba kulturního zařízení.

2. Výstavba vodovodu, pokračování. Položeno 2.200 potrubí v trase od dolního konce po pravém břehu potoka od Ant. Eliáše ke Kovářovi 35, ke Dvoru a Zahrady po Lekeše. Započato se stavbou vodojemu na 1.000 m3 vody ve Dřínku u Hluckého háje, 800 m od silnice. Celkem odpracováno 20.843 brig. hodiny. Koncem roku je 250 domů napojeno na ústřední vodovod.

3. Dokončení kanalizace. Od "Pachtů" po Ant. Eliáše, celkem 940 m, hodnota díla 1 mil. Kčs, 19.231 brig. hodin.

4. Oprava vozovek po vyhotovení vodovodu. Asfaltové postřiky provedeny v Plotech, pod Bočky a na Vale, celkem 10.420 m2, vozovky rozšířeny. 5. Dobudování koupaliště. Zamontovány tam houpačky, kluzačky a jiné vybavení pro děti.

5. ?

6. Průchod na Panské. Úprava potůčku a vybudování nového průchodu od býv. panského rybníku ke Grulíkovém 56, celkem 320 m, částečně nadkrytý, pozemky vykoupeny od majitelů, odpracováno 3.000 brig. hodin. Průchod otevřen 27. dubna.

V JZD dokončili stavbu šestibytovky u Dvora, dále rozšířili kravín č. 2 a pokračováno v melioraci pozemků. V OPP Vlčnovjan byla vybudována nová ústřední kotelna na 1,5 mil. Kčs. Podnik koncem roku ukončil kooperaci s Prostějovem. Silniční správa okresu nadkryla na dva dny 25.-26. července, dřevěný most před obchodním domem, zničený v r. 1945.

Už 21. ledna zahájil buldozer JZD řízený Jiřím Hauerlandem úpravu terénu na novém staveništi kulturního zařízení pod MNV. Od února byly zahájeny intenzívní práce na staveništi a denně začalo organizovaně nastupovat 25 - 30 občanů, do konce října bylo celkem odpracováno 31.515 brig. hodin. Pro zřízení tak rozsáhlé akce jmenovala rada MNV následující odborné pracovníky a pracovní komise:

 

 

1.

Zodpovědný stavbyvedoucí

Antonín Pivnický

2.

Stavební dozor

Josef Kužela 141 Ing. Frant. Králíček 854

3.

Ekonomická komise, před.

Lad. Kryštof 547 - 5 členů

4.

Technická komise, před.

Ing. Ant. Pavelčík 933 - 5 čl.

5.

Komise pro brigády, před.

Frant. Mikulec 485 - 10. čl.

6.

Materiálová komise, před.

Vlad. Ryšavý 377 - 8 čl.

 

Plán výstavby: zahájení říjen 1973, ukončení: listopad 1976. Celková hodnota díla 11 mil. Kčs.

V letošním roce byly proinvestovány 3 miliony Kčs. Na výstavbě se pokračuje.

 

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ

Stále se zlepšuje hygiena na venkově. Letos poprvé zavedl MNV odvoz popela. Za tím účelem objednala obec 200 popelnic, další se doobjednávají. Popelářský vůz (KUKA) zahájil poprvé odvoz popela ve Vlčnově 7. února ráno o 6,30 hod. Provádí to Komunální podnik Uh. Brod, službu při něm vykonávají dva Vlčnovjané, důchodci: Josef Kučera 306 a Frant. Koníček 650. Popel se vozí do žlebu pod Vinohrady. Cena jedné popelnice 200 Kčs, roční poplatek za odvoz jedné popelnice 65 Kčs.

Poslední léta se mnoho mluví o barevné televizi. Ve Vlčnově si ji první zakoupil letošního roku Antonín Adámek, řidič JZD Vlčnov, který bydlí v nově postavené bytovce JZD u Dvora čp. 1038.

Pěstitelská pálenice na Žlebě měla v důsledku dobré úrody modrého ovoce v min. roce zvýšenou činnost. S pálením slivovice se začalo 23. října 1973 a skončilo 27. dubna 1974. Vypálilo se 33.840 hl alkoholu, což se rovná 67.680 litrů slivovice 50%. Na dani odvedla pálenice státu 2,470.380, 60 Kčs. Zpracováno bylo 6.583 hl kvasu, pálení se zúčastnilo 3.222 zájemců.

Vlivem nových sociálních vymožeností, zvýšením péče o rodinu a mladá manželství, zvýšila se i populace. Letos se narodilo v obci 61 dětí, (zemřelo 37 osob, uzavřeno 30 sňatků), vloni 52 dětí, v roce 1972 pak 46 a v roce 1971 se narodilo 52 dětí.

Dne 9. února se narodila v nemocnici v Uh. Hradiště manželům Aleně a Ludvíkovi Šimčíkovým čp. 1043 trojčátka, tři kluci: Radek, Marek a Ludvík. Novorozeňátka byla ihned převezena na oddělení nezralých dětí do nemocnice v Kyjově, kde jim byla věnována náležitá péče. Trojčátka jsou zdráva a náramně široký kočárek budí pozornost všech kolemjdoucích.

V. KULTURNÍ POMĚRY

V sobotu 19. ledna se konal v pražském domě již tradiční Moravský ples. Zúčastnily se ho krojované skupiny z Valašska a Slovácka. Náš okres byl zastoupen Nivnicí a Vlčnovem. Nivnická krojovaná dechovka vyhrávala tisícům návštěvníků. Dobrou hudební úroveň mělo provedení Moravské besedy, kterou s nivnickými muzikanty nastudoval pracovník OB Vlčnov Jiří Málek. Krojované skupiny vystupovaly na plese v samostatných blocích.. Jak Nivničané, tak i Vlčnovjané vycházeli především z místního folklórního materiálu a získali zaslouženě přízeň všech návštěvníků plesu. Soubor Vlčnovjan si zde navíc odbyl svůj křest ohněm. Místo tradiční dechové hudby jej ponejprv doprovázela hudecká muzika primášovaná Fanošem Ilíkem. Ples měl jako každoročně dobrou úroveň. Nivničané i Vlčnovjané se o ni zasloužili plnou měrou.

Zkušenosti z podzimních odpolední s trampskou písní daly podnět k uspořádání soutěže "Trampská píseň Vlčnov 1974". Zákl org. Soc svazu mládeže, ve snaze zpopularizovat trampskou píseň, pozvala do Vlčnova trampské hudební soubory z dalekého okolí na přehlídku trampských písní uspořádanou v sále kina 2. března. Soutěže se zúčastnilo 12 trampských souborů: Kominíčci z Uh. Hradiště, Tuláci Šumice, Mezník Mikulov, Oktáva Uh. Hradiště, Brzdaři Břeclav, Večerníček Bojkovice, Eldorádo Veselí n./M., Večernice Uh. Hradiště, Vobrtlíci Gottwaldov, Touláci Znojmo, Jezdci Pardubice, Žízeň Vlčnov. Při přeplněném sále a za nadšených ovací mládeže získali: 1. místo Oktáva Uh. Hradiště, 2. místo Touláci Znojmo, 3. místo Eldorádo Veselí n./M. Všichni diváci odcházeli z hudebního večera plně uspokojeni s přáním, aby se podobné hudební produkce opakovaly.

Letošní Jízda králů byla znovu velmi bohatá a hodně navštívená. V rámci okresní přehlídky dětských souborů vystupovaly ve Vlčnově: Hlučánek, Hradišťánek, Olšavěnka, Korytňánek, Rozmarýnek z Ratiškovic a Vlčnovjánek. Z dospělých souborů pak se představily: Korytňan, Světlovan z Bojkovic, Kopaničář ze Starého Hrozenkova, Družba Trenčín, Vlčnovjan, dále cimbálové muziky: JZD Mír z Ostrožské Nové Vsi a LŠU J. Čecha z Uh. Hradiště.

Jízda králů ve Vlčnově si tentokráte sebrali na mušku západní Němci s vedoucím korespondentem televize Německé spolkové republiky Wolfem Hankem. Filmovali v sobotu 1. června čepení nevěsty u vdovy Mikulcové čp. 65; za model jim stála Marie Koníčková čp. 492. Na jízdu králů 2. června prováděli filmové záběry u kapličky ve Vinohradech. Tuto německou filmovou televizi uvedl do Vlčnova brodský rodák Dr. Jiří Janoš z Prahy 6. Králem tohoto roku byl školák Frant. Chvilíček.

Již po čtvrté pořádala ZDŠ ve Vlčnově v rámci oslav osvobození obce a májových oslav přespolní běh "O pohár osvobození". Letošní IV. ročník se pořádal 26. dubna. Startovali mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky.

V I. ročníku závodu v r. 1971 zvítězil Stanislav Kolek ZDŠ Vlčnov; II. ročník Ladislav Kovář, ZDŠ Vlčnov, III. ročník Lubomír Fiala III. ZDŠ Uherské Hradiště a IV. r. Miroslav Uherka, ZDŠ Hluk. Hlavním rozhodčím těchto přespolních běhů byl učitel tělocviku na ZDŠ ve Vlčnově Vladimír Pípal.

Vlčnovské fotbalové mužstvo si letos udrželo své pozice v I. B třídě v jarní sezóně na 4. místě mezi 14 soupeři.

Když se v loňském roce objevil soubor Vlčnovjánek ze ZDŠ Vlčnov na okresní soutěži dětských souborů lidových písní a tanců v Bystřici pod Lopeníkem, vzbudilo jeho vystoupení zasloužený ohlas u členů poroty. Zejména jejich programové číslo "Jízda králů" přineslo do jevištního zpracování tohoto atraktivního a typicky vlčnovského námětu nové nápady. Svědčí o tom nakonec i pozvání na dětskou strážnici 1973, kde si získali sympatie diváků i přítomných odborníků.

Soubor Vlčnovjánek pracuje ve dvou skupinách, rozdělených podle věku dětí. Je také častým hostem při kulturních akcích nejenom ve Vlčnově, ale i v družební škole, v Nové Lhotě na Hodonínsku. Pod vedením Jany Mikulcové, Marie Mudrákové a Jany Májkové připravil nový program. Zatím získal "Vlčnovjánek" zkušenosti při vystoupeních na různých kulturně politických akcích, v pořadech Strážnického festivalu, na Kopaničářských slavnostech, na okresních přehlídkách. Všude jsou středem pozornosti. Ve spolupráci s Osvětovou besedou si budují slibnou tradici.

Teprve tři roky vyvíjí svou činnost soubor lidových písní a tanců Vlčnovjan. I za tuto krátkou dobu se vypracoval na dobrou úroveň, o čemž svědčí desítky vystoupení v obci i na národopisných slavnostech a jiných akcích. Kromě účasti na okresních přehlídkách (Bojkovice, Starý Hrozenkov) a místních Vlčnovských slavnostech v době Jízdy králů vystupoval soubor dvakrát na Moravském plese v Praze, Dolňáckých slavnostech v Hluku, měli dvě samostatná vystoupení na Strážnickém festivalu v r. 1973.

Činnost souboru se však nevyčerpává pouze nácvikem pro veřejná vystoupení, ale těžiště činnosti spatřuje v udržování a rozvíjení tradic obce. Každý návštěvník to jistě na krojovém plese a na hodech ocenil. Soubor se zúčastnil také natáčení filmu Slovanské tance.

Věkový průměr je 17-25 let a jsou v něm učni, dělníci, studenti, zemědělci - mladí lidé nejrůznějších povolání i zájmů. Spojuje je však jedno - láska k lidové písni, tanci i tradicím. Tři roky protancovaných pátků a nedělí, to jsou tři roky poctivé dřiny. Ale takové radosti z pohybu a tance, radosti ze života v kolektivu i z dobře vykonané práce.

Pod názvem "Kronika cesty Vlčnova" uveřejnila "Slovácká jiskra" zajímavý posudek o růstu Vlčnova: "Stejnojmenný název má nová výstava v uherskohradišťském muzeu, která se snaží přiblížit údaje u kroniky jedné slovácké obce. Vlčnov byl zvolen záměrně, neboť jde o obec, doposud národopisně na Slovácku nejzachovalejší.

Výstava upozorňuje, že první snahy, směřující ke společnému hospodaření, jsou datovány léty 1918, 1926 a dalšími, kdy byl ve Vlčnově založen spolek Rolník a Svornost. Pozemková reforma totiž nevyřešila problém velké rozdrobenosti zemědělské půdy a primitivního způsobu hospodaření. V obci bylo tehdy na 500 malých zemědělských hospodářství. V letec 1919 - 1930 odjelo z Vlčnova za chlebem do Ameriky mnoho lidí. Ještě v r. 1935 bydlelo 60% rodin v jedné místnosti.

Druhá světová válka zanechala ve Vlčnově 14 obětí. Koncem roku 1944 tam vznikla část partyzánského oddílu Jana Žižky, vedená npor. D. L. Kuriněnkem, který za svobodu položil život. Při osvobozování Vlčnova padlo 34 rumunských vojáků.

Velký rozvoj zaznamenala tato rázovitá slovácká obec až po osvobození v r. 1945. Brzy byl v obci zaveden místní rozhlas, začalo se s budováním kanalizace a byl odstraněn příkop na návsi. V květnu r. 1951 zde vzniklo JZD, které mělo jen 24 členy. Za rok přešlo na II. typ hospodaření. V roce 1956 došlo ke společnému ustájení dobytka a o tři roky později již JZD obhospodařovalo 52% veškeré půdy v obci. Od r. 1963 nese název "JZD čs.-ghanského přátelství".

Výsledky společného hospodaření jsou výrazné. V r. 1957 např. činil výnos pšenice 189q/1 ha, loni 44 q.

A jak se změnila obec? Ráz zůstal, ale ve více než 600 domech mají televizor, v téměř 600 domácností chladničku a bezmála 50 domácností je vybaveno kuchyňským robotem. V obci vlastní více než 80 občanů osobní auto a přes 200 občanů motocykl. Ústředním neb etážovým topením je ve Vlčnově vytápěno 166 bytů. V obci je rovněž zdravotnické středisko s dvěma lékaři a třemi zdravotními sestrami". - Tolik napsal pozorovatel výstavy v okresním týdeníku "Slovácká jiskra".

IV. RŮZNÉ

Rok 1974 byl už druhým rokem s velmi mírnou až teplou zimou, bez sněhu s deštivým podzimem. Začalo to už v lednu s teplotami v noci kol 0 °C, ve dne kolem 8 °C. Dne 12. února bylo 15 °C, sucho, stále bez sněhu. Stojí za povšimnutí, že včely snášely pyl. Dne 16. února Jednotné zemědělské družstvo selo jaré žito pod Kojiny. Na první jarní den 21. března ukazovala teplota; + 25 °C, meruňky kvetly a koncem března kvetly všechny stromy.

Ještě 11. dubna stoupla teplota na 22 °C, ale už 14. dubna se dostavil jarní mráz - 5 °C a po něm a v dalších dnech po týden stále teplota klesala pod bod mrazu. Důsledky se dostavily. V celém katastru zmrzly peckoviny na 98%. Pár stromů zůstalo ušetřeno jen ve výše položených místech ve Vinohradech u Obory a na Čupech při silnici. Jádroviny pokud nezmrzly, tak byly chladem špatně opyleny a také nepřinesly plodů. Vinná réva, která kvetla později, donesla úrodu ze 40% z loňské. Taková katastrofální neúroda ovoce nebyla ve Vlčnově od velkých mrazů v roce 1956 a 1929.

Chladným létem se opozdily žně, začaly až 29. července. Pár horkých dnů se dostavilo v srpnu (nejvyšší 17. srpna 35 °C).

Celý podzim byl zase deštivý. JZD mělo 6. listopadu ještě sklízet 40 ha řepy, která nebyla do konce roku odvezena. Vinné hrozny byly silně napadeny oidiem, takže jich mnoho shnilo ve vinici.

První podzimní mrazíček se dostavil 1. listopadu s - 2 °C, nejvyšší mráz 13. prosince s pouhými - 4 °C. Bylo mlhavo, deštivo a až do konce roku úplně beze sněhu.

Členu Veřejné bezpečnosti v důchodě Antonínu Benedíkovi se přihodila atraktivní událost. Ve středu 29. května, když šel za prací časně ráno do Obory, spatřil u vchodu do lesa při "hraběcí" silnici medvěda, jak zohnutý pil z koňské šlépěje vodu. Bendík medvěda chvíli pozoroval nejprve zohnutého, o kterém se původně domníval, že je to člověk, potom vzpřímeného. Proti medvědovi si jmenovaný připravil vidle do bojové pozice, aby se mohl bránit v případě potřeby. Nebylo toho však třeba, protože medvěd, jak zvětřil člověka, dal se rychle do lesa na útěk. Benedík, který stál tak 10 m do zvířete, mě bezpečně ujistil, že zcela určitě to byl medvěd. Také dle zpráv tisku se jednalo o medvěda toulavého, který v neděli a pondělí předtím byl viděn v katastru obce Suchova, kde měl na svědomí devět úlů s včelstvy, nato se objevil v nivnických lesích a poté se zatoulal do Vlčnova. Pro utvrzení totožnosti vyfotografoval jeho stopu na měkkém chodníku v Oboře Jan Kučera čp. 623.

Ve středu 3. dubna v 21,45 hod. houkala siréna. Hořelo u Chvilíčků při silnici z JZD k obchod. domu, kde bydleli přechodně manželé Repkovi. Požár se pohotovostí sousedů zavčas uhasil, takže požární sbor, který se na místo dostavil, už nemusil zasáhnout. V té době dostali vlčnovští hasiči novou stříkačku výměnou za starou.

 

Ve Vlčnově 16. března 1975.
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download