Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1973

Rok 1973

 

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

Letošní rok se vyznačoval velikým úsilím všeho lidstva po zajištění míru. Došlo ke sblížení mezi velmocemi, jmenovitě mezi Sovětským svazem a USA. Návštěva presidenta Spojených států v Moskvě touhu po míru na obou stranách dvou rozličných společenských systémů přesvědčivě dokumentovala. Mírové politice se podařilo zastavit boje ve Vietnamu, na Středním Výchově a pomocí Organizace Spojených národů převést sporné otázky mezi národy od střelby zbraní ke konferenčnímu vyjednání. Mezinárodní situace se i přes mnohé nevyřešené sporné otázky mezi státy a národy značně zlepšila.

Národní fronta, KSČ a OPP Vlčnovjan uspořádaly v pátek 23. února o 15. hod. v sále sokolovny veřejné oslavy vítězného Února. Na programu byla úvodní řeč před. MV NF Frant. Klabačky o významu Února, slib pionýrů (skupina ved. Vojtěch Janovský), slavnostní projev předsedy MNV Frant. Křivdy s vyhlášením závazků a hospodářské výsledky OPP Vlčnovjan. Tento závod při této oslavě věnoval ženám z podniku jako pozornost menší dárkový balíček. Při stolovém zařízení a plném obsazení sálu vystoupila s kulturním programem VO SSM, národopisný soubor Vlčnovjan vedený Břetislavem Mikulcem, načež hudba JZD vyhrávala do konce k tanci a poslechu.

V neděli 20. května se konala v sále kina veřejná schůze svolaná MNV a Národní frontou. Začátkem mluvil o hospodářské situaci Fr. Klabačka, načež předseda MNV Frant. Křivda zhodnotil dosavadní výsledky akce "Z". Přítomný poslanec KNV Kasper poděkoval všem občanům a vedoucím obce za veliké úspěchy v budování a předal do rukou předsedy Křivdy vyznamenání Čestného uznání J KNV za veliké úsilí při budování obce. Předseda MNV slíbil, že v započatém díle se bude dále pokračovat, aby naše obec byla ještě krásnější. V diskusi se občané, kteří obsadili 3/4 sálu, zaměřili na další budování obce.

Kol půlnoci z 28. na 29. června přijela do naší obce vojenská jednotka, která zajistila pro další přísun vojska obě školy a sportovní stadión. V časných ranních hodinách v pátek 29. června svážela auta do škol záložní vojáky, které po celý den ve školách vybavovali vojenskou výstrojí a ihned odesílali na další místa určení. Boční silnice, Rybáře, ke hřbitovu, byly obsazeny vojenskými i civilními (zjištěnými) auty. Novou školu vyklidili vojáci během soboty 30. června dopoledne, starou školu opustili až v neděli . Poslední dvě auta odjížděla od staré školy a z Rybář v neděli 1. července v 18,30 h Náhlé povolání záložníků, k němuž sloužilo středisko vojenské pohotovosti ve Vlčnově, ukázalo vysokou morálku naší záložní armády.

V neděli 5. srpna uspořádala místní organizace SČSP a předseda MNV. Aby si naši členové dobře s hosty porozuměli, zúčastnil se besedy také Bohumil Křivda, který studuje na Vysoké škole v Sov. svazu. Sovětští hosté se zajímali o budování vesnice a životě našich občanů, hlavně však o práci našich družstevníků a výsledky letošních žní. Beseda byla ukončena návštěvou u památníku osvobození, kde sovětští hosté položili kytici rudých růží. Při odpolední prohlídce navštívili hosté místní JZD, kde je přivítal předseda družstva. Sovětští hosté projevili radost, že naši družstevníci jsou spokojeni s technickým zařízením ze Sov. svaz. Prohlídka obce skončila vycházkou do vlčnovských vinohradů.

Základní organizace Svazu soc. mládeže ve Vlčnově vykazovala letos pozoruhodnou činnost při plnění volebního programu: oslavy významných politických událostí, vlastní produkce, pomoc MNV, dobudování koupaliště, soutěže. Za tuto příkladnou iniciativu byl místní SSM odměněn Uznáním za pomoc MNV v plnění volebního programu. Toto vyznamenání přejali osobně v Praze 15. května na min. vnitra předseda Josef Kašpárek a jednatel Frant. Tinka. Vyznamenání jim předal ministr vnitra ČSR Jung. Předseda Jos. Kašpárek se dále zúčastnil 31. října aktivu mládeže z Banské Bystrici, kde byla vyhlášena UV SSM výzva ke všem mládežnickým organizacím v republice k rozvoji pracovní iniciativy na počest 30. výročí Sov. nár. povstání a 30. výročí osvobození. Jedním ze 40 signatářů výzvy je i vlčnovský SSM.

Dne 5. srpna oslavili na MNV vzácné jubileum, 60 let manželství, František a Kateřina Moštkovi č. 515. V tomto roce oslavili také své 83. narozeniny. Vychovali dvě dcery a přestože měli život těžký, neztratili životní optimismus. Když mladší dcera zemřela, vychovávali její děti, své vnuky. K vzácnému jubileu jim celá rodina a MNV popřáli hodně zdraví a životní pohody.

V sále kina se konala 21. října veřejná schůze KSČ. Po úvodním politickém referátu promluvil o současné mezinárodní situaci Dr. Hrabica. Hlavním programem byl referát Frant. Klabačky k červencovému zasedání pléna ÚV KSČ o mládeži. Řečník aplikoval svůj referát na místní mládežnické poměry, hlavně na SSM, který je ve Vlčnově velmi aktivní a má všechny předpoklady, aby se v něm mládež vyvíjela v duchu socialistického soužití.

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Okresní průmyslový podnik Vlčnovjan byl zřízený od 1. ledna 1972. Ale i tato krátká doba stačila nejen k dokončení konsolidace a strukturálních změn ve výrobních profesích, ale i k upevnění socialistické soutěže, v níž má podnik koncem roku více než 70% zaměstnanců. Celý podnik soutěží o Rudý praporů KNV a KOR v Brně, další kolektivy se hlásí do soutěže o titul brigáda socialistické práce či "Kolektiv vzorných služeb". Služebně nejstarší je parta při výrobě odznaků, medailí a plaket ve středisku 200, vedená Boženou Křapovou. O titul BSP usilují i výrobci kladek pod vedením brigadýra Frant. Bařiny. Poslední dva nejmladší kolektivy tvoří výlučně ženské osádky: je to kolektiv stříhárny vedený Ludmilou Zpěvákovou a celá jedna směna střediska 600 vyrábějícího strany, vedená Anežkou Knotkovou. Kromě toho se další party přihlásily do soutěže kolektivů vzorných služeb. Jsou to především zaměstnanci autoservisu, vedení Janem Dacíkem, středisko 700 - výroba kožešin, vedené zkušeným odborníkem a vzorným pracovníkem Janem Pešlem. Vzorně chce sloužit i středisko 603, kde se vyrábí dámská konfekce, kterou vede Marie Vystrčilová. První místo v kolektivech získalo středisko 300 - autoservis, před výrobou kožešin, odznaků a směnou Anežky Knotkové při výrobě stanů. V jednotlivcích jsou nejlepší Vlasta Juračková z dílny vyrábějící odznaky, Kadlčík z autoservisu a Ludmila Pilková, která šije stany.

Ještě před několika lety se v dnešních prostorách Vlčnovjana bojovalo na fotbalovém hřišti. Ale potom dostali vlčnovští fotbalisté hezčí a větší sportovní stánek a plocha hřiště pod Bočky jako by lákala k podnikání. Myšlenka se naplnila v polovině r. 1971, kdy podnik Místního hospodářství Vlčnovjan otevřel autoservis. Od té doby se mnoho změnilo, Vlčnovjan se stal Okresním průmyslovým podnikem a i autoservis se rozrostl. Co však má trvalou platnost, to je spokojenost zákazníků. Od začátku jich už bylo přes dvaadvacet stovek. Autoservis poskytuje tyto služby: servis, opravy, klempířské práce, auto-lakýrnické a čalounické práce, diagnostika.

Zaměstnanci OPP Vlčnovjan splnili k 26. listopadu celoroční plán výkonů 13,500.000 Kčs. OPP se poprvé zúčastnil prodejních trhů Brno 73. Návštěvníkům se představil s kabátky z poretanu pro děti předškolního věku, dále vystavoval šatičky pro panenky, polygrafické a kožešnické výrobky. První start OPP byl už ohodnocen i zlatou medailí a diplomem. Získal je kožíšek jako nejlepší výrobek místního hospodářství.

Dobře si vede také stavební oddělení Vlčnovjana. Veřejné pochvaly se dostalo partě zedníků: Jar. Zimčík, Fr. Zimčík, Ant. Borýsek, Josef Cinol a stavbyvedoucí Josef Zálešák.

Ve středu 8. srpna dokončili naši družstevníci žně. Za 10 dnů sklidili z polí bohatou letošní úrodu, celkem 36.100 q. Z toho na státní plán bylo dodáno 181 vagónů, tedy o 6 vagónů více než si plánem stanovili. Splnili tedy dodávku na 103,5 %. Ve žních pracovalo 9 kombajnů, nejvyšší denní výkon v sečení obilí na 1 kombajnů činí 19,5 ha. Největší denní výmlat u všech kombajnů je 5.400 q. Výnos na 1 ha u všeho obilí průměrně činí 40 q, např. u pšenice ozimé dosáhli průměrného výnosu 44,5 q na 1 ha proti plánovanému 36 q.

Pod názvem "Zahrada Čech" došlo v Litoměřicích k uspořádání celostátní ovocnářské výstavy, kterou obeslali i zahrádkáři z Vlčnova. Aby zhlédli vyspělost našeho ovocnářství, hromadně také výstavu navštívili a ze "Zahrady Čech" si přivezli zlatou. Toto nejvyšší ohodnocení, zlatou medaili, dostal vzorek známého jablka Jonathan od pěstitele Jakuba Mikuláštíka, člena základní organizace ČOZS. A tak mimo vlčnovských vinařů hromadí vyznamenání i vlčnovští zahrádkáři, což je i důkazem, že také oni dobře přispívají k rozvoji ovocnářských tradic kraje, také právem zvaného "Zahradu Moravy".

Nedostatek a nerovnoměrné rozdělení dešťových a sněhových srážek v posledních letech, zejména v r. 1969 - hlavně v průběhu roku 1973, způsobily výrazný pokles hladin podzemních vod a průtoků v našich tocích. Snížení vydatnosti vodních zdrojů v naší oblasti je podstatné pro zásobování obyvatelstva, průmyslu i zemědělství. Toto snížení vydatnosti je podle porovnání na úrovni roku 1947 a situace se stále zhoršuje. Rozhodující prameniště v Knežpoli, které bylo původně vyhodnoceno na 154 l/vt., dává necelých 100 l/vt. Proto pro zmírnění situace byla přijata v podmínkách okresu opatření o šetření vodou. Ve Vlčnově se projevil nedostatek vody po celý rok jak v soukromých studnic, tak se veřejném vodovodu, jmenovitě na horním konci a v Údvoří, kde se střídavě po několik týdnů průtok vody úplně zastavil. Vyschly také polní studánky, které po celá léta měly vody dostatek. JZD po vyčerpání vody ze svého rybníčka vozila vodu přechodně v lejtách z koupaliště, než se mohlo spolehnout na průtok ve veřejném vodovodu.

III. VÝSTAVBA OBCE

Ve výstavbě obce se i letošního roku pokračovalo nezmenšeným tempem. V akci "Z" se vybudovalo:

1. Pokračování ve výstavbě vodovodu. V I. etapě, která probíhala v letech 1971/72 a zčásti 1973 se vybudovalo a předáno OVHS (Okresní vodohospodářské správě) 6.773 m, hodnota díla 2,5 mil. Kčs, odpracováno 46.800 brigádnických hodin, připojeno 150 obytných domů. Jedná se o horní konec, Valu, Ploty, Pod vinohrady a Partyzánskou. Ve II. etapě se letos položilo 4.000 m, v hodnotě 1,6 mil. Kčs, odpracováno 23.500 brig. hodin. Jedná se o dolní konec od OPP Vlčnovjan po hostinec a Srale. Na výstavbě se bude příštím rokem pokračovat.

2. Kanalizace pod Bočky. Zhruba hotovo 950 m, fin. náklady 400 tisíc Kčs, hodnota díla 700 tisíc, 13 tisíc brig. hodin. Zemina musela zde být při bagrování přenesena.

3. Prodejna Jednoty na dolním konci. Je kolaudována, začátkem příštího roku se otevře, celkem fin. náklad 1,100.000 Kčs, hodnota díla 1,5 mil. Kčs, za dva roky odpracováno 9.270 brig. hodin. Jen letos vytvořena hodnota 830 tisíc, fin. náklad 618 tisíc. Kčs, brig. hodin 4.270.

4. Koberce z obalovaných směsí na vozovku obchodního domu k JZD, hodnota 350 tisíc, náklad 300 tisíc (z toho 100 JZD, 200 okres) .

5. Rozšíření hřbitova o 0,50 ha pro 350 dvojhrobů. Náklad 30 tisíc, hodnota 100 tisíc Kčs, odpracováno 3.900 brig. hodin. Pozemek se zčásti použije na garáže pro soukromníky.

6. Oprava místních komunikací po vybudování vodovodu. V trati pod Vinohrady, zdrav. středisko - Bublík - celkem 1.600 m; nová silnice na Hraničce a v Jamě pod starou školou obojí v délce 300 m; hodnota 286 tisíc, náklad 136 tisíc, 2.800 brig. hodin. Provedla Okresní údržba místních komunikací a občané z interesovaných obvodů.

7. Úprava koupaliště. Vybudována koryta kol bazénu, úprava chodníku a dětského bazénu, nátěr. celkem náklad 25. tisíc, dílo 100 tisíc. odpracováno 4.730 brig. hodin vesměs členy SSM.

8. Drobné opravy. Oprava fasády kina, nová vnitřní aparatura rozhlasové kabiny v ceně 42 tisíc, oprava mateřské školy (podlaha, škvárobeton, nátěr) 30 tisíc, SRPŠ zdarma 800 brig. hodin; ZDŠ elektroinstalace; Oprava búd - fin. náklad 81 tisíc pro 33 majitelů búd; provedli vlastníci búd sami. Nepodařilo se vybudovat chodník z Rybář na Panské.

Dále JZD rozestavělo šestibytovku u starého dvora se sociálním zařízením (jídelna a kuchyně, koupelna, převlékárna, záchody). Na výstavbě se pokračuje. V důsledku snížení výměny záhumenek u důchodců cca na 0,25 ha provedla se arondace při HTÚP ve třech tratích: Srale, Údraží a Pod vinohrady. Jde vesměs o půdu, která dosud sloužila majitelům, přilehlých domů. JZD prodalo OPP Vlčnovjan budovy bývalých skleníků při brodské silnici.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA

Předposlední červnovou sobotu ožil Vlčnov "červenokřížským" mládím. Sešly se tu dorostové hlídky ČČK se svými vedoucími na okresní soutěži. Místní skupina ČČK připravila pro soutěžící krásnou trasu v areálu vinohradů až k zámečku Obora. Bohužel počasí ten den nepřálo, krásný plán se musel změnit a soutěž se odbývala v budově ZDŠ a na stadiónu. Soutěžilo celkem 30 hlídek ve třech kategoriích. Rozhodčími byly žákyně střední zdravotnické školy a jiný zkušení zdravotníci. Figuranty dělali žáci ZDŠ. Soutěži přihlíželi a kontrolovali bodování lékaři a zdravotní sestry. Ranění byli tak maskováni, že činili dojem skutečného úrazu. Po obědě nastoupili všechny hlídky na stadiónu k hodnocení. Výsledky soutěže: I. kategorie: 1. místo Vlčnov 71 bodů, druhé místo Vlčnov 58 bodů, třetím místo Bánov 56 bodů. II. kat.: Starý Hrozenkov 79 b., Uh. Brod 78 b., Bánov 78 b., III. kat. Vlčnov 90 b., Slavkov 90 b., Šumice 89 b. Účastníci obdrželi odznaky, vyrobené v OPP Vlčnovjan. Odměny byly odevzdány zástupci OV ČČK v Uh. Hradišti, který soutěž pořádal.

V. KULTURNÍ POMĚRY

Úspěšnou družbu navázaly mezi sebou soubor Vlčnovjánek a dětský soubor z Nové Lhoty u Velké n./Vel. Dohodly se na výměnných vystoupeních v rámci MDŽ. Dne 10. března zavítal Vlčnovjánek do Nové Lhoty, kde předvedl pásmo dětských her a říkadel, lhotští pak svůj tradiční repertoár. V neděli 11. března na oplátku přijel lhotský soubor do Vlčnova. V odpoledním programu předvedl pásmo písní a tanců, mezi nimiž nechyběly konopice, hlucké, jatelinka. Pásmo her a říkadel vyvrcholilo dětsko obdobou Jízdy králů. Vzájemné vystoupení obou souborů se ukázalo jako šťastný počátek. Soubory z blízkých, ale folklórově odlišných oblastí se svým žánrově různým programem vhodně doplňovaly.

 

V neděli 11. března se konala v kinosále o 15. hod. oslava MDŽ. V zábavném programu vystoupily:

 

a) Dětský národopisný soubor z Nové Lhoty u Velké n./V., ved. učitel Ant. Mička.

b) Národopisný soubor Vlčnovjan

c) Dětský soubor Vlčnovjánek, připravily uč.: Marie Jurčíková, Jana Mikulcová a Marie Mudráková. Program připravil a řídil ved. OB učitel Jiří Jilík.

 

Na shromáždění bylo u příležitosti MDŽ vyhodnoceno několik žen: Marie Zemková čp. 550, Božena Podškubková 931, Marie Křivdová 690, Jana Mikulcová 485, Anna Nevařilová, Marie Kadlčíková 822.

Účast přes polovinu sálu.

Zatímco Dolňácké slavnosti spojené s tradiční Jízdou králů proběhly v Hluku ve dnech 1.- 3. června, uskutečnila se slavná Jízda králů ve Vlčnově ve dnech 9.-10. června. V sobotu 9. června předvedly ochotníci Maryšu od bří Mrštíků, v neděli vystoupily dětské národopisné soubory Dolinečka ze Starého Města, Hradišťánek, Veleťánek, Nová Lhota, Vlčnovjánek, Javorinka za Strání, cimbálová muzika J. Čecha, LŠU Uh. Hradiště. Tradiční Jízda králů, jak ji na svém plátně zachytil Joža Uprka, vyjela do ulic odpoledne a představila se ze všemi tradičními říkánkami, které bývají často kritikou různých nešvarů. A aby si na své přišli i milovníci soborů, předvedla svoje vystoupení Dolina ze Starého Města, soubor Dolňácko z Hluku a Vlčnovjan. Návštěvníci měli také možnost zhlédnout Zemkovu národopisnou jizbu ve Vlčnově, místní folklór na výstavě ve škole a památkovou rezervaci lidové architektury "Vlčnovské búdy".

Pro kulturní akci Unesco natáčela letos Čs. televize Dvořákovy tance na různých místech naší vlasti. Ve Vlčnově natáčeli 8. a 16. tanec - jízda králů, Mánesovského vidění rodinného štěstí. Technický scénář vypracoval Václav Hudeček, hlavní redaktor Josef Boháč, dramaturg Ant. Horák. Natáčela Čs. televize Praha, Barrandov. Pražští filmoví umělci pracovali ve Vlčnově od pondělka 2. července do pátku 6. července. V pondělí večer svolali do kina všechny vybrané vlčnovské účastníky v počtu 40 dospělých, 10 dětí a 10 jezdců k seznamovacímu a informačnímu aktivu. V úterý filmovali mírové scény s holuby u vdovy Mikulcové čp. 65 nad Spolkem, u kostelní věže a u Kolků pod kostelem. Imitovali zde dokonce záběry z jižních Čech v jihočeských krojích. Ve středu pracovali v prostoru Jiřího Koníčka pod MNV, ve čtvrtek dopoledne u Mikuláštíků čp. 117 nad kostelem, odpoledne v búdách u kapličky. Všechno ve svátečních vlčnovských krojích. V pátek se vypravili k filmování žní k hraběcí silnici, kde JZD k tomu účelu poseklo předčasně ječmen. Tyto záběry byly zase imitací jihočeských žní. Protože obilí nebylo dostatečně zralé, předpokládá se, že těchto posledních záběrů nemohli filmaři použít.

Koncem června se konal na sportovním stadiónu po roce zase filmový festival širokoúhlých barevných filmů. Každý večer po celý týden zhlédly stovky místních i přespolních návštěvníků filmy světové úrovně v krásném prostředí pod širým nebem za příjemných letních večerů. Všichni diváci se přišli na své. Kdo hledal zdroj poučení, obdivoval se sovětskému filmu Moře v plamenech, zobrazující hrdinství obránců Sevastopolu za 2. svět. války ; do doby tatarsko-mongolských nájezdů zavedl další sovětský film Zachar Merkut. Lidé, kteří se rádi obírají společenskými problém, našli pramen vnitřního uspokojení v anglickém filmu My fair Lady. A těm, kteří nelenili ani daleké cesty od Slavkova, Míkovic a Prakšic, aby se především po denním zaměstnání od srdce zasmáli, přišly jako na zavolanou francouzské veselohry Velký flám a Tonoucí se stébla chytá. O pořádaném festivalu se především postaral vedoucí kina Josef Koníček.

V druhém červencovém týdnu probíhal v Roztokách v NDR v pořadí již 16. týden festivalu Baltského moře. Pořadatelé této kulturně politické události pozvali k obohacení programu slavnosti dechové hudby z našeho okresu, a to dechovku Vlčnovjanku, kap. Stanislav Kučera Kunovjanku z Kunovic. Česká dechová hudba je populární po celém světě a nejinak tomu bylo v případě našich dechovek. Tak jako v minulém roce dechová hudba Topolanka, tak i v letošním roce museli naši muzikanti vyhrávat účastníkům slavnosti téměř každý den. To, že se obecenstvu líbili, potvrzují podtitulky ke snímkům, jež uveřejnil stranický deník okresního výboru SED v Roztokách Ostsee-Zeitung. Naši lidoví umělci jsou zde nazýváni již tradičními účastníky slavnosti, kteří vydatnou měrou přispívají k bohatému kulturnímu programu oslav.

 

Letošní program akcí Měsíce čs.-sov. přátelství ve Vlčnově byl neobyčejně bohatý. Uvádím akce v přehledu:

 

4/11 - Sovětský film: 2725 se nevrací (Souboj bezpečnosti s pachateli loupeže nového léku)

6/11 - Manifestační lampiónový průvod obcí v 17. hod. (Školní mládež, složky NF, občané)

9/11 - Filmové představení pro žáky ZDŠ: Dny zrady

10/11 - Výroční schůze ZO SSM Vlčnov - sokolovna.

11/11- Divadelní představení: Maryša, které uspořádal ČSŽ pro místní důchodce

17/11 - Školní akademie k 56. výročí VŘSR pro žáky ZDŠ

18/11 - Filmové představení dětského sovětského filmu: Ošklivé káčátko

18/11 - Školní akademie k 56. výročí VŘSR pro veřejnost

20-22/11 - Beseda žáků s účastníky zájezdu v SSSR na téma: Poznáváme Sovětský svaz. Pásmo sov. krátkých filmů.

25/11 - Výroční členská schůze MO ČČK.

25/11 - Filmové představení sov. filmu: Rozloučení s Petrohradem, hudební film o romantickém dobrodružství Johana Strausse.

27/11 - Školní filmové představení sov. filmu Andrejka pro žáky 1.- 5. roč.

28/11- Školní filmové představení sov. filmu Nepolapitelní mstitelé.

30/11 - Beseda pionýrů se sovětskými vojáky.

 

Dne 29. prosince 1973 zemřel v nemocnici v Uh. Hradišti význačný kulturní a vědecký pracovník PhDr. František Polanský. Narodil se 16. prosince 1911 v Bánově a vystudoval ref. reálné gymnasium v Uh. Brodě v letech 1923 -1931. Jako učitel působil na zdejší měšťanské škole od 1. září 1939 do 31/8 1944. Ve Vlčnově se také oženil 14. srpna 1940 s Marií Bařinovou. Posledně přednášel na pedagogické fakultě UP v Olomouci, kde byl také léčen na zhoubný nádor na mozku, načež byl odeslán do hradišťské nemocnice, kde zemřel. Jeho pohřeb 31. prosince 1973 v Uh. Brodě byl opravdovou manifestací kulturních pracovníků, jeho žáků a známých z Vlčnova a Bánova. PhDr. František Polanský zasvětil celý život studiu o životě a díle našeho krajana, učitele národů J. A. Komenského. Vydal řadu vědeckých publikací a studií o Komenském. Jeho vědecké články byly překládány do světových jazyků. Polanský si tak ve vědeckém světě získal pověst světového komeniologa. Vlčnovjané mají na dobu jeho učitelské působnosti v obci pěkné vzpomínky.

Činnost Osvětové besedy se ve Vlčnově rozrůstá OB vedená učitelem ZDŠ Jiřím Jilíkem letos znovu rozvětvila svou kulturní a osvětovou činnost. Pod jejím vedením pracují už kroužky: filmový, fotografický, národopisný kroužek Vlčnovjan (12. července přešel od JZD k Osvět. besedě), lidová dechová hudba vedoucí Josef Kašpařík a divadelní kroužek. Z pozoruhodné činnosti vedle Jízdy králů organizovala OB I. krojový ples pořádaný 10. února v sále sokolovny, a už po druhé Slovácké hody s právem (29. července na stadiónu). Národopisné slavnosti ve Strážnici uváděl v průvodu 29. června Vlčnovjan na koni s výstrojí z Jízdy králů - byl to Mikulec z č. 64.

Po celý rok se mluvilo ve Vlčnově o připravované stavbě kulturního domu. Jednalo se o vhodném místě. Za tím účelem se vyjednávalo s majiteli pozemků připadajících v úvahu. po delším jednání bylo dohodnuto umístit nový kulturní dům v humnech, naproti obchodu potravin Jednoty, ved. Volfová. Přípravné práce začaly v sobotu 29. prosince, kdy traktor JZD trhal stromy v humnech majitelů, kterým jsou: Mikulec čp. 125, Koníček Jiří č. 778, Knotek Šimon 126, Knotek Jan čp. 743 a Gavalec Jan čp. 127 a Šimková Františka čp. 433. Majitelé si vytrhané stromy sami odnášeli a připravovali do otepí a k pálení. Koncem roku byly už vykoupeny a zaplaceny dům Gavalcův a Jana Knotka 743. V práci na výstavbě kulturního domu se pokračuje.

V rámci osvobození Vlčnova se u nás konal 26. dubna Běh vítězství o Pohár osvobození. Závodu se zúčastnili 123 žáci ze sedmi škol. ZDŠ Nová Lhota, ZDŠ Kunovice, ZDŠ Hluk, ZDŠ Nivnice, IV. ZDŠ Uherský Brod, III. ZDŠ Uh. Hradiště a pořádající ZDŠ Vlčnov. Držitelem sportovního poháru pro rok 1973 se stal vítěz kategorie dorostenců Lubomír Fiala ze III. ZDŠ Uherské Hradiště.

V sobotu 12. května projížděli Vlčnovem účastníci 26. ročníku Závodu míru. Závod byl součástí májových oslav, projížděl na trati Praha-Varšava-Berlín. Jeho druhá etapa jela v pátek 11. května z Pardubic do Brna, III. etapa v sobotu 12. května z Brna do Dubnice n./Váhom. Vlčnovem projížděla v 15,45 hodině. Předem jely desítky aut reportérů, novinářů, zástupci rádia a televize domácích i cizích společností. Celá trať přes dědinu byla ozdobena plakáty hlásající mír ve všech jazycích. Podél trasy špalírem stáli žáci ZDŠ a diváci, u obchodního domu hrála krojovaná kapela vlčnovská Josefa Kašpaříka. U nové školy místní JZD připravilo velkou hromadu slámy pro případ, že by zde cyklisté v prudké zatáčce havarovali. Nedošlo však u nás k žádnému pádu. Při krásném počasí byla na Závod míru jedinečná podívaná.

Někdejší sláva vlčnovské kopané letos znovu ustoupila do pozadí. V jarní kole sestoupily všechny skupiny: I. A, dorost i žáci. V I. A tř. byl Vlčnov mezi 14 soupeři zatlačen na místo poslední s 9 body. Uvádím jména družstev: Staré Město, Dukla Uh. Hradiště, Štítná n./Vl., Slavičín, Val. Klobouky, Gottwaldov C, TJ Holešov, Kněžpole, Malenovice, Jalubí, Kunovice, Nivnice, Hulín, Vlčnov.

První mužstvo sestoupilo z I. A třídy do I. B, skupina F. Čekalo se, že po sestupu bude Vlčnov favoritem, ale nestalo se tak. V podzimním kole skončilo I. B mužstvo na 9. místě s 12 body mezi 14 novými soupeři. Jejich názvy zní: Bánov, Brumov, Želechovice, Tečovice, Jarošov, Mistřice, Slov. Slávie B, Vlčnov, Vizovice, Újezdec u Luh., Otrokovice B, Tlumačov, RH Holešov, Prštné.

II. mužstvo se umístilo v podzimní kole na 1. místě se 14 body, dorost na 2. místě s 22 body a žáci na 6. místě s 5 body.

V tělovýchově si nejlépe vede oddíl odbíjené dorostenců, vedoucí Frant. Kužela. Letos se stalo družstvo přeborníkem okresu mezi 8 skupinami. poslední porazilo Bojkovice v sobotu 23. června v poměru 2:0. Dobře sehraný kolektiv trénuje týdně. Jsou to: Jan Staroba, Josef Bařina, Jan Kužela, Ant. Ratajský, Jar. Sochůrek, Lad. Moštěk, Marcel Solík, Miroslav Pravda, Petr Pechal.

 

VI. RŮZNÉ

Letošní rok stejně jako loňský se vyznačoval velikým suchem a vyššími teplotami. Nový rok začal s ranní teplotou + 2 °C, úplně bez sněhu, který poprvé v zimním období napadl až 4. ledna, udržel se však pouze do 13.ledna a více, kromě slabšího sněhového poprašku, sněhu nebylo. Také mrazy byly krajně mírné, 15. ledna vyvrcholily pouhými - 9 °C. Začátkem února prošla teplá vlna (ve dne přes + 10 °C), načež jaro se vyznačuje menšími mrazíky, poslední 5. dubna s - 2 °C. Chladné jaro mělo nepříznivý vliv na úrodu ovoce, projevil se nedostatek broskví a meruněk, ve vinohradech i trnek a durancií. Jednotné zemědělské družstvo seje 21. března. Po 23. dubnu se trvale oteplilo, 1. června + 31 °C, rovněž v červenci, srpnu a začátkem září teploty se pohybují přes 20 °C. Vrcholu dosáhly 7. srpna s + 33 °C (v noci + 26 °C), poslední parný den 6. září rovněž + 33 °C. Žně začaly v trati "na Sralách" a pod Kojiny 18. července, a v JZD skončily 8. srpna. Panuje veliké sucho, vodní srážky byly nepatrné, výše položená místa se Vlčnova trpí nedostatkem vody, projevili se to citelně jmenovitě na horním konci a v Údvoří. V polích kde dříve sloužilo pracujícím mnoho čistých studánek, není vody, prameny vyschly a to už v jarních měsících. První podzimní mrazík se dostavil 13. října s - 2 °C, 25. října s - 5 °C, škody na kulturních plodinách však nezpůsobil. První sníh napadl 28. listopadu a udržel se do 20. prosince, kde z polí úplně zmizel. Nastalo teplé počasí s teplotami až přes 10 °C. Na Štědrý den bylo úplně jarní počasí s teplotou + 12 °C. Toto teplé počasí se udrželo až do konce roku. Mráz v druhé polovině roku dostoupil vrcholu 3. prosince s teplotou - 18 °C.

Dne 25. března v 8. hodině ranní houká siréna v Jednotném zemědělském družstvu. Hořely piliny v drůbežárně na západní farmě. Ihned se shlukli přítomní zaměstnanci a velikým úsilím a pohotovostí se jim podařilo požár v zárodku uhasit dříve, než se mohl nebezpečně rozšířit na objekty v družstvu.

V pondělí 13. srpna hlásí siréna v 18. hodině další požár v JZD. Hořel stoh slámy za 4. kravínem, tentokráte v objektech družstva za starým dvorem. Vznikl od elektrické jiskry při uklízení slámy a tentokráte se jej nepodařilo přes okamžitou pomoc uhasit. Celý stoh shořel. Bylo štěstím, že vítr hnal plameny směrem od kravínů k Hajku, jinak by byla existence kravína v nebezpečí zničení.

 

Ve Vlčnově 7. března 1974.
 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download