Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1967

Rok 1967

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

V pátek 3. listopadu 1967 se konala v kinosále schůze plena MNV rozšířená o všechny členy komisí. Na programu byl jediný bod: Otázka školská v naší obci. Přítomný předseda odboru školství ONV Májíček vysvětlil přítomným příčiny neúspěchů ve výstavbě školy mateřské ve Vlčnově podobně jako ve ZDŠ. Uvedl, že malá aktivita a též nerozhodnost vedoucích činitelů v obci zavinily, že se vlčnovské děti stále tísní ve starých budovách ve směnném vyučování. Jeho tvrzení doložil i přítomný zástupce ze stavebního odboru ONV, vlčnovský rodák Antonín Mikulec. Celé jednání vyznělo v tom smyslu, že Vlčnovjané musí ukázat větší pochopení a životaschopnost a také sami brigádami přispět k tomu, aby se mohly jejich oprávněné požadavky ve výstavbě škol realizovat.

 

Že obec s danými prostředky hospodaří dobře, o tom svědčí aktivní rozpočet za rok 1967:

 

Příjem : 1,524.016 Kč

Vydání: 1,435.909 Kčs

 

Hlavní položky příjmů (v tisících Kčs): Ústřední výbor Čs. svazu tělesné výchovy Praha 400 (na stadión), Komunální služby Vlčnova 322, daň domovní 90, daň zemědělská 49, školní jídelna 92, kino 81, úvěr od Státní spořitelny 104 na koupaliště a publikace „Dějin Vlčnova“, od ONV příděl 15. Hlavní položky vydání: stadión 470, silnice 72, chodníky 26, mateřská škola 15, ZDŠ 93 (v tom oprava 30), školní potřeby 17, školní jídelna 129, kino 58, sociální zabezpečení 31, vnitřní správa MNV 124, Komunální služby 28, splátka na půjčku 28.

Celostátně byl Výbor žen při MNV zreorganizován a utvořena byla organizace Svaz čs. žen. Ve Vlčnově se ustavila 9. března 1967, její předsedkyní byla zvolena Marie Bobčíková, matrikářka MNV. Organizace čítá 22 členek.

V okrese probíhala soutěž národních výborů ve sběru odpadových hmot. Vlčnov se v soutěži umístil na 2. místě zásluhou školní mládeže. Nasbíráno bylo celkem: kovového šrotu 738 q (splněno na 211%), textilu 65 q (100%), papíru 95 q (113%), kostí 17 q (118%).

Do Spojených států amerických odjela na návštěvu Anežka Mikulcová z čp. 40 k sestře Lydii Mikulcové-Hroudové z Chicaga. Vrátila se za 5 měsíců. Na kratší návštěvu do USA odjeli ke svému otci a matce Josef Kučera čp. 148 se svým synem Josefem. Za 3 týdny se vrátili.

 

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

Ve vedení JZD došlo letošního roku k velké reorganizace. Na výroční členské schůzi JZD 1. března byli zvoleni:

Předseda: František Šik, poslanec NS, dříve předseda JZD Buchlovice

Náměstek předsedy: Ing. Frant. Tvrdoň, z Kunovic

Ekonom: Ant. Hubík, z Vések

Zootechnik: Ing. Ant. Rybníkář, z Hluku

Agronom: Ing. Jaroslav Gajdůšek, z Prakšice

Mechanizátor: Ing. Emil Přecechtěl, Vlčnov čp. 600

 

Ostatní dílčí vedoucí: pomocný zootechnik - Věra Pavelčíková z čp. 98; ved. chovu skotu - Jos. Kašpařík 535; ved. mladého dobytka - Vinc. Mikulec 569; ved. prasat a drůbeže - Jan Králíček 370; přísunář v živ. výrobě - Jan Kovář 836; zástupce agronoma - Jan Kučera 580; ved. I. brigády - Václav Chvilíček 529, jeho zástupce - Jos. Mikulec 64; ved. II. brigády - Josef Zábrana 874, jeho zástupce Frant. Zemek 573.

Administrativa: Hlavní účetní: Jiřina Kryštofová 547; mzdová účetní Marie Marášková 889; skladový účetní - Josef Indra 39, účetní mechanizačního střediska - Marie Kašpaříková 621, ved. stavební skupiny - Jiří Zemek 537; ekonomka rostlinné výroby - Marie Zemková 862; II. ekonomka - M. Bařinová 135, ekonomka mech. střediska - Marie Horňáčková 468, pokladník - Josef Malaník 607; vrátní - Frant. Pavelka 169, Josef Ševčík 582, Josef Pešl 647; skladník obilovin - Frant. Kovář 309, skladník náhradních dílů – Frant. Bařina 202, vážní - Jakub Mikulec 731, Lud. Uhříčková 835, Marie Mošťková 404.

JZD ve Vlčnově má letošního roku 537 členů, z toho: 118 nepracuje (zaměstnaní jinde, nemocní, přestárlí), 57 pracujících důchodců. V r. 1967 odešlo do zemědělského důchodu 45 osob (z toho 23 žen).

 

Stav hospodářského zvířectva JZD:

 

slepice 6.710
skot  1.071
prasata 1.547
kozli 3
koně 30

 

Stav hosp. zvířectva v obci mimo JZD:

 

 

osobní vlastnictví členů JZD

ostatní do 0,50ha a bez.

nad 0,50 ha

Úhrnem

slepice

2208

875

111

3194

husy

106

32

6

144

kozy

165

23

3

191

ovce

6

8

0

14

prasata

284

30

20

334

skot

79

5

14

98

koně

0

0

6

6

 

Plnění výkupu v obci v roce 1967:

 

 

JZD:
plán v q

splněné

%

Jedno.hosp.
rol. plán

splněno

%

skot

980

1267

129

35

5,4

33

prasata

1 600

2 060

128

0

0

0

vejce

720 000

685 122

95

22 000

10 400

47

mléko

920 000

927 000 

100,8

 

0

14

 

Ve čtvrtek 10. srpna skončily v našem JZD žňové práce. Z celkového množství 900 ha obilovin bylo kombajny pokoseno 878 ha a zbytek samovazy. Kombajny do 9. srpna bylo namláceno 215 vagónů obilí. Průměrný hektarový výnos všech obilovin činil 24 q. Takovéto množství obilí nebylo v našem JZD namláceno od r. 1960, kdy prakticky přebralo JZD většinu půdy katastru. Pokos obilovin započal 20. července a skončil 9. srpna, takže po odpočtu několika málo nepříznivých dnů trvaly žně 20 dnů. Za tak krátkou dobu se ještě nikdy nepodařilo žně ukončit. Na této sklizni se celkem podílelo 8 kombajnérů se svými pomocníky: 4 kombajny nasazeny ze STS, 2 z našeho JZD a poslední týden přijeli na výpomoc 2 kombajny z JRD Máňa ze Slovenska. Zvláště lze úspěšně hodnotit pracovníky na kombajnech, když letos byly zaznamenány minimální ztráty u všech obilovin. Denní výkon na jeden stroj činil 8 ha. Ode všech kombajnů bylo průměrně namláceno 10 vagónů obilí denně. Vyvrcholením výmlatu byl poslední den 9. srpna, kdy se namlátilo 16 vagónů obilí. Nelze ovšem opomenout i skutečnost, že počasí žním mimořádně přálo.

V sobotu 26. července se sjížděly na pole u Vlčnova traktory, auta a motocykly. Místní JZD připravilo stánek s občerstvením, přijela i maringotka sloužící za pojízdnou kancelář rozhodčím. Nastalo okresní mistrovství v orbě. Tucet závodníků se dalo do práce na soutěžních pozemcích, aby dokázal své umění. Fr. Peprníček a A. Galuška z JZD Ostrožská Nová Ves, L. Čučela (státní statek Uh. Brod), K. Trtek z Nivnice, J. Chaloupka a F. Cahel z Vlčnova, Fr. Kaňovský, R. Dostálek, J. Lukáš ze STS, F. Novák ze školního statku Staré Město, F. Mléčka z Kunovic F. Ondra z JZD Slavkov pokrývali pravidelnými brázdami trať „Na dlúhých“. Mezi favority patřili Galuška, Chaloupka, Mléčka a Lukáš.

Sedmičlenný sbor rozhodčích a jeho předseda inž. Alois Kůra neměl lehkou práci. Musel hodnotit výkony soutěžících nejen v celé řadě kriterií, jako je např. přímočarost, naklopení strniště, úplnost proříznutí skývy, vhodnost pro další zpracování, úpravnost a další. Místo soutěže totiž nebylo právě ideální a bylo nutno přihlížet i k půdním rozdílům pozemků. ještě před oficiálním vyhlášením se tipovalo a ti, kdož odhadli na první místo Mléčku, se nemýlili. Získal 93,8 bodů, za ním F. Lukáš 85,6 b. na třetím místě skončil F. Ondra s 81,9 b., na čtvrtém místě R. Dostálek a na pátém F. Cahel. Všichni dostali peněžité dary.

Hospodaření v JZD se letos zásluhou cílevědomé práce a také vlivem příznivého počasí podstatně zlepšilo. Celkové tržby byly proti plánu 11,848.000 Kčs zvýšeny na 14,666.000 Kčs, takže pracovní jednotka zůstala na plánovaných 15 Kčs, k tomu 2 kg obilí na pracovní jednotku (strop 6 q obilí pro dva a 3 q pro jednoho zaměstnaného člena). Na plnění odměny bylo plánováno 4,415.000 Kčs včetně hodnoty vydaných naturálií, skutečně bylo vyplaceno 4,356.000 Kčs 163.000 Kčs na přínosech, které se členům splácejí. Investiční úvěr se snížil z 8 na 6 miliónů Kčs a majetek družstva vzrostl o 500.000 Kčs z původních 22,950.000 na 23,450.000 Kčs. Byly zajištěny rezervní fondy k dalšímu úspěšnému ekonomickému vývoji JZD.

Počet soukromě hospodařících rolníků, kteří obdělávají půdu o výměře od 0,51 ha do 5 ha se v tomto roce zmenšil na 8. Jsou to: Frant. Machálek čp. 365, Cyril Zemek 509, Fr. Zemek 628, Frant. Pavelčík 97, Marie Solíková 564, Marie Jančová 283, Jan Chovánek 791 a Karel Mařica čp. 790.

III. VÝSTAVBA OBCE

I v r. 1967 se pokračovalo v brigádnických pracích při veřejně prospěšných pracích při veřejně prospěšných úkolech - tzv. akce „Z“. Je to práce pozoruhodná:

1. Byl vydlážděn chodník na horním konci po levé straně od Spolku až k pekařovi Láskovi.

2. Rozšířena a vyasfaltována byla část silnice k JZD od zámečnictví Kovoděl k správní budově JZD.

3. Vybudována byla kanalizace k Vinohradům.

4. Pokračovalo se v pracích na výstavbě stadiónu: dokončeny kabiny, pokladna s kioskem, betonové oplocení, příjezd ke kabinám, kanalizace. Byl přichystán materiál na tribuny, které připravily Slovácké strojírny z Uh. Brodu (náklad 170 tisíc). Na stadiónu bylo tento rok odpracováno zdarma 5.840 brigádnických hodin. Od Čs. svazu těl. výchovy z Prahy se dostalo v tomto roce na výstavbu stadiónu 400 tisíc, od ONV z Uh. Hradiště 80 tisíc Kčs.

Po celá desetiletí se ve Vlčnově projevoval nedostatek bytů pro učitele. Fluktuací učitelstva s tím spojenou škola značně trpí. A tak konečně letos 18. září začala se na Cigánce stavba státního čtyřbytového učitelského domu, který má částečně zlepšit bytovou krizi mezi učitelstvem.

V pondělí 16. října otevřeli ve Vlčnově nový obchodní dům, který je svým vzhledem skutečnou ozdobou a chloubou obce. Stojí při hlavní silnici do Uh. Brodu na místě dříve dosti neupraveném.

Nový obchodní dům je velikým přínosem pro všechny občany, neboť znamená zvýšení a zkvalitnění nákupních možností, které dříve byly na vesnicích značně omezené A tak jsme se při zahájení připojili k davu lidí, kteří zaplnili prostranné haly domu. Hlavním vchodem vpravo jsem vstoupil do moderně vybavené samoobsluhy, která dnes už může plně uspokojovat i náročné zákazníky. Po levé straně nás oslnil lesk přepychově zařízené Masny, vybavené komplexním chladícím zařízením. V 1. poschodí se na nás usmívaly prodavačky textilního zboží, pánské a dětské konfekce a obuvi. Jsou zde také kancelářské a správní místnosti. Celá budova je vybavena ústředním topením a přípojkou z hlavního vodovodu. Zboží se přiváží zadním vchodem do přilehlých skladů, takže nákupnímu provozu nepřekáží, jak to stále vidíme u většiny venkovských prodejen.

K příjemnému pohledu zvenčí zatím schází dokončit úpravu okolí. Podívejme se na stavbu z ekonomického hlediska. Za uznání stojí, že Jednota věnovala na stavbu přes 1 milión Kčs. Tím zlepšila stísněné nákupní možnosti v prodejnách, které byly v soukromých domech a dnes se většinou ruší. Nemalou zásluhu na včasném dokončení mají i pracovníci OSP ze Starého Města. Práce řídil mistr Frant. Šimanský z Bánova se svým zástupce Filipem Tinkou z Dol. Němčí. Patří jim dík Vlčnovjanů. Podnět ke stavbě vyšel z místního dohlížecího výboru Jednoty, který s předsedou Jos. Zemkem z čp. 844 celou stavbu uvedl v život. A Vlčnovjanů sami přispěli brigádami. Při parkové úpravě a čištění pomáhalo 24 členek Čs. svazu žen, dále zaměstnanci MNV a členové dohlížecího výboru Jednoty.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ

V péči o přestárlé lidi se letos docílilo dalšího zvýšení jejich nízkých jejich nízkých důchodů invalidních, starobních, vdovských, sociálních a důchodů rodičů. Ve Vlčnově si tak zlepšilo důchod o 40 -150 Kčs měsíčně celkem 33 důchodců: Koníčková A. čp., 147, Bařinová F. 207, Koníčková F. 708, Limanová M. 520, Machálková Anast. 64, Mikulcová Anežka 108, Moštěk Met. 237, Moštková M. 500, Pavelková F. 77, Ryšavá A. 680, Zábranová M. 733, Pavlacká Š., Cahel Jos. 142, Buráňová A. 412, Zemková A. 500, Mikulcová F., Gavalcová Jos. 519, Dacíková A. 270, Bařinová F. 447, Jančová A, 463, Mařicová F. 857, Mikulec F. 49, Vozárová F. 906, Moštková A. 373, Šobáňová Kat. 480, Kučera J. 328, Kučerová F. 659, Kučera Met. 769, Knotková F. 425, Šobáňová F. 128, Kovářová M. 516, Vozár F. 772, Kolek F. 375.

Pod vedením zkušeného bulharského odborníka Stefana Ganceva pracuje v JZD Vlčnov dobře sehraný kolektiv pracovníků v družstevním zahradnictví. První salát z letošní sklizně řezali 25. února, a to 14.000 hlávek. Skleníkový salát byl prvním letošním krokem. Další následovaly v podobě dostatečného množství ostatní kvalitní pařeništní i polní zeleniny.

Mléko patří především dětem. A tak po řadě škol zavedla i ZDŠ ve Vlčnově mléčnou akci. Celkem se na škole o mléko přihlásili 452 žáci tj. 76% celkového stavu. Každý žák dostává v hygienickém balení čtvrt litru plnotučného mléka s 1 rohlíkem, vše v ceně 1,10 Kčs. Mléko zajišťuje pro děti každodenně bojkovická mlékárna. Škola má se zásobováním i určité organizační potíže. Mléko se dováží velmi časně ráno, není místa k uskladnění, zásobují se 2 školní budovy, v zimním období se nesnáze ještě zvyšují. Ale i přes tyto těžkosti našla mléčná akce plné pochopení u žáků i rodičů.

Ve Vlčnově se v r. 1967 narodilo 48 dětí, zemřelo 41 osob. Nevyskytla se žádná infekční choroba ani vážnější infekční onemocnění. Snížilo se onemocnění kapavkou ze 3 na 1 případ, vyskytly se 2 případy trichofytie (přenos ze zvířat u ošetřovatelů dobytka v JZD). Prakticky bylo skončeno očkování proti tetanu u pracujících v JZD, započalo se očkování u zaměstnanců Komunálních služeb. V r. 1967 vyšetřil v ordinaci dr. Ant. Běták 12.130 případů, preventivně prohlédl 450, zdravotní sestra navštívila pacienty 225krát. Lékař, zdravotní sestra a ženská sestra jsou členy zdravotní komise MNV. Pravidelně docházejí k jednání komise, jsou členy Červeného kříže. V roce bylo provedeno 61 odběrů dárců krve.

Dne 11. března se ve Vlčnově očkovali psi proti vzteklině. Každý majitel si dovedl psa před MNV neb dolní hostinec k očkování.

V. KULTURNÍ POMĚRY

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti požádalo obce o pomoc při budování památníků lidové kultury Slovácka, jímž se stalo Slovácké muzeum. Ohlas byl velmi příznivý. První, která dala Slováckému muzeu dva úplné a pěkné připravené kroje, byl Vlčnov. Následovaly Jalubí, Tupesy, Buchlovice, Hradčovice, Korytná aj.

V neděli 9. dubna byla slavnostně otevřena v muzeu JAK v Uh. Brodě výstava obrazů ak. malíře Karla Beneše a jeho manželky, ak. malířky Daniely Hahnové-Benešové. Karel Beneš, rodák z Vlčnova, působí nyní v Praze nejen jako malíř, ale i jak úspěšný grafik a ilustrátor. Při zahájení výstavy se představil básník F. Branislav z Prahy a cimbálová hudba souboru Olšava z Uh. Brodu. Výstava trvala do 15. května.

Od 1. ledna se stal vedoucím školní jídelny na ZDŠ Frant. Kučera z čp. 80, od 1. února nastoupil na ZDŠ první školník Josef Koníček, který si podržel dosavadní funkci kinooperatéra.

Filmaři jsou ve Vlčnově častými hosty. Na letošní jízdu králů, kterou 14. května pro změnu pořádali regrúti po staru (bez řízení MNV), znovu přijeli k filmovým záběrům jízdy. Tyto záběry prováděli do 20. května, poslední den natáčeli na Kobylí hlavě ukradeného krále.

Po operetě „Muzikantská Liduška“ nastudoval omlazený soubor Osvětové besedy další operetu „Sládci“ od K. J. Erbena. V provedení vlčnovských ochotníků dosáhla 10 repriz. O dobré hudební provedení obou operet se zasloužil Bedřich Rektořík z Uh. Brodu. Jádro souboru tvoří kádr zkušených ochotníků: Klabačka, Moštková, Solíková, Vozár, Solík. Soubor vede režisér Jaroslav Moštěk.

Koncem srpna žil celý Vlčnov ve znamení filmového festivalu širokoúhlých barevných filmů. V přírodním hledišti vhodně upraveném na hřišti Pod Bočky prožívali Vlčnovjané a s nimi množství návštěvníků z blízkých obcí Veletin, Hradčovic a Podolí po 7 večerů chvíle opravdové kulturní pohody nad filmy: Uherský magnát, Viva Maria, Černý Tulipán, Old Shatterhand, Ta naše písnička česká, Vinnetou a Čingischán. Jeden film krásnější než druhý. Sami diváci poctili nejpočetnější návštěvou (1.474 osob) americký velkofilm Čingischán. Celkem na 7 filmů festivalu přišlo 5.312 návštěvníků a vybráno bylo 38.630 Kčs. Možno konstatovat, že filmový festival rozproudil produkci i po stránce ekonomické, neboť návštěvnost v kině za krásných letních měsíců povážlivě klesla: za květen 814 návštěvníků, za červen 801 a za červenec 1.345 návštěvníků kina, tedy za celý měsíc menší návštěvnost než za 1večer na festivalu. Za zmínku stojí, že tentokráte desítky občanů přijely na festival svými vlastními auty, která pak na prostorném hřišti vhodně zaparkovaly, aby z nich mohly festivalu pohodlně přihlížet. O uskutečnění festivalu se zasloužil kinooperatér Josef Koníček.

Nový stadión u hřbitova se buduje už sedmý rok. Letos v neděli 10. září otevřeli fotbalisté nové hřiště prvním zápasem s Nivnicí. Uvážíme-li, že veškeré práce se prováděly brigádnicky v akci „Z“, a že si vyžádaly desetitisíce hodin, pak pochopíme proč není ještě všechno hotovo. Na novém sportovišti stojí již moderní budova šaten s klubovnami, sprchami, společenskou místností a kabinou pro rozhodčího. V suterénu je instalováno ústřední topení. Hrací plocha o rozměrech 105x79 m je zatravněna a kolem ní jsou v zábradlí namontovány ventily k postřiku trávníku. Voda se čerpá přípojkou z dálkového vodovodu. Kolem hrací plochy je běžecká dráha, vzadu ke koupališti se upravilo tréninkové hřiště. Stadión je oplocen, od silnice prefabrikáty, kolem sportoviště zdobí okrasné topoly. Před branou je dostatečný prostor k parkování vozidel. Další se buduje.

Tělocvičná jednota Družstevník Vlčnov změnila od 1. ledna název na T. J. Vlčnov.

Fotbalisté T. J. Vlčnov sestupují během dvou roků již po druhé. Jaro Vlčnovjanů bylo velmi imponující, o čemž svědčí i 2. místo v tabulce jarního kola I. A. Přitom je třeba konstatovat, že Vlčnov dovede zahrát, a že jeho umění odpovídá lepší pozici v tabulce. V podzimním kole v I. B třídě se Vlčnovjané, umístili na 4. místě mezi 14 soupeři.

VI. RŮZNÉ

Rok 1967 byl neobyčejně teplý se slabšími srážkami, pro zemědělství nadmíru příznivý. Leden začal slabými mrazíky, bez sněhu. Napadl už 9. ledna, ale začátkem února natrvalo roztál. Zima byla velmi mírná, svého vrcholu dostoupila 11. ledna pouhými - 18 °C. Jarní měsíce byly už velmi teplé, 9. března JZD seje ve Dřínku. Jarní mrazík 24. dubna - 3 °C celkem stromům ani porostům neublížil. Dne 25. června jsem zaznamenal první vedro + 33 °C, a toto období trvalo až do 4. září, celkem 22 x nad 30 °C, vrcholně 2. srpna + 35 °C. V důsledku příznivého počasí proběhly žně krajně úspěšně, mnozí v dědině o nich ani nevěděli. Ještě v září a říjnu trvalo krásné počasí, první podzimní mrazík se dostavil 19. října - 2 °C, sníh pokryl pole 28. listopadu, mráz dostoupil vrcholu 20. prosince - 14 °C.

V pondělí odpoledne 13. března se na lánu JZD v Ludiném Žlébku smrtelně zranil traktorista Jiří Pavelčík. Při práci s traktorem zasunul zpáteční rychlost a šel k přívěsu, kde chtěl zapojit tažmo oj. Zadní kolo traktoru ho přimáčklo na vlečku a smrtelně zranilo. Veliká účast občanstva na pohřbu svědčila o solidaritě pracujících s obětí práce.

Dne 18. května se zabil na motocyklu Frant. Mikulec v čp. 95, který tč. sloužil presenční voj. službu.

Začátkem září utrpěla na silnici před Brodem smrtelný úraz Marie Křapová čp. 264, když na ni nešťastnou náhodou najel cyklista Milan Holomek.

Dne 21. července havarovalo proudové letadlo 100 m od Ondrůškového kříže k Černé hoře. Pilot vyskočil padákem a zachránil se u salaše JZD a sám došel na místní zdravotní středisko, kde ho MUDr. Běťák ošetřil. Na letadle vypověděl motor a letadlo se úplně rozbilo. Jeho vrak vojenská posádka odvezla.

 

Ve Vlčnově 15. března 1968.

 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download