Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

rok 1958

Rok 1958

 

POPIS OBCE k 31/12 1958

Obec Vlčnov náleží k okresu Uherský Brod, kraji Gottwaldovskému zřízenému od r. 1949 místo bývalého zemského zřízení. Do Uh. Brodu je 6 km, na nádraží do Hradčovic 5 km. Památkovým úřadem jsou chráněny lípy u kostela, staré kolem 400 let, lokální rostliny v Myšincích a ladoňky v Hajku.

Vlčnov má 904 čísel, osm čísel však vypadlo zbouráním starších domů. Z význačných budov dlužno uvést: Kostel s farou jmenovanou v listinách už r. 1373, tři školní budovy (stará, nová, „universita“), MNV, dva hostince Jednoty („Spolek“ a u Chovánků), Zdravotní středisko a 3 pomníky padlých a umučených (dva na hřbitově, jeden před starou školou).

K 31. prosinci 1958 čítá Vlčnov 3.443 obyvatel. Rozdělení obyvatelstva k 1. dubna 1958 (3. 425 obyv.):

 

do 15 let

od 16-19 let

od 20-60 let

nad 60 let

celkem v obci

m

ž

m

ž

m

ž

m

ž

m

ž

526

545

126

120

878

893

183

245

1713

1712

 

Podle národnosti:

 

Čechů

Slováků

celkem

m

ž

m

ž

m

ž

1713

1710

 

2

1713

1712

 

Podle zaměstnání (nad 15 let): 

 

dělníci a
úř. v průmyslu

děl. a úředníci
v zemědělství

zeměd. družst.
s rodinou

samost. hospodařící
rol. do 15 ha

sam. rol.
nad 15 ha

celkem

m

ž

m

ž

m

ž

m

ž

m

ž

m

ž

589/87

417/72

18

26

18

129

475

614

0

0

1187

1258

 

Podle náboženství je obyvatelstvo tradičně vyznání římskokatolického.

Místní národní výbor ve Vlčnově má 33 členů (viz str. 31), z nich podle zaměstnání 13 dělníků, 3 členové JZD, 9 samostatně hospodařících rolníků, 8 jiného povolání. Podle politické příslušnosti 13 členů KSČ, 1 ve straně socialistické a 19 bez politické příslušnosti (bezpartijní). Předsedou MNV je Frant. Janča 786, tajemníkem MNV Miroslav Knotek 172, zaměstnanec STS. Komise MNV: zemědělská, předseda Jakub Buráň, finanční, př. Šimon Kužela, kulturní a osvětová, př. Jaroslav Strnad, sociálně zdravotní, př. František Kovařík, komise pro výstavbu, př. Josef Hruboš.

Politické strany a organizace: Komunistická strana Československa, před. Frant. Eliáš 302, Československá strana socialistická př. Frant. Hauerland 210, Akční výbor národní fronty, před. Karel Křapa 439, Tělocvičná jednota Sokol, před. Josef Vozár 329, Čsl. svaz požární ochrany, před. Fr. Hauerland 210, Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP), př. učit. Marie Dostálková, Čsl. červený kříž (ČSČK), před. MUDr. Jan Cahlík, Čsl. svaz mládeže (ČSM), před. Bohuslav Ulčík, Svaz protifašistických bojovníků, před. Josef Knotek 481, Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm), př. Jos. Knotek 88, Výbor žen při MNV, před. Marie Martínková, Lidová myslivecká společnost, před. Jan Křivda, Včelařský spolek, před. Bedřich Chaloupka.

JZD typu III, 198 členů, obhospodařuje 443, 60 ha zemědělské půdy a členové vlastní 88,01 ha záhumenek. V obci je 712 soukromých zemědělských závodů včetně do 0,50 ha půdy a bez záhumenkářů JZD, kterých je 178. Státní traktorová stanice (STS), vedoucí Josef Soukeník.

Podniky místního hospodářství: holičství, vedoucí Josef Zlínský, vázání věnců, ved. František Kudelová, kamenosochařství, ved. Božena Benešová, zednické služby (zedníci z obci, většinou malorolníci), soukromých řemeslníků koncem roku už není.

Družstevní výroba: Domácká výroba vlčnovských krojů, ved. Josef Zemek 388, pracuje pro družstvo Slovač z Uh. Hradiště, Kovářství JZD, ved. Frant. Stloukal, Kolářství JZD, družstvo Písek, ved. Frant. Koníček 452, Kovoděl, družstvo Písek, ved. Frant. Koníček 652.

Národní podnik: Obnova, oprava obuvi, ved. Jaroslav Kolísek.

Družstevní obchody Jednota, lidové spotřební družstvo: Potraviny, ved. Marie Strnadová 162, Potraviny, ved. Marie Křapová 163, Potraviny, ved. Frant. Kolková 513, Potraviny a průmyslové zboží, ved. Šimon Kužela 474, Tep, střižné zboží, ved. Cecílie Vaňharová 810, Masna, ved. Kateřina Josefíková 807, Masna, ved. Marie Pestlová 671, Cukrárna, ved. Eva Koníčková 163, Pohostinství, ved. Jaroslav Doubek 170, Bufet v kině, ved. A. Křapová, Prodejna obuvi, ved. Žofie Vaněčková 138, Narpa, papírnictví, ved. Frant. Kovář 35.

Národní podniky: Uhelné sklady, ved. Josef Zemek 638, Dvě sběrny mléka ved. Lud. Bedíková a M. Mařicová.

Soukromé obchody: Trafika, Frant. Ulčíková 193.

Státní spořitelna, jednatelství, ved. Frant. Janča 37.

Zdravotní středisko Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ) v Uh. Brodě, ved. MUDr. Jan Cahlík. Zubní ambulatórium, lékař dojíždí 3x týdně z Uh. Brodu. Poradna pro matky a kojence.

Jídelna MNV, ve staré škole, kuchař Alois Šenk.

Veterinární středisko, ved. MUDr. Lud. Polášek, v čís. 110

Čtyři skupinové vodovody se samospádem (Ulice 28. října, pod Bočky a 2 pod Vinohrady). Kanalizace, není dokončena. Elektrizace, dokončena už za 1. republiky.

Tělovýchovná jednota Sokol (ČSTV), před. Josef Vozár, Svaz pro spolupráce s armádou (Svazarm), před. Jos. Knotek 88.

Zájmová tělovýchova školní. Osmiletá střední škola (2 budovy), řed. Stanislav Zlomek. Mateřská škola (budova „university“), řed. Marie Martínková. Knihovna MNV, knihovník učitel Ludvík Válek. Kino, správa MNV, vedoucí Josef Koníček 274. Osvětová beseda (pod ní vystupuje dechová kapela Fr. Pavelky 169; džez, ved. Frant. Janča 786), vedl řed. Stanislav Zlomek. Dechová kapela Josefa Kašpaříka 612, pod závod. klubem Slováckých cihelen v Havřicích. Církev římskokatolická, farář František Šesták

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT

V roce 1958 se z Vlčnova odstěhovali dva členové MNV. Do Korytné odešel Josef Jurčík 121, do Uh. Brodu Frant. Ulčík 293. Za prvního byl zvolen Jan Beneš 811, technický úředník, za druhého Josef Bublík 379, dělník.

Iniciátorem politického a hospodářského života v obci zůstává KSČ pod vedením Frant. Eliáše 302, strana socialistická se veřejného života nezúčastňuje, protože rolníci, z nichž se převážně skládá, se staví k socializace vesnice stále zády. Akční výbor NF s předsedou Karlem Křapou svolával všechny složky NF a usměrňoval jejich činnost. Zvláště velmi účinně zorganizoval pomoc při výmlatu v JZD, kde se střídaly po 7 nocí v práci jednotlivé organizace. Velmi iniciativně si počínal SČSP, který uspořádal spolu se Sokolem, školou, požárníky, ČSM a ČSČK sérii oslav a kulturních večerů v Měsíci ČSP. Byla to k 6/11 štafeta do Sov. svazu, 9/11 akademie, výstava knih, 2/12 beseda o Tolstém a 13/12 s ČSM estrádu k zakončení Měsíce ČSP. Návštěva na veřejných oslavách se zlepšuje, největší je stále na tancovačkách, v kině a estrádách. Poměrně slušně jsou navštívena divadla, hlavně produkce ochotníků Sokola.

S rozpočtem se hospodaří velmi úsporně příjmy činí 541.248 Kčs, vydání 517.571 za celý rok. Z nejdůležitějších položek uvádím v tisíci korunách.

 

 

Příjmy:
Vydání:
daň domovní 66  všeobecně vzděl. školy 72
poplatky z hosp. zvířat 62  zdrav. technické služby 45
kino 94 školní jídelna 87
provozovny MNV 49 kino 49
příjmy z kult. podniků 74 členové MNV 41
podíly na stát. příjmy 142 správa MNV 65
    odvod do vyššího rozpočtu 112

 

V letošním roce navštívili svou rodnou obec z USA František Vaculíková (v čísle 679) a Šimon Chvilíček (v čísle 303). Ač starší, rádi, velice rádi, když se pozastaví ve vzpomínkách v rodné vesnici ve vzpomínkách v rodné vesnici. Místní rozhlas je přivítal velmi důstojně, uvedl je slavnostními fanfárami a popřál jim mnoho pohody a spokojenosti u nás.

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Po celé zimní období se provádí z iniciativy KSČ znovu rozsáhlá přesvědčovací kampaň u rolníků a kovozemědělců o vstupu do JZD. Tím se stav členů na konci roku zvýšil na 198 a JZD hospodaří už na 443 ha půdy, členové družstva vlastní 88 ha záhumenek. Každý z členů může mít 0,50 ha záhumenky,využívají toho téměř všichni. Družstvo vede zase předseda Frant. Klabačka. Celkem hospodaří koncem roku 1958 na 26% zemědělské půdy, zatím co okres na 56%, kraj na 65% a celostátně JZD a státní statky hospodaří na 77% zemědělské půdy. Současně na jaře i na podzim se provedla nová arondace proběhly tentokráte naprosto klidně. Výsledky hospodaření ukázaly, že jsou zbytečné všechny obavy rolníků, že by se v družstvu neuživili. Na plánované tržby 1,560.176 Kčs za rok 1958 bylo dosaženo 1,628.948 Kčs, takže tržby byly překročeny. Na rozdělení družstevníků po dotaci fondů a odpočítání nákladů do výnosů zůstalo 831.472 Kčs, takže plánovaná jednotka 19 Kčs a 2,5 kg obilí na PJ byly dodrženy.

Podívejme se na odměny nejlepších družstevníků v tomto roce. Jan Kovář čís. 846, s manželkou odpracovali 1.178 PJ, odměna činí 20.493 Kčs a 29,45 q obilí. Sylva Beňová, odpracovala 976 PJ, dostává 18.383 Kčs a 24 q obilí. Frant. Koníček čís. 452, odpracoval 785 PJ, dostává 14.407 Kčs a 18,95 q obilí.

Přírůstky nových členů se stále rekrutují z řad kovo- a stavebních zemědělců. Z rolníků vstoupil do JZD Jan Knotek 150, protože nemohl stačit výrobě a dodávkám, na podzim pak Josef Zemek 638, ved. Uhelných skladů. V této době volí zemědělci vyčkávací politiku, mnozí slibují vstup do JZD po žních, a když jim to bylo připomenuto, tak ironicky odpovídají, že neřekli, po kterých žních. Vyčkávacího postoje se drží proto, že nevěří v pevnost lidově demokratického zřízení a stále si myslí, že se dnešní poměry neudrží a zase vrátí systém soukromého hospodaření. Jiní, jako Frant. Cahel 59, podle informací z vedení JZD tvrdí, že kdyby vstoupili do JZD, zradili by rolnický stav. Očkování reakcí hovořili soukromí rolníci o tom, jak bude JZD zadluženo, jak se členové zbaví chalup a záhumenek a prý nebudou ani naturálie. Jiní zase nedovedou pochopit, že se odměna dává členům podle vykonané práce a ne podle vloženého majetku, jak tomu bývalo v pravidlech družstevnictví za kapitalistického zřízení.

Sami družstevníci museli projít těžkým myšlenkovým přerodem. Velmi neradi se mnozí loučili se soukromým majetkem a stále je mnoho družstevníků, kteří v JZD vidí jen podnik, ve kterém si jen přivydělávají, snaží se z něho co nejvíce získat a zajistit si výnos své záhumenky. Ale zase je už celá řada družstevníků, kteří práci v družstvu konají rádi, zvykli si na ni a nemohli by bez družstva snad ani žít. Ze starších družstevnic plní vzorně své povinnosti Sylva Beňová, která i se svou rodinou pracuje velmi obětavě, mnohdy i v práci nezaplacené. Z pozdějších družstevníků se vžili s kolektivem velmi brzy Frant. Koníček 452, Jiřina Matošková a jiní, kteří s nadšením pracují všude tam, kde je jejich práce právě potřeba.

Samostatně hospodaří koncem roku 712 zemědělských závodů včetně do 0,50 ha, bez záhumenkářů JZD. Většinou plní dodávky na 100%, neplničů je kolem 10%. Uvádím bližší rozdělení zemědělských závodů: do 0,50 ha je 159 závodů (vlastní 52,99 ha), od 0,51 do 2,- ha je 260 závodů (vlastní 277,88 ha), 2,01 do 5,- ha je 211 závodů (vlastní 663,86 ha), 05,01 do 10,- ha je 78 závodů (vlastní 482,84 ha), 10,01 do 15,- ha jsou 4 závody (vlastní 52,26 ha). Celkem samostatně hospodaří 712 závodů (vlastní 1.529,83 ha). Záhumenkáři JZD, cca. po 0,50 ha, 178 počtem, vlastní 88,01 ha. Jednotné zemědělské družstvo 1 počtem, vlastní 443,60 ha. Celkem hospodaří vůbec 891 závodů, vlastní 2.061,44 ha.

!!! následuje na str. 113 - mapa KATASTRU OBCE VLČNOVA na celé straně!!!

Práce na STS se zlepšila, byla zřízena vlastní kovárna. Do té doby se závěsné nářadí opravovalo v Uh. Brodě. S rozvojem JZD přibývá strojů, takže dnešní strojový park je složen ze 3 Š - 30, 1 Z - 25k, 2 S - 35k, 1 S - 35, 1 DT- 54. Podle celostátního usnesení předány některé stroje JZD. Středisko předalo JZD Vlčnov 1 Z - 25 k, družstvo ve Veletinách dostalo 1 Z - 25A. Rozvoj JZD klade na zaměstnance stále větší nároky. Dnes obdělává středisko na pěti družstvech cca. 1.140 ha orné půdy. V péči o zaměstnance zřízena koupelna a vodovod. Do té doby se umývaly traktory v blízkém potoce, z kterého se také po kbelících voda nosila. Zaměstnanci se v tomto roce propracovali k pěkným úspěchům. Na jaře splnili úspěšně plán dodržením všech agrotechnických lhůt. Nejlepší traktoristou je Jiří Hauerland, který se umísti, v celookresní soutěži na pásovém stroji DT-54 na prvníma v kraji na třetím místě. Byl odměněn i finančně částkou 500 Kčs, středisko dostalo rádio. Na kolových traktorech se v soutěži čestně umístili Josef Horenský na Z - 25 A Josef Horenský na Z-25 A, Josef Hruboš na Š - 30 a Frant. Straňák na S - 35k.

Podávám rozdělení hospodářské plochy, včetně jiných katastrů, na které Vlčnovjané v tomto roce hospodařili: orné 1.833,43 ha, vinic 12,46 ha, zahrad 97,16 ha, ovocných sadů 1,10 ha, luk 119,81 ha, pastvin 29,08 ha. Celkem zemědělské půdy 2.093,04 ha - zač. roku, lesů 108,99 ha, vodní plochy 4,38 ha, zastavené plochy 30,59 ha, neplodné plochy 1,13 ha, ostatní neplodné plochy (cesty..) 62,16 ha.

V JZD naseli na 18 ha kukuřice na siláž, plánováno 320 q/ha, dosaženo 350 q/ha. Polní práce byly zhruba zvládnuty. Pro včasné splnění prací ve žních a na podzim umístěno JZD v celookresní soutěži na 5. místě.

Organizace není stále na výši. Tak rostlinář Jan Chvilíček 48 neměl dost zkušeností a zavinil mnohé ztráty při sklizňových pracích, hlavně při sklizni vojtěškového a jetelového semene. U obilovin bylo namláceno o 567 q méně než bylo plánováno, u cukrovky byla podle plánu nižší sklizeň o 40 vagónů. Zato za zeleninu, která nebyla v plánu, bylo získáno 39.268 Kčs. Sklizeň vojtěškového semene zklamala. Mělo se sklidit 20 q, avšak dosáhlo se jen 7, vinou špatné organizace a neodborným prováděním. O žních pracoval na směny pro JZD automat MA- 90, pro soukromě hospodařící rolníky 7 menších mlátiček.

V tomto roce byla převeliká úroda jablek a hrušek v celé republice. V našich zahradách a humnech se stromy ohýbaly až k zemi. Naštěstí nebylo většího větru, takže polámaných stromů bylo málo. Lidé nevěděli, kam jablka uskladnit. Viděl jsem skladiště jablek na dvoře na volném prostranství ještě začátkem prosince. Lidé nemají strachu z krádeže, jablek je nadbytek, suší je a hodně lisují na „jabčák“. Průmyslové podniky už jablka nekupují, protože je nestačí zpracovat a uskladnit. Platily za 1 kg 1 Kčs i méně. V obchodech se prodávají po 2-4 Kčs za 1 kg.

Násada hroznů byla víc než nadějná, koncem září však přišly deště, takže hrozny hnily. Začátkem října po 2 dny přijela auta z Vinařských závodů Bzenec, provozovna Strážnice, až ke kapličce u vinohradů, a provozovna vykoupila a na dvou autech odvezla 42 q hroznů, z toho 8,37 q na dodávku ostatní nákup. Vinaři nabízeli většinou Sylvan zelený, Neuburské, Portugal modrý, méně Řezlík rýnský a Tramín. Nejvíce dodat Jan Koníček 799, celkem za 231 kg hroznů utržit 2.900 Kčs. Platili nad dodávku 1 kg po 8 -14,20 Kčs, dodávkové polovinu. Dodávce podléhali vinaři od 5 arů vinic.

V JZD se začíná zavádět plemenitba, ale ještě v malém, u prasnic zatím jen 4 ks, u krav 12 ks, slepic v počtu 460 ks v chovu A. Ustájení je nouzové, dojnice jsou v kravíně, ale ostatní skot na 10 místech po stájích družstevníků. Pro rychlé rozšíření půdní základny, hlavně z řad drobných lidí, kteří šli do družstva bez dobytka, nestačí se doplňovat plánovaný počet skotu. V r. 1958 bylo nakoupeno za 162.200 Kčs dobytka, aby mohl být splněn kontingent, a přece do plného stavu schází 50 ks skotu. K 1/1 1958 bylo v JZD skotu 71, prasat 213, prasnic 17 a koncem roku už skotu 170, prasat 311, prasnic 41 a v drůbežárně 689 slepic. Denně se v obci vykoupí od JZD a soukromých rolníků průměrně 2.700 l mléka, za které se utrží cca. 120.000 Kčs měsíčně. Celkem bylo v obci včetně JZD 1.388 ks hovězího dobytka (z toho 720 krav), 1834 prasata všeho druhu, 202 koně, 392 koz a 7.691 slepic.

Místní myslivci pomáhali našemu hospodářství získávat cenné devizy. Nachytali 181 živých zajíců a 310 koroptví. Obě jdou za hranice, hlavně do Francie a Itálie. Pro osvěžení generace bylo dovezeno a puštěno do rajónů 10 živých zajíců a 20 bažantů.

Koncem roku byly zrušeny poslední čtyři soukromé živnosti v obci: holičství Frant. Staroby, kovářství Lad. Pavlackého a Frant. Cahla a kolářství Josefa Pešla.

Rostoucí nároky občanů, kteří stále více jezdí autobusy, kladou na ČSAD stále větší požadavky. Autobusy jsou přecpány, hlavně ranní spoje, v létě, kdy mnozí jezdí do práce na motocyklu, jsou už volnější. Jezdí se většinou naokolo přes Hradčovice, třikráte z Vlčnova přímo do Brodu kolem ZŘR (Závod Říjnové revoluce). Normální zpáteční jízdenka naokolo stojí 7,60 Kčs, pro zaměstnance je o mnoho levnější, týdenní jízdenka za 8 Kčs, měsíční pro studenty za 18 Kčs. Proto také zaměstnanci i studenti této výhody plně využívají.

Všechny obchody odvádějí denně tržbu poštou, činí průměrně denně 40 tisíc Kčs. V místní sběrně vajíček v Jednotě, ved. Fr. Kolková, bylo za tento rok vykoupeno cca. 800 tisíc vajíček, z toho povinná dodávka činila jen 390 tisíc, družstvo dodalo z toho 38 tisíc vajíček. Za 1 vajíčko na dodávku obdrželi dodavatelé 0,48 - 0,51 Kčs podle váhy. Za volná vajíčka obdrželi v zimním období 1,40 - 1,55 Kčs, v letním 0,80 - 0,90 Kčs. Spotřebitel koupil vajíčko v letním období za 0,80 - 1,- Kčs, v zimním platil 1,40 - 1,70 Kčs podle váhy. Dodávka vajíček proti minulým rokům stále klesá, protože “troškaři“, kteří vstupují do družstva už tolik slepic neuživí a také mají menší dodávky vajíček. Roční maloobchodní obrat Jednoty ve Vlčnově, tj. u všech obchodů, činí 8,929.100 Kčs.

Státní spořitelna, umístěná v přilehlé místnosti horního hostince, stále zvyšuje svou činnost. Inkasuje zemědělské produkty zvýšenou měrou. Funkcionáři Fr. Janča a Fr. Dacík organizují po školách a obchodech pravidelné spoření žáků a zaměstnanců, takže za rok se uspořilo 586,357 Kčs. Celkem spoří 772 skladatelů, kteří mají na vkladních knížkách uspořeno celkem částku 1,249.335 Kčs.

III. VÝSTAVBA OBCE 

Letos v podzimních měsících zahájilo družstvo Dřevoděl z Uh. Brodu stavbu stolařských dílen v Zákerchoví po levé straně silnice nákladem 300.000 Kčs. Stavbu řídí MNV a provádí místním pracovním silami. Pro stavbu dílem a k nim přilehlého skladiště dřeva byly vyvlastněny pozemky, protože dva majitelé, rolníci Frant. Pavelčík 97 a Ant. Kadlčík 738 je nechtěli dobrovolně postoupit. V dílnách má najít zaměstnání přes 15 stolařských odborníků a do budoucna se počítá s rozšířením povozu. S výrobou se má začít v příštím roce.

Výstavba v JZD tohoto roky neobyčejně pokročila. Byl postaven u kravína vepřín pro 250 prasat, přístavba konírny a adaptace porodnice pro prasnice pro 35 ks ve starém dvoře, adaptace stodoly pro odchov vepřů u Karla Kužely 826 a menší adaptace u Marie Mošťkové 159, vše v hodnotě 586 tis. Při stavbě vepřína se pracovalo i brigádnicky, hlavně z řad studující mládeže ČSM.

Pro vzrůstající zájem o tělovýchovu a hlavně pro školní mládež, která ve školách tělocvičny nemá, byla adaptována sokolovna nákladem 130.000 Kčs. Byl vybudován pěkný sál s parketami, kde mohou žáci cvičit v bezprašném a čistém prostředí.

Již delší dobu se volalo po koupališti. S jeho stavbou započalo na Žlebě u pálenice už před dvěma lety, otevřeno bylo letos. Je napájeno vydatným potůčkem tekoucím z Lonců, stálo 300.000 Kčs, částečně budováno dobrovolnými brigádami, o které se nejvíce zasloužili místní fotbalisté. Největší radost z koupaliště má školní mládež, která je za parných dnů nejvíce navštěvuje. Dospělí, hlavně ženy, si na veřejné koupání asi nezvyknou, odsuzují společné koupání hochů a děvčat, jež považují za nemorální. Děti se však nedají udržet a tak se v koupališti máchají obě pohlaví vesele.

Požární sirénu umístěnou na pekárně nebylo po dědině dobře slyšet. Proto bylo zařízení přemístěno na střechu staré školy, která má dostatečně vyvýšenou polohu.

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATELSTVA 

Lidé se brzy zvykli na pekárnu, která rozšířila své služby zákazníkům a upeče jim všecko. Hlavně o svátcích, hodech a postní pátek vidíme, jak celé procesí maminek a děvčat nosí k pekárně plechy s makovníčky, vdolečky, vdolky, bábovkami a jiným pečivem. Připadá nám to, jako kdyby neuměly doma upéci. Jistě zde velmi rozhoduje láce, neboť od upečení na jednom plechu se platí po 1 Kčs. Sedláci si chlebové obilí vyměňují za lístky na chleba. Už nikdo chleba doma nepeče, neboť se to nevyplácí, dřeva není, a vůbec staré pece a velká kachlová kamna, do nichž se přikládalo celými poleny, lidé už většinou rozbourali. Dnes upeče pekárna denně přes 700 tříkilových chlebů, 5.000 rohlíků, 1.000 pletenek a 500 loupáčků. Pracuje se na směny, když je před svátky pilno, chodí zákazníci s pečivem do pekárny po celou noc. Pekárna rozváží pečivo také do Veletin, Hradčovic, Drslavic, Lhotky a také do Straní a Květné.

Projevuje se nedostatek některých potravin, hlavně masa. Vysvětluje se to přechodem soukromého hospodaření k socialistickému. Před oběma Masnami čekají dlouhé fronty občanů na maso, mnozí zde stojí v pátek už od 10. hodiny, ačkoliv se otvírá ve 2 hodiny odpoledne. Chovají se neukázněně, slyšíme ironické vtipy na zásobování. Není ani masných konzerv, o které ještě před dvěma lety lidé nestáli. Na výroční schůzi Jednoty ve Vlčnově konané v sále kina 18. března dožadovaly se ženy lepšího zásobování masem. Předsedou Jednoty z Uh. Brodu Bohumil Ledabyl ukázal v odpovědi na stoupající nároky občanů, kteří s za vydělané peníze mohou více koupit. Zásoby masa nestačí krýt zvýšenou poptávku, bude ho víc, až více masa vyrobíme. Je proto třeba se obrátit se na JZD a soukromě hospodařící rolníky, kteří maso vyrábějí.

Mléko kupovali dříve spotřebitelé po sousedsku. Dnes se prodá v prodejně průměrně 290 litrů denně. Lidé se už neradi doprošují o mléko u sedláků, kteří také nejprve chtějí splnit povinnou dodávku mléka.

Pokračuje zvýšená poptávka po průmyslovém zboží domácí potřeby u dělníků a také u rolníků, kteří už vědí, že socializace vesnice rychle pokračuje, že se jí nevyhnou, a proto by bylo nehospodárné kupovat hospodářské zařízení a zlepšovat vlastní hospodářství. Klesá už po několik let koupěchtivost o půdu, kterou už nikdo nejen že nekoupí, ale ani nechce zadarmo. Musel byl odvádět velké dodávky a stejně prý půda přijde do JZD. Proto se kupují praktická zařízení pro domácnost. Tak Jednota, vedoucí Šimon Kužela, v tomto roce prodala: rádia – 32, ložnice – 31, pračky – 25, ob. pokoje – 4, televizory – 10, kuchyně – 35, el. sporáky – 12, zařízení koupelny – 16, ledničky – 12, motocykly – 8.

Mnoho občanů koupilo si uvedené zařízení v městě, takže celkovou koupi tohoto zboží dlužno zjisti tak o zvýšení o 1/3 uvedeného. Poptávku po ledničkách a motorových kolech Pionýr nemohla Jednota pro nedostatek přídělu uspokojit.

Postupem socializace vesnice dávají občané přednost koupi věcí osobní potřeby před nemovitostmi. Koncem roku je v obci už 17 osobních aut a 181 motocyklů. Osobní auta vlastní až na 2 úředníky jen dělníci a členové JZD, motocykly z 80% dělníci, zbytek zemědělci a ostatní. Přibývá televizorů, koncem roku je jich 16. Lidem se toto vysílání velmi zamlouvá a tak si další
na ně šetří.

Přestárlým se věnuje zvýšená péče v celém státě. V obci je 396 důchodců všeho druhu, kterým se vyplácí měsíčně dohromady 118.028 Kčs. Na ulici proto už neuvidíme žebráků ani otrhaných lidí, jak tomu bývalo dříve.

Dvakráte ročně provádí ČSČK odběr krve. Je zaregistrováno 36 dárců. Zdravotní středisko provádí očkování zvýšenou měrou, všechna školní mládež byla očkována proti tetanu a obrně, mladší proti tuberkulóze. V tomto roce zemřelo 31 osob, žádné dítko. I to je neklamným důkazem vzrůstající péče o matky a kojence.

Z nejstarších osob žije ve Vlčnově 93letá Marie Nevařilová, rodačka z Havřic a Marie Mařicová rozená Koníčková z čísla 625, která oslavila 90. narozeniny v plné svěžesti. Přála by si přirozenější stravu, každé dnešní jídlo se jí zdá umělé. Přála by si přirozenější stravu, každé dnešní jídlo se jí zdá umělé, nechce maso z konzerv, mléko z mlékárny, máslo z obchodu, ani cukrlata. Jinak si sama obstarává domácnost, pochází z rolnické rodiny a bez práce nemůže být. V létě si z Vinohradu nosí na zádech „nošky“ dříví.

V. KULTURNÍ POMĚRY 

Celá školní práce je zaměřena na zkvalitnění ideové výchovy žactva a především je sledováno, aby celou školní prací prostupovala ateistická výchova a výchova k socialistickému vlastenectví. Lámou se náboženské přežitky a ve vyučování i ve výchově se zdůrazňuje práce podle vědeckého světového názoru. Velká pozornost se věnuje polytechnické výchově, o které se už mluví mezi občany. Proto byla zřízena na staré škole dílna a to adaptací prádelny. Spojuje se teorie s praxí. Žáci pracují kromě dílny také na školním pokusném políčku, vedou se k praktickému životu, bojuje se proti zbytkům pověr, ze tříd byly odstraněny kříže. Hlavně mezi ženami bylo z toho v dědině pobouření, mnohé matky těžce snášejí nové proudy ateistické výchovy na škole.

Organizovanost v PO na škole dosáhla 65 % žactva. Pionýři pracují v kroužku mičurinském, divadelním a turistickém. V 8. třídách se organizoval s úspěchem ČSM, mluví se mnoho o volbě povolání.

Koncem června navštěvuje školu 528 žáků, z toho 236 děvčat, zřízeno 17 tříd, ale učeben je jen 12. Z učitelů převládají ženy, kterých je 14 z celkového počtu 21. Přibývá dětí a k 1. září poprvé otevřeny 3 první třídy. Výbor Sdružení rodičů a přátel školy má dobrou snahu škole pomáhat, ale stále naráží na nepochopení značné části občanstva. Propadlo 16 žáků, hlavně z rodin, jejichž rodičové se o školu málo zajímají. Ve dvou osmých třídách se konaly naposled závěrečné zkoušky. Z 68 vycházejících žáků odchází na 11letou školu v Uh. Brodě 11, na průmyslové školy 3, do učebního poměru (Slovácké strojírny, ZŘR, Svit aj.) 21, do učebního zemědělského poměru 7, do pracovního poměru 4 a zbývající pracují doma v zemědělství neb čekají na vhodné zaměstnání. Několik žáků z rodin soukromě hospodařících rolníků se nedostalo do škol ani do učebního poměru, protože se jejich rodičové nezapojili do JZD. Je škoda nadaných žáků jako Marie Cahlové 59 a Frant. Pavelčíka 622, jinak na studie odešli i žáci se slabším prospěchem, pokud kádrově vyhovovali.

Mateřská škola pod vedením řed. Marie Martínkové roz. Zemkové 727 pracuje se 79 dětmi. Práce ve škole upravena tak, aby vyhovovala zaměstnaným ženám. V prázdninách byl provoz rozšířen do 20 hodin, aby matky vracející se z práce z JZD měly o děti řádně postaráno.

Na vysokých školách všech druhů studuje z Vlčnova tč. šest studentů. Ačkoliv děti z dělnických rodin a členů JZD mají možnost studia i za značné podpory státu, nevyužívají těchto výhod náležitě. Pořád se jim zdá, že dlouhým studiem promarní čas a práce absolventů vysokých škol není prý finančně patřičně oceňována. Proto se obyčejně rozhodují raději pro učební poměr neb průmyslovky.

Kulturně-osvětová činnost si libuje stále v produkcích lehčího rázu. Za rok se Vlčnovjané veselili na 5 plesích a mládež k tomu na 24 tanečních zábavách, všechny pěkně navštíveny. Slušně navštívena byla i opereta „Perly paní Serafínky“, kterou předvedl ke spokojenosti návštěvníků místní divadelní kroužek Sokola. Dva členové souboru, Václav Klabačka a učitelka Vlasta Hofmanová byli radou ONV v Uh. Brodě vyznamenáni za pěknou kulturní práci. Slovácké divadlo k nám zavítalo s divad. hrami „Vojnarka“ a „Paní z námoří“, také pohostinsky vystoupili div. kroužky z Těšova, Míkovic, závodu Pal z Hluku, všechny slaběji navštívené.

Dechová hudba má ve Vlčnově starou tradici, vystupuje krojovaně a stále je vyhledávána daleko široko. Pod Osvětovou besedou vystupuje dechovka Františka Pavelky 169, a džezová hudba, ved. Frant. Janča 786, pod závodním klubem Slováckých cihelen dechovka Josefa Kašpaříka 612. Mládež však, jako všude, dává i ve Vlčnově přednost hudbě džezové, takže kdysi skvělý zvuk vlčnovské dechovky pomalu upadá.

Slabší tomu bylo s návštěvou na 10 politicko-kulturních přednáškách v tomto roce. Pořadatelé se často ptají po příčinách a bývá jim odpovězeno takto: Mládež má smysl jen pro tancovačky a živé zábavy lehčího rázu, rolníci nepůjdou s obavy, že by se tam mluvilo o JZD, starší dělníci nemají to ve zvyku, funkcionáři a intelektuálové jsou tak prací přetíženi, že jsou rádi, když se jednou zase vyspí.

Knihovník učitel Ludvík Válek má zájemců pořád mnoho. Za rok si občané vypůjčili 8.022 svazků, převážně beletrie. Zaregistrováno je 427 čtenářů. Noviny se vždycky odebíraly v četných rodinách, jmenovitě politicky interesovaní lidé si předpláceli noviny i časopisy své strany. Po Únoru v důsledku změněných poměrů nastal silný pokles novin, v posledních letech vlivem přesvědčování znovu odběr vzrůstá, zvýšená poptávka je po odborných časopisech. Dnes se odebírají v obci sedmery noviny, množství časopisů, z nichž některé nejsou pro omezený příděl k dostání (Rádce, Vlasta). Celkem dostávají vlčnovští čtenáři přes Poštovní novinovou službu za měsíc 5.490 novin a 3.857 časopisů. Rozvedeno jmenovitě odebírají předplatitelé z nejpočetnějších:

 

Noviny:
Časopisy:
Rudé právo.. 114   Československý rozhlas.. 53
Naše pravda 120 Vlasta (pro ženy) 35
Lidová demokracie 22 Myslivost 24
Práce 20 Rádce zahrádkářů 19
Mladá fronta 20 Vinařství 16
Zemědělské noviny 17 Včelařství 14
Svobodné slovo 5    Kino 13
    Svět Sovětů  11

 


Zájem o dobrý film ustavičně roste. Je to poměrně nejlacinější kulturní zábava, která je za 1-3 Kčs přístupná i tomu s nejchudší kapsou. Nevyužívají toho všichni, mládež stále vede, i nedělní odpolední představení pro ty nejmenší bývá přeplněno. Návštěvnost stoupla za rok na 48.466 osob a plán splněn na 106%. Bylo odehráno 172 filmů z 21 států, zamontováno kvalitnější zvukové zařízení. Do kina zavítala delegace s odborníkem ze Sovětského svazu prof. Golidovským k prohlídce kina, jež je vybaveno projektory, o něž má Sovětský svaz zájem.

V tělovýchově založeny oddíly stolního tenisu pod vedením Frant. Kučery a oddíl turistiky s kroužky na školách s vedoucí J. Živnůstkem. Oddíl cyklistiky uspořádal znovu závod o putovní pohár MNV ve Vlčnově o pohár vesnických novin Jiskra. Letos odstartovalo 53 cyklistů z Moravy ze Slovenska, z Vlčnova jezdili Frant. Beňa a Jiří Mikulec. Občané nejsou ještě ukáznění, často někdo vběhne do jízdní dráhy, Červený kříž byl v pohotovosti, kronikář s učitelem Válkem ošetřují i vážné oděrky 16 cyklistům, všichni se předem zajistili injekcí proti tetanu. Kromě toho založen po dohodě se Slováky cyklisticky okruh přes Uh. Brod, Trenčín a Nové Mesto, který bude střídavě startovat ve Vlčnově a na Slovensku. Sleduje také vzájemnost Čechů a Slováků. Letos startovalo ve Vlčnově 15 mužů, vyhrál Stehlík, representant ČSR. Fotbalisté si zlepšili zdravotní podmínky s tím, že si zařídily sprchy. Hrají I. b třídu, v níž se letos umístili na druhém místě.

Velký zájem je o sportovní loterii. Sází kdekdo. Starou tetku Dujsíkovou 666 vidíme, jak jde z kostela přímo na poštu, v jedné ruce drží modlitební knížky a v druhé vyplněné Sportky. Celkem se sází na poště týdně na 700 Sportek a 25 Sazek. Ani v tomto závodění nechce být dědina za městem.

VI. RŮZNÉ

První měsíce tohoto roku byly mírné, s malým sněhovým popraškem. S krásným počasím začíná 3. dubna setí. V květnu a červnu se dostavila neobvyklá žňová vedra, 10. května naměřeno 31 °C ve stínu. V červenci a srpnu řádí bouřkové počasí, obilí porůstalo, ale všechno se včas sklidilo. Začátkem září pěkně zrají hrozny při teplém a slunném počasí, ale koncem září už hnijí, neboť ustavičně přeprchává. Teplejší počasí s častými dešti se udrželo téměř do konce roku, podzimní práce na polích se však také provedly.

V bouřkovém letním počasí znovu byl Vlčnov postižen velkou povodní. V sobotu 5. července po 13. hod. se pustilo do deště velmi vytrvale a kolem 14. hod. došlo k průtrži mračen nad Vinohrady a Padělky. Asi o ½ 15 hod. zazněla místní siréna a hlas předsedy MNV Frant. Janči, který vyzýval občany, aby pomohli při záplavě domů na dolním konci. Velitel požárníků František Kovář 309 mi o této hrůze sdělil: „Bleskově vyjíždí sbor s 15 členy ku pomoci. Cestou po hlavní silnici jsme se už brodili v přívaly vody. U mlýna jsem provedl průzkum. Dávám rozkaz k přesunu mužstva k uvolnění toku u fotbalového hřiště a k záchraně životů a stavení. Frant. Malíka, kudy se voda valila na dveře kuchyně strašným proudem od Myšinců. Těžko se zasahovalo požárníkům v úzkém průchodu v proudu vody 1,20 m vysokém. Po zajištění této rodiny provedl jsme znovu průzkum vesnicí a u mlýna mi člen PS J. Kučera 148 hlásí, že se postrádá u mlýna František Plesl z čísla 579. Příval vody ve výši 130 cm tlačil totiž na bývalou pilu mlynáře Josefa Plachého, kde byla tč. uskladněna strojená hnojiva JZD. Plachý se snažil prorazit plot mezi kůlnou a mezi kůlnou a branou, aby voda mohla klidně odtékat. Po uvolnění plotu strhl zvýšený tlak Plachého do proudu. Jeho syn Jaroslav volal o pomoc. Přiběhli Frant. Plesl a Alois Josefík a Plachého s vypětím sil zachránili. Snad by to se všemi dobře dopadlo, když tu prudký tlak strhl do 3 m hluboko proudu kus břehu, na kterém stáli tři zachránci. Mladý Plachý se zachytil vrby, vylezl na ni a zachránil se Pleslovi a Josefíkovi byl hozen provaz, ale neudrželi se. Josefíkovi se podařilo zbavit gumové obuvi, s a vysílením plaval k druhému břehu, kde ho v bezvědomí vytáhl Josef Křivda. Pohotovým zákrokem MUDr. Jana Cahlíka byl přiveden k životu. O Pleslovi už nebylo zpráv. Dal jsem proto rozkaz členům PS vystrojit se pásy, záchrannými lany a háky a obsadit celý potok až po Veletiny, kde už velecký sbor byl v pohotovosti. V 17,30 hod. jsem úplně promoklé a vysílené hlídky vystřídal hlídkami občanskými. Kolem 18. hod. byl Ples nalezen zaklesněn mezi olšemi za vesnicí. Připlaval k němu Šuranský, stále za prudkého proudu a dotáhl ho na pevninu“. Nešťastně zahynulý Ples byl hned převezen do nemocnice v U. Hradišti, nebylo však pomoci. Zjištěny rány na temeni hlavy, kterou patrně narazil na tvrdý předmět. Jeho pohřeb byl opravdovou manifestací všech Vlčnovjanů.

Nad otevřeným hrobem mu starší Plachý se slzami v očích poděkoval za svou záchranu. Požární sbor znovu nastoupil k čištění studní, které byly zaplaveny bahnem. Čištění trvalo nepřetržitě tři dny a tři noci.

Mládež jezdí na motocyklech velmi neopatrně, libuje si v šílené jízdě a nepomáhají ani dobré rady dospělých, ani silniční kontroly. K tomu všemu není těch neštěstí ještě tak mnoho. Na motocyklu se na jaře zabil Jakub Koníček 242, když se vracel z práce z Uh. Brodu a „U kaštanů“ v zatáčce nezvládl rychlost.

V tomto roce obci nikde nehořelo.

 

Ve Vlčnově 28. února 1959.

!!! podpisy k zápisu: KOMSOMOLCI VE VLČNOVĚ 27/2 1960 - str. 131


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download