Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

období mezi léty 1945 - 1957 část první

Období mezi léty 1945 - 1957 část první

kronikář Kužela

Tento díl kroniky MNV ve Vlčnově byl založen v prosinci r. 1954 za předsednictví MNV Jana Chvilíčka č. 48 a je pokračováním ztracené kroniky, která byla založena zemřelým kronikářem Fr. Mikuškou, z čís. 403 a napsána až do r. 1922. Jeho pokračovatel byl Ant. Kužela, učitel z čís. 785. Tento doplnil kroniku četnými údaji do r. 1922 a napsal události za roky 1922-1936. Oba kronikáři jsou rodem z Vlčnova. Ve ztracené kronice bylo zapsáno 267 stran a na nich mnoho dokumentárních zápisů a podpisů. Škoda jich! Nutno podotknout, že události ve staré kronice nebyly psány od roku 1922 do roku 1946. Teprve toho roku byl ustanoven obecní kronikář. Za tu dobu nebylo ani poznámek a tak pokračování od r. 1922 bylo velmi svízelné, neboť každá událost se musela pracně shánět. Dále se s kronikou jednalo nešetrně, proti vydaným směrnicím, kronika byly totiž půjčována občanům domů a není tudíž divu, že se pak ztratila.

V roce 1951-1953 nebylo kronikáře MNV a teprve 18/11 1954 rada místního národního výboru navrhla učitele Kuželu jako kronikáře, který v psaní událostí své rodné obce pokračuje.


Rok 1954 započal v pátek. Celá první polovina ledna silně mrzlo a sněžilo. Do rána 15/1 za silného větru byly naváty velké závěje, autobusová doprava porušena, vlaky jsou zpožděny. Za tuhé zimy chata užila hodně ledu na nově zbudovaném kluzišti pod Bočky.

Na podzim r. 1950 byl na návrh místních činitelů v oddílu kopané (hlavně Ant. Solíka a Šimona Kužely) vyměřen pozemek vedle hřiště až po velecký katastr. S úpravou pozemku se započalo hned toho roku nejprve brigádami a potom smluvenými dělníky, kteří odváželi půdu po kolejnicích. Roku 1950/51 se tvar kluziště změnil. MNV ve Vlčnově věnoval obecní pozemek. Avšak sportovcům nepřála zima, nenapadlo sněhu a led nebyl trvale. Byly však zakoupeny rekvisity a sehrány 2 zápasy s Uh. Brodem a Bojkovicemi. V zimě 1952/53 zbudovány mantinely prozatímní 30 cm vysoké a hráno velmi živě na domácím hřišti. Sportovci sehráli divadlo, byl uspořádán ples a tak získány peníze na další výzbroj. Okresní národní výbor, tělovýchovný odbor, poskytl subvenci 300 Kčs, což byl základ pro pořízení nových mantinelů, které jsou přes 1 m vysoké a stály celkem 6000 Kčs, dělal je Frant. Koníček, kolář, 452. Na podzim r. 1953 postaveny kabiny - rozšířením, zbudována studně, plocha kluziště srovnána a za silných mrazů zalívána. Zima sportovcům přála, led byl vydatný od 18/12 1953 - 16/1 1954. Tohoto roku hrál ponejprv dorost.

Z 18. na 19. ledna v noci o 3. hodině v noci bylo úplné zatmění Měsíce. Pro mraky vrchol zatmění nebylo vidět, až v 5.15 hod. jsem viděl protrženými mraky poslední fázi zatmění.

23/1 měla být viditelná kometa mezi 17. a 18. hod. před západem Slunce. Bylo zataženo. Tuto kometu objevila naše hvězdářka dr. Pajdušáková na hvězdárně na Skalnatém plese ve Vys. Tatrách. Je po ní též nazvána.

27/1 ráno v 5.40 hod. se rozhoukala siréna, která hlásila požár. Hořela v obchodě Jednoty v Lid. domě (vedoucí Šuláková a Klabačková). Hašení bylo ztíženo velmi silným mrazem. Hasiči táhli vodu až od mostu u Grůlíkového. Požár vznikl asi od vadných kamen. Škoda 45000 Kčs byla kryta pojištěním.

Ples KSČ konán 9. ledna u Chovánků, sokolský ples dne 16/1 v Sokolovně. Škoda, že už hyne zvyk chodit na plesy v kroji. Šlajfek - vázanek stále přibývá.

Berlínská konference započala dne 25. ledna. Jsou na ní účastni: SSSR: V. Molotov, USA: John F. Dulles, Anglie: Antony Eden a Francie: George Bideault. Uskutečnění této konference přecházelo velmi mnoho diplomatických not mezi uvedenými velmocemi. Konečně v prosinci minulého roku dohodnuto o jejím konání v Berlíně. Konference je konána střídavě po týdnu v západním a východním sektoru Berlína. Účelem konference je vyjasnit a zmírnit mezinárodní napětí, otázky míru a vyřešit německou a rakouskou otázku. Tato konference 4 mocností skončila neúspěšně, zakončena 18/2 1954. O konferenci bude jednáno znovu 26/4 v Ženevě též za účasti lidové Číny.

Pololetní prázdniny byly od 30. ledna do 6. února. Ve škole schází mnoho žáků, mají chřipku i dospělí. Nemocných je velmi mnoho. Průběh její je mírnější. V důsledku této epidemie jsou školy v okrese zavřeny od 15. do 21. února.

5. února byla veřejná schůze MNV s programem: 1. zákony o volbách do NV, 2. dodávky, 3. diskuse. Schůzi zahájil a řídil předseda MNV s. Antonín Eliáš. O návrzích zákona referoval s. poručík z Gottwaldova. Po referátu byla diskuse. Potom s. Jakub Buráň, zemědělský referent, referoval a zemědělské výrobě na rok 1954. Schůze byla dost dobře navštívena.

Zákon o NV byl uzákoněn dne 3. března za přítomnosti prezidenta republiky s. Antonína Zápotockého. Zákon má celkem 89 § obsahujících směrnice, jež souvisí s volbami. Podle §1 volby do NV se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Aktivní právo mají všichni občané, kteří dosáhli v den voleb 18 let, pasivní od 21 let.

14/3 byla ve Vlčnově předvolební schůze. Referoval s. profesor Jiří Loukotka o volbách do NV.

16/3 byly vyhlášeny volby do KNV. Náš kraj je rozdělen na 93 volebních obvodů. Okres Uh. Brod jich má 8, Vlčnov, Nivnice a Korytná tvoří volební obvod č. 50. Volební komise má sídlo v Nivnici. Na každý obvod připadá podle zákona asi 7 000 obyvatel. Naším kandidátem je s. Soukeník z Nivnice. Pro volby do ONV budou vytvořeny obvody o 1000 ob. V okrese Uh. Brod je celkem 55 volebních obvodů. Vlčnov tvoří 46. - 48. volební obvod. 46. vol. obv.: Masarykova ulice, Sportovní, Stalinova, část Vinohradské. Kandidátem je Antonín Eliáš, 832. 47. vol. obv.: Zbytek Vinohradské, Partyzánská, Pod bočky, Ulice 28. října, Havlíčkova ulice, pres. Beneše - pravá část. Kandidátem je Sylva Beňová. 48. vol. obv.: Levá část ulice Benešovy, Podedvorská, Sokolská ulice a ulice Kaunicova. Kandidátem je Vincenc Moštěk, 661.

Dne 28. března byly vyhlášeny místním rozhlasem místní volební komise všech 30 volebních okrsků. Jsou 4 členné: předseda, náměstek, tajemník a člen komise. Tak úsek čís. 3 - od Jakuba Pavelky č. 157 směrem dolů po číslo 338 včetně Hráze - má tyto členy: předseda Alois Josefík, náměstek: Josef Solík, 192, tajemník: Slávka Zemková, 338, člen: Jakub Pavelka, 157.

Všechny volební úseky začaly pracovat dne 11. dubna, navrhují a schvalují se kandidáti do NV a jejich pořadí. Pro členy komisí byly vydány brožury „Co má vědět každý volič o volbách do NV“. Jsou v nich otázky a odpovědi, s nimiž by mohli voliči přijít. Potom byly vyvěšeny na více místech v obci plakáty s navrženými kandidáty do voleb, v každém úseku po 1- 2 občanech. V některých úsecích to bylo velmi živé, nemohli se dohodnout na kandidátech. Někde s navrženým kandidátem nesouhlasili a podle toho dopadly i volby.

Volby byly konány v neděli 16. května 1954. Aby byl někdo zvolen, muselo se zúčastnit voleb přes 50% zapsaných voličů a z odevzdaných platných hlasů musel kandidát obdržet přes 50% „pro“. Poněvadž ve 12 úsecích kandidáti neprošli konány doplňkové volby dne 30. května a ve 2 úsecích do okresu. Všichni znovu navržení zvolni převážnou většinou hlasů. Volilo se ve staré a nové škole. Volební místnosti byly slavnostně, péčí učitelstva, vyzdobeny. Volič přišel do volební místnosti s legitimačním lístkem, obdržel kandidátky, jež mohl za plento škrtáním upravit a pak je vložit do volební urny. Mohlo se volit i „manifestačně“ tj. přímo do urny bez úpravy. Volilo se i na volební průkazy a to tehdy, když se musel někdo z vážných důvodů odebrat do jiného místa. Tam si mohl zvolit kandidáta z libovolného úseku. Volilo se od 7. hod. ráno do 19. hodiny večer. Potom se konalo sčítání hlasů. Neplatným hlasem byl ten, který nebyl na předepsaném tiskopise. Ostatní byly „pro“: které nebyly škrtány nebo nebyly škrtány tak, aby bylo řádně škrtnuto jméno i příjmení „proti“, na nichž byl kandidát řádně škrtnut. Zajímavostí bylo, že lidi, kteří se pro nemoc nebo neschopnost nemohla dostavit do volební místnosti, navštívila dvojice s přenosnou urnou, aby mohl každý splnit svou občanskou povinnost.


Ustavující schůze nového MNV byla konána dne 4. června v zasedací síni nově zbudovaného MNV z bývalého Lidového domu. Zvoleni byli následující:

 

 

16. května

 

 

    

30. května

 

 

MNV

Úsek

Jméno

Pro 

Proti

 

Jméno

Pro

Proti

 

1

Jan Gavalec, rolník 127

50

35

 

 

 

 

 

2

Josef Křapa, rolník 153

54

15

 

 

 

 

 

3

Josef Mikulec, rolník 160

58

14

 

 

 

 

 

4

Frant. Staroba, dělník 639

42

18

 

 

 

 

 

5

Frant. Nevařil, dělník 631

45

19

 

 

 

 

 

6

Antonín Eliáš, úředník 832

39

19

 

 

 

 

 

7

Frant. Zemek, rolník 26

44

34

 

 

 

 

 

8

Martin Chvílíček, dělník 336

33

46

 

Vincenc Křapa, dělník 335

57

17

 

9

Frant. Janča, dělník 786

44

6

 

 

 

 

 

10

Josef Koníček, rolník 584

39

27

 

 

 

 

 

11

Frant. Vaculík, dělník 679

32

21

 

 

 

 

 

12

Josef Hruboš, dělník 431

44

28

 

 

 

 

 

13

Jan Buráň, dělník 251

45

19

 

 

 

 

 

14

Josef Malaník, dělník 607

57

7

 

 

 

 

 

15

B. Chaloupka 686, M.Zemková

24

24

 

Marie Zemková, rolnice 361

46

12

 

16

K.Křapa 439. Josef Bařina 613

24

32

 

Josef Bařina, rolník 613

48

2

 

17

Stanislav Zlomek, ředitel OŠS

24

53

 

Ant. Pavelčík rolník 622

63

14

 

18

Frant. Pavelčík, rolník 724

14

50

 

Josef Knotek rolník 113 

61

5

 

19

Vincenc Chovánek, dělník 764

28

47

 

Frant. Zemek, rolník 383

65

5

 

20

Josef Moštěk, úředník 536

34

37

 

Antonín Plachý, rolník 816

 

 

 

21

Jan Kolek, dělník 706

32

23

 

 

 

 

 

22

Jan Koníček, rolník 77

21

42

 

Josef Moštěk, rolník 730

62

4

 

23

Josef Koníček, rolník 55

24

37

 

Jiří Koníček, rolník 69

46

8

 

24

Miroslav Knotek, úředník 172

37

35

 

 

 

 

 

25

Jan Chvílíček, rolník 48

46

19

 

 

 

 

 

26

Anna Chovánková, rolnice 663

28

29

 

Josef Vozár, dělník 329

46

6

 

27

Vincenc Moštěk, rolník 661

28

29

 

Jakub Kučera rolník 659

49

6

 

28

Frant. Mikulec, dělník 576

20

36

 

Jan Staroba, dělník 305

49

6

 

29

Josef Kučera, dělník 306

25

23

 

 

 

 

 

30

Jakub Buráň, dělník 412

42

11

 

 

 

 

ONV

1-10

Ant. Eliáš, úředník 832

384

308

 

 

 

 

 

11-20

Sylva Beňová, členka JZD

69

200

 

Šimon Zemek, úředník 409

491

142

 

21-30

Vincenc Moštěk rolník 661

200

370

 

Jan Zemek, rolník 668

383

176

KNV

1-30

s. Soukeník z Nivnice

1 110

796

 

 

 

Předseda: Jan Chvilíček, rolník č. 48, náměstek: Jakub Buráň, dělník č. 412, tajemník: Josef Hruboš, dělník č. 431, rada MNV: Jan Chvilíček, J. Buráň, J. Hruboš, Josef Knotek 113, Ant. Eliáš 832, Ant. Pavelčík 622, Jos. Mikulec 160. Zemědělská komise: předseda Antonín Plachý, 816, Josef Křapa 153, Josef Bařina 613, Josef Malaník 607, Jakub Buráň 412, Frant. Zemek 26, Ant. Pavelčík 622, Josef Kučera 306. Finanční komise: předseda Jakub Kučera 659, Jiří Koníček 69, Vincenc Křapa 335, Frant. Nevařil 631. Osvětová komise: předseda Miroslav Knotek 172,Jan Buráň 251, Josef Kučera 306, Marie Zemková 361, Jan Kolek 706. Komise pro výstavbu obce: předseda František Vaculík 679 Jan Staroba 305, Josef Vozár 818, Frant. Staroba 639,Jakub Kučera 659, Frant. Janča 786. Zdravotní komise: předseda Josef Moštěk 730,Frant. Zemek 383, Josef Malaník 607, M. Zemková 361.

Všichni jmenovaní volbu přijali, složili slib do rukou nového předsedy MNV Jana Chvilíčka a slíbili, že svěřené úkoly budou za všech okolností vždy řádně a svědomitě plnit. Složení slibu ověřili všichni vlastnoručním podpisem. Po tomto aktu, který byl proveden slavnostně, byly zahrány hymny ČSR a SSSR.

Z oprávněných voličů se v celé ČSR zúčastnilo voleb do NV 8,492.918 voličů tj. 98,3%. Pro kandidáty NF hlasovalo 7,946.867 voličů tj. 93,6%. Průběh do NV byl nadšený a radostný a důkazem rozhodnutí čsl. lidu vybudovat v Československé republice socialismus a upevnit světový mír.

Dne 29. března 1954 se konala schůze vlády, kterou řídil její předseda s. V. Široký. Vláda projednala a jednomyslně schválila návrh usnesení KSČ ke snížení maloobchodních cen spotřebního zboží a cen oprav a služeb. Snížení cen se týká potravinářského a průmyslového zboží, snížení cen oprav a služeb v ročním úhrnu 280 mil. Kčs. Dále se zavádí volný prodej klenotnického zboží, všech druhů stříbrných výrobků a volný prodej briliantového zboží s účinností od 1. dubna 1954.

Snížení cen předcházely inventury a oceňování druhů zboží novými cenami. Inventury byly 29., 30. a 31. března. Chléb a mléko byly prodávány. Snížení cen bylo uvedeno v % a přepočteno vypadalo takto (stará cena/nová cena): chléb 2,80 / 2,60 kg, mléko 2,40 (2,-) / 2,20 (1,80) Kč, (zimní cena od 1/11 - letní cena od 1/5), vejce B 1,10/ 1,- Kč, makaróny 3 vejce 10/8,60 Kč, mouka „00“ 5,40/ 4,90, rohlíky 35/30 hal., mouka hladká 4,50/ 3,90 Kč, máslo II. 42/37 Kč, cukr kostkový 12 / 11 Kč, máslo I. 42/42 Kč, cukr krystal 11,80/ 10,80 Kč, hrách 11/9 Kč, rýže 17 / 12,40 Kč, kolo chromované 640/580 Kč, káva 100 g 30 / 24 Kč, rádio 850/630, 1400/1010, kompot švestkový 1litr 8/6, med 36 /38 Kč, televisor 2500/2000 Kč, vysavač 1300/1040 Kč, Maneta lednička 4200/3150, Minerva - šicí stroj 2650/2100 Kč. Mastných výrobků se snížení netýká. Největší snížení cen bylo provedeno u textilu všeho druhu o 40 - 45 %! Bavlněné tkaniny o 12 %, povlaky o 32 %, hedvábné tkaniny o 45 %, lněné tkaniny o 23 -35 %, vlněné tkaniny o 33 %, punčochy a ponožky 30 %, prádlo o 40 %, koberce o 10 - 30 %, obuv kožená o 17,9 %, cement o 20 %, vápno o 25 %, jízdní kolo o 10 -20 %, kovové nádobí o 20 %. Snížení cen bylo přijato s radostí a na mnohých pracovištích bylo podmětem ke zvýšení výkonu na počest tohoto snížení cen.

Slavnost MDŽ (Mezinárodní Den žen) konána dne 7/3 1954 v sále kina za velké účasti maminek. Řečník z Uh. Brodu promluvil o významu tohoto dne. Na programu pak byly básně, recitace. Žáci 1. tříd předvedli starodávné vlčnovské hry: Vede, vedu andělíčka, Zamazaná Anduličko, Na ovce a vlky, Ovčák, Slepá bába a Jdú páni z Prahy. Děvčata z Veletin ukázala vynášení Moreny a Královničky. při slavnosti vyhlásil předseda AVNF (Akční výbor Národní fronty) Antonín Mikulec, č. 260 závazky občanů k tomuto dni. Slavnost zakončena Internacionálou.

Na Padělkoch za číslem 522 - 805 zbudovalo JZD 2 drůbežárny nákladem 71.920 Kčs. Drůbež opatruje Marie Nevařilová č. 631. Drůbežárna - chov drůbeže ve velkém je velmi rentabilní, poněvadž se tam dbá všech zásad správného odchovu, je tam dbáno o čistotu plemene - leghornky bílé. Již dříve měl menší drůbežárnu Frant. Moštěk, čís. 159, chov leghornek, které jsou velmi dobrými nosnicemi. Tyto továrny na drůbež, zásobují trh nejen masem, ale i jakostními násadovými vejci, která zase velkolíheň - umělá v Uh. Brodě odkupuje a zásobuje celý okus ranými kuřaty. Tato jsou zase odchovávána v umělých kvočnách - již v měsíci lednu v kuchyních. Lidé zprvu tomu nevěřili, ale nyní jsou kuřata „na rvačku“ (á 3,80 Kčs) a u prodejny jsou dlouhé fronty na kuřata.

11. března byl první jarní prolet včel! Po černém kašli na podzim se o jarních měsících velmi rozšířila chřipka, téměř epidemicky, mnoho dětí ve škole chybělo. Průběh u dětí byl slabší, horší to bylo s dospělými, u nichž bylo onemocnění komplikováno zápalem plic a oslabena činností srdce. Úmrtí však bylo málo. U dětí se ještě přidružila k angínám avitaminosa B zubů a dásní, děti mají potíže s jídlem krvácejí z dásní, které jsou oteklé s puchýřky. Injekce penicilinu velmi účinně pomáhaly.

Penicilin, lék velmi cenných vlastností, poněvadž koná opravdové divy při sepsích, zápalech plic a zánětu mozkových blan. Penicilin je výtažek z plísně štětičkové (Pennicillium), který má tu vlastnost, že ničí bakterie. Dávají se injekce, tabletky nebo mast. V Roztokách v Čechách je naše penicilinka, která zásobuje dostatečně nemocnice a ústavy národního zdrví. Penicilinu se započala používat po r. 1945, zprvu to byl lék velmi vzácný, nyní je lékem všeobecným.

Dne 14. března 1954 byl uzavřen hostinec v Lidovém domě, hostinský nájemce Jaroslav Křapa. Hostinec bude přepraven na místnosti MNV. Tento hostinec býval panským zájezdním hostincem. Měl různé majitele. Naposledy byl majetkem spolku Lidový dům. Úprava si vyžádala nákladu 60.000 Kčs.

Náčrt: Před úpravou / Po úpravě na str. 13 hrubá kresba místností hostince hrubá kresba místností MNV!!! (kresba str. 14 – 15).

Zápis o slavnostním zasedání MNV a představitelů složek Národní fronty za přítomnosti občanstva obce Vlčnova pořádaného 8. 5. 1955 na paměť 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.

Podpisy přítomných osob a razítka jedenácti organizací obce - na straně 15!

S přenosem vysílání obrázků na dálku - televize započalo dne 1. března 1954. Vysílá se denně na Praze III. od 14. - 23 hod. Elektromagnetické vlny, kterých televize používá, se svými vlastnostmi blíží vlastnostem světla tzn., že by anténa vysílací měla býti viditelná anténou přijímací v okruhu asi 50 km. Doposud se to tak dělá. Vysílací anténa je na Petříně. V praxi se však ukázalo, že i v místech mezi kopci je dobrý příjem, snad vlivem odrazu vysílaných vln. Přijímacím přístrojům se říká televisor v ceně nad 2 000 Kčs, na jehož obrazovce je viditelný obraz. V Praze jsou veřejné přijímací stanice. Přijímací antény jsou zvláště konstruované tzv. dipól ve směru vysílání, jehož délka se rovná ½ délce vysílané vlny zkrácené o 5 %. Obrázky vysílají soustavy o 625 řádcích. Ve Vlčnově doposud žádný televisoru nemá, ale jistě v krátké době se používání televise rozšíří jako dříve radia.

Konečně vydatně pršelo tj. 26/3 v noci. Obilí se začíná zelenat. Před tím řádně namoklo 8/8 1953! Situace byla a je vážná. Oziminy nevylézají, pole má smutnou barvu, jařiny nelezou pro sucho. Při orání se vyvalují ohromné hroudy, které se přes zimu nerozpadly. Hroudy se musí tlouci, jinak se nedá síti. Není pamětníka starých lidí, kteří by tento stav znali. Veliké sucho nutí lidi shánět vodu, s níž jsou velké potíže. Obojí záhumňané si vytvořili společnost a pustili se svépomocí do budování vodovodu. Ulice 28. října (Sralané) ji vedou z Malých louců, je do toho zapojeno 32 lidí - podíl 3.000 Kčs. Povolali se na pomoc ohromný bagr – rýpadlo, který jim hloubí příkop. Bagr se přestěhoval též za druhé humny, kde si úsek Frant. Machálek 265 - František Zemek 605 též dělají vodovod - 12 členů, podíl 2.200 Kčs. Vodu berou z Hluboké cesty.

V týdeníku kina byla na 1/5 ukázka, jak dědáček Kuželůj, č. 141 pletú klukom na mrskačku kančúchy a jak tetka Zemčena č. 644 na dvoře. Filmaři tam byli před velikú nocú. Tetka Zemčena opravdu pěkně malujú vlčnovské ornamenty. Majú velice lehkú ruku a súlad barev a sami říkali, že to mají čím dál pěknější. Opravdu jejich ornamenty přímo hýří barvama. Malovali nám dříve chodbu ve staré škole, v museu v Uh. Brodě vlčnovskú světnicu.

Konán průvod od hostince vedoucí Chovánková k MNV a pak autobusy do Uh. Brodu, sraz byl na hlavním náměstí, kde měl projev s. ministr Gregor. Ve Vlčnově šli účastníci společně, v Uh. Brodě se zařadili do skupiny svého závodu. Účast byla pěkná, na alegorických vozech jsme spatřili hospodářský rozvoj okresu a zemědělské velkovýroby - vzrůstajících JZD.

9. května byl v Uh. Brodě okresní PO den, na němž děti z Vlčnova předvedly místní hry. Týž den večer byl v sále sokolovny národopisný večer souboru ze Star. Hrozenkova, který vede s. Josef Kopunec. Účast byla velká, program se líbil.

Dne 19. května sehrál ve Vlčnově v sále kina soubor Slováckých cihelen, ved. B. Rektořík, operetu Oskara Nedbala: „Vinobraní“. Tato opereta byla nejen velmi pěkně předvedena, ale i hodně navštívena, ač to bylo ve všední den.

25. května strhla se o 2. hod. odpoledne prudká bouřka s vydatným lijákem. Udeřilo do stodoly Josefa Mošťka, č. 143. Stodola shořela i s hospodářským nářadím. Byla vykonána sbírka po vesnici, která vynesla 9.620 Kčs.

Jízda „králů“ konána v neděli dne 6. června. Jezdil ročník 1935 a 1936. Je zajímavé, že účast cizinců značně klesá, ač to bylo vyhlášeno zvláštní relací brněnského rozhlasu. V té věci nám pomáhá rozhlasový pracovník Vlčnovjan Jan Křapa. Ráno byl budíček, potom koncert před MNV. Králem byl letos Mirek Ryšavý, 8 letý, z čís. 377. Při této příležitosti uspořádal Svazarm cvičení na hřišti Pod bočky, v 11. hod. byly předvedeny ukázky výskoku výsadkářů padákem nad Padělky. Nad Vlčnovem se objevila též skupina 3 letadel, která velmi nízkým letem s menšími akrobaciemi se ukázala.

Zatmění Slunce bylo dne 30. června mezi 13. - 15. hod. Při vrcholu částečného zatmění bylo v našem kraji asi 84 % slunečního kotouče zastřeno. Dojel jsem z Bánova do Brodu do 13. hod. a vydal jsem se schválně pěšky domů po silnici a pozoroval jsem zatmění přes začazené sklo. Byl to velmi krásný přírodní jev. Cestou jsem pozoroval ubývání síly svého stínu a stromů při silnici,
skřivani u Brodu vesele zpívali, u Vlčnova bylo na poli ticho jako při západu sluníčka, doma šly slepice na řadu. Byl to opravdu velmi zajímavý pohled na Slunce i na celou přírodu. Úplné zatmění postupovalo ze S. Ameriky přes Grónsko, Švédsko, Klajpedu a Kyjev do Číny. Naše hvězdářská výprava pozorovala je na úpatí Kavkazu, kam byla pozvána Sovětskými činiteli.

Dnes 30/6 rozhlásil rozhlas MNV tuto zprávu: Občané, dnes se našla na Čupech mandelinka bramborová, našla ji paní Mikulcová, č. 574 u Rybníčka. Vyhlašuji hledací službu. MNV žádá, aby z každého domu přišla 1 osoba dne 1/7 o ½ 8. hod. před MNV. Dotyčné místo bylo řádně desinfikováno - velmi účinný je dynocid druh DDT (dichlórdiaminotrichlórmethan).

1. července byla otevřena nová prodejna Jednoty. Prodej piva, vína, sodovek, likérů, potravin v čís. 166 vedle pošty.

Dnes ohlásil státní rozhlas: Dne 27. června 1957 byla uvedena v SSSR do chodu nová elektrárna pomocí atomové energie o výkonu 5000 kWh.

5. července se konala v sále sokolovny 1. veřejná schůze MNV. Na programu bylo: 1. finanční rozpočet 1955; 2. Žňový a sklizňový plán ; 3. Stavba zdravotního střediska; 4. Stavba kravína a vepřína. V rozpočtu je věnována velká položka na dokončení kanalizace, na úpravu potoka přes vesnici, na koupaliště a obecní studny 620.000 Kčs. Usneseno povolit stavbu kravína a vepřína JZD na Žlebě u horňanského mostu. Velmi mnoho práce dalo zbudování zdravotnického střediska. Je naň v rozpočtu obnos 220.000,- Kčs. Naráželo se stále na stavební místo. Komise rozhodla, že nabízené stavební místo u Rybníčka nevyhovuje a sondami zjištěno, že je možno stavět na Podkojních soukromníků u sv. Jakuba. Majitelé těchto pozemků, Frant. Machálek 365, Štěpán Cahel 497 a Josef Kučera 148, se stále brání. Nebude-li stavebního místa, bude zdravotní středisko buď ve Veletinách nebo Hradčovicích. Poněvadž MNV má dobrý úmysl majitele řádně odškodnit za postoupená místa a oni nechtějí ani čut, bude asi nastoupeno vyvlastňovací řízení. Veřejné mínění je pro středisko ve Vlčnově a tu musí ustoupit zájmy osobní zájmům všech, poněvadž zdravotnického střediska je zde opravdu třeba a byla by to ostuda, kdyby zde nebylo zřízeno a kdyby Vlčnovjané museli pak jezdit do Hradčovic. Průběh schůze byl velmi rušný, nový předseda MNV si počínal iniciativně, přítomných bylo mnoho.

8. července jsme byly na kině Razzi. Dnes bylo promítáno na nových aparátech, jsou tam 2 a jede se neustále bez přestávek. Zvuk je mnohem lepší, nutno je však zadní odrazové stěny obložit heraklitem. Nutno podotknout, že vedoucí kina Josef Koníček, 277 se oň vzorně stará, dbá o pořádek a čistotu.

Měsíčně starobní důchod všech důchodců ve Vlčnově činí 44.953,- Kčs.

Dnem 12. července bylo započato s rentgenováním plic, povinným od 6 let. Toto se poznamenává do občanského průkazu, positivní případy budou podrobněji řešeny. Rentgenováno bylo v hostinci Jednoty - vedoucí Chovánková. Skončeno bylo dne 10/8 1954. Tato akce je velmi dobrá a tak bude zabráněno šíření TBC.

Těšínské divadlo sehrálo u nás 29/7 polskou špionážní hru „Zůstane to v rodině“. Hra sehrána velmi dobře, účast slabší.

12. července se citelně na tuto dobu neobvykle ochladilo. Až do 21/7 velmi pršelo. Není divu, neboť v Alpách napadlo spousta sněhu, který rychle tál a celé vesnice a města jsou pro povodně vylidněny. Záplavy jsou též na českých a slovenských řekách - Velký Žitný ostrov je pod vodou. 21/7 se vyjasnilo, bylo pěkně až horko, žňové počasí. Žně započaly. Napřed ječmeny, jsou velice špatné nízké a klas chudý. Pamětníci nepamatují tak mizerných jařin. Ozimy byly již zčásti posečeny na sucha (odhad 70%), jsou řídké a mnohde porostlé nedozrálým, později vzešlým obilím. Ke konci července téměř každý den odpoledne nebo do rána prší.
27. července se objevil ve Vlčnově kombajn, který současně žne, mlátí, váže slámu a pytluje obilí. Mlátili na společnicku obilí JZD. Jinak obilí bylo mláceno na mlátičkách, které jsou umístěny na starých místech. S mlácením započalo u váhy dne 29. července. V týdnu od 2. do 7/8 bylo pěkné - horké počasí. 5/8 byla o 16 hod. velká bouřka, spadlo mnoho vody, udeřil blesk na Podkojních do mandelka, který shořel, padaly též kroupy.

Dnes tj. 12. srpna dodalo místní JZD na dodávku z Vlčnova jako první 50 q obilí. Výkup obilí započal 16/8 v sokolovně, později výkup konán u Josefa Mikulce, čís. 10. Platilo se hotově, ceny se rozumějí za 1 q obilí dle druhu a jakosti. Pšenice 99 až 100 Kč. Ječmen krmný 54-56 Kč. Žito (réž) 90 Kč. Oves 55 Kč. Ječmen na pivo 82 až 92 Kčs

Školní 1954/55 započal dne 1. září. Slavnostní shromáždění žactva bylo před starou školou v 9. hod. Proslov měl s. ředitel Stanislav Zlomek, pozdrav pronesl přednesl MNV Jan Chvilíček a člen ONV Šimon Zemek č. 409.

Po slavnosti se odebrali žáci do svých tříd, které byly pěkně vyzdobeny a ihned započato s vyučováním. Oproti dřívějšku, kdy museli rodiče kupovat učebnice dětem sami, děje se to nyní tak, že se knihy objednají společně předem a distribuce se provádí přímo z Uh. Brodu na školu, kde je zase dětem přidělují učitelé. Všichni žáci dostali na začátku roku všechny učebnice nové, které jsou dost levné.

 

Zápis žactva:

 

Tř.

Ch

D.

Celkem

Třídní učitel

1.A

15

11

26

M.Řezníčková

1.B

14

11

25

F. Kuželová

2.A

16

16

32

A. Handlířová

2.B

18

14

32

B. Jindrová

3.A

22

18

40

A. Jindrová

3.B

24

17

41

M. Blahůšková

4.A

12

13

25

L. Válek

4.B

13

12

25

L.Bazalková

5.A

18

22

40

Fr. Hroch

5.B

20

21

41

M. Dostálková

6.A

23

13

36

M. Krejčí

6.B

22

14

36

Js. Křivda

7.A

23

18

41

Vl. Foitová

7.B

16

25

41

Zd. Kedrová

8.A

17

8

25

Ant. Kužela

8.B

13

11

24

Vl. Hofmanová

celkem 

286

244

530

 


Ředitelem školy je Stanislav Zlomek, jeho zástupcem Josef Krčmář. Bez třídy je M. Kalivodová. Během prázdnin došlo ke změně na škole. Odešel: Jan Pavelek, učitel, jako ředitel na národní školu do Bzové u Bojkovic i s paní, která byla ředitelkou mateřské školy. Jaroslav Baný odchází do Bánova na osmiletku, Frant. Horalková a L. Rajchlová na osmiletku do Nivnice. Přišli: Antonín Kužela, učitel osmiletky v Bánově, Vlasta Hofmanová, učitelka ve Veletinách a Zdenka Kedrová, maturantka z Bojkovic, František Hroch, učitel v Bystřici p. Lop., L. Bazalková, maturantka z Kroměříže a M. Blahůšková, maturantka z Bojkovic. Na mateřské škole byla ustanovena ředitelkou Vlasta Benešová – Hromádková.

Požární hlídky konány od konce července do 9. září. Vlčnov rozdělen na 4 úseky a v každém úseku byli ve službě 2 muži do půlnoci - celkem 8 a od půl noci do 4 hod. zase 8 mužů. Mnozí občané konali tuto povinnost neochotně a mnozí vůbec nepřišli. Každá dvojice měla svou legitimaci, znala heslo, které se denně měnilo. Hlídka měla za úkol hlásit požár, 2 požárníci měli pohotovost ve skladišti. Služba šla po číslech.

12. září započato s budováním a stavbou zídky kolem hřbitova od farské zahrady a směrem až k silnici. Po úpravě má zde býti hlavní vchod s márnicí.

Začátkem července odjelo z Vlčnova mnoho občanů na dřevěné brigády do Krušných hor. Káceli a loupali kůrovcem napadené stromy. Měli tam své kuchyně. Na brigádu jeli též muzikanti, kteří s tebou vzali i hudební nástroje a uspořádali tam národopisný večer zpěvů a místních tanců. Brigádníků bylo hodně přes 200. Byli tam i starší školáci, kteří pracovali v lesní školce. Za 14denní brigádu dostali po 7 plm bukového dřeva palivového nebo dřevo stavební. Do Vlčnova se přivezlo kolem 2000 plm dřeva. Neúroda píce a slámy přiměla mnoho občanů, že odcházejí kromě brigád dřevěných též na brigády slaměné a senové (Rýmařovsko), kde vypomáhali při žních a senosečích. Bylo zase dovezeno do Vlčnova mnoho vagonů sena a slámy.

Při odvážení sena v Hradčovicích na nádraží se zlomil při „pauzování pauz“, při čemž Jakub Mikuláštík, rolník, čís. 492 nešťastně spadl na kamenitou dlažbu nádraží. Smrtelně zraněn v bezvědomí byl odvezen do nemocnice, kde těžkému zranění 17/9 podlehl. Pohřeb konán dne 21. září za velké účasti spoluobčanů.

Dne 17. září vznikl z nezjištěné příčiny (asi děti) požár. Josefu Zemkovi, čís. 370, shořel za dvorem stoh slámy asi z 10 kop obilí. Štěstí, že bylo klidno, pro nedostatek vody by shořelo více okolních stohů slámy.

26. září byly ve Vlčnově cyklistické závody: 1. Krajský přebor o cenu, 2. o cenu MNV ve Vlčnově, 3. dorostenci o cenu Vesnických novin. Krajského přeboru muži se účastnili z Vlčnova: Vlad. Mikulec, Jar. Plachý 162 a Tm. Pechal 259. V soutěži dorostenců se umístil na 4. místě Zd. Krist z Vlčnova.

28. září byla veřejná schůze v sále kina, na níž byly probírány zemědělské otázky a navrhován kandidát za poslance do Národního shromáždění. Referát o tom měl s. Antonín Eliáš. V prostoru vyzvedl poctu, které se Vlčnovu tímto návrhem dostává. Josef Koníček, rolník, 55 navrhl jako kandidáta předsedu MNV Jana Chvilíčka, rolníka, Vlčnov 48.

Přítomní návrh přijímací s potleskem. Jmenovaný kandidaturu na poslance NS přijímá se slibem, bude-li zvolen, že se bude snažit v mezích zákonů pomoci obci a voličům. V NS bude zastupovat navržený kandidát část okresu Uh. Brodu a Veselí n/Mor. Volby do NS jsou stanoveny na 28. listopadu.

5. října byl u odvodu ročník 1936, celkem 21 chlapců.

Na poli se pilně seje, dodělávají se brambory a začíná se sklízet řepa. Ve vinohradech je vinobraní. Vína bylo letos málo vlivem rozšířeného révokazu, také cukernatost vína je slabší. Hrušek a jablek bylo letos mnoho, je vidět, že se lidé starají více o sady, že je ošetřují a postřikují proti škůdcům.

13. října měla v sále kina schůze RŽ - rada žen, na níž se volil nový výbor. Předsedkyní zvolena s. Vlasta Doubková - Hrubošová, čís. 431 a jednatelkou s. Vlasta Benešová, ředitelka mateřské školy.

14. října byla na osmiletce schůze SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy. Účast rodičů na ní byla slabá, ač je nutno, aby je rodiče více navštěvovali, dětem a školní práci by to jen prospělo. Zvolen byl tento nový výbor: předseda s. František Zlinský, dělník, Vlčnov čís. 1, jednatel s. Marie Krejčí, učitelka osmiletky, pokladník Marie Horňáčková, vedoucí cukrárny, V. 185.

Několik stránek na scanner! 1. dvojstrana 18 - 19 seznamy starostů a předsedů MNV, 2. strana 23 - podpisy a razítka - Na „hody“ 1955, 3. dvojstrana 26 - 27 - Otevření obvodního zdrav. střediska 14. 10. 1956. 4. strana 29 - podpisy delegace z USA 28. května 1957. 5. strana 31 - podpisy členů MNV k 19. 5. 1957. 6. strana 43 - upomínka na vystoupení AUSVN + podpisy k 29. 12. 1957.

6. 11. v sále kina školní slavnost k 37. výročí VŘSR. Odpolední téhož dne byla nesena od MNV přes Veletiny do Uher. Brodu „Štafeta přátelství a míru SSSR“! V neděli odpoledne dne 7. listopadu byla táž akademie pro dospělé. Kromě básní a tanečků a zpěvů bylo též na programu vystoupení školního národopisného souboru s vlčnovskými zpěvy, tanci a vyprávěním. Účast dospělých byla velká, pořad se líbil.

Začátkem listopadu bylo započato s budováním zdi kolem hřbitova od farské stodoly směrem dolů a položeny základy k nové márnici a pitevně. Zde také bude hlavní vchod na hřbitov. Byly vyhlášeny brigády, členové MNV byli korporativně 6. listopadu.

V listopadu bylo zavedeno v Jednotě prodávání makových bábovek á 5 Kčs, vánoček á 3,90 Kčs, koblihů a koláčů kus á 50 h. Jdou velmi na odbyt, v jedné prodejně se jich prodá po 200. Přiváženy jsou v úterý a v pátek.

11. listopadu bylo zahájeno vyučování na Zimní škole zemědělské mládeže. Učilo se na národní škole. Do obvodu této školy patří obce: Vlčnov, Veletiny, Hradčovice, Lhotka a Drslavice. Všichni žáci přicházející v úvahu pro řízení této školy byli pozvání doporučeným dopisem. Celkem přes 70 dopisů. Zapsáno bylo pouze 12 žáků, na zahájení přišlo 5 žáků, po druhé 6 a pak 4 žáci. Vyučuje se denně v 6 hod. jednou týdně od 1. listopadu do 30. dubna. Žáci dostanou zdarma pomůcky, oběd a je jim též uhrazeno cestovné. Dle osnov má býti mládež seznámena s pěstováním rostlin 120 hod., s chovem zvířat 120 hod., a ekonomikou socialistického zemědělství a organizací závodů 48 hod. Mělo býti vyučováno 2 zimy po sobě. Bohužel škola musela býti uzavřena pro malý zájem žáků, docházka do této školy není totiž povinná.

Stupňující se volební přípravy na volby do NS. Místní prodejny všech Jednot - výkladní okna, jsou vyzdobena obrazy a plakáty vlčnovského kandidáta za poslance do NS Jana Chvilíčka, rolníka, čís. 48. Na plakátech je též životopis kandidátův. Na pracovištích se konají besedy o kandidátech do NS, po domech chodily dvojice a mluvilo se o volbách a navrženém kandidátu. V neděli dne 21. listopadu byly ve Vlčnově předvolební projevy. Před budovou MNV a sokolovnou vyhrávají vesele dechové hudby. Pořad započal v sále sokolovny vystoupením národopisného souboru ze St. Hrozenkova. Potom pronesl kandidát do voleb NS J. CH. svůj volební referát, který byl vyslechnut velmi pozorně. Po něm promluvil ministr spojů Neumann o svých zážitcích v koncentračním táboře a o tom, proč je nutno volit navržené kandidáty, kteří jsou zárukou mírových snah. Účast na této schůzi byla veliká. Po projevech byla v obou sálech Jednoty kateřinská muzika.

Volby do NS konány dne 28. listopadu od 7. hod. ráno do 6. hod. večer. Vlčnov patřil do 229. volebního obvodu z celkového počtu 368 poslanců. Zasedací síň MNV přeměněna na volební agitační středisko, jež vzorně vedla s. učitelka Vlasta Hoffmanová. Ve středu 24. listopadu chodily agitační dvojice po domech a současně roznášely volební legitimace. Před volbami byly vyvěšeny plakáty s volebními hesly: „Volíme kandidáta NF“, „Vlčnovjan volí Vlčnovjana“ aj. V den voleb byl ráno vesnicí budíček dechové hudby, o 9. hod. vyhrávala slavnostně hudba před MNV. Manifestačně - veřejně společně volili učitelé, zaměstnanci Jednoty, členové Myslivecké společnosti a ročník 1911 (ročník kandidátův). Volební místnosti byly ve školách, vkusnou výzdobu obstarali učitelé. Ve staré škole byl volební okrsek čís. 35, v nové škole okrsek čís. 36. Většina voličů volila manifestačně veřejně, málo šlo za plentu. Dle toho tak dopadly i volby. Vlčnovjané se plně postavili za svého kandidáta, který je bude zastupovat v Národním shromáždění. Přehled: okrsek 35, okrsek 36. celkem voličů 846, nevolilo 10, neplatné hlasy 11, „pro“ 803, „proti“ 22. Nemocní a chůze neschopní (42) byli navštíveni s přenosnou urnou, aby jim byla umožněna volba. Průběh voleb byl hladký a klidný. Konečné výsledky voleb do NS v ČSR: Počet zapsaných voličů 8,783.816. Voleb se účastnilo 8,711.718 (99,18%). Neplatné hlas. lístky 34.688 (0,39%). Pro kandidáty 8,494.102 (97,89%). Proti kandidátům 182.928 ( 2,11%). Po prozkoumání výsledků voleb zaregistrovala Ústřední volební komise na základě § 15, písmeno d) zákona č. 27/1954 Sb. zvolené poslance NS ze všech 368 volebních obvodů. Každý poslanec dostal potvrzení o zvolení od krajské volební komise.

V celé naší vlasti, v oblastech krojových, vznikají soubory lidové soubory lidové umělecké tvořivosti (LUT), které propagují svéráznou lidovou kulturu svého kraje. Činili tak i v vlčnovští muzikanti v dřívějších dobách při svých zájezdech do různých měst naší krásné vlasti. Též bývalé spolkové organizace pořádaly své kulturní zájezdy mimo Vlčnov. V současné době přišla v úvahu snaha o vytvoření slováckého krúžku „Vlčnovjan“. Kulturní referent MNV s. Miroslav Knotek, čís. 172 svolal dne 17. července 1954 do kanceláře MNV tyto občany: M. Zemkovou, 361, Jana Kolka, 706, Josefa Mikuláštíka 117, Ant. Knotka 71, Frant. Pavelka 169, Josefa Mošťka 536, K. Nevařila 290, Ant. Mošťka 682, Václava Klabačku 661 a Ant. Kuželu 785. V úvodu sdělil důvod svolání schůze a potřebu založení slováckého krúžku, jehož úkolem by bylo obnovit zapomenuté místní písničky, obyčeje a tance. Z živé debaty vysvitlo, že je o národopis zájem, a proto jednomyslně rozhodnuto ustavit přípravný výbor SK ve Vlčnově v rámci Osvětové besedy s názvem „Vlčnovjan“, který se bude zabývat vlčnovským národopisem. Organizací pověřen učitel Ant. Kužela. První schůzka mládeže pozvána do školy 1. srpna. Chasa se scházela nejednotně, s příchozími bylo pojednáno o programu SK. Dne 6/8 bylo v sokolovně nacvičování vlčnovských tanců - zájem veliký. V užším kroužku rozhodnuto uspořádat taneční zábavu dne 29/8 v sokolovně. Hrála hudba Frant. Pavelky, účast na ní byla malá, mládež nemá cosi důvěru, ač by tancovala do roztrhání. Režie byla uhrazena. Další nacvičování bylo přeneseno do školy, ale není to zde vhodné. Schází nám hudba, která by ke stmelení přispěla. S nacvičováním jsou opravdu velké potíže, poněvadž mládež chodí nedochvilně a vynechává, čímž je postup zdržován. Z uvedených důvodů upuštěno od práce se staršími a věnována větší pozornost školnímu souboru, kde se to nacvičuje hůře, ale děti mají o tanec a zpěvy takový zájem, že by chtěla zpívat a tancovat celá škola. Pěkně se uvedli dne 7. listopadu při školní akademii k 37. výročí VŘSR, potom při schůzi SRPŠ. Když to nešlo se staršími, zkusíme to se školní mládeží, s níž se bude příští rok pokračovat. Nutno poznamenat, že jsme si pořídili 21 plkavic ze Slovače v Uh. Hradišti po 43 Kčs. Obnos byl uhrazen z peněz školních a SRPŠ, jehož předseda Frant. Zlinský, čís. 1 má zájem nejen o lepší vybavení a povznesení školy po stránce technické, ale i kulturní. Jeho tchán, Frant. Zábrana, bývalý kapelník, dal mladému souboru do vínku notami podložené vlčnovské tance. Budiž mu vzdán dík, alespoň tímto způsobem!

V souvislosti se zvolením nového Národního shromáždění podala vláda Československé republiky dne 12. prosince 1954 do rukou presidenta republiky demisi. Prezident republiky s. Ant. Zápotocký demisi vlády přijal a jmenoval Viliama Širokého předsedou nové vlády. Na jeho návrh jmenoval členy nové vlády. Na jeho návrh jmenoval členy nové vlády: prvním náměstkem předsedy vlády dr. Jaromíra Dolanského, prvním náměstkem předsedy vlády a min. nár. obrany gen. arm. dr. Al. Čepičku, náměstkem předsedy vlády Václava Kopeckého, náměstkyní předsedy vlády ing. Ludmilu Janovcovou, náměstkem předsedy vlády dr. Václava Škodu, ministrem vnitra Rudolfa Baráka, ministrem - předs. stát. úřadu plánovacího ing. Otakara Šimůnka, ministrem místního hospodářství dr. Josefa Kyselého, ministrem zdravotnictví dr. Josefa Plojhara, ministra stavebnictví ing. dr. Emanuela Šlechtu, ministrem zahraničních věcí Václava Davida, ministrem financí Júlia Ďuriše, ministrem vnitřního obchodu Frant. Krajčíka, ministrem lesů a dřev. průmyslu Josefa Krosnáře, ministryní výkupu Boženu Machačovou, ministrem akademika Zdenka Nejedlého, ministrem strojírenství Karla Poláčka, ministrem kultury Ladislava Štolla, ministrem potravinářského průmyslu Jindřicha Uhra, ministrem státní kontroly Oldřicha Berana, ministrem paliv a energetiky Josefa Jonáše, ministrem hutního průmyslu a rud. dolů Josefa Reitmajera, ministrem zemědělství Marka Smidu, ministrem spravedlnosti dr. Jana Bartušku, ministrem zahraničního obchodu Richarda Dvořáka, ministrem školství dr. Frant. Kahudu, ministrem lehkého průmyslu Aloise Málka, ministrem Júlia Maurera, ministrem spojů dr. Aloise Neumana, ministrem pracovních sil Václava Noska, ministrem dopravy Antonína Pospíšila, ministrem chemického průmyslu ing. Josefa Pučila. Nově jmenovaná vláda složila dne 12. prosince do rukou presidenta republiky na pražském Hradě Ústavou předepsaný slib.

18. a 19. prosince sehrál učitelský sbor osmileté střední školy ve Vlčnově Moliérovu veselohru „Chudák manžel“. Hra byla sehrána velmi dobře, účast slabší. Celkem se vybralo 2053 Kčs, čistý zisk věnován škole.

Schůze SRPŠ konána dne 20. prosince v sále kina. Na programu byly: místní písně, dramatizace Erbenova „Vodníka“, sólové zpěvy, referát o prospěchu o začleňování mládeže do pracovních oborů. Potom promítány krátké filmy. Účast asi 120 rodičů, pořad se líbil.

Vyučování 1954 zakončeno v sále kina slavností přivítáním „Dědy Mráze“. Na programu dramatizace básní K. J. Erbena volné pásmo a pak vlastní slavnost s rozdáváním dárků. Účast dětí dobrá, dospělých slabá. Po slavnosti byla vystoupen pražských umělců Emil Pavlini a spol. s heslem: Proč bychom se netěšili? Smějte se a bavte se s námi! Estráda s četnými kouzelnickými čísly. Dětem se program velmi líbil, večer byl rozšířený program pro dospělé.

Vánoční svátky oslaveny v míru a klidu. Bývalých koledníků z chudobných rodin není. Nutno vzpomenout, že v dřívějších dobách chodilo mnoho chudobných dětí včetně starých lidí po domech, zpívali vánoční koledy a byli za to obdarováváni pečivem, ovocem čerstvým i sušeným a penězi. Dnešní sociální vymoženosti toto koledování odstranily, chudí nemusí čekat na milosrdenství lidí, poněvadž každá rodina může sama připravit bohatou štědrovečerní večeři ze svých výdělků. Při srovnání s našimi dětskými roky, kdy bývala k večeři pouze káva a pečivo, později i cukrové, dárků bývalo velmi poskrovnu, jsou dnes vánoce pro děti i dospělé velmi bohaté a štědré. Dříve byly na stromečku pouze papírové růže a řetězy, jablka, sušené ovoce, ořechy, milostě a několik svíček. Dnes jsou stromky velmi bohatě okrášleny a to v každé rodině a na nich kolekce čokoládových barevných figur, různé ozdoby z jabloneckého skla, elektrické osvětlení, domácí cukrové a pod stromečkem mnoho dárků. Chodí se ještě po koledě, ale ne aby se „ptalo“, ale aby se přálo šťastné prožití vánočních svátků v míru a klidu. Zanikají i bývalé zvyky jak na Štědrý den, tak i podávání šatů děvčat chlapcům na Štěpána (26/12) a chlapců děvčatům na Nový rok!

Celá první polovina ledna silně mrzlo s nočními mrazy pod - 10 °C. Minimum 6/1 - 14 °C. 7/1 8 cm sněhu, 12/1 sněží, do rána 15/1 za silného větru byly naváty velké závěje, autobusová doprava porušena. 2. polovina ledna začíná silnou oblevou, 16/1 2 °C bez mrazu až do 21/1. 23/1 do rána mráz opět - 11 °C, až do konce ledna mrazy přes - 15 °C. Minimum 26/1 - 20 °C, 27/1 - 18,5 °C - 31/1 - 16 °C. Pole jsou bez sněhu, pumpy a vodovody zamrzají (i v kuchyni). Silné mrazy pokračují i v únoru a mají v první polovině tendence sestupnou, v druhé vzestupnou. 23/2 ještě - 18 °C. Hrůza! Tak silné mrazy a pole stále bez sněhu. Je málo vody. Tyto holomrazy nadělaly mnoho škody na oziminách. 26/2 nastává obleva, menší mrazíky jsou ještě začátkem března. V týdnu kolem 7/3 počali rolníci s jarní orbou, je velmi sucho. 11/3 byl prolet včel. 26/3 konečně popršelo po 7 měsících. Před tím 8/8 1953!! Začátkem dubna vydatně prší, týden od 10/4 - 18/4 se vyznačovat opravdovým aprílovým počasím, déšť - sníh - mráz, velmi chladno. Chladné počasí zabránilo rozvití ovocných stromů, které slibně pokvetou. 23/4 byl silný mráz, 24/4 slabší. Ke konci dubna se poněkud oteplilo. 29/4 jsem slyšel kukačku při rytí vinohradu, 1/5 večer kuňkaly žáby. Náhle oteplení 1/5 a ještě větší 2/5 urychlilo rozkvetení třešní a durancií. Stromy kvetou velmi vydatně, 5/5 prší celý den. Velmi horko bylo 10/5. Pak se ochladilo, 14/5 byl slabý a 15/5 na Žofii asi o 3. hod. ráno hlásil s. Frant. Gavalec místním rozhlasem, že je - 2 °C a vybízel občany, aby zakouřily sady a vinice, plná dědina byla kouře - tato kouřová clona chrání proti účinkům mrazů. Ve zbytku května bylo teplé slabé květnové počasí včetně 1. třetiny června. Od 10. června až do konce často vydatně pršelo - bouřkové deště. 19., 20., 21. a 22/6 byla neobvyklá horka. Teplota ve stínu přes + 30 °C! Pak se částečně ochladilo. První a druhá třetina července se vyznačovala vydatnými dešti se značným ochlazením. 21/7 se vyjasnilo a pak následovalo horké žňové počasí. 5/8 v 16. hod. velká bouřka. Poslední třetina srpna byla bouřková téměř denně hřmělo a pršelo. Od 29/8 neprší, teplota denně stoupá. Kolem 9/9 započato v některých tratích s vybíráním pozdních brambor. V některých tratích byla úroda brambor dobrá, jinde slabší a někde se brambory „pekly“. Po 20. září několikrát vydatně popršelo, po deštích započato s setím ozimů. První mrazíky byly 23, 24/9 - 2 °C. V říjnu bylo pěkné podzimní počasí, zrána silné mrazíky, později mírnější a mlhavo. Velmi krásné, slunné a teplé počasí bylo od 5/11 do 9/11, létalo „babí léto“. Do konce listopadu ochlazení bez mrazíků. 5/12 do rána vydatně popršelo, po ochlazení 7/12 napadl sníh téměř 1 m, ale sníh taje, na silnici je opravdová čmachtanice, po silném větru jižním 9 a 10/12 sníh roztál. 13. a 14/12 vydatně popršelo, zrána mrazíky a mlhavo, na pokročilou ruční dobu dost teplo! 21. prosince - zimní slunovrat bylo krásně a teplo jako o prvním jarním dnu, 23. prosince za prudké vánice snesla se silná bouřka - neobyčejné! Přes vánoce slabě zamrzlo a slabě sněží, pak následuje oteplení s vydatnými dešti. Pršelo též na svátek Mláďátek (28/12) a zde se dle pranostiky říká, že prší-li dopoledne, budou umírat v novém roce malé děti, odpoledne, umírají pak dospělí. Až do konce roku bylo sychravé počasí, na Silvestra po studeném větru zamrzlo!

Ročník 1903 - 50tníci darovali do kostela skleněný lustr v ceně 3.000 Kčs, ročník 1914 rozhlasové zařízení v ceně 7.000 Kčs. Musím se zde zmínit o krásném zavedeném zvyku, že se scházejí ročníky 50tníků, jindy 40tníků. Pozvu všechny muži i ženy celého ročníku, domácí i jinde usedlé, své učitele - doposud žijící i mimo Vlčnov, ke společnému popovídání, pohoštění a zazpívání. V kamarádském pobesedování zapomenou na starosti dne a ve vzpomínkách octnou se v letech bezstarostného mládí. Ročník 1903 si ozval i svého stařičkého učitele Jana Peňáze ve výslužbě až z Českomoravské vysočiny. Velmi dojemné a srdečné shledání starého vychovatele se svými žáky. Jsou to opravdu pěkné chvilky, na něž se dlouho vzpomíná.

Letos se narodilo celkem 69 dětí, z toho 34 chlapců a 35 děvčat. Svateb bylo 40, zemřelo 30 občanů, z toho 1 dítě. Umíralo-li dříve hodně dětí do 1 roku, je dnes jejich úmrtnost na ústupu vlivem péče, již věnuje stát o zdraví lidu. Poradny pro matky a kojence jsou hodně navštěvovány a jejich blahodárný vliv je patrný ve statistikách úmrtnosti.

 

Plán živočišné výroby 1954:

 

 

 

soukromý
sektor

JZD

Dodávka 

Plnění

skot

1350

30

119 369 kg

104 083 kg

   z toho krav

780

17

 

 

Ovec

30

 

 

 

   z toho polohrubovlnné

30

 

 

 

   bahnice

15

 

 

 

kozy

400

 

 

 

prasata

1730

45

89 654 

70 161

   z toho prasnic

200

5

 

 

koně

180

4

 

 

   z toho klisny

25

1

 

 

drůbež

6 990

140

 

 

   z toho slepic

6530

100

 

 

průměr mléka

1 600

1 800

 

 

výroba mléka

1 248 000

27 000

524 029

397 717

vlny z ovce

3

 

 

 

výroba vlny

90

 

 

 

průměr snůšky

111

115

 

 

výroba vajec

724 830

11 500

386 955 ks

392 508 ks

telat

320

5

 

 

selat

2000

50

 

 

jehňat

15

 

 

22

 

 

Plán rostlinné výroby 1954: zemědělská půda: 2036, 48 ha, orná půda: 1778, 67 ha

 

 

Kultura

osev
ha

výnos
/ha

výroba

dodávka

plnění


pšenice

240

20,6 q

4960 q

2 796 q

2 432 q

žito

150

19,5

2 950

ječmen

310

19

5 800

oves

73

21,5

1570


kukuřice

2

20

40

 

 

hrách - fazole

6

10,4

62,4

 

 

krmné směsky

75

16,5

1 255

 

 

řepka

3,3

11,6

38,5

 

 

mák

2

6,5

13

 

 

ostatní olejniny

11,7

7,25

86

 

 


brambory rané

1

66

66

2 639 q

2 176 q

brambory pozdní

194

144

30 000


zelenina

24,6

 

 

 

 

krmné plodiny

419,27

23,5

 

 

 

jarní směsky

48

210

10 000

 

 

víceleté pícniny

371,57

55

20 250

 

 

krmné okopaniny

95

305

28 900

 

 

pícniny semeno

6

 

 

 

 

vojtěška semeno

12

 

 

 

 

směsky seté

59

121

8 900

 

 

směsky strniskové

110

90

9 900

 

 

súdánská tráva

1

140

140

 

 

siláže

72

 

 

 

 

podsev víceletých pícnin

230

 

 

 

 

louky trvalé

161,93

45

7 290

 

 

pastviny 

31,58

 

 

 

 

cibule 

1

115

115

 

 

česnek

10

41

410

 

 

okurky salátové

 2,6

180

468

 

 

paprika zeleninová

1

 65

65

 

 

paprika kořeninová

10

6

60

 

 

 

JZD. JEDNOTNÉ zemědělské družstvo, 3 písmena, symbolizující socializaci vesnice, písmena chtějící nahradit těžkou zemědělskou práci mechanizací jak v pěstování polních kultur, tak i v chovu zvířectva. Písmena, značící velkovýrobu, jejíž členové by hospodařili na velkých lánech na rozdíl od malovýroby, která je nucena často hospodařit na úzkých políčkách, která jsou oddělena mezemi a brázdami, které podstatně snižují ha výnosy. Zemědělská družstevní velkovýroba vyrábí též podstatně levněji než malovýroba. Proto jsou také důchody v socialistické velkovýrobě značně vyšší. Předpokladem pro vytvoření socialistické družstevní velkovýroby je především odstranění roztříštěnosti v držbě půdy a sdružení pozemků do scelených lánů. Dalšími předpoklady je svod dobytka a vytvoření společné živočišné výroby. Družstvo hospodaří s prostředky, které jsou jeho vlastnictvím, půda však zůstává ve vlastnictví rolníků. V družstvech je zaveden socialistický způsob rozdělování výrobků podle množství a jakosti práce. Přeměna způsobu hospodaření, která znamená základní změnu v životě pracujícího rolníka, neděje se naráz, ale postupně přechází od nižších stupňů ke stupňům vyšším. Touto školou společného hospodaření procházejí drobní a střední rolníci v jednotlivých typech JZD. V I. typu se rolníci učili společné práci. Rostlinná i živočišná výroba zůstává v soukromém hospodaření. II. typ se vyznačoval scelením půdy do společného obdělávání. V tomto typu získávali rolníci základní zkušenosti ze společného hospodaření. Společnou měli rostlinnou výrobu, soukromou doposud živočišnou výrobu. Rozorání mezí umožňovalo využití strojů STS. Každý družstevník dostával pak podíl na úrodě podle ha výnosu podle výměru svých pozemků zařazených do družstva ke společnému obdělávání. Oba dva typy patří dnes už minulosti, neboť dnešním potřebám nevyhovují, neboť neumožňují rychlý rozvoj společného družstevního hospodaření a zvýšení zemědělské velkovýroby. Proto dnešní družstva hospodaří jen buďto podle III. typu nebo podle IV. typu. Ve III. typu sdružují rolníci všechny výrobní prostředky, nejen půdu, ale i dobytek, potřebné stroje, potahy atd. Výsledky výroby se rozdělují v podstatě podle zásluhy. V tomto typu je uskutečňována socialistická velkovýroba. Zde se dá plně využít mechanizace nejen při rostlinné, ale i živočišné velkovýrobě. Stálí pracovníci družstva mají svou specializaci. Produkce JZD je společným družstevním vlastnictvím. Po splnění povinných dodávek státu, nakládá družstvo s produkcí podle svého uvážení. Po sanování jednotlivých fondů rozdělí se zbytek družstevních důchodů určených k rozdělení mezi družstevníky podle práce - počtu pracovních jednotek. Ve III. typu možno část důchodu rozdělit mezi družstevníky podle půdy, kterou rolníci vnesli do družstva. Ve IV. typu není tato náhrada za vnesenou půdu vyplácena a důchody družstva jsou rozděleny jen podle množství a jakosti práce.

31/12 1957 Hospodářská plocha obce 2.301,29 ha, plocha katastru 2.149,45 ha, z toho zemědělská půda 2.093,03 ha, orná půda 1.735,98 ha, počet majitelů závodních štítků 1.014, počet parcelních čísel 9.654, z toho JZD 207,46 ha, z toho orná půda 203,86 ha.

Přihlédneme-li k tomu, že připadá na 1 závodní štítek 1,71 ha a na 1 parcelní číslo 0,18 ha orné půdy, je patrná velká rozdrobenost půdy, je patrná velká rozdrobenost půdy, jejíž obdělávání vylučuje použití mechanizace v nejširším slova smyslu. V rámci celostátní akce socializace vesnice přikročeno k ní ve Vlčnově v zimě r. 1951. Ustaven byl přípravný výbor JZD, jehož předsedou byl s. Jan Křivda, č. 690. Výbor KSČ vzal za své ustavit zde JZD ne-li většinové, alespoň menšinové. Velkým propagátorem byl s. ředitel Jiří Loukotka. Ustavující schůze byla dne 21. května 1951. Při ní vstoupilo do JZD 24 členů. Členský podíl byl 300 Kčs, který byl součástí nedělitelného fondu. Hospodařilo se podle stanov I. typu. Počátky byly těžké. Nebylo zkušeností, nebylo dobytka, nářadí, půda, která patřila MNV a faře, nebyla pohromadě. Bylo zapotřebí postarat se o provozní úvěr. Z bývalého dvora zůstalo MNV část stájí a obytné místnosti. Akademický malíř Otmar, který je obýval, obdržel náhradní byt v Luhačovicích. Místnosti po něm byly zabrány pro byt a místnosti JZD. U všech nájemců obecních pozemků zrušen po sklizni nájem, osev byl na nich proveden na podzim. Živočišná výroba - chov prasat byl v soukromí u členů, než byly adaptovány stáje ve dvoře. Bylo usneseno zajistit půjčku 500 000 Kčs na zakoupení 12 prasnic, 20 kusů hovězího a 1 páru koní. Prvním předsedou byl s. Jan Křivda. Celková tržba za první rok byla 722.765 Kčs, pracovní jednotka - PJ činila 100 Kčs.

Okresní národní výbor byl stávajícím JZD velmi nápomocen radou i skutkem, aby nový způsob socialistické velkovýroby se vžil, a aby členové JZD měli správný poměr k socialistickému vlastnictví. Aby členové získali potřebné vědomosti, pořádány pro vedoucí kursy. Počáteční potíže a předsudky byly překonány. Nutno se zmínit, jak se chovala veřejnost k socializaci. Zprvu záporně. Členové museli často slyšet věcnou i nevěcnou kritiku své práce. Poněvadž se člověk na chybách učí, není divu, že se chyby dělaly i v JZD.

JZD se mělo stát programem všech složek Národní fronty. Tak při hodnocení práce NF dne 27. srpna 1952 řekl předseda strany ČSS František Hauerland, č. 210 …. „ že organizace strany nemá ani funkcionářů, ani výbor, že všechna práce leží na něm. Většina straníků přešla ze strany agrární a že starší straníci vůbec do schůzí nechodí. Jestliže se vzpomene socializace, HTÚP a JZD je po debatě. Když měli podepsat, kdo chce zůstal ve straně, nikdo nechtěl.“ Celá tato schůze byla zaměřena pro získání členů do JZD a HTÚP, neboť je nutné aby byla rozšířena půdní základna JZD pak provedena HTÚP. Každá složka si má udělat průzkum svých členů, kolik má zemědělců a kolik jich získá.

II. typ stanov schválen na členské schůzi dne 25/3 1952. V tomto typu rozšířen stav členů na 82, mezi nimi i s. učitelé, kteří byli dobrými průkopníky při socializaci vesnice: s. Jiří Loukotka, s. Stanislav Zlomek, s. Jaroslav Baný, s. Frant. Hrubý, s. Stan. Horník a s. Marie Dostálková-Dacíková. Funkcionáři JZD: předseda Jan Křivda 690, členové výboru Jan Kovář 846, Antonín Eliáš 832, Karel Křapa 439, Frant. Gavalec 606, Jan Křapa 317, Chalupský 669, K. Vaníček 138, Anna Prchlíková 430, Frant. Cingálek 174, Sylva Beňová 627, Božena Mošťková 824. Dozorčí rada: Jan Bařina 759, Karel Prchlík 430, M. Pavelková 801, Jan Křapa 317 a s. Babulová. Hospodář: Karel Křapa 439. Pokladník: K. Vaníček. Účetní: Chalupský.

Po kolaudaci kravína 3/6 1952 byl proveden svod dobytka od členů. Dobytek ohodnocen 27 Kčs/kg, jalovice 17-18 Kčs/kg. Vozy byly ohodnoceny 3000 - 5000 Kčs. Velmi obětavou krmičkou byla Anna Prchlíková 430, později jí pomáhala s. Chalupská. Každý kus dobytka hovězího měl svou tabulku s těmito údaji: jméno, data narození, připouštění, otelení a dojivost. Nutno připomenout, že u všeho dobytka byla provedena krevní zkouška na tbc, nakažený dobytek byl vyřazen. S rozšiřováním členské a půdní základny JZD přibývalo i úkolů, které si vyžádaly rozdělení pracovníků v rostlinné výrobě na 2 party a to na sušení a na kopání. Provozní úvěr 100 000 Kčs je malý a musí se zvednout na 500 000 Kčs. Původně se hospodařilo na 45,18 ha orné půdy a na 13,03 ha zem. půdy. Finanční hospodaření JZD se děje přes státní banku, která kontroluje příjmy a vydání družstev. Podle ročních uzávěrek nejlepší přínos je z živočišné výroby a z nadkontingentního mléka.

Druhým předsedou zvolen na výroční schůzi dne 16/5 1953 Fr. Cingálek 174, místopředsedou Jan Křivda 690, účetním Js Malaník, pokladníkem K. Vaníček. Poněvadž se předseda na podzim vzdal své funkce, zvolen novým předsedou Jan Kovář 846. Téhož roku bylo propuštěno 49 členů, kteří jsou jako přispívající a nezúčastňují se prací. Poněvadž II. typ odměňuje nesprávně podle zásluhy, usneseno na členské schůzi dne 14. ledna 1954 hospodařit podle vzorových stanov III. typu. Každý člen svým podpisem potvrdil na stanovách souhlas. Ve III. typu zůstalo 20 členů - jsou to: Jan Kovář 846, Karel Křapa 439 s manželkou, Petr Vaškeba 805, Frant. Eliáš 302,Jan Křivda 690 s manželkou, Frant. Nevařil 631, Karel Zemek 760, M. Bařinová 759, M. Pavelková 269, Božena Ulčíková 692, Frant. Gavalec 606, Antonín Eliáš 832, Miroslav Knotek 172, Js. Malaník 607 st., Js. Malaník 607 ml., Sylva Beňová 627, Anna Beňová, K. Vaníček. Plánovaná PJ 20 Kčs byla splněna, záloha 10 Kčs, doplatek 10 Kčs a k tomu naturálie 2 kg tvrdého obilí na PJ.

Konají se přípravy k HTÚP - hospodářské technické úpravy půdy.

Rozpočet MNV 1954: Plán: Příjem 84.000 Kč, Skutečnost: P 864.000 Kč, Vydání: 272.500 Kč. V 2,804.000 Kč, Příjem: 864.000 Kč, daň domovní 55.000 Kč, z představení 3.000 Kč, ze psů 2.000 Kč, z hosp. zvířat 14.200 Kč, z míst 500 Kč, 2% z přírůstku hodnoty 2.000 Kč, komunikace - sběry 9.700 Kč. Diferenci vydání ve výši 194.000 Kčs uhradil ONV v Uh. Brodě ze svého rozpočtu.

 


Ve Vlčnově dne 10. ledna 1958

předseda MNV, předseda AV NF

(v kronice jsou to strany 1 - 49, od str. 50 začíná podrobně záznamy let 1945-57až po stranu 104)
 


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download