Obec Vlčnov
rozšířené vyhledávání
rozšířené vyhledávání

období mezi léty 1919 - 1923

Období mezi léty 1919 - 1923

 

1919-1923

 

1919. Počasí jarní chladné a deštivé v březnu, selo se většinou až v dubnu. Sázení bramborů a řepy zpožděno až do půli května. V měsíci květnu až do polovice června sucho a stálé chladno, což škodilo nejvíce ječmeni. Až ve druhé polovici června napršelo vydatně, ale pršelo potom denně po celou sklizeň sena, takže tato sklizeň trvala až do konce července, kdy nastaly žně. Réž narostla až 1,5 m vysoká, bylo však mnoho zrn nevyvinutých, málo sypala. Pšenice ponejvíce polehly a byly poškozeny „rudou”. Ječmen byl řídký. Oves, jemuž pozdní deště pomohly, vydařil se dobře. Bramborů málo, pozdě sázeny a obdělávány. Řepa byla malá.

Úroda sena a jetele a otavy dobrá. Píce bylo tolik, že mnozí hospodáři neměli ani místa pro ní a zaorávali jetel jako hnojivo. Ovoce bylo hojně, zvláště hrušek a durancií.

Ceny stanoveny: u rži a pšenice 60 Kč, u ječmene a ovsa 50 Kč. Kdo odevzdá do 1. března obdrží přídavek 20 Kč na každých 100 kg.

 

 

Za brambory placeno

40 Kč

za řepu

15 Kč.

   

Litr mléka

za

2 Kč

kg másla

za

40­ až 48 Kč

kg tvarohu

za

7­ až 8 Kč

vejce

za

60­ až 1.04

husa byla až

za

90 Kč

kachna                           

za

60 Kč

slepice

za

46 Kč

kuře 

za

6­ až 8 Kč.

 

U dobytka byly ceny tyto:

 

 

pár selat

 

1.000 ­až 2.000 Kč

pár koní

 

30.000 ­až 50.000 Kč

kráva

 

4.000 až­ 8.000 Kč

tele            

 

600 ­až 1.200 Kč

hříbě

 

3.000 až­ 6.000 Kč.

 

Prodej stavebních míst Pod bočky:

Zemek Jos.       

 

č. 388

Moštěk Jos.

 

č. 200

Pavelka Roz.

 

č. 394.

 

1920. Počasí bylo příznivé, v březnu vše zaseto. Do polovice dubna zemáky a řepa posázeny. Obilí vzrostlo pěkně, ale úroda nebyla valná. Pšenice a oves sypaly dobře, réž a ječmen málo.

Úroda. Zemáků se urodilo dosti, řepy prostředně. Sena jetele mnoho zkaženo deštěm dlouhotrvajícím. Trnek a durancií bylo hojně, jenže v době zrání pršelo, ovoce se popukalo.

Ceny. Na pšenici a réž stanoveny ceny 150 K. s prémií 10­ až 40 K. Na ječmen a oves 130 K., na brambory 46 Kč. Na řepu 30 K., jenže rolníci dostali 26 K., 4 K. odraženy na umělá hnojiva.
 

 

Litr mléka

2.20 K

kg másla

40­ až 52 K.

kg tvarohu

7 K.

vejce

0.60 K ­až 1.50 K.

husa

40 až ­90 K.

slepice

36­ až 50 K.

kachna

40 až ­56 K.

kuře

8 až ­12 K.

pár selat

500 až­ 1.000 K.

pár koní

12.000 až 60.000 K.

kráva

4.000 ­až 12.000 K.

tele

800 ­až 1.200 K.

hříbě

4.000 až­ 8.000 K.

1 kg masa hovězího

24 K.

vepřového

30 K

telecí

18 K.

skopové

20 K.

 

Prodej stavebních míst na Rajčůchu: Kadlčík Cyril, Mlýnek Fr., Knotek Fr., Solík A., Tykal Fr., Mikulec Jan.

Podzim 1920 byl suchý, zaseté obilí pozdě klíčilo a řídce.

 

1921. Jaro bylo velmi krásné, obilí vesměs v měsíci březnu zaseto. Delší dobu nepršelo, až koncem dubna. Na to nastalo sucho a parno. Obilniny, ač od měsíce dubna nepršelo, poskytly úrodu znamenitou. Řepy a zemáků málo, píce velmi málo, otava a druhá jetel žádná. Úroda ovoce nepatrná, neboť dvě třetiny spadly suchem a k tomu bylo větším dílem červivé.

1. srpna povoleny veřejné trhy.

 

Pšenice a réž prodávány (100 kg)

za

380 až­ 420 K.

ječmen a oves (100 kg)

za

330 až­ 335 K.

litr mléka

za

2.30

máslo

za

28­ až 40 K.

tvaroh

za

7 Kč

vejce

za

60 až­ 90 h.

slepice

za

20­ až 28 K.

husa

za

30­ až 50 K

kachna

za

10­ až16 K.

kuře

za

8­ až12 K.

pár selat

za

700 ­až 800 K.

pár koní

za

5.000 až 12.000 Kč

kráva

za

3.000 K.

hříbě

za

500 až­ 1.600 Kč


Z jara postaveny občany 3 silnice v obci: 1. v rybářích; 2. za humny od sv. Jakuba po chalupu č. 418; 3. za humny od pastýrní až po silnici vedoucí do Hluku. Na každou přispěla obec částkou 15.000 Kč umořeno obecními přirážkami. Na podzim dokončena stavba silnice z Čupů po silnici z Nivnice do Dolní Němčí. Náklad rozpočten na 102.000 Kč. Stavba provedena jako stavba nouzová. Stát přispěl částkou 45.000 Kč. Stavbu prováděla obec.

Prodej míst na pálenice na žlebě Antonínu Mošťkovi č. 43 a Mlýnkovi Janovi č. 119. Postavena pálenice Ant. Mošťka - zrovna toho roku započato s pálením.

Provedeno všeobecné sčítání lidu, Vlčnov má 2.527 obyvatel.

21. prosince prodej obecního majetku tak zvaného “Drahy” mezi silnicí a singulárními drahami.
Utrženo 103.400 Kč. Výměr 19 ha 547 m2.

Podzim byl suchý. Jen časně zaseté obilí vzklíčilo, pozdější až pod sněhem.

 

1922. Jarními mrazy utrpěla nejvíce pšenice, buď se zaorala, nebo byla velmi řídká. Jarní setí časné a pěkné. Po celé jaro panovalo sucho, všechno obilí bylo krátké a řídké, ječmen se místy ani nevysypal. Jen ve trati “Rovná” v červnu popršelo, ale slabo.

Skorých zemáků málo. Neskoré zemáky a řepa se vzmohly po dešti v červenci. Jetele vyhynuly zcela, sena poskrovnu, otavy vůbec žádné.

Ovoce peckovitého se urodilo tolik, až se stromy lámaly; jablek a hrušek málo. Ceny obilí a potravin jako v roce předešlém.

Podzim 1922 dosti příznivý.

V tomto roce postavena družstevní pálenice na žlebě. Na podzim provedena parcelace zdejšího velkostatku patřícího k panství Kaunicovém. Rozparcelovány tyto tratě:

 

 

Švýcarská louka

výměr

4.02 ha

Krajina I.

výměr

10 ha

Krajina II.

výměr        

10 ha

Krajina III.

výměr        

10 ha

Krajina IV.

výměr        

10 ha

Bařina III. polovice

výměr        

5 ha

Bařina IV.

výměr

11.60 ha

Čupy nad alejí

výměr

10.88 ha

Čupy k Dolněmčí

výměr

10.88 ha

Čupy nad hajkem

výměr

10.86 ha

Čupy pod hajkem

výměr

10.87 ha

Černá hora V.

výměr        

4 ha

Černá hora VI.

výměr

4 ha

Černá hora VII.

výměr

5.60 ha

 

Na stavební místa rozparcelována trať „Zahrada” na 6 stavebních míst. Též domky u dvora, sousedící s touto tratí, dostali odkoupit jistou část na zahrádky.

21. srpna založen chudinský fond obecní se základním kapitálem 100 Kč. K tomu 1% přirážky z veřejných dražeb a pokuty.

1923. Na jaře započato s odvodňováním pozemků ve zdejší obci. Odvodněna část trati „Rovňa” od hranice obce Hluku.

Na jaře zaseto a posázeno vše časně. Několikráte z jara popršelo. Obilí zhoustlo, slámy hojnost, výmlat slabší. Réž byla poškozena v květnu silnými větry. Úroda bramborů byla veliká, řepy dobrá. Píce, zvláště sena hojně.

Z ovoce se nejvíc urodilo hrušek, jablek a trnek málo, durancií nic.

Ceny: 100 kg pšenice 180 Kč, rži 120 Kč, ječmen 135 Kč, oves 160 Kč, brambory 10 až 15 Kč, řepy 26 Kč.

 

strany 80­ až 82: ... 3 stránky 35 podpisů ze zájezdu č. žurnalistů z roku 1931 – je o tom zápis na str. 237 (rok 1931) !!!

 

V roce 1923 na podzim byly konány obecní volby, při nichž učiněn zcela nový obecní výbor, zastoupený čtyřmi politickými stranami a to stranou: „Lidových domkařů”, která obdržela 9 mandátů, lidových rolníků s 8 mandáty, strany agrární se 7 mandáty a stranou Čs. socialistů se 6 mandáty. V užších volbách sloučeny strany lidové dohromady, strany pokrokové taktéž. Starostou zvolen Knotek Frant., č. 126 ze stany lidových rolníků, prvním náměstkem Zemek Fr., č.? a druhým náměstkem Kučera Jos., č.? ze strany lidových domkařů, a pokladníkem Moštěk Josef č. 92 ze strany lidových rolníků.

V tomto roce byla dle státního nařízení zřízena nákladem obce obecní knihovna, která při začátcích kolem 400 svazků.

Od prázdnin 1923 zřízena u nás škola měšťanská i pokračovací škola řemeslnická.

Oziminy včas zasety, srostly až přespříliš, jenomže mají svého nepřítele, polního hraboše, který se u nás vyskytuje v počtu obrovském a mnohdy zničí i celou úrodu. Obec hubí je pomocí otráveného obilí, což by dosti pomáhalo, kdyby se to dělo společně všemi.

Letošní zima byla dosti dobrá. Mrazy začaly až před vánočními svátky. Na zmrzlou zem začal se pak sypat sníh, vánice sněhové byly prudké a trvaly až přes Nový rok.

Sněhu napadlo spousty, není zmínky, že by v posledních 20ti letech tolik sněhu napadlo. Silnice se musely prohazovat, což se dělo jako robotou.

Na základě zákona ze dne 30. ledna 1920 č. 80 Sb. z. a. sv., kde každá politická obec byla povinna nejpozději do konce r. 1922 zřídit svým nákladem obecní kroniku.

Usnesením obecního zastup. ze dne 20. prosince 1923 byl jsem já, Mikuška František, domkař ve Vlčnově č. 403, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce své jsem se ujal 1. ledna 1924.


 

Zpravodaj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download